Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

12 Mayıs 1944 CUMHURÎYET İKTİBASLAR Japon hapisanelerinde bir buçuk sene Şattghayda Japonlamı casus diye tevkif ettikleri bir Amerikalınııı hikâyesi S Ü M E R B A N K YERLİ IHALLAR PAZARLARI MÜ DÜRLÜĞÜNDEN: f ^ Okunacak üç kıymetli eser •«' Yazan: Prof. M. Şekib Tunç MÜESSESESİ IİNSAN RltHU ÜZERİNDE GEZİNTİLER KlymetH ruhlyat profesörümüzün, san'at ve kultür meselelerimlze âait seçme yazılarmdan terekküb eden bu çok mühim eser çlkmıştır. ^ Fiatı 250 kuruştur. Sümerhan altındaki mağaıamı zda inşaat yapılacağmdan dolayı bu mahalden dar ve değişmez gelirlilere yapılmakta olan tevziata son verilmiştir. Değişmez gelirülerden bordro lle istihkaklanm ala caklarin Sirkeci Yoleu Salonundaki Tevzi Büromuzla BevoŞlu Mağazamlza müracaatleri, henüz istihkaklarlnl almaylp münferid şekilde istihkaklannl alacak olan değişmez ve dar gellrlilerin de Aksaray, Beşiktaş, Ka dlköy, Üsküdar, Ada Mağazalarimlza müracaat ederek ( O ) harfinl taşivan kuponlar mukabilinde istihkaklarl n! slabileceklen ilân olunur. YURDDÂN YAZILAR Yazan: Ismail Habib Sevük Ustad edibimiz İsmail Habib SevüVün en son ve en mütekâmil eseridir. llemleketin Flrattan Toroslara, Karadeniz yalllarl, Yukarl Doğu diyarl kısım'.arini havi üç mühim bölgesini, bütün manzaralarinl, tarihlerlnl, abidelerini, cenklerini, halkivatlnı, yanl bir kelime ile her şeyini harman ederek edebiyatm vecidli süzgecinden «eçten bu eser, bu memleketi seven her vatandcş taraflndan mutlaka okunmalıdır. Fiatı 3 llradlr. İLÂN 31 i&kânun 1941 safcahı, erkenden, Ja kabarcık parmağiml ıdşirdL tkl hafta Devlet Demiryollan Ankara 2 ci İşletme Komiyonundan: Memnuiyet hilâfma hububat unu satpon gizli memurlanndan alta. kişi, Şang yalvarmadan sonra, benl nihayet hasmak suretile millî korunma kanununa haydakl metropol oteünde oturdugnun taneye yolladılar. Doktor, uyuşturu muhalefetten suçlu üsküdsr Ayazma. odaya doldular. Bu hâdlseye şaşmadım. ca hiç blr llâç vermeden tlrnağım: Aşağlda isimleri vazlll lokomotif depolarina 1 haziran 944 tarihinden 31 bostan sokak 43 sayıda oturur ve at Çünkü «China Weekly> ve «China söktfi, parnvağı yardi; sonra, açlk yaPress» gazeteleri ldarehaneierine, slk raya. tabiî; iyod döktü. Parmağun, za mayıs 945 tarihine kadar geleeek maden kömürlerinln vagonlardan boşaltılması lamataşı 52 sayıda bakkallık yipar ve makinelere vüklenmesi işleri kapalı zarf usullle eksiltmeye çikarılmiştır. Tevfik oğiu Hüsnü Tartm üsküdar Milsık, buna benzer badkınlar yapılmıçtı. manla İyi oldu. Usulü dairesinde bir araştırmadan sonMahpus hayatımız devam ettlği müd Kömürlerin mlktarile muhammen bedel ve muvakkat temlnatlan, ihale gün ve lî Korunma mahkemesinin 29/2/944 ta. ra, memurlar, bütün ©vratomı, mek detçe hlçbir ?eyle meşgul olmadık saatlerî hizalarinda gösterilmiştir. Eksiltme Ankara istasyonunda 2 nci İşletme rih ve 162/102 sayılı kararile 25 lira tıiblaranı, yazüanmı topladılar, karma Sabahtan akşama kadar, gece sabaha Müdürlüğü binaslnda toplanacak komisvonda yapllacaktır. İsteklilerin kanunî ağır para cezasile mahkum edilrr.içtir. Kendimize ve başkalarına dair kısa notlar. kansık bîrhalde, bir bavula doldurdular, kadar, bu ümidsiz vazlyetimi düşünüp vesikslarile muvakkat teminatlarını ve tekliflerini havi zarflannı eksiltme sa(5781) Umumî tevzi veri: Cumhuriyet matbaası. Kitabcllardan araylnız. sonra, sorguya çekilmek toere merfceze duruyorduk. Herhangi bir şey oku atlerinden bir saat evvellne kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. Ankara de. Jnamiz kafiyyen yasaktl. Haplsanede posur.un (375), Cankırinm (160), Karabükün (314) v» Çatalağzinin (137) kuruş kadar gelmemi söylediler. Dışanda yağmur yağlyordu. Soğuk geçlrdîğim uzun müddet zarfmda, to bedel mukabilinde sartnameleri Ankarada İdare vezneslnden satılmaktadlr. (5065) pu topu on eeklz defa klsa gezlntlye Kömür Beher ton için Muvakkat Ihale gün vardl. Başlma geleeek hallerl kertireiştırak «ttfca. Blzi, küçük kaflleler ve etrafında M E î V A miktan muhammen bedel temlnatl ve saaüeri bilseydlm, lpek çorabla ve ince bir haîinde, avluya indiriyorlardl; bu avTaüb olanlarin TEÇVİKİYE SAĞLIK EVİNE müraacati. bahçesi yakınmda pantalonla, kaflyen sokağa çıkmazTon Boşaltma Yükleme Iara K. lu, Jaj^n polislerinln köpeklerile bîr. dim. Kr. Kr. litte nöbet bekledikleri bir yerdi. Bu 70000 27.60 79,35 23/5/944 4993,25 KJaplda bizl bekliyen bir arabaya hayvanalr, blriclk eğlencamizi teşkil Ankara deposu Sah bindik, meçhulât âlemine doğru ycl ediyorlardı, çok geçmeden, bizlmle saat 16 culuk başladl. Sebebini kendim de aru dost oldular, sahiblerl küplere blndi. llyamadığlm bir asabiyet hall :çinde, Hiç blr iş görmüyorduk, diyonum UCUZ F İ A T L A 35000 23,95 2389,28 67,07 24/5/944 takriben on dekika lüren bir seyahat ama. dogru föylemi? olmuyorurru Çün Çanklrı deposu FEbrikamizda mevcud ve aşagıda cins ve mlktarlan yazlll hurda malzeCarşamba MÜTEKAİDLER. BAHÇE Zİ. ten sonra, gizli hapisîne hal'ne konuL kü, günde bir kaç saat, bitlenmekle meler kapalı zarfla satışa arzedilecektir. saat 16 xnu$ olan Bridge Hou9e'un önünde VEkit geçlrlyorduk. Bazan, öldürdüğüRAATİLE MEŞGUL OLMAK Taliblerln tekliflerini 20/5'944 tarihlnde Fabrika Müdirlyetinde buluna•durduk. Benl bir kovuşa götürdüler; müz blletleri nylyorduk. Çoğu zaman Karabük depoau İSTİYENLER, NEKAHAT HA40000 27,60 25/5/944 79,35 3208,50 cak surett* ve zarfln üzerine cHurda satışlna aid tekliftir» kaydlnl da îlâve o günden sonraki altı ayı orada geçlr Mayer benl yenlyordu; parmaklarl Per^embe LİNDEKİ HASTALAR, SAYederek göndermeleri ve istiyenlerin bu malzemelerı mahallinde gSrebllecekleri rr.ekliğim ve hayatımm lonuna kadar öyle hünerll hale ge'mlştl ki. ortalama, ilân olunur. saat 16 (5701) FİYEYE İHTİYACI OLANLAR, <da sakat kalmaklığim mukaddermlş. gündc 8 0 1 0 0 blt öldürüyordu SoğuMalzemenln cinsi Vahid Halen eldeki mevcuc Seklz metre boyunda, altı raetre e. muş. tadslz pirincl yutamadığımlz için, Çatalağa deposu 30000 İCİN FIRSAT 23^5 2047,95 67,07 25/5/944 Ambalaj bezl Kg. 11.689 ninde bir yer olan bu kovuşa, tahmi bitsiz blr göm^ek mukabilinde ÇinliPersembe KÖŞK: Kartalin suyu ve ha. Laping parçasl nen kırk mahpus, ylğin hallnde dol. lers satıyorduk. Nasll olup da tlfüse 879.500 saat 16.30 vasile mefhur Soğanllk köyunde YaSlı paçavra (Doktıma) durulmuştu. Yerde, balık lstifl olmuı yakalanmadlğımıza hâlâ şaşiyorum' 19.450 (Yakaciğa 15 dakika mesafede) Yagll paçavra (Basma) lardl; birkaçı çlplak duvarlara sırtinl 10.118 4249 metre murabbaı bahçe için. Verrrişti. Çoğu Çinll ldi; fakat, aralaHnplsaneye geldikten az bir zaman Sardon döküntüsu • 4.467 de yeni ve sağlam yapılmjş kârmnda, Hollywood'da tanldığim Ro sonra, ayaklarlmda sancllar duymağa Hurda branda bezl 1.051.400 gir Ud katlı olup müştemilâtı dolphe Mayer'i gördün. Yanlndakl baçkdlm. Çok geçmeden, bu sanclar Htrrda çember 45.055 vedi oda, bir banyo, mutfak, kiÇlnMye, jrerinl bana vermesinl rlca arttı kl, ayakkabılanml glyem«z Lâstik çizme (Çift) Aded 23 ler. ikl helâdtr» Etrafmdaki ettl, biraz sonra, ben < e onun yanina oldum. Sancilardan şikâyet ettiğlm ? Müstamel kayıs (Hurda) Muhtellf 48 bahce lçinde inclr, kiraz, vişne, N otuTtr.uştum. Yerlm, kovııstaki mah. zaınan, Japon heklm benimle alay ettl Haşil sllindir kumaşi 244.500 Kg. dut. kaylsl, ceviz, badem, erik puslarm en lnjtlyazlıları araalnda îdi, Zfinnederim 1942 senesi sonunda daha Bos varll hurda 1910 Aded vesair meyva aSaçlan mevcudduvara yaslanabiliyordum. Eu yer, bîr başka blr ecnebi lle blrÜkte, yeni blr Baskı derisi (Müstamel) Kg. 1073.500 dur. Derinllği az suyu çok kuİşletmemizce Bursa revirinden satın almarak Mudanya . Uemlik (gece evvel, kam zelı'rlenerek ölen, ttıaplsaneye nakledildim. Blzi, Klang» Eski yün blaket Aded 41 vusu vardlr. sahUlerine depo edllecek olan tahminen 1000 metre küp maden diKoreii blr mahpustarı lnhllâl etmiştl. Wan'a götürdüler, on aydanberl ilk de. Hurda kösele parçasl Kg. 6391.500 reğlnin sefaıne tahmil ve lstlf 1$1 kapalı zarf usullle znüteahhide Bu nlsbî rahathk uzım sürmedl, ay fa olarak tra? «ttller, «açlanmtzi keıZEYTİNLİK ve BAĞ: Takriben » Eski lâstik blanket 31 verileccktlr. Taliblerin: ni gün, bir subay, beni stkl bir sorgu ikr. 20 dönüm arazi içinde 10 15 Demlr destere ağzı Aded 1681 ya çektl. Yirml senedenbsrı Çlnde ya. 1 İlk teminat olarak 500 liralık temlnat mektubu veya akcesini yaşlnda 300 den fazla iyi baklL Kiang . Wan, ayrı ayrî kovuşlardan Garnitür telleri (Müstamel) 432 Metre şamskllğım keyfiyetile bil'nassa elâteklif mektublarile birlikte İşîetmemize tevdi eylemelerl lâzımdır. ails zeytin ağacl 100 e yakm mürekkebdl. Benim kovtışum, takriMuhtelif Iskarta eğe Aded 2509 kalı görünüyordu. Bu lorgular, hafta2 Taliblcr, bu lşe aid şartnameyl Zonguldakta Ereğli Kömür. kiraz, incir vesair meyva ağaçben 3 metre boyunda, 1,5 metre eninHurda teneke parçaa Kg. 30000 (Tahmlnl)' da ü i üç defa, hattâ bazan geeclerl, leri İşletme&inın Direk Şubesinden ve İstanbulda Meydancıkta Yeni lan, 2 binden fazla çavuş ve dide ldi. Ya,tak yoktu, Bu blnada da 1» 52373 Kirli üstüpü dpvsm etti. Hedef, herhaldfe, benira Valde handa 3 üncü katta Ereğli Köraürleri İşbtmesi İrtlbat büroğer clqsten üzüm kütüğü vardır. sınacak ate? bulunmadı>l İçln, rütubir Müttefik casusu olduğumu lt.raf sundan alabîıirler. (Gezmek için Bav Mahmud köşbetli ve soğuk zemln üzerlnde, mütetturmektl. Subay, Amerika denit eta3 TekJii mektublarının 1 hazlran 944 persembe günü saat 15 e hl« surette ıztırab çektinv Duvarlardan kfırde Bav Kâama müracaat.) şesinden 85.000 dolar aldığlma dair kadar Zonguidakta Ereğli Kömürleri İşletmesi Başsekreterliğine birinde iüçük bir delik vardl. fskat ehnde dellller bulunduğuna iddla 'e. tvdii lâzımdıı. Postada gecikmeler nazarı itibara almmaz. çck yüksekte olduğu İçln, yeti?«mL d yordu kl tablatlle yaîandan İbaretti. 4 İşletme ihaleyi icrada serbesttlr. (5T73) yordum. Bu kovuşta da. o ımırdar tahBcni sorguya çeken subaylarln çoğu ta kova, tabiî. gene karşlma çıktl. Büyükadada Splendit Palas ote. küçtah ve ha?!ndi, ama hiç dayak atKlang . Wan'da, ayaklarıaı öyle bir Unin karsisindak] taraça ve madllar. Hattâ, doğrysunu söyliyeylm, hale gelmişti kl, artık ayakta durapaviyon çok müsaid şartlarla bu sorguya çekilmeler, haplsanedekl maz oldum. Fakat, ancak ikl ay sonra, kirallktlr. 80379 numaraya telebiteviye hayat lçinde, hoşça bir vaklt 1 Eksiltmeve konan iş: Eskişehir VÎIâvetinde Eskişehir Merkezi GüHiSc •r doktor tenezzülen gelip beni mua. i fonla müracaat. geçir.me vesileil oluyordu. rene ettL Ayaklarim, o zamana ka mahallesinde yapilacak ılkokul olup keşif bedeli 185757 lira 36 kuruştur. İşletmemizce Devlet Orman İşletmelerlnden satm almarak İzmlt 2 Bu işe aid, sartname ve evrak şunlardın dar, klpklrmızl kesilınlşti; hekim, has. ve Yarmıca ıstaAyonlanna trenle nakledilecek tahmlnen 11000 metGece gündüz, yerde oturuyorduk. talığnnı, raagelc bir merhemle iyi et• ÜROLOG . OPEBATÖR " ^ A Aksiltme şartnamesl re küp maden direğtnin vagonlardan boşaltma ve sahillerde depo Ayakiarimlz ınüthig surett» donuyor meğe çallftı. B Mukavele projesl ittihaz edilen ve edilecek olan mahallere nakil ve boy itibarlje istif du, zlra Japon âdetlnce, ayakkabıalnC Baylndlrîlk içlerl genel sartnamesi Şubat «onunda, Şanghay'dakl trmtıisi kapaü zarf usullle müteahhide verilecektir. Talıtfenn: mm dışanda blrakmak mecburlyetln. İdrar YoUan ve Tenasül I D Yapl içleri umumJ fennî çartnamea 1 İllc temlnat olarak 2000 liralık temlnat mektub veya akçeaini deydUc Üstel'.k, yenl gelenlere ver mî hastaneye kaldırıldım. Ayaklarim, E Metraj, fiat bordrosu. kesif hu'.âsasl ve proje vesair İlişikleri olup mile çürümüştü, kesTiek mecbuHastalıklan Mütehassısı I fteklif mektnblarlle birlikte Ereğli Kömürleri İşletmesine tevdi tU vermek ve günlük kontrolu kolaylaşbu sartname ve evrak bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. meleri lâzımdır. tlrmak üzere. dizi hallne girmek zo lyetind» kaldllar. 3 Eksiltme 26/5/944 gününe musadif cuma günü »aat 16 da Eskişehir 2 Taîîbler, bu işe aid şartnameyl Zonguldakta Ereğll KömürBeni görmeğe mütemadlyen blr ta. runda bulunuyorduk. Vİlâyet binasında toplanan Daimî Encümende yapllacaktır. Cağaloğlu Eczanesi yanlnda I leri İşle1m<\«!nin Direk Şubesinden ve Yarıfnca.ia Direk Sevk MeLn Japonlar geliyor, türlü türlü vaMahpuslardan birl nlzama aykirı 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapllacaktır. • 30 K. 3. Tel: 21614. şubeZAYİ No.Denlz erat muamelât M M murluğtından. İstanbulda Meydancıkta Yeni Valde handa 3 üncü kathareket edecek olsa, hep blrden ceza zlyetlerde resmlmi çekiyorlardı. Kol5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: inden aldığım ihtiyat terhis tezkeremi ta Ereğli Kömürleri Işletmesi İrtibat Bürosundan alabilirler. arlml yorganın altına sak'amak meclanlyorduk. O zaman, saatlerce, başL. A 10538 lira muvakkat teminat vermesi ayi ettim. Yenisini aiacağımdan eskı. Kesik ayailarlmln 3 Talibler 1 haziran "944 persembe günü saat 15 e kadar tekrniz eğik, dlz çöküp oturmağa mecbur burlyetlndeylm. B En az bu lşe benzer 80,000 liralık bir iş başardlğlna dair bonservis inin hükmü olmadıfı ilân olunur, lif mektublarmı ya bizzat veya taahhüdlü olarak Zonguldakta edillyorduk. Japonlar, bu vaz'yette o esminl çekmelerini göyledlğhn zaman, ibraz ederek eksiltme yapllacağl günden en aztiçjfün evvel bir İstida Sle 330 dogumlu Ibrahim oğlu urdon imtina ettiler. Ereğli Kömürleri İsletmesl Umum Müdürlüğü Başsekreterliâine turmağa, çocuk yaşmdan itibaren aIsmail Deniz vermeleri ıktiza eder. Müddetln hitammdan sonra vuku bulacak ta Ancak hazlran ayinia, dostlanm, A Vİlâyet Nafla Müdürlüğüne müraacat ederek alacağı bu eksiltmeye iştirak lışıktlrlar, fakat, blzlsr İçln bu bîr lebîer kabui edilmez. Postada gecikmeler nazan itibara almmaz. merikan makamlannln ve İsviçre kon vesikasl ibraz etme«i çarttır. cehennem azabı oluyordu. 6 Teklif mektublarl vukarıda Üçuncü maddede yazılı saatten blr saat 4 İşletme ihakvl lCTadajserbesttir. f5775) Konuşmak kaflyyen yasakb. Fakat, lolosunun müdahalesile benl hastane. Cirllyl susturmak imkânsız bır şeydlr. den kurtannağa muvaffak oldular. Si evveline kadar Vİlâyet Makamina getirüerek eksiltm» komiayoau reisliğine H Japonlarla Amerlkalıîarln reübade. makbuz mukabilinde verilecektir. Bu biçarelerden biri suçüstü yakalanPosta ile Rönderilecek mektublarin nihayet üçüncü maddede yazlll saate dı mıydı, eşek sudan gelinciye kadar esî esnaslnda, memieketlme gönderllCerrahpa?a hastanes] iç kadar gelmiş olmasl ve diş zarfın mühur anımile iyice kapatılml» olması lâdayak yiyordu. Gizlicg blrkaç slgara dlm. hastalıklan mütehassısı 1 Eksiltmeye konulan iş: Devlet Orman Işletmesi Dursunbey ıcvl(5245) kaçırmağa muvaffak olan bir Clnll Evlme geîinoe, doktorumu çağırttım: zlmdır. Postada olacak gecikmeler, kabul edilmez. Saat 3.5 7 e kadar rinde 13X3'i3 küometredeki Kocakır mevkii ile 33X231 inci kilometredekl öyle sopa yedi kl, nibayet öldü. Üze On gün daha hapiste kalsaydıniz, esa. Beyoglu. Avrupa pasajı karsistnda Kulat deresi arasında yaptırılacak dekovil yoluna aid olan tesviyei t u rinde birkaç para bulunan bir başia retinizin hlkâyesini anlatamlyacaktlNo. 19. Kütrük Parma H. dalre: 1 rabiye ile smaî ımalât ve tünel inşaatniır. Ç nlJnln yüzü gözü parça parça ed?l uz» dedl. Keşlf bedeii: (1,124,600,00) llradır. dl; bereket versln, gardîyenm #kamçisl Vftlustreden eeksen beşlnöl vuruşta klrlldl da ada2 Eksiltme 26/5/944 cuma günü saat 15 te Orman ITmum Müdürlüğü min eanı kurtu'du. Ben, blr tokattan binası içinde toplanacak olan mübayaa komisyonu tarafmdan kapalı Ateş tuğlası almacak baska dayak yemedim. YEPYENİ ÇEŞNlDE zarf usiıliıe yapılacaktır. 3 Eksütaıt şartnamesl ve buna aid evrak Ankaradaki merkez reviŞanghay'da, kt? çok soğuk oldu, faBİR KİTAB! DEVLET DEMİRYOLLAR1 İŞLETME UIVIUM MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif slrketlerde çahşmiş rlne yatırılacak (50) Ura mukabilinde Orman Umum Müdüılüğündea kac ateş yüzü görmedik. Gardiyanlar, SATINALMA KOMİSYONU EEİSLİĞİNDEN : idare işlerine vakıf, lisan büen almır. bazan blze battanlye getırlyorlardı, Muhammen bedeli 252712,30 lira olan takriben 1363,465 ton muhteüf cins bir muhasib U aramaktadir. hanelmlz alaoağız dfiye, ideta muha4 Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin ıreulü dalreslnde (47488,00)' (yerli) ates tuglasi 24/5/1944 carşamba «ünü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Şişîi Halâskârgazl caddesi No. rebe ediyordui. Beş altl kİ3l blrden, kırk yedi bin dort yüz seksen sekız liralık muvakkat teminat venrreleri ve Ankarada İdare binaslnda toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satln allnacaktır. 183 e yazllmasl. eyni battanlyenln «ltına «lğlnlp lyl bu işi yapablleeek ehliyette olduklarına dair Nafıa Vekâleü ehliyet v«slBu işe girmek istiyenlerin (13858^0) liralık muvakkat teminatla ka. kötü lslnmağa çallşlyorlardı. Buna kası komtsyonundan alacakları ehliyet vesikasmı ibraz etmelerl ve bunnunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adl aukabil, çok fezla soguk geceler, lardan ayrı oîarak eksiltme şartnamesinln 4 üncü maddesinds yazılı ÜROLOG OPERATÖR Prot geçen komisyon reisliğine vermeleri lâzlmdlr. battaniye bulamadık. diğer belgeleri halz bulunmaları şarttır. Sartnameler 2,5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde Sobahleyin yedlğimlz pirlnç, nisbeEhliyet Veslkası Komisyonundan alacakları ehliyet vesikası için istek satılmaktadlr. (5428) ten iyi, sıoak ve tuzu yeriadeydi. Ayni lileria eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç olmak üzere) en az üç gün Böbrek, mesane, idrar ve tenasül eeyi. öğleyln ve akşam da verlyorlar. evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat etmelerl ve dilekçelerine MEKKİ SAİD'in çok genîş vollan bastallklan mütehassısı dı, fakat soğumuş ve tadsız tuz«uz bir Ampul Almacak bir kalemde asgari 500,000,00 liralık tesviyei turabiye, smaî imalât ve debir &ıâka uyandlran bu Beyoğlu İs Bankasl karşisi Emiı halde Araslrada balık artlğı yiyorduk. miryol işini taahhüd ederek hüsnü surette başardıklarına dair bu işlerl nefîs eserini bijhasaa tavNevruz sokak No. 10. Panaiya DEVLET DEMİBYOLLARI VE LİMANLARI İŞLETME UMUM En müthişi susuzluktu; günde blr yaptıran idarelerdcn almmış olan vesikalarını raptetmeleri şarttır. slye eieriz. ADrt No 2. Telpfon: 42203 MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYONU REİSLİĞİNDEN: ffncat çay İçiyorduk; hiç bir gün, bir 5 isteklilerin eksiltme şartnamesinin (34) üncü maddesinde verîMuhammen bedeli 74000 lira olan 18 kalem mubtelif lokomotif, vagon ve parça fazladan su vermediler. Bütün kitabcüardan arayimz. len izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektublarmı eksiltme günü D OKI O B tenvir ampulleri 23'5/1944 sall günü saat 15.30 da açık eksiltme usulile Anolan 25 5'944 cuma günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde mübayaa İçinde süründüğümüz pislik bundan Tevri yertı İstanbulda UĞUR karada İdare binaslnda toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satln alınacaktlr. da müthiştL Yalniz, sorguya çekilmek komisyonu re.siiğine vermeleri lâzımdır. Kitabevi, Ankarada: AKBA Bu işe trirmek istiyenlerin 4950 liralık muvakkat teminat ve kanunun İç n çağırlldlğlmlz zaman yıkanmağa 6 İhaîeyi müteakıb akdin yapılıp vapılmamasında Orman Umum Fıatı: 125 kuru? Sisll Etfal Hastanesl tavin ettiği vesikalarüe birlikte ayni gün saat 15,30 da adl geçen Komisyon foakiîimız vardı. Aptesane, bütün koMüdürlüğü muhtardır. (5766) DAHTLİYE MÜTEHASSISI Reisbğinde hazlr bulunmalarl lâzımdlr. vuş halkl İçb blr tek tahta kovadan ILAN As. posta 16051 K. lığında Ankara raddes» No 15 Tel 20189 Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm İbaretti. Koku, tahammülfersa İdi. 62950 sayılı Hr. ay. tesellüm makbuzu. ve Lâboratuvar Başmüfettişllginde eörülebilir. (5429) Günün birinde, bir taklm Japon nun »abpus'.ar geldiğini hayretle gSrdüm U l u i her üç nüshası açık ve hnzasız .5733) Burlar, sarhoş yakalantnlş askerlerle, z a y i edilmiştir. Hükmü yoktur. (Kömür Boşaltma ve Yükleme İşleri) Sokahta Gürüttü Varl Yazan: NADİR NADİ SATILIK KÖŞK ZEYTİNLİK ve BAĞ f Hastabakıcı Ahnacaktır Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Miiessesesi Nazilli Basma Fabrikası Müdürlüğünden: Naden direği yükleme ilânı Ereğli Köırürleri Işletmesi Umum Müdürlüğünden : KÎRALIK ( Maden direği boşaltma nakil ve istif ilânı Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: . :;;; . . Ereğli Kömürleri Işletmesi Umum Müdürlüğünden: [ r. M. Ali TEZSEZER j Muin Memduh Tayanç Doktor Orman Umum Niidürlügünden: Devlet Demiryolları .İşletme ü. M. den: BİR MUHASİB Dünden ve Bngönden Hikâyeler, Siirler.. Bahaeddin Lutfi Varnalı Kemal Saracoglu Mütteflk finnalarda çallşan memurlardl. Oteki mahpuslara yapılan muamelenln ayni bunlara da yapıldı, fakat asla şikâyet etmediler. R. Mayer «allskar.llk» diyordu. 489 uncu SAYISI CIKTI. Bir gün, bizim kovuşta, blr salgln hastalık başgösterdi; hepimizin vücudu cerahatli kabarclklirla doidu. Zin. danoılanmlzın aldlrdığl yoktu. Bazan, LSleli Aksaray tramvay yolu üze. fcapisane doktoru geiiyor, apseleri deinde. asfalt Genctürk caddesinde. kftşiyor, çekilip gidiyordu Hastabaklcl, foepimizi, iatisnaslz; iyodla tedavi e şebaşi. konforlu blr apartıman inşasma müsaid. geniş manzaralı bir arsa acele diyordu. Benim, blr tlrnağımın dlbinde çlk&n satılıktır. 23626 numaraya müracaat. YENİ ADAN SATILIK ARSA I OSMAMI K\\K\SI Maden direği yükleme ilâm 31 Ağustos 1943 tarihindeki vaziyet P. 10 9 4 6 11 10 10 Stertin P A S İF S P. 10 000.000 Sermave 1.250 000 Statü mucibince ayrilan ihtivat akçesi 335.012 8 1 Tedavülde bulunan banknotJaı Görüldüğünde ödenecek senedler 363.772 3 11 ve vadeli senedler 8 45.155.854 12 Alacakll cari hesablar 5 1.080.536 Vadeli bonolar ve cari hesabhr Kabuller 44.520 3 10 1 Müteferrlk 741.726 13 Ereğli Kömürleri Işletmesi Umum Müdürlüğünden: OT SATIŞI ŞEHİDLİKLERİ İMAR CEMÎİYKl'İNDEN : Edirnekapl Şehidliğinin 944 yıll ot mahsulüne verilen bedel haddi lâylk görülmediğinden satışl 16 mayıs 944 sall günü saat (15) e tehir edilmiştir İsteklilerin mezkur gün ve çaatte Sehidlikte hazır buUınmalarl \ 4 K T İ t Sterlin S. Hisse senedlerinin ödenmesi iitenmemi» 5.000.000 olan klsmı Kasada ve Bankalarda bulunan paralar 13.339.094 8 14.750.000 Klsa vadeli avanslar ve röporlar Türklve ve İngiltere Hükumetlerl 7.928.512 7 Hazine bonolarl 2.128.693 15 Tahsil olunacak senedler 4.067.932 l* Cüzdanda bulunan klvmetler 8.167.201 17 Borc'u cari hesablar 2.946.493 13 Rehln mukabtlinde avanslar Kabul voliîe borclu'ar 44.520 3 Gravrlmenk'jl mallar ve mobilya 479.382 15 Miiteferrik 119 590 5 58.971.422 2 58 971.422 2 Kuvuda muvafık oldu6u tasdik olunur. •lirkive Umum Müdürü Umum Muhatsbe 5ef muavlnl A. A. MAYER PH. GABELLİ İşletmemizce Devlet Orman İşletmeîerinden saVn almarak İzmit ve Yarmıca ırkelelerine depo edilecek tahminen 11000 metre küp maden aırejüe Seymen Başiskale ve civarlarma depo edilecek t a h minen 5C00 metre büp maden direğinin deniz vesaitine yükleme isi kapalı zaıf usulile müteahhide verilecektir. Taliblerîn: 1 İlk teminat olarak 4000 liralık teminat mektub veya akcesini teklif mektublarile birlikte İşîetmemize tevdi etmelerı lâzımdır. 2 Talibıer, bu işe aid şartnameyi Zonguldakta Ereğli Kömürleri İşletn^sinin Direl' Şubesinden ve Yarımcada Direk Sevk Memurluğundan. İstanbulda Meydancıkta Yeni Valde handa 3 üncü katta Ereğli Körnurleri İş'etmesi irtibat Bürosundan alabilirler. 3 Talibler 1 haziran 944 persembe günü saat 15 e kadar teklif mektublarmı ya bizzat veya taahhüdlü olarai Zonguldakta Ereğli Komürleri Işletmesi Umum Müdürlüğü Başsekreterüğine vermeleri iktiza eder. Miiddetin hitamından sonra vuku bulacak t a . lebler kabu! ediîmez Postada gecikme^er na^an itibara alınmaz. 4 ~ İslctnıp îhalevi îrr~'l'> s^rbe e tt ! r.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog