Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

r ROKAMBOL'ün MACERALARI .DÜNYAYA ROMAN OKUMAK. «ZEVKİNİ ASILIYAN ESER. Aşk, cinayet, entrika ve harikulâde, heyecanll maceralarla dolu olan bu meşhur romanı okumamak bir mahrumlyettir. Fiatı 1 liradır. Bütün kitabcllarda ve İnkllâp Kitabevinde gaülmaktadlr. umhuriyet 2 0 fîCİ Vll 7080 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrai ve mekrub adresi: Cumhui.yet, tstanbul Posta Jtutusu: Îstanbul No. 346 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahıir heyeti: 24298 tdare ve Matbaa bsmı: 24299. MlSmÇARŞiSI LOKAlJVföl TAKSİM BELEDİYE fGAZİNOSU Yakında açı I I MaVIS 1 9 4 4 V.. .J Berlin askerî mahfilleri istilânın her an başlamasını mümkün görüyor Alman donanması bir çıkarmaya mâni olmak için muharebe mevzii aldı, Danimarka sahiUerindeki kıf'alar takviye olunuyor, Bütün denîz taşıtlarına el kondu. Holandadaki bendler yıkılnuya hazır. Almanyaya hava taarruzları durmadaıt devam ediyor Tarafsızlık ıki uman harblerlnde, bırb dışmda kalan deTİetlerin U rafsızlık hak veya yaeifeleri diye blr fikir ve bir mesel« yoktu. Mnharlb taraflarla yalnıı Ucaret ve dostluk yapmak değil; onlara ercak, cepane, silâh yollamak, ordn ve dqnanma kiralamak bilo düşmanlık »71101*101. Almanlar, Ispanyollar, İsviçreffler, Venedikli ve Cenovalılar dostluklarını bo«madan ber çeşid harblerde muhariblerin her çeşidine ve ban def* hepsina asker ve donanma kiraUma tlcaretinl devanıU ve kârlı bir san'at edinnüşlerdL Mubarib devleUere karfi tarafhlık ve tarafsızlık dlye bir flkir ohnadıfına göre tablatile devletlerin riayete mecbur olacakları umumî ve ınüsterek bir kaide de yoktu. Komşulan arasında vey» oivnrlarında "bir barb çıktıjn vakit her devlet kendi vaıiyet ve menfaatinin, bilhassa kuvvetinin icabına göre hareket etmekte serbesttL Harb kaidelerl de devletlerin «Ihniyet ve medenlyet seviyelerine göre de|lçirdi. Müttefik ordulara mensub bir lafa, ihrae hareketi için gemilere bJniyor Vâkıa, devletter hnknkn prenslplerinl Londra 30 (a.a.) Bütila Almanya. Alman haberler ajansmin askerf başkaideleştirmek ve umumileştirmek lsti da Istllâ tehlikesinln yakln bulunma muhsbiri dün akşamkl yayımında, Alyenlerden Holandab Grotios cBans ve slndan doğan endişe dün azarnt haddl man harb fllosunun istilâya karşl musavaş» hokuka admdakl eserinde tarat nl bulmuştur. cİstUâ kıyısl. ismi veri harebe mevzit alml? bulundugunu bllnılaruı hak ve varifelertne dalr ban e len bölgeden karşlilklı a^ked tedblrler dlınr.l? ve yakln blr âfeMe Müttefik saslar koymnştu. Fakat < seklrind a» ahr.dığı haber verilmektedlr. m Arkast Sahife 3, Su. Z de nn »onuna kadar mnharib olsnn, tarafü veya tarafsn olsnn devletler b« tavslyelere pek aı rlayet etmislerdir. Tarafsızlık hak ve vaıifeierinl, Avrnpa harbl karfisında 1791 te H defa kak nnnlaştıran Birleşik Amerika deyletleri olmuştur. Amerikanın 0 laman hnsusl bir kanunla sırf kendisi için koydngn kaideler gonralan meselâ 1856 Paris muahedesinde, 1899 ve 1907 lAhey konferanslannda Incelenmlş, genlîletilml» ve devAnkara 30 (Telefonla) Ankara ilkletleraraja mttşterek kaideleri haline febahar at yarışları bugün başlamıştır. tirnmiştir. Cumhur Beisimiz Milll Şef tsmet İnönü, Milletler Cemlyeti mukavelesne; BriMeclis Reisl Abdülhalik Renda, veklllerand Kellog pakimda tarafsnbk htkden bazılan ve Ankara Valiai Ne%zad kında daba sıkı kayıdlar vardır. Tandoğan yanşlan taklb etmek üzere Bütün bn kaidelerin esası, harte kaİpcxJromu sereflendirmişlerdlr. nşmamak ye bnlaşmamak tedbirierine Milll Şefimlz, İpodrormı dolduran haldayanır: lun coşkun tezahüratile karşılarynışlar Tarafsnlıklarmı flan eden devletlertn ve avdetlerlnde de aynl şekllde ufrurlanbellibaşlı, vazlfeleri topragını ve ordnsnnn mahariblerden hio btrlntn lehtne kullanmamak ve kullandırmamak ve hlç blrine sllâh ve para vermemek, topragına veya limanlanna fltica eden mnharib knvvet ve femilerini harb sonnna kadar göı alima almaktrr. Fakat taraf Alman Rumen ordusu karşı taarruza geçti Yaş bölgesinde ve Karpatlarla Dinyester ' arasında cok cetin savaslar oluyor î Moskova 30 (a.a.) SovyetitebliŞinde, cephelerde kayda deger bir olmadıgı kaydedilmektedir. Dttşmanın 37 tankı ve 40 uçağı düşürulmüştür. s Alman tebliğî Erenköy Kız lisesincîe dün yapılan tören Millî Şcffimiz Führer'in umumî karargâhl 30 (T. P.) Alman ordulan başkumandanlığınm resmî tebliği: Slvastopol önlerinde ve aşağl Dnlester bölgesinde düşmanln mahallî taarruzları dün de neticesiz kalmlştır. Bir Alman denizaltlsl Karadenizde pek iyl hlmaye edJlen bir taşıtı, bir kabotaj gemisinl ve lkl romorkörü ve blr diğer Alman himaye gemisi, bir düşman seribotunu batırmlşlardlr. Yaç savas bölgesinde Aİnan klt'alan, Alman ve Rumen savaş uçak b'rliklerl tarafindan çok iyl desteklenmiş olan muvaffaklyetll karşı hücumlarl yapmışlar ve bu meyanda. 30 t.op, 14 tank ve çok sayıda harb malzemesi tahrib veya lğtinam edllmiştir. Karpatlarla yukarl Dnlester arasmdakl savaş kesiminde kıfalarımlz, düş. manln çok şiddetll mukavemetlne rağmen, arezl kazanmağa muvaffak olmuştur. Bu keslmde savaşan Macar kıt'alarl düçmanln müteaddîd karşı hücumlannl tardetmeğe muvaffak olmuştur. Polozk'un doğusnnda düşmanln yept]ğl karşl hücumjar akim kalmlştır. Kovel keslminin cenub bstl bölgesin. de »on günler zarfında cereyan eden şiddetll hücumlarda Tümgeneral Nickel komutasındakl 342 nel plyade t ü meni çok büyük yararllklar göstermiş. tlr. BerHne göre cephede vaziyet Berlln 30 (TP.) Beynelmilel ha Arkast Sahife 3. Sü. S te Karpat dağlarmda Ahnan fctihkâm kıfalan yeni mfidaiaa battan inşa ediyorlar Imparatorluk konferansı Bugün Londrada ilk toplantı yapılacak Askerî vaziyet Dün Ankarada at yarışlarını takib buyurdular Bu irfatı yuvasınııı kurtıluşumın 27 nci yıldönümü münasebetile, liseliler parlak bir bayrara yaptılar Londra 30 (B.B.C.) Britanya dominyonları Başvekillerl olan Cenubî Afrika Briliği Başvekili General Smuts, Kanada Başvekili Mr. Makenzi Kİng, Avustralya Başvekili Mr. Curten, Yeni Zelanda Başvekili Mr. Froser, yarm Mr. Churchill'in lştiraklle toplanmağa başllyacaklar ve lmparatorluğu alâkalandlran meselelerle meşgui olacaklardlr. Rusya ve İtalya cephelerinde muha oldukları büyük hava hücumlan gittlkçe Toplantlnın, İkinci cephe Jle ve harb gayelerile llgili olduğu anlaşılmaktadlr. rebe faaliyetleri mahdud olmasına rag artıyor. Bundan maksad Ahnanyanın men Müttefiklerin Almanyaya ve Alman maddl ve manevl harb ve mukavemet Arkast Sahife 3. Sü. 5 te lşgalindeJd yerlere fasılasız yapmakta Avrupa muharebe cephelerine bir bakış Yazan: Emekli General H. Emir Erkilel YON PÂPEN îtalya cephesinde MütteHkler taarruz ediyorlar SÜKRÜ KAYA Arkası Sahife S, Su. A te Ingiltere ve GarbiAvnıpa| Müttefikler tarafından Avrupa kalesine yapıla. cak çıkarma hareketinin muhtemel noktalarını gösterir renkli harita Erenköy Iisesinhı dünkü bayramında Zeybek oyunu oynıyan talebeler Erenkfly Kız Liseslnin ylrml yedlnci yıldönümü manasebeüle tertib edilen bayram dün parlak bir şeküde okııl binasmda kutlanmiîtır. Vall ve Belediye Reisl Lutfi Kırdar ve eskl merunlarla eski ve yenl hocalarm îştirak ettiğ: toplantıya îstiklâl marşile başlanmıj, mekteb mfldflrü Faika Onan, ErenkSy lisesinin Türk maarif davasında oynadığı büyük rolü anlatmış ve kız liselerinin en kıdemlisi olan bu kültîir yuvasmdan 27 sene zarfında 1394 kişinin feyiz a. larak çıktıklarını, bugün birçok mes Arkast Sahife 3, Sü. 6 da Dün M. Hitler tarafından kabul edildi Berlin 30 (a.a.) Alman radyosu bu sabah, Alnıanyanın Türklye büyük elçisi Von Papen'in dün Pührer tarafından u mumî karargâlunda kabul edildi^i bildirilmtjtir. Berlin 30 (TP.) Resmî tebliğde bildirildiğine gfire, Nettuno köprübaşı bölgesinde ve cenub İtalya cephe kesiminde düşmanm bütün taarruzlan pügkürtülmüştür. ttalyan hücumbotlan Nettuno civarında bir düşman korveti batırmıştır. Alçaktân uçan düşman tayyareleri kızühaç sl&metini taşryan bir seyyar hastaneyi bombalamıslardır . Birinciteşrin 1943 tenberi batı Balkan bölgelerinde komünlst çetelerlne iarşı harekâta sevkedilen 1 lnci Kosak tümeni büyük yararllklar göstererek, mezkur çetelere insanca ve malzemece çok ağır zayiat verdirmiştir. Rumelikavağı üstüıtden uçan meçhul tayyareler İstanbul 30 (a.a.) Bugün saat 13 te şüpheli tayyare motör sesleri Rumelikavağı, Büyükdere üzerinde çok yüksekten işitilmiştir. •"' " ' r * * l » ' Türk Alman ticarî munasebah Yarınki nüshamızda V J Ankara 30 Alnıanyanın Ankara büyük elçisi Von Papen'in bir ınilddet Almanyada kalacağı ve Ankaraya dönmiyeceği hakkındakl rivayetler etrafmda burada malumat yoktur . Türlc Alman ticaret münasebetleri Arkast Sahife 3, Sü. 6 da Berlinden verilen mütenunim malumat Berlin 30 (TP.) Milletleraraa ha Arkast Sahife 3, Sü. 4 te 1 ntayıs bahar bayraım 1 mayıs Bahar Bayramı dolayısile resmî dairelerle bütün okullar bugün tatil yaparak yarın tekrar çalışmıya başlıyacaklardır. Porfekiz HükÛmeti İngilte renin falebini red mi etti? Lizbon 30 (TP.) Washingtondan bildirildiğine göre, Amerikan basın: Ingilterenin, Almanyaya Wolfram ihracatmı menetmesine dair Portekiz hükumeti nezdindeki tejebbüse, Portekiz hükumetinin menfi cevab verdiği hak. kındaki haberleri neşretmektedir Bu haberlere göre Portekiz Başvekili Salazar, tngiltere Başvekili Mr. ChurchiU'e göndermiş oldufu bir mektubda, tngiltere ile Portekiz arasında carî olan ittifak, Portekiz makamlarmın Alman. yaya Wolfram ihracmı menetmesini ic. bar edecek ahkâmı ihtiva etmediğini bildirmiş ve diğer taraftan Portekiz, böyle bir tebdir aldığı takdirde çok büyük bir tehlikeye maruz kalacağını, zi. ra Almanyamn bu kararı kendisine karşı açık bir diişmanlık vakırsı clarak tefsir edeceğine şüphe kalmadığını tebarüz ettirmiştir. SOKAKTAN GELEN KADIN Yazan: Esad Mahmud Karakurd i Senenin en giizsl ve en \ : heyecanlı .omanı : Gelecek hafta pazar günü neşre başhyoruz Neden bu süngerleri koyuyorsunuz?. Halka hizmet olrun cHye!... O halde pulların arkasına jeker sürün!.., Dün Maarif kupasl futbol msçlarlna devam edilmiştir. Harb Okulu Beşiktaç! 1 0 yonmiş. Vefa da Ankaragücüne 2 0 çnüb geİTİ'tır. Harb Okulu kalccıi takın^nl Ecsıkt^şln tehllke'i bir akmmdan kurtarlyor. köşede penaltı cezc. Ina ItUaz eden Harb Okulu oyunculavı hakem Adnan Akına derd anlatıyor. lar. Bu müsabakalara aid arkadaşunız Eşref Şefik'in yazısl ikinci sahlfemizdedir. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog