Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

1 Mayıs 944 CUMHURIYET Tarafsızhk Bafmakaleden devam sızlann tebkalan, lkl tarafla da olmak «artile moharlblerle alışveris etmekte, hattâ lilâh satmak ve ödünc para vermekte serbettlrler. en, bizim gazete yazdığı zaTarafsızlarla muharibler arasuda, ihman işin içinde biraz tevatür tilâflarm ço&u da bn alışverisler yüzünvar sanmıştan. Şimdi siw bil den çıkmiftır Muharibler kendi düşparçasıru nakledeceğim mektubu alınca manlarüe tarafsııların hlç bir a.lışveriş bende de şafak attı. Bir kısım halk, rakı ettlfinl lstemezler; tarafsnlar lse, e|er yerine odun ispirtosu içmeğe başlanuş. arada aynca bir mnahede yoksa nıuhafittefOderin hava kuvvetlerl Feci bir şeydlr bu! Bu fecaati anlatma Baştaraft 1 tnd sahifede esnasuıda müdalaa teşekküllerimiz riblerle ticaretlerini devam ettirmek Isbttyüdükee ve bu fcuvretledan evvel hele şu mektubu beraber oterler. Açık deniz, kapalı denia düşman rin hikimiyeti «ailamlan plâijlarirun sektejre uğratllması lçtn ve uçaksavarlanmız 15 dügnıaıı bomba sahillermin ve limanlannın ab.lukası, kuyalrm: tedblrler tatblk edilmekte olduğunu uçagı düşürmüslerdlr. dıkça. Transanın çektigi «rtırab da aynl «İspirtolu içkilerin ucuzlatılacaiı haksöykmlştlr. Düşman geml kaiilelerine karsı de tarafsu sancak, tarafsız eşya, tarafsız nlsbette büyüyor. Çünktt Mütteflklerin kında geçen gün «Cumhuriyet» te bir Almanların Avrupa llman'.arında bu nlzaltılarımıa tarafından Atlantlltte ve gemilerin açık denizlerde yoklanılıp yokhavm kuvvetleri, laOmanyanın l«aU •!anılmaması, harb kaçafı yüklü tarafsız havadis gördüm. Bunun sebebi kaçakçıtmdaki Fransayı, dtt«man topragı gayı lunan tekmll hafif denlz taşitlarmı Akdenlzd* yapılan harekât esnasmda toplamağa başladıkları haber verilmek 22,000 tonilato nacmlnde 4 düşman taşıü jemllerin laptı; ve nihayet harb malze Baştarafı 1 incı sahifede bu suretle Almanlan iki yüdanberi ha lık artıp sarfiyatın azalması imlş. yor ve Buradaki askeri hedefleri, muvaSebeb, kaçakçıhk değil, îdarenin plyatedlr. Bunlar, sür'atll motörlerden v« ve 5 hünaye destroyeri batınlmışör. Hl mesi sayılabilecek eşya Hstesinin harbde sala merkezlerinl ye »anayi müesseselekudretini azaltarak Ruslara dobyısile bugün ha yarm diyerek ıkinci cepheji saya bol bol döktüğü ve halk arasmda çok hafif torpidolardan İbarettir. Asker maye destroyerlerlnin lkisi en son sistem knllanılabflecegl hatıra bile çelmiyen açmakla tehdid etmeleri gelir. Tabüdir rinl bomb» taganagına tutuyorlar. taslyan trenler, Müttefik lstilâ harekemallara ve mahsnllere teşmili, mesele yardımda bulunmak; hem de, a^ni za ki bu huiusta Müttefiklerin çok büyük taammüm ederek sarfiyatı bugün rakıyı Fransızlann tra yüzden t;ekmekte ol tlne sahne olacağı sanılan Danimarka destroyerlerdendl 11 nisandan 30 nisaerl, muharlblerle tarafsızlar arasında manda, batı Avrupanm Müttefiklerce ölçulerde uçak, tank, kamyon ve diğer geçtigi İnhısann sat^ kayıdlarile sabit k a dukları sıkıntıların ve ugradıkları " çevrelerine durmadan muhtelif teşkil na kadar deniz kuvvetlerimis, ticaret sonn gelmiyen ve rdmiyecek olan ihtl istilâsmı kolaylaştırmak olduğu bellidir. her türlü harb malzemesi göndererek olan yeni bir içki (!) dir ki boyalı lspirto yıblarm ehenuniyetinl tasavvur ve tah lerden mürekieb kıt'alan nakleyle taşıtlarimızın uçaksavarlan tarafmdan Müttefıkler, batı Avrupayı lstilâ ede Rusjaya yaptıkları buyük yardımlann. ile tuvalet ispirtosudur. 120 kuruşa yalâflardan çıkmıştır. min etmek mümkündür. Fakat Fransn mektedir. Danimarkadan Stockholm'a 101 düşman uçağı düşürülmüstür. bilmek için her şeyden evvel İnsiliz a bu memleketin 1941 de uğradı&ı bü^ük rım kilo tuvalet ispirtosu alan bir kimss Devletler hukukunun sarih olmamasi, Dün 5gle vaktl kuvvetll avcı himayelar ,ancak bn kayıblara ve sıkıntılara gelen haberlere göre Jutland kiyi böldalarında yığdıkları muazzam kuvvetleri bir kilo rakıya muadil ispirto alıyor dedayanmak lyeslnde blr gün H 8 * l d e n ;esinden genis parçalar tamamile halk sinde uçan Amerikan bomba uçak blr muharib devletlerin tarafsızhk haklarını batı Avrupa sahillerine ve bunlarin ge hezimetlerden sonra, yeniden vücud bulur gıbi dirilip kalkınmasmda ve Al mektir. Hali hazırda bu içki kasabalarda lıkleri Berline bir tethls akını yapmış Lstedikleri gibi tefsir etmeleri ve gückurtulabfleceklerlnl bildikleri Içln blr ta ,an tahllye edilmi^lerdir. Şİ!«dl buralardir 3erlinln blr çok semtlerinde ha erinln yettigi her yerde tehdidle, taz rileri yakınındaki hava alanlarına çıka manlan ta Dinyester, Seret ve Karpat ve şehirlerde orta hallilere kadar siraraftan bn eriyetlere dayanıyor, blr ta !arda hlç bir slvll kaltnamiştır. rıp indirmeleri ve muhtelif S3hil noktayet etmiştir; fakat asıl tehlike, bu İsraftan da blr takım baltalama bareket A!man amirall Saalwachor, dün Müt sar ve ahall arasında zayiat olmuştur ylkle tarafsızları kendi taraflarına çek lannda tutunup köprübaşılan kurma!axj lara kadar ric'ate mecbur edecek derepirto hakikl ihtiyacı olanlara verilmelerine teşebbttsle, glzll teskllatlar Idare teflklerin lstlye istiye Manehe denizl Alman hava müdafaa teşkiUeri .ve avcı mek istemeleri tarihte pek çok Ihtüâf lâzım. Buna ise yalnız istihkâmlarla ve ceds kuvvetlenip harekete gelmesinde yip satış olstın diye bol bol piyasaya aretmekle ve bn u&urda kanını esirgeme limanlarinı tahribden vikaye ettlkleri lan, 121 1 4 motörlü bomba uçagı olmak lara, hattâ bazı tarafsızlann Istemiye diğer kıyı ve içeri müdafaa ve koruma pek büyük bir dahlütesiri olmuştur. Bu suretle Almanlan dogu cephesinde zedilirse köylüye de sirayet eTanesinmekle tetikbalinl korumaga ve kurtar. ni ve bllâhare yapılacak lsttlâda bura üezere, 129 düşman uçağı tahrtb etmeğ€ îstefniye harbe sfirüklenmelerlne blle se teşkilâtile karşı konamaz. Müfctefiklerin yeter kuvvetler bulundurup kullanmak dedir . mağa yardım ediyorlar. lardan istlfadeyi düçünmekte bulun muvaffak olmuştur. Pazar gecesi düş leb olmuştur. şimal batı Avrupa kıvılarile hemen geBenim bulunduğum (Gönen) înhi» man bomba uçaklarl Holanda bölgelerinl +,an alıkoyan başlıca âmil ve müessirin Küçük ve «ayıf devletlerin taraîsızlı rilerindeki uçak meydanlanna asker çıİşte Fransanın bütün bu eziyetlerl ve duklarım söylemiştlr. Aİ'Tianlar, isti'â sarlar İdaresının bir aylık karışık is. hareketinde kullanllmasl lhtimalile bombalamışlardır. ;ını büyük devletler istedikleri gibi tef karip indirmelerini menetmek ve süç Müttefıkler tarafından şimdiye kadar sıkmtılan eektigi ve büyük bir savaşa Agır Alman sava? uçak birlikleri pazar lr etmlşler; ve harb lanıretleri bahabir türlü açılamıyan fakat daima tehdid pirto sarfiyatı tamam (1000) kiloyu bulgiriştlgi sırada devlet reisliginl lfa eden Müttefiklerin büyük garal ve deniz leştirmek hususunda diğer her çeşid mükuvvctlerl topladıklarınl ve bu hafta gecesi İngilterenin c«nub batı sahille nesile tarafsızlann memleketlerini isti dafaa vasıtalarile beraber birinci dere vasıtası olarak kullanılan ikînci cephe muştur. Halbukl bu kasabada elektrıi Mareşal Petain, Fransn haikına hitab rinde tesbit edilen gemi toplantılannı ve âdan çekintnemişlerdir. clduğuna bakan bazı kimseler, tngillz olduğundan luks l&mbası yakmalc gibi ederek, Fransanın dahfll bir harb fle sonunda istilânln başllyacağım İlân etcede tesirli rol oynıyacak olan Alman tikierinl söylemlşlerdir. Plymouth llmanını muvafîakıyçtfe bomadasında bir haftadanbert müthlş u ihtiyac için halka ispirto lâzım degildiE Danimarka, Norveç, Holanda, Belçika, silâhı, şüphesiz Alman hava kuvvetidir. karşılaşmak üzere bulunduğunu ve bn •gultu ve gürültülerle afcmakta olan çok Me\cud iki doktorla dört marangoza da Abnen mütehassıslarl, İstilânln bu balaınıslardır. .üksemburç ve Baltık devletleri istUâ dahilî barbi önlemek lâzım geldiginl anOnun için Müttefik hava taarruzları ehemmiyeUl olaylann ve pek fazla ar ayda 25 30 kilo İspirto fazla bile geltr... ;ün »aat 4,30 la yarm 4,30 araslnda Amerikalı piotlarm anlattıklan lattı. ılnnduklan vakit her birerlerinln knv nm başlıca hedefi Alman hava kuvvettan hava taarruzlarınm Müttefiklerin , <~ Merciinln nazan dikkati celbediliı vukubulacağlnı taiunln eylemektedireH Fransanın dahil! blr harble kar?ıla?Stockholm 30 (TP.) Londradan • t komşnlarile saidırmazlık ve taraf lerini zâfa ugratmık oluyor. Bu maksad. ikinci cephe blöflerinin en muazzam bir de bu karısık ispirtolar da vesik%ya tâbi mak üzere olduğu şiiphe sötünne» ve T. blldirillyoT: Cumartesi günü Berline do£ ızlık mnahedelerl vardL bir taraftan Almanyada ve Alman işça şekil alarak devammdan başka blr şey tutulursa gencligin nayat ve sıhhaU «Son «aat <£akika<Ian dakikaya görtinüşe göre bu dahlll harb, Fransaru uçarken Almanya üzerinde cereyan Ba harb, Amerika, Rusya ve Japonya lindekl yerlerde uçak ve uçak inşasma olmadıklarına inanmak ve herkesi buna kurtanlmıs olur.> yaklasıyor» nın Işgal altmda kalmasına ırör yummak eden hava meydan muharebesi hakkın :ibl büyük devletlerin eeçirdikîerl ta yanyan her türlü nesne yapan fabrikaOkuyucumuzuD cldden halisane olan Bristol 30 (a.a.) Dün akşam bur« da malumat veren Amerlkan pilotları. •afsızlık safhalan, tarafsıziıfı, mateber lan ve lmalât evlerini hava taarruzlarile inandırmak istiyor gibidirler. lstiyen elemanlarla Fransayı tereddiden Fakat Alman keşif uçaklan, cenub In bu maktubu Sıhhat VekÂleti mi olur, da bir nutuk «öyliyen İs Nazırı Bewln şlmdiye kadar baçlanndan böyle blr şey t değişmeı bir hak olmaktan riyade, yakıp yıkmak, aynl zamanda Alman hakurtannak ve yenlden kalkındırmak için Dahiliye veya Inhisarlar Vekâleti mi osavaşmak lstiyen elemanlar arasında vn ezcümle »öyle demlştlr; geçmedigini müttefikan söylemektadlr icaba göre degişen bir stratejl hallne ge va ve bilhassa uçak fılolarını çok üstün giltere sahil bö!?esinin ortasmda ve Londranm cenub batısmda Portsmouth lur, her halde alâkalı ve salâhlyetll ma« Avrupa klt'asına ne raman hflcura ler. Bomba teşkillerlne hücum etmek U hmlştir. ku bulacaktır ve Fransa ancak bu sayeMüttefik hava kuvvetlerile muharebeye edileceğlnl billyorum, fâkat bunu şim zere, Almanlann avcı uçaklanran yüzllmanlle Wight adası yanlannda bü kamlarca ehemmiyetle görülmege va ande yenlden doğacaktır. Avmpada sayısı üçü geçmiyen taraf tutuşturup yıpratmak ve zayıflafcmakla yüklü .küçüklü yüzlerce İngillz ve Ame lattıgı tehlike de küçümsenmiyerek öndl bildiremem. Bu tarlhl, tehlikeye ko lercesl blrden havalanmakta ldi. AmeGerçl Mareşal Pe'taln bn yüzden SKelde edilebilir. acek blr harekete müsaade edemeylz.> rikalılann makinelitüfekleri teşküin her ıız devletlerin tarafsızhkjannın mahiyetl rikan tasıt ve tank gemîlerlnden mü Ienmesine aid tedbirler derpiş edilmege Ianmakia ve Fransayı bu dahilî harbden ve alacagı şekil. huknk kaldelerlle değil, Bowln, işçiler araslnda tahrlkâtta Almanlar lse, Müttefik hava taarruz rekkeb büyük bir denlz vasıtalart toplu lâyıktır. kurtannak ve konımak istedi£inl söyle bulunanlan gvısturmak için glrlştiğl fa tarafmdan ateş ettiğl halde, Alman av coğrafya vaziyetlerile mütalea olnnnr«a larma en ziyade uçaksavar top ateşlerile Biz alelumum Içkinin ve bu arada raınektedir. Fakat onun dahilî harbl ön aliyete d« iştlrak ederek çunları söyle cüan bomba uçsklannın üstüne saldır hakh ve Insaflı blr noticeyp vanlabilir. karşı koymak suretüe av uçak filolan luğu görmüşler. Alman bombardıman fllolan da bunlara en yenl kudretli pat kmın yaptığı tahribattan şikâyetçi İken mıa ve teçkllln lçerlerine kadar dalmışlemek İçin tavslye ettiğl çare, bas eg miştlr: SÜKRÜ KAYA nm çogunu Müttefiklerin istilâ teşebbüs layıcı bombalarla gece ve gündtlz hücum şimdi halkın odun İspirtosu gibi bir mekten ve sttkun«t içinde yagamaktan « Şunu bllmellylz kl son saat, da trr. Bu hücumlardan sonra Alman avanına saklar gibi görünüyorlar. Bunu ederek kim'nl batırmış ve klmini datıt zehiri içmeğe başladıgını görmekle müibarettir. Onun için mareşaljn vatan kikadan dakikaya yaklaşlyor. Sizden cılan yeniden muharebe nizamma geçeevvelce de yazmıştık. Olaylar, tahmlnl mışlarmış. Onlara göre bu b!r Istöft taşıt teessiriz. rek hücumlannı tekrarlamışlardır. Alman daşlarma tavsiyesi, Almanyanm laferlnl patronlan değll, karşı klyılara çıkacak mizde yanılmadığımızı göstermektedlr filosuydu. Aynl geml toplantılan belk' Doktorlanmız .adllyeclleıimiz ve IçHbcklemektir. Çünkü MarefiU göra olan askerlerimizl düşünnıenizl istiyo avcı uçaklanndan mürekkeb daha küDemek oluyor ki, Almanlar Müttefik ls cenub tngilterenin diŞer münaşlb koy maiyatçılarımız bu tehlike üzerine unıu«Fransa bn sayede lâyık oldufu yeri ala rum. Hükumet İçin büyük bir zorluk çük kafileler de, Amerikan uçaklanndan tilâ hareketi kendini göstarince uçak ve limanlannda da vardır. İhtimal bunr.ıî efkân celbetmek mecburiyetindedirçaktır.» teskil «den cür'et, harbe sonuna kadar hasara uğrayıp teşklllerlnden ayrüanla Baştarafı 1 ind sahifede av filolarmı Müttefik hava kuvvetlerme lar da keşfolunacak veya hlç jörüleml lcr. Bir tek vatandaşın bile bu lehirden Fakat Fransanın, Mareşal Pe'taln glbl devam ederken, yenl blr dünya re yenl nn üzerine hücum ederek lmha içtni tasaldırtacaklar, aynl zamanda muharebo dolayı hayatı tehlikeye düşmesine ran berler bürosu ttalya savaslanna dalr a ve bombardıman uçak filolanm asker ta yecek. düşünmedigi her gün daha fazU vüzuh blr nlıam vücude gettrmektir. Ben mamlamışlardır. ağıdaki mütemmim malumatı vermek şıyan ve muhtelif sahU noktnlanna as Bununla beraber. Mütteflklerin tkincî değiliz ve razı olamayız, la föze çarpmakta ve Fransularm fcükejvil hesabıma îafer aninda memleke Holanda bendleri yıkiimıya hazir cer>heyi açnııyarak şündl de blöf yapyük mücadele için haznlandıklan anla tl, slyasî bir kargasalıklığa sürükleGörüliiyor ki içki fiatını arttırmakla Londra 30 (a.a.) Yorkiche Post ga. ;edir: ker çıkarmağa uğraşan büyük ve küçük tıklanna kanl oîaniar onlann Alnjanmelrtense milîetl ve dünysyı harbe sev zeteslnln askerî muharrlrl yazlyor: ş'Imaktadır. Bilhassa MUttefiklerin batı Nettuno köprtibası orta kesimlnde bu Müttefik gemilerine hücum etUrecekiçkinin önüne geçilememiştir. Bunun lan aldatmakta devam ederek yeni Rus cephesinl açmalan nzerine FransızUrın ketmek İçin beş veya on sene bekleme. miiptelâsı şimdi daha beter, fakat daha Holandada Von Rundstedt, bütün ru lunan düşman laeş depolan ve lkmal te lerdir. taarruzlannm mur?ff?.lclyetle Bellşmeslyi tercih etmektlr. buna karşı lakayd kalmıyarak, bn mnucuz sehirle keyfinl yapmaga çabşıyor. bendlerlnl tıkamiş ve herhangl blr îsti. sislerl, son günlere nazaran, daha şüBununla Almanlar, Mütteflklerin batı ne Imkftn vcrmek lstedftlerine inanıvorHâlen Londrada bulunan domînyon lâ hareketl takdirlnde bütün barajlan mullü bir surette tahrib edllmistlr. Bu cadeleye en geniş ölçüde lştiı»k edecekMesele içki satışını, içki içilmesini baş\*ekillerlnln konferanslnda miHî ve derhal açmağa hazir bulunmuştur. Bu harekâta savaş uçaklartmıa ve avcılan Avrupa sahillerine ve gerilerine asker lar. Haklkatl yakın günler gösterecektlr. leştirmektir. Evvelce de yazdığım gibi lerl urarla snlatılmaktadır. İngillz Amerlkan haarlık görUşme• Görünüşe göre, Mareşalın bahl» roev milletler araslnda büyük meseleler tet. nunîa beraber kendisinln tekmll At mız, ağır topçtüanmızla i^birligi yap çıkarma %« İndirmelerini menedebilecekçık ve kapalı içki satılan yerleri çok aJ ler mi? Şüphesiz ki bu lddia olunamaz. lerl sona ermiştlr. Şimdl de tmparator xaltmak lâzımdır. Topkapıda oturajı bir zuu ettigi dahlll harb e laman vnku bu kik edllecektir. İngillz eamlasl şlmdlye lantlk klyıları müdafaa hatları için lü mışlardır. luk meclislnin kurulmak üzere bulundulacak, baş egmek taraftan tolan Fransra kadar hlç blr lmparatorîukta görülme zurrlu tüTnenİprden ınahrunı bulunduğu PaxMglione civanndaki ormanlarda Çünkü Müttefiklerin hava ve deniz kuvgeno çıkar çıkmaz mahalle bakkalmdan genlşletmîştlr. vetleri Almanlann şimdiki hava ve de ğu Büjük Britanyada batı Avrupa isti İçki buldukça içecektir. Rakı alamazsa larla kalkmmak ve yenl bir Fransa y« miş derecede blrliğini tahmln edlbnektedir. gizlenmiş olan düşman iase ve cepane lâsının son hazırlıklan görülmektedir. ispirto içecektir. ratmak istiyen Fransızlar blrbirlerile de İngiliz camlasmda blrlik, hürrlyet, eL depolan topçularunızın ve bomba uçak niz kudret ve lmkânlanna kat kat üsele yürüyor. Dominyonlar devlet adamtündür. Yani eğer Almanlar deniz kuv Yeni büyük Rus taarruzu eğer olacaksa Almanyadan istenecelc dovüşecekler ve o taman Frjpuanın taarimızın lsabetli ateşl altında infil.âk etBundan başka meyhanelerin adedinl larlle Inglllz büyükleri husus! menfaatMUttefiklerin de, ayni zamanda batı Avtikball ya yeniden dogacak, yahud bns ler peşlnde koçmaksttln bu meselelerl ve bu sabaha kadar çıkanlan yan vetlerini şurada ve buıada heder etmitazminat yerek daha çok denlzaltı, hücumbotu, rupaya taarruza geçmeleri, asker çıkar de son derece kısmalı ve açık içki satıbütün sonecektir. gmlar devam etmlştir. ele allrlarsa înglllz, Amerİka ve Rustorpldobot ve muhrib lnşasile beraber malan ve İndirmeleri, köprübaşılar kur şını İngilterede olduğu gibi gece saat Boston 30 (L.P.S.) The Christian Fransayı bekltyen en böyük bntihan yanın lştiraklle belkl de top ve kılicin Italya cenub cephesinde Oasslno şshMüttefiklere karsı 1940 ta halz olduk maları, sonra da ilerlemek hamlelerinde on buçuktan sonra tamamen yasak e t . Science Monitor gazetesl yazıyor: da budur ve Fransanın bn imtihanı ka yerlnl, müzakerelerin tutabHe^e&i bir rinin harabelerinln cenubunda Alman Birleşik milletler zarar zlyan mese hücum kıfalan müteaddld muvaffaki ları hava üstOnlük nlsbetini koru bulunmalan iktiza eder. İtalyada mev rnelidlr. Ama bn yasak, bes Iira para zanmıyacaginı zannettirecek blr gey yok sulhun temellerlnl otabl'ecek blr plân yabilseydller şüphesiz bugün batı Avru cud sarp dağlar dolayısile oradan Avru cczası gibi lâşey kabilinden bir mfieylesinde, iki ?ekil üzerinde imalel flklr tur. Bilâkis Fransızlarm yabancı işgal hazırlıyablleceklerdir. yetll harekâtta bulunmuşlardır. Cassino pa cephesinin lsülâya uğramak Ihtima pa kalesine bir sel ve yıldirim üerleyişi yideye bağlanırsa tesiri olmaz. etmektedirler: Birincisi harb suçlularlaltında yaşamalanna ragmen, lşjal trnvbölgesinln dogusunda ve Guarigliano'nun Ben şu kadar yıl evvel cPariste İken» Abnanyaya yapılan büyük nln cezalandırllmasl, Ikinclsl lse yapılan inden bu derece endlse etmiyerek ikl yapmanın Imkânsızlığı istiîânın batı Avvetlerile mücadele etmeleri ve bn yo'da doğusunda ve Tirenyen denizi sahU böltal'ribat İçin tazmlnattır. ıldanberl bu cephenin takviye ve mu rupadan yapılmasını zaruri kümaktadır alaturka yemek pişiren blr lokantada hava akınlan en agır fedakârlıklars katlanraaları, gelerinde Alman bataryalan düsmamn Harbi kısaltmak için Ruslann doğudan erdim. Oraya Paristeki Türklerdcn blr Rusya radyo sözcülerl, Macar lktîsad. kıt'a toplantılannı isatoetll ateş «Jtına hafazasma tahsis' ettikleri kuvvetler) Londra 30 (a.a.) İngillz ağır bomFransızlarm her seye ragmen savas rn1 Ruslara karşı sürerler, belkl de doğuda ve Müttefiklerin cenubdan ve havadan kısmı da gelirdi. Bir gün bunlardan biçllarmdan olup da, Rusyeda muallim ik hunn kaybetmemiş olduklarını göster ba uçaklarl dün bütün güü ara vermealmaktadır. taarruzlara devam etmekle beraber Av risl zannederim bir doktor veya baykat'l bir galibiyet elde edebilirlerdi. mektcdir. Gerçi Mareşal Petaln bn savas, den Alroanyay» taarruza devam etmiş yapmakta olan Prof. Eugene Varga'nm yaptığl hesablara temas ederek, bu zaO halde Rtıslan bugüne kadar kat'l rupa kalesinin batı duvarlarım vararak tardı rakı istcdi. Lokantacı dereced rahnnn sSndiirmek lehindedir. Fakat o lerdlr. Moda Kralı öldü Alman galibiyetinden kurtaran ve üste buradan lçeriye dalmalan icab ed yor. yüksek içki satmanın yasak olduğunu ve Giindüz Uçarkaleler Fransadaki he rar ve ziyanm 800 milyar dolar olacağı nun telklnlerl de bn mhun stamediginl lhtimalinl söylemektedlrler. Paris 30 (EP.) Fransanm meşhur lik onlara kaybettikleri hemen hemen İlk çıkarma ve istilâ sahası az çok malum buna riayet etmiyenlerin blrincisinde gösterdikten ba?ka h&dlselerln bu ruhn deflere karşl ayrı ayn on taarruz yapRusyanln bugün böyle meseleler ü moda kralı Paul Poiret pazar günü öl. bütün yerleri gerl almak lmkânını ve dur. Ne gün yapılacağını ise söyliyeme dükkânı on beş gün, ikincisinde büsbümişlardir. İlk taarruzda av uçaklarmın bttsbütttn tutırçtunnası Ihtimallnl belfrtrefakatinde bulunan Uçarkaleler, Pa zerlrıdekl temkinl nazari itibara alına müştür. Küçük bir dükkânla işe başlı ren âmillerin başında Müttefiklerin ha yiz, ancak pek yakın olması ihtinjallnl tün kapatılarak şu kadar bln frank mektedir. para cezası alındığım söyliyerek ltfaar rlsten 196 kilometre cenubda Avort'ta cak olursa, Almanyanın esas tazmlnatı yan moda kralı, gittiSçe şöhret kazen. 'a üstünlüğünü elde ederek Büyük Bri Uerl sürebiliriz. Fransanm bo dahlll harb lafhasina bulunen Alman hava üssünü tahrlb et ödemesi lâzlm gelmektedlr. Diğer Müt. mıj ve son senelerde beynelmilel moda etti. anyaya büyük kuvvetler yıgmalan ve H. E. Erkflet sttratle yaklaştıfcı muhakkak sayüabilu. tnlşler, İklncl taarruzda avcılar refaka tefikler de eyni t«mk!n ve sebatl gös sahasmda başbca rolü oynamağa başlatşte slze dflnyanm en çok İçki lçllen Bilhassa, iklncl oephenin açılması, bn tinde bulunmakslzın Cherburg ve Pas termeğe hazlrlanmışlardlr. ikl memleketinden, tngiltere ve Fransa' mıştır. işl bflsbütün slevllyecek ve • zaman de Calala çevTelerlndeM askerf teslsdan iki nümune!. Profesör Varga, Almanyanm harbden Fransanm yenlden kalkındıih sfirüleeek lere ağlr hücumlar yapmlşlardir. Bu evvelki senelerde, mühimmat işlerine 30,000 Slovakyalı Pressburgu Bâ bunlardan da mı bekrlyh bflmeni tir. Fakat böyle ohnaı da Fransa, Ma büyük ekınlardan başka bütün gün her senede 6 milyar dolar earfettiğine götahîiye etti reşalını dinlerse, • zaman Fransanın tipten av v« boml» uçaklarl demiryol re, şirr.di bu para dîğer milletlerln kalB. FELEK Baştarafı 1 inci sahtfede Telgraflar 3 üncU sahtfede Pressburg 30 (T.P.) Slovakya başkendl lstlkbalinden umldi kesmesi lcab larmı, hava meydanlan.nl ve başka he kmmasi için esaslı bir yerdlm teş.kil e defleri bombalamlşlardlr. Dün akşam debiîeeeğini söylemiştir. Profesörün he. şehrinin gonallü olarak tahliyesi kararı berler bürosu, dcğu cephesi durumu leklerde ve bilhassa iyi bir ana olarak eder. Hukukçularm toplantısı hakkında aşağldaki mütemmim malu^" vatana faydalı bir uzuv bulunduklar.mı 30,000 kişi bu j'hirden ömer Rıza DOĞRUL biten 48 saat zarfında rekor sayılabiîe sabına göre, Rusyanln İTiarl için 10 üzerine Bunlardan 12.000 kişi uzsklaş934 senesinde Hukuk Fakültesindea masrafı matl vermektedlr: izah etmiş ve bir Erenköy Lisesi Me cek nisbette 7000 uçak Almanysdaki milyon İşçlnin 10 sene durmadan î£İlş mıştır. devlet hesabma tahliye edilmiştir Slc*. hdtflere karşl mütemadlyen taarruz msslna ihtiyac vardlr. Geçen ayların devâsâ meydan muha sunlan Cemiyetile. okulda bir müze mezun olarak, mezuniyet'.erinin 10 uncıt yıldönümünü Idrak edan Huktıkçulai vakya Dahiliye Nazırı Mac*^ bir basm rebeleri yanında halen doğu cephesinde curulmasını teklif etmistir. etmiçtir. En yenl tipte uçaklarin bu Bir Yunan belediye reisi kcnferansinda bu şehrin e^elce 150,000 cereyan eden hareketler, ancak cephe hareketlere lştirak ettiklerl dün büdiBundan sonra fizık öğretmeni Mü Park oteîinde eski hatıralarını tazelemek Kahlre 30 (a.a.) Yunan haberler bünüfusu olduğunu bildirmiştir. rllmtştlr. Yeni uçaklar, saatte 620 kltashihl, müsaid çlklş noktaları teTnînl, nevver Dosdoğru. mektebin bir tsrih için bir toplantı tcrtib etmişler v« öldürüldü rosunun blldirdiğöıe göre Yunan kruva lomotre sür'atle uçabileoek ve 13000 mür.akale hatlarlnm tanzimi ve daha çesini yapmış talebelik hayatından can hocalarile birlikte geç vakte kadar eğBir lngiliz denizaltısı zörü Avaröz asileri diin Yunan makam metrs yükselebilecek Vpblllyettedlrler. Atlna 30 (T.P.) Yutıan adalarinbüyük mikyasta çarplşmalara hazlrlık lı ve güzel hatıralar anlatarak eski ve lenceli bir gece geçirmişlerdir. larına sartsiz olarak teslim olmuşlardir. dan Spetzae'nin belediye reisi komüyapmak gibi gayelerîe tatbik edilmek yeni arksdaşlarına eski günlerin heye. batırıldı Alman tebliği Bu şartsıa teslhnden sonra ba#lca hafil nistleı taraflndan kaçırllmlstır. Mumatedir. Bununla beraber Almanların ve canını tekrar duyunnuştur. Bundan ölüm Stokholm 30 (T.P.) tnglltere Ami. ileyh sonradan Kraml Dien denllen denlz üstü gemUerindekl asller d« tes Berlin 30 (TP.) Resml tebüg:: müttefiklerlnin Dniester aşağl kesimin. sonra talebelerin konuşmalan ve ritMemleketimizin tanınmış doktorların, lim olmus, bu surotle Yunan bahrlyeşinFransada Toulon şehrine düşman u yerde vahşiyane surette katledilmiş bir ralhk dairesinden resmen bildirildiğine de, Karpatlarm bütün üerl sahasında mik hareketlerile halk türküleri ve halk göre, «Syrtis> denizaltısı üssüne dön ve hattâ Kovel dolaylarînda yaptıklan d:n deki lsyan sona ermişttr. cak birlikleri tarafmdan dün yapılan bir hnlde bulunmuştur. mekte uzun müddet geciktiğinden ge taarruzî hareketler neticesinde Sovyet oyunları dinîenmiş ve seyredi'mijtir. Bay NIŞAN FİKRI AÇIM Talebelerin hazırladıkları zengin ve te. Tabiîdlr kl haylr, Flort, Roman : 86 minin battığı anlaşılmıştır. başHımandanhğı daha şimdiden glttlk miz büfede misafirler ağırlandıktan vefat etmiş olduğunian cenaze mera. eden sal Biliyonım. Renata? 60 milyon dolara mal olan çe ertan bir mikyasta sevkülceyşî lhti sonra muhtelif takımlar arasmda hend simi 2/5/944 tarihine tesadüfPîtrikham Babaclğlm. yatUrlnl cepheye getîrmelı ve muha bol ve voleybol maeları yapılmış ve günü saat 15 te Kumkapı uçak gemisi Sen benim yerlmde olsan ne yarebtye sürmek zorunda kalmlştir. Bu Erenköylüler bayramı da güzel ve kilisesinde merasimi icra olunacağı tepardın? NevYork 30 (a.a.) 60 tnllyon do na rağmen Sovyetler adı geçen muha zevkli bir hava İçinde nihayet bulmuş. essürle ilân olunur. tsbu ilân husus! davetiye yerine kaimdir Aynl şeyl. lara mal olan <Le Bonhomıne Rishard» rebe bölgelerinde Almanların ve rr.üt tur. Refikası Isguhi Açım Clara'nln sözünü dinllyeceksin. tefiklerinin yaptıklarl hareketîere enisroindeki yeni uçak gemisi Brooklin Söz veriyorsun; değil mi? gel olamamıştır. Sovyetlerin bütün gaytezgâhlarlnda denize indirilmiştir. • Evet, baba. Senln İçin dua edeceBu uçak gemisi <Pearl Harbor, dan retlerine rağmen, Almanlar bu kesimğira. Yakında kurtulacaksm. beri denize indirilen bu tipte gemilerin de slmslkl ellerinde tuttukları teşebbü Tabiî yavruın. Clara.. Bu andan 1sü düşmana blrakmamlştlr. Baştarafı 1 inci sahıfede Yazan : VİCKİ BAUM Çeviren: İlharai Safa 13 üncüsüdür. tibaren bu çocuk senindir Sen onu benormal şekilde devam etmekte ve eski Mareşal Badoglio Londraya Litvanyada umumî «eferberlik den olduğu gibi Alnnnyadan memleke nim gibi büyüteceksin... Sahi mi? Kaunas 30 (EP.) Bütün Litvanya Ben seninle beraber gerl dönmek rasladığlm ilk akşam... Bütün köy sangidecek Şüphe yok. Zaten buraya nîçin kl bir ceviz kabuğuna kapanmış gibi da umumî seferberlik ilân edilmiştir. timize ithalât mallan geîmektedir. istiyorum. Morion, Renata'a bakar: Lcndra 30 (a.a.) Evenig Strandat Litvanya Millî Müdafaa Komiserl GeKroın ihracmın men'i hakkmda ve Hissiyatımıza kapılmıyalım: Za. karanllk bir akşamdl. Ağiamak İçin ve geîdik Mlcki? Onun kat'î olarak bizden randaya çıktığım zaman kendiml bir İstediği şeyi biliyorsun: Tam bir itlmad gazetedinin siyasl muhablrinin yazdığma neral Plehavicive bu münasebetle bir rilen karardan sonraki gjünlerde Alvalll Florl. Hayatımda tanıdlğlm İngöre, Mareşal Badoglio, Müttefik askcr gün^ük emir neşrederek, Litvanyann manyadan birinci listeye dahil oi^n ve sanlsrm en hassasl ldl. Makul olmam'.z plreden daha büyük hlssetmiyordum. ve İtaat. Bu gözyaşlarmı saatlerdenberl tutuyor Bir saat sonra Michel'i yatağina ya şeflerile görüşmek üzere îngiltereey gi ne kadar büyük tehlikel3re maruz kal Nafıa Vekâletinin evvelce siparis ettigi lâzım Eğer s«n benimle beraber gelir. decektir. Mareşal Badoglio yeni jtalyan dığinı tebarüz ettirmiştir. 1000 ton ray gelmiştir. Bu raylar Nafıa sek her şey yüz kere daha müşkülleşir. ve Michel uyumadan önce boşaltmaktan tırdlm ve: naklettiği bu yeni romanda VekâleK tarafmdan inşa ettlrihnekte oSen serbest olursan bana hizmet et korkuyordum. Haydi, Aİlah rahatlı's versln. Tatl hükumetinln yapmış olduğu harb gayderin bir yürek sızısının Rumen resmî tebliği îan Elâzığ Palo demiryolunda kullanımen imkânı daha çoktur. Ö ğleden sonra buraya gelmlş ve Ste rüyalar gör, Biliyorsun ya, yeni blr retlerl husustmdaki taahhüdlerini tamaperde perde acılan sahneleBükreş 30 (T.P.) Rurr.en ordusu lacaktır. Flori'nin hakkl var, dedim. B'.z o aufen'in verem sanatoryomuna, sonra yerde İlk. görü'en rüya hakikat olurmuş. mile yerinç, getirmeği arzu etmektedir. rini okuyacaksmız. baskuiKandanllğlndan bildiriliyor: nu kurtarabiliriz, değil ml John? Se en iyi oteline yerleşmiştik. Sonra otelAynca Almanyadan bir çok detnir Dedim. Michel elimi tuttu ve kendiAvrupada dağıtılan gıda Klrlm yarımadaslnda önemli harenin bizimle beraber kalman lâzioıdlr. de yemek yedik. Onun eüne tabakları, sine çekti. Tatll bir sesle: malzeme de gelmiştir. Tevzi yeri: ketler olmamlştır. maddelerinin miktarı Belki de bu bir formaliteden ibarettir. çatal ve biçağı, tuzluğu verdim. Dağ Ne diye kendini zoriuyorsun. Ba Dniester aşağl kesiminde düşmanln gün zariında, hava kuvvetlerimizln de Belkl de onu emirlerl ajtmda bulun havası ona neş'e vermiş ve taklidier yap. na yalan söylemeğe ne İhtiyacin var' NewYork 30 (a.a.) Milletler Ceduracaklar. Onu kurtarmsk İçin her mağa, kahkahalarla gülrr.eğe başlamlş Bu sahiden bir hakarettir. Ben o kada mi>eti ekonomik servisi tarafmdan yaptığl şiddetli hücumlar neticesiz kal iştirskile düsmanın 70 tankl imha edilçareye bajvuracağız. Flori John'un ve tı. Sesimin hüznünü ve gdzyaşlarlmın ahmak değilim. İhtiyar Shakespear'in neşredilen 1943 1944 yllı glda madde tnlştir. Yaş şimalinde düşman yeni ge miştir. Fiatı 125 kuruş. Michel'in ellerinl sıktı, benim önümde boşanmasmı önlemek için bir hayll na söylediğini hatırlıyor musun? İnsan lerine ald dağltma ve tayin miktarla Ürdiği kuvvetlerle tekrar taarruza geçFin resmî tebliği zahn.et çekiyordum. Michel'in kulakla lar geldikleri gibi gitme§e de taham rınl bildiren rapor, Almanyada yiye miştir. Düşman taarruzlarma kuvvetli cğildi: Helslnki 30 (TP.) Kara cephe Herkese teşekküvlcr Marion de rl gcrib bir surette açl'mlş, çabııcak mül etmelidirler. Yeter ki hazlr olsun cek dummunun noımnal bedenî ihtiyac tank ve uçak teşkilleri iştirak etmlştir duyuyordu. Her an uyanlk bulunmağa lar... lara kâfi geldiğinl kabul eylemekte Alman ve Rumen klt'aîarı, düşman ta ke?lrr.lerinde düşmanln şiddetli topçu di. Auf Wiedersehsn. Elinizi Sperim. faaliyeti müşahede edilmiştir. Kareli ve Teşekkür ederim Mösyö Sprague, siz; mecbur oluyordum. Michel uyur uyumaz ayl postuna sa fakat Baîbk memleketlerinde, Slovak arruzlarınl her tarafta durdurduktan YeşilkSydeki Uşaklığü köşkü esya Eh, ihtiyar doktor sana ne an'attı rlîdım ve otelin bütün cephesi boyunc yadn. Fransa ve İtalyada bir 'nsanin sonra mukabil taarruza geçerek düşma Maselkae berzahları keslmlerinde düş sile yazlık veya senelik olarak kiraya o kadar ralıatsız ettiŞlm İçin özür dinl şimal istikametinde geri atmlş ve manln şiddetli topçu baraj ateşinden !srim... Hele böyle bir tatsız akıbetten bakallm? uzansn verandaya çıktım. Dlşarısı kap tam randımanla çallşması ve sıhhatini sonra teşebbüs ettiği hücumlar tarde verilecektir. Köşk büyük bir b?hçe conra.. Grüssgott. Alîaha ısmarladık. Seni çok iyi buldu. Bu çeşid hss. karanlıktı. Ne dağlar göriinüyordu, n muhafaza edebilmesi İçin gereldi kuv tekra» eski mevzilerimizi ele geçirmiştir. Düşman insan ve m3İzeme bakı dilmiştir. Diğer cephe kesimlerinde içindedır. Telefonu vardır. **¥ tahkları tedavi hususuıda ne k^dar göl. Bütün sesler kesilmi?, lçıklar sön vetl temin edecek derecede oimadığln «Son Posta» daj» sorulabilir. mlndan ağlr kayıblar vermiştlr. Son 3 zlkre değer hareket olınamıştır. bclirtmektedir. müştü. {Arkası var) 1939 martı. Ckristophe'a Steanfen'de kat'î olduğunu biliyorsun onun. Fransanın karşılaşacağı Berlin askerî mahfiîleri istilânın her an imtihanlar başlamasını mümkün görüyor Almanyada endişe Ashert vaziyet Mavi ispirto mu? Avrupa muharebe cephelerine bir bakış Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet İialya cephesinde Müttefikler taarruz ediyorlar Alman Rumen ordusu karşı tearruza geçtiler Erenköy Kız Lisesinde diin yapılan tören Yuoan asileri teslim oldu Marion'an Kalbi Von Papen Kordugum Hamdi Varoğlu'nun UĞUR Kitabevi Yeşilköyde kiralık köşk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog