Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 20 Mayi« 1944 c 7,30 7,32 7,40 7,55 13,30 13,33 13,45 14,00 14,15 15,00 15,15 RADYO Bugünkü Program Jimnastik Haberler Muzik (Pl.) Program Şarkılar Haberler Şarkılar Bando Spor Konuşma Tokad Vilâyeti BULMACA 1 l m B Erbaa kazası zelzeîe inşaatında kullanılmak üzere ocaklarda hazır Program bulunan 7500 metre mikâbi taşın Ardıçlı mevkiine kadar nakliyesi iş aşağıda kayıdlı şartlar dairesinde eksiltmeye konuhnuştur. 17,00 Muzik (Pl.) 1 Eksiltme 27 mayıs 944 tarihine raslıyan cumartesi saat 10 da 18,00 Çocuk kulübü Vilâyet Daimt Encümen saionunda yapılacaktır. 19,00 Haberler 2 Tasın beher metre mikâbının nakliyesino muhammen bedel 19,20 Fasıl on dört lira olup tutan 105000 liradır. 20,15 Rad. Gazetesi 3 İlk temlnat 7875 liradır. 20,45 Müzik (Pl.) 4 İş mukavele akdi tarihinden itibaren 180 gün zarfmda bltîrl2100 Evin saaü lecektir. 21,15 İstekler 5 Taşlann nakliye bedeli biner metre mikâb'ık partilerln nakil 21,30 Konuşma ve tesellümünde öerlıal hususî idarece ödenecektir. 21,45 Salon orkes. 6 İlân ücreti, mukavele vesair bütün harç, masraflar müteahhl22,30 Geçmlş gün de aiddir. 22,35 Haberler 7 ihaîeye iştirak edecekler Ticaret Odasında kayıdlı bulundukla. 22 50 Kapanış rına ve bu nakl'.ye işini başaracak vaziyette olduklanna dair Nafia Dairesinden alacaklan vesikaları hamil bulunmaları lâzımdır. 8 Tekîît mektublan ihale tarihi olan 27/5/944 cumartesi günü saat 9 a kadar Vilâyet Daimî Encümen Reisliğine makbuz mukabüinde verilmiş bulunacaktır. Postada rukııa gelecek gecikmelerden dolayi mes'uliyet kabul edil. 6 7 8 9 mez. 6 Faz^a malumat almak ve şartnamesin'i görmes Jstiyenlerin Tokad Vilâyeti Daimî Encümen kalemine her gün müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur (58161 Tashih: 14.16,18 '5 '44 tarihlerinde gazetemizde neşredılen yukarıdaki ilânın 1 inci maddesinde ihale günü cumarte^i olacağı yerde pa. zartesi olarak yar.lıç çıkmıştır. 4 üncü maddesindeki 180 gün 1800 gün olarak yanlış çıkmıştır. Tasjııh olunur. Eıtcüıtıenindeıt: Ciimbüş Şevket Okujncu Nevzad Lebibe Ofcuyucu Faide Keman Saim Y E 1\ I K A Pl MIBf Kanun Muammer GAZİNOSÜ \l CUMARTESİ Okuyucu Semîha Klarnet Salih Büyük Bir Saz Kadrosüe Âçılıtııştır Okuyucu Mahnıure ^ y ^ m gününden itibaren her gece Hava yağmurlu olsa bile SAZ devam edecektir. San'atkârlara dikkat ediniz. HANENDELER: Piyano Âfitab UdîEdib Neyzen Galib Okuyucu Saadet B B m Soldan sağa: 1 İtlmad gostermek. 2 Diğeri, fcir taraf. 3 Bir hayvan, nota. 4 Alip getiren. 5 Esas madde Üe İlgiU, büyiik felâket. 6 En hafif koku par. çasl (eskl dilde). 7 Nota, bir çeşid tuzak. 8 Bir yerden allp kullanma9 Bir emir, oturma yerleri (eski dil. de cemi). Yukarıdan aşağıya: 1 Teessür alâmetldlr. 2 Bir rneslek sahibinin vasltalarından, bir harfin okunuşu, kazanç vasltasl. 3 İta olunmak. 4 İklimler (eski dilde cemi), bir harfin okunuşu. 5 Yer küresinln İçindeki tabakalardan biri (je olojl terimi), fecl. 6 Ced, köylü kujnaşı. 7 Seslenme edatlarından, Zey. bek oyununun kahramanı, bir rertk. 8 Ekmek vesikasl, emre karşı gelen. 9 Bir soru edatı, eski hükümdarlartn başlarlna taktlklan süslerden. bnlmacamızm halledOmlı şekll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U • B 1 1 • l B B B B Darbuka İsnıet m HEYBELİDE: KİRALIK Okuyucu Seher Ahmed Behiç, İsmet, Kâmil, Kernal Deniz havası Temiz Servis Ucuzluk Modern ve koıtforlu köşk Asfalt üstünde çamlara. plâja yakm. nezareti fevkalâde, tam ve lüks mobilyaü. radyo, Frigidaire ve telefonile bol su ve bahçeyi havidir. Müracaat : Hevbeli İsmetinönü caddesi No. 66. Telefon: 58.428. wa Belediye Suiar k l ' Ankara Belediyesinden: 1 Askerî Fixbrikalar Çiftlik yolunun toprak tesviyesinin ikmali ve blokajlı şose yaptırılması işi 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuüle eksiltmeye konuJmuştur. 2 Muhammen bedeli 47,074 lira 35 kuruştur. 3 Teminatı 3530 lira 58 kuruştur. 4 Bu işin 30/5 '944 salı günü saat 11 de talibine ihalesi mukarrer bulunduğund&n şartname ve keşif cetvelini görmek îstiyenlerin her gün encümen kalemine müracaatleri ve isteklilerin de 2490 numarah kanunun 32 nci maddes> sarahati veçhile tanzim edecekleri teklıf mektublarını ihaJe günü olan 30 5/944 salı günü saat 10 a kadar Belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. (5614) İda.remi7in Bakırkc; ınce Cc tkçı çayırı u7.:r.n:i'; yeti'cn otlar, yerinde açık arttinna ile satılacaktır. 1 Satış şartnamesı Taksımde Sıraservler''esi îc'arp î.Ierkezin1 Revir Amirliğine bağiı Ayancık kazası Manastır ormanı 3 No lı de Levazım Dılresinde parasız olarak almabilir. Sütpmarı maktamdan çıkacak 1587 metre küp kayın, gürşen maden di2 Muvakk^t teminat 150 liradır. 3 Acık arttınna 24 mayıs 944 çarşamba JÜVIÜ soat 10.30 da reğinin kafiyatma 15 ağu&tosta başlanarak 1S44 yılı sonuna kadar kesip yapılacaktır. (7075) ta$ıma işiniıı beher metre küpünün Sütacı ara deposuna 15 liradan. Kızılca, Kayaaitı, Somayaltı ara depolarına 18 liradan nakil ve verilecek ölçüye göre dJrek boylarına taksim ve istif işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Açık eksiltme 26 5/944 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Sinob Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliği binasıncia toplanacak komisyon huziırunda yapılacaktır. 3 Bu işe aid muvakkat teminat miktarı 2030 lira, G5 kuruştrır. 4 Açık eksiltme şartnameleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğile İstanbal Çevirge Müdürlüğünde ve Ankara, Sinob Devlet Orman Şekrimizdeki Şube ve Ajanslarlmızln gişelerinin 22 5 944 pazartesi İşletmesi Revir Âmirliklerinde görülebilir. gününden itibaren aşağldaki saatlerde açık bulundurulacağlnl sayln 5 tsteklllerin eksiltme gününde saat 14 ten evveî muvakkat teminatmüşterilerimize bildiririz. îarını Revir vf?nesine yatırmaları lüzumu ilân olunur. (7024) Adî günlerde : 9,30 12 ve 13,30 15,30 Devlet Orman İşletmesi Sinob Revir Amirliğinden: Türkiye İş Bankası A. Ş. Istanbul Subesinden: Cumartesi günleri : 9,30 11,30 1 GIETN CİLİ1IKİBİÇ 2 E z A • I RİIİCİE 3 R • K|E|R AİMİEİT 4 G ü L|M|E|K|B S I 5 1 s E • T|B B A N 1 6 N • |T|E • B|E|R E 7 L !|M N l • L E • S İ L E L •A L T I 9 KİEİKJLL K|Ç l • S T URA L Öksürüğü ve Bronşiti Derhal Keser BÜTÜN ECZANELERDEN ISRARLA ARAYINIZ. Toprak Mahsulleri Ofisinden Ofisımizin Ayvansaray çuval deposunda mevcud takriben 10 ton kanaviçe, 150 ton bez çuval kırpıntısınm 25 tarihinde perşembe günü saat 4 te Galatada Bankalar caddesinde Bahtiyar hanmda çuval büromuzda açık pazsrlığı yapılacaktır. Teklifler için yatınlacak teminat parası 50 liradır. Satış ancak Umum Müdürlüğümüzün tasvibinden sonra kesbi kat'iyet edecektir. Nümuneleri görmek ve fazla tafsilât almak istiyenlerin çuval büromuz şefliğine müracaateri (5982) KAHVE DEYİP GEÇMEYINIZ. Kahvenin kavrulup çekilişinde de bir san'at vardır. Ağız tadile Kahve içmek istenirse Kuru Kahveci Mehmed Ef. Mahdumları nln sureti hususivede ve itina ile hazlrladlklarl. Taksim CAL KRISTAL'a OYNASİN İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU Herkes koşuvor. acaba ne var? NUSBET SAFA COŞKUN'un herke© eglendiren şimdiye kadar misli görülmemiş ÖâRETMEN YENİ ÇIKTI 100 kuruş. I KAHVE TERCİH EDİLİR. R. Harfi kuponile 200 gram kahve S. Harfi kuponile 25 gram çay verilmektedir. İstanbul, Tahmis sokak köşe başı R E V Ü S Ü V A R . Hayrebolu C. Müddeiumumiliğrnden: Yedikule Türk Ermeni hastanesi İçin 944, 173 bir arabacı ile bahçe vs tarlaya bakmak Fazla fıatla et satmîk suçundan mazüzere bir bekçiye ihtiyaç vardu". Baj. Yer bulmak için erkenden geliniz. Tel: 82699 1 Belediye kar.umı hükümlerine göre rnuayeneye tabi esnafüı sıhhat hüviyet Dun Hayrebolunun Hisar mahallesinden hekımliğe müracaat olunması. cüzdanlannın verilmesine başlanmlştır. Ibrahım oğlu 1300 doğum'.u Feyzi Kı. 2 Muayene cüzdanı alacak esna.f: rımın M. K. K. 32/b.59/3 ve 63 uncü A Yeni çektirilmiş iki aded vesikallk fotograf. maddeleri mucibince beş lira eğır para B Niifus cüzdanlannl veya ikamet tezkerelerirJ, cezasüe tecziyesıne ve bir hafta dukDevlet Demîryolları Umum Müdürlüğü Merkez C Esnaf Odaslna kayid makbuzlarlnl. kânının kapatılmasına ve bu müddet zarfmda ticaretten meıı'ine ve huküm D Mevcud ise eski muayene cüzdanlarmı beraber get'receklerdir. 9 uncu Satınalma Komisyonu Reisliğinden: kat'ıleştiğinde masraiı mahkuma aid 3 Muayene cüzdanlarlnln bsdeil 50 kuruştur. Cüzdanlar ayrıca 30 kuruşluk Muhammen bedeli 10575 lira olan cem'an 7050 numara muhtelif boyda clmak üzere Cumhuriyet gazetesile damga puluna tabidir. Odaya kayldları icab etmiyenlere de bir kolayllk neşrine dair Hayrebolu asliye ceza plombajin pota 29/5/1944 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada olmak üzere yukarlda yazlll masraf allnarak muayene cüzdanlan verilir. mahkemesinden verilen 13/10,943 tarıh İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satm allnacaktlr. (5865) Bu İşe girmek istiyenlerin (793,13) lirallk muvakkat teminatla kanuve 145/98 sayılı karann iktisabı kı>t'i Manisa Şarab fabrikamlz için (62) aded (50) hektolitrelik ve (6) yet etyği ilân olunur. (6010) nun tayin ettiği vesikaları ve ^teklflerini ayni gün saat 14 e kadar adl geçen eded (100) hektolitıelik meşe ağaclndan mamul şarab fıçlsuıln yapllmasl Komisyon Reisiğine vermeleri lâzlmdlr. kapalı zarfla eksiltme\e konulmuştur. Şartnameler paraslz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa. Muhammen bedeli 72,000 lira, muvakkat teminatı 5,400 liradır. İsY E N İ Ç I K A N • şada Tesellüm ve Sevk Şeflifinden t«min olunur. (5815) teklilerin şartnamesini görmek ve temlnat mektublarile birlikte tekliflerinj yapmak üzere 23 '5/944 salı günü saat 12 ye kadar Eminönü Akosman hanmda Birliğimiz Mümessili Bay Hakkı Veral'a müracaatleri. Yedikule Türk . Ermeni hastanesinden: Esıtahn Alacağı Sıhhî Muayene Cüzdanları Hakkında : İstanbul Esnaf Odasından: Her Pazar içkisiz AİLE Mafinesi Plombajin Pota Alınacak Şarao Fıcısı Yaptırılacak İZMİR İNGİR VE ÜZÜM TARIM Satış Kooperalifleri Birliğinden: Makine fıü Yağları ve İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: Yağlama Tekniği BARSAK SATILACAK SAYIN IIALK V Kitabl her teknişyene lüzumludur. Fiatl 250 kuruş Yazan: M. DEMİRKAYA Sümerbank Montaj Başmühendisi İkbal Kitabevi İsjanbul Sabri Evrendilek » ve Adana, Akba ve Berkalp Kitabevi Ankara Yalova icra memurluğundan: 944/144 Bir alacağın temini için haciz altına ahnmış olan bir aded 5 plâka numa. ralı 937 model Doç marka ve yirmi kigilik kalöserli ve iki yeni ve iki müstamel Miller marka lâstikli otobüs 29/5/ 944 pazartesi günü saat 13 ten 15 e ka. dar mahcuzun bulunduğu Yalovada Yenihanda paraya çevrılecektir. Mahcuz otobüs satış sırasında muhammen kıymetinin % 75 ini bulmadıfı takdirde 3/6,944 tarihine tesadül eden cumartesi günü 13 den 15 e kadar ayni yerde ikinci arttırması yapılacaktır, Belediye resmi, tellâliye vesa'r ver. giier müsterişine aid olrn^k üzere alı cılarm yazılı gün ve saatlerde mahallin de bulundurulacak memuruna müraca. atleri ilân olunur. (6087) Konya Vilâveti dahilindeki kasabların mezbahada kesecekleri koyun, keçi kuzu barsaklarile ayrlca da baş. ciğer, dalak gibi sakatatl 1/6'944 tarihinden 31/5'945 tarihine kadar bir seneliği satılacaktır. Taliblerin 28/ 5/944 tarihinde Kasablar Cemivetindekl satlşa iştiraklerj İlân olunur. Muhabere etmek istivenlerin Kasab Vahid Orhun'a müracaatleri. Sfit ıtıüzayedesi Yeşilköy Tohum Üretme Çiftliğinden: Haziran S44 iptidasından 30'11 944 gününe kadar günlük manda ve inek süüeri satıhğa çıkarılmıştır. Talibler ihale günü olan 23,5/944 salı günü saat 10 da 750 lira teminat yatırarak müzayedeye iştirak edeceklerdir. Şartname Dairede görülür. (7072) Devlet Orman İşletrnesi M. K. Paşa Revir Amirliğinden: 1 Revirimize bağb Bandırma Kapıdağ bölgesinin Kocaburgaz iskele deposunda (4649) ve Ormanlı iskele deposunda (1925) ki cenVan (6574) kental karışık yakacak odun açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Artıınnaya çıkarılan odunlarm beher ken*;alin5 f 189) kuruş fiat tahmin edilmiş olup tutan üzerinden ^7,5 hesabile muvakkat temi natı (931) lira (87) kuruştur. 3 Arttırma 23 '5 '944 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Ban. dırrna Orman BÖİge Şefliğinde yapılacaktır. 4 Bu Jşe aid şartnameler Ankara Orman Umvm Müdürlüğü, Balıkesir Orman Çevirge Âmirliğinde, İstanbul Orman Cevlrge Müdürlüğünde, Bandırma Orman Bölge Şefliğinde ve Revirimizde her gün gö rülebilir. 5 İsteklüerln belll gün ve saatte Bandırma Orman İdaresinde toplanacak Satz$ Komisyonuna teminatlarile birükte müracaatleri iiân olunur. (5731) 17 mayıs 944 tarihinden itibaren şarab şişeleri de. pozitolarına yapılan zam neticesinde 70 santilitrelik şişe depozitosu 35 ve 200 santilitrelik şişe depozitosu 75 ve 340 santilitrelik şişe depozitosu 125 kuruşa çıkarılmış bulunmaktadır. Şarab fiatlarmda bir guna değişiklik yoktur. Sayın halka ilân olunur. (7080) AÇIK ARTTIRMA İLE MEGBURÎ BÜYÜK SATIŞ 944 maylslnln 21 inci pazar günü saat 10 da Beyoğlu Taksimde Slraserviler caddesinde 67 No.ll Cevdet Bey Apartımanlnın 3 No.ll dairesinde mevcud ve Şelırimizde maruf büyük bir aileye aid lüks ve stil eşyalar, halılar. biblo vesaire açık arttırma suretile satılacaktır. Emsaline ender tesadüf olunur tekmili oyma ve halis Avrupa mall rönesans usulü ve bir büfe, bir dresuar, bir masa ve 12 sandalvadan mürekkeb nadide stil yemek oda taklml, bir aded masif meşe fevkalâde Avrupa mal Ministr yazıhane, hakikî İngiliz marokeninden yapllmlş ve İngiliz mamulâtl 3 parça nadide yazlhane taklmı, İtalya mall oymall masalar, Avrupa malı berjerler, halis mavun nadide konsollar, yaldlzlı aynalarj çok güzsl lâke yatak oda taklml, halis kristal komple su takıml, hakikl kristofli çatal bıçak taklmı, eski porseîen komple tabak taklml, Frijider marka 4 ayak otomatik çok iyi halde buz dolabı, Boisselot marka çok güzel piyano, mavun elbise dolablarl. sedef tabureler, floranten koltuklar, çini sobalar, divanlar, Şiraz, İzmir, Ispartj, halllarl, halis gümüş tepsi ve şekerlikler, maden çay taklmlarl ve tepsiler, yazıhane koltuklarl, meşin İngiliz sandalyalarl, portmanto, perdeler, elektrik avizeleri, mutfak taklmlarl, İstorlar, divanlar, havagazi ocağı, komodinler ve daha hayli lüzumlu ev eşyalarl. Halis İngiliz çok güzel mavun yazıhane, orijinal tablo ve gravürler. Fazla malumat almak için Portakal Mobilya Mağazasına müracaat. Tepebaşl Porall pasajl No. 157.5. Tel: 42738. Satlş peşindir. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınlr. C ü r e ş Yarln saat 14 te Şehzadebaşı Süley. maniye kulübünde çoktanberi beklenilen en heyecanh güreş Manisah Halil ile Babaeskili Mustafa arasinda yapılacaktir. Ayrlca: Babaeskili İbrahim gibîler bir çok pehlivanlar müsabakaya İştirak edecekler. , Orman Umum Müdürluğttnden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Devlet Orman İşletmesi Dursunbey revlrinde 13X8r'3 kiiometredeki Kocakır mevkii ile 33y231 inci kilometredeki Kulat deresl arasinda yaptırılacak dekovil yoluna aid olan tesviyei turabiye ile sınaî imalât ve tünel inşaatıdır. Keşif bedeii: (1,124,600,00) liradır. 2 Eksiitme 26/'5/944 cuma günü saat 15 te Orman Umum Müdürlüğü binası lçinde toplanacak olan mübayaa komisyonu tarafmdan kapalı zarf usulhe yapilr.caktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna aid evrak Ankaradaki merkez revirine yatırılacak (50) lira mukabüinde Orman Umum Müdürlüğünden alınır. 4 Eksihmoye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (47488,00) kırk yedi bin dort yüz seksen sekiz liralık muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyette olduklarına dair Nafıa Vekâleti ehliyet vesikası komisyonundan alacaklan ehliyet vesikasını ibraz etmeleri ve bunlardan ayrı olarak eksiltme şartnamesinln 4 üncü maddesmds yazılı diğer belgeler! haız bulunmaları şarttır. Ehliyet Vesikas.' Komisyonundan alacaklan ehliyet vesikası için istek lilerin eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç olmak üzere) en az üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde asgari 500,000,00 liralık tesviyei turabiye, sınaî imalât Te demiryol Işini taahhüd ederek hüsnü surette başardıklarına dair bu işleri yaptıran idarelerdcn almmış olan vesikalannı raptetmeleri şarttır. 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesinin (34) üncü maddesinde veri. len izahat daire&ınde haznlıyacaklan teklif mektublarım eksiltme günü olan 26'5944 cuma günü saat 14 e kadar makbuz mukabiUnds mübavaa komisyonu rc^liğine vermeîeri lâzımdır. 6 İhaieyi müteakıb akdin yapılıp yapılmamasında Orman Umum Müdürlüğü muhtardır. .(5766). İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: İstanbul Adlıye ve Mahkemeleri ihtiyacı için 120 çeki kuru kesil miş gürgen odunu açık eksiltme suretile alınacaktır. Muhammen bedel 1560 lira ve muvakkat teminat 117 liradır. Eksiltme 27;5;944 cumartesi günü saat 11 de Aşir Efendi sokak 13 numarada Adiiye Levazım Dairesinde yapılacaktır. Buna aid şartname tatil günlerinden maada hergün mezkur daircde görülebilir. (5764) MAGAZA DEVRI Galatada Bankalar caddesinde büyük bir mağaza tesisatile devredilecektir. Galata 1005 posta kutusuna yazllması. SATILIK İyi vaziyette 1 yemek odasl 350 lira, 1 derj kanape İki koltukla 150 lira. Müracsat: 307 İsüklâl Caddesi. Tel: 42669. 1 Devlet Demiryolları Işleime U. M. den: Radyal matkap tezgâhı alınacak tnhisarlar Diyarbakır Başmüdürlüğünden: Mardin İnhisarlar Müdürlüğünün 944 yılı zarfmda Mardin şimendifer ibtasyonundan veya Mardin Merkez transit ambarlarından Derik, Kızıltepe, Savur, Midyat, Cizre, Gercüş, Nusaybin, İdil kazaları İnhisarlar ambarlarma gidecek ve gelecek tahminen 1863 ton muhtelif nevi İnhisar maddelerinin nakliyesi 10/5/944 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuîmuştur. 1 Nakliyatın muhammen bedeli 163725 lira. teminat akçesl 10555 liradır. 2 Muvakkat ihalesi 24/5/944 tarihine musadif ;arşamba günü saat 16 da Mardin inhisarlar Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafındaîı yapılacakrır. 3 İstekîiierin şartnamesini görmek üzere Kabataşta İnhisarlar Basmüdürlüğüne nıuıaçaatleri ilân olunur, i.7013) Sahib ve Başmnharrtrt Yunns Nadj ABALIO&LC Omumİ nepiyaU Idare rden Fazı İşlen UÜdÜTÛ: BİKMET MÖNtF ÜLGEN Çumhvftyei şiatbaan Devlet Deroiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: Muhammen bedeli (14087) on dört bin seksen yedi lira olan (1) bir aded maxjen için radyal matkap tezgâhı (23 mayıs 1944) salı günü saat (15,45) on beş kırk beşte Haydarpasada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarhk usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (2113) iki bin yüz on üç lira <5) beş kuruşluk kafî teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikîe birlikte pazarlık günü saatins kadar Komisyona müracaatleri lâzınıdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak daeıtılmaktadır. 17049)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog