Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

nglo • SakMHilar, m ittnVerde, Alnuuıj^» ve batı Avrnpaya kar«t fiddotl p«k BU yade artan h»va M e m l u l l e ikinci cepbenin açüıaı« ve lsUlftnın bajsUmif «Idutuna .öylttyoriaT. Hattâ, bun» «hav» Utllası» »dnu veriyortar. AünADİar d», Inıüterenln eennbmıdaDunkü maçl seyreden'ar arasmda cü müdafiinin sebeb olduğu penaltıdan a Portamouth Bm«Bi «• bn Um»nm » î Beşiktaşln o 10 hk mağlubiyete peşkeş atıldJ. Efref Şefik •ü mlsâo ve istidad. nndmkl Wlght »da» rtvanı»d» toplanan Cumhuriyetin İlk çekmediğini İddia edecek kimse bulunfzmirdeki maçlar larll» uvgua blr KtOİ fflosunu «lddetle bombalıyarak fellındanberi çocuk maz sanınm. Dün Beşikta3, takırr. itiba. tzmlr 30 (Telefonla) Bugün yapüan sekllde z?ti«tirm«lc «Ueri atır ha»tlar» B«r»ttıkUnnı Berl meselesi, blr murile bozuk, ferd İtibarile gevşek ve sis Maarif müiâfatı futbol maçîannda Fertrfiyoriar. ür. harririn meşhur ten itibarile aksaktı. nerbalıçe Kaxşıyakayı 1 0 yenmiç. İstste aal mesele, tkl tarafm »« M«alanntoa »BtapHEormülüne göre «çoCumartesl günkü maçta hücum hat tanbulspor da Göztepe İle 1 1 berabere bu uygun jeklin ne yor H, ikincl oephe biftnvve *cıhnm *• cuk hazretleri! > tlnda dahl Beşiktaş teraposunu bozan kdmıştlr. jaroksüe ele allndl. Bu parola her nl ları haiz çocuklarin allnmasl lâzun gel | den lbaret olduğu noktasında toplanl istUânın çıkarm» ve taatnne sanıası «eCahidin yan muavinliğe getirilmesi ve Galaîasarayın fzmitte yaphğı ~ • b l d kSld h a !anın son haftaslnda bir çok faydah diğini zikrediyor: «Ruhen ve ze&â dKasabalardan, kSylerden, ttenha füse de, totU* meydan muhawb^ ba«merkez muavinliğe de Hüseyinin koe bereketli neşriyata vesile olmakta hetlnden gerl ve bu itiberla fennen a mahallelerden ekserisi ortahaüi aile IıunJftır. maçlar nulmasl, esasen muhacimlerile lâylklı dlr. Herhangi bir senenin çocuk mev norır.al addolunan çocuklarin terbiye, yuvalarından kaçip büyük çehlrkrln çallşamıyan muavin hattını esasindan İzmit 30 (Telefonla) Şehrimize Abnanyay» ve T»»*i Avn«»y» »Imfflya zuu etrafmdaki yazlları, Avrupa mem talim, tedris yolile idrak ve kabiliyet civcivli yerlerinde toplanan bu çocuk kadar förtilmem^ »ayıd» çok nçakU yasarsmıştl. Bundan evvelkl maçlarda gelen Galatasaray taklmı Denizaltiyı ekctlerinden herhangi birindeki bu lerinin İnkişaflnj temln etmek maksa larin ıslah ve terbiyesi İçin nygun ter püan ve hemen hemtn fasılası» «evam muavin hattiıun bir tarafl koltuk değ slflra iki, Donanma taklmlnl da bire Kasablık hayvan ticsreti hakkmda ıcviden yazllarla mukayese edilecek o dlna hâdlm anormal çocuklar müesse biye şeklinl, 1918 de İttlhad ve Teraknekli gibi topalladlğl zamanlar, hücum ü? kazandı. eden hava bombardınjanlanıu blr mttsVilâyet dün sabah bir tebliğ neşretmişîursa yazı mlktarinm Türkiye lehine se?ine yedl İle on fiç yas arasinda bu kl fırkasi, şöyle böyle 1932 de de İshattl o aksakllğı teMfİ edeeek glbi oy Dün yapılan müsabakalarda 1000 tahkem hatt» veya mevkle karfi, taarrntir İr netice vereceği şüphesizdir. Bu ha lunan çocuklar kayld ve kabul oluna tar.bul Belediye si nardı. Dün, bir sağ açlk müstesna, dinlsbeten bulmustu n feçmeden evvel yapdan tapçn tamrmetre Türkiye rekoru kırıldı Bu tebliğe gre 240 ve 297 sayıh Ko. İ, vaktile içinde buîunduğum bir kaç caktlr.» ğer Beşiktaş hücum elemanlan da ken. (3). Bu İki teşebbüsün tarihçesi meseAltlr. çivili atletizm müssbîkalari dün ırdinasyon Heyeti kararlanna dayanıbk ateştae benMtmek kabfldlr. Tahm STI abancl mcmloketin takib ettiğim mat Görülüyor ki bllfarz Flsagor davasmı lâ bize, Anadohıda at hırslzlığı yapan, di oyunlarından üçer, dörder gömlek Fer.erbahçe stadlnda yapllmıştır. farkla M, hava bombardnnanlarae yapıarak evveldenberl kasablık hayvan baat hayatile mukayese ederek vesikaeksUt oynadıklarlndan muavinlerin taşehir şehir dolaçan seraeri çocuklardan düşünürken birden âdeta bîr ehram me. Mevsimin Hk müsabakasmda Fener alım ve sarımını san'at ittihaz eden andırmak da güç değlldir. Blr bibli elesine atlami^ gibi oluyor, asıl mak birinin nlhayet muayyen bir terbiye !an topçn hanrl* »te?!, en a*w topmamliyamadığun muhacimler doldurabahçeden Adnan, 1000 metreyi 2,37 da tüccar. kasab, celeblet vilâyet dahilin. madılar. Ve bu suretle mutad oyunucgrafi muharririnin idiiaslna ve liste sadl kaybediyoruz. Ylrmi beş senedir clhazından geçtikten sonra müstaid bir larla yapdandaıı çok « a k l a » ra ferikikada koşmak suretile yeni bir Türkilere kadar Taanmaktadır. Hlç Mr a^r deki pazar s v e panayırlardan sığır ve ine baklllrsa son on be^ sene içinde de nun hayll altında çalişan Beşlktas kadCumhuriyet matbuatıni İşgal eden bu kamarot olarak yetlştirildlğini hlkâye ye rekoru yapmlştır. Adnan bu yarişta manda alımı^çin 3 6. 12 ay mut?ber :ocuk hakkında 124 eser vücuda geti İstonbul meselesi» nin bundan İb=ret ediyor, Bu hlkâye, îstanbu'da'd, serre Kro, hatta eeçen larbüı son »eneslnde rosu da 10 mağlubiyete uğradı. yüksek bir formda olduğunu lsbat et120 küometreden Parlsi senbolik bir ?olmak üzere bir vesika alacaklardır. •ilmiştir (1). Ayni muharrir, bu îiste lmadığı şüphesizdir. Bununla zekâca ri ve kimseslz çocuklar davasina veriHarb Okulu takiminm cumartesi gfin. miştir. Eski rekor da 2,41 ile Rlza kflde ve eıbere iöven toplann menıill Raşka vilâyetlerden gelenler de alım in tam olmadlğınl da iddia ediyor. anormal çocuklarin terbiyesi meselesi lecek uygun şekll de bütün çlplakllğikil kadrosunu muhafaza ederek çiktığı Maksuda aİ4di. dahl, ti&n botnba neaklannnrid fle kıyas apacakları müddetçe nıuteber olmsk B.r de buna mecmua ve gazetelerde nin ehemniyetsiz olduğunu düsünmüş le gö=termektedir. Birinci kafeprorl maça beklenen hizla bajlamadı. İki taedUemeı. Onnn lçtadir'M bn harbde Aîüzere, a vilâyetten vasika alacaklardır. ocuk haftaları İçinde ve hariclnde nes1000 metre: Adnan (Fenerbahçe) 2,37 raf da «ncrjllerlni sona »akllyormus gldegiliz. Yalnız bu i? başka lşdir. BeleHulâsa 1944 seneslnin Çocuk Haftart manlar bfle, bombardmuutlar Içh» «çağı Satın alınacak ha^anlarm kayıdları için ediimiş etüd ve yazllan üâve ediniz. divenin de5Ü, maarif pllnlmlzln mübl yavaş bir tempo 11* hücum tecıübe (yenl Türkiye rekoru) Galib (Demir. nl bltirlrken davayl vüzuhla ortaya 120 küometre menrilll toplara terdh eterilecek bu müddetli vesikalar da han O zanran hayli kabarık bir sayı karşl im bir maddesini teşkil etmektedlr. lerlne glrdü«r. Gol çikamiyan ilk dev. spor) 2.49.4. koymak, yalnız ilim adamları İçin de110 mânla: Erdoğan (Galatasaray) 17, gi pazar ve panayırlardan, kaç baş ola ;mda kalacaksınlz. H^i'oukl yazllan En büyük, medenî mllletlerln bile he ğiı, icraatçlkr İçin de lâzlmdır. Mesele ml^erdlr. öyle ya, 100» 1400 kflometre Md« Be«iktaf yan muavinlerinin olduuıaktakl hedeflerl gSrerek ve nigan alarak ve ne maksadla satın alınacağı ya ;ey!erle ölçülebilecek btr iş görüldüğa fta kadar ortaya alınan Rüseyinin de Süreyya (Fencrbahçe) 18,9 üz kat'î surette halledemedik'.eri, blr crulıen geri» çocuklarin tedris ve terrak 4 5 tonlnk bombalarla tahrlb et300 metre: Kemal (Fenerbahçe) 37,5, cılı olacaktır. •ksadağnıl T« lürumsuz top sürüşlerile ddia edilemiyecekir. Niçln? Buna ve ;ok pedagoji mekteblerlnin mür.akşa biyesinden lbaret değlldir. İstanbul UDoğan (Galatasaray) 38.2. Vesika alanlarm durumları Ticaret ve "ecek cevab bütün bir cemiyet yaplsl arına aebeblyet vermekte olan ve «ap murr! Mecllsl, böyle büyük çapta lşler mek lmk&nı varken ı n m menrilB topla«rtayı müdafaaslz bıraktığını gördük. 5Q0 metre: Kemal (Fenerbahçe) 1.14,3, Esnaf Odalarmdan tesblt edilecek. ka. e alâknh bir meselenln tam ortasında al çocuklarin terbiyesl» nden ibaret le uğraşmamalldır. Mesele pek baslttir: nn kör atesfle nlhayet mahdnd blr njenHarfc Okulu ise Beçiktaş muavinleriıflden dörmege kalkısmannı ne manası Galib (Demlrspor) 1.15. yıdlı olmıyanlara vesika verilmiyecek u". jriTaktadlr. buîunan pedagojlk bir meseleyi, basit ŞehrİD sotaklarlnl dolduran ve pek nla rahat blraktığı saha İçlnde rahet vardırî 1 O O metre: Hüseyln (Yapi U«ta) tir. Ayrıca Veteriner Müdürlüğünde QO Bizde çocuk davasınin zuhuru, başka blr belde davasile kariştirmıyor reu zeki olan serseri çocuklar İçin elverişll pattadlklannt fahld olduk. ftd takım Anglo Saksonlar, Almanyayı ve Al85 50 6, Ali (Fenerbahçe) 36.47,8 muntazam kayıdlar ve do?yalar tutula. memîcketlerde olduğu glbi çok cephe yuz? Yapacağımu lşin mahiyetini bize blr çalışma ve işleme slğlnağl tedarik aaaddl blr oytmla birinci d«vr«yi «ıfir 4X100 Galatasaray 47.1, Fenerbahçe caktır Kasablık sığır ve mandî satın man lşeaM alimdaki Upraklan geceU idir. Da\ acan maksad çocuklarin İlk üham «den hâdlse, sosyıl blr hâdlsedlr. etmektlr. Her davaya kendi hakkmı Bftra beraberUkle bltirdl. îstanbulspor alanlardan vesikaları bulunmıyanlar me :ahs'! meselesi midir? Suçm çocuklarin Eğer anormallık varsa bu, çocuğun ze ve hududunu vermek îâzimdir. Dedi günduzlü bombalarken Almanlar da, Isİkincl devreain başlangıcında ilk dev. Sırlk atlama: Holid (Galatasaray) nedilecektir. Satın alıvıan hayvan mik*rbiyevî ve adlî rejimi midir? Anor. kâsiııda ve ruhunda değil, çocuğun !cn ğlmlz gibi millî talim ve terbiye heye tü4 orduıunu Upyacak gemilorl bom•edeki ojnta tarn devam etti. Onuncu 3.25, Sudi (Fener) 3 01. tarı belediye ve ilgili "nemutUr ve ve al çocuklarin terbiyesi midir? Çok lliyetlerini, meslek seçimlni gözönün tlni meşgul edecek ve bütün memlekete baladıklarmı ve bnnlar arasmda pek adaküadan yinninci dakikaya kadsr Cirld atma: Keraal (t.Spor) 50 86, terinerler tarafmdan vesikalarma ve ocuklu fakir eilelere yardlm mldir? de tutaniyan köyde, silede ve bütün c« şamîl blr pedagoji meseliîstnde İstanbul gır tahribat yaptıklarmı İddia ediyorlar. feçan müddet lçinde Beşiktaslılar kal«. Mehmed (İ.Spor) 48.62. efterlerine tarihleri tesbit edilerek Serseri ve metruk çocuklarin hayata miyettedir. Bu halln kurbanı olan çok Beledlyeslnln doğrudan doğruya hiç Hem bn Iddlada 0 kadar 1leri ^âîvorlar jrl afen üç çfltle flç gol vaziyeti kaçır. Uzun atlama: Ömer (Fener) 13.90, azlrlanmasl midir? Yapılan neşriyatta eki, uhen çok müstald çocukları eos blr alâkasl yoktur. Sehrin dlsipllnlni a Pertsmonth llmam fle Wijfht adası,azılacaktır. nif oldular. Busa mukabU Harb Okulu Kutbi (Galataaaray) 12.45. ıu neviden suallerln ekssriya hepsine blr düşkünlükten kurtaracaglz. Ak güçleştlren »erseri çocuklardan meselâ nın ceml menrh|ı hallnl aldıjını ileri da iki firmt kaçlrdl. Maçın beraberlikDlsk atma: Emln (Fener) 35.40, Ce Mensa jahadetnamesl. veteriner muİrden ternas ediliyor, siyonu ve hareketl bize ilham eden hâ on beşini olsun muayyen yollarden ha sflrfiyorlar. ten bafka bir şekilde neticelenmesi ih vad (Golatasaray) 34.05 yene raponı ve cüzdan verilirken bu Bn Iddladaa propagand» payını çıkarİstanbuldakl çocuk davasınin, men lse bu iken bu lHıaml, apayn ve bu reket ederek işgüç «ahibl etmek: İşte HmaHerl azaldığl blr sırada Beşlktaş izln vesikaları «ranacak, olmıyanlara Üçttncfl kategorl «ağ açığlnın ortaladlğl topun Harb O. mflsbet ve küçük blr lş nümunesi. Da mak l&nmdır. Ben, 1942 eylulflnde, sevk İçin müsade verilmiyecektir. Ve :ei araştırıldığı zaman, bu davanın r& çaptakl blr mesele uğrunda 800 metre: Cevad (Mühendis mekterin ana caddelerindeki yürek yakıcl anmak, mesalmlzl ve vskitlerlmlzl he vayl tenelerce süren cinceleme» lere Portsmotrth harb Ihnanını lördüm. Alkuln oyuncusunun «line dokunduğu 1bi) 2.10^, Hikmet (Mühendis mektebi) sikalarm tarih ve numaraları ayrıca fcfa penaltı cczasl verildi. Harb Okulmanzaralardan doğduğu görülür. Buna >a etmekten baska blr netice veremez. girmekslzin ve «medreseye düşflrmek> manlar, 1940 ve 1941 de bnnwmı »hndlzin veren vllâyete vazılacaktır. 2.10.6 lulann bu supheli penaltıyi bakeme ihağmen hâdisenin tedavislns çallşıllT Istanbulun 713 yasi aresindaki «ruhen sizln, bizde veya başka memleketlerde ktnden çok daha «iddetle Î>oınbalanıi9Gülle atma: Orhan (Fener) 12.29, IItar etmek istemeleri üzerlne Hakkı hls;en bronsiti verem llâçlarlle tedavl » /e xekft cöıetinden geri» çocuklarının yapilmiş teerübelerden istifade ederek lardı. Portsmonth şehri fena nalde hahan (İ5orp) 11.76 6edillr bir lâkaydl ilt pena'.tjyi dişarı ien doktora benzeniyor! Fikirler ve ılim terbiye ve tedrislle İstanbul U harekete geçmek, çocuk meselesile rab olmnstn; fakat harb Hmanı, btttfin Knlar ' vurmak suretile güzel blr Jest yaptı. azariyeler yürütürken asil tedavlye muml Medisinln doğrudan dogruya meşguliyetimizin ylrmi beşinci ylh c teslsJerüe dnmyordn. Lbnanda batmı? 100 Şaziye (Fesane) 13.5, MeleJt (Feîhtimal bu hareket Beşlktaşın dünkü mulıtaç hâdlse karşlmıza çlklp tanki lçbir alâkagi yoktur. Bu meclU, olsa lan 1945 seneslne müsbet ve küçük blr blr tek geml vardı. Anglo 8aksonlann, sane) 14.2. mağlublyetine mal oldu. Fakat gpzel v« ize Acemâne blr eda ile «Men çl gu ıLsa Türkiy* matriflnln erkftnıharbi iş nümuneslle girmek ne kadar çok te lsUlâ hareketml dogmadan bog^cak olan 800: Fehime (Fesane) 2.50.6, Melek yerinde tam »porcuca blr harekettl. •em, tanburem çl sâzed!> dlyor. Böymenniye »ayandırl Aksl takdlrda bü bn hava bombardnnantannı dttfttnmlye(Fesane) 3.09.1 ece maksadl kaybedlyor, pek inc« «ln esi sayllan illm heyetlerinln bu me tün söz, keleıa ve toplantl emeklerlmlz ceklerinl Te tedbir almryacaklannı sanYlrmi beşlnci dakikada tal bir hüGülle: Şazly« (Fesane) 7.80, Feride me» lere sapıyor, «Hind kumaşj> aele hakkında tanztm •deoeklerl pro heba olup gltmekte devam edecek, şeh mak aafdflllk ohır. Kaldı H ooUr, Alcumla sağdan Beşiktaş kalesine lnen (Fesane) 7.31. Galatasaray Llsesinin 1943 1944 yılı gramlarln malî, maddl ve ldarî clhetHaıb Okullularl merkez muhacimleri :on sımf talebelerlnln veda müsameresi okuyor, netlcede mdsbet v« küçük erine nezaret edecektir. Fakat, bunun rlmizin aokaklarını dolduran paçavTalı manlann 1940 yannda ve sonbahannd», 4X100: Fesane taklml, 60,7 apta hiçbir İş göremiyoruz. bedbahtlarin taylsı da girtikçe arto Inrlltereyl Istllâ pl&nlartnı akfan bırakSabahaddlnin çektiğl güzel ve s ı b bir Müsabakalardan sonra derece slan dün pek parlak olmuştur. Nihad Somi asıl uğrasıkcak mesele gözle. caktlr. şütîe, maçm yegâne golünü attllar. Bu atlct'ere rr.adalyalar veriİTiiîtir. mak İçin, Avrupa batı Umanlannd^ topBanarlı tarafından yazılmış clan iki Son zamanlarda İstanbuldaki klmse i rekâ »ulelerile parllyan, kalbleri esgolden sonra Beşiktaşhlar hayll dldinperdelik (Askerî nakliye fcatarı) ile (rn iiz, serseri, metruk çocuklar işini belanmış olan 3000 çıkarm» teknesfle yarulumbacl tayfajlnln lyi, kalender, Mekteblerarası atletizm (1) Bk. Dr. O. Tuna: İş mecmaagı, 84, n di'.er. Faiat beraberllği dahl temln •ian »arrafı) plyesleri talebeler tarafm ediyece ele allnmaslnda da buna ben ;aLaho çok elverlsll, blraz da kelbt nm milyon tona yakm gemiyi, havadan 1 mibabakalan Sf. 253 denjedikr. lan mu\affakiyeül blr şekilde temsil •&* yanlış blr tedavi zihniyeti hâkimbombaiamak Buretile bn l*te esash biı uygularile taşan «erserl, klmseslz çoDün Fenerbahg* stadlnda mektebler(2) Bk. M. Regıb: Akşam, 13/15/943. ıdilmis ve talebe orkestrasmm çaldığı ir. Gazetelerln Umumî Mecüste mü :uklarlnl cemlyete mal ennektlr. Bun. (3) Bk. Çocuklarl Kurtarma Yurdu, tecrttbe sahlbtdlrler «e arası atletizm müsabakalan yapılmiştır, ;serler takdirle karşılanmış ve amatör akerc edilmek üzere bulunduğunn ha ardan bazilarile furada burada koAnglo ~ Saksonların, tetOft fHolaruH Bu maçtan evvel oynanan Vefa An. 1000 metreyi Boğazlçi takıml, 2000 ve (Çocuk meseleai) kolleksîvonunda, Sf. san'atkârlar sık sık alkışîanmışlardır. îr verdikleri <talirr.atname» öteden nuştuğum zaman konustukları güzel 245. Bu mevzu etrafında E. G. Sandal karsıdaki Fransn kıyılarmdan, yalnı» kaıaaücü oyununu Vefahîar kazandı 3000 rretre yarlşlan da Haydarpaşa ta170 glbl, pek yakm bir mesaeri İstanbulun müzmln beledl meselar. Yalnlz şunu hemen kaydetmek lâ klni"rl kazanmlştır. Toro« birahanesinde çalınan ek^İiıden biri olan «çocuk meselesl» Argo'nun, «avurdukları ejprtt'nin hay cl'nın Tasviri Efkâria Bk, 23 ve 27 ni fede kflometre llmanlarda toplıyarak Al< bnlnnan anl olmaktan kendlmi allkoyamam. A san 1944), Prof. Hllmi Zlya'nin Son nmdlr ki, dünkü oyuna göre, Vefanm Dün yapılan boks maçJan on bin lira bulundu i blr hal tarzlna bağlıynbilecek mahi iil dava belki de ruhen ve zekâ cihe Telgrafta neşrettlklerl yazllarda etrafll man nçakiarma tahrlb ettlrecek kadar Ankaragücünü kazanacak blr teraiı Eminönü, Kadıköy Halkevleri boks akılsız oldnklan nasıl kabnl edllcblHr? yoktu. Sadece «ansi flstündü. Oytınun t a k l n J a r ı arasında yapılan maçl 5 1 Beyoğlundaki Toros Birabanesinde ette midir? Bizdeki icraatçilık, İlim inden çok ileri olduklan İçin bulun ve tarihi malumat vardlr. Beledive zihniyetile alâkall bulunmacılğı için dukîarl, köy, aile ve cemiyet kadrola Meclisi azalari bu yaaları mutlaka o Asıl lstüâ fHolannm, tngilterenln batıfazlasmı Ankaralüar oynadılar ve niaıf F i ^ i r ö n ü t a k ı m l kazanmıştır. ;eceleri piyano çalan Maria Lemist a. u trlimatnamenin hazırlanmaslnda da inı terkeden bu bahtslî çocukları ken kumalldlrlar. sındakl daha nzak ve daha mahfns lleaha hâkimiyetini de ekserlya on!ar Dün yapılan bisiklet müsabakası Imdaki kadnm zabıtaya müracat ede. er dört Fakültenin ve d'ğer Hlm mümanlarda toplandıgım kabnl etmek damuhafaza ettiler. Ajanllk tarafından rertib çdilen İkin •ek. belinde taşıdığı 10,000 lirasınm biha dogrn olor. Kim billr, belki PortsVefahlar İlk gollerlni on üçüncü da ci teşvik yerlşl dün Topkapı . SİHVTİ •ahane sahlblerl Mahmud ve Ahmed esseselerinin çocuk dav^ii mütehassısmouth Umanı ile Wlght adası snlaruıdakikada sağlçlerinîn fena vuruşlle yap yolu arasında 80 kilometrelik bîr me tarafmdan zorla almdığını İddia etti. arüe blr istişare ve derdleşmenin vâDünyaca tanınmış meshur RUMEN SALON OHKESTRASI kl olmaylşlnı tablî karşillyoruz. Buna kl gemller, hasmı aldatmak için oralara tllar. 10 bitirdüleri blrlncl devrede*. safede yapılmiştır. ğini yazmıştık Zabıtaea bu iddia üzerine ağmen bir muharrlrin tallmatnameye toplanmm boş, eski, kıymetsla ve hattft ionra ikincl devrede bir gol atarak.maAlnan dereceler: yakalanan Mahmud ve Abmed evvelft id blr tahlili bu hususta uzaktan da sahte remîlerdlr. çı 20 kazandılar. İkincl devrede attık1 Hüseyin 3.59 saat. suçu lnkâr etmişlerse de bilâhare Ah <lsa bizi keyfiyetten haberdar kılmaitnglHzler, feçnı harbde de b»yle aldatları gol, çekllen bir vole şütün Içeri gl 2 Aeob med kadmı soyduklarını ve parayı ion adlr (2). Anlaşlldığlna göre İstanbul macalar yapmıslardı. tndomltable stnıfı receğini sanarak ellle tutan Ankaragü3 Aİİ. radan payteşılmak üzere Mahmudun Belediyesini işgal eden mesele, ruhlmnharebe krnvazSrlerl, Falkland adala• mayl» 944 CUMARTESİ akşamöıdan itîbaren Devlet Denzyolları ve liman ıldığını söylemlştir. Mahmud da Ma. atçıların <anormal> saydığı çocuklara rmda Amiral Von Spee'nin knmandaölüm rîa'yı soyduklarmı ve parayı ksrısı id lmis! Hakikatt« ise İstanbulda blr sındakl Alman krnvazSr fflosnnn yok etAbena eşraiından Unkapanında kum larında müşterek çalışma Muzaffere verdigini ltiraf etmiştir. çeyrek eslrdan fazla bir tarihçesi olan fe fiderken bn İnçiliı mnharebe krnve çakıl tüccarı Devlet Denizyollarüe Davlet Llman. Mahmudun evlnde yapılan aramsda on çocuk meselesi, ruhlyatin değll, içtivazörlerlne benzetilen tkl esU bttyttk şlHÜSEYIN ÖZTÜRK maiyatln «anormal> addettlği çocuklaIep, Çanakkale Boğazı karşısmdakl avefat etmiştir. Cenazesi bugün saat larx feletmeleri yarından itibaren bir bin lira bir pencere »ralığında beyaz rin meselesidir. Filhakika isml geçen dalardan blrlnde demlrliyerek Almanlarl 12,30 da Fatih Sofular caddesindekı 132 legtirilmis olarak faaliyete geçecektir. ıir keseye sarılı olarak bulunmuştur. Zeki Demir admda bir şahıstan aldi iallmatname, kurulmasl tasarlanan vealdatmıştı. Chnrchill, p zaman, Bahrty« No. lı apartımanından kaldırılarak öğ. Denizyolları Umum Müdürlüğü Limaru ya Yeşilköydeki mevcudu ıslah etmeği Nann Idt. Ayni Chnrchill, son nntknnda, le namazı Fatıh camıinde kılındktan lar Umum Müdürlüğü binasına nakle jımız bir mektubda Mahmud ve Ahme. hedef edinen Çocuk Yurduna şu vaslfsonra Edirnekapı Şehidhğındekl aJe dılmiştır. Yeni tejkilâtm kadrosu ikmal din. Toros lokantasile hiç bir alâkaları iHnel cepheden ve lstilâdan bahsederedilmiş ve yarından itibaren yeni ser. bulunmadığı, ve mezkur lckantanm kabrıne defnolunacaktır. Yann akşam: B Ü Y Ü K M Ü S A M E R E ken blr çok şaşırtmaca ve yanıltmaca İki güzide s a n ' a t k â r hareketlerl yapılacatını da söylememl^ Kederdide ailesme sabırlar diler, ve visler çalışmıya başlıyıcaktır. Bu kad i/4/943 tenberl kendisine aid olduğu mlydlî kendisine Cenabı Haktan rahmet dile roya göre dort umum müdür muavini bildirilmiştir. vardır. Yedi işletme şubesi teşkilâtın riz. Bn Ihtimali de nnntmamak Iftzımdır, Güzel bir müsamere esasını tekşil etmektedir Böyle olnp olmadı^mı llerlde anhyaca*** YURDDAN SESLER, rm p | | | j » Yeni teşkilâtta 71 memur açıkta kaL hazırlamyor. Düşmüş blr kadinla evlenmek istiyen |ız. Şlmdnik, sörünüşe r»re, ikinci Çün. Eski üçüncü ordu muhasebecisi Hüs. E5SİZ SAN'ATKÂR Cı L t l K A mıştır. Büyük maaşlı memurîar yeni kibar bir aile oğlunun bu dileğini ya Harbi denilen facianm son perdesl anü Beyın torunu, jandarma daıresi mü. Eminönu Halkevl Sosyal Yardım kadroda yerlerini almıslardır. Kadro HAL1DE PlŞKtN tSMAlL DÜMBÜLLO çılmak iizere bnlunuyor. dür muavini merhum Miralay Arif Bey zamandanberi ebeveynine kabul ettirmek için blr aile açığı olanlara her çalışma yılı için bir Kolu tarafmdan uzun oğlu. emekli Yuzbaşı Nahıd Koz'un hazırlamakta olan «Antikacı Mağr.zası» kıa slfatile tanltmasi... Kizln gelln HİMMET AĞA AKIL HASTANESİNDE maaş ikramıye verilecektir. Ve bunlar Komedi 3 perde olduğu gece kaylnpederi vak'ayl bir kaymbıraderi eczacı Pirayenin bubcsı, Münakalât Vekâletindekı d?irelerin adlı bedil raks müsameresi 6 mayısta başkasmdan öğrenmesile düğünü yarl. BALALAYKA ve HAVAYEN GİTAR ORKESTRALARI Aydın Emniyet eczanesi sahibi Mıthat verilecektlr. Bu münasebetle Halkevin. münhallerine tercihan almacaklardır. Traravay temin edilmiştir. Levend'in kayınbabası askerî muimelât de bir toplanü yapılmıj ve bedil raks da bırakarak Relini evden kovması... Modern Türk musıkisi memurluğundan emesli Plajlar bugün açılıyor! iğretmeni Bayan Krassa Arzamanova Kızln temiz kalblüiğine emin olan çocugun gellni bulmak için sarfettlği konseri NECMI YÜCEER Belediye, bugünden itibaren plâjlarm eser hakkmda izahat vermiştir. emeklere rağmen hayatlnln souna kamüptelâ olduğu hastalıktan kurtulami acllmasma musade etmljtir. Kumkapl, Bu aksam saat 21 de Şehir Tiyatrosu Antikacı Mağazası, muhtellf tanınmış dar bedbaht oluşu... Okurken göz yaşyarak Hakkm rahmetine. kavuşmuştur. Samatya, Harem ve Şalacak arasında musiki san'atkârlarmm eserlerinin a. Dram kısmmda Konservatuvar^ muallimCenaze 1/5/944 te Guraba Hastanesin. bazl yerîer temizletilerek halk plâjı henkli bir şekilde terkibinden ibaret larlnl zaptedemiyeceğinlz hazin bir aşk lerinden Cemal Reşld Rey. ömer Refik romani... Vedad Örfi'nln çok nefls den kaldırılarak namrzı Beyzıd camiin saline konacaktlr. Bu »eneki filmleria ekserisi çok beğenilip, ikişer, üçer hafta devam Yaltkaya, Ferdi Von Ştatzer Ali Sezin, tir ve eserl Bayan Krassa orljinal bir bir eserl. 100 kuruş. de kılındıktan sonra aıls makberesine ettiğinden bu mevsime ayrılan büyük fllmlerimlzin bir çoğu gösterileMuhlddln Sadak gibi kıymetli san'at. :erçeve dahilinde vücude getirmistir. Büyük bir resim sergisi defnedilecektir. memiştir. Bu filmleri gelecek »eneye birakmamak için kârlarımızm iştirakile tamamen Türk Antikscı Mağazası'nın teknik kısımMemleketimizin tanıamış ressamlanbestekârlarmln eserlerinden mürekkeb Bn persembeden Hflbaren bn büyük fllmlerm larile kıymetli san'atkânmız Galib Ar. nl bir avaya topllyan «DJ grupa özengin blr programla modern Türk mutstanbul avukatlarıadan Veli ikisini birden göstermeğe karar vermiştir. can uğraşmaktadır. Büyük fedakârlıksikisi konseri verilecektir. Gızer'ın Emine Dervışin babalan. tüc. nümüzdeki mayısm beşinci cuma günü lar ve masraflar yapılmak guretile ha. üzel San'atlar Akademisinde bir resim cardan Kemal Dervişin ErrJne Gizer'in Konser ücretsizdir. Davetlyeler KonBabaları tarafından birlsi çok s«vizırlanan kostümler, dekorlar, Ankarada B U G Ü N MATİNELERDEN İTİBAREN Kaymbabalan şehrimizin tanmmış tüc sergisi açacaktır. servatuvardan verllmektedir. lerek, dlğeri o nisbette hakaret edi«D» grupu açacağı bu on birincl ser. geniş ölçüde takdir sazanan Bir Orman lerek yetlşmiş iki klz kardeşhı hayatl... carlannclan gisıni beynelmilel oir göhreti olan bü Masalı'nda olduğu kadar güzeldlr Av. Günün birlnde bu iki kardeşin de ayni MEHMED ŞEFİK GIZER 30 4'944 günü Allahın rahmetine ka. yuk Franslz ressaml Pierre Bon rupada bile 78 senelik bir maziye ma. erkeği farklnda olmıyarak sevmeleri... vuşmuştur. Cenazesi 1 m^yıs 1944 pa. nard'a karşı bir sevgi ve ihtiram teza. lik olan bu tip eserlerin oynanması Ve mesele anlaşlllnca şlmank klzln Bütün seyircilerini son derece memnun edecek zartesi günü saat 14 te Teşvikiye cami hürü olarak üstadın memleketimizde memleketimize llk defa EminSnfl HaL her seyden mahrum edilen, fakat kenkevi Sosyal Yardım Kolunun böyük eserini de teşhir inden kaldırılarak Ferıkdy kabristanına mevcud iki orijinal disindçn çok daha guzel olan kardeşlnedccektir. Sergide Arif Kaptan, Bedr himmetile getirilmiş bulunmaktadır. defnedilecektir. den sevjrillsîni kendisine terkermesinl Gösterilen büyük rağbet karşısında isteyisi... Ablasinin saadeti İçin fedaÇelenk gonderilmamosi hssaten rica Rahmi, Cemal Tullu, Elif Naci. Eren Şen, nes'eli v« eglenceli OPERET filmini takdim ediyor. Baş rollerde: Eyüboğlu. Eşref Üren, Fabrünnisa Zeyid, Sosyal Yardım Kolu. bu tip klâsik ba. olunur. kâr kardeşin buna da boyun eğmesi... Hakkı Anlı, Nurullah Berk, Nusret Su lelerin oynanmasına, bundan sonra da GRACE MAC DONALD DAN DAİLEY ANDREW HEMŞİRELER *** Aşk, lstırab, nefret, fedakârlık glH hlsj•• BRODVAY*in bfltün yıIdızUn. Şehrimizin tuhafiye tüccarlarmdan nan, Sahh Urallı. Sabri Berkel, Zeki devam edecektir. Balenin oynanması lerle stislenmiş çok fttizel bir roman. tzer, Zühdü Mündoğlur.un eserleri olFuad ören'm validesi B"\"n için şehrimize ihtiyaca elverişli bir orVedad Örfi'nin eseri 125 kuruş. Emsalsiı ve çok güzel dansll ve muslklli blr sinema harikasl. duğu gibi Akademi profesörlerinden FEVKALÂDE BİR DÜRRİYE ÖREN kestra vücude getirilmektedir. Leopold Levi'nin eserleri bulucacaktır. kısa bir hastalığı müteakıb dünyaya Serginin büyük bir rağbet ve muvaffa. Çocuk haftasının son gözlerini yumarak Hakkm rahmetine BUGÜN kıyet kazanacağından eminiz. kavuşmuştur. Kederli ailesme sabırlar müsameresi AR SÎNEMASINDA Çlkardl. Bilhassa bu sayı dileriz. Yardım Sevenler Cemiyeti Çoeuk haftasının sona ermesi dolayı. Nakieden; Muazsec Tahtln Berkand İçin vapllmış bir çok karisile Istanbul cihetinin en çok mevcudlu Hakikaten karmakarışık bir takım tenin kokteyl partisi BAY KARABET OHANYAN katürler. hikâyeler, fıkraYardımsevenler Cemiyeti Beyoğlu mektebi olan 56 ncı ilkokul talebeler sadüflerin sevkile evlenen iki genein vefat etmiş olduğundan cenaze merasilarla dolu olan bu sayıyl çok çok garlb maceralarını ınlatan meraklı, Asil, zengln ve güzel bir kadinin kendine minln bugün 1 mayıs 944 saat 15 te şubesınin ikinci kokteyl partisl dün tarafmdan Kız Muallim Mektebindı begeneceksiniz. cazib bir hls romanıdır. «Garib Bir îz Beyoğlu Balıkpazar Üç Horan Ermeni Taksim Belediye gazinosunun paviyon güzel bir müsamere verilmiş, başöğretmahsus aşk ve macera romanl. Baş roÜerde: divac» ta kadm ve erkek duygulan inMüvezzilerden arayınız. kilisesinde icra olunacağı teessürle ilân kısmmda verilmiş ve seçilmiş davetli men Hikmet Ağar'm s3zlerile toplant LİDA BAAROVA GUSTAV NEZVAL okuduğu ceden inceye tahlil ve tasvir edilmijtir ler hazır bulunmuşlardır Bu toplantmm bajlamı^. küçük talebelerin olunur. Işbu ilân hususî davetiye ye. Bütün seanslarln yerleri numaralld'.r. hasılatı veremll yavruların prevantor. şlirlerle (Zaıer yolu) temsili pek mu. Fiatı 150 kuruştur. rtoe kaimdir. INKILÂB KİTABEVİ vaffak olmuftur. yom masraflarına sarfedilecekür. Cenaze levajımatı: Becidyan Sehir Çocuk haftası kapanırken Maarlf mtikâfatı maçlan haberleri Çocuk davasında küçük Dün yapılan maçlarda Harbiye Beşiktaşı, Vefa Ankaragücünüj Fener Karşıyakayı yendiler? I. Spcr da Göztepe ile berabere CUMHURİYET 1 Mayw 9 4 4 HEM " MIH1NA Başladı mı? AUHK Kasablık hayvan ticareti ve müsbet iş nümuııeleri Yazan: Prof. * ^ Vilâyet, hayvan alım satımı hakkında bir tebliğ neşretti Ziyaeddin Fahri Fmdukoğlu Galafasaray Lisesi mezunlarının veda müsameresi DİNİKU 6EİG0İÂŞ Taksim BELEDİYE Gazinosunda ŞEHİR KONEDİ TİYATROSUNDA Seni Beklerken NEYZAT AKAY KADRIYE TANBERG BİLİR L A L E nin yeni bir zaferi daha: Solan Gönüiler L Â L E S ÜM ER Sinonıası GENCLİĞİN ZEVKİ SOM, 36 SAHİFELI Garib Bir Izdivac YAZ SAYISI PEÇELİ KADIN l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog