Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

r Fantoma serisinin 3 iincü kitabı FANTONANIN İNTİKAMI Bueüne kadar neşredilen zabıta ve macera romanlarmın en he\ecanlmdır. 208 buyük sahife 125 kuruş. GÜVEN YAYINEVİ İstanbul . Cağaloğlu yokuşn No. 18 20 nci yıl sayı: 7081 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgral ve mektub adresl: Cumhıu"'jret, fcrtanbul Poeta kutusu: İstanbul No. 348 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyati: 24298 tdareTOMatbaa tasmı: 24299.24290 0 R Tamir E L EKT Magneto, ışlk tamir, baklm, ve bakı Yazan : D. Başmühendisi İstanbulda Inkl Berkalp. İzm: 3 üncü cild. O N AN IM 1 cıktL dmamoları. Tarıf, ikümülâtör tamir i sarma. motör şübesı ÖÇMAN , Ankarsda Kitabevleri. Salı 2 Mayıs 1944 J istanbul göklerinde meçhul uçaktar Bu gibi uçakların kasden veya zaruret hasebile her an göklerimizde tekrar uçmaları, şehre bomba atmaları; bizi insanca. malca zararlara uğratmaları mümkündür! Tehlike işareti verilince yapılacak işlere dair tenbihler Vall ve Belediye Reisl Doktor Lutfı Kırdar dün bir muharrirlmize şu beyanatta buluroıuştur : 1 17 nısan 1944 pazartesl günü saat 23 03 te Karadeniz boğazmın Rumeli ve Anadolukavaklarl üzerm. den seyreden hüvivetl meçhul bir tayyarenln Sütlüce ile Yuşatepesi araslndakl sahaya bir kaç yangln ve in. filâk bombasl attlğl ve bombalardan bazllarmln fundabkta yangm çıkardığl. fakat başkaca hasar ve zlyan olmadlğl Anadolu Ajansl taraflndan 22'4'944 tarihinde çıkan gazetelerle neşredilmişti. Gene 30 nlsan 1944 oazar eünü bazl meçhul tavyarelerin Anadolu ve Ru. Arkast Sahife 3 Sü. 5 te Vali, halkı ikaz ediyor! Başvekil Bursaya geliyor Orada bir ıtıüddet dinlenecek Dün Ankaradan ayrılan Başvekili Millî Şef bizzat uğurladı Ankara 1 (a.a.) Başvekil Şükrü Saracoglu bir mtlddet dlnlemnek için Bursaya gitmek üaere bu aksamki ekspresle Ankaradan hareket etmişler ve Istasyonda bızîat Relslcumhurumuz tarafından uğnrlanmışlardır. Genelkurmay Ankara ilkbahar at yarışlannın başladığuu ve MilU Şefin yanşlan taklb için Hipodromn teşrif ettiklerin} dün yanruştık. Resmimiz Milll Şefimlıl yanşlar esnasında Sayın Bayan Inöott fle blrlikt« şeref trtbtinttnde Kösterijor. Harb hedeflerinden ilk endişelenen biz değiliz! Staliıtin 1 mayıs gttnlttk cmri Hitler Almanyasını yenmek nasıl mümkün olabilir? «Doğudatı bizim kuvvetlerimizle, batıdan Nüttefiklerce darbeler indirilecektir »• cephe Ingilterede büyük hava indirme manevraları Rus gazeteleri sabırsızlanmağa başladılar, Lord Halifaks beyanatta bulundu aferi kazandıklan taJtdirde Sükrti Saracojln nasıl bir dunya kurulacaguıa Başkanı, Vekiller, Ankara Vallsl Te Vedair iMuttefiklerin hâlâ kesin ve temelli bir fikir •ahibi olamadık. killıkler Üeri gelenleri de Ba?ve!dy halarını gosteren evvelki gunkıi yaıuna bir reketlerinde flelamlamışlardır. arkadaş cevab vcriyor. Harbin başındanberi Alman laferine inanan ben, flmdi Londra 1 (a a.) Muazzam plândr geceyansmdan sonra gün dog^uıcıya koters gidiyor diye şaşınnışun. Halk efkâve uçak filolannın İngılterede yaptık dar devam etmıştir. rını Müttefik laferinin neticelerinden lan büyük hava manevralan sırasında Nisan ayı esnasında 9 uncu Amerikan şupbeye dufurmek ister jfibi cZafer, (a. ağır. teçiıİ2a,tlarile birlüjte binlerce para hava lut'asmın ta$ıt uçaklarile yapmıs kat niçin?» diye sonıp dunıyormuşum. şütçU lndirme tecrübeleri yaptıklan dün bulundugn taarruz tecrübe m&nşvralaMoskova 1 (a.a.) Taas ajansüııü Halbuki bu sualin cevabı çok basltml? akşam açıga vunılmuştur. Manevralar Arkast Sahife 3, Sü. 8 te bilcjirdlğine gore, Mareşal Stalin 1 ıtıa. Zafer, nazizmi ve faşizmi yeryüıttnden yıs bayramı dolayısüe neşrettıfti Künlük kaldınnağa yanyacaknm; milletlere de emlrde şunlan söyleml§ür: hürriyet, istiklâl, devamh Te müstakar tMemleketİmizin milletleri, 1 maylsı bir sulh getirecekmiş. Kızılordunun parlai muvaffaiıyçtlerıle Bir defa bu arkadaş benl yukandaki sevlnc lçtnde oldugu halde tes'ıd etmekşekilde gostermekte baksudır. Harbin • tedir. başındanberi Alman zaferine inandıgım doğTu değildir. Bunca senellk yanlanm Alman tümenlerinln Stallngraddaü içinde Almanya harbl kasanacaktır tarhfizunetindenberi Kızılordu taarruzuna zında kesin hükümltt bir ciimle bolmmk hemen hemen fasüasız surette devam mumkun değildir. BUâkis tek deTİetln etmiştir. O zamandanberi Kızılordu, fngilterenin siyaseti hakkın. hegemonyası altında bir Avrupa niıamı Kafkas dağlarmdan Karpatlara kadar da bir Ingiliz gazetesinin knrulamıyacağuu, milletlere eatr mnaimtidad eden sahada yapüan savaşlar ağır tenkidleri melesf yapılamıyacagını, böyle bir ?ey netlcesinde muzafferıyetler iazannıştır. tasavvnr edenler varsa, bunlann dtinICızılordu, anavatan topraklannı müsLondra 1 (a a.) Dominyonlar nayayı sonu gelmez buhranlar» »ürttjtliyetevlllerden kurtarmak gibi muajzam l§ı ceğini yazdun. Hem de bn yasılar harb başerırken, Rumanya ve Çekoslo\ak>a nrlannm bugünkü yaptıklan ilk toplantallhinln Almanyaya en çok gülümsedtile olan devlet hududlanmıza vannistir. tıya Mr. ChurcMll reislü etmiştir, Doği sıralarda, 1941 yılında basıldı. Bn L Şımdi de düşmanı Rumen topraklann minyonlar yüksek komiserleri ve kurmay başkanlan, Hariclye Namrı Mr. Ankara 1 (Hususî) Pazar günfl mt» tibarla, harbin başındanberi Alman ı*da dövmekte dCTam etmektedir. bahleyin Ankara Kız Llsesi talebelerin fcrine inandığım lddiası yanlıjtır. Harb Bu muvaffakıyete, büyuk Muttefikle Eden, başvekll muavnli Mr. AtÜee. do. den 125 ki^ilik bir kafüe öğretmenlerile gibi, neticesi çeşidli «artlarıo feüşmeslrtmlz Birleşik Amerika Ue İngiltere; Al minyonlar nazın Lord Cranbom, H!nbirlikte Türk Hava Kurıımunun Etimes» distan nazın Mr. Amery, Rodezye başvene bağlı çok kompleks bir hâdisede pe. manlara karşı İtalyada cephe tutanak Stalin'ln Mareşal üniformasile ud tayyare meydamna gitmislerdir. kili Mr. Huggıns, Kaşnur mihracesi ve şin verilen her hüküm, bir at koşnsnn Arkast Sahife 3, Su. 2 de yapılmış bir resmi Talebeye, tayyareler hakkmda laydalı Hindistan mdmessili 81r Piruzan Noon, dakl iddialı para oyunundan farksızdır. malumat verilmiş ve bilâhare hazırla. Bu gibi hukümlerin objektif degeri yok Arkast Sahife 3, Sü. 2 de nan altı mekteb tayyaresıle talebelere tur. N'itekim bngün de gazeteci arkada. uçus yaptırılmıştır. Kızlarımız bu uçuş. şın sandıgı gibi yüzdeyüz bir Müttefik lardan fevkalâde memnun kalmışlar, zaferine tnanmış değilim. Evet, harb meydandan ayrılırken tayyare fabrikatalihi onlara şimdi çok yakından ırülıimsını da gezmişlerdir. Resmimiz bu ta. siiyor. Almanya, Rns seferinde başarı Bngün muhtarlarm işinl yapmakta olan mahalle birliklerlnden lebeden birini uçuşa hazırlanırken gös.. elde edememiş, Muttefiklerln lylden iyibtrmde bir faaliyet sahnesi teriyor. ye hazırlanmasma meydan vermlş, çok tehlikeU bir raziyete düşmü?tür. tkincl Şehrlmizde ve kazalard* muhtar v* heyet seçimleri önümüzdekl curoartesi eephe başan ile açılır Te Müttefikler günü başlıyacak, pazar ak^aml nihayete Avrupa karasında garktan, garbdan 1. erecektir. Yeni kâr hadlerinln toptancı ve peralara Istinaden toptancı ve perakendeci Ierlemeğe başlarlarsa Almanya ^üphesiz Kaymakamllklar ve Partl teşkilâtı bu yenHecektir. Fakat bnnlar yapümadıkça rakendeciler İçin de ddnden itibaren ellerinde bulunan mallar da serbest saNew.York 1 (a.a.) Türkiyenin Al seçim İçin hazirlanmaktadır. Seçimln da üeri sürülen peşin hükümler, kuro tatblkma başlanmıştır. İthalâtçıların tllacaktır. Fakat bir çok mühim ticabirer (bahsi müşterek) Iddlan olarak kâr hadleri daha evvel, nisanın on be rethaneler mevcud malları yekdiğerin manyaya krom sevkiyatlnı durdurmak genlş bir aerbesti içinde fakat klmsenln den ayırrrak kadar kontrol karşismda hu=usundaki karannl bahls mevzuu e teslr altmda kalmamasl esası dehllinde şlnde tatbika başlanmıştl. knlmaga raahkâm görünüyor. Bu kâr hadlerinden ancak 15 nlsan. vazlyeti izah etmek de mıişkül olacağmı den NewYork Times gezetesi, bu kayapilmasina çalışılacaktır. Bazı mahal«Zafer, fakat niçin?> snallnden makhesab ederek bütün eller'ndeki mallara rartn Almanya için olan bütün ehem lelerde muhtarık ve heyet azallklarina sadım da, bütttn dttnyanm snsadıği de. dan evvel memleketinıize gelmiş eski Arkast Sahife 3, Sü. 4 te mivetini belirtmekte ve îöyle demek kadln namzedlerin isimleri de ileri süfaturall mallar mtistesnadır. Bu fatuvamlı bir banş teminl uğrunda Mütte. rülmüşür. tedir: fiklerce raslanan güçlöklere işaret e t . Arkast Sahife 3, Sü. Z de mckti. Bu, neden halk efkârını Müttefik zaferinin neticelerinden şüpheye dttşürmek mânasına gelsin? Bir defa harb hedefleri etrafmda ük endlşe dnyan nnharrir ben degilim. En tanınmış Ançlo . Sakson muharrirleri, aylardanbrri bn mevm fizerinde âdeta kavfa edercesine hararetli makaleler yanp duruTorlar. Bn arada ban devlet adamIarı tarafından llerl siiriilen ttkirlerln Ingiltere İmparatorluk konferansı İçiimalar Churchillin reisliğinde başladı Kadın muhtarlar Istanbulun bazı mahallelerinde muhtar seçimi için kadın namzedlerin isimleri ileri sürülüyor Genclerimizde havacılık alâkası Kar hadîeri Krom meselesi Toptancı ve perakendeciler için konulan Almanlar kararımız kâr hadleri de dünden itibaren başladı hakkında neler söylüyorlarmış? Bahar bayramı neş'esiz geçti J NADİR NADİ Arkast Sahife 3, Sl. 4 te I BÜCÜN I İ K İ N C İ CEPHE Müttefikler taraflndan Avrupa kaleslne yapılacak çlkarma hareketinin muhtemel sahalannı gosteren Boyalı ispirtolar Bunların içilmesine mâni olmak için tedbirler almıyor Yeni romanımız Renkli harita Son Soğuğa ve yağmura rağmen kırlara gitmek cesaretinj gösterenlerden bir grup Bir kaç gündenberl kapalı olan hava dün sabah açlllr gibi olmuş, öğleje doğru tekrar bozulmuş ve akşam üzeıi yağmur yağiıağa başlamıştır. Bshar bayramı münasebeti.e, klrlarda neşell bir gün geçlrmek üîere hazlrlananlar. havanm soğuk olmasma rağmen, ÜTİdle şehir haricine akın etmlsleıdlr. Sabahın eıken jaatlerİndeAda Boğaz vapurlan ve trşıler baharın ^hasretini çekenlerle doîup taşlyor: bir t a . rpftan da Mecidiyeköy ve diğer siyfiye yerlerine akln devam ediyordu. Fakat hpvanin kış günleıine rahmet okunacak kadar soğuk olmasl, Bahar Bayrammdan İstifade etmek istiyrnlerlrı ümidini boşa çlkarmış, kırlara gidenler şehre donmuşler ve bayramı sinemalarda ve kapall eğlence yerlerir.de geçir. me^ mecluriyctinde kalmış".ardlr. Sokaktan Gelen Kadın Esad Mahmud Karakurd'un romanı sahifemizde İkinci cephe nerede ve ne zaman açılıyor ? Yazan • Emekli General H Emir Erkilet 7 mavısta başlıyoruz İkinci sahifemizde Gümrük ve İnhisarlar Vekili Suad Hayri Ürgüblünün bugıin şehrimize geimesl beklenmektedir. Ankarnda bulunan İnhisarlar Umum Müdürü Hürrem Şeren de bugün İstanbula gelecektir. İçkl fiatlarınln son defa yükseltllmeslnden sonra ev\'elâ fakir halka, sonra da orta kazancll sınlfa sirayet etoiş olan renkll İspirto ve tuvalet ispirtosu içmek salğlnl üzerinde Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ehemmlyetle durmaktadır Gümrük ve İnhisarlar Vekilinln sehıimizde bulunduğu esnada başllca mesgul olacağl mevzuu bu mesele teşkil edecektlr. Son defa basmvdurlukVrden Arkast Sahife 3 , S ü . lde öğretmen Ne?!.. Kışın ne zaman bitip yazın ne zaman başladığım bilmiyorsun ha?.. Yazık.. yazık... öğrenci Ayıblarnayın öğretmenim, onu İstanba'üjn Be!ecliye azası bile bilnıiyor da apartımanların kaloriferlerini nisanın 18 inde söndürtüverdi!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog