Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r KIZIL ÖLÜM KIZIL ÖLÜM KIZIL ÖLÜM Yazan: Bedirhan ÇINAR Her genc kadln ve erkek bu romanl okuyor. Fiatı 50 Kr. G Ü V E N Y A T I N E V İ İst. Cagaloglu yokuşu No. 18 20 nci yıl sayı: 7018 u m h u riyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adred: Cumhuiryet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr hev'ti 24298 tdare ve Matbaa kısmı: 24299.24290 KÜÇÜK£OED EB meşhur T< Ahmed Fiatı 75 Sah 29 Şubat 1944 Ahmed Halid yersiz ve haksız «Times» gazetesinin|5ark cephesinde vazijet İngiliz Hükumetinin "Times,, gibi düşündüğünü sanmıyoruz! Lüzumsuz, "Times,, te çıkan hatta zararlı makalenin metni «Daily Telegraph» ın da bir Ankara mektubu neşrettiği haber veriliyor Moskova 28 (a.a.) Sovvet tebliğl: 28 şubatta, kıt'alanrau Pskov lstikametinde taarruzlarlnl lnklşaf ettirerek Leningrad çevresi bölge merkezlerlnden KarEBmyshevo, Sadkovochl ve Pozherevichl'yl ele geçirmişlerdir. Kuvvetlerlmiz ayni zamanda Karamyshevo dahll olmak üzere 6 demiryol durağınl da almlşlardlr. Novosokolnlkl şİTnal batı ve batısmda krt'aîanmız taarruza devamla, kendilerine ilerl doğru yol açmlsîar ve Novorz. hev batlsinda 5 kllometre mesafede Sloboda dahll olmak Ozere 250 den fazla meskun yer işgal etmlşlerdlr. Cephenin diğer keslmlermde keşlf faallyetleri olmuştur. Arman tebligi Berlin 28 (a a.) Alman orduları Baskumandanlığınm tsbliği: Krivoyrog'un her İkl tarafında Sovyeüer dOn bütün gto mühlm zırhlı ve Arkast Sakife 3. Sü. t de Şark cephesfeıde htr S*vyet arhh trenl Ruslar Baltık devletlerine yazısı üç koldan yürüyorlar! Sovyet tebligi, Pskov kesiminde birçok yerlerin daha ahndığını bildiriyor * Ortada değişmiş bir şey mi var ? Bu muahede bu güne kadar hep Türk menfaatlerine hizmet etmiş de İngiliz dostlarımız kendilerini artık alacaklı mı saymağa başlamışlardır? bir münakaşa ((Türkiyenin durumu haklıdır » Avam Kamarasında münakaşalar eçenlerde ban Ingijiz ırarete. lerl Türkiyenin harbe neden girrnedigi mevznu üıcrinde Londra 28 (L.P.S.) «The Tlme9> ga ri, umumlyetle bltareflık siyasetlerlni blr takım yazılar yannışlar, bfeim arka. ret«slnin Türkiyeden îngiltereye yeni lzah eden «ebeblerle ayni değildlr. daşlardan bazüan da bn yanlara karşılık lönen mııhablrl tarafından yezllan ma. En sık mülâhaza mevzuu, Türkiyenln vermişlerdl. O zaman münaka?aya hlç kalenın tam metni aşağldadlr: Müttefıklere yardıma razl olduğu balde, Yüzbaşı Graham: «Küçük kanşmıyan Cumhuriyetin gayeşl çok Son hâdiseden an1aşl!dığına göre Tür bunu fılen meydana koymak vasltalarmmüttefiklerimizin başına açıktı: Beş yıla yaklaşan blr ittifak ba. Idyenin sonuna kadar bitarafllk slysse dan mahrum bulunmasl keyflyetldir. füe blrblrlne bağlı ikl devlet arasında ine devam etmekte lsrar edeceği mutu Çünlrii Müttefikler tarafnldan vadedllgelenleri gören Türldjreher laman görüşülen ve yalnız hüku. temel glbi görünmektedir. Türk miîle mlş olan harb malzemesı ikmal edllma. rruşfcır. Buna rağmen son seneler zarfınnin hattı hareketine mctlcri ngilendirmesl gereken mahrem İnln sulh halinde ka'.mak erzusu tab'ibahisleri gelişi güzel knrcalamamak! dlr. Aynl zamanda şu husus da nazarı da Türkiyede yaşamlş olanlar, hatırl saf aşmamahyız» diyor yıllr mlktarda top tasıtlan, İngiliz v« tttifak mnahedesl gereklnce Ttirktye tibara allnmalldü ki. Türklerin fcarbe Arkast Schife 3. Sfl. 5 te ve Jr;üWe hiikumetleT+n'n b»? yıldır glrmeyi reddetmelerinin hakikî sebeble. bir iş blrliğl gütttiklerlnl hep biHyorum. Berlin 28 (TP.) 24 ve 25 şubat Fakat bngü,ne kadar tam blr ahenk ha. günleri zarfında Alp dağları üzerinde Stockholm 28 (a.a.) önumüzdeki 24 karıcı bombalar, binalarda hasarlar vası içinde görülen, bn i« birli&lnin h n at Içinde Finlandiyanra istikbalini ala yukua getirmis ve yangınlar çıksrma. cereyan eden hava navaşları esnasında safhası hakkında, biz gaıeteciler, ne de 100 den fazla Amerikan pilotu yanarsk! kadar eden hayatl ehemmiyette karar sına sebeb olmuştur. olsa hukumetlerimiz kadar bilgi sahibi düşen uçaklanndan paraşütlerle Alp lar alnrması beklenmektedir. degiliz. Yazılanmızda t«mel diye fcnllan. Bombardımanlann gayesi dağlarınm ıssız yamaçlarına düşmüşMorgentidningen gazeteslne gflre, Fin. dıgunız vesikalar, resmî kaynaklardan al. Moskova 28 (a.a.) Cumartesı ge lerdir. llkönce bunlann bulundukları lendiya parlamentosunun lalı günkü dıgımıı haberler çıkanlırsa, knlaktan içtmiamda parlSmento azasına müta ceieym Helsınki üzerine yapılan ve mevkiler tayin edılmişse de, yanlarma duyma rivayetler hududunn aşamaz. İs. reke hakkında yapılan müzakerelerin en uzun akını teşkil eden üçüncü akı varılmak kabü olamamıstır. Kurtarma ter bir muhabir, ister blr dış politika ya. çıkarmak eklpleri günlerdenberi en ağır şartlar ilerleyişi hakkmda tam malumat veri. nm, Fınlandıyayı harbden ıan, gazete sahifelerine geçlrdigl fiklr. lecek ve kendllerinden bu hujusta bir için siyasî tedbirleri desteklemek için içinde çahşmışlardır. leri, bn itibarla akıl ve mantık süsge. Cumudiyeler bölgesînde büyük zahkarar vermeleri Utenecektir. Rus kuvvetlerinln hazır bulunduğunu cinde iyice sıkmalı ve İkl devlet arasın. metlerle girişîlen bu kurtarma faaliyehatırlatmak maksadile yapıldığı muhUlu şehrin* bir akın da,kl iş birliginin mukadderatına daiı ti sayesinde, buralara düşmüş olan AHelsinki 28 (a.a.) Resmen bildi temeldir. Akın Tanner'in verdiği nu. kalem oynatırken her zamankinden bUaı merikan pilotlarmm kurtarılması kabil rildiğine göre, Ulu jehri, dün gece ve tuktan sonra yapılmıştır. Tanner nutdaha dikkatll davranmalıdır. olmuştur. Kurtarılanlann çoğu yorgua bu sabah yeniden düşmanm hava ta kunda, Finlandiyamn, kendisine ağır Times gaıetesinin Ankara mnhabirl ve hareket edemiyecek blr dururrıda Sydney 28 (a.a.) Paslflktekl «on maddesi namile pek az blr şey gelmiştir. arruzlarına hed«f teşkil etmiştir. Şeh.şartlar tahmil edilmemek şartile sulh tarafından yazıldıgı bHdlrilen evvelki hareketlerle Bısmark taklmadaları böî General Mac Arthur"ün son tebhğleri, bulunuyordu. Bazılarında az çok don" Arkast Sahife 5. Sü. 8 de re atılmıs olan patlayıcı ve yangm çıma âsarı vardı. * giınkü ajans telgrailan arasmda gördü. lesindekl deniz ve hava hakimiyeti, Müttefiklerin genlş ölçüdaki hava hareğiımüz makaleye bugün bnrada bir çift Japonlarl Yenl Britanya, Yeni İrlanda ketJerlnln Japon uçaklarınln mukave. Hastaneye yatlrüan bir Amerikan si*. Avam Kamarasmtn muhafazakâr bayı, harb muhablrlerinden birine şöyla Bozle doknnmak istejişimiıin sebebi de ve Yenl Ginede müşkill bir veziyete sok metine maruz kalmamiş olduğuııdan azasmdan Yüzbaşı Graham demiştir: «Alman uçaklarl her istikabir prensip olarak Türk ye İngiliz basu muştur. bahsetmeJctedir. Amerikan toıpldo muh. metten üzerimlze saldtrmağa taş'adllar. nınm benimsemesini istedigimiı yuka. Londra 28 (a.a.) Mr. Eden'ln Avam Yenl Britanya lle Yeni İrlandadaTö rlblerl, Yeni İrlandanln başşehrı olan Biz aramlzdakl irtibatı süratle kaybejrıki dUşünceyi ba vesile ile bir daha açu Japon kııvvetleri, 50 ilâ 60 bin k:şi tah. Kavieng'l sckiz günde üç defa topa tut Kajnarasındaü nuttaından evvel cereyan tik. 6000 metrellk bir Irtifada tayya«wğa mrmaktır. min edilmekte olup bLkuvve mahsur mağa muvaffak olmuşlardlr. Japon kuv. eden son derece alâJtalı mtlzaierelerln Tannya şükürler olsnn M bn düşün. bulunmaktadirlar. Müttefikler, abluka vetlerlnin aklbeti süratle timidsiz blr tafsilâtı aşagıdadır: Arkast Sahife 3, Sü. 4 te cede biz yalnız değiliz. Gcrek burada larlnı glttlkçe sliiştirmaktadirlar. Ja şekil almaitadır. Yenl Britanya lle Yenl Yüzbaşı Graham (muhafazaiftr) Avru gerek İngilteredeki arkadaşlanmıs ara. pon kuvvetlerlne haftalardanberl gıda Arkast Sahife 3, Sü. 6 da panrn hürriyet re adalet îikrinin müda sında blzim gibi düşünenlerin garısı bit faası htısusunda, gözlerini Blrleşik Ame hayli kabanktır. Türk . İngilta Ittifak r!ka veya Rusyadan siyade înçllterey muahedesinin işleylş şartlan ttserbıde çevirmiş oldugımu söylemiş ve İngiltere durup dnrarken gelişi güzel tasamırlaı Cezayir 28 (a.a.) Umum karargâh Ian çetin muharebeler neticesinde yok nin Avrupa mllletlerl arasmda aynhl flerl snrmenin her Iki tarafa verebtleee. yerine birlik kurabHmek için açık. sarih tan öğrenildiğine göre, Amerikan ve tn. edilmiştir. 650 den fazla esir almmıştır. gi zararlara dair geçenlerde bir Londrah Arkast SaTıife S. Sü. 3 te gillz kıt'aları ile 10 tümenden mürek Uzun menzilli bataryalarımız A;ıwo meslektaşnnn dikkatle okunmaya defer keb 14 üncü Alman ordusu, yağmur Nettuno bölgesinde düşmanın çıkarma yüzünden husule gelen çamurlar ijinde harekâtını tesirli bir surette bombar. bir yazı basmıştı. çabalamaktadır. Almanlann Müttefik dıman etmişlerdir. Alman hücum uçakThnes gazetesinln Ankara mnhabirl. leri denize dökmek üzere giriştikleri lannm taarruzları ceticesinde Anzio blzl harbe girmekten alıkoyan sebeblerl büyük taarruz kırıldıktanberi Anzio » limanmda büyük yangmlar çıkmıştır. yazısında oldnkça objektlf bir görüşle Nettuno köprübaşı vaziyetinde hiçbir bıcelemeye çalışmıştır. Ajans kısaltarak Arkast Sahife 3. Sü. 2 de olmamıjtır. 3 gündenberi Vichy 28 (a.a.) Son zamanlarda değişiklik verdigi için ba hasnsta daha. başka han. Alman ordusuna karşı müteaddid te yağmur, fasılalarla lakat şiddetle degî esaslara dokunduŞunu bilmiyornz. An. cavüzlerde bulunan ve sivıl Fransızla. vam etmektedir. Müttelık uçaklarının Kaiıire 28 (a.a) Bugün resmen bil. ladıfrauza g5re muhabir arkadaş hep ra saldıran, demiryollarmı baltalıyan harekâtı bu yüzden sekteye uğramakkendl menfaatierhnizi flgilendiren kay. dirild1£ine göre Mısır hüfcumeti, Ameri. mühim bir tedhijçi teşkilâtına karşı tadır. Bununla beraber yapılan keşif. gnlardan bahsetmiştir. Eşlt şartlar al. ka ayan meclisinde Flllstlnde blr yahu. temizleme hareketi yîpılm'ştır. Ted lerden anlaşıldığına göre, Almanlar, tında imzalaotumş btr ittlfak muahedesi. di devleti tesis edümesl muvafık olacağı. hişçiler bunlardan başka. Sault'da üç uğradıkları kayıbların yerini doldurnin geregl döştinülürken, taraflarm, kar. na dalr yapümış olan beyanatı, Btrleşik mak üzere italyaya takviye kıt'aları milis sefini alıp goturmüşler ve sonr şılıkh menfaatier özerbıde durmalan ka. Amerika hükumeti nezdinde protesto öldürmüşlerdir. Tedhişçi'erın barmdık göndermektedirler. Şimdilik Almanladar nonnal bir fey olamaz. Fakat adı etmlştir. Protesto notası, Kalıtredekl A. ları yerde, çok miktarda silâh, mühim. rın yeni bir taarruza teşebbüs edecekgeçen ittifak mnahedesi dün değll, aşa. merikan orta elçîslne tevdi edilmiştlr. A. mat, infilâk ve yiyeces maddelerı ele leri muhakkak gibı görünmektedir. &ı yukan beş yıl önce lmıalandı ve bir merika hükumetinin cevabı henUs geL geçirilmiştir. Iki ay öncesine gelinciye kadar da Ingi. miş değildir. İki Miittefik tabaru imha edildi Fena havalara rağmen, yukarı S&voie. Uz basınmda bh* sızıltıya yol acınadı Berlin 28 (a.a.) Alman orduları Alınan haberlere göre Irak hükumeti da muvaffakiyetle devam eden temizlenv Başkumandanlığmm tebüğinde bıldiDemefc ki arkamızda kalan beş yıl içln. de böyle bir protestoda bulunmuştur. hareketi esnasında, blr lasmının elind< rildiğine göre, ttalyan cephelerinde dün de Türk . İngfliz mnahedesi iyi işlemiş Amerikan orta elçislnin bugün BajBÜah olmak üaere bir çok tedlıisçi öldü ancak mevzil mahiyette savaş faaliyeti »e tngiüz menfaatlerine de nygun gel. vekil Nahas Paşayl göreceği tahmln edilrülmüş ve bir çoklan da teslim olrnuş olmuştur. Aprillia'nm cenub batısmda mlştir. Şimdi, btr kaç aydanberl bazı mektedlr. tur. İğîal edilnuş sayılan genc tecüıişçl Buon Riposo etrafında bir kaç gündenElçi, dün Adliye Nazıri tarafından ka. tngiliz gazetelerinde zaman zaman gözü. ler ise ya mecburî hizmet servisine ahn beri kuşatılmış olan takriben iki tabur müze çarpan tenkid edici yazılara baka. bul edilmiştir. mışlar veyahud serbest bırakılmışlaıdır kuvvetinde bir düşman grupu mağara. Mlsır hükumetinin Filistin meseleslrak acaba ne dlyelim? Ortada de*işmi' Bilhassa çok tehlikeli sayılan seldz ted lar ve derelerle dolu bir sahada yapıbir şey mi yar? Bn muahede bngiine ka, nin hakkaniyete mugaylr bir şekilde hişçi harb divanına verilmiş ve bunlar. dar hep Türk menfaatlerine hizmet et. halledilmesini protesto etmek üzere bü. dan altısı idama mahkum edilmlşttr. İ nıiş de tngiliz dostlanmız kendHerini ar. tün Arab devletlerden mürekkeb bir dam hükmü infaz olurunıiîtur. Arkast Sahife 3, Sü. 4 te Mısrr Başvekili Nahas Paşa tık alacaklı mı saymaya başlamışlardır? Biz tngiliz hükumetinin böyle diisün. dü£ıinü sanmıyornz. Mnahedeler, millet lerarası hayatm birer parçasıdırlar. Ha, yat leablanna göre yaşar ye ge'isirler Bngünkü şartlar altında Türk tnçiliz Ankara 28 (Telsfonla) Hava mu. muahedesinin gelişen hâdiseipre eör, Ankara 28 (Telefonla) İngilterenir hasebeciliğine tayininden sonra tekaüd yeniden âyarlanması düşiinülürken dı Ankara büyuk elçisi S.r Knatciıbull Hu. edllmiş olan Maliye Vekâleti eskl merkez şimdiye kadar yapıldıfrı gibi karşılıkl muhasıbi hnkkında Maliye müfettlşleri gessen bu akşamki Toros ekspresile ^3 tnenfaatlerln gözönünde tntulması ve rimizden hareket etmiştir. Büyük elç tarafından, lta emlrlerindekl pullarda terazlnin denk getirlîmesi zaruritHr. fk Kahireye gitmektedlr. Londradan dön, yapılmış bir suilstimal mevzuu üzertnde devletln mes'nl maknmlan arasmda bu mçkte olan refikasını alarak An^aray: tahkikat açılmıştvr. Amştınlan cihet ita NADİR NADİ Mme. Butterfly Aman ipin ucunu kaçırnuyayım.. Yoksa Mercan avdet edecekür. îngıliz sefirinin bu se emirlerindeki pullann çıkanlıp tekrar 3, Şü. 4 fr kplyemden bayır k«lmıyacakU • « Fin Parlamentosu bugün karar verecek Alp inen tayyareciler Uzakşarkta biiyiik bir deniz hava muharebesi Japonlar bir uçak gemisile üç harb gemisini batırmışlar diğer Hükumetin mütareke müzakereleri hak 100 Amerikan pilo tunun geçirdikleri kında izahatta bulunması bekleniyor macera Fîn şehirlerinin bombardımanı devam ediyor Roma cenubunda yeni Alman taarruzu başlıyor mu? Yağmur devam ediyor. iki taraf kuvvetleri çamur içinde çabalıyorlar Mısır hükumeti, Amerika hukumetini protesto etti Protestoya sebeb Filistinde bir Yahudi devleti tesisi için Ayan Meclisinde yapılan beyanattır Yann andlya Fraıtsada tedhişçilerle mücadele Nefîs bir karikatür haritası GEMAL NADİR'iıı duşitııtıyor Pek yakıııda: Çeşidli Hatıralar YAZAN: İsmait Habib İngiliz Biiyiik Elçîsi Kahireye giHi Maliyenin eski merkez muhasibî hakkında tahkikat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog