Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Genclik bâyramı münasebetile j B S a S b ürk fencliji ve onanla ber&beı |[ bütün Türk milleti, dünkü 19 II Mayıs Genclik BajTa.Tnın<1a aıiz MiUî Şefimiziıı o rüıel, o heyecanlı hiabesini dinledi. Bu, millî bayram günPahahlığı ve soygunculuğu leri söylenmesi matad bir hitabe değUj ancak İsmet İnönü gribl büyük bir devönlemek üzere tedbirler 19 mayıs, Büyük ve Ebedî Atatürkün fikrî ve rnanevî kabiliyetini mütemadiet Şefinin, millet babasının »gıından bir kurtuluş güneşi halınde Karadeniz yen yıpratan i§lsr içinde> de <fikir, moalındı işitilebilen ikaz ve ir?ad edid bir ders, kıyılarından Türk ufuklarına doğduğu ral, tedbir ışığı ve bir enerji hazinesi kulaklanmna küpe olması liznn gelen Lokantalar, kazlnolar ve İçkili rr.ahal, gündür. Bundan tam yinni beş yıl önce, halinde ruhiartmıa ateşli ve uyanık tuir nasihattir. o zanıanki vasfile Anafartalar kahrama cuyor.» E'oedî Şefin maddî varlığile milll ler hakklnda Belediye İktısad müdürlü Baştarafı 1 inei sahifede biyenin en "tehlikeli hastalığı, öğretme mak için tirnaklarile kayalara yaplşa. En büyügüınüz, gencligl ve milleti tnmevcudiyet arasındaki mesafe açüdık ğünün hazlrladığl ve Daimî Encümenin nı, «milletinin vicdanında ve isti'ibaça, onun mübarek hatırasmda canlanıp tetkik ettiği yeni tarife bugünlerde tat zim bütün üırudlerimUi tajıyorsunuz. nln vazifesini politika vasıtası yapma. ak son gayretlerini sarfeden Türk er rancüık giW tehlikeU hayallere kapülinde ıhtisas ettiği tekâmül istidadını, Geleceğin yeni meselelernü siz halle. sıdlr. Bir cemiyet içinde hiç bir emni erine Arnavud Priştineli Hasan ve millî bir sır gibi» gönlür.de taşıyarak şahıslaçan Cumhuriyet rejimine ve in bik mevkiine konacaktlr. Bu teriie biri deceksiniz. Kendinize güveninizin sağ yetin kötüye kullanılması, bir öğretme Derviş Hima İle beraber arkadan hü. maktan, ırkçıhk gibi sararlı tilkuler peSamsuna çıktı. Yurdunun hürriyet ve küab ülküsüne bağlılığımız daha çok (adi) diğeri <fevkalâde) olmak üzere lam temelli olmasıru isteriz, Bugünkü nin kendlsine emanet adüeıı vatan ev« um tertibüyenlerin Türk ırkçı politL. şinae koşmaktan tahrir etti Te bazı ögretmenlerln politikacüık etmelerindeki İki esasi İhtiva etmektedir. Buna naza. hazırlanmanızın tam ve mükemmel ol. * istüdâlini kurtarma savaşına girişti. artıyor ve sıkılaşıyor. lâdlarlna kendi hususî pohtikasinı tel aclsı olduğu, Büyük Millet Meclisinde ve kendi gahsî fikirlerlnl, yavrnlarnnızın Cumhuriyst çocuğu olan Türk genci ran lokantalar bir tabldot bulundur masım özlüyoruz. Vatana hizmet aşkı, Henfi» oruz sefcizini doldurmuştu. Kalb'. kln etmeğe çallşmasl kadar vicdansız İspat olunmuştur. «Politika icabı. diye aşılamalanndaki mületinin sönmez istlklâl aşkı, sousuz için bu bağlıbk, hem tabiî, hayatî bir mak mecburiyetindedirler. Tabldot ha ülkünüzün başındadır. 1leri icsan, ileıi ve zararlı olamaz. Öğrenmek İçin aile efsir etmekte en ufak bir güçlük çek körpe dimaglanna mahzurlan belirttL yüksefane iştiyakile dopdolu idi. O gü zaruret, hem de ahlâkî, mill!, içtimal bir rici yemekler lüks mahallerde maliyet millet ve yüksek insan cemiyeti. bütün İnin bütün teşvlklerile hazlrlanan genc miyen bu adamlar, sözlerıne inanip da. Vatanın miHî müdafa» kavvetlerlni nün yoksulluğu, korkunç ve nankör şart mükelkfiyettir. Çünkü ferdî ve milli fiatlnm yüzde yüz elli, birinci srr.ti lo çalışmalarınızda hedef olarık gözünü. dimağ ve temiz yürek, vicdansız bir a büyük blr felâkete uğradlğımlz za. îkil eden ordn gibi, memlekete yalnız lan içiode yalnız mlllî varlıktaki cev varhğını borclu olduğu Cumhuriyet. ona kantalarda yüzde yüz, İkinci sınıflarda zün önünde durmahdır. Kudretli. va. olitikacmin sözlerinden ve derslerin. man gene «politika İcabldır, diyerek here Inanarak, yalnız insanî krymetler, Atatürkün en aziz ve en degerli emane yüzde yetmiş beş, üçüncii sınıflarda tansever bir nesil olarak Türk miüelini len en derin zehirleri alâbilir. Devlet, eni bir fesad prensipi yaratmaktan ge ilim ve irfan aşılamakl» mükellef olan muaîHm ordnsnnnn d», poHtikacıiıkla mOll dUekler için ölümü de küçümsiysn tidir. Cumhuriyet, sade siyasl ve idar! yüzde elli nisbetinde kârla satılacaktır. omuzlarıruzda taşıyacaA3inız. atan için en zararlı olan bu cinayet i kalmıyacaklardır. ngraşması zararlıdır. Ordunnn politika ülkülü varlıgında abideleşmiş rıih ve be bir rejim olmaktan çok üstün bir hayat Yemek arasında İçilen kahve veya İçki Maarif heyetimize teşekkür ere yer vermemek İçin sert tedbirlerl Köy enstitülerinde, her çeşid okulla. le meşgnl oldngu zamanlarda, ne büyük ve istiklâl davasıdır. Tiirklük için Cum fiatile yalnız olarak İçilen içki fiatlarl den kudretine dayanarak imkânszlı'sları Tüık g^ncleri! jsirgemiyecektir. Fakat milletin halini ımızda, müesseselerimizie, ordumuzda elâketlere nğradıgımızı nnntmadık. Balyendt Bugünkü hür ve müstakil Tur huriyet, yeni bir hayat ve dünya görüşü, arasında fark olacaitır. Cumhuriyet sizi bu ü:nidlerle yetiş. e İstikbalini tehdid eden bu cinayet müşterek vatanln ülkülerini Türk ço kan Harbin! ve bütün Rumelifl bu yüımedenî ve yüksek bir cemiyet yaşayışı Oteller de, slnıflara ayrlltniî, burakiye, inkılâbın feyizli verimleri, her atiriyor. Sizin yetişmenizde vazifeli olan ere karşl asll teminatı, öğretmen heye. uklarına, eşid adalet ve jefkat hisleri den kaybettlk. Türk ordnsu, srhk noliIandaki sayısız başanlar, hep bu zafer uğrunda fikir, gönül ve i§birligl de larda banyo, duş vesaire İçin alınan başllca devlet müessesesi, Cumhuriyet Ünin vazife haysiyeti ve ortak \icdanl e vermeğe çalışlyoruz. Onları büyük ika ile meşprnl degildlr. Şimdi, onnn mektir. Dil, tarih, yaa, ilh.. hamleleri, üeretler de ayrl ayrı tarifeye tâbi tutulden kaynak alırlar. inkılâbın bütün verimleri, bu rnefnum muştnr. Çalgllı mahallerin çalgı masraf. maarifidir. Cumhuriyet maarifi, Türki erebilir. Hiç bir devlet makamı, bir Cumiıuriyet potaslnda kaynatlp mey. bir tek sryaseti vardır: Vatanı ve Cumİştfi bu seb3bl« 19 mayıs, milletimiz yede öğretim ve eğitim işlerini genîş, ğretmen kadrosu İçinde bulunup kötü ana Türk vatanseveri çıkarmağa uğ. ttriyeU kornmak. krlnln ne suretle hesab edilsceği taiçln geniş, derin manası olan kutsal bir ıçinde toplanır. etraflı ve bütün konuları kavrlyan bir ola sapmı? olan vicdaosiz fesadciyl, aşıyoruz. Vatandaşlarlm emin olabilirÖğretmenlerin de politikacüık etmesi Partimizin siyast hayat prensipleri rlfede, Ifesbit edllmlştir. sembo&ür. Tabiat ve hayatın bu ihtibütün halinde takib ediyor. Maarifi İğer öğretmenlerden daha kolay ve er ki muvaffakıyetlerimiz esasildır ve e bilhassa, ideoloji davalarmda, bizim Cumhuriyetin dayandıgı desteyerdlr. Garsonlar hesab pusulalannı biri müş şamlı gününde, siyasl varhğımızın mumiz, her baklmdan, şimdiye kadar ge. [aha çabuk keşfedemez. Fesadcı, genc ;elecek zamande daha göz alıcl olacak. nayasamıza girmiş, millileşmiş kendi sibetlerle dolu kara bahıtlı bir safhası Kendi gerçeklerimizden derlenmlç, milU teriye verilmek, diğeri kendilerinde çirdiğimiz seviyelerin en yükseğine var eri yanlış telâkkilere ve zararlı hareumdelerimlzi bırakıp başka mUletlerin kapanıyor. Yüz yülar süren kayıdsızlığın ihtiyadanmıza ayarlanmış olan bjj e kalmak üzere, İM nüsha tanzim ede mlşür. Daha arzu ettiğimlz pek çok şey etlere sevketmek içln ufaktan başll. Türk milliyetçiliği içinde vatan ço saga ve sola kaçan müfrit fikirlerini saslar, bir bütündür. İçtimal, siyasl ha ceklerdir. r milll idraki körleten baskısı sona eriyor. olmakla beraber öğretim ve eğitim iş'Ji arak, her türlü vatansever ve masum cuklarmin temiz ülkülü ve vatan fl ocnklara aîilamaları, sadece rararlı TC YenJ tarifede lhtikân ve pahalılığı Artak Içtknal ve siyasl bünyemiz, ınillî yatımıaın âşüo, bozmadan blrbirinden de bugünkü ıraarifimiz en ileri vukuf ehreye bürünerek, okşlyarak, mükâfat irli olarak birbirine dayanan sağlam ehlikelidir. Ayni mektebde ve ayni sıduygu ile beslenen nefse güvenle kuv aynlanıaz. Altıok, Kamalist duygu ve Snliyecek bütün noktalar gözönünde bu ve ehliyet derecesinde olduğunu İspat mücazatl, numarayl ve sinıf geçip ıir millet olması, erişilmez ve yanlış nıfta ders veren iki ögretmenin birlnin veüenryoc. Tevefckül yerini yaratacılığ», düşünce 6istemlnl, yabancı Ideolojiler lundurulmuştur. Bunlardan maeda bar. etmiştir. Büyülî Millet Meclisi ve Cum. lerlemeyl, der» içinde ve ders dişmda ılr hayal değildir. Bunun doğru bir fi. sağcı, dlğerinin solcn oldukiannı ve bnnden ayiran smır taşlandır. BunüQ içln kabare, danslng gibi mahaller için de şüpho inanca bırakıvo»". huriyet hükumeti; geniş ölçüde dikkat münasebetlerini kullanarak genclerl is ir ve erişilir bir hedef olduğunu, elle ann kendi düşüncelerinl yavrnlara telbu esaslardan bir veya bir kaçını bütün iklnd bir tarife tanzim edUmlş cJup bu19 mayıs Genclik ve Spor bayraını o den ayırmaga çalışmai, yajıud bunlar rad« bao safdilLerin soyulmamaları ve fedakârllkîa, sizin yetişmenizi ko ediği istikamete yürütmeğe yeltene utulur ve gözle görüiür neticelerile ta. kin ve kabul ettirmege çahştıklannı dülaylaştlrmağa çalışlyorlar. Büyük Mil :ektir. Bunlar öyle zararlı ve kötü ha. mamile anlıyoruz. Şimdi insaf ediniz. şününiiz. Bn masum çocnklann nasü bir larafc kutlamamızın sebebl, bu düşünce arasında değer ve geçer farkı yaratmaga için husus! maddeler konulmuçhjr. let Meclisinin fedakârlıklarını, verlmli, eketlerdir kl bunlara karşi bir mille Türk vatandaşı yetiştirmek için bütün narşi ve dalâlet içinde kalacaklannı v« terde saklıdır. Gencligimiz, 19 mayısı, en kalkmak, kötü propagandalara amsıkı faydah ve en feyizli bir şekilde tatbik İn dayanmasl için, allenin, öğretim yi şartlarl özünde toplamış olan bu fe ne hale çeleceklerini kestirebilirsiniz. taae kudret ve enerji kaynagı varlığınm kapalı sınırlanmıadan zararlı yabancı bütttn heyecanile, en temiz fiklr ve duy fikir sellerinin aşmasına hiamet. dola Ziraat Veldli bugün şehrimize eden Cumhuriyet maarifi, İftiharimız rağlnda bulunan genclerln, nihayet büyolu blrakır da ırkjllarln mİUetİ Daha fenası var. Babası sagcı bir çove istikbal için sarsllmaz bir güveni. ük öğretmen heyetlerinin dikkatlerl inbir parçaya ayıracak fesadll ve ni. gu yatagı dlmağ ve kalbinln bütün ate yısile rejüne hiyanet olur. geliyor mizdir. Türk milleti huzurunda rr.aarif âzimdır. Kanun tedblrleri en sonra !akh zehirlerine cemiyeti kaptlrır uıl uga müfrit btr solcn ögretmenin müte§lle benimseınişür. Böylece milll varlıZiraat VekiU Şevket Rasid Hatiboğlu heyetimize teşekkürlerimi söylemeiten ;elir; bu tedblrlere sira geldiğl zaman, madiyen telklnatta balundngrmu tasav. 19 mayıs mektebinde yetişen, olgungrmıada 19 mayıs ruhunun ebediligj, canlz? vnr edelim. Bn ya\.u, ne kadar bedbaht Iaşan Türk genci bunu bllir. O, ne be beraberinde Yüksek Ziraat Enstitüsü zevk duyuyorum. <z çok geç kalınmiştır ve elbette llâçlar lılıgı saglanmıstır. ılacaktn. şincl, ne altıncı kol; ne Gardist, ne Rektörü ve Umuml kâtibi olduğu halde İlk öğretim hiç bir devîrde bugün ster istemez acl, sert olacaktır. Son zamanlann zararlı bir 19 mayıe mekteblnde yetişen dipdirl, Troçkist; ne sagcı, ne solcu; sadece Ke bu sabah Ankaradan şehrimizç gele. öjretmen, kendisine emanet edflen gösterisi daha: Turancılık kü ölçü ile d e ahnınamıştır Ulkümüz, prensiplerimiz dimdik. ntes benizli, pek yürekli Türk malist yanl Cumhuriyetçi, milliyetçi, cektir. Vekil. Büyükderedeki Orman :ocuga flim ve irfan ögretmekle mnvazVatandaşlarlnı! Aziz vatandaşlarlm I Turancılık fikri, gene son zamanlarm gencügi, yurdumuzun şerefi, varlığımı halkçı, devletçi, lâik ve inkılâbcı Türk Fakültesine gidecek ve saat 11 de ^ p ı Cumhuriyet, memleketin içerdeki ya ararlı ve hastahklı gösterisidir. Bu ba. aftır; yoksa kendi şahsî ideolojisini, •İlk öğretim, hiç bir devirde bugünkü zın temeli, yannımızın güvencidir. Ta gencidir. Miüeti, milliyetçiliği, AtaJ,ürkün lacak diploma tevzi merasiminda bult aşılamaga hakkı yoktur. O, bn sahaölçüsile ele allnmamıştlr. Cumhuriyetin lapşında ve dışan ile münasebetlerınde kımdan Cumhuriyeti iyi anlamak lâ. Kİİgin, carüılığın, temizligin, erişilmez düşundüğü, Parti programımn £izügi nacaktır. İlk günündenberi arkasından kcştuğu ilk ıçık ve dürüst hatlarla ülküsünü tayin ;ımdır. Millî kurtuluş sona erdiği gün a, çocnga yalnız milletin kabnl ettiği liğin timsall olan bu genclik üzerinde, gibi anlar. İçte parçalaiicı, dışta Abbas Hilmi Paşa öğretim ülküsü, hakikî ve tam mânasi tmiştir. Vatandaşlarımızın ve yeni ye ralnız Sovyetlerle dosttuk, ve bütün ve devletin anayasasındaH prensipleri başta en büyüğümüz oldugu halde, 18 maceracı, içttmaî gerçeğe yabancı, Umt Bir müddettir fehrimizde istirahattc ]e başarllmak yolundadır. Bu senerien işen neiillerimizin yüreklerini aşkla omşularımız eski dü}in3nlıkların|n bü. igretecektlr; kendi çahsî temayül ve milyon Türkün duygulu dikkat ve uya düşünce ve metoda aykırı bir ırkçılıktan bulunan Mısır eski Hidivi Abbas Hilmı İtibaren, binlerce sayılarla köy okulla dolduracak prensi^ler, tetnel olarak a ün hatıralarım canlı olarak zihinlerinde anaati ne olursa olsun onlan körpe dlnıkhğı toplanmış bulunuyor. ıızaktır. Millî benliği ve zaruretleri kav Paja Isvlçreye hareket etnı'ştir. rınln açllacağl bir devre giriyoruz. Ha. nmıştır. Devletimizin hüviyetinl teşkil utuyorlardı. Herkssin kafasında, biraz maglara aşılamaktan çekinecektir. Okul, Büyük Atatürkün inandıgı, güvendiŞI, ramada realist, millî ülküye taanda zırlıltlar tamamdlr. Maklne kurulmuş eden esas vasıflar, uzun felâket asıriarı ierman bulurs'ak sergüzeştçi, saldmcı ir politikacılık sahası ve 'çocuk telkln 3500 çuval çimento Cumhuriyeti emanet ettiği Türk genc idealisttir. Fikrin maddeden üstünlüğü tur. Bundan sonra yalnız amelî neticeler •r siyasete kendinizi kaptıracağımız olile başka taraflara imale ve cezbei Slovakyadan 3500 çuval çimento gel. alacağlz. Yakln uzak, büyük küçük, nın tecrübe mahsulü ve gelecek asırlann lerl. bugünün dağdagah dünyasında ve önceligi esasına dayanan ülkücü lnn feyizli gellşme prenslpi olarak bu ikri yaşıyordu. Cumhuriyet, kuvvetli ilecek blr politikacılık mevznn değildir. miştir. Yakında Slovakyadan 25.000 ki. toplu dağınlk bütün köyîerin klz erkek Türk olmanın yüksek şerefini, saadetinl, kılabcılığı, onu materyalist dünya görü?unmuştur. Milliyetçi Türklye, anaya ıir medeniyet yaşayışmm şartlarmdan ocnk, büyüdügü ve düşünebilecek, iyi lo da Jcimyevt madde gelecektir. gıırurunu ve mes'uliyetini her zaman lerinden uzaklaştınr. bütün çocukları, çok değerli öğretmen anın tarif ettiği Türk vatandaşına, va dr esaslısını, milletler a^esi içinde bir le kötüyü ayırd edebilecek, kendi ken. dan daha çok duyuyorlar. Türklüğün Türk genci, Atatürkün hatırasmda Adana ve ödemiş şileplerı lerlnin karşLslnda dersanelerl doldura. tansover bir Türk milliyetçisi oknanın ımniyet havasmm mevcud olmasında ine karar verebilecek bir çags feldiH, medemyet, külıür ve terakki misycnuna; sembolleşmîş ve ldealleşmlŞ, istiklâl ve tngiltereden almmış dan Adana ve caklardır. Nihayet on sene zarfinda lütün imkânlannı vermlştlr. Devlettniz, örmüjtür. Imparatorluktan son zaman. ir kelime ile resid oldngn »aman, polibüyük istikbaline lnanıyorlar. Gjjnülle Cumhuriyete, milli ülküj'e tiÜ2 ve kıs öderaiş şileplerinin Devlet Denizyollar: Türkiyede i ü öğretim mescleslnin halmilll bir devlettir. Bütün mUletlçrle İyi arda »ynlmış olan komşuUrile de İyi ika ile meşfful olabilir ve ancak. e za. rinde Atatürk, başlannda İnönü yarın kanc bir sadakaüe baglıdır. Bu baghbgı, emrinde çalışma müddetleri bir sene lcdilmiş olacağml, açlk ve kesln olarak e samimi münasebetler beslemek isti e samimi komşuluk şarüariEin temin man rejimimizin kendisine verdi*i hürTan fethe hazırlanıyorlar. Kafalannda mllliyetçüik ve milletseverlik farileu di iki ay için tekrar uzatılmıstır. görebiliyoruz. yen, müll menfaatler ve milll Ulküler edilmiş dmasmı, milletin sscdeti için iyetleraen istifade eâebflir. bilginin nurlu ışığı, günüllerinde inan ye tanır. Mülî misak sınırlannın, d,ıştan Fransamn ngradıgi müthlş maglfibiüzerinde kurulmuş bir müessesedir. Ken üzumlu saymıştır. Görülüyor ki millî Orta ve yüksek öğretrmde «Türedi Ailesi» kararı cın mukaddes alevi, vücudlerinde Türk gelen bir zorla değil, içten dogan hür lolitikamız memleket dişmda sergüzeşt 'etlerin &millerl arasında, Fransıı o(K di içinde yapıcı, iyi nlyet sahibi bütün durumumuz lüğün yenilmez gücü, her biri mes'ud btr dilekle bilerek, isüyerek,rnlUiTarnakzedildi ramak zihniyetinden tamamen uzaktır; nklanna daha ilk oknllardan itibaren Orta ve yüksek öğretimde durumu vatandaşlan birleştirici, uzlaştıncı ve geleceği aydınlatan birer meş'aledir. Ugın icab ve zaruretleri hesablanarak Turan Aziz Beler'in tTüredi Ailesi > muz, bizim gencliğimize nisbetle klyas kaynaştıncı blr zihnlyettir. Azlık diye ta sıl mühim olan da bunun bir za. •atan ve milliyet dnşmanlıgı aşılıyan öfBazılarl sınırlarda yurd nöbetinde, ba çizildigini bilir. Milli varlığm aynasında isimli kitabından dolayı açılan h?karel uret politikası değil. bir snlayış ve etmenlerin mühim bir rolü ve mes'oHcdilemiyecek derecede ileridir. Bu du. nınmış olan vatandaşlar, her Türk vaKİan vatanın her bucagma dağılmış iş insanhğını idrakten ışıklanan aydın bir davalarmda; geçenlerde, mahkumiyet ıir inanış politikası olmasıdır. Ancak eti vardır. rumun en ileri memleketlerie âyarlan. anda^ı gibi, kanunun bütün hlmayesine başındadır. Baaları bugün sınır toprak kafa lle, kendi mllli haklanna ne kadar kararı verilmiş, karar tamyiz edümişti. masl için hergün yeni bir hamle düşü ve bütün vatanda? haklanna sahibdir IU Inanışa vardıktan sonradır ki, et. öğretmen, çocngnn mürşidi ve mflreb. larile lnkılâbın şanlı bayrağrnı Antakya, kı^kanc bir titizlikle bağlı ise başka mil Tamyiz mahkemesi; bu mahkumiyet nüyoruz. Vasıtalarlmlzı daima arttin. er. Bundan başka Türk kültürü içinde afımızda bulunan mılletleri daha ya. Isidir, yoksa onnn masum dima&mı daErzıırum ve Samsundan Ankaraya, yur letlerin haklanna da o dereoe riayet kararım bazı noktalardan bozmuştur yoruz. Öğretmenlerimizin saylsı ve de. 'etişerek Türk milliyetçisi olmak lstlyen kından tanımak imkânlannı bulduk. âlete sürükllyen, ifsad eden politika produn kalbgâhına ulaştırdı. Ebedî Şeftşn kârdır. Dosya; kararı veren Istanbul üçüncü as. ğeri, yüksek vazifelerini yapabilmek i her vatandaş için imkftn kapılan açıktır. fereden rarar gelir ve nereden zarar a?andacısı degil! M1IH Şefe heyecanla taşınan bu hatıra Yurduna, milletine taşkın bir sevgi Hye mahkemesine vollanmıştır. Yakm çin, geniş ve müsbet bir gelişmeden bir elmez, bunu ayırd etmek için zihin. Öğretmenlerin yabancı ldeolojileri çoCumhuriyetin lâik olması bir tesadüf da büttln milletin, millî mukadderatı ile bağlı olduğu kadar medeniyet ve in da; bu davalarm tekrar muhakemesine an geri kalmlyor. Cumhuriyet öyle mü. eseri değil, kolayca takılıvermi^ bir sıfat erimizde ayarlı ölçüler hasıl oldu. Içer. nklara aşılamalanna hiç bir millet ve rnımî büyük, uyanık, tedbir ve kiyaset sanlik âşıkıdır da. Bütün milleüara mü başlanacaktır. esseseler kurmuştur ki dünyanm her da değildir Devletimizin halde ve istik de milletin hayri ve saadeti için çalış. memleket müsaade etmec. Buna %öt tlmsali bekçisine olan sonsıız sevgi ve savi haklan ve inkişaf imkânları sagli Çok güzel bir elişîeri sergîsî yerinde iyi sayılabilir. Fakat as!l yeni balde en ileri blr ktiltttr ve medçniyete ma imkânlan ve dışanya karşı milletin ynman rejünler, kendi mezarlannj kazemniyet ve müdafaası icl& Jâzım olan miş ve bir milletin en büyük knvvetl ogüveni dlle gekniç re canlanıms bulu yan bir barı^ nizamı içinde, milletinl Yardımsevenler Cemiyeti Sanyer kuracaklarımlzdlr ki bizim hayalimlzl ermesl için esaslı çarelerden biri olarak edbirler, salim ölçülsrle gözümüzün nuyor. an birlik. beraberligin kökünden yıkılsevlndirip süslemektedir. medenl cihanda lâyık olduğu saygı ye kazası subesi tarafmdîtı Beyoğlu To. kabul olunmuştur. Bütün vatandaşlara Snünde belirdi. Ve nihayet asırlar ve masına göz ynmmüş oluriar. Dün heplmlî, sokak ve meydanlan ıine yükseltmekten 'başka gaye ve en katliyan »alonlarında 22 mayıs 1944 iodan hürriyetini temel hak olarak taTeknik öğretim asırlar süren köklü düşmanlıklar yeri. dolduran genclik saflannda Mustafa dişesl yoktur. Bu ugurda vannı, yogunu pazartesi gününden itıbnren 23 mayıs Ebedî Şef Atatürkün, bn milleti knrTeknik öğretim, Cumhuriyetin baş nıyan devletimizin lâik olmaa, kaybet ne. 20 sene gibi kısa bir müddette. Kemalin enerji re kudretini canjanmış vermege; bütün kuvvet ve enerjisini har 1944 pazar akşarmna kadar her gün lıca konularından biridir. Büyük Millet tiğimlz asrlann az zamanda telâflsl için armak azim ve kararile Anadoln toprahürmet ve itimad duygularının uyan. gına ayak bastıgı gÜTifln ytfdönümünde, Börerek onun ölmezliglne bir kere daha camıya; sag, sol sapıtmalarından uzak saat 14 ile 19 arasında bir haîta müdl Meclisi ve Cumhuriyet hükumeti, tek esas şartlardandır masına imkân verdi. Jnaadık, onun mazhartyetine candan yalmz millet için faydalı, yalnıa yurd detle el isleri sergisi açılacaktır. Milll Şef İsmet tnönünfin hepimize RÖSnik öğretim davaslnl, dikkatle gözönün, Halkçıhk, Türk milletinin karakterlne Turancllar, Türk mületlni, bütün erdigi dogrn yoldan, knrturas yolnndan, «mrendik. Atatürfe, zaman re mekânla için yararb, yalnız insanhk için haklı Evvelki sene <3e gene ayni salonlarda de tuttuğu meselelerin ilerisine almlş uyan en iyi bir vasıfür. Şehlrde ve köyçerçevelenmlş ferdî kalıbından ayrıla gördügu yolda şaşmadan yürümeğg, mil böyle bir sergi açılmış ve halkra bü tlr. Genclerin, hattâ geçkin vatandaşla de bütün vatandaşlann, bütün hakların komşularile onulmaz oir surette derhal mîllet yolundan aynlmıyalnn. Yoksa 25 rak milll hüvtyete bürünün bir mh oldu. letin refah ve saadetini kendi hayatın yük bir takdir ve rağbetine mazhar ol. rm, vatanın her köşesinde kendi Işle. da eşitlik huzuru içinde bulunmalan, hiç düşman yapmak için birebir ülsımı yıllık eseri yıbar ve onun enkazı altındv Maddl varlık engellerinden kurtulan sey dan ve her şeyden üstün tutma£a ha muştur. rini en verimli bir şekilde yürütebilme. bir Türkün akslni düşünemlyeceSi ta bulmuşlardır. Bu kadar juursıız ve vic. ezilip giderfe. yal bir flkir cex4ıerl hallnde Mustafa ardır. Bu, Türk gencinin, 19 mayısm Sergide teşhir edilecek eşya arasında leri İçln her türlü öğrenme İhtiyacları biî bir şej'dir. Türk halkı, bir araya geî dansır fesadcılarm tezvirlerlns Türk Kemal her an. yanîmızda, iç!mijif}edlr. yirmi'beşinci yıldönümünde Atatürkün herkesin zevkini okşıyacak çok güzel na yetişmeğe çalışlyoruz. Türk genci. dikleri zaman kendi işlerini düşünecek, milletinin mukadderatmı kaptırmamak Atatörfc aşkınm' alevl, Büyük Müjî Ş° güvenine lâyık olma karar ve anrtıdir. ve nadide p%rçalar vardır. nin hayat mücadelesine İyi hazirlanma tedbirler bulacak ve onlan tatbik ede için elbette Cumhuriyetin bütün ted. birlerini kullanacağız. Fesadcilar. genç fimizm kudretli ifadelerile «insanm Prof. Dr. Yavuz ABADAN Edirne camilerinin kurşun sı ve bu asrın lstediği en karlşlk ve cek iktidardadır. Milli kurtuluş bu sa çocuHan, ve saf vatandaşlan aldatan Teşekkür en ince teknik İşleri başarı ile yapabil yede oldu. Büyük Millet Meclisi, halk fikirlerinl millet karşısmda açıktan a. Sevgili hemşire ve annemiz merhum* ları şehrimizde bulundu mesi için İyi yetişmeslne, bütün dikka. idaresinin carüı misali olarak böyle kuığa münakaşa edemiyeceğimizi san. mühendis Süleyman Sak'm eşi Sabriye tstanbul ikinci şube memurları 1750 tlmizi harclyoruz. Şimdiye kadar elde ruldu. mışlardır. Aldanmışlardır ve daha çok Sak'm arajnızdan ebediyen gaybubeti kiloluk bir kurşun hırstzhğını meydana ettiğimiz neticelerden çok ümidliyizBizim devletçtliğimlz, Cumhuriyetin aldanacaklardır. dolayısile teessürümüze ijtirak eden çıkarmıslardır. Bu kurşua hırsızlığı, Uzun zamanlar sürecek olan bu çalış feyizli bir prensjnidir. Yıpranmış ve faakraba ve dostlarımıza ayrı ayrı tesek. malarln amelî ve çok faydalı neticeleİki sual jöyle olmuştur. ir bir memleket, az bir zamanda ancak Edirnede bazı tarihî eserlerin çatı rlni yakm zamanda almağa başlıyaca. prensiplerinin tabüliği, sağlamlığı ve ve Şimdi vatandaşlanmdan iki suale kür etmeğe teessürümüzün imkânsızlı^^^™ Haftallk Sinema Mecmuasinin 3 üncü saylsi çıktı. ^IHBBBBİ ğmdan alenl teşekkürümüzün kabulünfl larmdaki kurşun levhalarm kaybolduğu ğiz. rimliliği sayesinde hürmek edilir bir zihinlerinde cevab vermelerial istiye. rica ederiz. Edirne zabıtasmm nazarı dikkatini çek. ceğim: Iırkçılar ve turancUar gizü ter. Millî eğitimde esasll bir yerl olan mevkie yükselmiştir. Hamşiresi: Remziye, kızlari: miş. tahkikat neticesi bunlarm Edirneli güzel san'atlar işlerimiz, milletin büyüi başvurmuşlardır. Cumhuriyet inkılâbcı oktnasaydı 've tipler ve teşkillere Nevhiz Te Tölün 6 sabıkalı tarafmdan çalındığı tesbit bir meselesi gibi Cumhuriyet maarifi. NİçLn? Kandaşlan arasında gizli fesad inkılâbcı kalmasaydı Türk milleti. ka**» edilmlj ve cür'etkâr hırsızlar derhal nin dikkati karşısmdadır. tertiblerile fikirleri aıemlekette yürüı BUGÜN İKİ BÜYÜK FİLM BİRDEN : palı kalmıs bir çok vaşıflanm bu kadar mü? Hele, doğudan, batıdsn ülkeler, yakalanmışlardır. Tahkikat derlnlestiBayan SIRPUHI MORUKYANIN RUDYARD KİPLİNG'in şaheseri Okuyan çocuklarımız yakın az zamanda kıymetlendiremezdi. nlmış. bu şahıslarm karşııriları Yasova, gizli Turan cemiyetile zaptolunur mu? ziyaı münasebetile gerek cenaze mera. zamanda iki miîyon olacak Politika akınlarmdan uzak kalmak Bunlar o şeylerdir ki ancak devletin siminde hazır bulunmak gerek bizzat Msrko ve Ahmed Yılmaz adlarmdaki Sevgili vatandaşlarlm! şahıslara sattıkları. bu şahıslarm da istiyoruz! kanunları ve esas teşkilâtı ayak altına gelip beyanı taziyet etmek ve gerekse Bugün öğretim ve eğitim İçin devlet Georges BRENT Joan BENETT Tama.'nen renkli emsalslz film. kurşunları şehrimize sevkettikleri an. eline alınan çocuklar ve gencler, milyoalındılctan sonra başlanabıür, Şu halde yazı ile ve çelenk göndermek suretile Gencler ve öğretmenler! ve Misha AUEB Baş rolde : S A B U laşılmıştır. Edirne zabıtası şehrimiz ra nu çok geçiyor. Yakln zamanda İse İKİ Sade ve kısa bir şekilde anlattığ.m yaldızlı fikirler perdesi altjnda doğru. elem ve teessürümüze iştirak eylemek tarafmdan yaratılan çok güzel ve ve balta girmemiş ormanlarm bıtasına telgrafla vaziyeti bildirmis ve milyonu geçecektir. Bu sayllarcla, vata. preıısipler, hayatlarınızı ve yüreklermizi rudan doğruya Cumhuriyetin, Büyük lutfunda bulunanlara ayrı ayrı teşek. bütün vahşî hayvan krallarl kahkahall film. ikinci şube memurlan az zamînda nin büyük kudretini gorüyoruz. Bu dolduracak pek kıymetll ülkülerdir. Pi Millet Meclisinin mevcud :yeti aleyhin. kür ve minnet hislerimizl büdirmeğe Seanslar: 2,30 6 9,30 kurşunları meydana çıkarmışlardır. görüşümüz Cumhuriyet anlayışidlr. Her kirlerimizi anlatırken yalnız müsbet ko de teşebbüsler karşısmdayız. Tertibci. derin acımız mâni olduğundan bu huSeanslar: 1 4,25 8. Kurşun levhalar Yavo^s. Marko ve Ah. vatandaşin kâfi derecede öğretimle 3yi nuşmamız ve resmî ağızla münakaşaya ler, 10 yaşında çocuklanmızdan bize ka susa sayın gazetenizin tavassutunu rica SUARE 8 DE 2 FİLM BİRDEN med tarafmdan şehrimize getirildikten yetişmiş olmasmda, esasll yükselme ve girmekten sakmmamz, kötü niyetli olan. dar derece derece. perde perde, hepi ederiz. onra. Sirkecide Filibe o+eünde oturan kalkmma tedbiri tasavvur edlyoruz. Bu ların bizim ülkülerimize saldırmalanna mizi aldatmak iddiasmdadırlar Morukyan ve Kazar.ciyan aileleri Baruh. Bahar vasıtasile Kantarcılarda ;öylediklerim, bütün derecelerils öğ cesaret verirse buna çok teessüf ederiz. Vatandaşlarıma ikinci sualimi soru. hırdavatçıhk yapan Moiz Kohen ve retmenlerimize düşen vazifelerin geniş Yarım asırdanberi birbirlerile zarar]ı blr yorum. Dünya olaylarıntn bugünkü yeni fesadlara karjı da kudretle mtL Izzet özkurşun adlarmdaki şahıslara liğini ve ağırlığlm gözönündc canlan, surette uğraşmış olan politika akmlann durumunda Türkiyenin ırkçı ve turan. dafaa edeceğiz. satılmıştır. Moizin dükkânmd: 799, îz. dlrsa yeri vardlr. Bugün öğretmenlerldan uzak ve temiz zihniyette kalmak is cı olması lâzımgeldiğini iddia edenler Gençlere hitab zetinkinde 950 kilo çalmmış kurşun miz on binlerceMir. Bunlar, bir nesi tîyoruz. Bu gayretimiz, zararlı bir susma hangi millete faydalı. kimlerin maksa. Sevgili evlâdlarlmız! lardan bulunmuştur. geçmeden yüz binleri bıılacaklardır. derecesine varmamahdır ve varmıyacak dına yararlıdırlar? Türk milletine yalBu güzel bayram gününde bana yu... Bir amele taş yığmı altmda Türk milletinin yeni ve yüksek cemi tır. Çünkü, ne kadar kuvvetli olursa ol nlz belâ ve felâket getirerek olan bu dumuzun köşelerinden bayrak ve sırjr yetini kurmak İçin beslediğimiz bütün sun, Cumhuriyet prensiplerimiz aleyhine fikirleri yürütmek İstiyenlerin Türk boylarmdan toprak getirdiniz. Değerli kalarak öldü ümidler, öğretmenlerimizin değerine, slstematik, sebatlı bir politika mekaniz milletine hiç blr hizmetleri olamıyacağ armağanımza yürekten teşekkürler e. Türkçe sözlü ve şarkılı fibn Sarıyerde oturan taşocağı işçisi 35 karakterine ve gücüne dayanlyor. Eğer ması kumlur ve bu düzen hiç karsılık muhakkaktır. Bu hareketlerden yalnı derim. Sınır toparğı ve Tıirk bayrağı gl. yaşmda ibrahim Töritaş; dün sabah sa Türk öğretmeninin esasll vasıfları bü görmeden işlerse az veya çok zaman yabancılar faydalanabllirler. Fesadcılar bl aziz olasmiz. Vatan sizden yurdun at sekizde, Rumelikavağmdaki taşoca. yük ülküyü başaracak yaratıjlşta oldu sonra en kuvvetli temellerl yerinden oy yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar? müdafaaslnı, yurdun mamurluğunu isti. ğında kazma ile kaya delerken, büyük. ğuna inanllmazsa, bu kadar büyük bir natabiür. Tabiat kanunlan dışında ha Yabancılar fesadcllarl idjre edecek ka Ücü"cü zafer haftan devam edivor. yor. Cemlyetimiz ve aileleriniz, faydalı çe bir taş parçası yerinden koparak üs. davanm arkaslna düşülecek cesaret buyallere kapılamayız. Son zamanlann o dar yaklndan münasebette midirler olmanizı bekliyor. Neş'a ile istikbale ™ B V GÜ N tüne yuvarlanmış. kaçmağa zaman bu. lunamaz. Biz, öğretmenlerin büyüi ül. laylan, bize, karşı koyma ve insafsız Bunları hüküm olarak kestirmek bu. güvenerek, yetişmeğe çalışinlz. Sizin lamıyan amele. hızla inen bu taş altin. küye ehil yaradlhşta olduğur.a inanıyoAR SİNEMASINDA saldırmalara karşı uğraşma vazifelerini gün mümkün değildir. Ama yabancıy elinizde Türkiye yüksek ve çok mamv.r da kalmıştır. İbrahim, ezüerek 51müş ruz. Onun için onlarln her türlü müsbet hizmet kasdi ve yabanclnm yakln Ilişiğ olsun. Bu bayram günümüzde Ata tür. Kaza etrafında tahkikat yapılmak. neticeler alacaklanna ve her türlü has yeniden hatırlatmıştır. hiç bir zaman meydana çıkmasa dah türkün kutsal adını. vicdanlarmızin Irkçılann zararları tadır. tallklarla uğraşlp üst geleceklerine gü hareketlerin, Türk milletine, Türk vs. Türk milliyetçisiyiz, fakat memleke. tanlna zararlı olması ve boınlardan yal. engin sevgi ve saygılarile yâd edelim. İki saat kahkaha. Nefis komedi. Baş rollerde: «Bir Orman Masalı» talebe veniyoruz. timizde ırkçllık prens'.pinin düşmanı. nız y^bancllarm faydalanmış olmas Atatürk, geleceğin en kıymetli teminaTHEO LİNGEN HANS MOSER tlnl slzlerde gördü ve gösterdi. Bugün Vazifelerini politika vasıtası ylz. Memleketimizde politika garezler s8z götürmez bir hakikattir. WOLT A L B A C H RETTY ler için tekraıîanıyor de ailelerinizln ve hepimizin en İyi di. İçin uydurulan ırkçllık önderlerinin çok yapan öğretmenler 2 nci haftasl devam ediyor. Yüksek tahsil genjhğinin alâka ve leklerimiz ve en İnce dikkatlerimiz siVatandaşlarım! acıkll facialarl, hatıralanmlzda canh Bütün seanslarda yerler numarahdlr. arzusu üzerine bugün saat 17 de bir Vatandaşlarlm! Emin olabillrsiniz ki vatanlmızl b zin uzerinizdedir.> Gencliği yetiştirmenin ve millî ter dır. 1912 senelerinde Rumelide tutun, Pazar gün'eri 11 ve 13 matineleri tenzilâtlldlr. matine yapılacaktır. 19 Mayıs ve Türk genctiği Yazan: Prof. Yavuz Abadan Eğience yerleri için tarife haberleri Millî rejimimizin millet adına yapılmış ateşli ve harikulâde bir müdafaası illı Şelio TarihT Nutku 20 Mayıs 1944 [HEM NALJNA MIHIIMA Onun gösterdiği doğru yol r RESIMLI PÂZARJ SASKIN KOCA SAR \Y Smemasmda GİZLİ BELDE "'"" pı ACI HATIRALAR YUSUF VEHBİ RUgCJYE İBRAHİM TAKSİN SİNENÂSI 7 SENE BAHTİYAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog