Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 12 Mayıs 1944 f RADVO Bugünkü Program Program Şarkılar Haberler Müzık (Pl.) 18,30 Dans orkes. 19,00 Haberler 19,20 K. Türk mü. 19,45 İktısad saaü 20,00 Saz eserleri 20,15 Rad. Gaaetesi 20,45 Temsü 21,30 Serbest saat 21,45 Salon orkes. 22,30 Geçmiş gün 22,35 Haberler 22,50 Kapanış Bataryah Radyo Sahiblerine Müjde: ^ O. v O 5032. "75 Program 7,32 Jimnastlk 7,40 Haberler 7,55 Müali (Pl.) 12,30 12,33 12,45 13,00 Teraxîler Alman mamulâtı gayet haasas son model "!. oto. matik 20 kiioluk G E L M İ Ş T İ B . Tartllarda kurus ve santimleri dahi gösteren vepyeni sistetnlerdir. v 18,00 Program 18,03 Pasü BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O . O +O S. O. S. 150 voltluk uzun ömürlü bataryalar, radyolarlnlzın imdadlna yetişiyor. İngillz mamulâtile yapilmlş olan S. O. S. bataryalarlnl ısrarla her yerde arayrniz. Toptan satlş yeri: Tahtakale caddesi 17/1 İkinci kat. 110 130 150 Gayet hassas, tam otomatik, kadranlı, daı^ı koUu, aralıkh ve en son sistem teminatlı Masa ve Ambar Baskülleri Secca Alman fabrikalarlnm mamu. lâtldır. 33, 65, 130, 180, 300 ve 650 kiloluklar gelmiştir. Türkive umum Mümessill: 1 Revirimize bağll Mengen bölgesinin Çingen konağl rampaslnda 261,926 metre küp aynl rampada 37,511 metre küp ve Çayköy İle Karaşlhlar köyü civarlnda 478,876 metre küp çam tomnıkları açlk arttırma suretile satışa 6 çlkarllmlştlr. 7 2 Açık artürma 18/5/944 tarlhine rashvan perşembe günü saat 14 t e 1 Revir binaslnda Revir Âmiri riyasetinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda 6 ygpilacaktır. 0 3 Tomruklaran beher metre küpünün muhammen bedelleri 37 llradır. : 4 Tomrukların her üç istifi için ayrı ayrl arttlrma kâğldl açllacak ve Boldan sağa: teminatlan partüere göre alinacaktır. 1 Derı yerine ban kanape v« kol5 % 7,5 hesabjle muvakkat teminatlan 726,84 . 105,00 ve 1328,88 liradlr. tuklara kapl&nan şey. 2 Durmadan 6 İfiteklllerin arttınna Rünü teminatlarile birlikte Revirimize gel. öne doğru gitaıe. 3 Sporculann eslu meleri. (5406) <sağol> u. bir emir, tersl «us» tur. 4 Beygirin yaptığı bir ses verme h&rekett. B İki manalı lâkırdı efeme, ya». 6 Bir edat. 7 Titreyıs, kokmue cesed. 8 Lüzum, bir sayı. 9 Dü tutukluğuna muptelâ, btr zaman parçaSL Yukaridan aşağıya: 1 çiy kalmamış okna dunımu. 2 4325 sayılı kanunla teşekkül eden müessesemiz 400 lira ücretli «lhtisas Belirtiler (eski dilde cemi), bir Htlkümmevkii» Fen Müdürlüğü vazifesi İçin muktedir bir elektrik vçya uzun üar zevcesi. 3 Bir soru edatı. şevınç müddet elektrik santrallarlnda calışmlş makine mühendisi aramaktadlr. iç'nde söylenen Te öten. 4 Bir taşıma Fabrikadaki hususî lojmardsn istifade imkânl mevcuddur. Vasatası, sapa karanlıi ve nemli köşe. Yüksek Mühendis mektebi mezunlarl tercih edilecektir. 5 Mutlaka lâzam. 6 Bir harfjn oku. Taliblerln askerlik durumunu, ehliyetlerini müsbit evrak suretlerî. nusu, eşya, bir emir. 7 Bir yemak. bir ni, tercümei hal, referans ve kabul şartlarlnl havi bir mektubla Adana fedatın kısaltılmışı. 8 Eeklden dervişposta kutusu 78 adresine derhal müracaatleri. terin toplandıgı yer, tavır. 9 Bir harfin okunuşu, eahtiyan, 1 2 S 4 5 • • • • • •• •• • • Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden: Vecdi Selen Möessesesi Galata Bankalar Caddesi. Tel: 43956 Telg. SELEN İstanbul Nafıa Vekâletinden: Koyulhisar ile Refahlye arasanda yapılacak taJımtnen 100 kilometrellk demiryol etüd aroeliyatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmustur. 1 Muharnmen bedeli 38,500 lira ve muvakkat teminatı 2957 5 üradır. 2 Eksiltmesl 3/6/944 tarlhine tesadüf eden pazartesl günü saat 16 da Vekâletimiz Demiryollar İnşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasmda yapılacaktır. 3 Mukaveîe projesi, eksiltme şartnamesl, bayındırlık lşlerl genel şartnamesi, güzergâh plânı, sür'at ve fren diyagramı, etüd umum! şartaamesi ve 4 B tipinden mürekkeb bir takım eksiltme evrakı 192,5 kurus mukabilinde Demiryollar İnşaat dairesinde tedarik olunabiliı. « , 4 Bu eksiltmeye glrmek Istiyenler 2490 No. lı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıyacaklan evrak ve vesikalarile teminat ve tekltfnamelerini mühürlü bir 7arf ıçinde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 5/6/ 944 tarihinde saat 15 e kadar numaralı makbuz mukabilinde İnşaat Arttırma Ekîiltme ve Ihale Komisyonu Başkanlığma vermelidir. 5 Bu eksiltmeye girmek için İsteklilerin eksiltme tarihinden en geç üç gün evveline kadar bir istlda İle müracaat ederek bu işe girmek için ehliyet vesikası aimalan ve bu vesikayı teklif zarflarma koymalan lâzımdır. 6 Vaktinde yapılmamış müracaatler ve zamanında. verilmemlg olan teklifler nazarı dikkate almmıyacaktır. (5616) ELEKTRIK ve MAKİNE < MÜHENDİSİ ARANIYOR fyi Rata nasıl cfgerferimizi yıfcare8,*gözel bir müzik zevkve r«h ihtiyaçlarımtzt^ideriree? mustahzaratı da'es siz nefasetile hayâtiyetifmzi ve sağlığımızı bftakfuftifcorur ve ADANA ELEKTRİK İŞLETME MÜESSESESİ Karışık Odun Satışı KIZILAY ÇADIR YAPTIRILACAK Bezi Cemiyetimizce Yerümek, diğer malzemesi Te teferrüaü müteahbi. de aid olmak üzere depomuzdaki nümun» veçhile 200 mahrutî çadır yaptinlacaktir. İhale 15/5 ^944 pazartesl günü saat 14 te Müdürlüğümüzde kapall zarf usulile yapüacağından iştlrak edeceklerin 750 liralık teminat akçe. lerini ihale «aatinden bir saat evvel Depo veznesine yatirmalan ve kapall zarflartnl teslim etmeleri lâzlmdir. Çadlr nümunesl ve «artnamesl tatil günlerlnden maada hergün Depomuzda gorülür. Evvelki bubnacamîznı haUeâllmlş 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T | 1 | K İ A | M | E Tİ ZİE O İ S İ I İ L İ E İ N A A|R YİAİBİTİBİL B H|İ S B | S B|M E|Y N • Ü T|Ü L|E M E A RİZİUİH AİLİB ıVl M İ Ü İ B R|A PİOİRİB EİYİOİPİBİAİDİAİŞ, • İAİS B İ A İ Z İ İ LZjEj 1S 2 3 4 5 6 7 8 9 SÂYIN MUŞTERILERIMIZE 1/6/944 tarihinden itibaren tatbika başhyacağnn» yenl tarifelerimiı lıakkrnda izahat almak ve matbu nüshalarmdan edinmek istiyen müşterilerimizden Bahçekapı 4 üncü Vakıf han birinci kat 17 No. dakj Müdiriyetimize müracaat etmelerini rica ederiz. İSTANBUL DEPOSUNDAN: Devlet Orman işletmesi Tokad Revir Amirliğinden: 1 Revirimizin Turhal nahiyesi civarl Samurçay istasyonu rampaslnda mevcud srüzde 80 i meşe, yüzde yirmisi gürgen olmak üzere (400) ton karışık odun açlk arttlnmava çıkarılmlştlr. 2 Beher tonun muhammen bedeli (2600) kuruştur. 3 Açlk artürma 20/5/944 tarihine rasllyan cumartesi günü saat 10 da Tokad Revir Âmirligi binasmda komisyon huzurunda yapılacaktlr. Tavşancıl Ihtiyar Heyetinden: İsteklilerin muvakkat teminatı olan % 7,5 hesabile 780 lirayl revirlmiz 14 '5/944 pazar günü TavşanclL kiraz ve vi$ne mahsulünun Tavşancll veznesine yatlrmak suretile mezkur gün ve saatte hazır bulunmalan. 4 Bu satlşa ald şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, iskelesinden İstanbula Meyva Haline taşlnması münakasası yapılacaktır. Talib Niksar, Zar, Amasya Revir Âmirlerile Kayseri, Slvas, Erzurum Orman Bölge olan motörcülerin o gün Tavşancıl ihtiyar heyetine müracaatleri ilân olunur. (5706) Şefliklerinde görülecegi üân olunur. (5432) Umumî Mağazalar T. A. Ş. İstanbul Şubesi Izole Band Satın Alinacaktır. I. E. T. T. Işletmelerinden: 2 Muvakkat teminat 190 liradır. Şartnameler Metro han levazımm. da parasız dağıtılmaktadır. (5414) BORSA tstanbul Borsasmm 11/5/944 flatlan Kapanış 6,2.2 Londra 1 Sterlln 130.50 Nevwork 100 Dolar 30.3255 Cenevre , 100 İsviçre Pr. 12,89 Madrid 100 Pezeta 31.1325 Stockholm 100 tsveç Kr. ESHAM VE TAHVtLİT Muame. Muamelell lesia 1933 %5 Ergani 1938 %5 İltramıyell %5 MİU1 Müdafaa %7 Mffll Müdafaa I %7 MilII Müdafaa H Sıvas Erzurum 1 Sıvas . Erzurum 27 1941 Demiryolu 1 1941 Demiryolu 2 1941 Demiryolu 3 %7,5 Ttlrk borcu Anadolu D.Yolu %60 Anadolu tahvili 111 Anadolu Mü. Sen. Merkez Ban&ası . , , , , , , , , , , , , , , . , , İ N G İ L İ Z M A M U L Â T I ve Deve Kılı Transmisyon Kayışı Galata Perşembepazar Hakkı Bey Han 11. Telefon: 40642 Telg: E V E G Ü, İstanbul Naden Ereğli Kömürleri Işletmesi Umum Müdürlüğünden: yükleme işi I möbayaa2500 Ru!o İzole band 18/5/944 sah gttntt saat 10,30 <Ia pazariırfla 1 edüecektir. 22,60 19,50 19,51 19,75 19,10 19,37 19,50 19,58 19.12 20,05 16,50 30, 53, 47, 141, 13,65 14,25 10.50 5,30,50 T. Ha. Kuruınu tarafından ayda bir neşredilmekte olan Havacıhk ve Spor mecmuasının baskı Işl en uygun bir matbaaya verilmeic üzere 29 nisan 944 tarihinden itibaren t>n beş gün müddetle açık eksiltmeye ko nulmuştur. İsteklilerin şartnameyl görmek üzere Cağaloğlundaki İstanbul Hava Kurumu subesine müracaat etmeleri ve ihalenin 15 ınayıs 944 pazarte. si günü saat on beşte yapılacağı ilân olunur. Muvakkat teminat 500 li. radır. (5056) Mecmua Bastırılacak YÜKSEK İNŞÂAT MUHENDIS VEYA MİMARI ARANTVOR Merkezi Ankara Şirket Umum Müdürlüğünde bulunan İnşaat Bürosunda çallşmak ve Malatya ve Adana Fabrikalarl bakımile meşgul olmak, yeniden yapllacak inşaat projelerini hazırlamak ve inşaatl kontrol etmek şartile askerliğmi yapmlş, en aşağı üç sene iş hayatlnda bulun. muş bir yüksek İnşaat mühendisi veya mimarlna ihtiyac vardlr. İsteklilerin bir fotografla, hüviyet, askerlik ve şimdive kadar yaptlğl İşierle çallştlğl yerlere aid vesikaların asb veya suretlerile beraber Ankarada Atatürk Bulvarlnda 177 numarada (Malatya Bez ve İplîk Fabri. kalan Türk Anonim Şirketi) ne müracaat etmeleri. İşletmemlzce M. Kemalpaşa reviıinden satın almarak Kapıdağ Iskelelerile Eandırma . Mudanya arasmdaki iskelelere depo edilecek tahminen 5000 metre küp maden direğinln deniz vesaitine tahmll ve lstif işi kapaL zarf usulile müteahhlde veriîecektir. Taliblerin: 1 İlk teminat olarak 1500 liralık teminat mektııb veya akçeslnl teküf mektublarüe birlikte Ereğli Kömürleri İsletmesine tevdl etmeleri îâzımdır. 2 Talibler, bu işe aid şartnameyi Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesinin Direk Şubesinden ve Bandırma Direk Sevk Bürosundan ve İstanbulda Meydancıkta Yeni Valde handa 3 üncü katta Ereğli Kömürleri İşletmesi İrtibat Bürosundan alabilirler. 3 lalıbleı 1 haziran 944 perşembe günü saat 15 e kadar teklif mektrblarını ya bizzat veya taahhüdlü olarak Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğü Başsekreterligine vermeleri iktıza eder. Müddetin hitammdan sonra vuku bulacak talebler kabul edilmez. Postada gecikmeler nazan İtibara almmaz. 4 İslctme ihaleyi İcrada serbesttir. (5777) Belediye Sular İdaresinden: ^' r~^ Hukuk Fakülfesi Dekanlığından: Fakültemiz kütübhanesinde 50 lira ücretli bir kâtiblik münhaldir. Yaband dillerden birine vakıi olan taliblerin Kütübhane Memurluğuna müra. :aatleri ilân olunur. (5736) r Takslm namlle marui bend sularuıın Hacı Osmanbayirmâ tesadüf eden kLsmında Yenlköy semtine su veren ana galerinin tamiri için 15 mayıs 944 tarlhinden itibaren on gün, müddetle Yeniköy, Takslm suyu çeşmeleri sulannm keslleceğl İlân olunur (Su kesme keyfiyetinin Beyoğlu. Taksim mahallelerinin Terkos sularile hlç bir alâkası yoktur.) (5784); AÇIK ARTTIRMA İLE FEYKALÂDE SATIŞ T. tş Banfcas nama T. tş Bankası Ham. Aslan Çimento Şarfe Değirmenleri tttihad degırmencilO: ., DERSLER PARASIZDIR BAŞLADL ' BORSA HARİCt ALTIN F İ A T I Reşadlye Külçe altın grann Mecidiye EvvelM Dünfcu 40,90 40,50 5,58 5,55 200. 200, Beyazıt: Baysal Biçki Kursu KAYIDLARA Demiryolu Işçisi Aranıyor istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: İç.letmelerlmiz Tünel cer şubesinde istihdam edilmek üzere dört mü. Baki Tezcan Caddebostan ve Kü iehassıs demiryol isçisine ihtiyac vardır. Evvelce şimendiferlerde çalışmış çükyalıdaki köşklerini kiraya veriyor. olmalan şarttir. Tecrübe ve ehliyetlerine göre yevmiye veriîecektir. 52. 98 Askerlikle alâkası olmiyan isteklilerin evrakı müsbîteleril'î birlikte fdarnin Metro han Zat İşleri ve Sicil Müdürlüğüne crumartesiden maada her gün saat on dörtten on altıya kadar müracaatleri îüzumu bildirilır. (5651) fl (SEKBAN) I Kirahk Ayda 100 lira ücretli belediyemiz fen memurlufu münhaldir. îsteklilerin matlub olan evrakı müsbitelerile mayls sonuna kadar Belediyeye müracaatleri (5615) KADIN TEKZİSİ Salihli Belediyesinden: y Yenl mobilya arayanlara büyük firsat, 944 maylstn 13 üncü cumartesi günü «aat 14 te Beyoğlu Tepebaşında Perapalas oteÜ karşlsında 185 No.Ü Yeni Mobilya dükkâni terkl ticaret doîayisile açık artürma suretile satıkcakür. En son model Mirt, Zeytin, Fren Oliviye ve Mazel Papel ağaclanndan mamul 4 kapllı, 3 kaplll v« 2 kapllı oymall öndüle ve Louia XV fevkalâde güzel yatak oda taklmlan, gayet fik 1944 modeli uygun, demi stil ve düz cevir ağaclndan mamul komple yemek oda takimlarl, ayriyeten tek vitrinli büfe, masalar ve sandalyeler, t e k dolablar. divanll ve üstü kadife kemaş kapll zengln salon takımi, Berger koltuklar, radyo dolabları, krom karyolalar v e porbnantolar, Viyena kolon portmantp, hezaren sandalyalar. orta ve sigara masalarl ve hayll lüzumlu eşyalar. Satlş peçindlr. Pey gürenlerden 100 de 25 teminat allnlr. Sümerbank Umum Müdürlüğünden: İnşaat Eksiltme Tarihinin Uzatılmasî Derf ve Rundura Sanayii Müessesemizin Beykoz Fabrikasinın mevcud İskelesinin tamir ve temdidine aid etüd. proje ve insaatinin 2 mayıs 1944 tarihinde icra edilecek eksiltmesinin 29 mayls 1944 tarihine tesadüf eden pazartesl gününe kadar aynl şartlarla •uzatllmlş olduğu ilân olunur (5732) AZIZE ARKAN ve ALIS BEHÂR ^•••^•••^B Beyoğlu Istiklâl caddesinde LJon Mağazalan üstünde Lorando apar. tlmanl No. 7 de yeni modellerle büyük terzihanelerini açtlklarlnl sayln j Dr. Şükrü Nehmet \ • I | WB Gureba bastanea CİLD ve ZtÎH I REVT bastalıklarl sablk hekimj I Her eün saat 26 kadar tstiklâl I Cad. Ankara Apt 99 Tel: 40916 WM müşterilerine arzederler. İNŞAAT İLÂNI Vakıflar Orman İşletme Müdürlüğünden: Alemdağ Vakıi ormanından 6 No. lu maktada tstlfte mevcud dört bin çeki kestane, dört bin çekl gürgen odunu şartnamesine göre pazarlıkla satılacaktır, İsteklilerin 15/5/944 gününde saat 15 te komisyona müracaatleri. (5789) Göz Hekimi ^ \ Nnri Fehmi Âyberk j Haydarpaşa Numune Hastanesl Göz Mütebassısı tstanbul Beledivesi karsısmda Telefon: 23212 DOKTOR OPERATÖR J Ereğli Kömttrleri İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 1 İşletmjenin Zonguldakta İkinci makas mevkiinde inşa edilecek garaj binasl İnşaatl kapall zarf usulü ve vahidi fiat esasile eksiltmeye konmuştur. 2 Bu İnşaat İçin İşletme tarafından verilecek malzeme eksİHme dosyaslnm hususî şartnamesinde yazllıdlr. 3 Bu işin tahmin edüen bedeli (452,883.51) liradlr. 4 İnşaatln mukavele projesinde piyasa ve fiat değişikükleri nazarl İtibara allnmlştır. 5 Muvakkat teminat miktarl (22,000) liradlr. 6 Eksiltme evrakı (50) lira mukabilir.de Zonguldakta İşletme, İmar ve İnşa Grup Müdürlüğünden, Ankarada Etibank İnşaat Müdürlüğünden ve İstanbulda Etibank şubesinden temin edilebilir. 7 Eksiltme 29 mavls 1944 pazartesi günü saat 16 da Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletmesi İmar ve inşa Grup Müdürlüğü binasmda yapllacsktlr. 8 Teklif zarflarl eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüinde İşletme Umum Müdürlük Bassekreterliğine teslim edilmiş olacaktır. 9 İşletme İhalevi icrada serbesttir. (5621) İNŞAAT İLÂNI Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 1 İşletmenin Zonguldakta Üzülmez Bölgesl B a ş t a r l a mevkiinde i n ş a edilecek a k a r y a k ı t tesisleri i n ş a a t l kapall zarf usulü ve vahidi fiat esasile eksiltmeye konulmustur. 2 Bu i n ş a a t için İşletme t a r a f ı n d a n verilecek malzeme eksiltme dosyasının hususî ş a r t n a m e s i n d e yazalıdır. 3 BTI Işm t a h m i n edilen bedeli (136,822,88) liradır. 4 İ n ş a a t ı n mukavele projesinde piyasa ve fiat değişiklikleri n a z a r ı itibare alınmıştır. 5 M u v a k k a t t e m i n a t m i k t a n (8,000) liradır. 6 Eksiltme evrakı 15 lira mukabilinde Zonguîdakta İşîetme İ m a r ve İ n ş a G r u p Müdürlüğünden, A n k a r a d a Eti B a n k İ n ş a a t Müd ü r l ü ğ ü n d e n ve İstanbulda Eti B a n k şubesinden t e m i n edilebilir. 7 Eksiltme 29 mayıs 1944 pazartesi g ü n ü s a a t 17 de Zonguld a k t a Ereğli Kömürleri İşletmeleri İ m a r ve İnşa G r u p Müdürlüğü b i n a s m d a yapılacaktır 8 Teklif zarfları eksiltme ş a r t n a m e s i n e göre t a n z i m edilmiş olarak ihale s a a t i n d e n bir s a a t evveline k a d a r makbuz mukabilinde İşletme U m u m Müdürlük Bassekreterliğine teslim ed'îmis olaciktır 9 İsVfrne i h a ' p v '(•!•>~'a sp'besttir. C5779> Elâzığ Elektrik Birliğine BİR FEN MÜDÜRÜ ALİNACAKTIR 1 Talib olacak fen müdürünün çeşidli motörlerden ve elektrik tesisatlndan anlamssl, şebekeyi fennî icablara uygun olarak işletmesi, gereğinde tamir etmesi ve maiyyetinde bulunacak maklnistlere fennl ve amelî sahalarda örnek olmasl meşruttur. 2 Talibler, E'âziğ Elektrik Birliğine şu vesikaların blrer tasdikli suretile bir fotograf gönderecektir. A Nüfus tezkeresinin sureti B Hangi okuldan mezun olduğuna dair şahadetname ve yahud tasdikname sureti. C Şimdiye kadar çaliştığı müesseselerden aldığı bonservislerin bir sureti, 3 Bu şartlan haiz fen müdürüne 230 ilâ 350 lira ücret veriîecektir. I>evlet memuru gibi bugünkü vardlmlardan istifade edebilir Talibler 15 hazirana kadar evraklprlnı cn'ır^nm;= nlm"lıdırİTr Mchmud Hidai Rona D O Ğ Ü M ve K A D I N Hastalıklan Mütehassısı Hergün saat 15 ten sonra Adres: Bevoğlu Mis sokağl başl No. 1. Telefon: 40273 Sahfb ve Başmuharriri Tiffitu Nai, ABALIOCLÜ Omumi nefriyatı idare mien Yaz\ MüdÜTÜ: HİKMET MtiıVtF ÜLGEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog