Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 1 Mayis 944 c Bugünkü Program \ Sayın halkla kahve ve çay bayilerine ilân İstanbsıl İnhisarlar Başmüdürliiğanden: 1 Istanbul Eelediye hududları dahilinde bulunan dar ve değişmez gelirlilerle halka verilen mayıs ve haziran 944 aylarına mahsus ekmek kartlarının sol köşesindeki S harfli kuponla 30/6/944 akşamına kadar büyük ve çocuklara bir defada iki ayîık olarak her şahsa 25 gram çay ve R harfli kuponla yalnız büyüklere 200 gram kahve dağıtılacaktır. 2 Geçmiş aylara aid kuponlar 30/4/944 akşamına kadar kabul edilecek ve bundan sonra kabul oîunmıyacaktır. 3 Kahve ve çay bayileri geçen aylara aid fişleri 2 mayıs 944 salı günü öğleye kadar BaşmüdüHüğe teslim edeceklerdir. Bayilerin bundan sonra getirecekleri geçmiş aylara aid fişler kabul edilmiyecektir. Keyfiyet sayın halka ve kahve çay bayilerine ilân olunur. (5134) Kütahya Vilâyetinden: piYAHCu 7,30 Program 7,33 Jimnastlk 7,40 Haberler 7,55 Müzik (PU * 12,30 Program 12,33 Saz eserlerl 12,45 Haberler 13,00 Salon orkes. 18,00 Program 18,03 Fasıl 19,00 Haberler 19,20 Dans orkes. 20,00 Müzik (Pl.) 20,15 Rad. Gazetes: 20,45 Yurd sesleri 21,00 Kltab saati 21,10 Şarkılar 21,30 Konuşma 21,45 Senfonik orke! 22.30 Geçmis gün 22.35 Haberler 22,50 Kapanlş tkramlye adedi 1 1 4 6 30 60 1 1 îkramiye miktarl Lira 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 İkramiye tutarl Lira 50.000 20.000 40.000 30.000 60.000 60.000 60.000 80.000 80.000 240.000 720.000 • m m m 1 Kü?3hys Hususî Muhasebe binasmm ikincl kısım inşaatı kaZengin ve muhteMf çeşidlerde palı zarf usulile eksiltmeğe kanulmuştur. 2 İnşaatm kesif bedeli 18260 lira 54 kuruş, ve muvakkat temiKARYOLA ve MOBİLYALARIMZI | natı 1369 lira 54 kuruştur. 3 Eksiltme 15/5 944 tarihlne musadif pazartesi günü saat 16 da Vüâyet makammria toplanacak olan Daimî Encümen huzurunda yapıMağazasından tedarik ediniz. lacaktır. İstanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 4 istekMlerin, eks:ltmenin yapılacağı günden en a'z 3 gün evvel I Vilâyet makamm& müracaatle bu işe mahsus olarak ehilyet vesikası aL AHMED FEVZİ Tel: 23407 SoMan saga: maları lâzımdır. 1 Üzerinde tek ttik kalmamıs bir Eksütmeye girmek tstiyenler işbu vesika ile Ticaret Odasma kaBeyoğlu 4 üncu sulh hukuk h.âkimliLUÖÜTİ balde. 3 Çocuklann korktuklarından, yıdlı oldukianna dair vesikayı ve muvakkat teminatlarını havi olarak ğinden: hayret odaü, parçanın tersi. 3 Azlık 2490 sayılı kanunur tarifi dairesinde hazırlıyacakları t^klif mektublarıMahkememızc« tahtı hacre alınan İslardan blrlne mensub, btr renk. 4 Bir nı iha!e tarihir.den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde EncüBu kitab roman gibi bir defaya mah mail Hakkı Denızaşana aid Sarıyerde emir, sarsrntıya eebeb olur. 5 Baltık mene tevdi etmeleri lâzımd'r. Postada olan gecikmeler kabul edilmiyecegi devletlerinden blrlnln merkezi, dudak gibl, mzkur vesaîkı havi olmıyan mektublar da nazan itibara ahnmaz. sus olarak kullanılmayıp senelerce her Maden mahallesinde Zekeriye köyü cad(eslö dllde). 6 Fırlatış, bir harfin o Amellyat içln faz)a malumat almak ve keşif dosyasmı görmek tetivenler yapılacak işte her zaman müracaat edi desinde 4 No. li maabahçe ve müştemi'4810) lecek bir rehberdir. Tuccarların, ko lâtı havi koşkun açık arttırma surctile kunuşu. 7 Şilrlerin en hlssl yazıfmış her gün Dairn; FTıriimpnf müraraat edebüirler misyoncularm, mesiek sahıblerınin, u satılmasma mahkememizce karar verıldanlan. 8 Kolkola dünyaya gelen c:ft, niversite talebelerinın ve herkesin iş miştir. Tannya yalvanş. 9 İngilterenin simal hususunda ıhtiyaçlarıaı karşıhyacak Ehli vukuf marifetile 4800 lira k.üTmct baüaında btr b&ge. . , , bır eserdir. Fıatı 200. cildlisi 250 ku takdir edilen işbu köşkün satış günti Yukandan aşagıyaf rustur. Anadoludan istıyenlerin Istan. 25 4.944 tarihine musadif perşembe gü1 El açıklıgı. 2 Cadı, icra. 3 bul Sirkeci Erzurum han No 18 denü saat 10 dan 12 ye kadar Beyoğlu Beaenme vasıtası, maden Iıçi. 4 Üsavukat Feyzi Gürsel jdresıne posta ha 4 üncü sulh hukuk mahkemesinde açık tadlar (esfti dilde ceml). 5 Ta6 envalesile birlikte bir mektub yazmaları arttırma suretile yaptfacagindan talib düstrlsl merkederimlzden. 6 Söz verme. kâfidır. Posta ücreti bize aiddir. olanlann takdlr edilen kıymetin '"7,5 nota. 7 TJzuvlanmızdan, aşagı dereSümerbank camiasında bulunan müessese ve fabrikalann İstanbul pey akçeslni peşinen yatırmak mecburicede (esüd terim). 8 Kısrlık, zamanın piyasasından temin olunan ihtiyacları için MUdürlüğümüze mal vermek İstanbul aslıye 6 ncı hukuk hâkimli yetinde oldukları glbi ihale pulu. tellftkımmlarindan. 9 B!r hayvan. arzusunda bulunan satıcılarla tanışmak ve iyi ticarî münasebetler kur. ğinden: iye resml ve 20 senelik tefviz bedeli aEvvelkl bnlmaeamnun halledllmtş şckü mak maksadile tarafunızdan bir sirkiüer tanzim edİlmLş f,e adresi ma. Müddei: Seher 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lıcıya aiddir. Batış bedeli takdlr edilen lum firmalara gönderilmiştir. Davalı: Şevket: Kfragümrük Kaba. kıymetin haddi lâyikını bulmadıÇı takBizimle i? yapmak nlyetinde bulunup da bu sirkülerimizi hcnüz 1 kulak Camıi şerif sokak NCJ. 2 dirde en son arttıranın taahhüdü baki alnıamış olan fîrmaların Galatada Voyvoda caddesinde Sümerbank bina. Müddei Seher tarafmdan davalı Şev. kalmai çartile ikinci arttırması 5 'S '944 2 stnda bulunan Müdürlüğümüz Mubayaa Senlsine müracaatle isimlerini ket aleyhine açılan boşanma davası ıçın tarihlne musadif pazartesi günü saat kaydettinneleri ve sirkülerimizden almalarını rica ederiz. S davah 17/4/944 pazartesi günü saat 10 12 de icra kılınacaktır. 10,30 da mahkememizd» hazır bulun4 Köşkün evsafı: ması lüzumunun ilânen tebüğ edilmesi Blrincl kat: Bahçeden glrllen köşkün 5 üzerine mumaileyh o gıin gelmemesi zemini mermer döşell bir antre maveya bir vekil göndermemesine mebni 6 halll üzerinde zemini beton, önünde balhakkmda gıyab kararı ittihaz olunmuş 7 A 1 Ankara dördüncü ortaokul binası bahçe duvarlarile bazı ve imlâ kıhnan bu karara aid ihbar. konu bulunan bir mutfak, bir oda ve tamlrat içlerinln ihalesi 13/5/944 tarihine raslıyan cıımartesi günü saat namenin bir nüshası da mahkeme di. ayrıça içlce iki oda bir hala ve bir kiler 8 olup bu katm altında bir bodrum. b!r o11 de yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeğe konuimuştur. vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on dunluk ve aynca bir halâ vardır. 9 II 2 Keşif bedeli 17 bin lira ve muvakkat teminatı (1275) iiradır. beş gün müddetle ılânı için tahkikatın tkincl kat: Bir sofa üzerinde dört oda, 3 İsteklilerin tekllf mektublarını, muvakkat teminat mektub ve 16,5/944 salı günü saat 1 a bırakılmış Q ya makbuzlarile Ticaret Odası vesikalarmı ve vilâyete üç gün evvel ı&ti olduğu tebliğ yerine tfeçmek üzere ilân b!r halâ. YENİ çncn da İle müracaat ederek Nafıa Müdürlüğünden bu is İçin aîacaklan fennî olunur. TEMYİZ MAHKEMESİ Üçüncü kat: Çatı arasj balkonlu Ikl oda, bir kiler, bir hala. karakteri ve rolü, tarihçesi, teskilât ehliyet vesikalarmı hamllen yukanda adı geçen günde saat 10 a kadar ve vazifelerl ve galâhiy«tleri, Temyiz Nafıa Komlsyonu Reisligine vermelerl. Bahçe içlnde mevcud evln evsafı: Blr DEVREN SATILIK • • 4 Bu işe aid keşif ve şartnameyl hergün Nafıa Müdürlü|ünde yoluna müracaat, Temyu tetkikatl sofa üzerinde Uç oda, bir hala. blr mut* göreblleceklerl. (4705) Yazan: faktan ibarettir. Aynca bahçe üzerinde NEJAT ÖZOĞUZ b!r sarnıç ve bir hamamı vardır. Mese. Galatada, Necatibey caddesinde Cumhuriyet Basmüddeiumuml hal sathlyesi (1789) metre murabbaı olan 66 No. Merkez bakkaliye dükMuavini işbu mahallin bahçeslnde armud, kayısı, kânl devren satlllktlr. Tafsilât tstanbulda Üniversite ye Cihan Kidut, erii, «y\a, lncir, cevte gibi yemtş almak için dükkâna müracaat tabevlerinde, Ankarada bütün kitabcıa^aclan bulundugu glbl yüze yakm gül olunmasl. Telefon: 41414. • larda satışa çlkarllmljştlr. Fiatl: İki fidanı İle blr çok a^aclar bulundu^j ve bahçen'n alt kısmında blr kuyusu var. l i r a d l r . ( 4 9 3 7 ) Ş. Koçhisar asüye hukuk hftkimllğln dır. C5067) den: Eczanelerden Israrla Isteyinfz, TUplerl 2 0 kuruş. Adresi meçhul ialan Suşehrlnin Aksu 37 model motör, yeni lâstiklerlla köyünden İbra.him ve Arifeden olma 322 beraber Adlî Tıb arkaslnda Cİdoğumlu Celil Sönmez aleyhine kansı van Ali garajlnda, tzmirli Güzel blr avize satılıktır. İsMürvet Sönmez tarafmdan açılan 944/ teküler her gün saat 10 dan 14 Ömere müracaat. 206 sayılı lhtar davasınm duruşması e kadar bu adrese müracaat Memurin Kanununun 4 üncü ve 4353 sayılı kanunun 8 inci madde17/5/944 çarşamba gününe muallâk clBurhaniye nüîus memurluğundan: edebilirleır. sinde yazıîı vasıfları haiz ve fllî askerlik hizmetini vapmıs bulunan huduğundan Celilin mezkur günde Şerefli Burhaniye kazası Hacıahmed mahal. kuk mezunları arasmdan müsabaka imtihanile 30 llra aslî maaşlı 8 aded ADRES: Koçhisar asliye hukuk mahkemesinde lesinin 114 numaralı hanesinde mukay. hazine avukat r.amzedi almacaktır. Aksaray Yusufpaşa Millet hazır bulunması ve ilân da on gün müdyed ismail Hakkı Güven ile kardeşi Ali caddesi No. 102 İmtihan 16 mayıs 944 günü saat 15 te Ankarada Başhukuk Müşa. det kandugu ilân olunur. (5037) çahidi Güvenin soy adları Burhaniye virliği ve Muhakemat Müdürlüğünde ve İstanbulda Defterdarlık. Muhaaslıye hukuk hâkimliğinin 27/1/944 t a . kemat Müdürlügünde: Hukuku Medeniye, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukurih ve 214.16 sayılı ilâmile (Sandıkçı. ku ile Ceza ve Hukuk Usulü Muhakemeleri ve İcra ve İflâs Kanunlarmdan oğlu) olarak tasfaü tdildığı ilân olunur, yazılı olarak yapılacaktır. 1 A n k a r a d a y a p ı i m a k t a olan kauçuk i m a l â t h a n e s i ve diğer bina(5104) Imtihanda muvaffak olup da tayinleri yapılanlar merkez veya İs l a r m d a yapılacak noksan işlerln ihalesi 13 '5 944 tarihine raslıyan cu Malatya asliye hukuk hâkimliğinden: tanbul veya İzmir Vilâyetleri Muhakemat Müdürlükleri emrinde çalış martesı g u n ü s a a t 11 de yapılmak üzere kapalı zarf usulüe eksiltme&e tırıla",ak'.ar ve 4352 sayılı kanunun hazine avukat namzedlerine tanıdığı konulmuştur. 844/482 2 Keşif bedeli (18229) llra (71) kurus ve m u v a k k a t t e m i n a t ı Malatyanın Izzetiye mahallesinde sıra haklara sahib ve n.ükellefiyetlere tâbi olacaklardır. isteklilerin b'r dilekçe, sskerlik ve terhis vesikalarile birlikte yukarıda (1367) lira (23) kuruştur. apartımsnlarda mukim Lusi Grupper 3 İsteklüerin, teklif mektublarını, m u v a k k a t t e m i n a t m e k t u b vevekili avukat Mustdfa Ağabüğüm üe gösterilen makamlara nihayet 10 mayıs 944 günü akşamına kadar mü(5097) ya makbuzlarile Ticaret Odası vesikalarmı ve Nafıa Müdürlüğünden b u îstanbul Feriköy Rum kilisesi Bn sokak racaat etmelerl lüıumu ilân olunur. is için üç gün evvel Vilâyete istida ile m ü r a c a a t ederek alacakları fen33 Pangaltıda Edgar Grupper araların. nî ehliyet vesikalarmı h â m i l e n yukarıda adı geçen günde s a a t 10 a kadaM boşanma dava=ınm duruşmasında dar Kom'syon Reisliğine vermeleri. müddeaaleyh (Edgar Grupperin) ika. 4 Bu İşe aid keşif ve ş a r t n a m e y i hergün Nafıa M ü d ü r l ü ğ ü n d t metgâhı meçhul bulunduğundan dave ; 1 göreb lecek3eri. (4706 tiyenin ilânen tebliğine ve duruşmanm 11/5/944 günü saat 10 a talikma karar Ankara Valiliğinden: verüdiğinden muayyen gün ve saatte mshkemede hazır bulunması veya bir Ekskavator makinesinde çalıştırılmak üzere bu iştş mütehassıs iki vekil göndermesi aksi takdirde hakkm. makinist aranmaktadır. 80 ton asit nitrik (3640 bome) mübayaa edilecektir. Vereceklerin da gıyab kararı verileceği ilân olunur. Kendisine ehliyetine göre 12 liraya kadar yevmiye verilecektir. tekliflerini kapalı zarfla Müduılüğümüze 10 mavls akşamına kadar tevDoğruluk kâğıdı. hizmet ve terhis vesikalarmı bir diiekceye bağlı(5103) •••^•^•IIM d em l r. ^••^••••^••l i t ee i yarak 5 5'944 tarihine kadar Ankara Valilie'ne müra'aa+'.eri f4939"> P™UROLOĞ . OPEKATÖR • m 120 • HASIR KOLTUK 800 8.000 80.000 89.022 10 3 Yekün • m m m m ASRÎ MOBÎLYÂ Tam bilet 3 lira, yanm bflet İJS lira, dörtte bir bilet 75 kuruştur. 2 inci Tabı Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: İşletmemizce yüzer tonluk partiler halinde veya toptan verilmek ve bu hususta tanzim edümiş bulunan şartnamedeki evsafa uygun bulunmak şartıie 360 ton hurda demir almacaktır. Hurda demirler, bütün masraflar müteahhide aid olmak üzere maden istasyonunda vagonda teslim edilecektir. Yüzer tonluk partiler halinde venneyi kabul edenler, demirleri azamî iki ay içerisinde, toptan verildiğa takdirde müteahhidi, ihale tarihinden başlamak ve her ay müsavi mıktarda verilmek üzere demirlerin hepsinl altı ay zarfmda vermiş olacaklardır Açık eks'ltme 15/5 944 tarihinde fşletmenin madendekl Müdlriyet binasmda saat 14 te yapılacaktır. Teklif mektublarının bu tarihten ev. vel verllmiş olması ve taliblerin yazılı günde behemehal Madende hazır bulunmaları lâzımdır. Eksiltmeye Iştırak edebllmlek İçin bin lirahk teminat akçesinin peşinen lsletmemlz vezneslne yatırılması lâzımdır. İhaleyl müteakıb teminat akçsl taahhüd edilen miktar bedeli t u t a n n m yüzde on beşine iblâg olunacaktır. Fazla tafsilât almak ve şartnameyi görmek istiyenierin bir mek(4229) tubla İşîetme Müdirivetlne müracaatleri lüzumu ilân olunur. Sümerbank Satınalmasile İş Yapacak Firmalara: ^1 HflİRİBİAİZİB E D EİBİIİBİYİAİP F İ A İ C 1 A|B|A|R|A E R t ş T EİBİAİT RİEİNİIİB CİEİF A T • • |A D A|V E T S İ I İ L A N|B T|E SİOİRİAİHİIİI B S I • İAİNİİ İBLAİL Sümerbank İsfanhu! Satınalma ATATÜRK BULVARINDA Havdarpaşaya. Halice ve Atatürk Köpriisüne tamamen nazır ve hâklm bulunan bulvar üzerinde inşaat ruhsatl allnmiş Yeşil saha karşıslnda mükemmel bir arsa satlşa çlkarılmıştlr. Fiatı çok ehvendir. Ankara Valiliğinden: HALK EMLÂK ŞİRKETİ Galata, Bankalar Caddesi, Bereket han No. 10/11. TELEFON: 49340 Telgraf: SALER İsfanbul Deniz Levazım Amirliğinden: Hasköyde Taj kızak havuz v« fabrikalarına 6 birinci slnlf motörcü ustasile tekne inşa işleri icjn : 3 Urta elektrik kaynakcisl 16 Hava tabancasile perclnci 16 Davamad 8 Tavd 20 Monttr 2 Markacl 4 Birnici sinıf teneke tesviyecisl 4 İnce sac işçisi allnacaktır. Saatlik ücretierl gösterecekleri ehliyet ve llyakatlere göre taayyün edecektir. Taliblerin Fabrika Müdürlüğüne hitaben yazilml? blr İstida, İyi hal ve. slkasl, muvazzaflık ve ihtiyatlık devrelerlne aid askerlik vesikasl ve hizmet vesikalarile birlıkte Fabrika Müdürlttğüne müracaat etmeleri. BAKKAÜYE DÜKKÂNI KAMYON BAŞ, DIŞ Ağrıları, GRIP, NEZLE Kırıklık ve Soğuk Algınlığını derhal Keser SATILIK AVİZE Maliye Yekâletinden: Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Müdürlüğünden: SÜMERBANK Ankara Valiliğinden: TAŞRA MAGAZALARI İÇİN YEZNEDAR YE SATIŞ MEMURLARI ALINACAK Müessesemizin taşra mağazalarmda çalıştırılmak tizere en az orta tahsilini yapmış ve bu i?te vukuf ve ehliyeti bulunmu? olanlar. dan erkek veznedarlar, ? Gene taşra mağazalarmda kullanıbnak üzere orta tahsilini b i . tirnA erkek tezgâhtarlar, (Mümasil müesselerde çalışml* olan. lar tercih edilecektir.) 3 Askerliğini yapmtj ve 50 yaşını bitlrmeml? olan, istekiaerin 10/ 5/944 tarihine kadar Müessesemizin Bahçekapıdaki Merkez binasında Zat İşleri Servisine müracaatieri. 1 Aiît Mlfrik Almacak Sümerbank istanbul Satmalma Müdürlüğünden: Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 12'5'944 cuma günü saat 15 te İstanbul Liseler Muhasebeciliği eksiltme komisyonv odasmda 3562 lira 50 kuru§luk keşıî bedelli Kabataş Erkek L'sesi binamda yaptırılacak tamirat işleri açık eksütmeye konmustur Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel, hususî ve fennî çartnamel*°ri, proje ve keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüleccktir Muvakkat teminat «267» llra .21» kuruştur. İsteklilerin en az bix taahhüdde 200 liralık bu i$e benzer iş yaptığına dair ldarelerlnden almış oldu&u vesikalara istinaden İstanbul Vüâyetine müracaatle eksiltms tarihinden tatil günlerl hariç üç gün evvel almmış ehliyet ve 944 yılma aid Tîcaret Odası veslkalarîle gelmeleri. Dr. Kemal Çağlar Böbrek. mesane, prostat, be'sogııklu?u birinci slnli mü'ehassla Galatasaray Otel Emperyal vamnda Ankara Ap«. No. 48. kat 1 H Saat 15 ten sonra • • • Yazıhaneler Kiraya Verilecektir Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. Işletme Müdürlüğünden: NENUR ALINACAK Türkıye îş Bankası A. Ş. İstanbul Şubesinden : Haydarpaşa Limanı sahasmda idannizleis yapan müessese ve komisyoncuların ça!;şma yeri Oıarak evvelce kiralanıp tehlikell vaziyeti do. layısile yıktırılan 4 Nolı ahşab ambardan açıkta kalan kiracılarla ayni ! sebeblerle gene yıktırüacak oîan eski rıhtım binasmdan açıkta kalacak. Samsun ikinci aslıye hukuk hâkimlara, yen: inşa edilmiş olan binadaki odalar şehri 5000 kuruş muhammen liğinden: 944/330 bedeile ve iki sene müddetle yeni bir mukavele ile kiralanacaktır. Bu Samsun Karadeniz oteli geçidinde 3 1 Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırjhnak üzere, lise ve orta yerlerin isticarına aid şartname bilâ bedel Liman Baş Müfetttşliğinden No. h deniz nakliyat ij evi sahibi Musmekteb mezunları arasından müsabaka imtihanile lüzumu kadar taleb ecilmeiidir. Bu esas dairesinde olacak pazarlık 2/5/944 tarihinde tafa Gökçaym Devlet Denızyolları îş. mcmur almacaktır. saat 15 te Haydarpaşa İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu çartları letme Müdürlüğüne izafeten Samsun 2 İmtihan 5 mayıs 1944 cuma günü yapılacağından taliblerin en haiz olanlar müştereken bir oda kiralıyabilecekleri gibi işbu şartları haiz acentalığı aleyhine açtığı konşimento'. geç 4 mayıs 1944 perşembe günü akşamına kadar diploma ve üçer olmıyan diğer müessese ve komisyoncularla da beraber olarak talib ola. nun iptali davasınm icra kıhnan du. aded vesika fotograflarile Şubemiz Müdürlüğüne müraacat ederek bilirler. Yukanda bildirilen şartları haiz olmak üzere yeni binadan oda ruşmasında Kadeş vapurunua Istanbulieimlerini kaydettirmclcri lâzımdır. kiralamak istiyenlerin %15 nisbetindeki teminat ıkçeleri ve gereken dan Samsuna 25 inci seferini yaptığı 3 Müsabaka imtihanında muvaffak olanlar barem maaslarile hiz. kanunî vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte işletm.emize müracaatleri sırada istanbulda Yemiş limcîi iskele. mete almacaklardır. Fiilî askerlik hizmetlerini yapmamış olan. (505D sinde Çorum ambarı sahibi Akif Cerit lara muvakkat ücretli memuriyet verilecektir. tarafmdan 26/11/943 tarihinde mezkur vapura yükletiHp Ssmsunda namma gönderilen muhtelif markalı ve muhte. lif cins emtiaya aid 1233 sayılı konşi. mento üzerinde bir hak iddia edenlerin Lâstik için prese ve profil lâstiği prese tezgâhı ahnacek ilân tarihinden itibarea 45 gün zarfında müracaatta bulunulmadığı takıiirde Devlet Demiryollan Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan: konşimentonun hükümsüzlüğüne karar Muhammen bedeli (6200) altı bin iki yüz lira o'an (1) bir aded yerileceğl İlân olunur. (5100) Sapanca istsusyonu karşısmdaki sahilde bulunan su pompa tesisatı lâstik için pres tezgâhile (1^ bir aded de proflî lâstiği peresesi (9 mayıs 1944) salı günü saat (14,30) on dördü otuzda Haydarpaşada Gar binası da içln imtihanla blr Dizel motörü başmakinisti almacaktır. Sahtb ve Bafmuhamn Ehliyetlerine göre 170 liraya kadar ücret ve aynca pahalılık rammı hil'ndeki komisyon tarafıncan pazarlık usulile satuı almacaktır. Yunns Nad; AnAHOĞLÜ Bu işe girmek istiyeni'îrin (930) dokuz yüz otuz Uralık kat'î teminat ve mesken verilecektir. Omumi netriyaU Idare r.den ?on t$lerî Talib olanlann ellerinde bulunan vesikalan suretlnl ve şlmdiye ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine, kadar Küdüru: HİKMET MFJNtP ÜLGEN kadar çalıştıkları yerleri büdirmek suretile 5/5/944 tarihine kadar Izmlt komisyona müracaatleri lâzımdır. mujsses^mlze Biüracaatlerl ll&a olunur, (4J071 . Bu işe aid Devlet lknizyollarrişljjnM.jyiânJan'1 2/5/944 8/5 944 Pazartesi (dahil) gününe kadar muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurlann isimleri ve kalkış gün ve «aatleri ve kalkacakları rıhtımlar KARADENİZ HATT1 • SAMSUN HATTI BARTTN BATT1 MUDANYA HA1T1 Salı 4 t« (Ankara), Cıoma 4 t e (Aksu) Galata rlhtlmına yanaşlr. Pazar 4 te (Erzurum) Galata rıhtımına yanaşlr. Pazartesi 4 te (Anafarta) Sirkeci rıhtlmlna vanasir. Salı, Perşembe. Cumartesi ve Pazar 9 da (Sus), Çarşamba. Cuma 9 da, Pazar ve pazartesi 16 da (Konya) Galata rlhtlmma yanaşlr. Cuma 8,15 te (Sus), Pazartesi 8.15 te (Marakaz) Galata rlhtlmlna yanaşlr. Ayrlca Çarşamba, Cumartesi ve Pazartesi 20 de (Çanakkale) Tophane rlhtımına yanaşır. Çarşamba 10 da, Cumartesi 19 da (Kemal) Tophane rlhtlmlna yanaşır. Salı 20 de (Sevvar) Tophane rlhtlmlna yanaşlr. Cuma 10 da (Saadet), Pazar 10 da (Ülgen) Sirkeci Rıhtımina vanaşir. Perşembe 11 de OCades), Pazar 11 de (Ege) Galata rlhtlmlna vanaşir. Cuma 9 da (Dumluplnar) Sirkeci rlhtlmlna yanaşlr. (5106) ACENTAUĞI. TELEFON: 42362 Devlef Demiryolları İşletme U. M. den: Başmakinist aratııyor BANDKMA HATTI Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: «Izmit» KARABİGA İMROZ HATTI HATTI HATTI AYVAUK İZMİK HATTI tSKENDERUN HATTI İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog