Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ıı CUMHURİYET A B B R;L Tarihî bir yıldönümü 1944) yılının on mayısı, Almanyaııın Holanda, Belçika ve Fransaya karşı taarruıuna şahJd olmuş, «Almanyaııın nıukadderatını bln yıl için tayin edecek büyük muharebeler» başlamıştı. Bir aj geçmeden, bn memleketler istüâ edilnıİ! ve İngütere kendl adasına çekil Beklenen hâdise, İngilterenin istilâsı ve bu tetilânın başarılmasile Almanyanm hâkimiyetine karşı duran bütün kuvvetlere baş egdirflmesiydi. Çok geçmeden İngiltere harbi başladı, Almanyanm lstüâ knvvetlerl harckcte hazır bir halde ldl ve bütün hava kuvvetlerl İnsrÜterenin limanlarını ve hirlerini tahrib etmekte idi. 1940 yılının ağustosunda başhyan muharebe, Almanyanın ilkteşrin sonunda 2375 tayyare kaybetmesile neticelenmişse de buna rağmen bütün şiddetile devam etnıiş, fakat 1941 senesinin 10 mayısı bn taarruznn kırılmış olduguna şahid olmuşta. Almanya, hava harbinde ngradıgı bu nıağlubiyetten sonra İngiltereyi denizde mağlub etmek için faaliyete geçtl ve Alttıanyanın denizaltılan bn işl üzerlerine alarak büyük bir savas. açtılar. Harb şiddetliydl ve son derec* yamandı. İngiliz gemilerile Atnerlkan gemileri, deniz diplerinl boyluyor ve Miıttefikler son dereçe sıkıntılı günler geçiriyorlardı. Almanyanm deniı harblnl kazanması, tngilterenin çevrilmesl ve bn yüzden ao kalarak teslim olması de»çkti. Mütteflkler, bn harbi de, büyuk güçlüklere katlanarak sonnnda kazandılar. Balkanlara Alman takvi eri geliyor Küçük milletler Baştarafı 1 tnct tahıfede yük münakaşalar ve büyük fikir ayrıllklarl mevcud olmadlğlnı söylemiştir. Müttefiklerin ve bilhassa Amerikalılarm, Almapyanin peyklerl için kayidsız şartsız teslim olmağl sart koşan hükürcleri değiştirecekleri hakkında Londra'dan gelen faaberin doğru olup olmadığl Hariclye Nazirından sorulmuştur. Mr. Hull, bu iaberl tasdik etmemiş ve demiştir ki: cTabü.bu meseleıher cihetten tetklk ediimiştir. Fakat bu hususta şiıcdilik ancak umumî surette bahsedebilirim.> Bunun üzerine gazeteclîer, Amerikan hükumetinin kayidsız, şartslz teslimi talebinde israr edlp etmediğini sormuşlardlr. Nazır buna cevaben ckayidsız şartsl7 teslim> İn Ameriksnın şimdiye d^r saydlğl bir prensip olduğunu söylerriştlr. Sovyetlerle Norveç arasında müzakereler Berlin 10 (TJ>.) Sovyetler Bir!lğlnı n Norveç hükumetile müzakerelerde bulunduğuna dair gelen haberkr, Berlln harlclyesinde «çok heyecanlı» diye vaslflandırllmlştlr. İngilizlerin Norveç mülteci hükumetile müzakerelerde bulunduğunu yaydığı bir sırada, bu haber daha ziyade dikkati çekriştir. Sovyetler Birllğl bu suretle İnglliz hükumetine Norveç meselesînde fevkalâde alâkasi olduğunu anlatmak istemiş olması büyük blr ihtlmal dahlllndedir. Askerî vaziyet Tramvay saygısızları aygısızlık bir hastabktır, Hem bnlaşık bir hastalıktır. Mücadele edilmezse, hepimize geçebilir. Geçende gaUba (VâNu) nun ywdığı gibi bir saygısıza ses çıkarmamak, saygısızlığını ihtar etmemek, nezaket değil, pısırıklık, sunepeliktir. Sünepeler arttıkça saygısızlar azar. Saygısız adam, yalnız sizin sahst huknknnuza değil, umumun menfaatlno ilişen kimsedir. Kendi haklanmız bakımından onun saygısızlığına ses çıkarmasanız bile umumun zaranna yaptıği harekete göz yumamazsmız. Hemşerıllk vazifelerinden biri de saygısızlarla, terbiyeye, nizama ve şehrin örf ve âdetletine karşı yürüyenlerle mücadeledlr. Ötedenberl tramvaylar bn »aygısızlıkların harman oldnğn yerdir. Şhndl H<€Vsünin ısınmağa yüztntması üzerine bnnlarm artmakta oldngu şn günlerde taarrnza geçmemiz lâzimdır. Onnn için bn satırlan yanyornm. Evvelâ saygısızlık tramvaya btnerken başhyor. Bnnlann basinda gelen (1) numarah saygısız tramvay basamafınıa önündekl tntamak demirine yapışıp duran ve içeriye yolcn girmesine tagtl olan kimsedir. Kim olnrsa olsnn bn adama oradan çekillp geleceklere yol vermetl Iâzım geldiğ< tereddüde yer vermiyecels kadar keskin şekilde hatırlatılmah, c«kflmezse ısrar edilmelidh, Yol, iz Mhni^ yenlere, onn ögTetmek medeni insanlann vazifesidir. Almanlar için yakın tehlike doğu çephesinin cenubundadır! Baştaraft 1 ftıei tahifede defa hücumla zaptolunınak talihsızliğine uğrıyarak pek fazla yakılmış ve yı. kılmıjsa da ele geçirmek Ruslar için ehemmiyetli hir muvaffakıyet sayılır. Çünkü Kırım onlarm Ukrayriadaki cephe kesimlerinin kanadı gerısinde idi. SıvastopoJ da Odasa'ya 300. Tuna ağzma 330. Köstenceye 490 ve Varnaya ancak 575 Km. mesafede bulunmaktadır. Almanlar Kırımdan sonra Sıvasto. polda kalarak bir müddet zaman ka zandıktan sonra burasım da bırakmaları kat'î lüzumu olmîdan fazla zayiattan çekindiklerinden ileri geliyor. Çünkü onlar Ruslan Dinyester ağza Tiraspol Kişinev Ya^ Seret hattınm ileris'.nde, Karpat eteklerinde Stanislav Brody ve Kovel ötelerinde durdurduklarına ina nıyorlar. Bu takdirde Sivastopolun düşmesi, Almanlar için stratejik büyük bir kayıb olamaz. Bahusus Sovyet bcmb2rd'.man ııçsrfiloları Müttefiklerin onlara 10 bin den fazla uçak göndarmelerine rağmen. henüz bir kaç yüz Km. ileridekı Ploesti petrol alanı ve Bükrsş gibi çok ehemmiyetli hedefleri döğememektedirler. Onun için. Müttefik uçıklan buralara, Kırundah olan mesafemn yarısı kadaı fazla uçarak cenubî ttalyadan gelmektedirler. (Bari'nin Bü'îreşe mesafesi 850 e Ploestiye 865 kilomstred*. Kır:mdan ise bomba uçakları Ploestiye gelmek çin 600 Km. uçmak zorundadırlar.) Kontroîu müşkül ve hemen daima mübalâğalı haberler yayan Stockholm mahrecli telgraflann guya Moskovadan haber aldıklarına göre Ruslar, cephenm cenub kısmma oîdukça ehemmiyctii lîuvvetler getirm&ktedifler. Bu nevi telgraflar her ne kadar inanmak icin değlllerse de Rusların, bugün ancak 300 350 Km. ilerde bulunan Ploesti ve Bükreş hedeflerini ele geçirmek için, cenubda hücum etmelerl iktiaz eder. Onlar, bu taarruzu bolki de Müttefiklerin ikinci epheyi açmalarmı bîk'emeksizin yapa. :aklar ve Alman Rumen müdafaa cephesinl belki Tirapol Tigina'da ve Baştarafı 1 inci sahifede günkü Avrupanın durumu böyle değilsika ve Sardunya kıt'aları iştirak et dir. Evet, Avrupa silâhlanma ve tabJdnıat bakımından bir kaledir. Fakat ayni miştir. Faşist kontrolu altında bulunan gaae zamanda bu kalenin içinde her şçy yeteler karaya çıkan bölüklerden bazılan nlden istihsal edilmektedir. Avruoa kıtnın yok edildiğini büdirmekte iseler de ası bugün mahdud bir zaman için hazırdiğer baa bölüklerin sahil boyunda Al lanmamıştır. Düşman ne zaman taarrumanlar tarafından yenl inaş. edllen blr za geçerse geçsin, Avrupa kendisini mükaç lstihkamı tahrib ettikten sonra çe dafaa etmek kudretinl haiz olacakür. tstila olacak mı, olmıyacak mı, diye kilmeğe muvaffak olduklannı itiraf etbugün biz sormuyoruz. Bizim dllsturumefctedirler. muz şudur: Her zaman hazır bulunmak Holandada su altında meoburiyetll tstilânın yapılmıyacağını bırakılan arazi zannetmek ve Sovyeıtlerin yalnız basma Berlln 10 (EPJ Holandada su al harbi neticelendireceğine inanmak mümtmda bırakılan yerlerin resimleri ilk de kün görülür şeylerden değildir. Askerlik fa olarak, Alman başkumandanlığı ta bakunından bunun kabil olmadışh, Alrafmdan çıkarüan <Die Wehramacht» man üıtiyat tuvvetlerinin çok üstün olmecmuasında neşredilmiştir. Bu resim duğımdandır. Almanya bütün ihtiyatlalerde müdafaa sisteml icaıbı su altında rını lüzum olduğu zaman kullanmasını kalan köyler ve arazi görüteıektedlr. Re bllecektir , simlerin altındaki metinlerde su altınAtlantik sedlerinde vazife gören asda kalan yarlerden geçilemdyecegi izah kerlerimiz dofu cephesinde ve diğer ye edilmektedir. lerde harbin ne demek olduğunu çok iyi General Dittmar'm mühim öğrenmlşlerdir. Fakat Anglo Amerikalılar harbi ancak Atlantik sçdlerinde ö beyanatı Berlin 10 (TP.) Alman ordulan Cenub cephesinde yenî hava başkumandanlığının radyo sözoüsü Or;eneral Dittmar «daima hazır bulunmak akınlan mecburiyetl» meselesi hakkında aşağıLondra 10 (B3C.) üsleri Halya. dakl tefsirde bulunmuştur: da bulunan Müttefik bomba teşkillerl « Avrupa kalesi kelimesl haklM ma dün îtalyada Livorno ve Cenova libombalamTçlarriır. Bugün ıayı tamamile izîıar etmemektedir. Ziıa manlarını Baştarafı 1 inci sahifede bir kale mahdud bir zaman içJn kendisl sabahleyin erkerden Müfefik bcmba. muharebe teşkilleri Murmansk şımalinnl müdafaa edebilir ve bir kalenin iktı cıları Bükreşe de bir akın yapımçlar de Sovyetlerin 3 hücumbotunu ve cemadl kaynaklan muayyen bir zaman e öğleden scmra Avıısturyada Wiener an 2600 tonilâtoluk 2 ticaret gemUlni sonra sona ermlş bulunabilir. Fakat bu Veustadt'ı bombardıman etm'şlerdir. batıranıştır. Almanya lle müttefiklerlnln bn sırada açtıklan ikl yenl harb, onlan başka Kınm nasıl bosaltıldı bir yoldan zafere kavuşturacakmıs, Rİbi Berlin 10 (T.P) Sivastopolun tahgöriinüyordu. Bunların biri Sovyetlcr iyesile neticelenen muharebelerde Rus Birliğine harb ilânı, diferi Mısna karşı opçu ve hava kuvvetlerinln ateşi şehrl sembol yoktur. Yalnız ihraç edüecek Baştarafı 1 inci sahifede taarrnza geçmelerl ldl. Sovyetler Birlibir harabe haline getlraaiştir., Ruslar sigaralarln ortaslna doğru ay ylldlz koğile yapılan harbm hedefi Sovyet kuv maddelerl yapmakt» büyük imkânlara on günlerde 1.000 i mütecaviz top kulmelik bulunmaktayıa. Pire otundan is yacağlz. vetierinl yıkarak Kafkasyanın kaynaklaann.işlardır. Alman harb malzemesl rına kavnşmafc ve Irana sarkarak Avrn ihsal edilen «pıltrin» İn lltresl 87,5 ku" Boyalı Ispirto içenlere gelince, o al :on 22 gün zarfında boşaltılmiştır. Sovpayı Asya tarafmdan çevirmekti. Mısıra ruşa mal olmaktadır. Tütün tozlanndan kollklerle uğraşmağa vaktimiz ycktur. lerin Alman gemi ve insan zaylatı. karşı taarrnznn hedefi lse Süveys. kana stihsal olunan nikotln de ziraat haşe İçkl mevzuatinda takib ettiğimiz yol, a lakklnda neşrettikleri rakamlar tamağlr dereoelilerl azaltıp haflf derecelileri men uydurmadlr. Çünkü Almanlar şehlım ele geçlrerek Afrikaya ve Akdenlze ratı mücadelesinde faydalı olacaktır. yapmaktır. Rakl istihlâki günden güne in tahliyesinl çoktan tasarlamişlar ve hâklnt olmak, sonunda Mısırdan llerli Akif Arkanın temas ettklierl Tuzla ycJaza'maktadir. Yaz aylarinda blrayi ço edricen ve muntazam fssllalarla bu işi yen Mihver knvvetlerile Kafkasyadan an yalnız Çankınya münhasır değildir. Tekmil tuzlarlada mevcuddur. Umumî ğaltarak rakmm fazla istihlâkinin ö Hirmişlerdir. Evvelce Alman klt'alariinen Mihver knvvetlerinin elele verme•ollan Nafia ve mahalll idarelerle iş nüne geçmiş olacağız ve bunun için de e blrlikte Taman yarimadası üzerlnsile dünya hâkimiyetini knrmaktL ılrliği ederek yaptırmaktayız. Sirf tuz rakı âmillerinin istihsallsrinin arttınl ien Klrlma geçen Kafkasyalı MüslüBn ikl mnharebe ilk safhalarmda Mihmamasına dikkat etmek lâzimdır. İspir manlarln tamamlnl da karşıya geçireakliyatına mahsus olan yerlerin yolları ver lehlnde göz kamaştıncı netlceler va. to kanununun blze tahmil ettiğl vazife •k emnlyete kavuşturmak kabil ole a Çameltında olduğu glbi kendimiz yap cletmiş, Mihver knvvetlerl bir taraftan dahillnde tekmil rakl tmaîâtım inhlsar muştur. maktayız. Omaym takdirlertne teşekküı altına alaca^ız. Stalingradı boylamış, diğer taraftan İsRumanyaya bir ihraç ihtimali kenderiyenin kulafı dibine vannıs ve bir 3derlm. Hakikaten Trakyada bagcılık Gelib Bahtiyar Göker «tstanbuU: Moskova 10 (a.a.) Reut«r: Sıvastnuvaffaklyetli adım daha atarsa, nıu nkiraza doğru gitmekte idi. Bu yıl müş Vekil beyin^ beyanatlndan benim anlaerek bir büro ile oralarda genis faaliopolun düşmesl Kızilordunun Odesaradlanna erecek gibl rörünmüştü. ete geçtik. TJmuyorum kl az eamanda dı^lm biranln istihlâkini de güçleştire an hareketle katadan yapacağı hasklyı ceklerdir. Halbukl blra gibi hafif alkolFakat bir taraftan Sovyetlerin mnka ski halinl bulacaktır. lü veya mugaddî bir içkinin istihlâkini loğrvdan doğruya desteklemek üzere bil taarrnzlan, diger taraftan IngilltleMemleketimizin tömbeklye olan lhtlCaradenizden Rumanyaya karşı harerin Elalemcyn cephesinde kat'î mukave acı yüz bin kllodur. 942 senesinde 30 Ha arttırmak lâzlmdir. âta geçmek yolunda genlş lmkânlar Suad Hayri ürgüplü Gaîlb Bahti. met göstermeleri bu emeUeıi de bosa cı 0 bln kilo kadar İstihsal ederken .944 yar arkadaşımız bira mevzau hakkm azlrlamlşür. kardı. Bundan sonra Mtnvcrm ric'at ;enesinde 90 bln kiloya çıkaracak çekilOdesa Sıvastopol oku, Karadenlzdevrl başladı ve bn ric'at durmadan de le tertlbat alınmıştır. Önümüzdekl yıl dakl ifademl yanlış anlamişlardır. Biz hafif alkollü içkiler üzerinde hic bir e Almanlarm elinde kalan son mühim vam etti. Bnnnn neticesl olarak Mihver an sonra tömbekl lthalinden tamamile İmanlardan biri olan ve Sıvastopol a 336 şimal Afrikayı ve Akdeniz hâkimivetini müstağni kalacağınuzı ümid edivoruz. zam yapmadık. Bira imali. günden gükilcmetrelik mesafede bulunan Köskaybetmiş, Sovyet topraklannda lstilâ .laamafih harb yıllannda stok yaDmak ne artmaktadır. 1942 senasinde yedi enceyl müesslr surette tehdid edebiettiğt yerlerin çogunu bırakmış, tîalya çin ithal faaliyetine de ehemmivet ve milyon 841 bin litre imal edildiği halecek bir vaziyettedir. de 1943 senesinin on bir aymda 10 milnm yıkıbnasile harbi cenubî Avrupaya iyoruz.» yon 100 bin litreye çıkmıştır. Yalnız sokmnş, deniz harbile Ingiltereyl mnhaBundan sonra Sirrı Îç5z, Cemll Sald Bara altına almak istedigl halde ,deniz 'arles. Mithat Aydın JÖZ aldllar. Vekil yenl fabrikalar açmak mecburiyetinharbinl kaybetmekle kendislne karsı tat unlara cevab verirken ezcümle dedi deyiz. Çünkü mevcud fabrikalar 12 Baştarafı 1 inci sahifede milycnluk kapssiteye varmıştır. Ada. bik olnnan iktısadî muhasarayı şlddct 1: nada. Ege nuntakasmda ve şarkl Ana. dahil diğer tacirlerin muamele yapmalendirmiş ve en nihayet hava tistünlti1 ması prensip olarak muvafak görülmok« Muhterem arkadaşlarim, memleğünü kaybederek sonn gelmiyen ve jlt :etlmiz geniş bir bağ ve meyva mem doluda olmak üzere daha üç bira fab ^xiir. Bu şekilde muamele yapan tacirin rikası kurmak kararrndayız. tikce şiddetlenen hava taarrnzlarile kar eket'dir. Inhîsarlar naeyva useresi faEundan sonra müzakere kâfi görüle. de kara listeye ithali yerinde telâkki eşılaşmıştır ve karşılaşmaktadır. ıliyetinl hazlrlamlştlr. Geçen sene İz rek bütçenin masraf kısını 17.259.750 ve dilen tedbirlerdendir. Öğrendiğimize göre, ithalât tacirleri Almanyanm 1940 senesinin 10 mayi mir fuarmda beş bln litre İsühlâk edil varidat kısmı da 185,613.702 lira olarak Sinda, kendi mukadderatını bin yjj için miştir. Memleketimizin meyva usaresi kabul edilmiş ve toplsntıya son verıl. başka bir ithalâtçıya, ihracatçıya vs seyar satıcılara ithalât mallarinı satamıtayin edecek büyük mnharebelerl açtığı îğer memleketlerden geri kalmlyacak miştir. halde, 1944 yıhnm 10 mayısını, büvük ;ir. Bu hususta faaliyetlmlzi arttırecaMeclis cum günü saat 13 te toplana. ac.ğ^ glbi 1939 senesinden sonra yani u harb yıllannda teessüs eden firmalagüçlükler Içinde karşılamakta ve mttp ğız. cakt'.r. ^^^^^^^ a da ithalât malları satamamaa kararŞarab senelerdenberl Inhîsarlar Vehem bir istikballe yüzlesmektedir. ar arasmdadır. Bnnnnla beraber neticeyl tayin ede âletlnin üzerinde çalıştlğl blr mevzuİthalâtçı firmalann kimlere ve hangı cek asıl büyük muharebelerln bnndan ur. 1943 ylllnda altı yerde nümune şa Baştarafı 1 inci sahifede müesseselere doğrudan doğruya satış aplıanesi tesis ettik. Ankara, Tokâd, •cnra vukn bnlacağı mnhakkaktır. Ataş müsabakalarina iştirak edenlere yapacaldan tayin ve tahdid olunmaktaBilecik, İsperta, Gazlanteb ve Ürgübde Şayed bn netice, harb yolîle kazanc Soi^ıksu çiftligi sahibi Salim Korîcmaz dır. Bütün ithalât mallannm en az yüzçtığımız bu fabrikalardan eskılerine natemin etmenln sırası geçtiginl gösterede ellisi ve lüzum görülürse daha faa'.ası zaran daha iyi netice aldıi. Yüz kilo yafet veri'miştır. cek olnrsa, bunu bütün dünya naraına Hilâl kulübüniin kongresi İstanbuldan başka vilâyetlerde satılacas üzümden 65 ilâ 86 lira şırab alınmıştır. büyük bir btifade saymak lcab eder. Hilâl Genclık kulübünden: ve gönderilen maîlann bir liste ve örfîalbuki Tekirdag ve İzmir üzümömer Rıza DOĞRUL îrinden 100 kilodan 50 üâ 56 kilo Kulübümüzün senelik adi kongresi nekleri valiliklere bi'dirilecektir. ilinmaktadlr. Eskiden olduğu gibl orta 21/5/944 tarihinde Erenköy kulüb binae bu imtlya smda toplanacağından kulübe mukayAnkara Hukuk Fakültesi :ltuşarkî Anadolu üzümleri Bu sene on yed azanın saat 16 da teşrifleri tica omuhafaza etmektedlr. Dekanı Millî Korunma ane daha açmak İstiyoruz. Bunlar da lunur. Bir rîca CilJs, Maraş, Elâzlğ, Arapkir, Bursa, mahkemesinde Ankara 10 (Telefoala) Fevkalâde Fenerbahçe ka'ubunün eski futbolÇorum, Yozgad, Karaman v« Erdekite varidat arasında sayılan toprak mahcülerinden Sadi, Novzad, Cevad, GalataAiıkara 10 (Telefonla) Evini fazla oîlpcaktır. sıılleri vergisinde son yapıUn değişik. fiatla kiraya vermekten Ankara Hukuk Sigaralarda ay ylldlzln blrakllmasl saray kulübünün eski futbolcülerinden liklerle 120 milyon lıradan fazla hrsılat Fakültesi Dekanı Esad Alfebükün mu ı.akkindakl Mithat Aydmm temennisine Hayri, Rasim ve Avninin bugünkü adhakemesine Millî Korunma mahkeme ştirak edemiyeeeğim. Dünyanm başka reslerini spor muharririmiz Ömer Besime elde edileceği hesablanıyor. Vergi ilk tatbik senesinde 71 milyon lira getirmiştir. sinde yarın başlanacaktır. erlerlnde de sigaralar üzerinde millî bildirmelerinl rica ederiz. Sıvastopol, bir taş ve toprak yığını haünde! İnhisarlar bütçesi Gümrükfen kaçmlan mallar Baştarafı 1 inci sahifede anndan 41 kisi hakkında uzun zamananberi yapılan sorgu tahkikatı sonunda; maznunlardan blr kısmı hakiında muhakeme karan verilmiştl. Beşt mevkuf olarak mahkemeye verilen 23 kişlnin muhakemelerine dün öğleden son r a tstanbul beşincl asliye ceza mahkemesince başlanmıştır. Muayene memurları Ata, Vefik, Rifatla hamal Talha ve kumüsyoncu Naci, mevkufturlar. Gayrimevkuflar arasajda da memur ve tacir muhtelif kim^ler vardır. Mahkemede hazır bulunanlarm hüviyeti zapta geçirildikten sonra, 100 saiıifeden fazla tutan muhakeme kararnamesi, bunu müteakıb da tafsüâüı mü« fettişlik fezlekesinin son kısmı okunmuştur. Bu safhada; müfettişlik tahkikatmda bobin, iplik, pamuklu mensucat, cam eşyamn bahsi geçtiğl ve bunların da aşirüıp kaçınldığı tahkik mevzuu olduğu halde; beşinci asliye ceza sorgu hâkinlığinln muhakeme kararnamesinde bu cihetlerden müsbet, menfi bir karar belirtllmediği, yalnız saat çalma ve kaçırmanm karara bağlandığı görülmüştür. Bunun üzerine, mahkemece bu cihetten son tahkikat icra edilemiyeceği kajdiîe, bu eksiklerin sorgu hâkimliğinçe tekmillenmesi için dosyanın takımile Müddelumumiliğe geri gönderilmesl karar altına alınmıştır. Muhakemenln devamı tia bu noktadan kalmıştir. Kara liste yahud Prut ırmağının İkl tarafmdan gene Kicinev ve Yaş istikametlerinde yarmağa çalışacaklardır. Çünkü daha şimalde boşanacak ve Te'is vadlsile VTacaristan ovasına inmeği hedef edinecek bir Rus taarruzunun Karpat dağlannm yüksek ve mahdud geçidlerl önünde sonucsuz kalması, hattâ bozğuna uğraması muhtemeldir. Brodi Lemberg üzerinden Krakau'a Kovel Lublin, yahud Kovel BresDLitowsk yollarile Varşova'ya ve nihayet Vitebsk Vilna üzerinde doğu Prusy?ya yapılabüecek büyük Rus taarnızlarının hiç birisi cenubda Dinyester Seret Alman . Rumen cephesini yararak Bükreşi ve Ploesti'yi hedef edinecek bir taarruz kadar katl ve serf tesirll olamaz. Almanyayı Rumanyadan ve Balkanlardan aytrmak, onu kat'î mağlubiyete. hattâ iç bozğunluğuna kadar sürebilir. Almanlar kendilerini düşman topraklannda ve uzaklarda kuvvetli müdafaa hatlannda gördükçe düşmana üBtünlüklerini daima duyacaklardır. Almanya, İtalya ciheünden gelecek bir istilâdan korkmaz. Çünkü böyle blr istilâ teşebbüsü, n« kaciar üstün kuvvetlerle ve geniş yeni çıkarmalarla terkib tkincl saygısnhk binenler arasındakl edilerek yapılırsa yapılsm bütün ttaly3 ekseri kadınlardadrr. Bnnlar birbirlerina yanmadası boyunca yükselen sarn dağ çekerek veya çagırarak büyük bir yıhşıksilsilelerile en son şimal İtalya Alplelık veya hoyratlıkla merdlven önündckir:nde yavalşayıp duraklamağa mahkumleri itip kendilerine yol açanlardır. Bandur. lara da sıralannı beklemelerl hatırlaîılBatı Avnıpadan yani Manş veya At malı Te dlnlemezlerse ltmelertne mukalantikten gelecek istilâ hakkında Alman vemet edilmelidir. kulaklan o kadar dolmuştur kl îîütteMedeni adamlarm ilk vasfı hakkına v« fiklerin böyle bir teşebbüsü muvaffak sırasına razı olmaktır. Biz bn kadarcık olarak Ren nohrini aşmadan Alman m'.lbir seyl daha en büyük şehrimlıde bil* letl üzerinde hiç bir tesir yapaınaz. Bu becerememekteyiz. Acmacak ^eydir. kadanna muvaffak olmak da MüttefîkTramvayın içlne girdiğinlz zaman ler için zaten çok güç olacakür. Bu se çeşid saygısızlarla karşılaşırsınız. Bunbeble Almanyayı yakından tehdid cden ların başında koltuklan karşı karçrya çeyakın tehlike, bugün dahi, batıdan zi yirip muhabbet eden avareler leiir. yada doğuda ve doğu cenhenin cenub Tramvay koltuklan arka arkaya oturk.esimindedir. Almanlar, eğer hlc taar mak İçin yapılmıştır. Böylece arkada orua etmiyeceklerse, buradan korkmalı tnran yolcunun ayaklan öndekl koltnğun ve en çok burayı sağlamlamalıdır. altına girerek yer kazanıltr. Blr takım H. E. Erküet yabanJ hanımlar veya densiz adamlar, hattâ maalesef gene kız ve erkekler tramvayda mnhabbet kaynatmak İçin karşüıklı oturuyorlar. Böyle olnnea ikl koltuk arasma iki kişüıln dizleri sı|madıgından birisi ayaklanm zaten dar olan Ankara 10 (Telefonla) İstanbul Vali tramvayın içlne nzatıyor. Gelen feçene muavinliğine Balıkesir idare heyeti a takılıyor. Âleme emrel oluyor. Biletçller de zasından Raif Tek, Seyhan VaU mua bn adamlara ters otnrmamalannı ibtU vinUğine Ayvalık kaymakamı Gaîur, etmiyorlar. Bunu biz yapmalıyu. Balıkesir idare heyeti azalığma Emnlyet Başka saygısızlar da boşalân bir yera umum müdürlügü basm yayın tetkik mütahassısı Cavid, İstanbul mektubou hücum edenlerdir. Sanki bir hazine luğuna mahalll idareler şube müdürle bnlmuş gibl 1te kaka, herkesi çlgniyerek yer kapmağa çalışanlann manzarasrhlr rlnden Emln Köksal tayin edildiler. medeni çehlr halkının hislerlnl renc ie îzmir Fuarı edecek kadar çirkmdir. Hele birisi otnrAnkara 10 (Telefcnla) fzmlr enter mak üzere iken altından çömclip yerinl nasyonal fuarma İlk defa olarak resmen kapanlar var ki insanın İşi olmasa paİştirak edecek olan İsviçreye pavlyon taklıyacagı geliyor. Bunlar maalesef ce. İnşasl İçin yer ayrılmıştır. Fuardaki Ti miyet efradınuı birblrine karşı olan mecaret Odalarl paviyonu da deha genlş denî vazifelerinl kavnyamamalarından Ilerl gelen acaibliklerdlr. Sırası geldikça yaptlrılacağından ylktınlmaktadlr. bn çaşkmlara da derslerini vermek rerektlr. I Dahüiyede tayinler Rusyaya yapılan yardım Alscılsk müsabakası Toprak Mahsulleri Yergisi Sabahm erguvanî ışlkkrı alrında, suya atllmış zambak demetleri gibl titreşen çlplak bacaklannı, eteklerlnin ucüe kapiyarak, delikanllyl şakaklarindan okşamağa başlıyor... Çocuğum dlyor, hayatun benim, daima böyle dünyanln eşsiz manzaralaıınl seyretmek, eşsiz zevk ve klymetlerinden İstifade etmekle geçiyor. Bilirirn ben; Boğazm üzerinde, sazlarl çözülmüş gül desteleri h?linde açllan ufuklarl!.. Tanırım ben; Seherin aydinlattlğl gökleri slslerle dolu İstanbul sabahlarml!.. Demek daha evveldcn de geldlnlzdi buraya?.. Kadm, yerde bükülmîiş duran bir ba. patyayı saplndan kopararak, parmaklarlnln arasına alıyor... Bu islak otları, bu boynu bükük yatan papatyalarl, yatağım kadar tanıılm ben! Çocuk irkiliyor.. O halde? Sen ne birinclydln, ne de sonun,cu olacaksin yavrum!. Düa gece sokoklara karanlıklar çökerken, bir rüya gör. meğe başladm sen. Fakat artık bak sabah oluyor. Etraf ağardl. Aydinlıklar yükselince, rüyalar da hayal olur. Çocuk, kollarl iîe kadını omuzlarırdan sarlyor. Fakat artık ben sizi blrakamam, nnutamam slzi diyor! Kadln tam blr lâkaydi lçlnda Te bflyük bir soğukkanllllkla dudaklannı klvırarak gülüyor. Endlf* ttm«, üyor; • zaman ben seni bırakırim. Ben ^ınuturum seni o zaır.an!.. Çocuk, kadinm ellerlne sarıliyor. Onun küçücük, ince parmailannı avuclarinln içine elıyor. Yalvarırlm, diyor; ilrakmayın benl artlk! deli gibi seviyorum, hiç blr zaman bilmiyeceğiniz, öğrenemiyeceğlnlz bir eşkla seviyorum sizi!. Kadln, parmaklarlnı sert bir hareketle çocuğun avuçlanndan çekiyor. Benim bilmiyeceğim, ^renemiyeceğim aşk yoktur bu kubbenin altında diyor, beyhude zahmet etme!. Fakat, sizi deli gibi seviyorum, dlyorum, nlçin anlamak istemiyorsunuz? Kadln o zaman acı acl gülmeğe başllyor... Sen daha sevilecek kadm nasll olur, onu bilmiyorsun delikanll, diyor! Bizim gibi kadınlar sevilmez. Sonra, parmaklarlnı, garib bir şefkatle gene çocuğun ıslak saçlarına götürüyor. Benim güzel küçüğiim dlyor, bu arzularlna, bu yalvarlşlarına bir nihayet ver artık! Sana acıyorum. Çünkü çok tecrübesiz, fakat çok iyisin de'&an lı!. Anladım kl sen blr kadınla, dsğlar üzerir.de, bir sabahln doguşunu, haya'| tlnda daha İlk defa görüyorsun! Fakat unutma kl ebediyen senln olacakmlş gibl, kollarmda tuttuğun bu kadln, nice yabancı erkeklerle bu Bsylerbeyi «rtlarlndan kaç geceler, seherin yüksellşlni, kamerln ağarlşml seyretti. Beni sevme dlyorum sana çocuğum anlamljror muunT SOKAKTAN Gelen Kadın iı.X' Çok zalim, çok insafslz konuşuyorsun benimle! Bilâkis, insafslz ve zallm olmak lstemiyorum da, onun îçin böyle konuşuyorum. Filhakika bir erkeğe acrmak bana yakışmaz ama, sana acıyorum ne. dense delikanll!. Yoksa... Siz, sevmek nedir bllmez mlslniz? Yalniz deri ve ihtirastan mı yapılmiştlr vücudünüz?. > Kadm, muhteşem başmı, sabahın aydmlıilarma doğru kaldınp gökyüzüne bakıyor, gerlniyor.. Ben sevmek değll, sevllmek. pe. restlş edilmek nedlr, şimdiya kadar yal nız onu taniyabüdlm! Sevmekten ziyrde sevihneyi, öğrendim. O kadar sevildlm, o kadar hududsuz aşklara mevzu oldum kl, sevmeğe ve aşk yapmlya vaktim kalmadl. Dellkanb, blr adım feri çekillyor. YO. ztt burusuklarla doluyor, Fakat, diyor, sevmedlğink blr sdamlr, kollarında, r)ıhunuzu kirletmek Yazan: Esat Mahmut Karahurt ten korkmaz mlslniz? Kadın, ellerini hiddetle çocuğun yüzüne götürerek: Talihlni blr kör talih haline getirmek istemiyorum delikanll diyor; ce. kil glt karşimdan, uzaklaş muhİtLnden!. Gitmiyeceğim. Uzaklaşmlyacağlır.!. Bilâkis, yaklnlaşmak, raümkün olduğu kadar yaklnlaşmak istiyorum slze! Vâkıa ne zenginim, ne de zengin bir ailenin çocuğuyum! Fakat, üç ay sonra yüksek tahsilimi bltiriyorum. Beynim, dimağım bir servet oluyor. Beynimin mahsulünü, dimağlmln servetinl^ slze harcamağa hazirlaniyorum. Kabul edln, yalnız blr «evet» deyln, varllğlmın, ömrümün en büyük hazinesi sizin olacaktır!. Kadm. gene ecı acı gülüyor.. Senin varllğlnm, ömrünün en büyük hazinesi, yalnız benim bir klş giydiğim iskarplnlerlmln parasmı öcliyemez! Görüyorsun ya, daha ne kadar toy, ns kadar tecrübesiz blr çocuksun sen!. Baştarafı 1 inci sahifeâe donanmasl başkumandam Fraser'ln kumandası altmdaki Müttefik harb gemileri tarafmdan koruntnuştur. Düşmanln gönderdiğimiz malzemenln müttefiklmizln eline geçmemesi için denizds ve havalara yapabild'ğl bütün gayretlere rağmen gemilerlmizia yüzde 98 1 ;eçen son 6 ayda tayin edllen limanlara varmlşür. Düşman tarafından glrişilen hareketler veya başka sebebler yüzünden hamuleler bakımından uğradlğlmlz kayıb teslim edilen her bin tona karşlhk 16 tondan azdu*. Şimal Rusyaya çlkarılan harb malzemesi ve diğer eşya arasında uçaklar, tanklar, lokoTCotlf ve vagonlar, toplar. vlnçler, deniz vaAnkarada karısını öldüren sltaları v« blnlerce taşlt vardlr. Ayrıca adam idama mahkum edildi ehenımlyetll miktarda mühimmat, glda maddesl, patlayıcı madde ve yaklt da Ar.kara 10 (Telefonlâ') Altlndağ teslim edilmlştir. mahallesinde karlsı Halime, kaynanası Necibe İle komşusu Halill kıakançlık Acı bir kayıb yüzünden tabanca Üe öldüren KastaS28 temmuzunda monulu Kâmll ölüm ceznsına mahkum Harbiyeden nes'etedildi. le Balkan. Umuml Ankarada et 180 kuruş Harb ve tstiklâl Ankara 10 (Telefonla) 200 kuru^tan muharebesine iştL satılmakta olan kuzu etinin kilosu bu rak eyliyerek bügünden itibaren 180 e indirildl. yük vatan ve mileti uğrunda birçok Yerinden kalkıyor. Onu blleklerinden vazifelerde en bütutarak, İlerideki badem ağacinm al yük bir feragat ve tlnda duran otomobile doğru götürüyor, fedakârhkla çalışan Delikanlun, diyor; bütün genclü İstanbul 2 No. lı Di. senelerlni, boyasl kurumuş tahta sıra kim Evi Müdürlüğünden As. Posta larln üzerinde uykusuz geçlrerek, bin 19307 komutanlığı Levazım Müdürlübir ıstlrab, bin bir etr.ekle elde ettiğin ğüne naklen tayin edilen tek klymeti, tek hazineyi, mirasyedi bir Levazım Yarbayı İLHAİM SÜBİLER paşazcde cömerdliğile daha hayatında ilk yskalandığı hastalıktan kurtulamıyarak karşına çikan kadma bol keseden İhsan tedavi edilmekte olduğu Şehremini üetrreğe, bahşeylemeğe kalktm! Sen n e cö niversite 3 üncü dahillye kliniğinde merd, ne sağmı solunu düşünmez yaman hayata gözlerini kapamıştır. bir gencsin! Halbukİ dünyaya senin giCenazesi 12 mayıs 944 cuma günü bu bl, pana denilen büyük kudretten mah hastaneden kaldırılacak. Beyazıd cami. ruın olarak gelrniş gene bir adam, böyle inde cuma namazıru müteakıb censze mi hareket eder? Elinde bulunanlarl namazı kılmdıktan sonra merasimle mademki muhafaza etmeslni bilmiyor. Edirnekapı Şehidler mezarlığına defsun, ve böyle bol keseden harclyacak nedilecektir. sm, onu, hayatında hen'iz faziletl sat*** mağa alışmamlş ve her önüne gelen klyEski îzmir Maarif Müdürü ve Masrif meti para ile ölçmeyi öğrenmemlş, bir Vekâleti Orta Tedrisat Umum Müdürü kadln? harca ki, bari, heba clup gitmeFUAD ARSAN sin o klymet, yazlktlr!.. müptelâ olduğu hasta'.ıktan kurtulamiYarabbi, nasll Insanslnız siz? yarak dün vefat etmıjtir. K&rşlnlzda âciz kalanlara eza vermek Cenazesi bugün saat birde Kadıköy İçin, kendinlze bile hakaret etmekten Osmanağa camiine getirilerek öğleyi çekinmiyorsunuz! Ruhunuz ne garib, ne müteakıb cenaze namazı kılmarak Sah vahşi zevklerle dolu! rayıcedid mezarlığına defnedilecektir. Sana acıyorum da delikanll onun Mevlâ kendisine rahmet geride ka. İçin!. Gencliğinl ve İstikbalini sevdlğin lanlara ömürler versin. (5737) bir kadlnl klskanır gibi klskanarak ' *** muhafaza etmeğe çalişacağma, onu rüBAY AGOP TAŞCIYAN (Taşer) ya dolu bir gecenin sarhoşluğuna ka vefat etmiş oJduğundan cenaze meresipllarak kullanılmış klrll blr mendll de minin bugün perşembe saat 16 da Orta. ğerslzliğile, fırlatip önüme atıyorsun! köy Ermenl kilisesinde iera olunacağı Kadln ellerini açarak, avuçlarınin içi teessürle ilân'olunur. tsba Hân hususl ni, delikanlmin yanaklatında gezdiriyor. davetiye yerine kaimdir. Cenaze Levazımatı Becidyan (Arkası t>ar) Bugünlerde l)lr saygısız zflmresl daha türedt Bnnlar yaztn peyda olan peneer* önü tiryakfleridir. Bir oturak bnldoğuna kanaat etmeylp bir de önündekl pencereyl açar. Ama sağdan mı, soldan mı a» çddıfmı, Içeridekilerin tedirgin olnp olmadığmı düşünmeden arabanın pencsresinl açıyor ve keytf «atmaga başlıyor» Herifin bir nargUesl eksik vallahl., Ne münasebet efendim!^ İnsan evinde olsa bn kadar serbestllkle hareket etmez, Biletçlye söylediginlz zaman: Bize soruyorlar nn baynn! dtye derdj yanıyor. Bn da dojrn degil. Eger blletçiler icerideki halkm sıhhatini, tdarenla bilet hakkını korndnklannm yanaı kadar ehemmiyetle korumaga çalıssalar böyle hırpanilikler olmaz. Bunlara da hadlerinl bildirmek, peneer* açmamalanm anlatmak gerektir. Sırası gebnişken söylemek isterim. Sıhh»j mttdürlüfü artık bn işi hekim gözile ınceleyip bir karar verse iyi olur. Gerçl hcn doktor değilhn ama her halde arabalarm rittigl istikamette defü, gerilertnde T« yalntz bir taraflı pencere açümasma müsaade etmek, böylece terli ve hastalıkÜ olanlara arabanın ön tarafında cereyandan masun blr yer bırakmak dojTu olut* gibime grliyor. Bümem boşuna inı çene B. FELEK Bulgar Başvekili Ankara elçisini kabul etti Sofya 10 (T.P.) Bul^ar Başvekflİ Bojilof salı günü halen Sofyada buluj nan Bulgaristanın Ankara elçisi Bala' banof ile Berlin elçisi Prof. Sagarofu kabul etmiştir. Teşekkür ölümü ile bizi acılar içinde bırakan, zevcim ve babamız Yalova sıtma ır,ü. cadele tabibi trfan öfelli'nin cenazesinın kaldırılmasmda gösterdikleri derin slâkadan dolayı sayın Müddeiumumî Hakkı Beye, tümen komutanı ve subaylarına ve iyıliksever Yalova halkına birer birer teşekkür etmeğe teessürü. müz mâni olduğundan gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Eşi: Nezahet özelli, oğullan: Rıdvan ve Enis özelli BAY KARABET OHANYAN'ın ziyaı münasebetile geres cenaze merasiminde hazır bulunmak gerek bızzat gelip beyanı taziyet etmek ve gerekse yazı ile ve çelenk gondermek sure^ila elem ve teessürümüze iştirak eylemek lutfunda bulunanlara ayrı ayrı teşekkür ve minnet hislerimizi bildirmeğe derin acımız mâni olduğundan bu hususta sayın gazetenizin tavassııtunu rica ede riz. Ohanyan Ailesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog