Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÜNYANIN EN YÜKSEK SAATİ 7 4CHER0X C EN EVR E Türkiye mümessili Z. SAATMAN Sultanhamam I 9 linCU Vll SÜVII umhuri ınonu Büyiik Türk Mütefekkiri ZİYA GÖKALP'ın İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefon: Başraııbarrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve Matbaa fasmı 24299 24290 ALTIN I Ş I 1 ^ ^ 5 0 Kr. KIZIL ELN4r# 75 » YENİ HÂYi Pazar 7 Haziran 1942 İKBAL KİTÂBEVİ Hava Kurultayı azalarııta iltiffatta bulundular Reisicumhurumuz, Halkevinde Ingilîz kitab sergisini teşriften sonra yeni fakülte binakrının projelerinî tetkik ettiler Ankara 6 (a.a.) Sayın Cumhur Reisimız, Mılli Şef İsmet İnonu bugün saat 16,15 te Turk Hava Kurumu 8 ınci ku| rultaymda seçilen tazim heyetini kurum başkanı, Erzurum meb'usu Şükrü Koçakla birhkte kabul ederek: c Kurultaym çahşmalarını yakırı dan takib ediyorum. Canlı ve hareketli bir toplantı yapılmasından ve arkadaşların işlerini guçlermi bırakarak bu 6nemli memleket davası için kurultaya gelmelerinden çok memnun oldura.» buyurmujlardır. Umumi heyete sevgi ve selâmlarile başarı dileklerinin bildirilmesıni Şukrü Koçağa emir buyuran sayın Mıllî Şef tazim heyetile «Havacılığm bu^unü ve yarını» konusu üzerinde görüşmelerde bulunmuşlardır. lngüiz kitab sergisinde Ankara 6 (a a.) Cumhurreisimiz Millî Şef İsmet İnonü bugun öğleden sonra yanlannda Maarif Vekıli Hasan Âli Yücel olduğu halde, Ankara Hal. kevinde İngiliz ünıversite ve okullan hakkında British Council tarafından tertib edilen sergiye şeref vermiş, sergl(Arkası sahife 3, sühın 5 te) S I F I, K Orta Pasilikte Büyük bir deniz harbi Orta Pasifikte Japon deniz ve hava kuvvetlerinin taarruzuna uğrıyan Midvay adasını gösierir harita ve cemıbi Pasifikte bir Japon Amerikan deniz nuıharebesi Şefimiz, menıleket islerine dair eserler ve hazırhklar üzerinde yaptıkları bir tetkik esnasında Mihverciler arasında Midway adasına taarruz eden Japon donanması ağır zayiatla püskürtüldü Tren seferîeri artırıhyor imdiye kadar. başta kardeşi Ankara 6 (a.a.) Bize verilen ma cumartesi günleri munzam olarak birer Mihail Antonesko olarak, lumata göre, mevsim dolayısile artan gundüz treni işletmeğe karar vermiştir. diğer Rumen devlet ve siyaAmsterdam 6 (a.a.) Vaşingtondan yolcu nakliyatını karşılamak üzere Ankaradan 7.32, Haydarpaşadan 8.30 set adamlan soyliıyorlardı, alman bir haberde Pasifikte Japon ve Devlet Demiryollan U. müdürlüğü 9, da hareket edecek olan bu trenlerde seshiren bizzat Mareşal Antonesko dahi Amerikan kuvvetleri arasında yeni bir 6 942 tarihinden itibaren Haydarpaşa yahat edecek yolculardan ekspres farkı Bumanyadan alınan toprakların tekrar deniz muharebesinin cereyan etmekte Ankara arasında sah, perşembe, Anka alınmıyacak, yalnız birinci ve İkinci Rumanyaya geleceğinden bahsetti. Ma(Arkası sahife 3, sütun 5 te) ra Haydarpaşa arasında çarşamba, mevki yolculardan işgal edecekleri yere re?al Rumanyadan alınıp tekrar Rumanyaya iade olunmak lâzım gelen bu göre bir yer kuponu ücreti alınacaktır. toprakların hangi topraklar olduğunu tasrih etmediyse de Rumanyadan alınan Ankara 6 (a.a.) İngiliz ÜniversiteBerlin 6 <a.a.) Abnan ordulan toprakların nereleri olduğunu herkes bileri ve okullan sergısi bugün saat 11 başkomutanhğının tebliği: Myor: İstirdad olunan Besarabya haride Ankara Halkevinde Maarif Vekili Sivastopol kuşatma cephesinds düşcinde Dobruca Bulgarlarda, TransilvanHasan Âli Yucel tarafından açılmıştır. man tahkimatı Alman ağır topLarıniB ya Macarlardadır, ve bilhassa TransilSerginin açılışmda Maarif Vekâleti ileri vanya, kaybını Rumenlerin bir türlii gelenlerile İngiliz büyük elçiliği ve BriEmniyet Sandığı Kadıköy şubesi dün şiddetli ateşine ve toplu halde hava hazmedemedikleri ve gorüniişe nazaran tish Council mensublan ve seçkin davet. saat 10 da merasimle açılmıştır. Mera. aklnlarına maruz kalmıştır. Doğu cephesinin cenubunda Alman hazmedemijecekleri bir sahadır. liler hazır bulunmakta idıler. simde Emniyet Sandığı hissedarlan, ve Macar kuvvetleri düşmanm münHasan Âli Yücel sergiyi açarken şunOnlar bilhassa Transilvanya üzerindeşehrimizdeki banka müdürleri, resmî da. ları söylemiştir: ki istirdad davalarında musırdırlar. Zaireler müdürleri ve Kadıköy hükumet er ferid taarruzlarmı püskürtmüşler ve « Medeniyette ilerlemiş milletlerin man zaman nerede ise bu yüzden Makânı hazar bulunmuştur. Kadıköy kay Sovyet kuvvetlerine kanlı kayıblar bu ilerleyışe kaynak omuş müesseselecaristanla Rumanya arasında müseliâh makamı Edıb, başan dileyen sözlerle veTdirmişlerdir. Cephenin şimal ve orta kesimlerinrini, bu müesseselerdeki hareketleri bilbir ihtilaf arife^inde bulıınduğumuzu kordelâyı kesmiştir. de gerilerde çevrilmiş bir çok düşman mek ve tanımak biz Atatürk inkılâbcılafarzettirecek tezahürler karşısında kalŞube açüır açılmaz derhal işe başlamış gruplan gittikçe daha çok sıkıçtınlrı için deği=mez bir vasıf olmuştur. dık. Mareşaim Rumanyadan alınan topve yarım saat İçinde 5 bin lıralık nrua. makta bulunmuştur. Bu cephede bir Halkevimiz bunun örneklerini vermekle raklardan mutlak olarak bnhsetmesi mele yapmıştır. Emniyet Sandığı, hal. çok meskun mahaller geri alınmış ve bizlere en faydalı hizmetlerini görmekbelki bu dcfa bir parça da Bıılgarları ka kolaylık olmak üzere tedricen dlğer pike bombardlman uçak filoları ile tedir. düşundurmüş ve kuşkulandırmış olabibölgelerde de birer şube açacaktır. elbirliği edilerek ağır çarpışmaıardan Hr. Bugün burada İngiliz dostlarırmzm, sonra düşman taarruzları akim bırakingiliz Üniversiteleri ve kültür hayntlaMihverciler arasında, Almanya için tuıbBiştır. Düşman kanh zayiata uğ« (Arkası sahife 3 sütun t de) rahatsızhk ka^nağı ohnası tabiî olan Hava Kurumu Encümeni ramış ve 22 savaş arabası kaybetmiştir. Paris clvannda, Fransaya İngiliı akınlan esnasında bu ihtilaflaıa Italyanın Fransadan isFinlandiya körfezinde deniz topçusy azalan Etimes'udda bomba düşen mahallelerden birl teklerini, aradaki mütarekeye rağmen, müteaddid İsabetler alan bir Sovye* barb içinde gerçekleştirmeğe kalkışmak Ankara 6 (a.a.) Türk Hava Kurumu denizaltısina hasara uğratmıştır. De^ arzularını da ilâve etmek lâzımdır. 8 inci kurultayında seçilen hesab ve nl. nizaltının kaybolduğu sanıhyor. Mihverin birinci ve ikinci derecedeki lşgal edüen yerler zamname encümenleri bu sabah ku. Avrapâh müttefikleri, istisnasız hepsi rum başkanı, Erzurum meb'usu Şükrü Berlin 6 (aa..) Alman ordulan • için öliim kahm nmhii etli yeni bir duııKoçakla birlikte Etimesuda glderek o başkumandanhğınuı bildirdiğine göre ya harbinin kan ve ateşleri içinde yüzüradaki çalışmalan yakından görmüşler Abnan piyade kuvvetlerine mensub yorlar. Onlann hakikî kayıb veya kadir. Her iki encümen çalışmalarına müfrezeler şark cephesinin şark kesizanclan bu harbi cümlesi hesabına iyi, minde düşmanın pek inadcı olan mudevam etmektedir. miispet ve muvaffak bir neticeye gö(Arkası sahife 3 sütun 2 de) türmelerine bağlıdır. Mantık öylc icab ve hatta emreder ki onlar şimdi biitün gayretlerini, hepsini ayni hayatî ehem• • ' mhetle alâkadar eden müşterek zafer Kahire 6 (a.a.) OrUşark İngiliz Berlin 6 (a.a.) Alman Ordulan ga\esine te\cih ve teksif etsinler ve ez tebliği: Başkumandanhğmm hususî tebliği: cümle aralannda zuhur edebilecek 4 5 haziran gecesi ingiliz ve Hind Düşmanm iaşe ve ikmal gemilerins mevcud ve muhtemel biitün ihtilâflarını piyadeleri tanklarla desteklenmek su karşı yapılan mücadelede Alman deniz. sustursunlar. Bunun böyle olnıaması retile Knights Bridge batlsmdaki düş altlları Amerikan sulraında yeni muvaf. bittabi azçok hayreti mucib olmaktan man mevzilerine taarruz etmlştir. Zırhlı fakiyetler kazanmışlardır. Denizaltı gehâli kalmamaktadır. arabalarln bütün gün devatn ettirdik mileri şimalî Amerıkanın şark sahılinde İtalyanın Fransadan isteklerini alelâ leri çarpışmalar taarruzun ilk kısmın Karaib denizinde ve Antil adalarımn YUNUS NADÎ danberi başarılı olmuştur. şarkında 108.300 tonluk 19 gemi batır. Ankara 6 (a.a.) Türkiye boks bi(Arkası sahife 3 sütun 4 te) rincilikleri bugün 19 Mayıs Stadm'da, (Arkası sahife 3, sütun 3 te) mışlardır. Berlin 6 (a.a.) Alman tebliği: 6 haziran gecesi İngiliz bomba uçak kalabalık bir seyirci kütlesi karşısında ları batı Almanyanın bir çok •jehirle yapıldı. İzmir takımmın gelmiyeceği son rini bombalamışlardır. Endüstri bölge dakikada anlaşıldığı için, Türkiye bisindeki bazl şehirlerde hasar olmuş ve rincilikleri istanbul ve Ankara şampiyonları arasında icra edildi. yangınlar çıkmıştır. Alman teknik neticeler şunlardır: Gece avcıları ve hava karşı koyma Sinek sıklet: İstanbuldan Halid, Anbataryaları taarruz eden düşn an uçakkaradan Cahide üçer dakikalık 3 ralarından 13 ünü düşürmüşlerdir. İngiliz hava kuvvetlerinin işgal al vundda sayı hesabile galib. Horoz sıklet: Ankaradan Hulusi, İstmdaki batı toprakları klyısına karşı ypDtıkları akınlarda 3 haziran günü 22 tanbuldan Recebe. üçer dakikalık ravundda sayı hesabile galib. düşman uçağı düşürülmüştür. İngilizler biitün şimalî Fransa Tüy sıklet: İstanbuldan Abdi, Ankaradan Emine üçer dakikalık 3 ravundda sahiline hücum ettiler Londra 6 (a^ı.) Cuma g'inü İn sayı hesabile galib. Hafıf sıklet: Ankaradan Nihad. İstangiliz hava kuvvetlerinin işgal altındaki araziye karşı yaptığı hücum, Ostende buldan Halile, üçer dakikalık üç raden Bretanya'ya kadar geniş bir saha vundda sayl hesabile galib. Yarı orta: Ankaradan Kenan. İstanüzerinde ve ayni Zamanda dort noktada cereyan etmlştir. Hedeflerİ, Ostende. buldan Hüseyne, 4 ravundda sayı hesaHavre, Morlai, Lannion ve Abbeville bile galib. Şark cephesinden resimler: Kınmda Kerç yanmadasını Ruslardan geri Solda Eminonü Halkevinde sporculara madalya verilirken, sağda Beyoğlu Halkevinde Orta sıklet, Ankaradan Kâmil İstanteşkil eylemiştir. Morlai ve Lannion, alan ordu kumandanı General Fon Manştay (sağda) hava kıt'alan «çılan figür sergisinden bir köşe (Yazısı 3 iincü sahifede) sahife 3 sütun 4 te) komandanı General Fon Rihtofente harek&tı takib ediyot (Arkası sahife 3 sütun 7 de) Sergisi dün açıldı Afrikada harehât Umum Müdürlük Ankara Japonların birkaç İstanbul arasında tayyare g^mlsiç. dört gündüz treni işletiyor zırhlı ve nakliyesi tahrib edildi Ruslar bazı taarruza geçti Kanlı çarpışmalardan sonra bu taarruzlar akim kaldı kesimlerde Maarif Vekili Yücel, dostlarımız tarafından hazıtianan bu kültür nünunelerinin bizim için kıynetli olduğunu söyledi Sıvaslopol kalesi, ağır fopların ateşi altma alındı Emniyet Sandığının şubesi açıldı İngilizler yeniden taarruza gectiler Esirlere yapılacak muamele hakkındaki İngiliz cevabı üzeriııe Almanlar m i s i 11 e m e d e buîunmryacaklar İngilizler 36 tank kaybettiler Almanlar Yeniden 108,300 tonluk Müttef ik gemisi batırdılar Geniş ölçüde İngiliz hava akınlan » Ankarada «^ Türkiye boks birinciliği etti Bütün şimalî Fransa sahili ve Napoli çevresi bombalandı Ankara takımı , Istanbulu 5 3 [ İstanbul Halhevlerinin faaliyeti j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog