Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

12MayU1944 CDflHURIYET A JB E cephesmde depolarma kadar nüfuz etmişler ve nehrin batl sahiline vannışlardlr. Bu kestmdeki nehlr kıylsı tamamen Aİmanların eline geçmiş buhmmaktadır. Pravda ne diyor ? Moskova 11 (a.a.) «Pravda, gazetesinin yazdıflna göre, Sıvastopolun sulaıtu Rumanyada dehşst uyandlrmıştır. Gazete şöyle demektedlr: «Rumenlerin cezalarmı göreceklerl saat yaklaşmaktadır. Slvastopol kurtarlldlktan sonra General To'bukin'in kumandasl altında bulunan 4 üncii Ukrayna ordusile General Ar.drew Yeremenko'nun ordusu serbest kalmlştır. Sovyet klt'alarl, Yaş'dan Ch'sinau'ya giden demiryolu boyunda Pascani ile Yaş arasinda ve Thaspol'un cenub doğusunda tahşid edilmiş olduklan gibi, Klam cihetinden artlk hiçbir tehl'keye maruz bulunmamaktadlr. Rumanya ve Bu'<?arisiana doğru mu? W2shington 11 (a.a.) Moskovada bulunan Amerikan harb muhabiri Salisbury'nin bildirdiğine göre, Sovyetler Sıvastopolu aldlktan sonra bir taraftcn Rumanya ve Bulgarlstan ve dlğer taraftan belki Polonya ve Baîtık znemleketleri üaerinde yürümek üzere kuvvct tahşid etmektedirler. FS Resim Resim satm almak Fransanın mukadderatı Kurtuluş Komitesile Müttefikler arasinda müzakereler kesildi dedlkten sonra yeni doğ™akta olan Fransanın şeflerlnin yeni prensipleriie bu üçüncü cumhuriyet rejimi arasinda mavcud olan tezada işaret etmektedir. Makale şöyle devam ediyor; €Cezayirdeki İstişarî medisin ekseriyetl, mazl İle alâkayl tamamen kesmeyi tercih etmektedir. Muhtelif celse'erde eski rejinıle uzlaşmak taraftarı olan parlamento azalarl, partîyi fcaybetmîş glbidirler Komünistlerin miliî korniteye iştirakleri ehemmiyetlidir. Bunlardan M. Bllloux İle M. Grenier «Fransiz miiletinin müteyakklz ve ffcimf kontrola tâbi olduğunu beyan etmşilerdir. Komitenin, Franslx hükümranlığjjna sahib olarak hareket etmek İddiası kanunl değildir ve olamaz. O, ancak manevi. siyasî ve hale aîunhaslrdır.> tstişare mecUsnin bir karam Ceıayir 11 (aa) İstişare meclisinin dün verdiği bir Itarara göre azası 175 bin kişiyi bulan Fransız mukavemet hareketl bundan sonra «Fransıa dahil: kuvvetleri, İamini taşlyacak ve resmen Fransız ordusunun bir ciizü aayilacaktlr. Hşdfse/ertfras/nd Kârımız ne? «Hâl» de blr dostum var. Vaktile jemiş pahalıkfeından şikâyet ettiğhn a ralarda bana, «Hâf» den yeraiş alıvenp gömtennei* vadetti. Bu delâletine teşekkiir eitim ve ssrası gelmce ondan istifadede geeikmedim. Şehirde 25 30 knrnşa aJabildiğimiz Yafa portafcallanm sandıkfe on heş kuruşa abp yedik. Yiıde 70 108 kâr rardı. Güzel şey! Bnndan ikl kârım oldo. Birisi aerkesten yü«de yüz daha ucuz portakal yemek, diğeri perakendeeiIeriB ne kadar fahiş kâr ettiltlerini kendi eözümle görmek. Dostumun bu lutafkârhğından bir kaç defa istifade ettim. Son günlerde piyasada portakal çekfllr gibi oldu. Zaten mevsim de bitiyordn. Bir sandık daha alalrm dedim ve dostuma rfra için tehrfon ettfaa. Maalesef, dedi, size buradan artok portakal aiamayız! Kusnra bakmayın! Neden? t Çünkü grup vesikanız yok! iî Anlamadnı. Efendim, bnradaki satınlar toniancıdur. Toptancı malını perakendeeiye satar. Perakendecinin de perakendeci «I. doguna dair elinde grup vesikası olun Fat«raya ba vesjkanm numarast mak lâzundır. Sizin grup vesikanız madıgına göre baradan portakal massınız. Yaaa?. Bn nsnl yeni ml? Evet Yeni kararname ahkâmL Güzel! Lâkfn bu naol tatbik gln* göre portakal fiatlan perakende' cüerit ocuzladı mı? Hayır! Zaten bis onnnls Ramanyanın mîllt bayramı „ 10 mayıs günü, dostnmnz Rumanyanın miliî bayramıdır. Rumen milli bayramı. bir degü, bir ka«j vasfı haizdir. Çünkü Rumanya 1861 senesinin on mayısında milli istiklâline kavuştuğu gibi Rumanya tahtına geçen Birinci Karol"un hükümdarlığı da 1881 yüınm 10 mayısına tesadüf etmiş,, bu yiizden 10 mayıs, Rumen milleünin ve Rnmen hanedanının bayramlarını birleştinniştir. Ramanyanın geçen C"rük Harbden bn harbe kadar yaşad" hakikaten önemüdir. Rumanya, geçen Büyük Harbîn başında, tarafsızhtını ilân etmlştL Harbta flân olnnması üzerine flkteşrinde Kral Karol refat etmlş ve yerine Kral Ferdinand tahta geçmiş, Rnsya tarafmdan ilhakı istenen Transilvanya ve Bnkovfna üzerinde anlaşmalar yapılması üzerine Rnmanya 1916 senesînin 27 agnstosunda Avustarya Macaristan İmparatorliıtiına harb ilân etmlştt O zaman bn hâdiseler Rnmanyanın çigneıunesine sebeb oJdnysa da mütarekenin imzalanması Szeriae Rumanya tahliye edilmiş,' büyük harb Ramanyaya çek pahalıya mal olmakla beraber bn memleketin takib ettiği imar TÇ ihya siyaseti çok feyfaü neticeler vermlş, Rumanya kendisini süratle toptadıktan başka mllletlerarası hayattaki meTkiini yükseftmiş ve önemin! hfssettinnfştl Rmnanya 1930 de ktrrnlan Kutüjc îttlâfın en bettibaşb erkâmndan birl otdnfu gibi Balkan ittifakının erkânından birl olarak da dünyanm bn böl^sinde barışın temelleşmesine yardım ediyordn. RontcB mUretintn ikl harb arasında her vadide attıgı ileri adımlar ,onun refahım artırmakta ve fetikbalini emnlyet altma almakta idl Fakat Rmnanyanın bir taraftan komşularUe arasındaki davalar, diğer taraftan Rumen kaynaklannın zenginliği ve Rumen milli birliginm gevşekligi bu dost memleketin yeniden harbe kanşmasma sebeb olmuş, bu yıizden Rumanya 1942 denberi harb gmt>lukleri ve sıkıntıları içinde yaşamak zorunda kalmıştır. Harb devam ettlgi lçta Rumanya bu yıl da miliî bayramını müstesna «artlar içinde karşüamakta, fakat bn milli bayramdan flham alarak mukadderatına karşı gtiven beslemektedir. Dost Rumen mUlettoin bn harbJ de a'lattıktan ve tmnşa kavuştuMan sonra, geç*n harb sonmds yaptıgi g}M kendtsini süratle tophyarak istilcbalinl taa•vaffakiyetle kwinara bekienir. Dost Rumen miTletînin milli bayramını kutlarken ofMin hakkmda en samimî temennileri besledigfcnfel tekrartarB. Âlmanlar ((Kırımda hâlâ çarpısıyonız» cüyorlar Baştarafı 1 inci sahifede rimlz, nehrin batl kıyısmda düşmannı bir köprübaşlnda gedik açmışlar, ileri hareketleriai topçu bataryalarl mevzilerine kadar götürerek bütün iöprübaşlnl temizlemişlerdir. Sovyetler, çok ağlr ve kanlı zayiata .uğramişlar, 500 den fazla esir vermişler, 163 top vesuir birçok esliha kaybetmişlerdir. Mühim miktarda savaş uçaklan, dün gece Şepetovka ve Proskurov İstasyonlarını muvaffaklyetle bom'oardlman etmişlerdir. Buralarda büyük yangınlar çlkmış ve tahrlbat vtikua gelmîştlr. Aşağı Dinyestcrde bir Sovyet köprübasısı tasfiye edildi Berlin 11 (TJ>.) Alman klt'alannln aşağl Dni«sterde Grigoriopol cenubunda 9 kilometre genişlikte ve 6 kllometre derialikteki Sovyet köprübaşlna anl surette yaptlklarl taarrurun daha ilk safhaslnda, ön jr.evzller zaptedilmiştir. Klsa, fakat sîddetll hücumlar]a üç yerde düşmanm ön saha manlalarında gedikler açümiîtlr. Bunu takiben büyük Alman ve Rumen uçak teşkillerinin işbirliğlle Sovyetlerln müstahkem mevzileri blr çok yerlerde yarllmış ve bürün Sovyet mevziler sistemi bozulmuştur. İlerliyen piyadelerimiz düşır.amn, topçu mevzilerine ve malzeme «D> grupunun Bonnard adına ithaf etüjı on birinci sergisl açilckğı va^it, bu merasimdB hazır bulunanlarm sayısı ve sahsiyetleri, benda büyük bir memnuruyet uyandırdı. Açılış merasiminde söz söyliyen ressam Nurullah Berkto dedigl gibi bun Baştaraft I tnci dan on sene evvelki ilk sergisinde. azası re meclislnin Fransadakİ mttkavemet da dahil ancak on beş kişü'i tophyaoü hareketine daha fazla yardlmlar yapümış olan «D» grupu, bu aefer dört yüz maslnı istediğtni blldlrmiştir. kişiye yakın bir kalabaük celbetmişti. KHrturo? komitesîle Müttefikler Bu, hakikaten bir • muvaffakıyettir. O arasındaki müzakereter inkıtaa gündenberi sergiyi ziyaret edenlern saugradı yısını merak etüm. Sergi komiseıinin Stockuolm 11 (E.P) «Stokhobns verdiği malumata göre, günde vasatî olarak 200 kişi, Fındıklıda Güzel San'at Tldningen» gazetesinin perşembe günü lar Akademisinin eşiğinden aşmaktadır. verdiği Londra kaynaklı bir habere göBugün, sinema salonlarile mahallebici re, kurtarllacak Fransa arazisînin müldükkânları ve içkili gazinolar Irin pek Jd ld&resi Ü2erinde De Gaulle Üe Angmütevazl olan bu rakjm bir resim şer lo Amerlkanlar arasinda yapılan müzakereier İnkıtaa uğramıştır. General gisi için rökor teşkil eder. De Gaulle namina General Eisenhower Memnuniyetimin bir başka sebet>l. ök dört gün içinde sergiden on iki tablo aa ile Londrada müzakerelerde bulunan General König'in şifrell telgrafîar gSntalmıs oknasıdır. Sataş yekunTi iki bin lidermesine diplomatlar İçin allnan takrayı tutuyor. Bu satırlan yasarken ögyidat dolayısile müsaade edilmemesi ürendiğime göre şehrimizin tanınmıs tüczerir.e General König görüşmeîeri kescarlarmdan biri, Cemal Tollu'nun cıdmiştlı. den güzel ve şimdiye kadar teşhir ettlği Dîğsr taraftan Londratia bulunan De en büyük tablosu olan «kompozisyan> u satın almak için müracaatte bulunmuş G"ulle mümessilinin Fransadakİ mutur. Ayni zat, NuruHaiı Berk'in Tekirda kaveınet hareketile temasa geçmesine ğindan yapmış olduğu peyiaajı da almak de İ; jri'izlerce müsaade edimemiştir. istemektedir. Satılan tatololardan vedisini, serginin açılış merasiminde de hazrr bulunan Hür Fransa Milli Kurtulu? mümesBÜİ, ikigini gene bir tüccar, digerlerini de iki amatör almı^lardır. Hususî eşhas arasinda metnleketlmizde nihayet sergilerden resim satın alma cereyanınm başgoetenn:^ olmaa umumî zevk seviyemiz için takdirle karşüanacak bir neticedir. Bu oereyanın kuvveüenmesl, şüphesiz san'atkârlan teşvik edeceğl gibi, resim heveslilerini bir takım madrabaüarın tavassuüanndan kurtararak kendüerini hakikl san'at ve halıs kıymetletle temasa geçirecekür. Bundan başka, bugün, bir tai>lo, yalnız mane\1 ve bediî bir kıymet değil, avpi zamanda maddl bir kıymettir. Zamanla, ressamının Iktlsab edeceğl şahretle, bu krymet artar. Bazan da, düşebüir. Bu, tablo satm alınirken, hakikî san'atkârı sahtesinden seçmekte gösterilecek lsabete baghdır. Avrupada btr çok kimse, san'at anlayışTan sayesinde veya, sanattan anlryanlann tavsiyelerml dinliyerek ucuza satm alrp teşkil otöklert koleksiyonlarla zengte olmuşlardır. Bu husnsta bir çok misal zfkredHetıilir. Hulâsa olarak demek istedlgim çudur ki, bogün resinj saön alan bir amatör, sadece »vkini tatmin edip san'ata hömet etmekle, cemiyetin sevtyestni yiftseltrp san'atkân teşvik etmekîe kalmamakta, ayni zaman<Ja parasmı emin Mr krymete yatırmış olmaktadır. tşt«, memieketimfee bn anlayjj! da fllen «D» grupu getinnlş bnlanuyor. Amerikanın yeni Bahriye Nazırı Wa3hington 11 (a.a.) Mr. Jaaıes Porrestal, Birleşik Amerika Bahriye Nazarhğına tayin edilmiştir. Kendisl bir müddet evvel ölen Aîbay Knox'un yerlne geürilmiştir. 54 yaşmda bulunan Mr. Forrestal, 1940 taröıindenberl Baiıriye Müsteşarlığî vazifesini ifa etnjekte idi. Mr. rorrestal demokrat partiye mensubdur. Birleşîk Amerika donanmasının süratle gelişmesi yolunda büyük ölcüde çalışmalarile şöhret bulmuftıır. Dr. Göbbels'in bir makalesi Tîmes FransK komitesine hücum edryor Londra 11 (a.a.) Tlmes gazetesinde İntişar eden bir makalenln muharriri, son zamanlarda Cezayirie cereyan eden siyaeî hâdiselere istinad ederek slyasî Istihalenin yeni bir rejime doğru vukua gelmekte olduğunu göstermekte ve bu rejimi üçüncü cumhuriyetle tam bir ayrlllk arzeden «Jakoben» rejimi diye tavsif etmektedir. Muharrlr: cÜçüncü cumhuriyet es3S Itibarile parîmanter bir rejlm İdi. İktidarın sıklet merkezi, meh'usan meclisindeydi» I İkinci cophe bazırlıği Baştaraft 1 tnci sahtfede Bir Amerikak mnbarririn makaiesi Müano 11 (a.a.) Assiclated Pressin NewYork'tan verdlğt habere gör« «Sa•urâey Evenlng Post> gazetesiııd» Forest Davies imzası altında çıkan bir makale, Stalin il e Roosevelt arasinda T.ıhranda başllyan samiml ve sıkl dostiuk mevzuunu uzun nzadlya izah etmektedir. Davis bu yazıslnda Stallnin haddl zatında soğuk ve çekingen olan tabiatınin Rooseveltin şahsî sevimliliği k»rşislnda kaybolduğunu yazraaktadır. Muharrixe nazaran, bu İkl devlet adammın yaptıklan blr çok nzun göriişmeler neticeslnde Stalin, Sovyetler Blrliğinin kendi komşularile karşilıklı iyl nrönasebetler İçinde yaşamasinı arzu ettiğlnl ve kendislnin Avrupaya hâkim veya sahib olmak hususunda hiçbir emel ve hırs beslemediğinl kemall samlmiyetle Roosevelte temln etmiştir. Muharrir yazısına şoyle devam eöiyor: <Stalin'le Hooeevet, T&hran konferansındanberi mektublaşarak ve tejgrafla muhftbere ederek aralanndald sahsî t3ması temadi ettlrraişlerdır. Rocşevelt, Tahran konferansı günlerinde 14i kj, Sovyetleri harb sonraa devrinin §amimî ve hayrrhah bir kalkınma yardımcın olarak diğer mubarib 6evletl^ arasına katm3ga kat'I surette karar vermiştt. Bu karar, Rooseveltin programının esas maddesl teîâkM edilebilir.> ömer Rıs» DOĞRUL Tfio kmetferi Sırbıshma girdüer Londra 11 (a.a.) Yugoslav kurtaluş ordusu umumî karargâhlndan bildirüdiğine göre, Slrbistanın Valjeo T€ Gorni çevrelerinde çetin savaşlar olmaktadır. Yugoslav kurtulns ordusona mensttb Sırb birlikleri iki buçuk sene Bosna ve Hersekte savaştıktan sonra bu suretle nihayet Sırbistana girmij bulunmakta. dırİ3r. Slovenya'da Yugoslav çeteleri teşebbürü ellerinde bulundurmaktadırlar. Amerika da Tito nezdine bir heyet gönderiyor Stockholm 11 (T.P.) «Daily Mail» gazetesinin bildirdiğıns göre. Washing ton. Yugoslavyada çete reisi Tİttfntro umumî karargâhına askerî bir heyet göndermek istemektedir. Buna muksbll Titc'nun Washington'da bir mümessil. liği bulunması kabul ed'lmektedir. Berlin 11 (a^.) D.N.B: Alman Propaganda. Nazın Dr. Goetobels, hafta'ık «Das Reich> fflecnraasında «harbde partimiz> başlıgı altında neşrettigi blr makalede şöyle diyor: «Alman mllletl birinci dünya harblnin zorluklarile bugünkü harbin güçlükleri karşısmda farklı bir tavır almıstır. Aradaki fark o zaman Ahnanlann değerli şeflenlen ıriahrom olmasmdan ileri geîiyonJn. Fllhaklka, Alman miDetlnl bugün azimli adamlar idare etmektedir. Umumî hayatın hiç bir sahaa yoktur kl partrmiz orada hâkim nüfuzanu KösteTmemiş olsun. Parttmizrn en ç«* dJfckat ettigi noktalardan biri harb Otttyaclarlle şahsî ihtiyaclar crasıncJa devaınh; btr muvazene temin etmektir. Partimlz, iktidar mevkiine, ceb:r istimal ederek gelmemîştir. Diişmanîarımızın iddiaa hilâfuıa biz iktidan. mllletin iradesile aldık. Nasyonal sosyalizm rejlınl, milli iradeyi, tarihin kaydehned'gi derecede g?niş ölçttde temsll edlvor. A'manyada devtatin Fikre! Ad9 re partînln vazifelerl o kadar sarih olarak tefrDc edilmiştir W, favdasız ceklşm^Tere yer kaVrwmi.«ttır. Part! nıiret', hükumet îse d«Ie*l idsre etmektsdir. Harb esrmsmda m«1etl idare etmek OTP Başmakaletten devam selesi o kadar »ümnlHJ Mr iş olmttü/nr W feklciriarl arannda da bu hakikati iyi bumın ehemmlyetlnl ve kiymetlrii mflbilenler çokluktur. Henüa bitmiycn bir nakssa etwç&e Imkin voktıır.» harbin yann oeler dagnrabileceğini şimdiden tahmin edemiyeceğimize göre, coğrafya durumlan itibarüe btrbirine karşı kuvretli blrer destek mevkiinde Baştaraft 1 inct sahifede bulunan iki devlet, aralanndakl ittifak Amerikan ve îngiliz delegeleri rapor. muahedesine dalma saygı beslemelidirlarmı bitirmiçlerdlr. Amerikal'larla tn er. gilizlerin petrol hakkında bir anls^ma Beş yıl içinde tfirlfi tecrübelerden geakdetmeleri çok muhtemeldîr. çen, bugün de bütün canlılığı ile yaşıSocony Vacoum Oil kumpanvası ida. yan bn muahedeyi, ona yol açan miışre heyeti reisi Mr. Ohn, A. BroTm ve terek beyannamenm bu be^inci yıldönüHoustctı petrol kumpanyasıiî?. mensub münde bir daha selâmhyalun. Mr. George A. Hill. Suudî Arablstanda*NADtR NADİ ki Amerikan imtiyaz böigesinden Akdenize kadar 1350 mil unmhıŞımda bir petrol borusu inşa etmek hususundaki Amerikan hükumet projesini tenkid etmişlerdir. Sovyetlerve Polonya Baştaratı 1 inci sahifede . Mookovada bir Polonya hökmneti mi kurnlacak? Malmo 11 (a^.) D.N.B. Leh aaImdan olan Amerikalı rahib Orlemansı. ki'nin Stallnin himayesinde kurulacak yeni bir.Polonya hükumetinde riyaseti işgalinin muhtemel alduğu, I.N.S. ajansının S^ringfeld'den verdıği bir haber den Sğrenilmektedir. Orlemanski'nin taraüterları, kendisinln seyahate çüamsdan önce söylediği sözleri bu yolda tefsir etmekteıîirler. Orlemanski demîjtl ki: tehükeli bir yolculuği « tTzun çıkryorum. Wa8hingtondq benim İÇJn her ?ey yolun* konuhnuştur. Bu. bir sırdır. fakat fld hafta sonra sîze büyük btr sOrprîzTe g*ri d8ı»ece*lm. Ben. ta rîh yapacağrm.» Mareşal Petain Paris ctvarmda yeHeşti Ankara 11 (R.G.) Mareşal Petain'in ikametgâhmı Paris civarında Seine.etOise'de bulunan bir şatoya nakiettiği Vichy radyosu tarafmdan bugün bildL rilmiştir. Marejal yeni ikametgâhında İyi ama kordeşün! Ba kanunamedevlet işlerile meşgul olmafa bajladen maksad mallan ocuzlatmak. pahamjçtır. lılıgm öniine geemck, yüzde yüz,* ikl yüa, Diğer taraftan Petain'in vaki arzusu yüz kazanclara son vermektir. Hal. üzerine Almanyanln Fransadakİ mü b«ki siz perakendecOere kanşnuyorsumessili Von AbetzT kabul etmiştir. nnı Onlar da istedikleri gibi oynuyorlar. Bea eskiden Hâlden bir aandık portakal alır yerdim. Şimdi bana onu satmıyonanoz. Majıavda da fiatlan indi Baştaraiı 1 inci sahifede remlyorsunuz. Benim bn kararoamedea üstünde daima bir emniyet seddl uör kârım se oldn? müşlerdir. Gene ayni zorîuklar içinde Bcy kardeşh»! B« kararnamelerta Türkiyeyl kuvveüerKİinnek içiıı İngüte tatbüuna memur»ı. Felsefesinl yapmak, rentn elaıdfin geleni yapmaga çalıştıgını s«in kânntz olap ohnadıgını karqtmak hatrrlamadan geçmiyeceğiz. Bir kelime bize düşmtz. ile hulâsa ederşek ikinci donya harbinin Dogra! E bari Uptam partakal ft. en ça?trtıcı defriîienliklert arasmda İki atlarmda bir düşüklük var mı? devlet münasebetlertni her hanfii Mr Bayırr O da yok! şüphe bulutu karartmacuşör. Görüs Müstahsilin kaça sattıgmı kontrol torklan, hattâ sertçe münakaşalar ol edebi'iyor nmsnnnz? muşsa bile bütün bunlar da İngiliı tatihsal için fiat tesbit edBmcdf kJ Türk tttlfakı menfaatlermin hakikî ge bn kontroliı yapabilclfan. rekleri kaygısmdsn svnhnmamıştır.> Âli Deseae aztzim kavra blıhn blt san&k portakoha başıns ia,^ Benfaa tmtiyazlı şîrketlerde çalışmîş ba kararnamedeB k&nm ne oMı? Ne «riacak kanfcştaı. Bir makaM demiryol memnrlannm teka mpvzuu. üdiyesi hakkında bir lâyîha Ve silöftik. TaHhe bnkmT Tiirk IngiKz îHUakı Bir yıldönümü Mattefikler ve tarafsızlar Baştarafı 1 inci sahifede Portekizliler herhangl bir devlet tarafmdan kumanda edilmesine tahammül edemeyiz.> Tanca'daki Alman konsoloslugu hâlâ kapablmamış Londra 11 (B.B.C.) Londra radyosunun bildirdiğine g&re, Müttefiltlerk İspaDya arasındaki anla^manln akdinden 9 gün geçtiği halde Tancadakl Alman konsoloslugu hâlâ kapanmamıştır. Bu hal Londrada İyi karşilanmamakta ve Müttefikler taraflndan İspanya hükurneti nezdinde yeniden blr teşebbus yaplîdlğl tehmln olunmaktadlr. Pelrol davası Ankara 11 (Husuat) Devlet DeHiiryollan memurları tokaüd sandığl kanununa muvakkat bir madde ekliye n bir proje hazlrlanmlştlr. Muvakkat maddeye göre, demlryollan memur ve müstahdemlerinden daha önee imtlyazll demiryolu çirketlerinin müseccel ve daiml rezifelerlnde bnlunanlaria bu şiıketlerde geçen bizmet müddetleri de l*kaüdlük hesablannda »ayılacaktır. H73 sayill kanunun üçüncü m«ddeılne tevfikan demiryollarlna naklen tain eâUenkrİn nakildpn evvelki Lareme tâbi memurlyetierde geçen hizmetlermln en çok 10 yıll, Hicaz d«mlryollan idaresinde vazlfe görmüî olanlann da hizmet müddetlerinin tamamı fDî hizmetlerine eklenecektir. Lâyiha kanunkştlktan sonra bu vazlyetteki memurlar üç ey İçinde tekaüd sandığina yazı İle müracaat etmek şartüe bu haktan faydalanacaklardir. NOTÎ 2. B. FELEK OimyuculanmKdan Nîyazl Ona: Berri gormege gelirsenfe memnun oı. Akşam öserîert dörtten sonra ga B. P. Bakırköyde spor bayramı Baştaraft 1 Jnd tahifed* Güneş miisabakalan Pazar günü Kaslmpaşada GeylkM Alle bahçesinde Güreş kuHibü güreşEerfle Kasımpaşa Genclli kulübü aralncîa bir müsabaka yapilacaktır. Bu müsabakalara Mlllî takln gureşçiler'.nden Kenan, Adnan, Büyük Mustafa ve M b e d Çoban lştlrak edecektir. Muhiar infihabı Baştaratı 1 inci sahifede üç muhtar namzedl g^sterecek, bunlardaa biri intihab edilecektir. Şehir Meclislnin dünkü lçtlmamd» nüfusu az olan mahallelerden bir kismlntn diğerlerile birleştirllmesins karar verilmlştir. Bugünden itibaren kazaîar mahalle intihabmm nerelerde yapllacağml ilân edeceklerdir. Vüâyet dare heyeti mahalle muhtarlarının aacaklan harç tarifesinl hazırlamlş v« bu tarife dün Vali ve Belediye Reisi arsftndan tasdik edilmiştir. Buna nazaran, gayrimenkullere aid satlş lşlerinden o gayrimenkulün klymetinin blnde biri nlsbetinde, alelumum ilmühaberlerden de blrer lira harç allnacaktlr. Ancak fakir halliler, muzaheret! adliye, muhtaç asker ailelerine aid İlmühaberlerle resmî evrakiq tasdlklna aid muamelelerden muhtarlar harç almıyacaklardır. Yapllacak İntihab İki 1 sene için muteber olacaktır. Muhtarlar doğum, ölüm, evlerKne Işlerinden do ücret almlyacaklardlr. Türkîyedeki petrol hakkında Mubarririn tesbit ettigine göre. Statngüiz lktısadî Harb Nazın Kahire 11 (a.a.) Anadolu Ajan lin'in Churchill'e karşı vazlyeti. bu derene diyor? sır.n hususî muhabiri bildiriyor: ce haynhah de$Udlr. Londra 11 (B.B.C.) îngiltere lkti. Neşredilen bir enurname gereğinde Muharrir yazısına son verirken dJyor sadî Harb Nazın Dingle Foot. Türklyede şimdi Kâbilde bulunan Emin Fuad kl: Adana ve diğer bölgelerde petrol araşManastırh, Mısır hükumetinin Ankara «SUain'in Churchill'e ettaği vaidler, tırmaları yapıldığmı, fakat neticer.m elçiliğine teyln edilmtştir. caıurchiirin Sovyetler Birliginln barış henuz ihtiyaca kifayet edecek Wr nİ9maz hasnn durumtmu takındığı sene bet arzetmedigini bndirmiştir. ttalyan kurtuluş ordusu lerden ka'mıs hatıralarla maşbu ldi.> Dingle Food. Alman!arm Türkiyede Londra 11 (B.B.C) ttalyadafci beDavies, bundan sonr», Rusların nok petrol imtiyazına sahib bulunup bulunsinci ordu kumandanı General Clark bugün «ttalyan kurtulu? ordusu» nsnu Ui naaarında «Roosevelt'in ikinci cep madıkları sualine şu csvabı vermiştir. altında Müttefikler saftnda çarpijan bir heyi açmak hususunda Churchill'den da« Bu mesele hakkmda malumatm ttalyan birUği meydana geürüdigjni ha gayretkeş> olduğunu ilâve etmekteyoktur» dir. söylemijtir. ^^^^^^^^ Mısırın yeni Ankara elçisi İngilfere ile Belçika arasında bir anlaşma mı îmzalandı? Berlin 11 (T.P.) «Neue Zürcber Zeitung» gazetesinin veriiği bir habere öre, AngloAmerikan hükumetlerinin Belçika mülteci hükumeti'.e yaptığı bir anlp.şma, Berlln salâhiyetll slyasî mfhfillerinde alâka ile takib edilmijtir. Berlin hariciyesinde söylendiğine göre. bu anlagma tıpkı Sovyetleı Bırlığile Çek mülteci hükumcti arasındaki anlaşmıya benzemektedir. Çek mülteci hükumetile yapılan anlaşmada çek töl;elerinin Sovyetler tarafıcdan i?gaiine musaade edilmektedir. Londra 11 (a.a.) Hindistan Na. zln Mr. Amery, bugün Avam Kamararasmda. Gandi'nin sadece sıhh! sebebler yüzünden serbest bırakılmış olduğunu re slhhî durumunun endişe verici mahlyette bulunduğunu söylemiştir. Sorulan blr suale cevab veren Nazır, Gan di'nin hiç bir jarta tâbi tutulmadan serbest bırakılmış olduğunu İlâve etmistir. Bir işçi meb'usu. Gandl iyileftikten scnra tekrar tevkifinln b'his mevzuu olup olmadıgını sonnuştur, Cevab veren Mr. Amery lcabederse bu meselenin de inceleneoeğini bildirınij«r. Gandi hiç bir şarta bağh Stettinius Amerika Hariciye olmıyarak serbest bırakılmış Encümeninde izahat verdi Washington 11 (a.a.) Hariciye müsteşarl Mr. Stettinius dün Ayam mec lisi Hariciye Encümeninde 2 saat süren Londra seyahatinin netlcelerı hakkın. da izahatta bulunTiuştur. Encümen harb sonrasına aid projelerin tetkiki ile meşgul olmustur. Ankara Konservatuar Müduru Ankara 11 (Telefonla) Konservatuar Müdürü Orhan Şaik, Vekâlet emrine allndl. Çorab imalâtı fire farkı Güzel çocuk, diyor benim, kirli bir meııdil değersiîüğile flrlatıîıp önüme atılan, nice kiymettar varllklarl, bir salcspur parçası gibi, İki ucundan tutup nasll yirttığlml, nasll parça^dlğîmı blr bi^en. korkardın gözlerimin İçine bak m?ğa şimdi!. Onu omuzlanndan İterek otomobile dogtu sürüklüyor. Sana karşı nedense, garlb bir mer. hamet mi duyuyorum İçirode!. Hayatınl bozmak istemiyorum senin! Dikkat et, b:m güzel kadmım! Benden kurtulamaz. sm sonra! Haydi. akllnl başma topla, düş öpürae de, aldığim yere blrakayuı «eni! Evine dön, hemen gözlerinl yum, derin bir uykuya dal. Kalktlğln zaman, ümld ede>im ki, bütün bunlarl unutmuj ohır. sun! Kadm. otomobilin kapislnı açarak İçe. ri giriyor. Çocuğu da bileğinden tutup çeki\or. Ve daha fazla konuşmaslna müsaade etmiyor. Güneş henüz yeni doğmaktadır. Gaza baslyor. Otomobil, hızla etik ve baJem ağaçlarüe örtülü bir sirttan geçe. rek, Beylerbeyini, Bağlarbaşlna bağlly^n bozuk yolların üzerine çlklyor, ve bir rüzgâr gibi Kadıköyüne doğru uçup gidiyor. On beş dakika sonra... Otomobil. gece kalktlğı vere gelmiştiı şimdi. Modaya dönecek koytu köşe.. K?.dln. frene basarak otomobili durduıuyor. Tan blr lâkaydi içindedir. Büyük bir soğukkanlılıkla, yorgun başlnl çevirerek yanındaki gence bakiyor. Elini uza tiyor. Haydi delikanllm diyor. Parmaklarlmln ucundan . son bir defa daha öp benl ve otomobilden atla sonra!. Bir daha birblrlmizi göTdüğümüz yerde, birbirimize bakmlyacak ve selâoılaşmlyacağızl.. Çocuk büyük bir h«yecanla gene ka dlnln ellerine sarılıyor. Yüztünü, bu küçük ateşli ellerln üzerine koyuyor. Dudrklarını parmaklarlnda dolaştirlyor, gözleri birdenbire doluyor. Ne olur, dfyor; ya'.varırlm size, beni bırakmayın! Ayda bir defaclk olsun, beni görmeğe tahammül edin! Sİzİ kat'iyyen rahatslz etmem! Hayatınızı boznism. İstediğiniz biçimde, emrettL ğiniz şekilde hareket etmeğe razl olurum. Bir gölgeniz, kölenız, köpeğiniz gibi, ayaklarınlzln altında dolsşmağa, sürüklenmeğe hazırım. Yalniz bir parçaclk olsun sevin beni! Ayda yllda bir defaclk, yamnlza çağlrmıçi kabul edin, yeter bu saadet banî!. Çocuğun kirpiklerinden kopan bir dsmla yaş, o slrada kadmm parmakları üzerine düşüyor. Kadm hiddetle elinl çeklyor. Yeter artık diyor; yalvaran eıkek seslnden. gözyaşindan nefret ederim ben!.. İstemem!. Bütua bunlarl unutman lâzlm olduğunu, sana sebeblerinl de izah ederek anlattlm. Bak, karşıdan İnsenlar geliyor. Birbirimizi tarumiyoruz diyonım sana!.. Haydi, atla arabadan aşağı!. Gideceğim ben. Uykusuzluktan ölüyoruım.. Çocuk haşyetle bir an geri çeklliyor. SOKAKTAN Gelen Kadın (s) Esat Yazan: Mahmut Karakurt Kadın, hemen arabanin kapislnı açara'î aşağlya İniyor. Güneş yükselmlş, caddeler İnsanlarla Ylrtlk bluzunun yakalarlndan dışart fırllyan yarall goğsünü, elîerile kaplyarak, otomobilin durduğu evin kapisl öuüne geliyor. Zile baslyor. Saçları perişan şakaklarınln üzerine dokülmüştür. Başınl sarsarak saçlarını aıkaya fırbttıktan sonra, zile hiddetle blr defa daha basıyor. Bir dakika... i Kapı açılıyor ve beyaz prostelâlar 1çinde gene bir klz meydana çlklyor. Kadin hemen kendlnl lçerl atıyor. Benl kimse aradl mı dün gece Marlka diyor. Hayn, klmse aramedı slzl hanimefendl, yabuz... Sözünü tamamllyamlyor kız!.. Kadırtin gece Fenerbahçenin ıslak ve karanllV otlarl üzerlnde, yalnız bıraktp gittiği kır saçlı adaml, «imdl, merdive Dercek her şey bitti, her şey unutulncak öyle mi? Evet, her şey bitti. Herşey unutulaca!î. Bir daha benl aramıyacaksmız. Aramıyacağlm!. Çocuk o zaman, nefret dolu bir sesle bcğuk boğuk bağlrıyor. Çok zâlhn, çok kötü bir kadınsıniz siz! Sana in aşağı diyorum. Çocuk kendini hemen otomobilden aşağı atlyor ve atmasile beraber kadlnln da gaze basması bir oluyor. Allaha ısmarladlk güzel delikanllm!.. Gencin cevab vermesine vakit bırakmıyor. Direksiyonu çeviriyor. Otomobil bir anda, gene o mahud sür'atile, sokakların arasına girerek, gözden kaybolup gidiyor... *** Yarlm saat sonra.. Otomobil, bir evin önünde dunıyor şlmdL nin başlnda, kollarınl kavuşturmuş, başını kaldınmlş. taştan bir heykel gibi, hareket etmeden dimdik dururken görüyoruz. Kadın lâkayd, yorgunluktan kap&klarlnln ağlrllğına taharrmül edemiyormuş gibi yan kapaîl duran gözlerini. çevirerek ona bakıyor. A, sen burada mıydm Cemil diyor! Ne vakit geldin? Adam cevab vermiyor. Kadınsa, sanki hiç bir şey olmamış gibi, ellerile çlplak göğsünü kapamağa devam ederek: Marika, çabuk banyoyu haziTİa! Ölüyomm uykusuzluktan!^ Diyip, ayni alâkaslzllk, ayni soğukkanlılıkla, sğir ağır merdivenlerien yakan çıkmağa başlryor. Çlklyor, çlklyor ve tam gelip adamm önünde duruyor Adam, hâlâ yerinden kıpirdamamıştlr O zaman, hiddetle ve sert bir sesle: Ne oluyorsun gene rica ederinı Cemil diyor; nedir bu surat? Adam, bir an. soluk, thtiyar dudeklarlnl hiddetinden dişierinin arasına alarak lsıriyor. kanatıyor. Sonra, kapaklarından dışcın fırliyacakmlş gibi, gözlerinl açlp, kadının gözlerlnln içine baklyor. Sende hiç utanma, haya denîlen şey yok mudur Semra diyor!. Arlanmak nedir. hicab nedir, hayatmda bir defaclk olsun duymadın mı?. Şu haline bak!. Kaldlrlmlarda kalmış bir sokak sürtüğünden bile daha Iğrençsin! Ne adî mahluksun sen Yarabbi!.. (.Arkatı var) Çorab fabrikatörlerinin yeni imalât kâr hadleri dolayısile çorab firelerine yaptıkları itirazlar Bölge Sanayi Bir. liğinde tetkik edilmiş ve fire için yeni esaslar tesbit edilerek Vekâlet» gönde. Büyük Dogu kapatıldı rümistir. Çorab imalâtı için muhtelif Aldığımız malumata göre cBüyük; cinslerde yüzde sekizden cn beşe kadar Doğu> mecmuası Vekiller Heyeti karafire farkı kabul edilmiştir. rile kapatılmıştır. Memurlar kooperatîfini idare edenlerden bir dilek Maliye memurlarmdan Ahmed özer yazıyor: «lyi niyetler ve büyük himmet, lerle vücude getirilen Memurlar Ko>. operatifine sevincle ortak olduk. Fa kat bizim gibi Üsküdarda vazife gö. ren memurlar. üe Üsküdar yakasında oturan memurlar bu teşekkülden istifade edemiyorlar. Erzakıa Istanbuldan taşınması zorluğu, vapur parası ve hamal ücreti ile birlikte alınacak şeyin lüzumu olduğu anda tedarikinin imkânsızlığı bu teşekkülden faydalanmamıza engel olu. yor. Onun için Kadıköyünde oldugu gibi trsküdardi da bîr şube açılacak otursa o yakada oturan ye razife gören ortaklara bu koopera. tifin ancak o zaman hizmeti dokun. muş olur.» Çöpçülerin uğraonadîgı bir mahalle Haliç Feneri, Abdisubaşı mahallesi 57 numarada Cemil Gülcan yazıyar: «Istanbulda sık sık bulaşık hasta. lık vak'aları olduğundan bahsediliyor. Bu gibi teessüfe şayan hâdise. lerin sebebi şüphesiz kirliliktendir. Meselâ bizim mahalle çöpçülerin uf. ramadığı bir bölgedir. Bütün mahal. leli tenekelerinin muhteviyatını yan. gm yerlerine dökmetrtedirler. Aîd olduğu ıcakamlara da müracaatta bulunarak şikâyat ett'k. Henüz bir faydası görülmedi. Belediye tanzi. fat işleri şefliğinin nazarı dikkatini celbetmenizi dfleıim.» i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog