Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ŞEH1R TİYATROSUNDA Bugün: Son matine ve suvare Bir Orman Nasalı ve İlâveten : Antikacı Dükkânı V Matine saat 17 de, suvare 21 de Gişe saat 10 dan İtlbaren açıktlr. Telefon : 42157. I 21 inci yıl Sayı: 7100 umhuri ISTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektub adresi: Cuahuriyet, Istanbul p o s t a kutusu: Istanbul No. 246 Telefon: Basmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298 idare v e Matbaa klsmi: 24299.24290 YENİ Ç I KTI CİHA^ ÎARBİ Pazar 21 Mayıs 1944 C i1 d Ü c ü n ı General ALF p SÂBİS Bir senellk harb ™ attka heri ve tenkidleri 1944 iğ bın muhtemel inkisafl vM imldlen. İNKİLÂP KTTM i 250 kuruş. İKj Bulgaristanda sîyasî buhran Kabine düştü, Meclis Reisi Başvekil oldu Kabine buhranına Sovyetlerin yaptıkları îhtarların sebeb olduğu bildiriliyor Nntuktan sonra... Srünmec bir tnvvet çıksaydJ da mfflî varlıgımızı tehlikeye duşurebilecek butun şartlan Londra 20 (B.B.C.) Almanlar kika arkaya sıralasaydı, BOH otua, otuı Bulgar kabisesinln düştüğünü blldlrL be$ yıl lçinde ynrdtunoıa bazan uzaktan yorlar. Bujüof kablnesi geçen yüin «ynntan, bazan blr hamlede topnmnzn ynlulünde İtalyanm yıkılması üzerine 1$ tacak kadar bize yakla$an canavarlan başına gelmiştL Almanlar, kablnenin bir araya eetiremeıdi. Ihtiyar blr Avru dahill sebebler yüzünden düştüğünü palının, yirml beş yü ara Ue Iki taneslnl söyllıyorlar. Hakikatte Bujüof kablnesi gordu£ü harblerden, orta yajh blr Türk, Sovyetler Birliğile Bulgarlstan arasintam beş taneslne şahid olmnştnr. tsyan dakl slyasl münasebertlerln kesUmesine lar, taassnb ve irtlca hareketleri, bn e harb vazlyetinin hasıl olmaslna sebeb milleti, birlige en çok muhtac bulundnfcn olacak blx vazlyet lhdas etmlştlr. Sovtamanlarda bile arasıra rahatsıı etmek yet gazetelerl tarafından büdlrüdıglne ten çekinmemiş, parçalayıcı «ehirinl jü göre Rumanyadan öteberi alan ve petreğimize kadar batırmıştır. Ideoloji kavolla yüklenen Alman gemileri, Tunagaları, bir aralık ordn saflarına karışmış, ıln Bulgaristana ald kiyısına süratle bn yuzden, blr zamanlar düşman sayaItlca etmekte ve böylece Sovyet taymıyacagımıı nisbette kendimlze nıak yarelerlnln bombardımanmdan ktırtulgârduğumuz yabancılar, Çatalca hattını maktadirlar. Bundan başka Alman gedenemege kalkmışlardır. Nihayet, ham mllerl, Klrlm llmanlarlnm sukutundan hayaller peşlnde nereye koştuğunu blr sonra Bulgar llmanlarlnı kullanarak türlü ö|renemlycn millet, güntin birinde kendilerinl bombardımandan korumağa her şeyln mahvoldnğnnn, mavzerfle son Arkası Sahtfe Z, SU. Z de İstifa eden Bnlffar Baçvekül Bujilof kurşununnn da elinden ahndığını ve bunlar yetmlyormnş slbl düne kadar bir baba dive tanıdıfı Padişahm, düşmanlarla elblrlişl edcrek itaerine saldırdıŞmı gözlerile gBnnüşttir. Fakat gene görünmeı blr lravvet çıkBaydı da, millî varlığımızı en fecl tehllkelerden kurtarabilecek, akla gelir veya gelmez her belâya karşı konıyabüecek şahsiyetlert arasaydı, son ylrml beş yıl içlnde arka arkaya şef olarak seçtiğimiı Iki üstün Turkten daha ujgununu bnlamazdL Biı Atatürk çocnklan gSrünmes knvTete inananlardan değiliz. Kader dediğimiz, talih dedigüniz, eskilerin anlatamadıgı ye anlatamadıjh Için de Tanrıya yordugn silıirll kudrettn cejnjyet *radesinden başka bir şey olmadı&ını billyoruz. Ataturk, bnnca ıstırablar lçinde bonalan bn yurdnn topraklarına gökten inmemiştL Içimizden blri olarak aramızda doi^nuş, aramızda buyumüş ye aramızda yaşıyordn. Bizim acılannın! onnn acısı, bizlm emellerimlz onnn emeli idl. Onu, kalabalıktan ayıran başlıca vasıf, biztm dnygnlanmın hepiınizden çok duymasmda, bizlm emellerimizi heplmizden çok benimsemesinde, bizlm kndretimizl bizden iyl tHçmesindeydi. Tirml beş yıl önce Samsunda karaya. ayak bastığı zaman, yurdummu bekliyen çetin fmtihanın ne demek oldn^nnn pekâlâ biliyorda. Fakat yiireğinde bayatlamaz blr gevfi re pörsümez blr inanç taşıyordu. O sevgiyl ve o inancı Atalürk. te sezmemege imkân yoktn. Halis sevsriler, halis ve temis yüreklere kendfllglnden pdrünür. Temlz Türk halkmın avrılınaz blr bfitün hallnde ona bağlanmasınm sebebi lşte bndor. tçinde yetişti|lmlz, lçinde var olduğumnz topiuluŞn iyl tanıtnaktan felen bn karşıiıkh sevgi ve inançtır Jd ,dfinyanın gıptaaını fizeriinizde toplıyan sayısız harikalan başarmarnııs yol açmı? bnlnnnyor. Umumî seferberlik hazırlıkları yapılıyor 19 Mayıs stadında evvelki gün yapılan tören esnasında Millî Şef ve Türk gencliği Ikinci cephe GL Ayzenhover'in verdiği emir: "Avrupanın gizli orduları, hazır bulununuz!,, Amerika Hariciye Nazırı da: «Harbin en vahim saati yaldaşıyor!» dedi Londra 20 (a a.) General Elsenho. wer bugun radyo ile, İşgal altlndakl Avrupaya yaptlğl beyanatta MüUefık istılâsı lçin, gizll ordularla hazır bulundurulmasını Istemiştlr. Bir muddet evvel Avrupada kurulan blr Arrerikan radyo merkezlnden yapllan bu lhtarda şöyle denümektedir: <Başkumandanlık, şlmdl. kat'î hezlmete uğratmak ve memleketL nizi nihal fcurtuluşa ulaştırma^ için toplanan kendi kuvvetleri kadar slzlere güvenmektedir. Sözcü. Mütteflk askerl şeflerln tallmatınl zaman zaman slzlere bildlrecektlr. Bu sesi tanımaya alişma Arkast Sahife 3, Sü. 2 de Maarifçilerin Millî Şef e arizaları «Çalışmayı ve dikkati bir kat daha artıracağız» Hava harbi daha fazla Amerika Hava Başkumandanı bugüne kadarki bilânçoyu verîyor Italyada Hitler hattı yarıldı Washlngton 20 (a a.) Amerüan mlştlr. Bunıınla beraber savaşa girlşen hava kuvvetleri başkumandanı General Alman avcllarlnln saylsı hemen hemen Londra 20 (BBC.) '"ittalya cepheArnold, Almanyaya karşı Mutteflk u yan yanya inmlştir. inden gelen en son hatoeflere gore, Ajakları tarafından yapılan taarruzun Japonyaya karşı yapılan hava har. lenüz son haddlne varmadığinı söyle Arkast Sahife 3. Sü. 3 te dolf Hitler hatta Amerikalüarın Gaetoyu, Polonyalılaraı SanU Ijuccia'yı zaptetmelerıle yjçılmış bulunmaktadır. Muttefıkler her kesımde ilerlıyor ve denız ve hava kuvvetlermden mütemadıyen yardım görüyorlar. 500 den fazla Liberator ve Uçankale ttalya Yugoslavya hududunu bombardunan etmıştir. Arkası Sahife 3. Sü. 1de Müttefikler yeniden 5500 esir aldılar Orman Fakültesinden 36 talebe mezun oldu Ziraat Vekâleti müstesarı taradndan dün mezunlara törenle diplomaları verildi Maarif Vekili evvelki gün 19 Mayıs stadında nutkunu soylerken Ankara 20 (a a ) 19 mayıs bayrami törenlnde Relsicumhur ve Milll Şel İsmet İnönünün irad buyurduklarl soyi levleri dolayısile maarif teşkı'âtma ver. diklerl direktifleri yerine getinr.eda vazlielllerln çalışmayı ve dikkati bit kat daha artıracaklarmı ve yuksek İHİ» fatlarına teşekkür ve minnetlerinl ari zetmek üzere başta Maarif Vekili Hasaa Ali Yüeel olduğu halde maariî muste. Arkası Sahife 3, Sü. G ,da Askert vazivet İh tiyar heyetleri Bir kısım mahallelerde istifa etmeğe başladılar Muhtarlar Vilâyete müracaatle intL. hab evraklnı tasdlk ettlrmekte ve muh» tarlığa ald matbu evrakı teslım almafc. tadirlar. Yalnız aidat almiyacak olan ihtiyar heyetleri araslnda İstıfalar vakl olmaktadır. Muhtarlann alacakları harc blr sene tecrubeye tâbi tutulacak, Müttefikler Avrupaya Şerburg ve Bretagne'de mi çıkacaklar? Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet Bundan evvelü yazıda Mütteliklerın derin bir hazırlık durğ^ınlugu göze çarpAlmanlara her yandan hücuma hazır maktadır. Umuml kanaa,te göre, Mütlandıklanndan bahsetınılştım. Rusya cep tefikler tarafından iMncl cephe açıldıgı heslnde, bazı yerli çarpısmalar müstesna Arkast Sahıfe 3. Sü. 5 te Büyük bir kacakçılık Filistine büyük mikyasta mal kaçıran bir Yahudi kadını yakalandı Ankara 20 (Telefonla) öğrendığime gore gumruk ve Inhısarlar mufettışleri, mülum blr kaçakçüıfc hâdısesı üzermde tahkıkata başlamışlardır. Kacakçılık, AnkaradaJi Pılistine gitmek üzere yola çıkan blr Yahudi kadınına ald eşyanın Islalıiyede şüphe üzerlne yapılan muayenesi sırasında meydana çıkmıştır. Arkast Sahife 3, Sü. 4 te Mezunlar bir arada Yazıst s üncO tahtfemizde Arkast Sahife 3, Sü. i te tsmet Inönü'yü Atatürkten sonra Mfflî önder olarak devlethnlzin başına nlaştıran şartlann sırn da mOlî irademizin milli kaderimiı üzerinde en nygnn blr ^ekilde tecelli etmiş elmasmdan ibarettlr. Milll Mttcadele rnhunnn en aydınlık bir başancısı olan Ismet lnönü, Atatürktt, Atatürk inkdâblannı ve Türk mllletinln ös cevherinl herkesten çok yüreginde dnynyor ve herkesten çok bize duynrnyor. Tarm tarthe karşr en böyük mes'nli. yeti sırtma yükliyecegüniz Turk çcncüği, o mnkaddes emaneti metln ellerile taşıyabilmek içln, en seçkin iki Türk bıiyuğunün önderliü altında gerekll bfltün%ihtimamlara bol bol kavnşmak fankânını bulmuştnr. Okullar spor bayramı Gl. Mihailoviç oldurulmuş Mussolini'nin gazefesi tarafından verilen haber NADİR NADÎ Zürich 20 (a.a.) Mussolini tarafından neşredılmekte olan Rejıme Fas. cista gazetesınin Belgraddan aldığı ve tzmirden gelen haberlere g6re, Kadeş başka bır kaynaktan tey.d edilmıyen bır vapuru Izmıre son sefermde, Çanak. habere göre, Sırb Bchılıye Nazırlığı kale Boğazmdan çıktıktan biraz sonra Istanbul okullarl Spor bayramı dün Fener stadlnda büyük blr kalaballk tarafmdan neşredılen bir teblığde Tito Bababurım açıklarında meçhul bir de. nizaltinm tokibine uğramıştır. Denizal. onünde parlak blr şekılde yapllmlştır Yukarlki resimde müsabakalara iştırak çetelerinin 13 mayısta General Mıhaıloeidürdükleri tı bir ceyrek «aat kadar Kadeji takib eden genc klzlari geçid resminde gostermektedir. Yapılan müsabakaların taf viç'i maiyetüe birlıkts blldlrümektedir, 3 üaeü nh^P Kadeş vapurunu takib eden deıtizaltı Içerdeki Acaba nerden?. *'.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog