Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r TENt CIKTI PANKREAS HASTALIKLARI Dr. HAKKI OGAN Saüş Mazlum ve Üniversite Kltabevleri Fiatl 100, taşraya 112 kunıştur. yerl; TIB FAKÜLTESİ BİRİNCİ DAHİIJYE KLİNİĞİ MÜTEHASSIS ASİSTANI Yeni ve J 20 nci yıl sayı: 6992 umhuri ISTANBUL CAĞALOĞLU Teîgraf ve mektub adresi: Cumhur.yet, trtanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefon: Başmuharrin 22366. Tahıir heyuti: 24298 tdare ve Matbaa kısmı: 24299.24290 Reşad Nuri Güntekfn DOtiGMU İki aydır Şehir Ti meşhur pi; Tanesl H oynanan Perşembe 3 Şubat 1944 Ahmed Hal zelzeleler J ilk muvakkat bilânço: 13956lü, 984yaralıvar; 7476 ev yıkıldı, birçok yerlerden hâlâ haber alınamıyor Felâket sahatından dün gece gelen ilk resimler: Duzcedeytkılan binalartoeyeni sarsıntıların korkuntndan evlerine giremiyerek kar altında beklesen halk Boludan gelen ilk haberler Merkezde 150, mülhakatta 600 ediliyor Millî Şef dün Ankaradaıt Ktttahyaya harckct etti Kütahya civarında tetkiklerde bulunmak üzere seyahat ettikleri anlaşılıyor Ankara 2 (a.a.) Millî Şef ve Relsicumhur İsmet İnönü refakatlerinde sayln Bayan Mevhibe İnönü olduğu halde bu akşam saat 22,30 da şehrimizden müfarekat buyurmuşlardlr. Reisicumhurumuz istasyonda B. M. M. Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü Saracoğlu, Meclis ve Parti Gruplarl reis vekilleri, Vekiller, Genelkurmav Başkanl Orgeneral Kâzım Orbay, C. H. P. Genel Sekreteri, Parti idare heyeti azalarl, meb'uslar, ge. neraller, vekâletler yüksek memurları, Ankara Valisl, garnizon komutanl, Ankara merkez komutanı ve Emnivet Müdürü tarafmdan ugurlanmlşlardlr. Reisicumhurumuzun Kütahya ve civarlnda tetkiklerde bulunmak üzere seyahat etmekte olduklan haber ahnmlştlr. Rus orduları dün Estonyaya girdi Düzceden dun gece gelen resîmlerden: Açıkta ve kar altında geceliyen halk Harb sonunda Türk çiftçisinin vaziyeti ne olacak? Ziraat Vekilî çok mühim beyanatta bulundu Alman tebliği: Müthis savaşlar oluyor,, diyor kıt'alarımiz 40 tan fazla mes'ıun mahal işgal etmişlerdir. Siverskaya'nm cenubunda klt'alarlmlz taarruzlarina de\'am ederek 100 kadar meskun mahalli işgal etmişlerdir. Lubya'nln batlsında ve cenub batlslnd^ kıt'alarımiz İleriye doğru kendüerine bir yol açarak bir kaç meskun mahal işgal etmişlerdir. oVenden 'i JRİGA t E T O N Y A o KurS«mâi HTUANYA/UHİSTAM u Sovyet anayasasındaki Yardım ekipleri dün Geredeye varmağa muvaffak oldular. Burada ölü miktarı az Zelzele mintakasina sureti mahsusada Ankara 2 (a.a.) Dün vnku bulan yer sarsıntısmiu Bolu, Zonguldak, Çan yolladığlmlz arkadaşlmız, ilsml mahokuyacağınlz klrl ve Ankara vllâyetlerl İçinde sebeb susumuzdaki yazlsmda olduğu Insan. kaybl ve bina hasan etra glbl ölü miktarlnl 750 olarakfcesbitetfinda bugün saat 12 ye kadar gelen mu mektedir. vakkat rakamlara göre, Çankln viiâyeti Zonguldak vilâyetinde 25 yurddaş öldaîıilinde 517 yurddaşln öldügü ve 279 müş, 55 yurddaş yaralanmlştır. 167 ev yurddaşln yaralandığı anlaşilmıştlr. Bu tamamen yikılmiş, 32 ev de kismen haviJayet içinde bina zayiatlna gelltvce 904 rab olmuştur. ev tamamen yikılmiş, 206 ev de kismen Ankara viiâyeti içinde sarsintınin seharab olmuştur. Bolu vilâyetinde 310 beb olduğu zayiata gelince evvelce bilyurddaş ölmüş, 560 yurddaş yaralanmlş, dirdiğimiz gibi 103 yurddaş ölmüş, 90 200 ev tamamen yl&llmış, 10 ev de vatandaş yaralanmlştlr. 137 ev tarr.amen men zarar görmüştür. Arkast Sahife t. Sü. lde değişiklik ovyeüer Birligtnln anayasasında mühim bir değişiklik yapıldığını görüyonu. Bilingibi bn birllk on altı cnmhuriyetten miiteşekkil ve az çok Amerika Birleşik devletlerini hatırlatan federal bir sisteme bağlıdır. Şimdiye kadar her cumhuriyet kendtoi ilgilendiren faaliyet sahalarıııda büyiik bir serbestliğe malik bnlnnnyor, yalnız birli|in nmnmi menfaatleri çerçevesi içinde topluluga baflı yaşıyor, onua aynlmaz bir parçasını teşkil ediyordn. Ummnî menfaatlerin başında ise tabiatile millî müdafaa işlerfle, dış münasebetler meselesi geliyordn. Her camhnriyet, meselâ maarif sahastnda ayn bir komiserlikle Idare edildiği halde, millî müdafaa ve dış işleri komiserlikleri, bütiin Sovyet cnmhnriyetleri için birleşmiş olarak merkezde bnlnnnyordn. Yeni karara före Sovyetler Birligini teşkil eden cnmhnriyetler bondan sonra millî müdafaa ve dış işleri meselelerinde de ayn birer komiserlife malik olacaklar, yanl bn sahalarda daha geniş haklar ve vazifeler taşıyacaklardır. On altı cnmhnriyetin her birinde bir millî müdafaa komiserliŞi ile bir dış işleri komiserligi knrnlacak, bn cumhuriyetler, kendi ordniannı kendüeri teşkil ve teçhiz edecekler ve dış memleketlerd* kendilerini temsil ederek, ayni lamanda yabancı diyarlardan elçi kabnl edereklerdlr. NADlR NADÎ > Arkast Sahife 3. Sü. 5 te Rasadhane izahat veriyor Son 24 saatte 35 yeni sarsıntı kaydedildi En şiddetlisi dün sabah 6,33 te oldu Yurdumuzu sarsan zelzeleTer evvelki gece ve dün de muhtelif fasılalarla devam etmiştir. Dün akşam kendisOe görüşen bir muharririmize Rasadhane Müdürü Kemal Eken şu izahatı vermiştir: Adana (Hususî muhabirimizden) Hatay, Adana ve Mersinde Ziraat Vekâletine aid roüesseseleri teftiş ve kontrolundan geçiren Ziraat Vekili Şevkst Raşid Hatiboğlu Ankaraya dönmüştür. Hareketinden önce benl kabul eden Novgorod'un batıslnda ve cenub batl Vekil, yurdumuzu İlgilendiren muhtelif 5lnda düşmanln mukavemetini klran ve zirsat meseleleri etraflnda şu beyanatkarşl taarmzunu geri püskürten kıt'ala ta bulunmuştur: t Hükumet, memleketimiz ziraati Arkası Sahife 3, Sü. 2 de Arkası Sahife 2. Sü. 7 de Estonyanın vaziyetini gösterir harita Mcskova 2 (a.a.) Sovyet geceyarısı tebliği: İki şubatta Narva istikametinde muvaffaklyetli taarruzlarina devam eden Cumhuriyet)) muharrirleri Düzcede neler gördüler? «Bu telgrafı yazarken sarsıntı lekrar başladı. Herkes felgrafhaneden dışarı uğradı. Yazıma açıkta kar altında devam ediyorum» Ekmek istihkakı 400 ?r. olacak Toprak mahsulleri vergi^inin tahsil şekli değişecek !lk bıianco Bol« Zoîsgîildlak Anl&ara" Oîö 5ÎT 2S YaraJj Yıkıkn Kısmm îmtah evier ım ım ss m §12 Yaztsı Ş nçi sahifemizde İ r Dün gece sabaha kadar sarjmtılar devam etmiştir. Fakat bugün sabahın sekizinden itibaren faaliyet azalAnkara 2 (Telefonla) Toprak Mahmıştır. Sismoğraflanmız son 24 saatsulleri vergisinin tatbikatmdan ahnan zarfında ayni sahadan gelen 35 zelze netJceler gözönünde bulundurularak le kaydetmiştir. Bunlardan bir tanesi bunun tahsili şeklinin değiştirilmesi ve çok kuvvetli olmuştur ki, son zelzele fazla verim temin edecek başka bir usu! felâketine uğrıyan sahada gene birçok bulunmasl yolunda tetkikler yapılıyor. hasarata sebebiyet verdiği tahmin olu 1943 mevsiminde bu verginln hasılatile nabilir. 24 zelzelenin merkez üssü Is hükümetçe satln allnan hububat hisseletanbuldn 180 kilometre uzaktadır ki ri mlktarlnln umulduğu kadar olmadlğl Düzce ve Bolu arasmda olduğu anla görülmüş ve hükumet İaşe ihtiyaclarımn şıhyor. 6 tanesinin merkez üssii bu tamnmlnı karşlllyabilmek İçin bu verği Arkası Sahife 3. Sü. 5 te âTM&ı Sahile 3, Sü. 5 te Sorgu hâkimi Ad.n?.. Babanın adı?.. Hangi mHIeHensin?.. Vurguncu Adım Mehmed!. Babarnın adı Ahmed! Türküm.» , Emîn *.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog