Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET • llane«kânun 1944 vmznyet ÜNÜN MEVZULARI IHEM NALINA M1HINA! Süs ve lüks iptilâsı r eoen hafta, Üniversite Talebe Birti^inln yülık umumî kongresnin top^antıîarından birinde, ateşü ve tmanlı bir gene, heyeı canlı bir hitabe Ue Üniversite gencliginin ihtlk&r ve lttks Ue mücadeîe etmesi fikrini ileri sttrdu. Onnn güzel sözlerini Üniverıiteliler, heyecanla alkışladılar. Fakat bu dileğin uyandırdığı heyecan da eene ayni gencin pek doğrn olarak yai Bastaraft 1 inei sahifede lar, Teterev ırmagma kadar flerlediler, Müttefikler tarazum görülnviyen bir nıs Üniversiteliler İçin değil; hepünia findan Japon harbi smiadır. Çür.kü bunlar birbirlerini ara Ruslann rivayetine göre, 6 zuhlı tiimen gemi müstesna ol için söylediği gibi snrekli olmadı. Çünkuliandılar, fakat çok üstün Rus kuvbaşîadlğmdanberi Ja mak üzere tekrar hi: kü «her işte heyecanlarnn» bayramlıkhksız takib ettüer ve Kuslar geçen yü Şehrin muhtelif semtlerinde ekmek mete girmijtir. Yeni tan ibarettir; faaliyetlerimiz de bu baydogudaki Aiman ordularına bu sajede vetlerinin mnkabil ve mukavemeti kar kartı dağıtma işinin daha arkası alına. iponyaya karşı takib zırhlılar, yeni uçak ramlık heyecan anına münhasır kalıyor.» nkhat yiizü gostenneâiler. O halde de şısında, Kiyefi alamadan karşı taarruz mamıştır. Vâki bir çok şikâyetten öğ. ve tatbik edilmekte clan strateji tam bir larmı dcrdnrtmak zorunda kaldılar. Tam bir elbirliği Ue ve sürekli bir hegemilerl, yeni kru. nüebiür ki, onlar Stalingraddanberi. dorenildiğine göre; bu işle vazifelendiril. Bu suretle Zitomir ve Korosten yeni miş halk dağıtrna birlikleri mennıbla. Anglo Sakson stratejisidir. Bunun üç takvıye ednerek Japonlarin Forrnoz ada vazörler, yeni muhribler ve yeni deniz yecan ile mücadeîe etmemiz lâzım gegu cepheslnln cenob kısmında Alnıaııslna kadar hücumlar yapllması, hava hü altılan donanmayi görülmemi? blr kud len şeyler, yalnız ihtikâr ve lüks değilsafhaslnı şöyle hulâsa edebiliriz: lara karşı taarrnzlanna ara vermemiş, Rus kış taarrnzlannra ilk hedefleri ol rile ahali arasmda bazı mahallelerde cumlarmln Filipin ve Hoianda Hindista rete yükseltmektedir. Epey zamandan dir. Gittikçe artan lçki ve knmar ipti1 Müdafaada kalmak, muş ve General Vatniinin kumar.dası muntazam şekilde temas temin oluna Icrdir. 2 Düşmanı ylpratmak ve ona yak nl adalarına kadar uzatllmasl, Müttefik beri esas unsurlarmdan kaylblar verme lâları Ihtikârdan ve lüksten daha za. Rus taarrnzunnn agırlık merkezi, şim na kış muharebe sllâh ve vasılalarile mamasi istihkak sahiblerinden mühim laşmak için mahdud hedefli taaıruzlar lerin Japonyaya karşl gittikçs artan ve mi? olan İngiliz donanmasınin da yeni rark ve daha tehlikeli düşmanlardır. bir kısmına karnelerinin henüz verile, di onlann ikinci Ukrayna cepbesi dedik teçhiz edüerek büyük ölçüde kıt'alar vedaha da artacak olan bir tazyik yapmak gemilerle daha kuvvetlendiğine şüphe Rakı flatlarile beraber, boşaltılan şişememesini mucîb olduğu gibi, dağıtma yapmak, leri, Kiyef batısmda Zitontir kesinıinde rilerek bu şehrin Ruslarca geri alınma3 Anglo Sakson kuvvetleri azamî ta oiduklarlnı gösteren alâmetlerdir. ycktur. Franslz ve İtalyan donanmalarln lerin sayısı da artıyor; Kızılaym satttıği işinin ağır gitmesi de bu aksaklıkta â. dir. Sayıca çok üstün biiyük Bns kuv lanna imkân hasıl olmuştnr. Ruslar bilMüttefikier, Japonyaya karşl umumî bir tarafa blraklyoruz. Amerikan hava oyun kâğıdı desteleri, kitab satışlarını mildir. Bazı yerlerde; kartlar kâh mu. haddine çlktlğı ve elde zcevcud bütün vetleri, geçen flkteşrin ayııun ikinci haf hassa Zitomir'den batıya ve cenuba taayyen, kâh da muayyen olmıyan za. kuvvetler, Japonyaya karşl kullanılabi taarruza geçecekleri zamana İntizaren, kuvvetlerile denizaltllan Japon donan gölgede bırakıyor. tasında Kiyef etrafında dcvâsa taarruz arruz ederek yer kazanıyorlar. Zitomiri'n manlarda ve yerlerde, meselâ kahve. lecek bir durum hasıl oiduğu zaman, u düşmanl her tataftan çemberlemeğe, Ja maslnı ve bilhassa Jepon ticaret ve taşlt Üniversiteli gencin lüks ile mücadeîe larına başlaznışlar, Dinyeperi bn şeh 40 Km. cenubnndaki Berdiçew de tehîi hanelerde, mekteb binalannda, camiler. mumî taarruza geçmek. pon müdafaa çeınbsrlerini yarmağa ve filosunu hırpalamakta devam ediyorlar dileği bana, Tribune de Geneve gazeteJppon adalarlna sokulmağa çahşlyor'ar. Japon tezşâhları, Amerikan ve İngiliz rin şimalinde ve daha bir kaç yerde geç kede imiş. Çünkü, bir rivayete göre, bu de dağıtılmıştır. Ve istihkak sahibleri; Anglo Saksonlar, bu stratcjiyi, he sinin bir kaç ay evve), yazdıgı şu satırmişîer, köprübaşılar kurmuşlar, Alman nun 25 Km. ccnub dojusundaki Kaşa kendi oturdukları yerlere nazaran mü. men hemen her harbde ve her cephede Bu denizaşırı hem de ne der.izaşlrl ha tersaneleri nisbetinde gündelik kaylblarl ları hatırlattı: karşı taarruzlarmı durdurtmnşlar ve ni ten köyü düşnıüş. Rnslar Korosten'in 50 racaat edecekleri birlikler mensublaru bu şekilde tatbik ederler. Bunun sebebi, reketlerde en mühim rolü hava ve deniz telâfi edebilecek kudrette değildirler. «Geçen harbd« olduğu gibi bu defa da Km. batısında Be!ekorowiçi'yi alruakla hayet pck uzun, şiddetli ve kanlı muha nı nerelerde bulabileceklerini erkence onların bariş zamanında mecburî asker kuvvetleri oynuyor. Amerikan uçak saŞimdilik Anglo Sakson stratejisi İngilterede Kral hanedanı diger İngirebeler neticesinde Ukraynanın baş da eski Lehistan hududuna 40 Km. yak öğrenememişlerdir. Sonradan da üstüste lik hizmetini kabul etmiş ve harbe ha nayii, ayda 9000 uçak yapacak bir kudJaponyaya karşı harbin ikinci ylpratma lizler kadar yiyecek vesikası alıyor. ici'al müstahkem şehrini 6 ikînciteşrinde zap laşmış oldnlar. aradıkları halde bir türlü karşılaşma zırianmlş milletlerin aksine olarak, da rete varmıştlr. Bu İngiltere ve Sovyet ve yaklaşma devresine muvaffaklyetle ailesinin yiyecek kartlarını, sarav iaao Rusyanln beraberce yaptlkları uçaklarin tetmişlerdi. Dnieperopetrorsk, KrenıenRuslar ayni zamanda Kiyefin 70 imkâmnı bulamamışlardır. Şimdiki ima harb başladlktan sonra, silâhlanmadevam etmektedir. Üçüncü umumî taar nıemuru tesellüm ediyor. Kral ve Krayekunundan fazladlr. çng ve Zaparoje Alman köprübasılan Iriisnr kilometre cenub batısında halde bütün gayretlerine rağmen kar. larlndan ileri gelmektedir. T Amerikan donanmasl ve deniz tica ruz devresi, fikrimizce Avrupa harbinin lıçe yiyecek vesikalanna el sürmüvoriar; daha. ervel düştüklerinden bir Dinyeper bulunan Belaya 3erkovr müsUh nesiz kalan sr vardır. Hele bu karneler. Bu, geçen harbde de böyle olmuştu; bu sonuna bırakılmıştır. Anglo Sakson yalnız kendilerinin ve çocukterının gimüdafaası artık bahis mevznn olamazdı. kem Alman dayanağına karşı ta le şu günlerde kahve ile çay tevzii de harbde de böyle oîmuştur. AngloSak ret filosile çıkarma gemiieri havsalanm almlyacağı bir şekilde dev adlmlarile bü stratejisinin bu devredeki muhtemel ha yecek vesıkalarını kendileri kullanıvorAlmanlar ,bugün olduğv gibi, müstah arruı ediyorlar. Görülüyor ki, Kiyef ba mukarrer olduğuna göre; daha alamı. son ır.emleketJerinin coğrnfî vaziye reketlerini de başka bir yazıda inceliye lar. kem şefair, kasaba, köy ve çiftliklerden tısmdaki Rus kış taarruza hem genişll yanlara krnelerinin biran evvel ve. rintfen ve İç siyasetlerinın askerlik ba» yüyor. Pearl Harbour'da batan ve yara«Kraliçe, giyim işlnl yoluna kovmals lanan gemilerin hepsi, eski olduğu İçin ceğiz. derinlifine müteşekkil mttdafaa hatia gine, hem de dermiigine doğru pek bü rilebilmesi yolunda gecikme'den esaslı kımmdan takib edegeldiği görenek ve ABİDlN DAVER için şu usule başvurmuştur. Eski elbiseyüzdürülmesine ve tamir edilmesine lünnd* mnkavemet ediyor, bu dayanak yüktür. Almanlar yalnız Zitomir istika ve isabetli tedbirlerin yerine getirilme. gelenekten doğan bu strateji, onlarl lerile mantolannın çogunu tamir ettlriardsn karşı taamızlara geçiyor, bir metinde Kuslann 31 ilkkânunda kul si gerektir. klt'a stratejisinin en mükemmel ö'rneğı miş veya şekllni değiştirterek kullantnüstahkem nokta sanlmak tehlikesine landıklan kuvvetleri 30 35 tümen (yani olan Alman stratejisinden ve yıldlrlm mağa başlamıştır. Suvare elbiseleri kıdiiftüiü laman bnnu bırakıp diğerlerine takriben yarun milyon savaççı) tahmin Maliye ve İktısad Vekilleri harblnden başka bir yol tutmağa mecbur saltılarak gündüzlük elbise haluıe koeeklliyorlardı. eder. ediyorlar. General Vatntin emrinde onulmuştur. gitti İngiltere, 1914 harbme girdiği zaman, o Roslann maksadı cenubda Dinyeper larak Kiyef batısında Lehistana doğru «Kraiiçe, yalnız büyük kızı Veliahd kavsi içindeki Alman kuvvetlerini yanp taarruz eden kuvvetleri bir milyon saYılbaşı tatilini şehrimizde geçirmiş kacar hazırlıkslzdı ki ufuklarlnda günePrenses Elisabeth'e elbise temininde sarmak, lmba etmek, eski Rumanya hu nıyoriar. Bunlara karşı mnharebe eden olan Maliye Vekili Fuad Ağralı ile Iktı. şin asla batmadlğl bu koca İmparatorluk güçlük çekmektedir. Çünkü Prenses dnda olan Dinyesteri aşmak ve Knman Mannstein knvvetleri ise yalnız 250,000 sad Vekili Fuad Sirmen dün akşamki küçücük Portekiz hükumetinden beş on ittikçe büyüdüğünden eski elbiseleri yayı lstüâ etmekti. Onlar, Dinyeper neh feişi imiş. Bn rakamlar şüphesiz hakika ekspresle Ankaraya hareket etmişler. batarya top ödünc almak zorunda kalküçük ve dar geliyor. Verilen givecek mıştl. Birer ada vaziyetinde bulunan ve rine ilkteşrin aymın başında vardıkları te tamamile mntabık degfldirler. Fakat dir. kuponlan ise ihtiyaca tamamile kâfl denizleri daima bir müdafaa hendeği olaRnslann bu taarruz bölgesinde Almanv« bir kaç gün sonra bu geniş an mânüYeni nakliye tarifesi Yeni yllln İlk futbol maçbrl dün nıulı nerbahçe de Davudpaşayl 70 mağlub et gelmiyor. İkinci kıa Prenses Marguerite, k kullanan Anglo Saksonlar, yalnız nl bir kaç yerden geçebildikleri balde, lara insan, tank, top ve her tfirlü silâh elblse hususunda güçlük çekmryor; çünTicaret Vekâletinden alâkadarlara deniz kuvvetlerini üstün, ve harbe hazlr te!if stadlarda yapılmlş, yeni mevsimin rrişlerdir. Almanlann bir çok müstahkem daya sayısınca üstün olduklan muhakkakür. kü ablasının elbiseleri kısaltılarak kendlDün yapilan güreş maçlan naklardan müteşekkil derinligine mu Onlann muvaffakıyetleri bundan fleri gelen bir tamime göre Devlet Deniz. bir vaziyette tutarlar. Sonra bu hendeğin en büyük sürprizini de Şeref stadinda sine giydiriliyor.> Fatih Güreş ihtısas kulübü salonunda dafaa sistcmleri sayesinde bugün, yani gelmektedir. Xani Almanlann Balkan yolları 1944 senesi için yeni bir nakli ve onun müdafi ve muhafın olan donan yapilan maçta İ.Spor, Galatasarayı 21 Bizde ise, zengin, hatta orta halll ayapılan tecrübeslzler araslndaki müsaiiç ay sonra, Dnieperopetrovsk'un ancak Iarda, İtalyada, batı ve şimal Avranada ye tarifesi hazırlamaktadır. Bu yeni ta. malarlnln himayesinde, harbe hazlrlanır mağlub ederek yapmlştlr. lar. Fenerbahçe stadinda yapilan maçlar bskalara 17 güreşçi İştirak etrr.işti. 56 nelerin israf derecesindeki lüks iptilâ115 Rm. cenob batısında bnlnnan Kri. pek çok kuvvetler kullanmaga meçbnr rifede istihsal nuntakalarmdan istihlâk îrmal neticelerle sona erdiği halde, kiloda Haluk (Güreş), 61 kiloda Şaba n sının derecesini anlamak için, Beyoğlu İngiltere daha tecrübeli ve kıt'aya davoyrog ile Kremençng'un 100 Km. ce olmalanna rağmen Ruslar bütün kur. noktalarına nakledilecek *malların mikmağazalannın kapJarmdan içeriye şöynnb batısmdald Krivograd müstahkem vetlerini yalnız bir cephede tekstf et tarı nazan itibaxa alınacakür. Bu se. ha yakln olduğu İçin, donanmaslnı Şeref stadinda İki müessif hâdise ol (Anadolu), 66 kiloda Turan (Anadolu). e bir göz atmak yeter. Ekmek darlığı olbeble mal nakledeceklerin mallarının bir baskınla vululup zayıflamaktan ko muştur. 72 kiloda Yaşar (Anadolu), 79 kiloda gehirlerini henüz almağa mnktedir oia. mişlerdir. nereden nereye, ne miktarda sevkede. ruduğu halde, Amerikalılar bumı yapaAnadolu İle Beylerbeyi taklmlan ara İhsan (Güreş) kulübünden derece alml; duğn zamanlar, fınnlann önünde eörümamışlardır; hem de pek çok, şiddetli en kalabalık, bu mağaıalardan hiç bir Ruslar, meşhur re malftm stratejilci cekleri sorulmaktadır. Bundan başka mamişlar ve Pearl Harbour baskıni neti smda yapilan maçın İkinci devresinde lardır. ve kanlı taarrnzlar ve karşı taaHıular zaman eksilmiyor. veçhile, Dinyeper dirseginde olduğu gibi Devlet Demiryollarının da yeni bir cesinde, donanmalarl zaylfladığı için, Anadolu kalesine yapilan bir hücum esna Baskctbol maçlan pahasına bile... Ruslar, bu snretle DinNevelin şimal ve cenub böigelerinde vc nakliyat tarifesi yapması tahmin edil. harbin başında Pasifikte, müttefiklerile sır.da kaleye şüt çeken Beylerbeyi sol Tramvaylarda kadınlann konnşmala. İstanbul basketbol ajanlığı tarafmdan yeper nehrile yeni Rumanya bududu b'Ihassa Witebsk çevresinde de cidIî ve mektedir. beraber hayli buhranll bir devre geçir açiğlnln feci bir şekilde ayağı klnlmiştır. tertib edilen maçlara Eminönü Halkevi nna kulak kabartınız; uzcrinde en çok (yani Prut ınnağıj arasındaki mesaf enın ağır taarruzlanna devam ediyorlar. Hatmek zorunda kalmişlardır. Havay ada İmdad arabası gelinclye kadar bir taksiye ealonunda başlanmlştır. Bu müsabaka'a durduklan mevzu, sadece giyim ve süshenüz beşte birinden daha az bîr kısSatifa çıkarılacak mallar ta Witebsk'in, 90 Km. kadar cennbnncîa ür. Beyoğlu kitabcılannm en çok satlarındaki Amerikan kara ve deniz ku yatlrılan İbrahim, süratle Amerikan has ra 12 taklm İştirak etmi^tir. mını alabilmişierdir. Ticaret Ofisi depolarında muhtelif mandanlarınin gafleti yüzünden Japon tarıesine götürülmüştür. Ayağı kırılan Muhtereme yapilan nakdî yardım ıkları. Amerikanın Vogue mecmuası Orşa Ue olan demiryolunu bile kesmişKiyef batısında Rnsların isteği Zito lerdir. Fzkat bn taarruzlann hiç biri şu :ins ithalât malı mevcuddur. Bu mallar •a, harbin ilk devresinde, mükemmel bir îporcu, ballkçıllkla meşgul ve üç çocuk VefaKaslmpaşa maçmda ayağı kınlan nev'inden modaya, süse ve lükse ald eşriyattır. Bunlan sadece seyretmek mirle Korosten'i zaptcdcrek eski Polon anda Zitomir ve Korosten kesimlerinde arasında çınko, deri, mensucat, kâğıd, yıldlrlm harbi yapmış ve bir taraftan aabasıdlr. Slk slk vukua gelen bu hâdi klymetll futbolcu» Muhteşeme, Putbol ya hududuna vannak, Pripet bataklıkla olanlar kadar ehemmiyetli ve Almanlar yünlü eşyalar, lâstik. kamyonlar ve o.Hindistan hududlanna, diğer taraftan da »elerde futbolcu'arımıza biraz dikJsâtll Federasyonu tarafmdan yardım maksa çin, kltabcılara para veren kadınlar, az ;omobil yedek parçaları da vardır. Avustralya kapılarina kadar dayanmlş jynamalarınl tavsiye ederken, bu kaza dile 500 llra gönderilm!ştir. rımn ccnub agızlarını totmak suretile için tehlikeli degildir. Onun için, AlSenebaşı dolayısile Ofis, depolarında tlr. Altl ay kadar süren Anglo Sakson !an daha İyi karşllıyacak bir şekilde manların ne yapıp yaparak Zitomir ve Bütün bu giyim ve süs eşyasının fiatAlman ccphesini ikJye ayırmak ve ceKorosfen'i yeniden captetmegi hedef e tâdad yapmaktadır. Bu iş ikmal edi. müdafaa devresi Japonlaruı lehine ka itadyomlarlmlzln da tesisat'anna dikkat lan, pek çok artmıştır; fakat bu artı?, nub Lehistanın merkezi Lemberg lince bu mallar satışa çıkarılacaktır. ıanmişsa da, Japonlar, Anglo Sakson ve itina etmelerine artık ciddî bir ehemiptilâyı azaltmıyor; bilâkis kamcılıyor. (Lwow) şehrini almaktı. Filhakika oıılar, dinen büyük bir karsı taarrnza geçmelarin asil müdafaa merkezleri olan Tiiyet vermemiz lâzımdır. leri beklen{r. Bn maksadla onlann şiipAman ne pahalı!» şikâyeti yalnız duÇay ve kahve Kiyefi zapteUjkten sonra, önüne durula1 İkinci hâdise de Galatasaray, İstanbu . Dün İstanbul boks şampiyonası BeyoğHindistanı, Avustralyayı, Havay adalahesiz doğu cophesine yeniden büyük ıklarda dolaşıyor. Keselerin agzını kaffiaz bir çtg hızile ikinciteşrinin ikinci Çayın da kahve gibi karne ile satıl rmı ele geçiremedikleri için kat'î neticeyi spor maçlndan sonra başliyan çirkin bir lu Halkevinln salonunu dolduran bir se latniağa kâfi gelmiyor. Mümkün oldogn ve üçüncü haftalarında Zitomir ve Ko kuvvetler getirip kuUanmalan gerekir. masma bugünden itibaren bayiler takavgadır. Maç, sonlara doğru çok hara yirci kalabalığı önünde yapıldı. ılamamişlardlr. Fakat, Ba'kan, Italyan, hatta batı çepadar pahalı giyinmek sanki bir zevk rosten'i almışlar, şimalde Pripet batakretli bir sekle girmlş, hakeaı Galatasa**» heleri zaranna da olsa, onlann bu kuv rafindan baslanacaktır. Herkes karne. Maçlarm tertibi ve müsabakalara giren oîmuştur. Geçen gün, iki şık bayan bklaruun cenub kenarında Ovrnç'a ilerraydan Enveri oyundan çıkarmlştur. İki vetleri tedarik ederek dogu ceçbesine lerinin köşelerindeki (J) harfli kuponu ramvayda derdieşiyorlardı. Bîr meshur 1942 yazlndan İtibaren, Anglo Sak :arafln azamî derecede âsa'omı bozan maç boksörlerin klymeti bakLnından dünkü lemişlerai. Bu Rus taarruzu batıya dogvererek 2 aylık istihkakı olan 20 gram sürmeleri zaruridir. Çünkü bugün, hatfa sonlar, zengin insan ve sanayî kaynakla ;snaslnda, hakemin slk sık oyuncularla karşllaşmalar ilerisi İçin ümid vericidir. şapkacmın, şapkalanm 100, 120 llraya rn hızla gelisebildiği takdirde Aiman yann için Avrupa cephelerinin en e ;ayı alabileceklerdir. Kahve için de nndan istifade ederek ikinci devreyi açBiihassa Elektrik ve Tramvay İdaresinin pıkardıgından yanıla yakıla şikâyet edimüdafaası ikiye bölünmekle beraber cehemmiyetlisi ve en tehükelisi dogu cep. ;B) karnesi hâmilleri gene karneleri. mışlardır. Salomon adalarından Guadal nünakaşası, oyun bittikten sonra da de boksörleri her bakimdan dikkati çekti •or: fakat, iki tane ısmarlamak mecbunubdaki kısmın şimalden çevrilerek cevam etmişür. Guya, hakemi siyanet ler. İlk defadır ki bir müessesenin ciddl lyetinde kaldıkîarını ilâve ediyorlardı. hesidir. Almanlar .dlger cephelerde mu nin üst köşelerindeki (K) harfli kupon nub batıya yani Rumanyaya atılması kavemeti ve her hangi blr muvaffatayefj mukabilinde 2 aylıi 150 gram kahve canal'a yapilan Anglo Sakson taarru rr.aksadile sahada toplanan bir kıslm ve varlıkll bir şekilde spor şubelerile Az kalsın şikâvet edeceğinize başınıza ve zorlanması ihtimali vardı. Onnn için ancak dogn cer>helerinin saglam kalması alabileceklerdir. Çaylar arzu üzerine zile başliyan ve bugüne kadar devam halk ile Galatasarayll oyuncular arasmda uğraştığtnı göıüyoruz. Şimdiye kadar doiabınızdakl kumaş parçalanndan birer eden devre, Müttefiklerin düşmanl ylp hiçten bir kavga başlamıştır. jşin asil lüks veyahud birinci harmandan veri. Almanlar çok gecikmeden büyiik ihtiyat sayesinde umabilirler. ratmak ve ona yaklaşmak için giriştikleri jcı tarafı, kavgayl çikaranlann İstanbul müessese sporlan zoraki bir halde gidi arif sarık sarsanıza diyeccktim. lebilecektir. knvvetleri harekete getirdüer, taarrnz mahdud hedefli taarruzlar devresidir. Bu sporlu olmayıp, yabancl bir kulübe mcn yordu. Dünkü müsabakaiarin başlndan Süs ve lüks iptilâsı, tîniversiteli jrenettfler ve Zitomirte Korosten'i geri a!dı H. E. ERKtLET devre, açık bir şekilde Anglo Sakson sub merakll kimseler oluşudur. Halkln soriuna kadar Elektrik Tramvay umum c!n ded!gi gibi mücadeîe edümesi lâzım Tiyatro şenliği lar lehinde devam etmektedir. Bir ta diiedlği daklkada sahaya çıkmamaian müdürü ve muavini maçlarl alâka İle gelen bir lçtimal yara olmuştnr amma Eminönü Halkevl tarafmdan tertib afta Hindistan kapılarmda durdurulan İçin daha esasll tedbir almak lâzlmdir. takib etmek suretile müessesenin bu İşe bilmem kl nasıl mücadeîe etmeli? BİR ŞAHESER edilen tiyatro şenlikleri dün saat 14 te Japonlar, diğer tarafta Bougainville ada Küçük büyük bütün hâdlseleri gpzden verdiği ehemmiyeti açık bir şekilde anNusrat Safa Coskunun yazdığı ve Sey. sından başka bütün Saloraon adalarile ;eçlrecek oursak, stadyomiarda İcab latmlş oldu. Elektrik idaresinin bu alâfeddin ve Sezai Asal kardeşlerin bes. Gilbert adalarlnl kaybetmişler; Yeni )den tertibatın lâylkile alınmadığı acı kasl devam ederse, müessesa sporlarlnteledikleri (Vurpatlasın) operetinin Ginede gerilemişler; Yeni Britanyada )ir hakikat olarak meydana çıkacaktır. dan kasdedilen mana yavaş yavaş bizde oynanmasüe sona ennistir. Arkadaşmın kapısına de anlaşılmlş olacaktır. eni bir taarruz ve tazyik karşlsında Bu şenlikler halk tarafmdan pek be. kalmişlardır. Japonlar, şimal Pasifikte =tad idarecilerimlzin ötedenberi ve ls Müsabakaları teknik bakimdan inceTürk edebiyatl bir şaheser kazandı. Bu, biiyük Rus edibi Anton anahtar uydurmuş ğenildiği için salı akşamı meddah, ka Aleut adalarinda ele geçirdikleri Attu ve arla ön plâna almiş olduk'an daima ka lersek dün verilen bazı kararlarln, bokÇekhov'un (Kırmızı Entarili Kız) isimli romamdır. )i hasilatı İşi oîmuştur. ragöz ve ortaoyunu ile perşembe akşa. Kiska adalarından da atllmlşlardlr. Lâlelide oturan Ali adlı biri; kendisl sörlerin gösterdikleri kabiliyet ve tefevDün ayağı kırılan İbrahİm polisin nu da tuluat gecesi tekrarlanacaktır. Bu romani, İlk satirindan son sataTna kadar, tatlı bîr san'at havası Japonya, 1943 ylll biterken, yani har müdahalesile bir taksi bulunarak süratle vuk İtibarile, pek doğru olmadjğlnl söy yokken komşularından Şabanm kapısı. be girdiğlnin ikinci yılı sonunda, müda lastaneye gönderümiş, maçtan sonra Çi lemek lâzımdır. Hakem heyetlerinin na anahtar uydurmak suretile odasınİçinde, heyecandan nefes nefese soluyarak okuyacakslnlz, Uç hırsız sandalcı şamplyonluk maçlarında verecekleri ka dan beş tane ekmek, kahve, çay kartl Haydarpaşa önlerinde duran tüccar faaya oekilmiş bulunuyor. Bu müdafaa :aiı kavga da gene polisin slkı bir müAdnan Tahir tarafindan güzel bir türkçe İle dilimize çevrllen bu rarlarda çok hesabll davranmalan İcab çaldığmı iddia etmiştir. Yakalanan Şa» malı yüklü mavnalardan gece sabaha ssrt ve inadcl olmakla beraber, muvaf dahalesi sayesinde yaüştırllmlş ve büyük roman, (AKBABA YAYINEVİ) tercüme eserler serlsinin ilk kltabıdır. eder. Aksi takdirde istidadll genclerin ban; bu kartları Küçükpazarda Hacıka. faklyetli degildir; Japonya için yorucu bir faclanln önü alınmlstır. karşı mal aşıran üç sandalcı; kaçtıkları başladıklan sporlan bırakmalarma ka. dm mahallesinde oturan anası Sabiha Fiatı 150 kuruş. ve ylpratıcldlr. Şimdiye kadar Amerikan sırada yan yolda yakalanmışlardır. As. Her hafta bir yenisine sahid olduğule arkadaşı Tevffiğe götürdüğünü söy. ve Avustralya deniz, hava ve kara kuv muz bu çirkin hâdiseleri daha esash bir dar varan neticeler meydana geîebilirlan, Hamdl, Mehmed adlarrndaki san. Dün şampiyonluğu kazanan boksörleri emiştir. Her üçü hakkında tahkikat ve etlerile yapilan Müttefik taarruzîarına, surette önlemek için spor teşkilâtlmlzin dalcılar hakkında adliyece tevkif mütakibat yapılıyor. sıklet sınıflarlna göre slraliyoruz: zekkereleri kesilmiştir. Bu üç sandalcı, Amerikalıların kara ordusu İştirak etmi ;ıkl bir şekilde hareket edeceğine hiç Sinek sıklet: Birinci Cevad (Elekyor; yalniz Amerikan deniz piyadesi ;üphemiz yoktur. Küçük yankesici gözlerine kestirdikleri balyalardan bil. trik) İkinci Âdil (Kaslmpaşa), üçünBugün matinelerden itibaren £ L H A M R Birkaç gün evvel, Samatyada oturan hassa külKyetli deri aşırmışlardır. Ça. çarpişıyordu. Şimdi 6 ncl Amerikan orcü Yaşar. Vasfiyenin tramvayda parasmı yankesilınan mallar. zabıtaca sabiblerine geri dusu da sahneye çıkmlş bulucuyor. 1942 Dün Şeref stadtnda yapilan AnadoluHoroz slklet: Birinci Receb (Kaslmteşrinlerinde biz Amerikada iken, orada verilmiştir. Beylerbeyi maçı 33 berabere bitmiştlr. paşa), ikinci Halid (Gslatasaray), ü cilik suretile ajırırken zabıtaca yakala4 ordu vardl. Bundan sonra 5 nci ve n 12 yaşında tsmail; kendisini Bekir Beşiktaşla, Sületmaniye arasında ya çüncü Yavuz (Beşiktaş). Seyyar elbiseci yandı MCİİttCSİ Tamamen renkli bir fîlm şaheseri nci Amerikan ordulan şimal Afrikaya adlı yaşça daha büyük bir arkadaşmın pilan karşüaşma baştan sona kadar büTüy slklet: Birinci Adnan (GalataFatihte Şekerci hanmda 28 numarall ve İtalyaya göriderildi; 6 nci ordu da, teşvik ettigini söylemiştir. Bu noktadan odada yatıp kalkan seyyar elbiseci EL Pasifikte Yeni Britanyaya çıkarllmlştlr. yük bir heyecan içinde takib edilmiştir. saray), İkinci Mehmod (Elektrik), da tahklkat yürütülmektedir. tsmail, K Bu maçta pek mükemmel bir şekilde üçüncü Ahmed (Galatasaray). azığü Abdülâziz; evvelki gece yaktığı İngiltereye ve şimal İrlandaya gönderiadliyeye verilip tevkif edümiçtir. ftr san'at V e (eknik harikası Hafif slklet: Birinci Ali (Güreş), mangalı odasına alarak yatrnıştır. Ars. fcn ordularln kaçlncl ordular olduklarını :ktik kullanan Süleymamye ilk devreyi •0 mağlub olarak bitirmiş, neticede ma ikinci Abdi (Beşiktaş), üçüncü Nedan birkaç saat geçtikten sonra oda. bilraiyoruz. Baedad Hırsızma b i r nazire d b (Elektrik). smdan duman çıktığını gören handaki 6 ncl Amerikan ordusunun Pzsifikte çi 41 Beşiktaş kazanmiştır. Sahanın son maçi Galatasarayla, İstan( O R İ J İ N A L K O P Y A S I ) Yariorta sıklet: Birinci Abdullah oda komşuları koşup gelince. kendisini, harekete geçmesi, Gilbert adalarlnln İşNüshasl 10 knrustur. üstübaşı yanar halde bulmuşlardır. A. gali, Bougainville adaslnda ve Yeni bulspor arasında oynandı. İstanbul dör (Galatasaray), İkinpi Halil (KasımHaric düncülüğü için slkı bir mücadeîe yapan peşa), üçüncü Özdemir (Elektrik). teş elbirliğile söndürülmüştür. Vücudü İnedeki tazyikm artması, Marşal adaicin .Spor bu maçl 21 kazanmağa muvaffak Orta sıklet: Birinci Cevdet (Elekyanıklar içerisinde kalan ve baygın bir larlndaki Japon üslerinin hava hücumlaS İ N E M A S I N D A Bb aylık 300 Kr 600 Ki.' halde olan seyyar elbiseci; kaldırıldığı rına uğramasl, Amerikan donanmasınin Irouştur. Galatasaray takimlnda yilba trik), İkinci Raşid (Elektrik), üçünÜc aylık 800 . 1600 • hastanede ölmügtür. Karolin taklmadalarlndaki Japon deniz :ııın bütün yorgunluğu gözle görülecek cü Mustafa (Beşiktaş). Alh aylık derecede hissediliyordu. Galatasaray bu Yan ağır slklet: Birinci Hamld 1500 . 2900 • kalesi Truk adaslna kadar uzanan bir Kalkavan vapuru Senelik 2800 . 5400 m S O N E S E R İ akın yaparak Japon donanmasına mey mağlubiyetile şampiyonadan epeyce u (Elektrik), diğer dereceler müsablk olakiaşmış bir hale ginniştir. msdlğlndan verilemedi. dan pkuır.asl, cenub Hindistanda yeni bir yüzdürülemiyor ömer Besim Ağır slklet: Birinci Kadri (ElekBir müddet evvel Karadenizde Kara. kumandanlık teşkil edilerek bunun başlFenerbahçe stadmda trik), ikinci Feyzi (Galatasaray), ü Gazetemize eönderilen evrak ve vazılar burun önünde bir serseri mayine çar. na İngiltere kralllk hanedanından Amiral Kasımpaşa, Anadoluhisarile 22 bera çüncü Hamid (Elektrk). nesredilsin edümesin iade edümez ve parak ağır yaralanan ve kumluğa otur. Lord Louis Mountbatten'in geçirilmesi, ,ere kaholş, Vefa Beykozu 10, FeE. Ş. rivamdan njes'nlivet kahul nlnnmaz. Çindeki Amerikan hava kuvvetlerinin muş olan 2700 tonluk Kalkavan şilebi. e: Bir ananln fedakârllklar dolu hayatı. aşkln ana duygulariîe nin kurtarılması müşkül olduğundan Sevgili tstanbul halkına muazzam bir sürpriz: ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • s teknenin sökülerek parça halinde Istan. mücadelesi. Numarall verlerin önceden kapatllması tavsiye olunur. bula nakledilmesi düşünülmektedir. Beyoâlu Yeşilçam sokak No. 22 Avrupa cephelerinin Karne tevziatı Japonyaya mmiyetlisi Birçok birlikler hâlâ Sakson sfrafejisi en tevziatın arkasını alamadı Yazan: * ASİDİN BAV'ER Dünkü maçlarda bir îuthob canun daha ayağı kırıldı İstanbul boks şampiyonası dün nihayetlendi Kırmızı Entarili Kız ' BUGÜN ÇIKTL Melihc&B 94 4 Deniz Melihesi CUMHURIYET sergifî BUG U N ZARAH LEANDER SEVİŞTİĞİMİZ ZAMANLAR Dıkkat S A N G H A Y B A T A K H A I V E L E Gene TIERNEY Victor MATURE MAHZUN Şaheserîere vergi b i rdeha kudretile h a k U d h a y a b olduğu gibi aksettiren Ş A R K I N L A D A M O K A M E L Y A S I Baş yaratıcisı: L E Y L Â M U R A D Şarkılar: MÜZEYYEN SENAR Beslelers SADEDDİN 0 KAYNAK Carsanıba Akşamı M EI* E K Sinemasında MİLLİ AIEMOA ' BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN BAŞLAMIŞTIR. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog