Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

AIHCABEYE GÖRE Doğmn Açık teşekkflr tsterfcul Hukuk Fakültesi mezıtfla. Clümü ile h*. rından ve kıymetli zabıta âmirlerlmlz plmızi derin bir d n Bmlnönt kazaa b«fkomıwrl Münlr latırab İBİsde bı A. TAnar'ta Ur k u eocuftu dunyaya gehnistir. Yarruya uzun fimflrler küçük dü«rk. Oünar Basarrrm Meylİdf Neberf fOnflmüzde bü. yük alaka gSa. tcrea Dr. rffet Onur, Dr. Axwn Onur yavrumu. zun mekteM fAydın Okula> ve bM bugünümüzde unutmıyan bütün dost]ara {ükran ve teseJckürlerimizla «unulmasına gazete. nlzln tavassutuna rica ederiz, Vefat Ansesl: Leylâ Basarır, babasv A. Bekle bayrm; fîkir adam Şehrtmls tüccarlanndaa Vabe Otöc ... Bari su yaz, kalafata çeki îyi ama o zamana kadar *.. Eh, ne de olsa, insan da Tam 2 4 senedir 9u Babıâli Tevflk Basanr yan ve Yegya ütücunün valideleri dayanamazsam > eadcfosfnde kalem ojmatır, kafa bfr makinel.. Kmgı olur, bozuğu l«yim, dedim, ama ne haddime?.. ran için aarî fetr dinlcnm* evi •** Baymn 8IRANUŞ ÜTOCYAN lacakL. , A. Merak etm*. o zaman patlatınm Amca&ey... ohır... 1 Alleml» efradmdan GAL1B NEMLt. vefat etmif olduğundan eenaae mera. da ««rî mezarhk vari slmi bugün cuma saat 1 de Samatyada nln vefaü dalayısüe ctaaze merarimtn» Sulumanastu" Ermenl kiliseslnde lcra istlrak «bnek, edenk göndermsk ve bulunmak suretile edilip Balıklı Ermenl mezarlıgında aile tahriren tadyette aeılanmııa paylaam«k lutfunıı gösteren mezartna defnedilecsktlr. krymetll aevata «ükran borcBmuzu lfa*** ya aayıa ««zetenirln delalettni rioa ey. mubasdb* vnuzn mtldnru Olvl Yenalm kayınpederl ve mirnar OlNemlizade alled had Burakın dayuı emekll Av vergUorl z===z = essamın karan kati idl. Aıtık rarlak bir altm top kılıguu bürünerek ntüduru Çok •evdlğüs babam kabeımal ömer AHMED MTJHTAB bu sefll hayatina nihayet vere İçeriye hücum ediyorlar, dört tarafl Kayanın cenaze merasiminde buluamak bekti. Fakat ölmezd«n evvel, asağ yu dolaştlktan sonra tekrar çlkxp gidiyordün sabah hayata gözlerini karl her İntihar edenln basvurduğu lardı Bugün 12/5/944 cuma günü Samatyada lutfunu eairgemlyen Hal Müdür ve me^ Kalktı. Tabancaslnı tekrar eline alklâsik usule mftracaat etmek lstedi: kl evinden kaldınlarak ogle namaB murlarına, kabzunal ve esnal arkadaş, lara bizimle muamelede bulunan tücBirkaç aatlr bir şey yazıp birakmak! dl. Pencereye kadar gltti ve £okağa SümbtUefendl camllnde kılınacaktır. oar ve müstahaü arkadaslara ve bizzat O niyetle kösedc duran resim kâ baktl. Karşlki evin pencerelerinbje öFerlköyünde Sular İdaresl taraftndan Knçttkpazar halkın» bugünkü kederlm» ğıdlarlndan birinl çektl. Masanm üze lümüne bu neş'ell mers'yeyi okuyan lstlmlâk edilen barakalann yıkılmasl bu zevata ayn ayn tesekkürde bulun^ rirdekl karakalemlerden blr tanesini genc, küçiik ağa keşfedemedi Yan ta etraflnda beîediyeye şikâyetler ve mürafUki basık ve karanlık apartlmanın racaatler vâkl olmuştur. Verilen malum«ğa müsald ohnadığından gazeteniz •İdl pencerelerinden birlndekl beyaz kadm mata göre bu barakalar terşih havuzledelâletOe tesekkürlerimln fblâğını rica Sonra dflşündfl: edarlm, Pekl bu satırlan nlçkı ve kfentn ensesi zİÜrt blr ambarin aralığmdan rlnda süzülüp temizlenerek selırln totanbol Meyva HaU No. Sl d« İçin yajecağım.. Heıieı biliyor ki ar taşan tertemlz ,bir ekia demeti gibl Beyoğlu semtine sevkedilen terkos suYazan: SEDAD TAYLAN kabsımal o«la Ahmed Kaya tlk bu dünyada yapayalniz kahnıs, tek parliyordu. yunun ana gakrisi üzerlne raslamakta Ressam, tablonun basına döndü. Sağ ve bunlardan sızan pis sularm sehrln Fenerbahçe Kulübüne ald muhbaşınt. yaşlyan blr adamım.. Bütün ömteHi hatiralan lhtlva eden rUmce kendlsine bağlandlğlm, sevdiğim kolunu gerdl, salladl. Biraz dinlenmis temiz suyunu kirleterek halkın slhhaBlr Utabtn yardlraUe ssadetlalz resimli güzel blr kitab. kadin da benl terkedlp glttl. Hem ö tt. Oı.da yeniden çalısacak kudret v*r tini tehlikeye düşürmesi lht'mfili bellrİkind C l h p Harbinde istllâya ug ve asker olmaya da yanaşmazlar. Mu. elde edlleblllr ml? dl. Oynak sarklnın nağmeleri şimdi miş bulunmaktadlr. Bundan dolayi baleceğlni, hem de üstelik neden oanlma YARIN ÇIKIYOR, ratılan memleketler halkmdan blr harebeyl en büyük ^ünah sayarlar, rekıydığlml Izah etmek lahmetlne katla daha canlanmıştı. Yaptığı akisler pen rakalar istimlâk edllmiş ylkılmsğa başkısmı kendilerlne «ğmacak yer ara.simlerini çıkartmaya da razı olmaznacc.ğım.. Haylr, buna hlç hacet yok.. cerenin camlarında, hattâ masanm üs lanınlştlr. dıklan zaman akıllanna evvelâ Ame lar. Az zamanda Varsm o işi de kaplci yapsın.. Hâdlse tündekl bardakta bile akisler yapiyorrlka geldl. Çünkü Blrleşlk devletler du. Hepsl neyse ama, askerlikten kaç ( A S R t yi blr defa zabltaya, ylrmi otuz defa ye K L A S İ K ) Trak'ın yüzdürülme&i muharebey* fllen iştlrak etmlç olma maları ve foto*raflarını aldırtmimaları da komşulara ballendlr» ballandira anBu reslmde, dedl. blr şey ekslk.. Hem sma rağmen savaj sahasmdan uzakta bugünkü felâketin baslanna gelmeslnl olarak okudvktaa •oan kendlnisde fabr latmr.k zevklnl fadsm!. Reslmlerime, de çok mübim bir fey.. Tablonua en imkânsız olduğundan dolayi pekâl cmln bir İL hazırlamıştır. fark gSreceksiniz. evlertode d«na ogrenmek Miyenler Botablokrcna gellnce onlarl da yiıtsam oan alacak noktasl.. En esasü Legende'i. Bandırma clvarında flrtmanln tesirlAnâri Maurols Fuad Gokbndak v« yaisam çok lyi olur. Lâkin bu da Tbancayl blraktl ve tekrar çalisına le batmlş olan Trak vapurunun tekrar tica mahalll teşkll edebillrdl. Onun L Birleşik devletlerln İklnd CJhan yoğhı Anadolu hanı kapın karsısısda C&VR eyılcs blr ezlyet değil miT Sonra bo ya koyuldu. Kuru ve çıplak ağacın bu yüzdürülme imkânlarinı araştırmak ü çin bugün orası yüzblnlerca mültecl harbine isJrakl anına kadar orada Alyon sokak 19 nomaraja mfiracaot. Y AYINBV1 H P. panosyan y», tahta ve muşaraba kokularl bu lutlarla öpüsen en yüksek yapraksU zere mahallinde yenl bir tetkik yap yi koynunda banndırmaktadır. Fakat, askerlik 150 kurus. S0 I mecburf değildi. Mennonit. güzel havada odamln temiz hsvasım daJlna miniminl ve renkll blr kus kon mak üzere gitmiş olan mütehassls he ikl yüz elll fenedenberl Blrleşlk dev ler de yeni dünyamn bu en büyük hü ^ ^ T . D. K. rfcçrfyatmda»: ' berbad edecek.. Canlm, ne olur, onlar durou. Kus, gagaslnı göke doğru kaldır yeti raporunu vermiştir. Bu rapora letler tebaahğını lhraz etmls kalabalık kumetintn prenslplerlnde ZAYI Yüksek Tlcaret mektebinkendl hi. blr kütle de dünyamn bu. kısmen rada su fânl dünyeya benden yadigftr el mlş nes'eli neş'eli şaklyordu . den aldıgiBl hüvlyetiml kaybettım. IÜRKCI gö:e Trak vapurunun yüzdürülmesl kad temellerlne dokunnr bir vaziyet I hat ve sakln topraklarından blr an ev•unlar.. Yenisüü çıkaraeagundaıı ««kisinln hük. Ressam, kuşun tüylerlne *e gözleri Imkânslz görülmcktedir. Yalniz vapuvel dısanya çıkmağa ean atmaktadır görmüyorlardı. Fakat askerlik mecbumü yoktur. Evet, alelâde bir İnsan gibl gözlertni nc bilhassa ltlna etmiştl. Başl, boğazı run mnki^e aksaml sökülpcek ve b'şka lar. Bunlar Pensylvanıe cumhuriyeti rt jekle sokulup onlır da hizmet» oaYükseK Tlcaret mektebi ftlnoi ve konadlan pirll plnldı. Fakat lkl ya tekrede kullartmak İmkânı arlştnlla«on defa yumarak ebedyiete İntikal sadahlllnde Lancaster eyaletlnd* oturan ğınlınca lş değistl. Hattâ Eirlesik devE harfinden K harflne kadar •mıfındaa »87 AdU Çiçek atini kâğld üzerine kaydetmek, yok nındakl lkl siyah lnclnln glzli lşiklar: caktlr. letler İdaresl sade Mennonit genclerlnl I lkl: Mennonltlerdlr. Iklnd fasikül çlkmlçtir. En aoa sulluk ve bahtsızlık içinde geçen ha eğzindan çıkan nağmelerln not^smı esktr* alırtak lstemskte kalmedı. bu Gemfcrierin kullanacağı en mükemmel lugat kltabldlr. ystlnın tafsilâtını arkaslnda kiril blr belli etmiyecek kedar müphemdl. Mennonitler, gerçekten çok dikkate zamana kadar azlık mektebîerl şekllnFiab 75 kuruş. *** defterler lz gibl birakmak gururuna ve lzzeti şayan ve merak edlltnege lâyık Insan de ldare edilen hususî okuHannı da H RİLMt K İ T A B E V İ nefJne dokundu. O da yetlşmiyortnuş Ortallk karanrken ©daya ressamin 1 haziran 1944 tarlhinden ltibaren lardır. Bunlar, Şarlken zamanmda pey. kapattı. gibi bir de hlyaııete ugraDiş çılgın blr öğleyin ısmarladlğl şeylerl getlren ka 1 tondan 50 tona kadar olan Türk bay gamberliğinl İlân eden Anabaptlst «efMennonitler derhal Itîraza kalkışolduğuau ilân etmek.. Haylr.. Ha pici glrdi. Şövalenln Bnünde hâiâ blr rağını taşıyan bütün kürekli, yelkenli lerlnden Menno Simonlsln timmetidir. ZAY1 943 w 944 senesfnde Yuca gfllge eğlllyor, kaüayor, sağa sola sal ve motörlü deniz nakll vasıtalan da 51 Anabaptistllğln esası protestanhğa da tıhr. Vbktile NapoU^Tun bile kendi ülkfl Lisednden aldıgım tasdiknameyl yir.. Annesimm dikişleri itin «vlerine ge. Kâğıdı buruşturup farlatt*. Kaleml, lanıyordu. Durroadan ljllyen fcrça çıp tondan 250 tona kadar olanlar gibi se yanmakla beraber onlar hfilfi katollk cedlerlnl askerlikten lstisna etmls oL zayl ettim. Yenisini alaeajınytan eıld. len tend kınnı seven kibar bir aile ofilak ve dalsır ağacln etrafcna batan gii nellk cildll patenteler kullanacaklar ve olduklarını iddia ederler. Yalnız; ksto. duğunu ilerl sürdfller. Birleşik devlet sinin hütan« yoktur. 'tekrar yerlne koydu: lunun temiz asku. Kızın da. ook neziH 116 numarah Turgud Srbver B^r takımları, dedi, ölümCmden eon nesin son klzıl re leylnk htranelerlnl beher ton İçin 2 kunış slhhiye r«s Ukliğln çocuklan küçükkm vaftlz et ler Idarest Mylc acayib blr vazlyetl bir hiole bu sevjrire mukabele etmoei. ,ra kendileıinden merhamet dileniyo boyamakla meşguldü. Yuvariak yap mi vereceklerdir. 1 haziran tarlhine me esasını kabul ctmezler. Bundan tablt kabul etmedl. O zaman Menno. Bu ulvt agkm yürekler parçalayım bh1 rum sanacnklar! haydi, Biraz cesaretll raklarm araslndan dlk ve genc blr gon kadar 1 tondan 50 tona kadar olan de dolayi da kendilerln» Anabaptlst tdı nltler hep blrden Blrleşlk devletler aaurette sona erlsi... Hıçkınk ve göz yas. yükselmlj, bataklıfm rengi açilmıs, niz nakil vasltalarl kaptanlarl ellerln verilmiştlr. Thomis Munzer ve Jean razlslnl terkedip Paraguay'a grtmege lanm saptedemeden okuyacaSınu nefia ol dostum, klmseye habar vermeden, uruktakt alsler «lynlnuştt. Tabancanln de aevcud 20 seferlik clldli patente Leyd« de aynl mezhebin bfr roman... Saliha özün harikulade bir bajkanîan karar verdiler. Çünku Paraguay'da tek satlr yazmadan çekil glt! Se«5İz, eeeri. 100 kuruf, meıasimslz ve tekellüfsüz ölmek e ka namiusu, koltuğun fizerine eturulup lerlnl geri verecekler ve yerîne blr lira sayılmaktadırlar. Vakrlle Almanyada muntazam nüfua kayıdları mevcud elkalklllrken esnlyen kenarma slkışmış, muksbilinde senelik cildll patenteler Münster jehri ve clvarmı kendilerlne madığından vatandaşîar blr takım vadar güç mii »anki!. Nlşanlandılar Çekmecedçn tabancaslni aldı. Dolu yalni» sapl görünflyordu. Korkunç sl alacaklardır. merkez lttlhar etmUler, lâkin Högno zifelerle mükeîlaf tutulmamaktadfflar. tmmir 115944 lâh, o vazlyette modası geçmiş blr oolup ohnadığını muayene etÜ. Sağ koar gibl katollklerdsn çok rulüm ve Uygunsuz kadınlar Bir taraftan seyahat hazırlıklsrı lunda kâfi kuvvet bulunup bulunmadl yunoak glbl mahzım ve boynu bökük eziyet gördOkleri İçin Ren havrasma, Kayıb aramTor disrtıyoTdu, Otondiğin ook taze çaâlaruula ğim denemek içln on« gerdl, kıstl, Colette'den Zabıta, evvelkl gece Beyr^lunun Holandaya. Alsas Loren'e dağılmışlar ^örülürken dlğer taraftan Mennonitle. a N U evvel Ftttfh jMigimrrttn wn yan bir ask.^ Birbirlerine ezjyet «ektimuhtelif eğlence yerlerlnde ve sokak ve sonra da Amerikaya, tnglltereye rln veklli hflkumete möracaat ederek dah» gerdl. Şu genlş koltuğa gömülüp larda 25 uygunsuz kadın yakaliyarak peçmlşlerdlr. Kaçıslanna en «lyade dindaşlan İçln b!rer pasaport lstedi ra kardeşlm H&kimzada Nihad oUu E ren iki sevgiünin hayatı Erkeğin sevdL sllâhı şakağina dayamak çok lahat •sadl kaybettim. Kendistnl bfl«n ve tatıı Ü kadına tekrar dönfistt... Ne eare ki muayeneye sevketmiştir. lacaktL. XIV üncü Louis*nin aleyhlerlne açmıs Emniyet müdürlüğündekl memur: [ ;YENI ESERLER > Pekalâ, dedl, lüzumu kadar fo yaa varsa, Ortaköy Dereboyu 5 veya 17 kadının, bu muzafferiyeUni Rörmege Tam koltuğun karşlımdakl olduğu mücadele 96b»b olmu?tor. Bir motör parçalandı tograf getirln de pasaportlannıa ve. numaraH fldaa bahç«8in<te enl»teel Ha ömrâ vefa etmemesi.. Ve orru takib eden nin fistunde baklr, bembeyaz, «ı d«ğBartin llmanlna bağll 15 tonlui KirŞeJısövaraı blltfirmelerl Irjııijret oa çok aaklı bir macnu... Nezftıe MuhlddlAvrupa da kalanlar 19 uncn asra reöm!. memlş blr tuval duruyordu. Açık pcnlanglç motörü fırtlnanln tesirlle EreğU nin nefia romanı. 100 knrua. mına rioa kadar mevcudiyetierlnl muhafaza ettL cereden sızan blr ilkbahar ögleden ıon. H» foftoğraft.. limanı clvannda karaya vurarak parler. Fakat ondan sonra diğer mllM ve ra9l güneşinln sarı ışlklarl oradan akae Ne fotopafı oiacak.. Paseportlaçalanmiş, mürettebatı kurtulmuştur. dlnî cereyanlara tabl olarak hüviyet nnıza yapısacak resimler. derek yOzüne kadar vuruyordn. Nebloğlu Yaymevl, günün kitabla. Şüpheli bir öiüm lerlnî kaybettller. Amerikadakiler lse, Ressam, tabancayı yanlndakl küçük rı »erısinin (2) nci sayısuıı, «Avrupa tyl ama, blz Mennonrtlerde roKumkapida oturan 24 yaşlarmda kendilerine klmse dokunmadığı dhet. masanm üstüne birakarak yavaşça a mukadderatınra yedi muamması» aa tograf çıkartmak gunahtır. MKCMVASININ Kirkor, evvelki gece evine sarho? bir le sakln ve rahat yaşadılar. yağe kalktl. hasrettl, Pekl ne yapacağız? halde gelmiş ve yattlktan biraz sonra Mennonitler, klmseye zarar verme Bak, dedl, dogrusn bn befka blı Dünyayı kana boyıyan bugünku har. Fotografeız pasaport veremeı m!. den kendl âlemlerlnde Bmür afirup gl slnlz? iş Onn yapabilirlnı, meselâ »u bezin bin lçyüzünü yazacak tarihçilere, çok sanclîar İçinde klvranarak ölmüştür. üstune tıpkl benim hayatlml andirsn değerli blr kaynak vazifesl görecek o Bir eczacı hakkında tahkikat den Insanlardır. Tarlalannı ekerler Veremeyb!.. MECMUANIN YAZI AİUESİNE YENİ KATILAN bir manzara resmedebllbrlm O reslm, lan bu eserin en bOyük hususiyeti, ele Üsküdarda eczaclllk yapan Arko, Er hayvanlarını üretlrler, aan'atkârlık eMennonltlerln veklH bırs v« Mddet tSTANBUL ÜVİVERSrrESİ TİCARET HUKUKU ölümümü sahifeleroe yazldan, yüzlar aldığı mevzuun dünya ölçüsundeki e. tuğrul adlnda birlne yüksek fiatla İlâç derler, İçinde yaşadık'an hükumetln İçinde dönttp geldl. Vazlyeti olduğu oe satlrdan daha lyl leah «derl hemmiyetine rağmen, ders vennek veya safcrken yakalanmlş, hakkmâa kanunî şlerine kanşmazlar, yalmz o hükumeglbl anlath. Bu garib mezheb sAUkleri tin de kendi husust ve »ahsl Islerine hOkflmler çıkartmak lddlasında oimama. takibata girisilmlştir. Çalışmaya koyuldu. Flrçası her aearzuiarlle reslm çıkarbnaktansa orad^ Ord Prot kanpnasını «emezler. Çok mutaa«mankiııden çok hlzll, çok serbest ve eıdır. kalıp J»rla asker edilmeği ?5ze aldır sıb olduklan İçln dlnle dünya •hvallnl çok çalak l»llyordu. Bir an durda, Juleı Romains, cAvrupa mukaddera. lar. Bağlanmjş denklerlnl çozup «tur geri çekildi. Önırünün son mahstıliine tının yedi muamması» nda, harbe takadbirblrlnden ayırm^ya bir turlü ran oL uzaktan baktl. Manzaranın blr klsmı düm eden yıllar içinde dünyayı Idare mamışlar, bu yüzden gittikçe asrî ha dular. Harb, bltlnclye, pasaportsus ae Nefls bir makalesi: huyu, ahlâkl gibi vazlh ve açlktı. Ötekl eden başlarm, hem siyasî, hem mahrem yatla münasebetlerinl kesmlçler v« çok yahat mümkün olunaya kadar bekleII *Hukukçular bugünku ikttsadî nhutmla meğe karar verdiler. Bu gldisle lntl kl«mı da ruhunun sembolik temayüll* birer portresini çizmtştir. gerl Mr durumda kalmiflardır. zarları çok uzun sürecek glbi görünürine kapılarak bulutlar r» lpham İçecAvrupa mukadderatının yedi muam. || niçin piâkadar olayorlar?» Süslenmenln aleyrılade olduklann yo». rlslcde kalmlşh. masl, hlç suphe yok kl, yiHardır sürüp dan düğmeslz elblssTer glyerler, re«BUNDAN BA9KA : 1 ktikbaUn Paraaı (Proi. gükrt Bâbem). 2 İntihar hazirlığl, Slüm heyecanı « giden ve daha nekadar eüreceği belU A. H. R. mî hlçblr memurlyet kabul etmezler Klering ve Takaa (Prol Suphi Nurl ÜarV. 3 Radyo Konuşmalarl: olmıyan yeni cihan narblnin İçyüzüne raslnda yarattığı «ser betakllk blr cÇlmento meaelesi (Prot. Hâzlm Atıf Kuyveak). 4 İktİbasUor (Nam* vayl temsll edîyordu. Blr taraftnda ka dair yazılmış eserler arasında, ön plânZekl Aral). 5 Tüccarlara Düsen Vazifeler (Aslan Tufan). 6 ra gövdeli ağaclar, öte tarafında son da geliyor. Bugünku beşer nesünln ha. 2 nd SAYISI Memleketlmizin en büyuk Kooperatifçilere Tavsiyeler: Nazgsi TopÇoğly («skl blr mektubdan), cuz yeşlllikler ve ortack kurşun rengi talannl yüzüne vurmskîa kalmayıp gtKAPAĞDTOA heyecan ve hareket mecmuasL Mustafa Nurl Aral. Hüseyin Avni Şanda, Rıdvan Puıar, Sutbi Alson, lecek nesillere de ibret dersi oiacak bu blr çamur deryası.. Müvezzilerden isteviniz. Cemal Atesmen, İkttsadî portreler: Zrraat Vekâletl Müsteşar TeHB İlk plânda yuvariak ve genlş yaprak kltabl dilimlze çeviren, değerll müter. Fahrl Bük vesaire... crnı Lutfi Ay'dır. Kendisini, başansıjjdan lar birer küçük balon sepeti gibi ufka Guzel bir pozlle bugün çikb. 15 kuru» verir de blr tane alırsanlz hlç de ADRES: Posta kutusu «58 tstanbul kadar yükselmlşlerdL Ufuk, karanlli doiayl tebrik ederken, sadece onun apisman olmiyacaksiniz. İçindekilere bir göc gezdirmeniz kafidir. bulutlarla hududlanmlş, bu bulutlar dınl haber vermekl*. eserin dll bakl. Dr. KİLDARE NE OLDUT Lew Ayrea neden film çerlrmiyorT kuvvetU rüzgâr darbelerüe buıuşmuş, mindan İfade ettiği kıymeti de anlatYENİ YILDIZLAB Hollywood ıtüdyolarlnın en aon kesifleri BUGÜN MATİNELERDEN ITİBARENt Yazan: Mahmud Yesari kat kat oknuslardl. Bunlarln arasında miş olduğumuza İnanıyorjz. PİNNOCHİO, DUMBO, BAMBİ'yi yara. WALT DİSNEY dalsiz, çlplak bir ağac görünüyorduFahişenin Kızı (Ivet) «Fakat neden bu gUzel yol, sopunda tan dâhl rescam Walt DUney haklnda Üst kısmı korkunc bir fırtuıanın çarPransız edlbleri arasında Efenile Zola blr uçurum?..> Bu hayat yoiudur, bantenteresan Ur yafl ve DisneyTn canll pişı İîe clliz blr ot gibi yere doğru • dan sonra ölmez, realist eserleri, duygu sızların, nasibsizlerin yolu.~ Genc tazla fllmlor fiserlnde aoyl«diğl sSzler. ğ'lıiiişti. lu ve zdd üslubu lle tanman Guy de genç erkek güzel bir yoldaştarîar, îkısı HAFTANİN 'EN GÜZEL VE EĞLENCEIİ PROGRAMI: Kimler klmlerle dost: goris Karloffun H O L L Y W O O D ' d a Birdenbire ressamln sağ koluna müt Maupassantfın birkaç defa fllme de çe de biı fabrikada çalışıycırlar. Birblrlerinl Binbir macerm ve fevkatâdelikler filmt en iyi arkadaeı, Marlene Dietrich'mls. hiç bir kramp geldi. Hayaün^ı son dem kilen, meşhur <PaiıJşenin Kia İvet» ro seviyorlar. Fakat kua çaüştıran, loza Acaba hosunuza giden artistlnki kim?... Zabıta entrikalarHiın en harfbuladesî leılne takaddüm ed"en yorgunluk, kolu manı örnek denilebîlecek kadar teralz musallat oluyor ve nişanlıa fecmıluBu znuazzam film nasll çevrildi? Roma. RÜZGAR GİBİ GEÇTİ gibl vücudünü ve bacaklarmı da kirıp blr türkçe 11« Adnan Puad Aral tara yar. Bir yandan aşüan ısttrabı, blr yannını okuduysanlz bu yazlyl da ihmal gcçirmişti. Halsiz ve bitkin koltuğa yl fından dllimize çevrllnılştir. dan sefalet ve yoksulluk. Kız eskl nletmeviniz. Fllminl görmfls kadar oiacak. ğıldı. Nazarları son tablosiie karşllaÜç renkll, reslmll, nefîs blr kapai 1 şanlısmı evlne alıyor, banndınyor. FaaıniK. şlnca sevinc parlltılarile karlncalandı: çlnde Haşet Kitabevlnce basılan bu me kat elâlemin dili durur mu?. Kıza taHOLLYACOD MODELLERİ En »on HoÜywood modasrm arÜ*Ber Oh, dedi, çok memnunum.. Por raklı romaıu okuyucularimıza tavslye e kılıyor, çifte gelinler dlyorlar, dlyorlar tanıtlyorlar. trem tamamile bana benzedi. Artık ra deriz. Platı 100 kuruşfcur. M, delikanlı hem kıaa, hem de to«n HAFTANİN FİLMLERİ Haftanin en gfizel fllmlerlnln hftlâsab, hatça ölebilirim!. kızkardeşine ftşıktır!. Kız kendinl fabreslmll Hstesinl ook beğenecekslnlz. Camdan akseden güneş huzmeîeri glt Basın ve yayınla ilgili kanun. rikanın çarklanna kaptınyor. Bu roman SİNEMA HABERLERÎ En son Hollywood postası geldl. Ayrtca: tlkçe sarıllklarını kaybediyorlar, ptnbeaşkın, ıstırabm, yoksulluğnn, acının rolar, nizamnameler ye çalmağa başhyorlardı Herhalde bu ACOUANETTA'nln MARİKA RÖKK'ün VtVİAN AUSTİN*in MtMİ Basın ve Yaym Umum Mfıdflrlütd manldir. Fiatl 200 kuruş. tatll İlkbahar gününün grupu çok uzun «basın ve yaymla ilgili kanun, karar. İNKILÂP KİTABEVt C3ÎANDLER'in GLORİA JEANTn nefla tablolarl. ve kanlı olacakt^ name, nfzamname, talimatname ve teBglenceli Mr K O M E D t büyfik temasah bir R E V Ü S E S TiyatTosn Temsillerl Yaklndan, ama çok yakmdan genc bir mlmler» adı altında faydalı bir kitab BU AKŞAH kadın sesi duyuldu. Bu kadln sesi oy neşretmiştir. Basın ve yaymla ligill 0. Pazarteslden maada nak bir çarklnin şakrak nağmelerini larak şu anda mer'iyet mevkiinde bu. her eece 20,30 da AR SİNEMASINDA terennüm ediyordu Nağmeler açık lunan bütün kanunlar, nizamnameler FUAR YILDIZI pencereden İçeriye öyle kuvvetli ve vesairenin hepsi toplu. olarak bu kitaKaraağaç mezbaiıasında 945 yüı mayu sonuna kadar toplanacak Yeni büyük telif öyle tatlı girmişti ki ressanı birdenbire bm İçinde sıralanmıştır. sıgır kanlarının *atuşı açık arttırmıya konulm\i9tur. Tuhmbı bedeM 5000 operet S perde gözîerinl tablodan dlşanya çeviro'i. İkl saat kahkaha. Nefis komedi. Baş rollerde: Basın ve yayın içlerile alâkadar mü. Vazan: Sadık Şendil lira ve İlk temlnatı 375 Mradır. Sankl odaya kanad çıparak atllyan nağ esseselerin ve vatandaşlürm çok isine HANNELORE SCHROTT THEO LİNGEN Müzik: Şartnamesi Zabıt Te Muamelât Müdurlflğu kalemlnde görülebUir meleri teker teker görmek ve seçmek yanyacak olan böyle muntazam bir va. HANS MOSER WOLT ALBERT RETTY Muhlis Sabahaddln İhalesi 22/5^944 pazartesi günü saat 14 te Dalmî Encümende yapılacafcIstlyordu. ü sıtayı vücude geürmiş olan Basın ve Çarşamba gün ve tır. Tallblerln İlk temlnat makbus veya mektubları ve kanunen ibrazı Ev«t, lşte görüyordu blle!.. Nağmeler Yaym Umum Mttdürlüğüna takdlre (teoe tenzilâtlı halk lâzım gelen dlğ«r veslkalarlk Urilkte Ifcate günu muayyea saatte Dalmî değınık blr çlçek, »lak Mr yemlş, ytt lâyık gönmekteyi». . LtDA BARROVA OUSTAVB MKZVAL Bncümende bulunmalan. (5234) Tel: Çehrlmfa nahrukat tficearlarmdMi Şaklr önesln ölümünün kırkıncı gunöne tesaduf eden mayısm 14 tae« paxar günü öğle namaıun nrttteakıb Bejlktae Sinanpaşa eamU ş«riflnde ruhuna rthe< edilmek ftzere Mevlidl Nebevi taraa* edileoeğinden bilcümle akraba ve doetlarile arzu eden ihvanı dtnin faanr bv. lunmalan rica olunur. KUçUk hikâye Son tablo Nakleden : A. Kidayet Reel R Feriköyündeki barakalar niçin yıktırıldı r Beîediyeye yapılan şikâyetlerin cevabı Amerikada garib tir leıâ mezhebin Mennonitler, dügmesiz elbiseîer giyiyorlar, asker olmak istemiyorlar. fotograf çektirmeyi en büyiik günah sayıyorlar Fenerbahçeden Hatıralar HİSLER v ÂDETLER'İ I sözLÜK.n I Son Arzu ve Son Nefes Sevlm Şınık |\ . ıu Fikret Çeyrekbaşı GeneGeleceksin Âvrnpa mukadderatının yedi mnamması İKTISADf Y l RÜYTLS 105 inci SAYISI ÇIKTI. I BARIŞ DÜNYÂSİ Şevket Memedali BHgişin ın II 15 inci sayısı çıklı « RESINLI PAZAR'm BETTY GRABLE'in BİR ASK UÇURUMÜ r ŞARK SİNENASIND P İ K P Ü S? SİS HOPKİNS Kolej Talebesi Albert PREJEAN Juliette FABER İsianbul Bclcdiycsi İlânlan j 7 SENE BAHTİYAR PeçetiKadm S. .°k2£
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog