Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

l Heyecah ve afâka kaynağı bir •met ^ FANTONANIN İNTİKAMI Çeviren MUZAFFER ESEN Bu eseri okuyanlar, neden FANTOMA serisînin bu derece muvaffaklyet kazandlğlnı bır kere daha anllyacaklardlr. 208 büyük sahife 125 kuru». GÜVEN YAYINEVİ İstanbul . Cağaloğlu yoku?u No. 18 .J 21 inci yıl Sayı: 7090 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298 İdare V e Matbaa klsmı: 24299.24290 • • \ M 0 T0 R Tamir kitabları aerialnin 3 üncü clkB ELEKTRİK DONANIMI Tamlrl ve Baknnı çikö. Magneto, ı?lk ve ınarş dinamolarl, Tartf, tamlr, baklm, ayar, akumüUtör fcamir ve bafaml. Rıdüvi sarma. Yazan : D. D. Cer motör Bajmühendiai KÂMİL İstanbulda İnkılâp ve KaBs, Berkatp, Izmtrde Tavnz Cİldli 3,75 lira. Perşembe II Mayıs 1944 V Inhisarlar bütçesi Balkanlara Alman takvigeleri geliyor : "Almanya Avrupada pek General ıızun bir müdafaa harbine hazırlandı,, diyor "Gelsinler!,, Italyan Rivyerasma yapılan komandos akınları ve Almanlann Holandada su altında bıraktıkları arazi VekilhTMediste dtinkti beyanatı Rakı imali inhisar altına ahnıyor, yeni bira fabrikaları açılacak Ankara 10 (a.ft.) Büyük Mttlet MeclJal bugün Ref «t Cambezln relsllglnde toplapdı ve tnhisarlac umum müdürlüğünun 1944 maU yılı btitç«inl müzakereye başladı. DoktOT Beim Dlleînre (îzmlr), Dr. Aktf Arkan (Çankın), Dr. Fuad Omay (Kırklarell) nln tatefo ve temennllerlrie cevaben Oumrük ve Inhisarlar Vekül Suad Hayrl Ürgüblü ja beyanatta bulundu: « DoJrtor Salm AU IMlemre arkadapmızıri bahsettigi haşeratı imha edlcl Fiatları tutma yolunda yeni tedbirler alınacak Memurlara yapılacak aynî yardım tahsisatı 35 milyon lira, bu paranın ne şekilde temin olunacağı karartaştırıldı Ankara 10 (Telefonla) Alabildiğine yükselmis o. lan fiatları tutma yolunda hükumetçe alinan tedbirle. rin bütün vasltalarla slkl slkıya tatblkl alâkadarlara bildirilmıştir. Hukumet bu yoldaki çahşmalarl titlz bir dikkatle kolllyacağı gibi flatlarln tutulmasl yolunda yeniden bazl tedblrlerin allnacağl da anlaşlhyor. Fiatlan tutmanln bir halk menfaati işi olduğu kadar bir hazine ve değl'îmez gelirli mesele<;i olduğu da ^öz öndnde bulunduTulmaktadir. Ankara 10 (Telefonla) Memurlara yapllaeek aynî yardım için Mecüs Bütçe Encümeni taraflndan y«ni bütçeye 14 milyon llra tahsisat eklendiğlni bildlrmiştim. Bu 14 milyon llra aynl yardım tahalsatı olan 85 milyon liranrn ilk klsmldir. Gerl kalan 21 milyon llra önümüzdeki mall yılın varidat fazlaalle karçılanacaktlr. ık miicade n tabirl dört yıl önco tngiliı gazetelerinde okudugumua laman hayret etmiyordnk. Bir yıldanberi Alman basımnda tördükçe de hayret etmlyoım. Dnşmandan taarruz bekliyen bir millet, ne kadar u hanrlıkh olursa olsnn, elbette Meme karsı Arkan Sahife 3, Sü. t de «aman gelmeslnler!» dlye korkn emarelcri gosterecek değildir. Pala saUıyana rr.eydan okumak yifcitlifln «anındandır. Aneak, ynkarıkl tabiri dort yıl öoce \t%sılan İngiliz gaaetelerlnden degfl evvelki gunku DaOy Ezpress'ten aldıgunı göyler•em, tşte buna bir parça bayıet etmeden geçemeyiz. tngiltere, bugün hanrbfını tamamlamış, tepeden tırnaga lUâhU, doknnsan etrafa şimşek çakacak yaman bir ada haline gekniştir. Uznn samandanberi bn adanın mudafaa kndreti bir munakaşa mevznn olmaktan bile Ç»kEcneU memleketterden geUrtilen ve mıştır. Bılâkis her laman ve her yerde gümrük reaml verifclikten Bonra şeto'* duydnğumuz parola, istila teşebbüsiiniin soînünM* üzere Liman antrepoaunda oradan patlak verecegidlr. Anglo Sak. toeklettlen töcoar malından külliyetll bit sonlarm Avrnpaya taarnnafralknianıbir tiamım a^ırmak ve kaçmnak, eaklamak, giin ve saat meselesl sayıldığı btr tırada bunlarm plyasada el aletından gatışma bir İngiliz gazetesinln €gelsinler, gdrüWaahington 10 (aa.) Oazefecller, olup olmadlğlnl «ormuşlardlr. Almanlarm Atlantik isttnkfimUnna b t şüruz!» demesine neden lürttm gdrtildüMr. Hull, cevab olarak bu hususta delalet etmek ve mallan ealmmıs kac^1E Hariciye Nanrı M. Cordel Hull'den, bagunu anlamak sahlden filçtür. İkinci Berne 10 (a a.) Buraya gelen ha mayıaa kadar yasak bölge llan etml?tir. Avrupadaki müstakil hükumetleri diğer hükumet mümessillerile gorüşec* mal oMugunu bile bile aatm almak suç Arkast Sahife S. Sfl. S te ccphe tcşebbdsüntt daha başlangıcda berleıre göre, Almanlar dündenbetl Bal Italyan rivyeraana komando* yenlden kurraak için Sovyetler Birli ğinl ve ancak o zaznan bu hükumetlekırmak maksadile, Almanlann, daha er kanlara takviye Jat'alan göndermckteU* Çekoslovakya arasmda imza edilen rln kurulmaıı projesl hakkinda etrafü akmlan kcn davranıp adaya plân borocn bir t» dtrler. Haber aJındıgtna göre, bu askeri anlajrma glbi üç büyük devletln yakın blr fiklr vereblleceğlni ve herhalde büBerne 10 (a a.) Alman kaynaklaarnnı tertlb etmelerl Ihtlmallnden bah aakliyattan evvel slviUerln çımendiferle Arkası Sahife S. Su. * te bir anlafma akdetmeslnln mümlcfin Bfdiliyor. Boyle bir Ihtlmal şüphesta dört Avusturya İle cenub do^ru oraauda se nndan verllen haberlere gör», Mültefik yıl öncekl istOâ tehlikesile bir tutnia yahatlerinl meneden bir kararname çı komandolan Italya Riryerası EBblline blr sıra akınlar yapmışlardır. Aynl hamaz. 1940 yazında, lngtlterenln elinde karılmıştır. Dnnkenjue'ten kurtulmns yan teçhiıatDiğer clhetten Alman başkumandan berlere göre, bu akınlar geçen haftanin sıı zayıf bir ordndan başka esash bir lıgı Hırvatistanın, Sırt»lstanın, Macarls sonuna dognı yapılmış ve bunlara Kor Arkast Sahife 8, Sfl. 2 de müdafaa vasıtası olmadığı sıralarda a tanın ve Rumanyanın bazı bölgelerlrü 15 dayı lstilâya kalkamıyan Almanlann, t n . giltere adamakıllı haznIandıktan sonra, bn Işe şlrodi girişecefclerinl tabii klmse beklemiyor. Bu şartlar altında miltalea memleket loindo tthalAt yürüten Daily Eıpress muharrlri, «felöevzU ve aata^mın targtml İçin yeni eBder de plânianmızı bozamıyacaklardır» saalar haeırlannııjtır. Itiıalâtçı birUktodeseydl, dünya efkânmn merakını daha rlade yann blr toplantı yapılarak yeni lyl dagıtmış olnrdu. Sırf bir Alman İstiAvam Karoarasmda beyanatta bulonan kararlar blr defa daha totklk edüecek Te lâsı ihtlmalini gözönünde tntar görünen Mr. ChurchiD Tloarrt Vekftletlna gönderUecektir. o yazı, okuyucnlar fizerinde dogrnsıı tnBu kararlann en mühlrn tarad A K » Londra 10 (a.a.) Mr. ChurcUU bu haf bir teslr bırakcaktadır. Uste> nln lhdaadır. ttfcalat maUannı gün Avam Kamarasinda beyanatta bu•atabnamas lazım gelen tacir ve şamıslunarak. İngiltere ve İngiliz lmparatorlara « t a n MnalAteüar, tthalatçı Birlliluğunun 1941 senesl llkteşrlnlnden 1944 Bn tuhaf tesire yol açan sebebleıden larl tarafindan neşredHecek «kara liasenesl 31 martma kadar Rusyaya 5031 biri de Mutteftk propagandasının bir te» ye lthal olunacak vc iaml her tarafa tank, 6778 uçak ve 80,000,000 İngiliz turlu vazgeçemedigi bir klişedir. İçinde hüdlrileoektir. Kara listeye dahil bululirasl kiymetlnde haın madde, ylyecek bulunduğumuz harbde ikl tarafça işlenen blr tadrle löıalâtçılar birHklerim maddesl ve maklne İle sair malzemc hntalara dair çhndiye kadar çok yazı Arkast Sahife S, 53. 4 te Doğuda Sıvastcpol'un 250 gün Alman lardan aldıkları anlaşılabilir. Zaten göndermiş clduğunu blldlrmlştlr. yazJdı. Bnnlann dogra bir mnkayesesihâkmıyetmde kaldıktan sonra, tekrar Sovyet teblığlerinde. Karadeniz S<Jvyet ni ileride, harb bittikten sonra objektif Ruslarm eline duşmesinden başka e fılosunun Sıvastopoldan kaçmağa te. Şimal denizi yolile sevkedilen bir ?ekilde ögreneceğlz. Yalnız, bugiınmalzeme hemmiyetll bir hâdise olmamıştır. Hus. şebbüs eden Alman gemüerıne son dar. ^ uen şn kadannı söyliyebiliriz ki, eğer lar, Sıvastopolu pazartesi başlıyan ve beyi indirdiğinden, asker dolu iki va Londra 10 (a.a.) Balırlye NazırlıAlmanlann en büyük hatası Rns seferi üç gün suren topçu ve uçak bombardı. pur batırdığından bahsedılmıştır. De. ğindan blldirildiğine göre, son 6 ayda olmuşsa, Müttefiklerin esaslı hatasını da manlan himayesinde yapılan ksra humek Almanlar Sıvastopolu zaptolur.ma. birleşmlş milletlere aid gemiler şlma] (kayıdsız, sartsız teslim) parolası etra cumlarıle zaptettiklerini bildınyorlarsa Buz denizi yoUe Rusyaya 1250,000 dan tahliyeye çalışıyorlardı. fındaki inad ve ısrar teşkil etmiştir. Hay. da esir aldıklarını ileri sürmüyorlar. Kırım yarımadasını Alman eskerin. tonluk teçhizat ve harb malzemesi gönret edilecek blr nokta da biri askeri, ö Bımdan. Almanlann Sıvastopolu bo. den temizlemek ve Sıvastopol şehir ve dermişierdir. Bu gemilerln takib ettikAnkara 10 (Telefonla) BugünDünkö müsabakalardan bir kıtıba teki siyasî olan bn hatalardan birincisini şaltmağa muvaffak oldukları ve Rusla. lerde Ankarada da paeif borun lhnanuu . her nekadar iki yılda İki lerl yol Amiral Sir Bruce ve ana vatan askeri bir dehaya sahib bnlunduğa bf rm şehirle limanı, geri bırakılan ardcı Arkast Sahife 3, Su. 6 da Atıcılık federaeyonu tarafından köy muı re derece alanİAra da hedJyeler Ter ma denemeleri yapılacaktır. Alarm Arkası Sahife 3. Sfl. 5 te linen Almanyanm; Odncisinl de nropaesnannda polisln ve alâkadarlann veçocuklan için haarlanan atış teşvik mü mlçür. ganda ve siyaset alanındattnsalan Desabakalan dün Küçükçekmecede Sallm tarafmdan Afle bahoeslnde güzel bir «I receklerl emlrlere riayetin mecburî olmokrasilerm işlemesidir. Korkmazın Boguksu çlftUğinde yapl Arkast Sahife 3. Sfl. S te duğu bugün Vllâyetçe UÂn edlldi. s mıştır. Bu müsabakaya Halkalı köyünHarbln flk aylannda «Alman milleden 19, Çekmeoe köyünden 13, Avcılsr tinden bir istedigimiz yok, biz Nasyonal köyünden 10, Pinıa köyünden 8. Safra Sosyallzmle savaştayn» diye beyannaköyünden 7 aıtaoı Iştlrak etmiştir, nteler dagıtan Müttefikler .sonradan haBiri tecrübe olmak üzere dört merml crlıklannı tamamlayıp knvvetlenince atışı Uzerindan yapılan müsabakalar şu (kayıdsız, şartsıı teslim) parolasına baş. şekilde nüıayetlenmlştir: VDrmasalardı, ne olnrdu? Almanya için1 Huseyln TJgur (PlrtB köy) 36 sayı den çöker miydi? Bnna diişünmeden evet 2 Mustafa Sayman (Çekmece) 24 » denemez. Geçen harbin tecrübelerinl n3 Muharrem Koçmah (PiruB nntmıyan halk kütleleri elbette propaköy) 21 > gonda broşürlerfle çabncak ynmnşıyacak 4 Şerif Kalmış (Safra) 18 > değildir. Bonnnla beraber, Alman ma5 Beaml Korkma* (Çekmece) 17 > neviyatını idare eden şeflerin en çok S Emin Çolak (Piruz köy) 15 > dayandığı flma nnsnrn da bu sefer yeMüsabakalardan sonra Bakırköy Kaynüdi&i takdirde Ahnanyaya fleride blr makamı Adll güzel bir hitabede bulundaha kalkınma ünkânı verihnlyecefi, Alman halkına hürriyet hakkı tanuımryacagı keyfiyetidh. (Kayıdsa, sartsız teslim) parolasma başvnrmak. la, Müttefikler, Almanyada le oropaganda servisine yapılabüecek vardımlann en lyisinl yapmışlar, Al man dayanma güctine Slcfisflz blr destrk vazifesl gönnüşlerdb:. Zaten böyük bir disiplin kadrosu İçinde çalışan Alman harb makinesini yenmek için, 1leri gelen Demokrasi basuunın da afız birligi fle Böyledigl gibi, artık Alman ordnsu ile Bunun için 300 milyon liraya karada dSvüşmekten başka çare kalmaihtiyac görülüyor mışa benziyor. Karada bekliyen düşmanlarile boy ölçüşebîlmek için ise 4n,glo Saksonlar aradaki denizi aşmak Ankara 10 (Telefonla) Bütün devzornnda görünüyorlar. Daily Espross let onnanlarında işletmeler kurulması bllmem ne der antma, «gelslnler!» yeriİçin Ziraat Vekâletince bir plân hazırlanmıştır. Plâna göre devlet onnanlan ne «gelecegir!» başhkh yanlar ırunün Şark cephesinde yenl model blr Alman zırhlı treni 87 lşletaneye aynlacaktır. Bunlarm tesls îhtlyac ve tfadeleri bakmundan daha Führerin umumî karargâhı 10 (T. Rumen kıt'alan taraftndan yapılan çe Moldavya batı sahlllndeki mevzlî bol ve teçhM için 300 milyon lira kadar tudogrn olur gibime gellyor. P.) Alman ordularl başkumandanlı tin muharebelerden sonra bu şehrln şsvik taarruzları akim kalmıştlr. tan bir sermayeye öıtiyac gorülmekteUlâllah bu öğretmenden!.. Tütünün zararlan hakkinda gene ' ^ harabeleri tahliye edilmiîttr. Sür'atli uçaklardan murekkeb Alman dir. Bu plânın senelere taksım edılerek NADİR NADİ ğının tebllği: bir saat kafa şi»irdi!.. Ver bir ugara Allah askma... köprübaşinda? ! Yaş bölgeslnde, Şeretb doğusunda ve Şahife | , gfl. 2 te derpl* ve Rusyaya yapılan yardım KUCÜK MİLLETLER Üç bü3rük devlet arasmda anlaşma mı yapılacak? Giimriikteıt kaçınlan mallar Müttefikler şimdiye kadar neler verdiler? Amerika Hariciye Nazırı: «Kayıdsız ve şartsız teslim» prensipinde israr ediyor 41 suçlusu bulunan davaya dün başlandı Atıcılık mtisabakası Dün Kiiçükçekmecede muhtelif köy çocuklarının iştirakile yapılan müsabakalar çok güzel oldu Kara liste Asherı vaziyet İthalât mallarını usulsüz satanlar, kara listeye geçirilecek Almanlar için yakın tehlike doğu cephesinin cenubundadır! Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet Ankarada da pasif korunma denemeleri yapılacak I Sıvastopol, bir taş ve toprak yığını halinde! Sovyetlerin Rumanyaya Karadenîzden büyük mikyasta bir ihrac yapmaları bekleniyor Ormatı işletmeleri Bütün ormanlar 87 işletmeye ayrılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog