Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

r Segensac Baha Öngel Saray Çiçeği Mevzuunu Fransada iki alle arasmdaki kan davaslndan alan bu kitabda iki gencin pürüzsüz aşkl ve bu aşkm sayesinde an'anevî kinin doğurduğu macera. larl zevkle okuyacakslnlz. 100 kuruş. B E R K A L P K İ T A B E V İ (5954) 21 inci yıl Sayı: 7095 umhuriyet ISTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutıısu: Istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298 İdare ve Matbaa klsmi: 24299.24290 ŞEHİR TİYATROSUNDÎO 17 den 21 maylsa kadar saat 21 de ve 21 mayls pazar zünü saat 17 de Bir Orman Nasal ve ilâveten : [Ântikacı Dükk< 18 mayls Üniversite gecesi talebef 19 mayls Halk gecesi her yerdi tenzilât. Gişe her gün saat 14 t«| kadar açıktır. Telefon: 4213 i Salı 16 Mayıs 1944 Ikinci cephe Almanlar da "istilâ başlamıştırl,, diyorlar Manşta, bu suların yakında biiyiik hâdiselere sahne olacağını isbat eden keşif hareketleri ve musademeler oluyor İnönü harb meydanında can vilâyetleri, Üniversiteyi terrsl* vererek zafer tarihine kanlarile len heyetler gittiğini de yazm!?^ yeni destanlar yazan kahratık. Resimlerimiz bu tdren esr.3manlarlmlzln mukaddes hatırasında ve töreni mateakıb aLnlarinın törenle tes'id edildiğini dün haber vermiştik. İnönü şehidliğinde yapllan J mlştır. Birisi törenden bir safhayl canlandlrmakta, dığeri töreni müteakıb bu törende bulunmak üzere Bozüyüğe Büyük Mıllet Meclisini, orduyu, civar I abide önunde dua eden köylü kadmlarl göstermektedir. İNÖNÜ ŞEHİDLİĞİNDE İkinci ceoheye muvazi hareketler fî\. X f l ü t t e f i k l e r > küçük Mihver l l Y k y l l ortaklanna karşı radyo ile (J '•' U bir ultimatom yayarak, bu devletleri henüz vakti gcçmemişken Almanyadan aynlmafa davet ettiler. Bu ültimatomun Bulgaristanda, Kumanyada, Macaristanda ve Finlandiyada doğurabileceği muhtemel tepkiler üzcrinde tahminlere girişmeden önce, ikinci cephe propagandasına müvazı olarak yürüdü&ünü gördügümüz bazı olaylan sıralamağa kalkmak daha uyjun düşeceğe benziyor. Alman hava kuvvetleri İngiliz limanlarına büyük akınlar yapıyorlar inyiltere Kralı bir hitabe Meclis yeni bütçeyi ile donanmayı uğurladı tetkike başlıyor hazırlanmasına hizmet etmekle kalma. makta. ayni zamanda istilânm bir kıs. mını teşkil etmektedir. Cenup ttalyada bsşlıyan büyük meyclan muharebesi, Alman ihtiyatlannı cenup cephes;n° çekmek gayesile yapılan bir oyalama manevrasıdır.» Manşta karşılıklı keşif hareketleri Berlin 15 (TP.) Manş denizi sahıl Arkası Sahıfe 3. Sü. 5 te Kazanc vergisi Encöınen nakliyat resimlerine zamnıı nygıın bulmadı Iradla mütenasib bir vergi tevziini mümkün kılacak yeni bir lâyiha hazırlanıyor Berlin 15 (E.P.) Hk defa olarak pazartesi akşamı Alman askerî müte. hassısları mahfillerinde, istilânın şim diden başlamış clduğu fıkri ileri sürülmeğe başlanmıştır. Europapress ajsnsı. nm askerî muharriri şunları yazmakta. İkinci cepbenin bu yıl mutlaka açı dır: lacagı etrafında ileri surülen iddialar «tstilânın tam içinde bulunmaktayız. Muttefik basınında sistematik denecek bir şekilde yayümağa başladığı zaman Muttefık hava kuvve'lerinin batı Avyalnız ıstılânın danberi askeri, idari ve siyasî diye tas rupadaki taarruzları nif edebileceğinıiz batn teşe.Tıbiislere Ançlo Sakson devletlerince başvuruidujrunu gorüyoruz. İki aydanberi Almanya ve Alman işçali altındaki Avrupa toprakları, artan bir şiddetle gece gündüz dövülüyor. Endüsıri bölgeleri, toplama ve dagıtma merkeıleri, demiryol kavşak noktalan, fngiliz ve Amerlkan bava akuılannın başlıca hedefleri. dir. Ayrıca Fransadaki ve eski Yu.çoslavyadaki çete teşkilâtına malzeme vardımı da hissedilir derecede artmıştır. İngiliz adalannda İstilâ ordnsnnun büyuk manevralar yaptıgını ve nihayet iki üç gündür, Italya cephesinde de bıiyuk muharebelerin başladıgıru işıti. yovuz. I İki aydanberi göze çarpan askeri fa. aliyetin ana hatlan bnnlardır. Fakat idarî faaliyet belki daha canlıdır. İstilâ crdusunu sevk ve idare edecek Anjjlo Sakson kumandanları tayin edilmiş, bu orduların kadrosu modern bir şekilde yeni baştan kurulmuş, teknik bir takım nnsurlarla zenginleştirilmiştir. İlkönce yabancı diplomatlann Ingiltereye giriş çıkışını yasak eden meşhur karardan sonra, biitün İngilizierin seyahatlerini şiddetli bir kontrol altına alan idarî tedbirlerle ada, kapalı bir kutp haline konmuştur. İngiliz gazetelerinin dominyonlar dahil. yabancı memleketlere gönderilmesl de menedildiği için şimdi İngilterede daha ne gibi idarî tedbirlere başvurulduğunn daha etraflı olarşk ögrenmemize imkân yoktur. w Bütçe encümeninin tanzim ettiği mazbatanın esasları Encümen para tedavül hacminde devam eden şişkînliğe işaretle memlekette yokluğu şiddetle hissedilen maddelerin ithalini istiyor Ankara 15 (Telefonla) Büyülc MÜlet Meclisi 22 mayıstan İtibaren hergün toplanarak 1944 mall yılı bütçeslnl müzakere edecektir. Evvelce de bildlrdi|im gibl bütçe encümeni fevkalâde ve adî masraflan bir maddede birleştlrmek surecıie masraı outçesım 952,4J*,*tı nrs Uzerinden tahakkuk ettirmiş, varidatı da 901,511,000 lira olarak tahmin efcmlş Müttefikler Gustav hattını yardıklarını bildiriyorlar Napoli 15 (a a.) İleri Akdeniz Müttefık umunıi karargahının tebliğı: Gustav hattına karşı taarruz eden Müttefik ku\Tetleri yeni bir terakki kaydetmişlerdir. Llri vadislndeki kuvvetlerimiz çevlıdıkleri düşman istinad noktasını temizleyip bir çok yerlerde Alman haUarina daha derinliğine girmişlerdır. Beşinci orduya mensub Pransız kııv.etleri düşman müdafaa hattınm ehemniyetli bir kalesl olan Monte Maria hâ'<im tepesini zaptettikten sonra, tank <uwetlerinin yardımile San Ardo^io te Italyada vaziyet Feci bir cinayet davası Kocasını boğarak öldürüp mutfağa gömen kadının muhakemesine dün başlandı Çin Cumhur Reisi ve Baskumandanı Mareşal Çan.Kay.Şek Galatada Kuledibinde bir apavtlmanin kapıcı bölmesinde iple boğulan ve cesedi mutfakla sofa arası yere göooülerek üstü çirr.ento İle kapatılan Dolmababçe Havagazi Fabrikasl emelelerinden Ar. navud Abdurrahmanm ölümü davasl; eçende İstanbul Birincl Ağlrceza mahkemesine verilmişti. Arnavud Abdur. Ankara 15 (Telefonla) Fevkalâde •azlyet dolayısile kazanc vergisile diger baa vergi ve resimleri artbran kanun lfitir. Fevkalâde masrailann açı|ını teşkil yihası Meclisin önümüzdekl toplantısıneden 51,000,000 lıranın 35,000,000 u Mil da göriişülecekür. lî Müdafaa istikrazından ve 16,000,000 u LAyıhanın soo şeklinde nakliyat reda 4060 numaralı kanun geregince el imlerine yapılan zanı yoktur Encüde edilecek paralarla kapatılacaktır. menler, yolcu ve eşya nakliye ücretleri. Büt^e encümeni mazbatasında flatlaroa ısuhjcuiizugın yaınız ıçuuıa» »». iktısadl nizama zarar vermekle kabna. zammı uygun bulrnamışlar ve lâvıhadan Arkası Sahife 3, Sü. 6 da çıkarmişlardır. Asgart vergilerine ika Arkast Sahife 3, SU. t de Milli Şef Yeni Madrid elçimizi kabul ettiler Japonlar bir milyoıt Çin aske«Kızılordu eşi görülmemiş rini çevirmişler Gustav hattını çösterir harita Arkası Sahife 3. Sü 2 de Ankara 15 (a.a.) Reisicumhur İs» rahmanl taammüdle öldürmekten maz met İnönü vazifesi bajina ,gifcmekte nun karısl Fatma Çiftçi ile Fatmanın lan yeni Madrid elçisi Esad Atuner'I dostu olan gene Havagazi Fabrikası a 1 mayls tarihinde kabul buyurmuşlar. 4 melesinden İlyas Çita'nm muhakemer. lerine, dün öğleden evvel İstanbul BİAnkara 15 (a^.) Başvekil Şükru rlnci Ağırceza mahkemesinde başlanaracoğlu Madrid elçiliğine tayin edilen mişür. Esad Atuner'İ bugün öğleden ewel Baş Arkası Sahife 3, Sü. B da ekâlette kabul etmiştir. bir taarruza hazırlanıyor» Moskova 15 (a.a.) Sovyet gece ya. lerinde ve hava bataryalarının ateşile rısı tebliği: 83 uçak düşurülınüştür. Kalıyor siyasi faaliyetler. Bunlann 15 mayısta cephelerde hiçbir değişikl Aman tebliği hepsinden daha mühira olduğuna î üplik olmamıjtır, Şanghay 15 (EP.) Kuvvetll tank ve Berlin 15 (a a.) Alman ordulan he yoktur. Son aylar Içinde Anglo uçak teşkıHeri tarafmdan desteklenen Dün büiün cepheUrde 19 düjman başkumandanlığının tebliği: NADİR NADİ tankı tahrib edilmiş veya kullanıimaz Aşağı Dmester mecrasmda Sovvetle Japon kıfaları, Honan vilâyetinde bir Arkast Sahife 3. Sü. 3 te milyon kisiye yakın Çunkin kuv\etlerini Arkası Sahife 3, S± 4 te bir hale getirilmiştir. Hava mııhsrebe. tamamen kuşatmak üzeredir. Buradaki askerî müşahid'erin müttefikan izhar ettiklerl kanaate göre, hâlen Çur/jking hükumetl 7 senelik Çin Japon harbinin an buhranlı bir devresini gecirmektedir. Çungking tümenlerinin etrafını kuşatan muazzim çember, Honan vilâyetinin şimalinde kapanmaktadır. Mührnı çin sehirlerlnden Loyang tamamen çevrilmiştrr. Bu itibarla, Honan viîâyeti dahilinde çarpışan Çungking kıt'alannın şimal batı istikametindeki ric'at Arkast Sahife 3, Sü. 2 de Japon ordusunun sözcüsü: «Bu, yeni taarruzun teferruatındandır» diyor Eski Eminönü Nahiye Müdüru dün mahkemede tevkiE edildi Millî Şefe göttirülen emanet Edirneden getirilen Sınır toprağı dün atletleriıtıiz tarahndan Gebzeye kadar taşınarak Kocaeli sporcularına tesüm edildi Bir fındık satışı işinden maznun görülen Burhaneddinin muhakemesine başlandı İçtimada Hariciye Vekilinin vereceği Eminönü sablk nahiye müciürü Bur. lira aldlğl ve taciri halîsız yere bu paaneddin Beğensel hakknda bir müd rayl vermeğe zorlamak suretile vazife. izahat dinlenecek dettenberi yapılan tahkikat iıeticelen. sini suiistimal ettiği İleri sürülen Burmlş, dava dosyasl, İstanbul İkinci sorgu Hâkimliğince İstanbul Dördüncü Asliye 'eza mahkemesine gönderilmisti. Bir fmdlk satmalma işine aid olan takibatı durdurmak ve işi örtbas etmek için tüccardan Mehmed Hilmi Kurraldan 500 haneddin Beğensel'in muhakemesine; Ankara 15 (Hususî) Meclis Partt dün öğleden sonra başlanrmştır. Maz. nun dün mahkeiıede tevkif odilmiştir. .Irupu umumî heyeti yarin saat 15 te Muhakeme kararn?mesi; çallnmış mal toplanacaktır. Yarmki Grupta Hariciye olan 17 ton fmdlğln satın alınmasi İşi Vekili Numan Menemencioğlunun iza Arkası Sahife 3. Sü. 5 te hatta bulunmasl lhtimali vardır. Alarm düdüklerile tören düdükleri birbirine benzediği için: Parti Grupu bugün toplanıyor Rakı imalâtı İnhisarlara geçiyor 13 teırmuzdan sonra hususî fabrikalar çalışmıyacak Ar.karadan gelen İnhisatlar Umum Mudürü Hurrem Şeren An!ta:adaki temaslarl ve yeni kararlar hakkmda bize İzahat vermiştir: c 13 temmuzdan İtibaren rakı imalâtı tamamen İnhisarlar İdaresinin eline geçecek ve hususî fabrikalar kopanacak. tır. Rakı âmillerine bu hususta tebligit yapılmlştlr. Hususî rakı Imalcileri en ziyade İstanbul ve İzmirde toplanm.slardlr. Bun. dan sonra yalnız İnhisarlar İdarasi rakı İmal edecektir. Arkası Sahljç 3, Şü. | de. Millî Şefimize götürülen sınır toprağı dün, Galatasaraylı denizciler tarafmdan Kadıköyündeki atletlere teslim ediUyor (Galatasarayın 8 lik futasında Millî Şefimizin oğlu da kürek çekerken göriilmektedir) «> Yazısı 3 üncü Bir töroı günü böyle.., Bir alarm günü böyle clabiür!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog