Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

t r Şu Carib Dünya: 13 Rtenhie insan var mı? Yazan: Proî. Salih Murad Uzdilek Mir ehrimizde yapılan pasif korun. Bu suaîe cpyab vsrmezden evvel Me I terinin hasıl olduğu şüphesiz gibidir. Bir ma denemelerinin devam ede0 1 rih yüzüna aid bilçimizi tamamlamağa ' S " tecrübeler bu hakıkati meydana koceği anlaşılıyor. İstanbulu.ı «alışalım; Evvelki yazımızda Merih j ü yujcr. Bunım izahma gelince, donuk ~ ~ ' ' cadde, sokak ve meydanların*önün ay yüzüne bsnzedîgini biîdirmis altında bakılan bir resirr.de detayı gcrdaki Iâmbalar söndürulmüş ve yerlerine, tik. Demek o*raya ınmis olsak göreeeiîi mek için zora gireriz, bu zor yüzünden, az sayıda mavi ışıklar konuhnuştnr. Evmiz manzara ayda zöreceğimiz manza aslmda mevcud olmıyan bir takım hatlerin ve mai^zalann ziyalarfle M çok radan pek farklı olmıyacak. ları uyduruveririz. Bu galati ruyet kulak Müttefklerin Alyesterde Rusların ev aydınlanmıyan yerlerde, caddeler ve son:r>nlara dört beş yan Orada, yeryüzünde edrdüğümiiz. nebat çınlaması gibi psikoloıik mahiyette olsa velce kurduklau iki kaklar karanlıktır. Denetne yapılan mehilemini aramamalıyız. Çünkü bir nebat gerek. dan büj'ük hücuköprübaşını hücum tabsız gecelerde ise. şehir kapkaranlık Için lâzım gelen mıktarda su buharı Menıa hazırlandiklanna Menhte kanal bulunduğunu iddia ela tejmizlemişler, esıl oluyor ve olacaktır. Halbuki karartılmış rihte bulunmadığı gibı bu nebatların den astronomlar, haritaları üzerinde, Şehir Mcclisi dün bu ds\renin son şuphe ycktur. Hava ve top almışlarmış. cadde ve soka&larm bazılannda büyük geri verecekleri oksiieni de beklememe bunları birer doğru (müstakim) ıle gös toplantısını yaptı. Sarl k a m hamil ba yanından hücum ^ Evvelki gün de Ruslar küçük kazalara sebeb olacak iskelejer, llyiz. terirler. Uıkat Merihteki kanallar bire: sln mensubininin otobüsle;'de mecc:,nen çoitan başlamıştır ve clanca şiddetle ikinci cephenin acılmasmı bekliyor ve Tiraspol şımaündeki bir Alman Dinyester çnknrlar, taş yığınlan vardır. Acaba orada Merlhülere raslar mıvız"? müstakim o^a bile bunlarm geze^eni seyahatlerine karar verilrr.esi münase. surüp duruyor. Bıuıdan gaye batı Avru müthiş hazırlanıyorlannış. Cephenin ge köprübaşını hücumla nehre üökmüşlerGeçen akşam, Beyofln Halkevinin karKırk elli sene evvel oek hevecan uvan her vaziyetinde müstAk'm görülemiyecegi betile Basln Birliği İstanbul mlnt?.ka ! pa müdaîaa ve berkit duzenlerini boz~ rilerine müthiş memni ve mühlmınat yı miş. GörülüyoT ki şimdilik buralarda şısmdakl sırada, yaya kaldırnnı üstttnde dıran bu sual Merih yüzünii. daha ivi aş.kârdır. Bir vaziyetinde müstakim sı reisliğinin teşekkür mektubu okun nıak ve Alman nıuharebe ve niukavemet ğıyorlarmış. Yenl işgal ettikleri memle mahalli muharebelerden baska ehemmiögrendiğimiz bu devirde pek o kadar görünen çizgilerin geze^eni küresel çek du. Hal talimatnamesinin müstacelen kaynak, vasıta ve ımkâniannı yakıp yı ketlerde bile genc. ihtiyar, kadm veya yetli bir savaş yok. Bununla beraber yürüyordum. Asmalımesçid sokağrna saheyecan vermiyor. linden dola3% diğer vaziyette müstakim müzakeresi İstenildi. Münakaşalfrdon j karak ınrjnkun mertebe azaltanak ve erkek hizmete elverişlı her adaını se Almanlarin, Dinyester batısır.d'vki Rus pan köşenin başında. bir binanın cephesine kurnlmnş, bir iskelenin tam yaya Geçen asnn sonlannda, 1877 senesin gbrünmiyeceği tabiidir. Bu da kanalla sonra talimatname kabul edildi. Vazife ' zâfa uğratmaktır. BJi^a&sa fabrılıilarla feTber etmekte imişler. köprubaşılarını temizlemeleri, Rus ta'kaldınmı üstüne, iskelenin direklerini de, İtalyan astronomiardan SchiaparelU. rın birer hayalden ibaret olduğunu göst esnasinda sakatlanan röntgen mutcnas. demiryolu ayırma garlarma büyük hava Almânlar ardcılannın çok siddetli se arruzunu güçleştirmek bakunındarı e tutmak için payandalar vurmuşlar. Kaküçük takatli teleskopile. Merih üzerin recek dığer bir delildir. Merihte görül slsı Izeddine 3800 lira verilmesi kabul kuvvetlerile yapılnıakta olan en şiddNli bat ve mukavemetlen sayesinde Kırım hemmiyetlidir. ranlıkta aya^ım bunların birine takıldı. de yapmış olduğu uzun etüdlerinin ne düğü iddia edilen kanallara benziyen edildi. Beş senelik imar programmm hava hucum:ari bu yolda Almanlara dan son neferlerini 13 mayısta Rumen İkinci cephe işte bu şartlar ve hazır Berkeet versin ki hızlı yürümüyordnm; ticesi olarak denizlere benziyen bir ta şeyler Zühre, Utand ve Müşterinin müzakeresi gelecek devreye biraklldl. şüphesız büiülî zararlar vermektedir. topraklanna çekebiiirler. Ruslar 41man lıklarla açılmak üzere bulunuyor. Kralm kendimi toparlıyarak bir bere ile kar. kım alâmetlerden maada. italyanra Ca peykleri yüzünde de görLumektedir. Hal Kayıkçl, motörcü ve e^sali işleri yapaİtalya cılıatmden hucunı da bir hafta larm Kuun müdafaasını çökertmek için uzun uzadıya teftiş ederek ugurladığı tnldnm, yoksa şimdi ayağım alçıda olanali adını verdiği bir takım ince isaret buki kahn bulutlarla örtülü olduŞunu caklarln on sekiz yaşmı ikmal etme evvel oldukça büyük bir kuvvet ve ç;d 29 piyade. bir kaç topçu tiuneoile bir kaç İngiliz memleket donanması da iıareket caktı. ler gördüğünü bildİrm'Vi. Eu astronom bildığınüz Zühre yüzünde kanal görünJeri hakkında Belediye zabltnsl talirrat. detle başladı. Alman anlavısın* gore zırhh tugay kullanmışlarmış. Bunlar:n etti. Manş kıyılannda İngiliz ve Alman Venedigin meşhur kanaüanna benzettiüi miyeceği gibi, Utand yüzü su>Tin kayBir çok yollarda ve binalarda tamirat namesine madde iiâvesi kabul edildi. Müttefiklerın bu hücumdan nıaksadları karşısmda yalnız 9 1 0 Rumen ve Alküçük keşif ve İngiliz sahillerine kadar dolayısile kazalara sebeb olabilecek bu bu işaretler i;in, su kanallannı Ifade et nama noktasından çok sıcak ve Muşter Üsküdar Tramvay İd^ıresi hakkmdaki İtalyadaki Alman kuvvetlerini oyalıya msn tümeni vardı. Eğer iki taraf kuvılerlıyen karakol harb gemileri arasmda gibi ânzalar mevcuddur. Şehrin karanmek üzere, bu terimi kullanmıstı. Fakat peyklerinin yüzü ise suyun donma noktasfiye kararl kaldırıldl. Çiftehavuzlar. rak yerlerinde tutmak ve bu suretle \ederi arpsındakl nisbet gerçekten böy günlerdenberi musademeler oluyor. Bu bu kelime diğer dillere çevrilince sun'î tasından daha soguktur. lıklara gömüldüğü bu zamanda, iskeledaki Ragıb Paşa kcskünün satln alın bunların kısmen olsun batı Fransaya j a le idiyse Almanlarin Kırundan kurtıılup BU kanalları manasına almdı. Mademki •neyanda bazı Alman seri hücumbotlan lcrin, çukurların, t a ; yığınlanrun işaması hakkmdaki t^klifin Belediye men. pılacak Müttefik istilâ taarruzuna karşı 'taçabilme'eri büyük bir muvaffakivcttir. Bu hususta en bitaraf hükmün fotoğMerih yüzünde bu kadar uzun sun'l İngiliz sahllîerine kadar tlerliyerek bazı retsiz bıraküması doğnı değildir. KazaRus donanmasmvı İngiliz mvhriblerine tam isabetler yol lan önlemek için bazı tedbirler almak kanallar var. bunları vapacak olan zeki raf makinesi olacağı şüpherJzdir. Fi'ha faati^e uygun görülmediğiie dair müş göndenlmelerine veya Rus cephesine Bu muvaffakıyette iki jıldanbsri bakımsizîıktan ve liman lımıslarmış. İki tarafın savaş uçaklan lâzımdır: mahluklar da bulunmah diye bir vavev kik3, Merih yüzüne aid fotoamflar bu t«rek encümenin mazbatasl okunarflk yollanmalanna mânl olmaktır. İA koptu. Bu problem İlim adamları sra rada mefruz kanallara benziven muay kabul edildi. Mülhak bütçelerin de müCenub İtalya muhareibe cephesinde 9 sızlıktan işe yaramaz bir hale gelmiş d=» bu hareketlere iştirak ediyorlar. Bu 1 fakurları geeeleri açık bırakmaanda uzun münaka?a'.ara yol açtı. 1831 yen işaretleri göstermektedh. Fakat. ba zakereslnden sonra içtimaa nihayet ve Alman tümeni varmış. Yalnız sağ ka o'.ıışımun şüph<=siz büyük tesiri vardır. o!<ru ve hareketler Almanlarca, Manş malıdır, zı teknik sebeblerden dolayı, fotogrf.f da rüdL senestnde çifte kanalîar göründü. 'S32 nadlanna yani Minturno Kassino ke Alman kıt'alanna ric'atte kendi uçak sularında ve bu dolaylarda yakında bü2 Taş yı^mlarmı yoüar ve yaya kal. senesinde Amerikalı astronom Pickerine pek ince İşaretleri kayd icin münasib ve simıne karşı 10 Müttefik (İngiliz, Hind, lannm himayesi de pek kıymetli ve te yük olaylar cereıyan edeceğina belirti dırunlan üzerinden kaldınp kimsenin adoğru bir yol degildir! yani bu da bizi kanalların birleştiği noktalarda vuvarlak Fransız ve Amerikan) tümeni şimdi ta sirli olmuştur. Alman Rumen harb ve !?r sayılıyor. Fakat ikinci cfohe belki yz^ına dolaşmryacak knytn yerlere ve lekelerin göründüğiinü illn etti. Bu me. aldatabilir. arruz etmektedir. Sekizinci ordunun Ad ticaret gemilerinin fedakârane gayretleri avni zamanda cenub Fransa ile İtalvan kösclere koymalıdır, Merihte insan hulunması problemi bu sele 1894 te Lowsll taraflndan tevid erijatık salıilinde Ortona'dan Kassino'ya de esaslı rol oynamaştır. rivierasına asker çıkanlmakla da açıla3 Binalann cephelerindeki iskeledildl. İ$te bu tarihten itib?ren eürültü asnn başlarmda o kadar büyük bir hâkadar olan takriben 100 Km. lik müteEğer vaktile İtalyan harb ve ticaret cak ve muhtemeldir kl Norveçe blr gös lere ve esaslı yol tamiratı dolayısile adise şeklinl abnıştı ki bu hususta bir ta. gittikee büyüdü. Amerika Birlesik Cumçılan hendek ve çukurlara mavi ışıklı Fatihte Mufti Ali mahallesinde Han. baki cephe kısmmda bulunması gereken donanması ayni fedakârlıkta bulunsay t<?rl çıkarması dshi yapılacaktir. kım spekülâsyonlar ortaya atılmıstı. huriyetinln rasadhane icin münssib nokdan sokağında 19 numaralı evin üst en az 6 7 tümen de başkadır. Demek dı, Tunusta 250,000 kişilik büyük bir AlNe olursa olsun Müttefikîerin tasar işaret fenerleri konulması mecburt olBunlar zekâlan pek yüksek olan Metalarmdan biri olan, Arizonadaki Flassoturan ve evin bahçesinde kl cem'an 9 Alman tümenini cenub İ man İtalyan ordusu. gerile her türlü ladıöan, Almanyaya her yandan hü malıdır. rihlilerin vücud seküleri ve cesametleri katında toff şehrl (denîz sevivesinden 2200 metre kunduracılık yapan » Süleyman, ayni talya cephesinde oyalıyarak tutmak için bağlan kesilmek dolayısile, bir haftada cumda do*u cephesile batı Avrupa cep4 Köprüde ve vapur iskelelerindeki de bildiriliyordu. Blr vakitler onların yüksekte) civanndaki rasadhanes'nde korknluksuz yerle»''^, halkın denize düşzekâsını anlamak için muhtelif yollar evde oturan Hayreddin adında birinin, en az 16 . 17 Müttefik tümeni kullanü panikleyip teslim oluvermezdi. hesi birinci derecede rol oynıyjcaklardır. profesör Lowell o tarihte 95 santfmetortaya atıldı. Bazılan Ekvatöre yaki? bir gece evvel evin alt katına bir ka~ maktadrr. Nettuno Anzio kumsalı baAlmanlar bir haftadanberi aşağı DinH. E. ERKİLET memesi için, bnralara da mavi fenerler relüc mükemmel bir akvatoryal teîeskoşmda da, Almanlarin 2 3 tümenîne konnlmalıdır. bir yerde büyük blr çalı yangını fik dm getirdiğini haber almca sinirlenmiş pile Merih üzerinde rasadlarma başîarini ortaya sürdüler. Calılar bir dik 3c ve akşam eve gelen ev sahibi Fahred karşa Müttefiklerin hlç olmazsa 5 kadar Şehir halkmın selâmetl İçin bn tedmıştı. 1896 senesinde bu teleskonuna 60 tümeni var farzedersek o halde cenub «en (kaim raviyeli müse'les) sekline dine hâdiseyi anlatmıştır. blrlerin alınmaa elzemdlr. santimetrelik diğer b'r teleskopu ek'iİtalyada topu 11 12 Alman tümenine konacak ve yakılacak. Bu büyük l:sagor Fakat Fahreddin bu işe ehemmiyet yen Prof. Lowell Merih üzerindeki arasAmîral Yamamoto'ya dair sun teoremini (yani veteri kaime karesl vermeyince Süleyman büsbütün sinlr. karşı an aa 21 22 Müttefik tümeni tırmalannı fleri götürerek 1906 senesinGeoenlerde, Japon donanması baçkuyani hiç olmazsa 250,000 Müttefik askeri diger iki kenar karesi toplamma eşid enmij. aralarmda bir ağız kavgası baş de (Merih ve Kanalları) adh miihim bir mandanı olan iki amiralm da, hava muolduğunu) gösterecektl. Merihliler bu îöstermiştir. Bu sırada kavgaya Sü'ey bulunduğu anlaşıhr. eserini neşretti. harebelerinde öldüklerini yazmış ve Anu anladıklan takdirde gsometrinin ana ro?na çıraîdık yapan 18 yaşlarında Za. Fakat orta ve şimal ttalyada gerek Profesör Percivil Lnwell'in söhreti miral Yamamoto'nun İstanbula geldiğinl NIN GENCLÎK VE davasınl bildikleri anlrşılacaktlr. Mar hid de karışınca iş kızısm'şt'.r. Fahred. sahil muhafazasmda ve gerek bü\ük şeproblem üzerindeki alâkavı hir kat dr.h^ de kaydetmiştim. Japon deniz harp akoni Merihle telsizie konuşmak fikrinl din Zahidin müdahalesine hiddetlenmiş hirlerle demiryollarinı işgal işinde Alarttırmıj oldu. Harvard Ünlversfitesi kademisinde bir tahsü devresi geçirmi? SPOR SAYISI ortaya atmlştl. Merihte bizim gibi İn e bu sefer münakasa Zahidle Fahred manlann hiç olmazsa daha 7 8 tümenastronomi profesörü olan Lov/ell güolan kıymetli subaylanmızdan deniz sanlarln yaşamadığlnl iddia eden Wal din arasmda başlamıştır. lerinin bulunduğu hesab ve tahmin eneş sisteminin en uzak gezegeni addedikurmay binbaşısı Şeref Karapınardan lace, yukanda ismi geçen kitabmda, bir Karşıhklı ağır küfürlerle başlıyan bu diUrse. Müttefiklerin İtalyada 21 22 len Neptunun dışmda diŞer bir gezegein öğrendiğime göre, Japonyada oramiral takım sebebler göstîrmiştii1. Bu eserin iddetli münakasa esnasmda Fahreddin tümen kullanmalarına karşı 20 ve belki bıılunacagım matematik analizle 1905 te rütbesinde İki amlral Yamamoto yetiş(hulâsa ve netice) başllklı sekizinci eline geçirdiği ekmek bıçağı ile sfldı. daha fazla Alman tümenini alıkomakta lsbat eden büyük bir astronomdur. Ne miştar. Bunlardan geçen yıl bir uçakta bölümünden üç mühim noktayl ala arak Zahidi sol kaburgas:ndan tehll. oldukları anlaşıür ki bu işbe ve bugünkü yszık ki Smrü vefa etmedi; 1930 senesi öl«n Amiral Yamamoto İsoroku. donanma llm: keli surette yaralamijtır. Bu esnada cenub İtalya Müttefikler taarruzunda martmda. bu profesörim bu maksad icin başkumandanı olandır; ötekl de Amiral (1) Merihin atmosferl blzimklne ben rek'a mahalline gelen polisler Fahred pekftlâ hesab var demektir. kurtnus oîduğu rasadhanede, kesfedilen Yamamoto Eysuke'dlr ki İstanbula gelve pluto adı veriİBn gezeçenl gormek zese bile bütün fizikçileıin ittifak et dini yakalamışlardır. Varası çok ağır Artık bir cephe sayüması iktiza edsn miş ve Atatürk hakkında takdir ve sitatikler? bir noktadlr ki o da Merih va ılan Zahid Cerrahpaşa hstanesins kal. Yugosla^ada np'fb olamamıştı. vatansever çetelerinin yişle dolu bir oser yazmış olan amiral satî slcaklığlnln ( 40) dereçe clva dır:lmışsa da biraz sonra ölmüştür. kuvvet ve hareketleri her gün biraz budur. Bu ikinci amiral, harbden çok «İlk Aşkln Acılan» filminin unutulmaz ylldızl sarlşm ve safdil Her neyse, sadede eelelim Lowell'in rında olmasldır. Dün öğleden sonra başlıyan muhake. daha artıp geni^lemektedir. Yugoslavyaev\el, kendl arzusile. emekliye ayrılmış (Merih ve Kanallan) adh eseri İlim a(2) Atmosferinin bizimkine nazaran mede suçlu Fahreddin: olup hayattadir. Amiralin eseri, negreyı teşkil eden muhtelif millij'etbeki halk datılannı İki tarafa avırdı. Menfi tadildiği zaman, deniz kurmay binbaşısı Münakasa esnasmda Süleyman ile gruplarını teınsll etmekte olan Tito mürsftakilerin en mühimle r inden biri Al pek hafif olmaslnda n dolayı Merih yüA D B İ A N A B E N E T T İ ve V İ T T O R İ O de S İ C A Şeref Karapınar tarafından tercüme eettler. Bir cadele teşkillerinin bir gün Srblstan fred Russel Wallace idi. İngilterenin ve zürdeki sicaklık derecesi sıfir noktası ıragı Zahid' bana küiür İle beraber çok güzel b i r t a r z d a y a r a t t l k l a r l dilerek Cumhuriyette çıkmıştır. Japonralık Zahid elinde birşey bulunduğu topraklanna girdikleri diger bir gün tiştirdiği büyük natüraüstlerden Dsr nln üstüne çıkamaz. lar akrabalıklan olmıyan bu iki adas •winizm teorisini kuranîardan biri oîduBu İki nokta hoyvan hayatı için lâ 3İde üzerime saldırdı. Kendimi müda Slovenyada yenl bir sahaya hâkim olamirali birbirinden ayirmak için bhine ğu gibl 90 yaçına kadar yaşamak tali zım gelen sicaklığin Merihte bulunma sa etmek mecburiyetinde kaldım ve duklan veya şu veya bu istikamette biı büyük, diğerine küçük safatıni \ermislerramızda bir boğuşma oldu. Bu sırada demiryolunu kestikleri haber verülyor. hine mazhar olmus olan Wallace (Merih dlğlnl gösteriyor. dir. Donanma başkumandanı ü a n Çlen, ve Kînalları) adlı eseri 1902 de nesretORİJİNAL KOPYASININ ilk iraesi şerefine B Ü Y Ü K G A L A (3) Merih yüzünde «u buharınm lasılsa vurulmuş olac^k, ben bilmıyo. Tito'nun umum karargâhı, daima cenu'o küçük Yamamoto'dur. miş oldugu (Insarun kâ'.nattaki me\'kii) mevcud olmaylşl orada bizimkine ben um» demiştir. Bcena, Hersek ve Karadağ eyaletlerinin TEREZA VENERDİ n a m l n d a k i genc ve güzel klzln klrılmlş kalbi ve adh eserine karsı bulunca costu ve 1SP9 zer bir hayaün imkânsiz olduğunu gösFahreddinin ifadesini müteakıb bazı arasındaM ulaşüması güç daflarda buve b ü y ü k aşklnı tasvir eden aclklı ve hissl romanı. Muhterem Şeref Karapmara bu yansenesinde (Merih Meskân mudur?) adlı teriyor. ahidler dinlenmiş ve muhakeme gel. unmaktadır. Onun yeni yaptıgı beyanata Suareler İçin n u m s r a l l yerlerinizi evvelden aldlrlnlz. hşhğı düzelttiği için teşekkür ederlm. küçük bir eser neşretti. Lowell 'Merih Wallace bu kararl bundan 37 sene miyen birkaç şahidin celbedilmesi için göre Yugoslavyanm yarısı müstevlıden ve Kanalları) nda Merihte İnsan buluneri almmıştır. 150,000 kişilik bir ordusu evveî vermişti. O günden'oerl astrofizik eri bırakılmıştır. duğunu iddia etmesine karşı Walîace vannış. Daha da 600.000 kişilik bir ordu teki ilerlemeler ona büsbütün hak verUniversite profesörleri her iki eserinde bu fikri reddedivordu. teşkil edecekmiş. Ancai Müttefiklerden miştir. Uzun süren bu münakasa bu ?srm ilk Arifiye Köy Enstitüsünde yeter silâh ve malzeme alamıyormuş. Hulâsa, eldeki bütün delillere göre BUGÜN Matinelerden itibaren iki büyük film birden rubunu meşgul eden mühim ilim probMareşal Tito'nun gayretleri yalnız Rektör Tevfik Sağlamm reisliğinde, lemlerinden biri olmuştu. Bu vadide astronomlarin ıımumî fjklrleri, Merihte RUDYARD KİPLİNG'in şaheserl C |l O |f I II tf A O A niversite Dekan ve Profesörlerinden mümkün mertebe fazla Yugoslav topyapılan mühim araştırmalar sonu ihtiyar mefruz kanallarln bulunmadlğl merkeragını kurtarmak için değildir. Onun zinde toplanıyor. Fakat bu kanaat de mürekkeb elli kişılik bir heyet dün sa. Wallace'ı haklı çıkarmışHr. ah Arifiye Koy Enstitüsüne gitmiş ve hedefi yukan Vardar yani Üsküb bölGeorges BREXT Joan BENETT Bugün Merih yüzünde değil sun'î, Merih yüzünde hayat bulunmaması fikTamamen renkli emsalsiz fihn. esine hâkim olarak hem Yugoslavy^rini ortaya koyamaz; belki kanallar kşam şehrimize dönmüştür. Profesörve Misha AUEB hattâ tabiî neviden, böyle düz kanalBaş rolde : S A B U iddiasınl er Enstitünün faaliystini yakından tet. daki Alman işgal kuvvetlerinin şah dalann bulunabileceğine ihtimal verilme yüzünden hayat bulunduğu taraflndan yaratllan çok güzel ve ve balta girmemiş. ormanlarln ik etmişler, öğretmen ve talebelerle man yerindoki Belgrad Selânik demirmektedir. Astronomlarin Merih yüzün çürütür. Bugünkü kanaatlere göre, ay kahkahall film. bütün vahşî hayvan krallarl yüzüne benziyen, Merih yüzünde bize muhtelif mevzular etrafmda hasb'hal yolunu hem de Yunanistandaki Alman de biri sübjektif (hayalî) ve diŞeri ofcSeanslar: 2.30 6 9,30 ordusunun gerile bağlannı kesmektir. Seanslar : 4,25 8 benziyen hayat yoktur; belki oraya erde bulunmuşlardır. jektıf olmak üaere iki muhtelif tipten SUARE 8 DE 2 FİLM BİRDEN Onun için muhtelif istikametlerde müYeni muhtarlar lşaretler görmüş olduklarma hükmedil mahsus bir hayat vardlr. Onu da bilecadele ediyor. Aynl zamanda Adriya,tik meyiz. mektedir. Parar günü yapılan seçımde muhtar. sahillerinin bir parçasmı elinde tutaFılhakika, gözlerimiz donuk ışık altınNev'i şahsına münhasır bir eser lığa intihab edilenlerdea 150 si vilâye. rak Müttefiklerle denizden temasta budft uzun müddet bir şeye dalarak zora e müracaatle muhtar mührür.ü ve muh lunuycr. gelirse bir takun siyah lekelerle bunlan iarlığa aid 14 kalem evrakı alıp işe başMareşal Tito da Stalin giW Almanbirbirine baghyan düz çizgiler hayalamışlardır. Diğerleri de bugunlerde ara karşı umumî taarruza geçmek için Çeviren: VEDAD ÖRFİ BENGÜ U evrakı alacaklardır. Bunlarm vilâMüttefiklerin ikinci cepheyi acmalannı Bugüne kadar yazüan macera ve zabıta romanlannm en güzeli. Edebî etle bir toplantıya davet edilerek beklıyormuş. Bu itibarla Mareşal Titobir eser olduğu kadar heyecanlı bir mevzu... Bütün dünyanln eni vazifeleri haskmda kendilerile nun bugünkü mücadele ve muharebeleri merakuıl uyandlran kitab. ıir hasbıhal yapılması kanrlaştırılmış. de ikinci cephenin bir mukaddemesi sa:ır Yakında çıkıyor. 12S Krş. yılabilir. Çünkü Yunanistan, Arnavudluk Muhtarlar kömür ve ekmek beyanna• Bulgaristandakl kuvvetlerden başka e melerinin tasdik ve itasmda aidat alTito, yalnız başma Slovenya, Hırvatya, mıyacaklardır. tntihabUnnda yoîsuz. Bosna Hersek, Dalmaçya. Karadağ ve İst. Cağaloğlu yokuşu No. 18 uklar olduğu hakkında dört mahal için Baleden bir «ahne 12 nci SAYISI ÇIKT^. Sırbistanda 10 12 Alman tümenini mku bulan şikâyetler kaymakamlıklarBU SAYIDA : Emlnönü Halkevl sosyal yardım çubeoyalayıp hırpalamaktadır. Bulgaristan. :a tetkik edilmektedir. si taraflndan, uzun zamandanberi haYunanistan ve Arnavudlukta en az 5 6 Neye Inanalım? Yakalanan basma ve zırlanmakta olan ?Bir orman masalı» tümeni bulunduğu farzına göre o halds Falih Rıfkı ATAY 0 19 Mayls Genclik ve Spor bayraml B U G Ü N 2 B Ü Y Ü K F İ L M B İ R D E N balesinln ilk suaresi dün akşam saat 21 Müttefikler, Balkanlarda bir cephe aç• amerikan karaborsacıları İçin yazllmlş canlı, güzel, klymetli de Şehir tiyatrosu dram kismlnda vemadıklan halde burada 15 18 Alman Zatl ve Fazh Hakkında yazilar. Bahçekapıdaki Yerli Mallar Pazarı rilmiştir. Dün akşam ilâveten «Antikacr tümeni bağlı dırrmaktadır ki bu da hem Prof. Ismaıl Hlkmet ERTAYLAN ^ Nefîs şiirler, hususî fotograflar. nünde, ekmek karnelerinin O fiş. Rusya ve hem ikinci cephe hesablanna ' VERONİKA LEY ROBERT PRESTON dükkânı, balesi de oynanmlştır. Müsa. eri ile halka dağıtılan basma. dril • zarif karikatürler. merede, kalaballk bir seylrd kütlesi bir kârdır. Üniversite 1 inci Cerrahî bulunmuş; çocuklarımizin gösterdiklerl A Kırkplnar BaşpehUvanlık güreşle e amerikanları almak üzere pazarhk Rtısb.r da umumî taarruza geçmek için Kliniğinde aptıkları görülen S^lâhaddin, Zeki, başarl takdirle karşllanmıştlr. rine aid resim ve yazl. Neşet Halil ATAY Ui. Saim. Fatma ve Abdullah adlarınH D. Grupu sergisine ve büyük • a altı kişi yakalanarak haklarmda ka. Franslz ressamı Bonnard'a aid bir mnî takibata girişilmiştir. Emece Ruhn ile Rasyonalizasyon Osmanh Bankası tetkik. Remzi SAKA ILAN ^ Yusuf Ziya Ortaç'm «Samsundan Gençlik ve spor bayramı dolayısile, Ankaraya koşan gençlere» yazdlğl Ekrem ve Hamid üzerinde Osmanlı Bankasmın Galata merkezile îstanbul Maarif Müdürlüğünde çok güzel bir şiir. Lamartine"in tesiri Yenioami ve Beyoğlu şubeleri 19 ve 20 eniden bir muavinlik ihdas edilmis ve ^ VâNu'nun cl9 Mayls düşünceleri. u muavinliğe mayıs 1944 tarihlerinie kapalı buluna. Dr. M. KAPLAN tzmir kız orta okulu caktır. adh klymetli yazlsl. müdürü ve matematik öğretmeni Esad • Şehir Neclisi dttn son içtimaını yapîı haberleri Askerî vaziyet |HEM NALINAİ MIHİIMAİ Denemeler münasebetile ahnması lâzım bazı tedbirler Müttefikler, Almanlara hücum için nasıl hazırlamyorlar ? Yazan: Emekli General Ragıb Paşa köşkü satın almmıyacak H. EMİR ERKİLET Fatihte 18 yaşında bir genci öldürdüler CINARALTI 19 MAYIS D/Lİ4JV'ın C I N A R A L T I . bu özel sayısını Gencliğe ithaf ediyor ! Bu akşam Ş A R K Sinemasında İRASEMA SAADET PESİ>DE SARAY Sinemasında I GIZLI BELDE Ormaıt masalı r îSTÂNBUL Kültür Dergisi 19 MÂYIS BÂYRÂMI KBABA SARI ODANIN ESRARI GÜVEN YAYINEVİ Bugünkü sajnsında: Kadıköy SUREYYÂ Sinemasında ^ 1 SİLÂHLAR KONUŞUYOR 2 SEYH AHMED'in OĞLU KÜÇÜK HABERLEft BU AKŞAM L A L E SİNENÂSINDÂ Zekânın mucizesi San'atm zaferi olan 2 büyük ve yeni film birden İbda ve Cemiyet Hatemi Senih SARP GENE BU SAYIDA : Tahir Nejad Gencan'ın «Mehmed Akif'te İstanbul Ağasl», Mehmed Oluç'un «Devletçr.iğimizin Yenİ Bir Başarısl», Salâhaddin Tun. cer'in «Swann'larln Semtinden. kitabl haklndaki tenkidi, Balzac hakkmdaki etüdün devaml ve daha birçok yazılar vardlr. Aynça: Şiirler, Genclerle Başbaşa DÜN ÇIKTI. $ * Renkli KARİKATÜRLER. Renklİ FOTOGRAFLAR.. r a ŞEHZADEBAŞI T ü R A N Slnempsuıda 2 büvük füm birdsn 1DEROLİPIHAR Türkçe Sözlü ve Şarkıh Gcorge RAFT Pat O'BRİEN ural tayin edilmişür. İt Dünden itibaren kuzu eti, sakstamdan ayn olarak satışa arzedilmiştir. Bu yüzden kasablarm Bslediyeye müacaatle zarar ettiklerim söyledikleri hakkında da bir akşam gazetesınde :ıkan haber doğru değildir. İstanbul Vilâyeti üçüncü vali mu;vinliğine tayin edilen Balıkesir vilâeti idare heyeti azas'ndan Raif in ta1yin emri dün Vilâyete teblığ edilmiştir. Cendisi bir iki güne itadar gelerek vs. :ifeye başlıyacak, bilhas^a tıcareti tan. im ve murakabe işleri ile meşgul cla. aktu, " ' ı BAL AR1LARI (Renkiî) B U G Ü N 2 Görünmiyen İzler SINEMASÎNDA CECELER D E E SİNEMA DÜNYASINDA EŞSİZ BİR 4 büyük yildızin yarattıgı sonsuz heyecanin İNKILÂB YAPAN FİLM. ' hayat verdiği film. DİKKAT : Suvare : 8,30 da. Yerler numaralıdır. CUNHURİYET 3# V Matinelerden itibaren ELHANRA WAYNE FRANCES BATAKHASE J O H N Sevdiğj klzln babası taraflndan en İyi arksdaşl öldürülen bir gencin duvdugu lstırab, aşk ve intikam hisleri :am arasinda korkunç bir mücadele. İlâveten: Walt Disney'in MİKİ PİYANİST (Renkli) rı I • Bir aylık Üç aylık Altı aylık Senelik İÇİD İçin 300 K r . 600 Kr, 800 » 1600 » 1500 . 2900 . 2800 • 5400 > > Gazetemize gönderilçn evrak ve vazılar nesredilsin edflmesin iade edilmeı vu dyaından mes'oByet kabnl olunmaz. Di k k at
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog