Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

18Mayısl944 CUMHURIYET Miiftefikler arasındaki yeni anlaşmalar En büyük Katil kumüsyoncu idam edilecek Italyada Müttefikler ntnharebeye doğru.. Belvü apartımanı cinayetinin muhake HScfJse/erflrdsındA Aradaki fark. Hitler hattma geldiler Baştarafı 1 tnci tahıfede ~ ünün haberleri arasuıda göıe de çok sayida düşman cesedleri bulun. çarpau Te Müttefiklerin £eni muştur. taarruzlarmn hazırlıkları aMüttefik hava kuvvetleri kara harerasında yer alan bir habere göre İngil kâtlnl desteklemişler ve düşmanın mu. tere, Sovyetler Birliği ve Amerika muh vasala hatlarını bombalamişlardır. telif Avnıpa memlekelterile, kurtulujlaAlman tebliği rina aid intikal devTesinl fcedef tutaD Führerin umumî karargâhı 17 (T.P.) anlaşmalar yapmışlardır. Alman ordulan başkmandanlığ»nın tebİstilâya uğramış bir memleketi kur ligi: tannanın ne kadar güç bir iş olduğunu İtalya cenub cephesinin dağui sahaFransızların kahramanlığı ve bu işi en son neticesine eriştirmenln lannda en büyük bir mikyasta malzeme Neiv.York 17 (a.a.) Bugünkü ne mühim safhalar geçirdigini bilenler meydan muhrebesi bütün şiddetile lıü New.York Times gazetesi şöyle yazMüttefiklerin bn anlaşmaları yapmak küm sürmektedir. Muazzam miktarda maktadır: Fransız ordusu kadar hîç bir ordu rorunda kalmalarmın sebeb ve hikmeti nıühimmat sarfile idame ettirilen fasıni kolaylıkla anlarlar. Bo anlaşmalar lasız topçu ateşi, her. istinad noktası ve harbe karşı bu kadar hahiş göstermeyapılmamış olsaydı, kurtarüacak heı tepe etrafındaki inadlı boğuşmalar, bu miştir. General Juen ile askerleri yal. millet, adım başında, vuku bnlacak heı mevkilerin kısa bir müddet zarfında biı nız Romaya doğru yürümekla kalmahareketten şüphelenir, Müttefiklerin kaç defa elden ele gecmesi, dereyan eden yıp bunlar ayni zamînda Parise doğru kendisini yeni bir istDâya ugrattıgını sa bu çarpışmalara geçen cihan harbinin yürümektedirler. Bu askerler kanlarını nar ve bn yiizden türlü türlü raiatsız büyük müdafaa muharebelerinin aıan dökmek suretile Françînm istikbalin: lıklar başgösterirdi. zarasını vermektedir. Düşmanın çok üs temin etmektedirler. Roma bombalar.clı Müttefikler, bütün bn baç ağrılanna tün kuvvetlerine karşı kıt'alanmız a!tı peşnden mâni olmak için ilk knrtanla gündenberi kahramanca 'mukavemet etRoma 17 (E.P.) Salı günü zarfm. cak memleketlerin mümessiHerile an fnektedir. Cereyan eden muharebeler da Roma ve şimal ve orta tt?]ya şehirlaşmak lüzumnnn hissettiler ve anlaştılar. meyanmda girişilen sıyrılma hareketlerı, lerinin bazıları Müttefik hava akmma Norveçle yapılan anlaşmaya Sovyetleı muayyen bir plân dahilinde tatbîk edll i maruz kalmlşlardlr. Birliği de iştirak etti. Fakat Holanda ve Belçika hükumetlerfle yapılan anlaşmalar, bunlarla yalnız Ingiltere ve Amerika arasındadır. Fakat Sovyetler Birligi de anlaşmaları tasvib etmijtir. Norveçe aid anlaşmaya Sovyetler Birliğinin karışmasına sebeb, onun da, bn memleketi kurtannağa iştirak etmesi ihRoosevelt 85 milyar dolar Macar gazetelerinin timalidir. Çiinkü Finlandiyanın kurtatuttuğunu bildirdi yaptıkları neşriyat rılmasından sonra Rnsyanm cNorreç» i kurtannak işine iştirak etmesine imkân Washington 17 (a^ı.) Eeis Roosevelt Budapeşte 17 (TP.) «Uj Magyarvardır. Bunun için Norveç hükumeti sag» gazetesi Balkanlarda bir istilâ ih gazetecilere yaptlğı beyanatta 1W5 malî Sovyetler Birliği fle temas etmiş, Sov. timali hakklndaki yazıslnda şu mütale ylll harb masraflarl tahsisıtlnm 85 milyetler Birliği bn teması memnuniyetle ada bulunmaktadır: «İstilâ diye Norveç. yar 700 milyott dolar yani sonkânun karşılamış ve bn yiizden Norve.çte hiiten Akdeniz kiyilanna kadar bir hare aylnda tahmin edilen 90 tuçuk müyarküm siiren Quisling hükumeti telâşa ketten bahsediliyor. Yaîıuz Balkan isti. dan 8 milyar 300 milyon aşağı olarak diişmüştür. O kadar ki Quisling, vata lâslndan bahsedilıneınektedir. Balkan. hesab edilmiş olduğunu söylemlştir. nın tehlike üe karşılaşmış olduğunn söy lara taalluk eden haberierin hepsinl Donanma bütçesinde 4 milyar 400 lemck zorunda kalmıştır. dikkatle takib etmelidir, çünkü belki milyon, Harbiye Nazırlığı bütçesinde 3 Hakikatte yeni anlaşma, Sovyetler iat'î netioe kemali sükunetle haarlan. milyar, deniz idaresinde de bir milyar Birliği ile Çekoslovakya arasında yapı maktadır. Biz ister İstilâ olsun, ister iktlsad edilmişse de harb masraflarma lan anlaşmanm tıpkısıdır ve onnn. ' gibi olmasln sonuna kadar metan«timizl n<u aid diğer bütçelere yüz milyon İlâve iki merhalrye istinad etmektedir. Bn hafaza etmeliylz. KaderLniz bunu gös edilmiştir. Sonkânun aylndan evvel yanîeıhalelerin birincisi Müttefik knvvet teriyor.. pılan hesablar Kahire ve Tahran konfelerinin knrtnlnşn temin etmek üzere ransinda alman büyük kararlara dayan. memlekete girmeleri ve bütün mes'ullmaktadır. yeti üzerlerine alnıalarıdır. Bn merhaLondra 17 (a.a.) Dün, Avam KamaMoskova 17 (a.a.) Sovyet tebliği; lede Müttefiklerin knrtardıklan her rasl 35 dakika zarfmda, Büyük BritanCephede mühim bir değişiklik olma. memleket, Müttefiklerin başkumandan yanln ağustosa kadar harbe İştirark etnezdinde bulnnacak mümessilligin tav mıştır. Dün bütün kesimlerde 9 düşman mesi için lâzim gelen ve Başvekâîet tankı ve 29 uçak tahrib edilmiştir. Giyeleri dairesinde idare olunacak ve sözcüsünün taleb etmiş olduğu bir milAlman tebliği millî knvvetlerin yardımı da bn sayede yar İngiliz liralık kred\yi kabul etmişBerlin 17 (TJ.) Resmî teblig: Dogu tir. Bu meblâğ, temin edilecektir. hergiin sarfedilen Knrtarılan sahanın askerî bir mıntaka cephesinde dün de, aşağı Dinj'ester ve 13,250,000 İngiliz lirallk masrafl karşlmasraftan olnıaktan çıkmasile ikluci gafha bajlıya Karpatlann llerisindekl sahada cereyan lamaktadır. Bu günlük cak, yerli bir hiikumet teşekhül edecek eden şiddetli mevzil çarpışmalardaB ma 10.750.000 İngiliz lirasl silâhll kuvvetleve bn hükumet idareyi dogrudan doğru ada önemli muharebe hareketleri olma rin iaşe ve mühimmat masraflarmı karmıştır. şlllyacaîttir. ~ * • ya ele alacaktır. , Sovyetlerin yeni taarnız Norveç hükumetile yapılan anlaşma bn mahiyete olduğn gibi Holanda ve hazırlık'an Belçika hükumetlerile yapılan anlaşmaWashington 17 (a.a.) Moakovadan lar da bn mahlyettedir. öğrenildiğine göre. merkez cephesınde Müttefikler, şimdi de Fransa fle buna yaz taarruzuna geçmek üzere muazzam benzer bir anlaşma yapmakla meşgul bir ordu Kırun ve Ukra^nada tcç)Iandürler ve bunun için müzakereler devam maktadır. Polonya ovalannda kat'i muLondra 17 (a.a.) Times yazıyor: etmektedir. harebelerin başlaması beklenmektedir. Alman ve Bulgar tecavüzlerine muicaveBütün bunlann İstilâya tekaddüm e Askerl münakkidler ihtiyatlı davran met gö3teren Yunan iç teşekküllerinin den hanrhklar arasında yer aldıgı şüp tnakta lseler de taarruzun Rusya ile murahlıaslan nihayet Lübnana varmış he götürınez ve bütün bn müıakerelerin Almanya arasmdakl en Insa yol üzerin bulunuyorlar. Burada Yunan Başvekili bitmesi üzerine hazırlıkların da tamam de yapılacafım söylemektedirler. İhti Papandros'un ve eski partilerin iştirakile lanmış olması beklenlr. O halde Ikincl yat Rus kıt'aları Rusyanm uzak bölge toplantılar yapılacak ve mühim mevzucepheyl açmak için vaktin pek yaklaş '.erinde yetiştirilmektedir. Askerî mah lar görüşülecektir. Hedef, vatansever temış olduğuna hükmetmek mümkiindür. üllerde topluluklann Alman hava kuv şekküller arasında fikir mutabakaünin ömer Rıza DOĞRUL vetlerinin menzllinden uzai bulunduğu temini ve Yunan birliğini kurmaktır. tebarüz ettirilmektedir. Binaenaleyh ta Partiler arasındaki anlaşmanm tem'ni, arruz başlamadan aradan vaklt geçeceği askerl harekât üzerinde de müessir olacaktır. anla^'imaktadır . Yunan mffll büliğini temin gayesile toplanan konferans bugün saat dokazda açılmıştır. Baştaraft 1 inci sahifede Sovyetler Birliğinin iştirakini tale^ etDöviz fiatları miştir. Eden avdetlrKİen sanra bu iateği Ankara 17 (Telefonla) Malî baklm. Ankara 17 (Telefonla) Önünüzdeki Stettinius'e bildirmiş, Stettinius de c<3 dan sıkıntıda olan belediyelerle hususi haziran aylnda itibara allnmak üzere vab vermeden önce Roosevelt'in bu hu muhasebelerin bu vaziyetlerini düzel borsada kayldlı ve kayldslz döviderin sustaki noktal nazannı istimzac ebmr'ştir. tebilecek tedbirler araştırılmaktadır. vasatî fiatları tesbit edilerek alâkadarlaRoosevelt'in muvafakati üzerine İngilBelediye vergl ve resimleri kanunile ra bildirildi. Buna göre, bir stelin 5 tere hükumeti Norveç mülteci kabine arazi vergisi kanununa ek olarak hazır lira 22 kuruş, 75 santim, 100 dolar 130 sine tebligafcta bulunmuş ve Norvecin lanan İki lâyiha bu vaziyette olan bele lira 38 kuruş. 100 İsviçre frangı 30 lira gelpcekteki işgal şekli üzerinde yapılan diye ve hususî İdarelere bu vergilere 32 kuru' 25 santimdir. müzakerelere, Sovyetler Birli&inin de !ş bir misii zam yapmak saiâtıiyetini verAnkara Memurlar tirak ettirilmesini bildirmlştlr. mektedir, harbin. yalnız isimce değil fakat mahlyetçe de en çetin savaşları başlıvacakmektedir. Düşmanın elde ettiği ancak tır. Ancak bundan sonradır ki sıra tftabiyevî önemdeki arazi krızancl. verdiğ: zakşark meydan muharebelerin^ «lebiçok ağır ve kanlı kayıalarla mukayese lecektir. O mnharebelerin şümnliinü ise. Avmpa meydan muharebesl başlayıp edilemijecek kadar azdır. Nettuno köprübasında dün önemli mtı bitmeden ölçmeğe iırkân yoktur. NADİR NADİ harebe hareketleri olmamıştır. Düşmanın günlerdenberi şiddetini artıran topçu faaliyeti dolayısile, bu kesinıde yaiında büyük bir taarruza başlanmasl beklen mekfcedir. "Balkan haberlerine dikkat ediniz!,, Âmerikanın 1945 harb bütçesi Şark cephesinde Ynnan Birliği için Lübnanda toplanan konferans Eden Moskovaya gidip gelmiş! Paraca sıkıntıda olan belediyeler Ankara Hukuk Fakültesi Dekammn istifası Ankara 17 (Telefonla) Ankara Hukuk fakültesi dekanl piofesör Esadm İstifası Maarif Vekâletince kabul edilmiştir. Amerikada grevler Detroid 17 (a.a.). Detroit fabrikalarında başlıyajı ustabaşılar grevi bugün başka iki fabrikaya da sirayet etaılşcır. Halen grev yapan işçilerin sayısı 65 bini bulmuştur. Kooperatîfinrle tahkikat yapıhyor Ankara 17 (Telefonla) Y?pılan bir ihbar üzerine Ankara Msmurlar Kooperatifi muamolelerinde yolsuzSık olup olmadığl hesab mütehassl'ltrından bir hevote tetkik ettiriİTiektedİr. kşam gazetesinin «DikkatIer» sütununda zannederinı(VâNu): «Üç çocuklu, iki büyüklü ceın'an bef nüfuslu bir aile 1938 de ayda 115 lira üe geçiniyormuş. 1944 te bu para 350 liraya Ba§tarafı 1 inci sahtfede kâr etmesine rağmen oraya gittiğini, çıkmış. Aylık geliri 100 lira olan ve aEeis Büıhaneddin Öğen, aza Nefi şahidlerin İfadelerile ve yazlhanede ye dedleri İstanbulda çok olan bu çeşid aDemirlioğlu, aza S»det Targu tarafla re attığı boş Serkldoryan sigarasl pa üelerin ayda 250 liradan senede 3000 lira rından ittifakla verilen karar mucibin ketinin arkasındaki kaylş işi hesabjna açığı ne ile kapanıyor acaba?> ce; 231943 cuma günü akşaml, saat 19 aid kendi el yazısl rakamlaria ve kendi Diye soruyordu. buçukla 20 arasında öldürüidüğu. neti el yazısl plmamakla beraber şahsml İnsanlar bazan kendi suallerine bencesine varllan Kamer Mestçiyanın, o alâkalandlran telefon numarasl notile dileri cevab verirler. Bazan da bn cevabı gün saat 18 le 19 arasında Tophanede sabit görmüştür. Suç alsti tabancanuı başkasından beklerler. Akşaın'daki artüccardan Yusuf Sezerin yazıh^nes ne emniyet tetiği açılarak Üîir.ci defa ve kadaşın bn snalin cevabım bildiğini tahgiderek bir kaylş siparişini yerine getir sert çekilmeden patlamaz sistemie ol min ctmekle beraber konuyu büsbütün mek üzere, kendisinden 10,501) lira cl. duğuna dair mütehassıs raporiîe, maktu. cevabsız bırakamadım. Çünku giinün eo dığı, bu yazıhaneye arkadaşl olan Mlsak lün kafataslndaki yaranln yeri ve seyri «duuanı üstünde» mevzuu budur. Kasarcanm da birlikte gıttiği, Kamer İtibarile, vak'anln karakjla İkamdan üç Efendim, insanlar yaşamak için yeme« Ifestçiyanln tüccardan bu kadar para buçuk saat sonra aksettirllmesiie, ölüğe iorneğe ve giymeğe, hulâsa keçinmeğa aldlğlnl gördüğü ve parayl ele geçirmek mün Jiömürlük doiresinin en son dehJİmnhtacdırlar. Bunun için para kas&nırmaksrdiie arkadaşuıl öidüiıaej;İ tas^.r zinde vukuile ve diğer muhtelii hususlar. Kazandıkları para sarfettiklerini : ladlğı ve suçu bu suretle işled ği kat Isrla da, olan bitenin ceza kanununun karşılamazsa kar?ı!arına bir kaç ihtimal İycüe sabit olmuştur. Gane karara go 450 inci macdesinin 7 inci bendine uytr, çıkar. Ta olanla geçinip sefU dü^nek^ re; Misak Kasarcan, 20790 sayıll kend: para için taammüdle İşlsnmlş bir suç Buna söğüs geren biçareler vardır. YaLondra 17 (BB.C.) Mr. Eden bu. 3rovning tabancaslnl tecrlıb2 etmek olduğu yolunda edinilen kanaatin kathnd elinde avncunda ne varsa satıp sa[ünkü beyanatında Ispanya ile yapılan bahaneslle arkadaşlnı ikna etmiş ve İleşti&ini belirtTİştir. Do!ay:sile ö!üm vırp buhranı geçiştirmeğe çalışmak. Böyanlaşma mucibince Tancad'.kı Almsn her İkisi Misak Kasarcaııın bab?sl Nercezrsina mahkum edüen suçlunun, ölBaşkonsolosluğunun kapanm'.ş ve mii sesüı kaplclsl bulunduğu B^lvu rpartıle yapan tanıdıklanmız çok. Evini, kosdürdüjü arkadaşlnm bnbasl Artir.e 1500 hürlenmiş olduğunu, Dundin başka is. manlnin bodrum katma inmiştir. Mi. tümlerini, halısını, kebesini, karısınm lira ölüm tszmina*! ödcne.si, maktulün panyanm Japonyadan da buradakı dip sak Kasarcan, orada, kâfafjsmm arka yüzüğünü, küpesini satıp geçinme^e çaüzerinde bu!un;n 6055 lirrnın tacir Yu. lcmatını geri almasını is'.ediğıni söyle taraflna kurşun slkarak öldürdüğü ar. lışıyorlar. suf Sezere geri verilmesi de karar altl. miş ve tspanyanm Almanyaya gönder. kadaşlnm üzerindeki 10,500 ÜradaL Yahud namusunu yiyen, yani dolandu na allnmlştlr. Hüküm, resen Temyiz diği Wolfran'ı tabdid etmesi için ga 4445 Ürasml almış, mütebaki 60Ö5 ürayı ran veya çalan bedbahtlar. «Allah bana, mahkemesinin tetkikine yollanacaktır yet müsaid müzakereler yapıldığını da, şüpheyi kendi üstüns çckmcmel: 1329 doğumlu arkEdaşinı öldürdüğü ben de sana» diye ödemiyecegini bile bil» söylemiştir. maksadile üzerinde blrakmlFtır. Sonra sabit olan suçîu, 1330 doğumludur, ahşveriş edenler de ayn. lşte muhterem arkadaşın sordugn suda; saat 23 buçukta, vak'ayi cArknda Kajerilidir, bekârdlr. Ufaktefek. fakat şlm, önümden giderken bana vermek ji çevik ve kuvveüi, esmer bir gencdir. alin cevabı. Bu cevabı ben ona değil. zere tabancasınl geriye uzattl ve bu ara. Gayet soğukkanhdlr. Ölüm k^rarml da karaborsa. akbcrsa, ithalât, ihracat, top. Baştarafı 1 inci sahifede İlk silâh onun elinde kazaen patladl» soğukkanülıkla dinlemiştir. Bu kararın tan, perakende, madrabaz, kabıunal, şeklinde, babasl kapicl Nersese bildırip, bidirildiği dün akşam süratle şayi ol tiircar, esnaf demeden kaıaııan... Zümro umum müdürlüğünde olduğu gibi bunonun delâletile karakola giderek, tes duğundan, pek çok kişi mahkumu Ceza ve güruha söylüyonını kl 1939 dan 1944 e lara da bir öğün yemek verilmesini lim olmuştur. Mahkeme; suçîunun, evine götürülc'üçü slrada sörmek üzere kadar görmediklerl serveti tonlamış, •ica ediyorum. Yemek vsrmek mümkün Yusuf Sezerin yazıhanesine gittiğini in Adliye dairesinin önüne toplanmlştır. hanlar, apartımanlar almış, insafı rafa ılmlyan yerlerde bedeli nakden verilkcynp hcmşcrisinin oıkınti£indan para İn.» kazanmıştır. Yani bn aradahl fark bn \ Diğer bazl meb'uslar da bu dileğ3 İşgihilere gitmlştir. ;lrak ettiler. Bir kısml da ayllklannın Bunlar bflsinler ki biz geçen harbde BaştaraU 1 tnci schtfede rtlrılmaslnı İstediler. Münakalât Vede para kazannıış, servet sahibi olmnş ra dominyonların haricî siyaset üzerinkili, bütçe encümenile Maliye Vekâleti Ankara 17 (a.a.) Ankara Yüksek de tam bir anlaşma haliade olduklarl neler gfördük! Böyle dilenci çanajından muvafakat ederlerse bunu kendisinjn Ziraat Enstitüsü Fakültalerıni bitiren bildirilmekte ve bunlarln harbden ve para alır gibi halkın gırtlafını sıkarak de şüktanla karşıllyacağını söyledL kazanılmış olan paralann kimseye hayn Maliye Vekili Fuad Ağrall « Posta lere diplomalan bugün öğleden evvel, zaferden sonra sulh ve emniyeti İuame olmuyor. Çünkü hepimiz bu paraları on• telgraf memurlarınln hakikat«n mus. Enstitü aüesi içinde yapılan bir törenle edecek milletlerarasl bir teşekkül lee lara verirken ah ederek veriyornz. Hayverilmiştir. Bu maksadla Enstitü pio hinde oldukları anlatılmaktadlr. tar mevkide bulunduklarlna dair olan nnı göremezler. fesör. Doçent ve asistanları ile memütaleaya iştirak etmemege imkân yokNamnsla, insafla maknl kârlar ederefc zun talebelerin teşkil ettigl enstitü ailesi tur. Fakat senelerdenberi olduğu gibi para kazananlarm şimdl evliya gibi eiçinde bir toplantı yapümıştır. cirk elli imzalı bir takıirlo bütçeye Iini öpecegiz. Ticaret o derece insafsıa Bu yıl mezun olanlarla Ankara Yükahsisat İlâvesi hakklndaki usule avdei bir hale geldi ki halkm ıstırabı kar^ısın. sek Ziraat Enstitüsü 1416 yüksek ziraat etmiyelim. Memurlara aynî yardım yapda o ıstırabdan faydalanarak para kamayl. derpiş eden bir kanunia memur. mühendJsi. yüksek orman mühendisi ve zananlara karşı nefret dnymamak kabO */et?riner hekîm yetiştirmiş bulunuyor. ların terfihi için barem kanununu taAnnesinin diki?lerl için evlerine ge olmuyor. lil eden iki kanunu Meclise takdim eNeron bile Somayı yakarken soymalen terzi kızını seven kibar bir aile oğlecegiz. Bu tarzdaki memurlar, yalnız lunun temiz aşkl... Kızın da, çok nezih mıştı. posta ve telgrafa münhasır deglldT. Onon Içindir ki, kararnameden ürken, bir hisle bu sevgiye mukabele etmesi... Takrirlerini tehir buyursunlar. Bu uKi aşkın yürekler parçalayıcı bir ondan şikâyet eden, zorluklanndan bahLondra 17 (a.a.) Hava Nazırlığınm Müteaklben doktor Fahri Ecvidin tak. sedenleri ne kadar haklı olsalar gçne hoş lri okundu ve bütçe eneümeni tarafm bîldirdiğine göre. stratejık hava kuv. surette sona erişi... Hıçkınk ve göz yaşvetlerine mensub M )skito uçakları larmı zaptemededen okuyacağınız nefls görmüyor oh olsun diyornz! fçlndeki islan istenmekle oraya verildi. tlsnalan. vnrgnncuİDga nmnmî vasıf o!Posta, Telgraf ve telefon idaresinin hiç kayıb vermeksizin dün gece Ber. bir roman... Saliha Özün harikulâde bir muş bir ticaretin bn bigünalı efradım da eserl. 100 kuruş. lindeki hedeflere hücum etmişlerdir. ütçesi aynen kabul olıındu. maalcsef o zümreden ayıramıyornz. Çünw Berlin 17 (a.a.) 17 ımyıs gecesi Adlî evrakin Posta, Telşvaf ve Te'.ekii elimizde ölçü yok!. Ve bunn düşünebir kaç İngiliz uçağı Beriin üzeri.ne on İdaresi vasltasile tebliğine aid 2<acek «cemiyeti efkâr» yok. ' unun kadastro mahkemeLsrine teşmili gelişigüzel bombalar dtmışlsrdır. B. FELEK ne daîr kanun lâyihasınln birinci reüGencliğin çok tâze çağ'.arında başlızakeresi yapıldl. yan bir aşk... Birbirlerine eziyet çekli, Bilâhare fevkalâde vaziyet dolay!sile Baştarafı 1 inci sahifede ren iki sevgilinin hayatı... Erkeğin sevdi:azl vergi ve resimlere zam İcrasına dağı kadma tekrar dönüşü... Ne çare ki r kanunun tadiline dair lâyihanin mü umum! prova yapılmıstır. Ankara 17 (Telefonla) 90 lira m a * kadının, bu muzafferiyçtinl görmeğe 19 Mayıs Bayrağı v e sınır î;akere?ine geçildi. Lâyihanin rr.üstaceaşlı Ankara hâkimliğine başmüddelu, ömrü vefa etmemesi.. Ve onu takib eden İyeti teklif edildi ve kabul olundu. toprakları mumî başmuavini Nazif Çağlayan, 80' Sinob meb'usu Oruçoğlu esbabı mucite Kayseri 17 (a a.) Atatürkten İnönü çck acıilı bir macera.. Nezihe Muhiddi lira maaşll Ankara asliye hukuk hâkimâyihasında zikreâilen asıl kazanc lâyi ne a:mağan olarak Samsundan g?len nin nefis romanı. 100 kuruş. liğine Kâmü Turgud, başmüddeiumuml tıasmın bir an evvel Meclise getirilme bayrakla, Hatay ve Erzurumdan n:elen baş muavinliğine Adliye Zat İşleri uni istedi. hudud topraklan bu akşam şehrimıze mum müdür muavini Fahri Akgül, VeBerç Türker, bu kanunun hayat paha ?etirilcii. Bayrakla hudud topraklan vazirköprü hâkimliğine Kozan "hâkimi A.lığına tesiri olup olmıyacağıry çprdu. rın sabah Kırşehir atletlerine teslim e. Büyük Türk denizcisine dikilen a slm, Kozana Erzincan hâkimi Etem, 70 Maliye Vekili bunlara ve diğer mü dilmek üzere yola çıkanlacaktır. nıtların en sağlam ve en güzeli, hiç lira maaşll Van hukuk hâkimliğine Aalealara cevabsn dedi ki: şüphe yok ki, Barbaros destamdır, De. dana İcra hâkimi Tahsin, Pazar hâkira. Asıl büyük kazanc vergisi kanunu yaniz Gedikli Erbaş Okulu tarih öğretme. liğine İskilib ceza hâkimi Hamdi Yalçm :ln zamanda Meclise takdim edilecektir. kaya, Yalvaç hâkimliğine, Van ceza hâni Methi Bayar'ın bu güzel eserinin lâyiha geniş bir tetkike mevzu olkimi Fevzi, Erzincan hâki.nüğine Sammevcudu bitmek üzerad'.r. Bütün oku sun müddeiumumisi Kemal, Giresun muştur. Her taraftan müta'ea sorulmuş yucularımıza tavsiye ederiz. Her ki. hâkimliğine Elbistan ceza hâkimi Emin, ve diğer devletlerin mevzuatı da tetkik tabcıda bulunur. îdilerek onlardan da İstifade edilmlşEskişehir hâkimliğine Ankara hâkimi ir. Kanunu ırakabline teşmil etmiyoCevdet, 60 lira maaşlı Rize müddeiumu•uz. Bu kanun fevkr.lâde zaruretlerin miliğine Karamürsel müddelumumisl lcasile getirilmiştir. Yekunu bir milya. Tahsin, Urfa hukuk hâkimliğine Gem., a yaklaşmlş bütçeye nazaran on döıt lik hukuk hâkimi Hüsnü, Ankara hâ< îlyon liranln bir tesiri yoklur. Alelhukimliğine Çiçekdağ hâkimi Mümtaz, A . us vasltasız vergilere yapılan zammln Muhsin Ertuğrul san'at hayatının dana İcra hâkimliğine Sivas sulh hâkimi 30 uncu yıhna girdi ayat pahalılığına hiç tesir etmiyeceği Salih, Gümüşhane ceza hâkimliğine anaatindeyim. Konya sulh hâkimi Said, ZonguMak • Millî Korunma hâkimliğine Çorum Lâyihanin heyeti umumiyesi hakkın. Sinema yıldızı Dolly Lorenz ile müddeiumumisi Kemal, Bitlis ceza hâlaki müzakere kâfi görüldü ve maddeleAnkarada bir mülâkat kimliğine Zile müddeiumumisi Hilmi İn müzakereaine geçildi. Maddeler üzetayin edİldİler50, 40 ve 35 lira r.iaaşll inde bir çok münakaşalar oldu, kanun adliye mensublarl arasında da bir çok addeleri tadillerüe kabul edilerek top. 371 defa evlenen bekâr san'atkâr tayin ve terfiler yapan kararname bu antıya son verildi. neler anlaüyor? günkü Resmî Gazete ile neşrolundu. Mecüs gelecek toplantısını pazaıtesî Başmakaledetı dcvam > mesi dün bittı, arkadaş katili Kayserili Ermeni ölüm cezasma çarpıldı İspaıtya ve Müttefikler Eden Tancadaki Mihver mümessülerinin çıkarıldığım söyledi Dünkü Meclis içtimaı Yeni ziraat mühendislerimiz «Zaferden entiniz!» Berlin tekrar bombalandı Son Arzu ve Son Nefes GeneGeleceksin Genclik bayramı Adliye tayinleri BARBAROSUN ANITI Perde Sahne Yarın çıkıyor • e ünü yapacaktlr. lay olacak öyleyse! Muhakkak daha İlk görüşte tanıyacakslnız! Güzel.. Güzel!». Yalnız, sizinle biz nasıl tenaas edeceğiz hanimefendi!.. Takdir buyurursunuz ki, pederi büyük bir endişe İçindedir ve günü gününe vaziyetten haberdar edilmesini ister! Bülbül ötmek. çiçek koklanmak Içln yaptırılmlştlr. Hilkat, güzel kadını da. sadece sevilmek, perestiş edilmek İçin halketmiş bulunuyor. Güzel kadın sevmez, sevilebilir ancak!. Göğüslerde taşlnan klymetli taşlar gibi... İhtlyar, cazibesine ve gencliğine fevkalâde güvenen bu mağrur kadmm, derd dinlemiyeceğini, bu mevzu üzerinde hiç bir münakaşa kabul etmiyeceğini nihayet anllyor ve ister istemez susarak, Peki hanimefendi, peki, diyor, nasll isterseniz öyle olsun. Kabul. Yalnız... Manalı manalı gülüyor. Var efendim. Yalnız, diyor, ağustos böceğinin glO halde, hemen yarın değil öbür dasl, şebnem olduğunu, hiç hatmnlzdarı gün, Bursaya hareket edeceğira. Beni, çlkprmamanlzı tavsiye ederlm size!.. Mudanyadan ahp doğruca dağa çlkaraBir daküîa düşünüyor ve yanındaki cak bir otomobil bulursunuz. Ve dağa kısa boylu adamla flslldaşlyor. telefon edip otelde yanyana benim ve Şimdi, esasta mutabıklz o halde hizmetçim. İçin İki oda ayırtırslnlz! İsim hanlrr.efendi, diyor, derhal beş bin lira olarak da, meselâ Ural, Bayan Ural natakdim edeceğiz. Sonunda da. diğer beş mınl verirsiniz!. Demek, onunla dağda tanlşmak isbin Ürayı vereceğiz. tiyorsunuz. Evet. Peki, ne z^man işe başliyacaksmız? Tabiî. Bundan daha iyi firsat tasav Hsmen yarlndan sonra! vur edilebilir mi hiç? İyi ama, Selim Beyle ilk tanışma. Pekâlâ efendim, bu söylediklerb.izi nlzı temin İçin bir zemln hazırlamak hemen yapacağlz. İyi ama, durun bakaylm, ben bu lâzl.3i değil mi? Selim Bey dediğiniz bu meşhur adamı nasll tanlyacağım orada? Zannederim, kolaylıkla tanlyabiledelik?nll mı? cekslniz onu!. Bir garsona Selim Ak Evet. O zemini ben haarlarim. Size ih par kimdir diye sorarsamz, hemen size gösterirler. tiyaç yok. Selim Akpar mı dediniz? Nasll? Evet. Yarlndan sonra Mudanyaya vapur Akpar öyle mi? yar mı acabaî. SOKAKTAN Gelen Kadın Yazan: Yıldızların hususî hayatldrı Tiyatro hatıralan ölüm Eski İstanbul Tıbbı Adll emraa akliye ve ruhiye mütehassıslarından ve İzjnir, Samsun sabık tabibi adlisi ve Afganistan Tıb Fakültesi sabık1 profesörlerindaa Dr. MUSTAFA ŞAKİR TURAL tedavi edilmekte olduğu Gureba hastanesinde vefat etmış:ir. Cenazesi 19 mayıs yannki cuma günü hastaneden kaldınlacak ve namazı öğleyi müteakıb Beyazıd camiinde kılmdıktan sonra Edirnekapı dışındaki şehidliğe defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. Mülga Harbiye Nezareti mümeyyizHğmden mütekaid ( AZMİ ÖZDEN Hakkm rahmetine kavuşmustur. Cenazesi bugün Kanhcadaki evinden kaldırılarak Kanlıca Isksls camiinde öğleyi müteakıb namazı kılmdıktan sonra Kanlıca mezarlığına defnedilecektir. Oğlu istanbul Umumî Meclis azasından Sarıyer Halkevi reisi Sadi özden arka. daşımıza taziyetlerimizi sunarız. *** Kumaş tüccarlarından Bay Haig Ka. zanciyanın Kayınvalidesi BAYAN SIRPUHİ MORUKYAN vefat etmiş olduğundan cenaze merasiminin bugün perşemoe 18 mayıs 1944 saat 15 te Beyoğlu Balıkpazarı Üç. Ho. ran Ermeni kilisesinde icra olunacağt teessürle ilân olunur. Işbu ilân hususî davetiye yerine kaimdir. Cenaze Levazımatı Becidyan laima en güzel yazılar Bana bir adres verirsiniz, size muntazaman mektub yollarm. Sonra Esat Mahmut Karakurt telefonla d l konuşuruz. Çok iyi. Mutabıklz o halde. Evet. Akpar. Evet mutabıklz! Bir dakika cüşünüyor. Gözilerini İhtiyarla yanındaki adam, hemen aln ışlğlna doğru kaldlrlyor. yağa kalkıyorlar. Hayır. Bu olamaz diyor. ütele er Artlk müsaadenizi rica edeceğİ2 keksiz gelmiş bir genc kadlnin, gar hanimefendi diyorlar. Sizi uzun uzun sondan bir müşterinin ismini sormasl rahatsız ettik. Yarın saat onda arabagüzel bir şey değildir. mlz, emrinize âmsde olacaktır. Gene bir dakika düşünüyor. Niçin yarin saat onda? Ne yapaca Siz bana bir tarif edin bakayım ğlm arabanlzl? evvelâ diyor, ne biçim şeydir şu meş Büromuza kadar lutfen teşrif ehur âşık? dip, Selim beyin pederile b'r dakika Uzunca boylu, zayif, buğday renkgörüşecek, ve kendisinden. peşin olarak li bir gencdir. Bilhassa saçlanrdan iavermeği taahhüd ettiğimiz meblâğı anlyacaksınız onu. Klr sagları vardır. lacakslmz! Klr saçları mı vardır? Kadın başml hiddetle kaldlnyor. Göz Evet. Hattâ kadlnlar onu, bîlhassa kapaklarlnln ağlr ağır titrediğini görüsaçlarl İçin beğcniyorlarmış. Yüzü de yoruz. tlpkı ihtiyar bir adamln yüzüne ben Niçin ben onun ayağına gidiyorzer. Çizgiler, buruşuklarla doludur!. Desenize, gönlünü Belçikalı klza muşum? O gelsin buraya diyor. kaptnmlş bir âşlkı şeyda Üe değil, bir Hanimefendi, sizin gitmeniz daha ucubei hilkntle karşılaştlracaksımz be münasib olacak! Münasib mi olacak? Anlamıyorum. ni dağln başmda!... Neyss, başa gelen çekîlir derler. Maamaîih tanımak ko Japon Polis İKO TARU. KA'nın bu harikulâde heyecanll romanl BUGÜN ÇIKTL Fiatl 25 kuruş. A T A T ü R K'ün Hiç neşredilmemiş olan hâttraları 19 FALİH • M A Y I S RIFKI ATAY'ın B ü G t) N Eserini bütün kitabcı ve gazete satıcilarından arayuıız. AR SÎNEMASINDA 7 SENE BÂHTÎYAR İki saat kahkaha. Nefis komedi. Baş rollerde: HANNELORE SCHROTT THEO LİNGEN HANS MOSER WOLT ALBERT RETTE Bütün seanslarda yerler numaralıdlr. (.Arkan var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog