Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURtYET 18 Mayis 1944 ÜROLOĞ . OPERATÖR RADYO Bugünku Program 7,30 7.,32 7,40 7,55 12,30 12,33 12,45 13,00 Program Jimnastik Haberler Miizik (Pl.) Program Şarkılar Haberler Müzık (Pl.) 18,45 Fasıl 19,00 Haberler 19,20 Fasıl 20,00 Oyun havalar 20,15 Rad. Gazetesı 20,45 Türküler 21,00 Kitab saati 21,10 Müzik 21,30 Konuşma 21.45 Senfonik ork« 22,30 Geçmiş gün 22,35 Haberler 22.50 Kapanış Taksim ÇAL KRİSTAL'a OYNASIN V A R . Dr. KEMAL ÇAĞLAR Böbrek, Mesane, Prostat, Belsoğukluğu birinei sınlf Bevliye mütehassisl. Kısa Dalga Elektrıkle tedavi, Galatasaray Emperyal otelı yanlnda Ankara Aprt. No. 48 Saat 3 . 9 a kadar. ZAYl Kadıköy yabancı askerlik şubesinden aldığım terhis tezkeremle nüfus kâğıdımı gaybettım. Yenılerini çıkaracağımdan zayilerin hükmü yok. tur. 317 doğumlu Mehmed oğlu Derviş Mehmed Gürkan ASKERLİK DOLAYISİLE Herkes koşuyor, acaba ne var? NUSBET SAFA COŞKUN'un herkesi eğlen. diren şimdiye kadar misli görülmemiş I Türkiye İş Bankası A. Ş. İstanbul Şubesinden: * Şehrimizdeki Şube ve Ajanslarlmızln gişelerinin 22 5'944 pazartesi gününden itibaren aşağldaki saatlerde açık bulundurulacağmı sayln müşterilerimize bildiririz. Adî günlerde : 9,30 12 ve 13,30 15,30 Cumartesi günleri : 9.30 11.30 Her Pazar içkisiz AİLE Matinesi Yer bulmak için erkenden geliniz. Tel: 82699 R E V Ü S Ü Konya Vilâyetinden: 1 Eksiitmeve konulan i§: Konya . Akşehir ve Konya Ankara yolları iltLsakmda yaptırılacak 950 metrelık şose inşaatı işidir Keşif be. deli 4071d rkırk bin yedi yüz on altı lira 16 on altı kuruştur. 2 Eksiltme 1/6,944 persembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümenlnde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 EJîsiItme şartnamesi ve buna müteferri evrak 60 altmış kuru? bedel mukabilinde Nafto Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiitmeve girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 3053 üç bin elli üç lira 72 yetmis iki kuruş teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyeft« oiciuklarına dair Nafia Müdürlüğünden almmış vesika ibraz etme'.eri sarttır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme t a r i . hinden en az üç gün evvel (tatil günleri haric) bir istida ile Vilâyete müracaat etmelen ve düekçelerine bu gibi işleri yapmış olduklarma dair işi yaptıran idürelerden almış oldukları vesikalara raptetme]ri lâzımdır. 5 istekli'er tekli* mektublarmı eksiltme günü olan 1 6'944 par. şembc günü s?a* 14 e kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene vermeleri lâzımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5807) 18,00 Program 18,03 Dans orkes. 3ULMACA [ 12 3 4 5 6 7 8 9 DEYREN SATILIK VEYA MÜSAİD ORTAKLJK Beyoğlunun en mutena yerinde lüks bakkaliye ve mezeci dükkânl bütün tesisatile. Müracaat: 1 2 3 4 5 6 7 8 • • • B MAKİNİST ARANIYOR •1 • I • • • • • / 1 5 a 1 1 İB SİİRD BELEDİYE REİSLİĞİNDEN: Beledıyemiz elektrik başmakinistliği münhaldir. Dİzel motöründe iyi İhtisasl bulunmak çartile ve dereceyi ihtisaslanna göre ayda 300 liraya kadar ücret verilebilir. Taliblerin hüsnühal ve tercümei hal ve bonservis ve ehliyetnamelerini gösterir vesaiklerin tasdikli birer suretlerini ve bir fotograf göndermek suretile 5 haziran 944 tarihine kadar Siird Belediye Riyasetine müracaatleri İlân olunur. (5969) S Ü M E R B A N K •I GARiP A . TECRÜBESİ Hayret te bırakandenZAY1 İstanbul Hukuk Fakültesinaldığım hüviyet varakamı kajbet. tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Son sınıf (J352 Celâl Şukal lo.ooo kadını Saat 12 . 14. Tel: 42852. Soldan sağa: 1 Yüisek idare amirlerimiacJep. 2 tki şeyin birbiri ile baglantısını kesmek, 3 Çevrilince savaşta üstünlülc ifade eder, iyi ve güzel. 4 Bir erkek adı, bir emir. 5 Öc. 6 Çogun aksirün tersı, ses. 7 Cefa, bir çins agac. 8 Cihanda gördüğumüz, her şeyi dogurmuş, olan varlık, eski bir Tanrı. 9 Sır, ıstırab. Yukandan aşağıya: 1 Kadın kumaşlanndan. 2 Heyet erkânından, bakış. 3 Gramerde bir fas^, bir cins yünlü. 4 Bir cins taj. yerleşip kalmış tesir. 5 Süt verme vasıtalanndan, hayret edatı. 6 Yenıeğin tersi, bir memleket, bazan uzaktakl şeyleri göstermek Için kullanılır. 7 Eskl Türk şeflerinden, bir silâh. 8 Bir sıfat takısı, hayvan yemlerinden. 9 Firar etmeme. Evvelki bolmacammn haUedUmls 1 2 3 4 5 6 7 8 İPLİK ve DOKUMA FABRİKALARI MÜESSESESİ DEFTERDAR Fabrikası Müdttrlüğundeıt: Fabrikamızda mevcud 10867 kilo çürük pamuk telefi ve 15500 kilo yanlk pamuk açlk arttlrma ile satlşa çıkarılmlştır. Satlş 22/5/944 pazartesi günü saat 14 te Eyüb Defterdardaki Fabrika binaslnda yapllacaktlr. İsteklilerin Fabrika Müdürlüğüne müracaatleri. (O) kuponile kaput bezi, dril ve basmanızl rahat almak isterseniz mağazamlza geliniz. Mercan Çakmakçılar yokuşu No. 61 Tahir Suneu. Tel: 21228 Satış ilânl İstanbul AHıncı İcra Menıurluğundan: 944'183 Bir borcdan dolayi mahcuz bulunan bir aded milyoneri marka yeşll boyall, alt klsml dahil, demir kasa 23 '5 944 tarihine rasllyan salı günü saat 10 dan İtibaren Sirkeci Ankara caddesi Saraypalaa otelinde peşin para ile satış yapilacağı ve bu gün tekllf edilen bedel kâfi görülmiyerek satlş geri blraklldığl takdirde müşt«rilerin taahhüdlerinin kurutulacağı ve ikinci arttırma 29 5/ 944 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ondan İtibaren ayni mahalcie satış yapılaoağlndan müşterilerin satlş gününde mahallinde hazlr bulunmaları İlân olunur. (5986) Sayııt İstanbul Halkıtıın NAZARI DİKKATİNE: Mart ve Nisan aylnın ekmek kuponlarının (O) harfile basma, kaput, dîril bezlerini mağazamda çok kolayllkla tevzi etmekteyim. Saym halkimızln teşriflerini rica ederim. Sultanhamîm Mesadet han birinei kat No. 9 Devlet Orman İşletmesi M. K. Paşa Revir Âmirliğinden: 1 Revirlmize bağlı Bandırma Kapıdağ bölges'.nin Kocabnrgaz iskele deposunda (4649) ve Ormanlı iskele deposunda (1925) kl cem'an (6574) kental karışık yakacak odun açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Artıırmaya çıkarılan odunların beher kentaline (189) kuruş fiat tahmin ed'imiş olup t u t a n üzerinden %7,5 hesabile muvakkat temi. natı (S31) lira (87) kuruştur. 3 Arttırma 23/5/944 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Bandırma Orman Bölge Şefliğinde yapılacaktır4 Bu Işe aid şartnameler Ankara Orman Ümum Müdürlüğü, Balıkesir Orman Çevirge Âmirliğinde, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde, Bandırma Orman Bölge Şefliğinde ve Revirlmtzde her gün gö. rülebilir. 5 istekJüerln belli gün ve saatte Bandırma Orman İdaresinde toplanacak Satı$ Komisyonuna teminatlarile blrlikte müracaatleri ilân olunur. (5731) Plombajin Pota Alınacak Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Muhammen bedeli 10575 lira olan cem'an 7050 numara muhtelif boyda plombajin pota 29/5'1944 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satln almacaktlr. Bu İşe girmek istiyenlerin (793.13) lirallk muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalarl ve teklllerjni ayni gün saat 14 e kadar adl geçen Komisyon Reisiğine vermeleri lâzlmdlr. Şartnameler paraslz olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (5815> Oaha görOnebileceğinizin Kati D E L İ L İ B|A|G|D|A|Ş|M A K1 A|N|I|R|M|A|B s 1 L|I R|E|T|L|E|R|B K|B •İSİAİBİP llç A D|E|D|B F İ L|Eı ,N AİLİE • İ R 1 N L I|Y|N E T|B K E I|R|A|B|Ş|l|N|B L a EİFİEİBİLİEİMİI BORSA Istanbnl Borsasının 17/5/944 fiatlan Kapamş Londra 1 Sterlin 5,22 NewYork 100 Dolar 130,50 Cenevre 100 İsviçre Fr. 30 3255 Madrid 100 Pezeta 12,89 Stockholm 100 îsveç Kr. 31.1325 ESHAM VE TAHVtLÂT Rluame Muamelell lesia , 22,60 1933 %5 Ergan! , 19.60 1938 %5 İkramıyell , 19,70 %5 Milll Müdalaa , 19,82 %7 Mılll Müdafaa T , 19,20 ,%7 Milll MUdafaa II , 19,39 Sıvas Erzurum 1 , 19,52 6ıvas Erzurum 27 , 19,80 1941 Dernirvolu 1 , 19,14 1941 Dermryolu 2 , 20,07 1941 Dem'ryoiu 3 , 16.50 %7,5 Türk boreu ' . 30, Anadolu DYolu %60 , 53. Anadohı tahvill 111 , 50, Anadolu Mü Sen , 139, Merke» Bankasj , 13.60 T tş Bankası nama , 14,10 T tş Bankası Hâm. r 9.50 Aslan Çimento I ^ ~ Güreş Bu pazar Şehzadebaşı Süleymaniye Kulübünde saat 14 te Bütün Türkiye Başpehüvanlarlnı güreşmeğe davet ediyor. Tekirdağlı Hüseyin, Manisall Halil, Hayrebolulu Süleyman, Hayatiden herhangisl isterse güreşmeğe hazlrlm diyor. Pudracilıkta saytnı TECRÜBEYİ hayret lon bir lceşif.. Yapınız. Citdt güzellestıren, ona güzel bir cazibe ve yeni bir hayıt veren unsur , . . donuk ve çirkin bir cildi, ^ençlifin tabii renklerile susler Pudra yajmur'ı, ROı^ir'a ve hattı terleme'ye rıgmen bıle «abit kalır ve artık parlak burun bırakmaz. 6u cevher (Krema köpüfO) namı altında beratı ıst'ıhsal edilmış ve yalnıı Tokalon Pudrasmda bulunmaktadır. BUGÜN bu CfDOEN MÜHİM BİR TEKLİF Yüzunüıün blr tarafına krema köpujü tayeaınde istıhzjr edilen T o k a l o n Pudraaını ve dıfer tarafına her hangı blr pudrayı sürunul. Şayet "Krema köpüklu pudra" ile pud'alanmif taraf dıfferınden daha güzet daha tazt ve daha cazıp görfinmezse Tokalon pudranıza verdıfin't para tade olunacaktır. 'ARASIZ GÜZELLİK KUTUSU Dcrununda (beyaz ve pembe) renklerdeki Tokalon kremleri ile muht«lif renklerde Tokalon pudrasının numunelennl havıdlr. Ambala] ve sevk masrafı olarak 20 kuruşluk bir pulu a^ağıdatı adrese gondennız Tokalon servlsi 2 R.Posta kutusu 622, İstanbul. [ Dr. Hafız Cemal P. T. T. Fabrikasından: Sirkecide. Salkımsöğü tteki fabrikamızda çalıştırı'mak üzere mütehassıs terazi ve baskül ustası, ince tesviyeci, soğuk demivci ve meydancı alınacaktır. Yevmiye dolgundur. Taliblerin her iş günü resmî mesaî saatlerinde fabrika müdürlüğüne müracaatleri. (5973) LOKMAN HEKtM DAHUJYE MtJTEHASSISl Uivanyolo 104 Muayene saaUeri: 2^ *• Tel; 22398 Babaeskili Mustafa : İstanbul 51181/27 Defterdarlığından: C İ N S İ Klymsti Teminatı Llra Lira Dosya No. Boğaziçinde, Tarabya caddesinde eski 306, yeni 304/1, 308, 306 kapı No.ll 156 donum bostan ve fundallğı havi maa müştemilât muhterlk Kalender köşkü 123.000 7400 HUDUDU: Bir tarafl Hüdaverdı oğlu Andos Bey ve Şürekâslnın arazisi ve Tirazine H. binti Pav. lâki tarlasl ve bir tarafl Aeopçan ve LoBofet B. ve Mari tarlası ve bir tarafa Vahhab Bey ve Ahsabet Bey arazisi ve cephesi tarik. 51217.1114 Mecidiye köyünde 11 pafta, 50 ada, 2 parsel 210 No.ll 73700 M2 mesahall arsa. 36.850 2764 Yukarlda yazıll gayrimenkuller 19 '6 '944 pazartesi günü saat 15 te Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda kapall zarf usulile satllacaktlr. İsteklilerin 2490 sayllı kanunun tarifatl dairesinde hazırlanmış teklif mektublarınl İhale günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi ve nüfus hüviyet cüzdanlarlnl İbraz etmeleri muktazidir. (7016) Adapazarl A^iye ikinci Hukuk Hâkimliğinden: Müddeaaleyh: Elbistanda Kutsizadelerden terzi Abdullah Güranlı oğlu vasltasile Ferideye: Davacı: Hukuk hâkimi ölü Ali Kemaleddin karısl Fatma Nuruhayat tarafmdan aleyhinize açüan boşanmanl n sübutile evlilik terklnl davasınln mahkeme sonunda: Ali Kemaleddinden 335 senesinde boşandlğlnız sabit olduğundan tnezkur 335 senesinde boşandlğlnıza ve bunun nüfustaki kaydlnıza yazllmasına 28,4/ 944 tarihinde hüküm verilmiş olduğundan İşbu hııkmü İlân tarihinden itibaren 15 gün zarfmda temyiz etmediğiniz takdirde hüküm kat'iyet kesbedeceği İlânen tebliğ olunur. (6022) BİR MUHASEBECİ ALINAGAK ^^^•^••^•••••m bildirmeleri. ••^^^^•İ^H^^^^HH Anadoluda bir şantiyenin muhasebeciliğini vapabilecek muktedir bir muhasebeciye ihtiyac vardlr. Bu evsafl haiz taliblerin ellerindeki vesaik suretlerile (Şantiye) rümuzile ttanbul 176 posfa kutusu adresine tahriren İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: Fenerde Kırj&nti deposunda Mustafa Kaptan yedinde 240 Ura muhammen berieli olan 75 kental meşe odunu 22/5/944 tarihine rastlı. yan pazartesi günü saat 15 te Unkapanında Eminönü Orman Bölge Şefliği binasmda satılacağından alıcılarm mezkur saa f 'ten evvel 18 liıa teminatı yatırma'arı. (5295) İstanbul Defterdarlığından: Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi 500.000 beş yüz bin lira sermayesini temsil etmek üzere çlkardlğı beheri 100 yüz lira klymetinde 1 bir numaradan 1000 bin numaraya kadar 1000 bin aded beheri 100 yüzer lirahk 5 beş hisseden mürekkep ve her bıri 500 beş vüz lira klymetinde 1001 bin bir numaradan 4000 dört bin numaraya kadar 600 altı yüz aded, beheri 100 yüzer lirallk 10 on hisseve münkasem ve her biri 1000 bin lira klymetinde 4001 dört bin bir numaradan 5000 beş bin numaraya kadar 100 yüz aded ki cem'an 1700 bin yedi aded nama mukarrer hisse senedlerine aid 5500 beş bin beş yüz lira damga resmini 17 2 944 tarihli ve 214930 8434 sayllı makbuz mukabilinde Defterdarllk veznesine yatırmlştlr. Keyfiyet Damga Resmi kanununun 39 uncu maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. (6089) f YÜKSEK İNŞÂAT MÜHENDİS VEYA MİMARI ARANIYOR VATMAN ve BİLETÇİ ALINAGAK Merkezi Ankara Şirket Umum Müdürlüğünde bulunan Inşaat Bürosunda çallşmak ve Malatya ve Adana Fabrikalarl bakımile meşgul olmak, yeniden yapllacak inşaat proielerini hazırlamak ve İnşaatı kontrol etmek şartile askerliğini yapmlş, en aşağı üç sene iş hayatmda bulunmus bir vüksek İnşaat mühendisi veva mimarina ihtiyac vardlr. İsteklilerin bir fotografla, hüviyet, askerlik ve şimdive kadar yaptlğl işierle çaîlştlğl yerlere aid vesikaların aslı veya suretlerile beraber Ankarada Atatürk Bulvarinda 177 numarada (Malatya Bez ve İplîk Fabri. kalan Türk Anonim Şirketi) ne müracaat etmeleri. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Işletmeleri Umum Müdürlüğünden: İstanbul tra.T vayları için vatman ve bilet^i alınacaktır. Sıhhî durıımu yerinde, 13 vsşını bitirmiş ve okuma yazma ile hesab bilmesi sarttır. 1 İ'.k gır>tc bilctçilere 160 vatmanlara 180 kurus pürdeîik. 2 % 25 ^ahahlık zammı. 3 Her raksma günü için vasatî 20 kurus prtm, 4 Bilet satışı üzerinden prim, 5 Nüfus ba^ma avda beş lira aile zammı. 6 Mesai saati haricinde calısanlara T 30 zamla faz'.a ücret. 7 Altı spııeye kadar her sene kıdem pr'mi 8 Haftadî hir gün iicretli tatil. 9 Bir kab yemels VP yarım ekmek meccanidir. 10 Elbise kasket. palto meccanen verild'ği tibi hastahk zamanında tedavi ve ilâc masrafları idareye aidd'r İsteklilerin Galatada Tünel arkasında Tramvay Hareket Daire^ine müracaatleri. (4428> Elâzığ Elektrik Birliğine BİR FEN MÜDÜRÜ ALÎNACAKTIR 1 Taüb olacak fen müdürünün çesidli motörlerden ve elektrik tesisatlndan 'anlamEsı. şebekeyi fennî icablara uvgun olarak İşletmesi, gereğinde tamir etmesi ve maiv>'etinde bulunacak makinistlere fennî ve amelî sahalarda örnek olmagl meşruttur. 2 Talibler, E'âzlğ Elektrik Birliğine şu vesikaların birer tasdikli suretile bir fotograf gönderecektir. A Nüfus te7.keresinin sureti B Hangi okuldan mezun olduğuna dair şahadetname ve yahud tasdikname sureti C Şimdiye kadar çallştığl müesseselerden aldığı bonservisîerin bir sureti. 3 Bu şartlan haiz fen müdürüne 250 ilâ 350 lira ücret verilecektir Devlet memuru gibi bugünkü vardlmlardan istifade edebilir Talibler 15 bszirana kadar evraklarmı eörıdermiş olmalldırlar Esnahn Âlacağı Sıhhî Muayene Cüzdanları Hakkında : İstanbul Esnaf Odasından: 1 Belediye kanunu hükümlerine göre aıuayeneye tabi esnafln sıhhat hüviyet cüzdanîarmın verilmesine başlanmlştlr. 2 Mua^yene cüzdanı alacak esnaf: A Yeni çektirilmiş iki aded vesikallk fotograf. B Nüfus cüzdanlarml veya İkamet tezkerelerini, C Esnaf Odasma kayıd makbuzlarınl. D Mevcud ise eski muavene cüzdanlarml beraber getireceklerdir. 3 Muavene cüzdanlarınln bedeil 50 kuruştur. Cüzdanlar aynca 30 kunışluk damga puluna tabidir. Odaya kayldları icab etmiyenlere de bir kolayllk olmak üzere yukarlda yazlll masraf alınarak muayene cüzdanlan verilir. (5865) Şarfc De&tnnenlert . , 5,30.50 BORSA HARİCt ALT1N FİAT1 Reşadlye Külçe altın gramı Evvellü 40,85 5 58 40,60 5,58 D OK T O B I • Kemal Saracoğlu I ANAPtYOJEN Sisli Etfai Hastanesl DAHİLİYE MÜTEHASSISI Ankara caddesi No 15 Tel: 20189 26 liraya bir knşttı^â yastılp Kuştü^i yorgan ve şilteleri ucuzdur. Kilo ile kuştüsü satlhr Kuştüyü kumaşları bulunur Cakmakçllar Sandalvacllar sokak. Kustüvü Fabrikası. T E L E F O N : 23027 Konya Vilâyetinden: Dr. ÎHSAN SAMİ İstreptokok, İstefilokok, pncmokok, koli, piyoayaniklertn yaptıgı çıban, yara akıntı ve cild hastalıklarma karşı çok tesiriı taze açıdır. Tokad Vilâyeti Dainti Encümeninden: BOBİNCt MASURACI D O K U M A C I ve İŞÇİ ARANIYOR Bomonti, Flrın sokak Kadife fabrikaslna müracaat edilmesi. Bir Bayan Aranıyor Büro işi İçin orta tahsilli, dak. tilo bilir ciddî bir bayana ihtivac var. Galata Abit han No. 32 ye müracaat. Sahtb ve Ba^miıharriri Ynnns Nadi AnAUOĞLU Ümumi nepiyatı Idare rdcn Fon İfUri Müdüru: HİKMET Mrî.Vlp ÜLGEN 1 Eksiltmeye konulan iş: Konya . Şile yolunun 2400034150 kilomtreleri arasmda yaptıniacak şeas şose tamiratı işidir. Keşif bedeli 38351 otuz sekiz bin altı yüz elli bir lira 39 otuz dokuz kuruştur. 2 Eksi'.tme 1/6/944 persembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümannde kapaiı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şârtriamesi ve buna müteferri evrak 60 altmış kurus Erbaa kazas: zelzele inşaatmda kullanılmak üzero ocaklarda hazır bedeî mukabilinde Nafia Müdürlüğünden alınabiür. 4 Ekfiltmeje gireoilmek için isteklilerin usulü dairesinde 2898 iki bulunan 750ü ınetre mikâbı taşm Ardıslı mevkiine kadar nakliyes: isi bin sekiz yüz doksan sekiz lira 86 kuruş teminat vermeleri ve bu işi yapabıaşağıda kayıdlı şartlar dairesinde eksiltmeye konuhnuştur. 1 Eksntme 27 rnayıs 944 tarihine raslıyan pazartesi saat 10 da le:ek ehliyette olduklarınt dair Nafia Müdürlüğündsn almmış vesika ibraz etmeleri şaıtfır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme taxi. Vilâyet Daimî Encumen saionunda yapılacaktır. 2 Ta^m beher metre mikâbmm nakliyesino muhammen bedel hinden en az üç gün evvei (tatil günleri haric) bir Istida ile Vilâyete müracaat eımeleri ve dilekçelerine bu gibi işleri yapmış olduklarına daon dört lira olup tiitan 105000 liradır. ir işi yaptırcn idaıelerden almış oldukları vesikalara raptetmelri lâ3 İlk remlrıat 7875 liradır. 4 İş mukavele akdi tarihinden itibaren 1800 gün zarfmda bitiri zımdır. lecektir. 5 İstekliler teklif mektublarmı eksiltme günü oian 1/6/944 per. 5 Taşların nakliye bedeli birer metre mikâb'ık partilerin nakıl şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. Fostada olacak gecikmeler kabui edilmez. (5808) ve teseîlümünc'e hususî idarece ödenecktir. 6 Üân ücreti mukavele vesair bütün harç masraflar müteahhi. de aiddir. 7 ihaleye lştirak edcekler Ticaret Odasında kayıdlı bulundukla. rına ve bu nakliye işirü başaracak vaziyette olduklarma dair Nafia DaFAHREDDİN KOCAHARZEM Osmanbey Nargilecyan eczanesi karşliresinden alacakları vesikalan hamil bulunmaları lâzımdır. sında No. 211. Piyano ve Kanarya sergime bakmadan piyanolarınızı ve 8 Teklii mcktublan ihale tarihi olan 27/5/944 cumartesi günü kanaryalarlnlzı da ne başka yere satln ve ne de başka yerden alln. saat 9 a kadar Vilâyet Daimî Encümen Reiiliğine makbuz mukabilinde Piyano cilâları. tamirleri ve akordlarl derhal yapllır. Tel: 82417. verilmiş bulunacaktır. Postada vijkua gelecek gecikmelerden dolayi mes'uliyet kabul edll. mez. 9 Fazla malumat almak ve şartnamesinl gönnes Istlvenîerîn Tokad Vilâyeti Daimî Enrürnpn kalemine her gün müracaat etmeleri Fakültemizin 943 . 944 ders y7lı yaz devresl eleme imtlhanlarinln 23 '5/ lüzumu yân olunur, (5816) 944 şaü ve 26/5/944 çuma £Ü4Ü yapılacajl i ü o olunuc, (5973). DERSLER PARASIZDIR Beyazıt: Baysal Biçki Kursu KAYIDLARA BAŞLADI. Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Fakültemizde aşağıda yazılı kürsülerin asistanllkları açlktrr. İsteklilerin bir dilekçe İle mayls 944 sonuna kadar Dekanllğa bizzat müracaatleri 1 Esas teşkilât hukuku 2 Hukuk tarihi (5979) Konya Vilâyetinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Konya Karapınar yolunun muhtelii kilomtrelerinde yaptırılacak yekunen 3553 metrelik sose inşaatı işidir. Keşif bedeil 92210 doksan iki bin iki yüz on lira 38 otuz sekiz kuruştur. 2 Eksiltme 1/6/944 persembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 60 altmış kuruş bedel mukabilinde Nafia Müdürlüğünden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 5860 teş bin sekiz yüz altmış lira elli lkl 52 kuruş teminat vermeleri ve bu işi yapabi. lecek ehliyette olduklarına dair Nafia Müdürlüğünden almmış vesika ibraz etmeleri şaıttır. Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tari. hinden en az üç gün evvel (tatil günleri haric) bir istida ile Vilâyete müracaat etmeleri ve dllekçelerine bu gibi İşleri yapnış olduklanna dair işi yaptıran idarelerden almış oldukları vesikalara raptetmelri lâzımdır. 5 İstekliier teklif mektublannı eksiltme günü olan 1/6/944 per. şembe günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene vermeleri iâzımdır, Postada olacak, gecikmeler kabul .edilmez. .(5306] f MÜJDE NUJDE MÜJDE İkfısad Fakültesi Dekanlığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog