Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

' Çofc ^Sfe, çfö ac'ftü blr aşk macerası KIZIL ÖLÜM Tazan: BEDİRHAN ÇINAB Herkesln zevkle okuyacağl blr roraan Her kitaboida buhınur. Fiaü 50 Krş. GÜVEN YATINEVİ İstanbul . Cağaloğlu yokjışu No. 18 u m h u riye( L\J ItCI rnnc ISTANBUL CAĞALOCLU ." 7 0 0 5 Telgrai ve mektub adreâ: CTnnhu..yet, trtanbul Posta kntusu: Istanbul No. 246 Telefon: Baçmuharrir: 22366. Tahrir heyati: 24298 tdare ve Matbaa kısmı: 24299.24290 r KİN E Yüksek 1 H T S A L Â H A D D p ^B E L E B T A Y Y ARE x ^ ^ ^ Br HAVACILIKK UKNÎĞI lüzumlu Havacllık tekniğjİP ^ n bilgilerini bu eseıff RScaksınlz. I 0 ŞUDât I 9 4 4 Flatl 4 Satlş yeri : İ K n i M[iTABEVİ SEGİADİS 9 JSBA w Rus Fin müzakeresi Şark cephesinde mütareke ilânı bekleniyor! Harbin soysuzlaştığına Almanlar 10 tümeni saran Bugün anlaşma olması ve çemberde gedik açtılar Rusların mütareke şartları Müzakereler Stockholmda Sovyet sefiri ile eski Fin Başvekili arasmda yapılıyor Fin kabinesi daimî toplanfı halinde Londra 15 (B.B.C.) United Press ajansnın buâün Stockholm'den bıldırdığıne gore, burada bulunan Fin heyetınjn reisi M Paassıvıki bugun Sov. yetlerm Stockholm orta elçısi Mme. Alexandra Kollantay ıle goruşmuştür. Bu görüşmelere devam edıleceği ilâve olunmaktadır. "Kızılyıldız,, gazetesi bu gediğitı ehemmiyetsiz olduğunu bildiriyor Moskova 15 (a.a.) Sovyet gece yarısı tejoliğı: 15 şubatta kıt'alanmız Gdov'un cenub ve cenub doğusunda ılerlemeler yapa. rak birçok meskun yerler zaptetmi§lerd.r. ,' Luga'mn cenubunda kıt'alarımız t a arruzlarına devam etnjişler ve bır çoic meskun yer zaptetmişlerdir. Zvenıgorodka'nm cenubunda kıfa. larlmlz çember içmde bulunan düşman kıt'alarmı tasfiye için muhsrebeler yapmışlar ve düşmanm bulunduğu çemberi biraz daha daraltarak kuvvet. le tahklm edılmış b:r çok düşman mukavemet rıoktalarını ışgal etmişlerdir. Ayni zsmanda Zvenigcrodka'mn şimal batısmda kıt'alarımız muvafiakıyetle Arkasi Sahife 3. Sü. 2 de bir misal aktinde bitirilemiyerek süröncemede kalan bir harbin netice itıbarüe gayesinden nzaklaşacağını, soysuzlaşaca&ını ve bundan Insanlık hesabına havsalaya agmıyacak felâketler doğabileceğini dun burada yazmıştun. Bugıinku gazetelerde okuyacagmız bir ajans telgrafı, harbin ne şekilde soysuzlaşabilcceğine dair oldakça manaü btr misal veriyor. Afi Fransız ajansmın Moskova mnhabiri tarafından çekilen bn telgrafta denlyor ki: «Rus cephesinde harekât o kadar müsaid bir şekilde inkişaf etmektedir ki, Sovyet efkârı ikinci cephenin açılmasına artık büyiik bir ehemmiyet atfetmemektcdir. Bn şüphesiz ikinci cephenin açıl. masının memnnniyetle karşüanmıyacagı manasına gelmez. Moskovada ikinci cephe mes'nd blr hâdise gibl beklenmekte, fakat bn hâdisenin Sovyetler Birliğinin selâmeti bakımından kesin bir mahiyet göstennediğine inamlmaktadır.» Bnndan Iki bnçnk yıl 5nce, Alman or. dnlan şark seferine başladıklan sıralarda ikinci cephe mevmnnun hang) şartlar altında doğduğunn hen hatır. lanr. Yayından fırlauıış bir ok eibi ta*e Alman knvvetleri Rus topraklan özerinde flerledikçe, bn hıılı akını tek başır.a karşılamak zoronda kalan Sovyetler, pek tabil olarak Mütteflklerden bir ikinci cephe actnalannı Istemişlerdi. İlk zamanlar bn cephe, Rus mukavemetinin kuvvetlendirilmesi İÇİD şart sayılıyordn. 941 ve 942 yıllan, boylece, Sovyet ordusunnn normal üstü sayılacak sonsnz gayretlerfle geçti. 942 sonbahannda Stalingrad önündeki Alman taarrnzn gevşemeğ'e başlayınca, ikinci cephenin de manası başkalaştı Bus mukavemeti tek başma ınuyaffakıyetli bir imtihan verdiği içln artıfc ikinci cepheye bn mnkavemeti knvvetlendirmek gibi W gaye atfedilmiyor, fakat: Isveç ve Amerikan makamlan tavassutta bulunuyorlar Stockholra 15 (a.a.) Brıtanova: Fin hukumeti, Isveç vs Amerika hükumetlerine, eskı Başvak.l Passivıki. n"n îsveçteki So\ıyet crta elçisi Mme. Kollantay ile buluşmak maksadüe Stockholm'e gittığini bildirmiştir Dün oğleden sonra tsveçteki Birleşik Ame. Sovyetlerin Stockrıka orta elçıs , tsveç Hariciye Nazı holm elçisi Mme. Arkası Sahife 3. Sü. 5 te A. Kollontay talyada MUttefik kuv\etleri i?gal ettîkleri bir şehrin sokaklarından geçerlerken İtalyada sükunet devam ediyor Son zelzelenin Boluya aid kat'î bilânçosu 2336 yurddaş öldü, 1871 kişi yaralandı, 7661 bina yıkıldı Yugoslav Müttefikler Roma cenubuna Habeş kıt'aları getirmişler! , Kralı İtalyada! 5 inci ordu kumandanının emri: Eliniıden Stockholmda bulunan Fin heveti reisi M. Paassiriki Mihailoviç'in kurduğu millî komile iiç mühim karar verdi geldiği kadar Alman öldürünüzî 1940 mUtarekesihdcn evvelki ve sonraki Fin hududları Alman ordnsunn bir an 5nce yenmek, harbi kısaltmak maksadfle bir ikinci cephe lâzımdır! Deniyordn. Koskoca 943 yüı da bn teoıa üzerinde dünya gazetelerinin yaptıgı gayraa varyasionlarla geçti, gitti . Bugün şarkta manzara şndnr: Sov. yet ordnsu, sekiz aydanberl taarrnz halinde. İki bnçnk yıl içinde Almanljr tarafından aaptedOen yerlerin tic,te ikisini geri almış, hatta merkezde lıiı noktadan Polonya topraklanna jrirnılş. Alman ordusn, bir bozgnnlnk Işaret» vermemekle beraber çok giiç bir dnrumda. Şimdiye kadar ele geçirdifi topraklan karış kanş mndafaa edivor ve garba BrazzaviHe 15 (a.a.) Sovyet efdogrn kanş karış çekîliyor. kârı ikinci cephenin aç.lmasına artık Bn şartlar altında saraşlar yann na büyük bir ehemmiyet atfetmemektedr. Afi ajansının Moskova muhabiri bu sıl bir gelişme gösterecektir ve Jkinci cephenin bu gelişme üzerinde ne gibi hususta aşağıdaki telgrafı çekmiştir: «Rus cephesinde harekât o kadar mfl. bir teslri olacaktır? Miittefiklere sorarsatıız, onlar ?n tezl said bir şekilde inkışaf etmektedir ki, Sovyet efkârı ikinci cephenin açı!mamndafaa ediyorlar: « Evet, biz ikinci cepheyl bngüne sma artık büyük bir ehemmiyet atfetkadar acamadık1. Fakat her dakika aca memektedir. Bu güphesiz ikinci cephe. cakmışız gibi yaparak Almanlan earbda nin açılmasınm memnuniyeÜe karşılanhatın sayılır büyük knvvetler ayırma tmyacağı manasına gelmez. R:ıs efkârı Müttefikler tarafından yapüan vaidler.n NADİR NADÎ gerçekleştirileceğine inanmaktadır > ArTcası Sahlfe 3, Sfı. 4 te Haftahk Sovyet mecmuası «Harb ve Ruslar "ikinci cepheye artık ehemmiyet vermiyoruz,, diyorlar Moskova, Sovyet esas teşkilâtında yapılan tadilâtın yanlış anlaşıldığım söylüyor işçi sınıfı» bu münasebetle bühassa şoyle dıyor; «Batıda vuku bulacak kat'î hareketin arife=rıdeyiz.» Ayni mecmua Buyük Britany3daki Kral Pierre'in Kahirede bir merasim istilâ ordusun'in kuvveti hakkında tafesnasında alman son resmi silât vermekte ve bu ordunun muvaffak olması için bütun şansların mevAnkara 15 (R.G.) Yugoslavyadan cud olduğunu ilâve etmekted.r Es^sen, gclen haberlere göre, General Miha:k>doğuda Rus muvaffakıyeüeri Alman viç'in riyasetinde bir mllH komite teşkuvvetlerinin zayıfladığını göstermek. kil ed Imiştir. Bu komite aşağıdaki katedir. rarlarl vermiştir: Ayni muhabir şunları ilâve ediycTa) Eski Yugoslavya hudud'armm mu. «Moskovada ikinci cephe mes'ud bir hafazasl, Arkasi Sahife 3 Sü 2 de b) Memleketin kurtuluşunden sonra Slrb, Hlrvat ve S'.ovenlerîn iştirakile federal bir devlet kurulmasl. c) Pierre'in kral olarai tanlnmasl. Komite kararlarlnda Kral Pierre'in ancak meşru bir şekilde teşekkül edecek olan parlamento tarafmden hak'arlndan İskat edileblleoeği ilâve edi! naektedir. Londra 15 (B.B C.) Italyada Netuno . Anzio köprüba^mda ve Cassmo jolgesinde Müttefikler baskılannı de;&m ettırmektedırler. Çıkarma bolge:inde mevzil bir Alman karşı hücumu lüskürtulmüştür. C a « M sokaklarmaki savsşlar şiddetinden hıçbir şey :aybetmemistir. Bugün Müttefik hava ku\i'etleri muharebe sahalan üzerinde ve butün Tarihî âbideler ve harb Gl. Eisenhover: ((Evvelâ askerlenn hayatı, sonra âbideîer!)) dedi Bolu 15 (a a.) Bir şubat sabahî vu« ku buîan depremin vilâyetlm'.z dahmnde sebeb olduğu insan zayiatl, b:na tah. ribatl, hayvan kaylbl hakklnda verileo rakamlara gcre. 2336 yurddaş OITÜŞ ve 1871 yurddaş yaralanmlştır. Bütün vilfi>ct içindeki binalardan 7661 ı yık^mlş ve 7818 i ağlr surette zarar gdrmüştür. Hayvan telefatl ise, yaîniz Bo'.u merItalya üzerinde geniş faaliyet göster. kez kazasile Düzcede 3575 başa VPT. mışlerdır. Müttefik hava ku\vetleri maktadlr. Telef olan hayvanlar ara1500 den fazla çıkış yapmışlar. başta slnda süt hayvanlarl mdh'.ra bir Lıvorno, Verona ve M^ntua şeh'rleri yekuna varmakta, bu yJzden köylü eri. olmak üzere muhtelif limanlara ve miz hakll olarak endişe duymaktadırlar, Kasaba ve kdylerde halk çadlr ve ba« demiryolu kavşaklama taarruz e*rakamlardadır Resmî da ; reler :çn y s p l mişlerdır. mskta olan binalarln b.r klsml taTram« General Clark'm günliik emri Cezayir 15 (B O.W.> Beş nci ordu '.anmlştn. Arkası Sahife Z. Sü. 7 de Depremde bozulan su yollarlnln b i l klsml tamir edilmiş ve diğer tarrftan devamll bir surette çallşllarak ycniden kurulan elektrik şebekesıle sokakl^rm aydmlatllmaslna bağlanmlstlr. Dün gece Kadıköyünde bir köşk yandı Dün gece Ksdıkoyıinde bir yangın o'lmuş, Kalamışta tske'e caddesmde bulunan Cahid paşa köşkü yanmlştır, Üç katlı b.na tamamen kül olmustur. Yangm başka tarafa sırayet etmeden söndurülmüştür. Tarihî Gassino manastırı bombardıman edildi, Papanın yazlık sarayı da bombalar altında! Londra 15 (L.P.S.) Londra mat duğu bir mektubun aşağıdaki flkrasına buatı düşrr.anın işgal etmiş olduğu ışaret etmektedirler: Cassmo manastın ile Papanın Castel «Meşhur tarih! blr abldenin tahrlbile Gandolfo'daki sarajına karşı başlamış adamlanmızın canı arasmda bir fark olan topçu ateşinden ve hava taarruz aramamız icab ettiği takdirde, tabiatile lanndan ısrarla bahsedıyorlar. ilk safta adamlanmızın canı bahis mevLondranın resmî mahfilleri, bu huzuu olacaktır.> susta General Eisehower'in mes'ul bü Arkası Sahife 3. Sü. i te tün kumandanlara Irtaben yazmış ol AVR11PA PANAYIRI CEMAL NADİR'in Nefis karikatür haritası YARIN I Türk Hava Kurumu 19 yaşmda 1944 yılı Etimesğud uçak fabrikasında ilk istihsal senesi olacak Arkası Sahife 3, Sü. 3 te Wilkie'ıtiıt hitabesi «Namzedliğimi koyuyorum. Amerikanın sözünü geçireceğim» NewYork 15 CR.S) Mr. Wendell Wükıe, Birleşık Amerika halkına radyo ile hitab ederek şu sozlerl söylemiştir: « Birleşik Amerika halkma cumhur reisi namzedi sıfatile kendımi takdirn etmege niyetim var. Amerikan milleti, blr cumhuryetçinin de bir demokrat gibi harbi idare edebileceğine kani olmahdır. Biz cumhuriyetçilerin demokrat rejiminin iktısadî ve içtimaî şartlannı Türk Hava Kurumu 16 şubat 1925 te kurulmuş olduğuna gore bugün 19 yaşlna girmiş bulunuyor, Kurumun geçen on sekiz sme Içiade ne işler gördüğünü ve bundan sonra neler yapmak Istediğini anlatan şayanl dikkat bir yazlyl bugün ikinci sahifemizde bulacaksımz. : Arkası Sahife 3, Sü. 6 da Amerika Ne üfleyip duruyorsun?.. öpüver işte.. Fin Kıuura bakma dostum.. siitten ağzun yandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog