Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 Mayî'; 1942 CUMHURIYET Meksikanm Mihvere harb ilânı ihver tahtelbahirleriniıı bir Meksika sarnıç gemisini batırması üzerine Meksikanın bu hareketi protesto ettiği sırada ikinci bir Meksika gemisinin de ayni âkıbete Uğraması, Meksika hükumctini faaliyete geçmeğe sevketmiş, hattâ Meksika hükumeti Mihvere harb ilânı karannı vermiştir. Yalnız bu kararın Meksika kongresi tarafından tasvib edilmesi lâzım geldiği için bu muamelenitı de haftaya tekemraül etmesi bekleniyor. Boylece Mihver devlctlcri bir düşman daha kazanmış olacaklardır. Zaten Mihver düş manlarınm sayısı, son zamanlarda kabardıkça kabarmış ve milyan aşmıştır. Amerikanın geçen yıl sonlarında harbe girmesi üzerine biitiin Amcrika devlctleri, Birleşik Cumhuriyetler devleıine karşı bağlıhklarım göstermek İçin Mihve devletlerile münasebetlerini kesmişler ve bunların bir kaçı da Mihver devîetlerine harb ilân elmişlcrdi. fe^lTaarruzdanlpnmakiçin M Bir Panama vapuru Türk bayrağı çekerek Izmire gitti, kaptan mahkemeye verildi İzmir 23 (Telefonla) İstanbuldan gelmekte olan Panama bandıralı Ailfhtter vapuru süvarisi Ayvalık limanı önünde durup bordasına Türk bayrağı şeklini yapmış, ayni zamanda ard direğine Türk bayrağı çekerek İzmire gelmiştir. Hâdise, deniz ticaret kanununa muhalif olduğundan gemide bulunan İngiliz, Yunan ve Sovyet tabiiyetinde bazı şahıslar adliyeye verildiler, fakat süvari ve kaptan, herhangi bir taarruza karşı bunu yaptıklannı söylediler. Hepsinin beraetlerine karar verildi. Ancak vapurun İstanbul acentası Izmir müddeiumumiliğine müracaatle vapurun kendilerine malumat verilmeden İstanbuldan ayrıldığını ve Amerikaya götürülmek istendiğini bildirdi; hareketine müsaade edilmemesini istedi. Alâkadar makamlar bu mevzu üzerinde tahkikat yapmaktadırlar. Bozgunculuğa karşı (Başmakaleden devam) Nihayet herşeyi kötü görmek için yaratılmış bulanık ruhlu insanlarla bunların telkinlerine kapılan zayıf yapılı bünyeleri unutmıjalım. Birbirine destekli gibi duran bu kütleler, bozgunculuk yılanının beslenmesini en çok temin eden unsurları kendi ıçlerinde saklarlar. Bu unsurlardan herhangi biri bozgunculuğa yarıyacak bir ipucu buldu mu oraya parmağım takar ve o ip, bir çorab söküğünde olduğu gibi artık boydan boya yayılmıya hazır demektir. Maksadla şajia çıkaran bir adam, ilkonce, yukarıda saytiığımız kütleleri avlar. Buna karşı tedbir almmadığı takdirdc, bozgunculuğun şiddeüne göre, şajia derece derece sağlanı, hatta dayanıklı vatandaşla.a kadar sirayet edebilir. Şayia, maksadla hareket eden bir adamdan çıkmıyorsa, onun kulağma gittiği zaman derhal bir maksad uğruna organize olur ve o kanaldan mamul bir madde haünde tekrar piyasaya siirülür. Harbin ba^ındanberi bozgunculuk rulıunun muhtelif taaı ruzlanna uğradık ve bunları oldukça muvaffakıyetle atlattık. Fakat doğrusunu söylemek lâzım gelirse, mu\afıakıyeümizin başlıca amillerini, bozguuculuğa karşı aldığunız tedbirlerden ziyade, hâdiseler karşısında hükumetimizin tuttuğu aydın yolun kendini derhal göstererek en kapalı gözleri bile kamaştırması, bir de Türk halkımn sakin, metin, dedikoduya pek ebemmiyet vermez bir yaratıhşta olması teşkil etmiştir. Memleketimizde hiç tutunamaması icab eden bozgunculuğu kokündcn kazınıak için basit fakat sağlanı tedbirlere ihtiyacunız vardır. Bunlan şu bir kaç noktada hulâsa edebiliriz: 1 Ferdî uyanıklık. Hepimiz, büyük bir harbin birbirile çarpışan binbir menfaati ortasında yaşadığımızı bir an olsun unutmamalıyız. Kulaktan duyulan kötüraser havadislere karşı duvar gibi sağır olmayı bilmeli, onları işitmemeğe alışmalıyız. icab ederse bu gibi havadis yayan adamlarla mücadeleden, onlan susturmağa çalışmaktan çckinnıemeliyiz. 2 Neşir vasıtalannın gayreti. Radyo, gazeteler, sinemalar bozguncu ruhunun metod ve gayelerini, bunların karşı tutulacak yolu sık sık halka bildinnekten bıkmamalıdırlar. Bir hakikat nekadar tekrarlanırsa tekrarlansın, hiç bir zaman kâfi derecede söylenmiş sayüamaz. Her fırsatta bozgunculuğu yerc vurmağa çalışaiun. Şayiaların asılsızlığım, hükumclle işbirliği ederek en kısa bir zamanda ispat edelim, bütün şüpheleri derhal ortadan kaldıralım. a> POA Türkiye futbol birincilik müsabakalarına dün başlandı Ankara 23 (Telefonla) Bugün 19 Mayıs stadyomunda Türkiye futbol birinciliği müsabakalarına başlandı. Bu müsa'oakalar Ankara şarnpiyonu Harb okulu takıraı ile bölgeler şampiyonu Trabzon lisesi takımı, İstanbul şampiyonu Beşiktaş ve İzmir şampiyonu Göztepe takımı arasında yapıidı. Scadyoma maçlarm elıemmiyetıne tinaen takriben 10,000 seyirci toplanmıştı ve Şeref tribününde yer alan şahsiyetler meyanında Hariciye Veklli Şükrü Saracoglu, Mecl^ Müstakil Grup reisi Ali Rana Tarhan, bir çok meb'uslar bulunmakta idi. Evvelâ Ankara şampiyonu Harb okulu takımı ile 31 bölge arasında yapılan maçların birincisi Trabzon lisesi takunları karşılaştüar. Bu maçı İstanbuldan Şazi Tezcan idare ediyordu. Oyunun V.k dakikalannda Trabzonlular euzel, anlayışlı ve top kontrolu kuvvetli bir slstem göstererek vaziyete hâkim oldular ve Harbiyeyi kendi yarım sahalarmda hapsetmeğe muvaffak oldular. Fakat 6 ncı dakikada Harbiye yanm sahasından sıyrılan top Trabzon kalesi önlerins geldi ve bu arada £abahaddin demir gibi bir şütle Harbiyenin birinci golünü yaptı. Buna Trabzcn takımmın orta muavinl All Rıza 11 İnci dakikada mukabele ederek beraberliği temin ettilerse de sağ açıklarının boyuna demarke bırakılmasından istifade eden Harblyeliler 36, 38 ve 42 nci dakikalarda birbiri ardına üç sayı daha kaydederek devreyi 4 1 galib bitirmişlerdir. İkinci devrede Harbiye takımı attığı 6 gole mukabil 1 gol yedi ve maç 1 0 2 gibi açık bir farkla Ankara şamplyonunım lehine bitti. Maamafih bu yüksek saj'i farkı Trabzon takımının çıkardığı tilgin oyununun hiç de semeresi değildir. merasimle yapılmıştır. Kız ve erkek talebelerden büyük bir grupun iştirak ettiği bu bayrama İstikâl ve Dağbaşını duman almış marşlarile başlanmış, törenden sonra bir geçid resmi yapılmıştır. Bu merasime 660 erkek, 308 kız talebe iştirak etmiştir. İstanbul Maarif müdürlüğü tarafından hazırianan atletizm programı pek güzcl bir şekilde tatbik ve bu müsabakalarda çok ümidli dereceler elde edilmiş ve bir çok kabiliyetli atletlere tesadüf olunmuştur. Atletizm müsabakalarından sonra beyaz ve kırmızı kümede birinci olan Haydarpaşa ile Işık liseleri arasında bir futbol maçı yapılmıştır. Pek hâkim bir şekilde oyuna başlıyan Haydarpaşalılar ilk devrede yaptıklan bir gole ikinci devrede iki sayı daha ilâve ederek maçı 30 kazanmışlardır. Futbol maçından sonra atletizm müsabakalarmda derece alan atletlere İstanbul meb'usu Abidin Daver tarafından madalyalar verilmiştir. Mekteblerimiz arasında pek cazib bir şekilde bir spor günü yaşatan Maarif idaresinin bu şerefli günden dolayı tebrike hakkı vardır. Halka dağıtılacak gıda maddeleri (Baştarafı 1 inci sahifede) Bölge İaşe müdürlüğünden: 1 Halka tevzi olunmak üzere bafckallara verilen pirinç, tur yağı, ve be« yaz peynirler 26/5/942 salı gününden ltibaren şehrimizdeki bütün bakkallar tarafından halka tevzi olunacaktır. 2 Her şahıs ekmek karnelerinin mayıs ayı yazılı köşesini kestirmek suretils kendi nahiyesi dahilindeki bakkallardan yarım kilo pirinç, 100 gram tur yağı, 100 gram beyaz peynir alacaktır. 3 Pirincin perakende kilosu 53, tur yağın perakende kilosu 155, beyaz peynirin perakende kilcsu 100 kuruştur. 4 Tevzi olunacak pirinçler temiz va karışıksız, beyaz peynlrler ise geçen sene mahsulü ve yağlıdırlar. Bu evsafı arzetmiyen küflü. mevaddı ecnebiye ile kanşık pirinç, yağsız ve taze yepniri satmak istiyen bakkalların iaşe mercllerins ihbar edilmesi sayın halkımızdan rica olunur. tebliği (lîustarafı l ınci sahilede) (Baştarafı 1 inci sahifede) tir. Bunların 342 si hava muharebeleHarkoftaki muharebeler rinde, 56 sı uçaksavar toplariie, 26 sı Moskova 23 (a.a.) Sovyet tebliğine Şimdi de Meksika devîeti, gemileriuln ordunun muhtelif sınıflan tarafından ba*:rılması yüziinden bir adım daha ve geri kalanı da yerde tahrlb edilmiş neşredilen bir ekte Kızılordunun Harkof atmağa vc Mihvere karşı harb ilânına tir. Ayni devrede doğu cephesinda bi cephesinde çok kuvvetli bir Alman mevziini ele geçirdiğini bildirmektedir. zim kaybımlz 45 tayyaredir. mecbur oldu. Sıvastopola yapılan hava akını Bu cephenin diğer bir kesiminde bir Meksikanın hacmini anlamak için oBerlin 23 (a.a.) Abna.ı Orduları Sovyet Birliği bir Alman karşı taarnun bir araya gelmiş Almanya, İngilBaşkumandanlığmın ilâveten büdirdi ruzunu püskürtmüştür. İki yüz Alman tcre ve Fransadan daha biiyük olduöldürülmüş ve çok miktarda ganimet ğunu ve genişliğinin 767.198 murabba ğine göre Sıvastopol üzerinde 22 ma alınmıştır. yısta faaliyette bulunan Alman bomba mil tuttuğunu söyleraek icab eder. Faİzyum Barvenkovo cephesinde Almankat Meksikanın niifusu yirmi milyon bi tayyareleri gösterilen he4eflere her lar dünkü muvaffakiyetsizliklerinden çapta bombalar atmışlar, liman v le tutmaz. Gümüş, demir, kurşun, basonra bir kaç kilometre geri rfülmışlarkır gibi çok zengin madenleri, petrol müstahkem bölgeye konmuş olan bir dır. Nehrin cephe teşkil ettiği başka bir kayııakları, zirai mahsullerile meşhur çok bataryaların temsil ettiği kuvvetli tâli kesimde Sovyet kuvvetleri nehri bu muhteşem tabiatlı memleket, sık sık Sovyet hava müdafaasma ra^nen bir geçmişler ve yeni harekât İçin mevzilevuku bulan ihtilâllerile ve hükumet deniz tezgâhile bahrlye silâliendazları rini sağlamlaştırmışlardır. darbelerile de ikide birde dikkati ken kışlasına İsabetler kaydetmişlerrUr. SlUkraynanın yakıcı steplerinde vastopolda tayyare malzemesi imal edisine çekerdi. Moskova 23 (a.a.) Röyter'in hususî den bir fabrika İle bir iaşe merkezi de Meksika 1884 ten 1910 senesine kadar bu hareketlerden müteesslr olmuştur. muhabiri yazıyor: miişfik bir diktator olarak memleketi Fin tebliği Bu harbin en şiddetli muharebelerinidare eden Diaz'ın devrinde, bütiin den biri Ukraynanın yakıcı ve tozlu Helsinki 23 (a.a.) Bugunkü Fin Meksika tarihinde eşine rast gelinmiyen steplerinde cereyan etmektedir. Bu mubir hamleyle ilerlemiş, fakat 1910 da tebliği: harebenin, Ukraynanın mukadderatını Kareli berzahmda düşman topçu ve bir ihtilâle sahne olmuştu. Madero n3tayin etmesi muhtemeldir. Bir kaç günnıında bir liberal, Diaz'ı istifaya mer elbombası toplan yardımile ve sun'î sis denberi büyük ve şiddetli bir tank mubur etmiş ve yerine geçmiş, mukabil yaymak suretile istinad noktalarımıza harebesi yapılmaktadır. Bununla beraihtilâlle karşılanmış ve bu ihtilâli bas karşı birkaç taarruza geçmişse de bu ber bugün muharebedeki şiddetin azaltırmışsa da düşmanlarını idam ettir taarruzlar mevzilerimiz önünde durmuşdığı ve Almanların yorgunluk eseri mekten çekinmişti. Fakat General Hu tur. Takriben bir bölük mevcudlu bir gösterdikleri söylenebilir. Bundan dolareta'nm kıyamı üzerine vaziyet değiş müfreze bir elbombası menziline kadar >T muharebenin Sovyetlerin lehine bimiş, Madero yakalanmış ve 1913 te öl yaklaşmış ve piyadelerimiz tarafından teceğini zannettirecek sebebler vardır. dürülmüştü. Bu ihtilâllerin ardı arası püskürtülmüştür. " Düşman, Kızılordunun devam eden takolay kolay kesilmedi. Çünkü General Aunus berzahında önemli savas faallarruzunu durdurmak için muvaffakiHureta'ya karşı Carranza harekete geç yeti olmamıştır. Doğu cephesinin cenub yetsiz karşı hücumlar yapmaktadır. ti ve memîeketi Hureta rejimine karşı kısmında Rukajaervi ve Uhtua bölgeNazilerln kullandıklan manevTalardan ayaklandırmakla mesgul oldu. İki tara sinde az savaş faaliyeti olmuştur. biri de cepheden nispetsiz sayıda tankla fın birbirile didiştiği sırada Amerikan Luhi kesiminde kıt'alarımız düşmanın ve piyade ile hücum etmek ve daha bübayrağına hakareti tazammun eden bir mukabil taarruzlarını ve keşif hare yük bir tank grupile cenahtan harekete hâdise yüzünden Meksika ile Birleşik ketlerini püskürtmüşlerdir. Fin topçusu geçmek suretile çaşırtma teşebbüsle Amcrika Cumhuriyetleri arasında AZ düşmanın tahkimat İşlerine engel olrinde bulunmaktır. kalsın harb başlıyordu. Ancak Arjan muş ve bir çok düşman istihkâmlarına tin, Brezilya ve Şilinin tavassutu saye tam isabetler kaydetmiştir. Almanların çevirme hareketinin sinde harbin önüne geçildi. Fakat MekFinlandiyada mecburî hizmet ineticesi sika içinde karişıklıklar devam ediyor Helsinki 23 (a.a.) Yaşları 17 ile 65 Londra 23 (a.a.) Sovyet başkomuve bir takun Amerikan tebaası tecavüz arasında olup da askere alınamıyanlaıla lere uğrıyordu. Buna karşı meşhur Mis ayni yaşlardaki kadınların devletin tanlığı Harkofun cenub doğusunda Alter Vilson, Meksikayı tedib etmek için her türlü müdafaa işlerinde mecburi manlann yaptıklan çevirme hareketinin General Persking'i bir kuvveti seferl hizmet göreceklerine dair hazırlanan ve pek az netice verdiğini bildirmektedir. Tebliğde düşman ağır kayıblara uğnyayenin başuıda yola çıkarmış, fakat bu derhal tatbikına başlanan kanunun hâdiselere sebebiyet veren Villo'nun metnini bugün Reisicumhur imza etmiş rak ricat etmiştir, denmektedir. 3 gün içinde Alman ölü miktarı 15,000 i bulMeksikadan kaçması ve Amerikanın tir. muştur. Büyük Harbe girmcsi üzerine vaziyet Imha edüen Rus çeteleri Dün gece Paris radyosu yaptığı neşdeğişmişti. Budapeşte 23 (a.a.) Macar ajansı riyatta Almanların Harkof cephesinde Almanlar, geçen Büyük Harbde Mek bildiriyor: kullandıklan tank sayısımn şimdiye kaMacar kıfalan mayısta Rus cephesin dar görülmemiş miktarda olduğundan sikadan istifade .ederek Müttefiklere petrol gitmemesi için çalışmış, hattâ bir de kışın girilemiyen yerlerdeki Rus çe bahsetmiştir. Hiçbir tank muharebesi aralık Mcksikahlara yardun ederek A telerinin temizliğine başlamıştır. Geniş bu kadar uzun sürmemiştir. merika Birleşik Cumhuriyetlerine karşı ormanhk ve bataklık topraklarda araşbir istilâ hareketi hazırlamak istemişti. tırmalar yapılmış, gerek sayıca, gerek Meksikada Carranza rejimi bir istik teçhizatça ehemmiyetli bir çok bolşevik rar yaratmağa muvaffak oldu, fakat çetesi yok edi'miştir. 1917 de yeni bir anayasanın teklif edilmesi yeniden bir takun kanşıklıklara Tokyo 23 (a.a.) Domei ajansı Çekve mücadelelere yol açtı. Carranza kaçYank eyaletinde onuncu Çungklng ormağa mecbur oldu ve nihayet öldürüldusuna mensub 100,000 kişilik 5 tümenin dü. muvasala yollarlle irtibatları kesildiğini Londra 23 (a.a.) Ren nehri üzesöylemektedir. Daha sonra Meksikada buna benror rinde bulunan Mannheim Alman sanayi bir sürü hâdiseler vuku bulduğu için Çine Japon ihrac hareketi şehri mahkemesl düşmana yardım subu memleket, yukarıda dediğimiz gibi akamete uğratıldı çundan 14 Almanı mahkum etmiştir. Bu ihtilâllerile de şbhret kazanmıştlr. Çungking 23 (a.a.) Çin tebliği: haberî dün Berlin radyosu bildirmiştir. Fakat Meksika, bu defa Almanyaya Foochow'nun altında Min nehri şimal Bunlar, Mannheim'da bir komünist havb ilân etmekle geçen Büyük Haıb teşkilâtı kurmaktan suçlu idiler. kıyısma bir çıkarma hareketi teşebbüsü sırasında aldığı vaziyetin tam zıddını' Çinlıler tarafından püskürtülmüştür. Çin Izmirde ekmek karnesi almış bulunuyor. Bu da Müttefikleri ve bataryalarile Japon harb gemüeri arabilhassa Birleşik Cumhuriyetleri hoşsında top ateşi teati edilmiştir. yolsuzluğu nud edecek bir vaziyettir. Japonlar, Min nehri ağzında Chuanİzmir 23 (Telefonla) Son zamanGerçi şimdiki harb çıkmadan önce, larda şehrimizde ekmek satışları üze gechih adasma çıktıkları vakit Çinliler Meksika hükumeti, kendi petrol kayrinde kontrol artırılmış ve bunun neti tarafından gemilerine dönmeye mecbur naklarını işleten İngiliz sermayedarlarıcesinde Karşıyaka ve Izmirde mühim edilmişlerdir. Ric'atlerinde bir çok ölü nı kapı dışan etmek yüzünden İngilyolsuzluklar meydana çiK*nlmıştır. vermişlerdir. tereyi gücendinnişti. Fakat aradaki bu Chientang nehri şimal kıyısı boyunca Karşıyakada bir fınncıda 1670 karne İhtilâf da hallolunmuş sayılabilir. bulunduğu gibi eski iaşe memurlarından üerliyen bir Japon kolu Tunglu'yu işgal Elhasıl, Mihverciler bir düşman da Esrefin evinde de 86 karne bulunmuş etmiş ve Kinhwa'yı arkadan çevirerek ha kazanmış bulunuyorlar. Fakat yu tur. Eşref, oğlu defterdarlık ki'ibierin Lanchi'ye varmak nlyetlle Kienteh iskarıda dediğimiz gibi, düşmanlarm sa den Feridun ve hâdise ile alâkadar tikametinde ilerlemeye devam efmiştir. yısı milyan aştığı için rakamın biraz fırıncı Ahmed Ağdaş ve yanında çalıdaha kabarması, her halde mesele teş şanlar mahkemeye verilmişlerdlr. HakDenize giden kauçuklar kil eder. larında tevkif kararı çıkmıştlr BunlaVişi 23 (a.a.) Kauçuk taşımakıa oömer Rıza DOĞRUL rın ekmek karnesini aşçılara 20 ilâ 40 lan 10000 tonilâtoluk bir Amerikan şilepi kuruştan sattıkları tespft ediimiştir. Atlantikte batırılmıştır. Soyyetharp Ltebtiği Bir petrol gemisi daha batırılınca (Baştarafı 1 inci sahifede)' Meksika protesto notasının gönderilmesinden sonra torpillenmiştir. Denizaltının bu anı beklediği sanılmaktadır.» Meksika kabinesi ilânı harb kararı verdi Meksiko 23 (a.a.) Meksika kabinesi, mihvere bilkuvve harb ilân etmiştir. Bu kararın kongre tarafından yakında tasdikı bekleniyor. İkinci defa olarak bir petrol gemisinin daha torpillenmesi üzerine bütün memleket galeyan halindedir. Dokuz gün evvel Tampikoya gitmek üzere yabancı bir limandan hareket eden ve muvasaîatı geciken Tuxpan isimli üçüncü gemiden haber yoktur. Kırkpınar güreşleri Edirne 23 (Hususi muhabirimizden) Güreşçilerimiz bugün saat 10 da Atatürk anıdına giderek Büyük Atanın manevl huzurunda eğilmiş ve anıda çelenkler koyduktan sonra Adalı Halil pehlivanın Evliya Kasımpa^a camiindeki kabrinl de ziyaretle çelenkler koymuş ve bunu müteakıb önlerinde davul ve zurnalar olduğu halde Sarayiçine giderek güreşlere başlamışlardır. Güreşler daha sabahtan itibaren r»eyecanlı bir safhay.ı glrmiştir ve her seneki gibi büyük bir alâka ve heyecanla takib edllmektedir. Destelerle başlıyan müsabakalara sıra İle küçük ve büyük orta, başaltına ve akşam Uzerl de başa güreşen pehlivanlar iştirak etmiş ve destede Edirneli Mehmed Küçük, ortada Adapazarlı Servet, büyük ortada Düzcell İsmail ve başaltında da Gönenll Hamdl finale kalmıştır. Bütün güreşlerde yann akşama kadar netice almacak ve derece alan pehllvanlanmıza Çocuk Esirgeme kurumunun para mükâfatından ve Halk Partisinin altın saatlerinden başka federasyon tarafından da kupalar verilecektir. Yarınki güreşler çok heyecanlı olacaktır. Cumburreisinin. parlamentodan talebi Meksiko 23 (a.a.) Cumhurreisi Camacho parlamento'Jan Mihvere harb ilânına karar vermesini İstemiştir. Meksika Genelkurmay reisi Genaral Salvador Sanchez bir tecliğ neşrcderek, parlamento harb İlânma karar verdiği takdirde millî toprakların müdafaa edileceğini, fakat denizaşırl yerlere asker gönderilmiyeceğini bildirmiştir. İkinci maç Beşiktaşla Göztepe arasmdakl İkinci maçı Ankaradan Ziya Ozan idare etti. İlk dakikalarda kuvvetli raklbleri karşısında mütereddid bir oyun çıkaran Göztepeliler Beşiktaşm müdafaacı bir zihniyetle ve verimsiz bir şekllde takıb ettiği oyun sistemlnl bertarai ederek baskıyı temin ettiler. Bunun neticesinde 19 uncu dakikada İzmirden Fuad Göztepenin ilk sayısını kaydettl. 29 uncu dakikada Şeref Beşiktaşm ilk golünü komerden gelen topu gole çevlnnek suretile yaptı. Alman Hariciyesi Meksika notasına dair bir şey bilmiyor 3 Hükumetin vazifesi. Gerek ferdî İkinci devrede Göztepeden Halid Gözuyanıklığın inkişafilc, gerek neşir vasıtalannın çalışmmasile hükumet yakın tepenin ikinci sayısını da temin etmeğe dan alâkadar olmalıdır. Hükumet harb muvaffak olarak Göztepe sahadan 2 1 dolayısile, başımıza gelebilecek güçlük galfb ayrıldl. leri, önceden ve çekinmeden açıkça ilân İzmirliler Beşiktaşın bozuk ldare ve etmelidir. Bu iş vaktinde yapıldığı tak oyunu karşısında haklı bir galiblyet kadirde bozguncunun en büyük silâhı zandılar. elindcn ahnmış olur. Halk, acı tatlı her Yarın (bugün) Trabzon İstanbul ve hakikati salâhiyetîi kaynaklardan zama Ankara İzmir şampiyonlan karşılaşanında öğreneceğine gilre ajızdan ağıza caklardır. yayılan şajialara ehemmiyet vermemeğe Mektebliler spor bayramı alışır. istanbul mektebleri spor bayramı Ve bütün dünyayı kasıp ka\uran bozgunculuk havası bizim yurdumuzda, dün Fenerbahçe stadında büyük bir bir kanşlık da olsa, yer bulamaz. ^ * * * Boks birincflikleri bitti Ankarada yapılacak Türkiye boks şampiyonasına girecek İstanbul boks şamplyonlar tayin edilecek nihal müsabakalar dün gece yapılmıştır. Her siklette derece alan boksörler şunlardır: Sinek siklet Halld (Galatasaray), horoz siklet Receb Güler (Alemdar), tüy siklet Abdl Güler (Alemdar), hafif siklet Halid Panter (Galata Gencler), yarı orta (Bas tarafı 1 inci sahifede) Hüseyin Ar (Beşiktaş), orta Cevdet (Güki bu gerginlik Nis'te Fransızlar ve İtalreş), yan ağır Hamid Kintutmaz (Galayanlar arasında kargaşalıklar husule ta Gencler), ağır Feyzi Türk (Galatagetirmiş ve bu areda bir kaç klşi yarasaray). lanmıştır. Berlin 23 (a.a.) Yarıresmî bir kaynaktan bildiriliyor: Alman Hariciye Nazırlığı, sorulan bir suale cevaben Meksikanm bir nota verdiğine dair hiç bir şey bilmediğini bildirmiştir. Almanya ile Meksika münasebetlerinde bir değişiklik ihtimaline gelince, bu hususta bilinen tek şey Meksika Cumhurreisinin Almanyaya harb ilânma dair parlamentoya bir mesaj gönderdiği hakkında gazetelerin verdiği haberdir. Fransaya İfalya da mı saldırıyor! Mannheimda komünist tahrikâlı yapan Almanlar (Baştarafı 1 inci sahifedr) kütlesi İştirak etmiştir. Camide namaz kılındıktan sonra İtfaiye bandosunun çaldığı hazin matem havalarlle aziz şehldler Edirnekapıya gö:ürülmtiş ve oBerlin 23 (a.a.) Askeri bir kaynak rada şehidliğe defnedilmişlerdir. tan bildiriliyor: Mezar başmda müessif kazada ölenHarbin başlangıcından ve İtalya İle lerden Erdoğanın babasile bir mekteb Japonyanm harbe girdiileri tarihtenberi arkadaşı söz söyliyerek ölüleri hürmetle mihver deniz ve hava kuvvetleri aşağıanmışlardır. Bilhassa küçük bir mekdaki muvaffakiyetleri kazanmışlardır: Bu kuvvetler 12 zırhlı, 68 kruvazör, 11 tebli, çok veciz bir hitabede bulunmuştur. Şehidliğe defnedllenler şunlardır: tayyare gemisi, 144 muhrib, 177 deHâdise esnasında hürtyeti tespit edlnizaltı, 33 torpido, 26 muavin kruyazör ve 109 muhtelif harb gemisi batırmış lemeyip Morga kaldırılan ve orada hülardır. viyeti anlaşılan Aksarayda marangoz Akdenizdeki İngiliz tayyare Mehmed oğlü 13 yaşlarında Ergenekon, kayıbı muallim Arif oğlu Pertevniyal lisesi taBerlin 23 (a.a.) D. N. B. nin askeri lebelerinden Hamdi Ülkü, 24 yaşlannda kaynaklardan öğrendiğine göre, mihver Mazhar. hava kuvvetleri 1 mayıstan 20 mayısa Bekir kızı Safinaz alle mezarlığına kadar Akdenizde 122 İngUiz tayyaresi defnedilmiştlr. Hasekl hastanesinde 3 düşürmüştür. yaralı bulunmaktadır. Cerrahpaşadaki yaralılann vaziyetlerl de iyileşmektedir. Mes'ud bir evlenme Mülga Dahiliye Nezareti şifre memurlanndan emekli B3y Süleyman Sırn Izmirde mahkum olan zabıta Ükmamn küçiik kızı Bayan Ayşe Şükran ile Hatay Vüâyeti Yerli Mallar Pazan memurları hesab ve muamelât memuru faal gencİzmir 23 (Telefonla) İzmir Turan lerden olup Mersin gümrüğü muayene başmemuru Bay Şevki Gökçenin oğlu yağ fabrikasında sebebsiz olarak çalışBay Rauf Gökçenin düğün merasimi mıyan beş amele mahkemeye verildidün gece Park Oteli salonunda kalaba ler. Resmî müsaadesiz araştırma yapan lık davetliler meyanında bazı yüksek İkiçeşmelik merkez komiser mua\"ini şahslyetlerin huzurile icra edilmiştir. İhsan 26 ay bir güne, ayni merkezde Yeni evlileri tebrik eder, mes'ud bir yu pirinc tevzi işinde rüşvet alan polis va kurmalarını temenni ederiz. Raif 25 aya mahkum edildiler. Harbin başındanberi müttefikleritı deniz kayıbları Kaza kurbanları Berlinde gösterilen faaliyet Ruzvelt diyor ki: (Baştarafı 1 İnci sahifede) şüphe ediyorlar. Siz[ temin ederim ki bu lşi blz başaracağız> Deniz gününde tam 27 gemi denize indirilmiştir. Bundan sonra Amerika her gün iki gemiyi suya indirecektir. Sonbaharda da bu sayının üçe çıkması pek muhtemeldir. 50 kişiye iş bulunacak Reis Ruzvelt, 23 milyon tonilâtonun Eminönü Halkevinden: 3 sene içinde ikmal edilebileceğini söyİşbulma Kurtarma yurdumuzca bulemiştir. lunan işlere yerleştirilmek üzere (16) Amerika Birleşik Devletleri 1938 seya^ından yukan olmak şartile (50) kinesinde 28, 1939 senesinde 40, 1941 seşiye ihtiyac vardır. Bunlara 90 120 kunesinde 103 gemi inşa etmişlerdir. Bu ruş yevmiye verilecektir. Aynca yatak sene ise şimdiye kadar indirilen gemi ve yemekleri de temin edilecektir. Isadedi geçen seneninkinden yüzde otuz teklilerin acele Nuruosmaniye camil avbeş fazladır. » lusundaki İşbulma Kurtarma yurdu Amerikan tezgâhları 90 günde bir âmirliğine müracaatleri. gemiyi denize indiriyorlar. Bu mühletin 60 güne inmesi ihtimal dahilindedir.» Çınaraltı çıktı Londra 23 (a.a.) Hür Fransız mahfillerinde hasıl olan kanaate göre, Berlin hükumeti, Roma, Korsika ve Tunustan vazgeçtiği takdirde Nis'in İtalyaya kalması için bir anlaşmaya varılmasına çahşmaktadır. Temin edildiğine göre Berlin, İtalya bazı Fransız bölgelerini zaptettiği takdirde Laval'in düşmesinden korkmaktadır. Vişi ise vakit kazanmağa uğraşmaktadır. Ankara Sergievinde açılan iki sergi Öliim İstanbul Barosu Keisliğinden: Baro reislerinden Hasan Hayri Tan, kısa bir hastalıktan sonra vefat etmiştir. Cenazesi, 24/5/942 pazar günü ögls namazını müteakıb Teşvikiye camiinden kaldınlarak Şişlide «Asrî mezarlık» taki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Avukat arkadaşların cer.aze merasimine iştirakleri rica olunur. Açık teşekkür Pek elim bir kaza neticesi vefat eden 18 yaşındaki Pertsvniyal lisesi talebesi oğlum Hamdi Ülkünün cenaze töreninl yapmak suretile gösterdikleri yüksek alâka ve yardımdan ctürü İstanbul Belediye reisi kıymetli Valimiz Bay Lutfi Kırdara ve cenazeye iştirak suretile elsmimi paylaşan İstanbul Deniz Komutanlığma, Patih kaymakamlığma ve emniyet teşkilâtma ve Pertevniyal lisesi heyeti talimiye ve talebesine, cenazeye lutfen teşrif eden tanıyanlara ve Cerrahpaşa hastanesinde oğluma karşı gösterilen şefkatten öolayı bütün hastane doktor ve hemşirelerine ayrı ayn teşekküre kederim mâni olduğundan lutfen gazetenizin vesate'JIe en derin saygılarımm iblâğım rica ederim. İstanbul 28 inci okul öğretmeni Feyzi thkü Fakat ömrün oldukça çocuksuz da kalacaksln oğlum. Bu şartlar altında yaşıyan bir kadın sana babalık zevkini veremez. Bu, telâfisi mümkün olmıyan bir şeydir. Sırasında aşkı ve bir kadından beklenilen her türlü heyecam, zevk leri, ihtiraslan bir başka kadmda bulmak mümkündür. Aşağı yukarı bir farkla belki. Fakat kadın olsun, erkek olsun insanlar çocuksuz yaşamağa mahkum oluşlarinı kabul edemezler. Bu, bambaşka bir sevgidir. Insan gönülleri doğuştan bu sevgiye sarılmıştır. Bir gün bu hayalin gerçekleşmediğinl gören bir insan yeryüzünde dayanacak, güvenecek, tutunacak tek dalı kalmadığını anlar ve perişan olur. Sinan bu defa da: Bundan da korkum yok, diye konuştu; o biraz da benim çocuğum olur. Aşkın gözü kördür. Bir gün bütün bu sğır şartlara bağh kalabileceğini zannedersin. Bu hislerinde hatta pek samimî de olabilirsin. Fakat bir gün gelir ki, tuttuğun yolun pek arızall bir şey olduğunu ve bir vehme kurban gittiğini anlarsm. Lâkin iş i ş . ten geçmiş olur. Ya bu hayatı yıkar, yeniden bir yolu ararsm. Bu takdirle bugün s?adetine çahşmak istediğin kadm telâfisi mümkün olmıyan bir kaybın izinde perişan olur. Yahud mantığm, vicdanın ağır basar. Bu fedakârlığı /azan: Mükerrem Kâmil Su sonuna kadar devam ettirirsin. Bu takdirde de gencliğine yazlk olur. Tekrar ediyorum, vazgeç yavrum. Bu kız, yahud bu izdivac diyelim, senin i^in bir girdabdan, bir uçurumdan başka bir şey değildir. Sinan gayet sade bir şeyden bahsediyormuş gibi kat'iyetle: Ondan vazgeçemiyeceğim doktor, diye kestirip attı. Doktorun ayağa kalktığını hissediyordum. Artık benim İçin her şey bitmişti. Benim dünyam yıkılmış; benim varlığım katlanılmaz sarsmtılar lçmde karanllklara gömülmüştü. Bundan sonra neyime güvenerek yaşıyacaktım? Doktorun dediği gibi, yarı ölüden başka neydim? Ben gidiyorum evlâd, dedi doktor; İstersen sen de gel. Belki ilâc kuvvetlidir. Bir kaç saat geçmedikçe uyanmıyacaktır. Müsaade edin de ben başucunda kalayım doktor, dedi. Ateşli gecelerinde olduğu gibi onu beklemek lutfunu benden esirgemeyin. Peki, sen bilirsin, nasıl istersen. Kapı açıldı, kapandı. Yflnız kaldığımızı sandığım bu hazin dakikada birdenbire doktorun sesi gürler gibi duyuldu: İmtihanı kazandm oğlum, kazandın. Demindenberi sana süylediklerim birer masaldan başka şeyler değildi. Seni, hislerini yoklamak, hem de bu odada yoklamak, ihtiyacını duymuştum. Belki bu, realiteden uzak bir şey. Fakat ben de bir zamanlar gencdim ve benim de güzel, küçük bir sevgilim vardı. Ne, neler söylüyorsunuz doktorcuğum, sizi anlıyamıyorum. Şunu demek istiyorum ki, bu yatakta bir melek gibi uyuypn şu güzel kız, yeryüzünün en nefis bir süsü gibi görünen bu çiçek kız ne sakattır, ne de demindenberi onu mahkum ettiğim şeylerle alâkadardır. Evet, dediğim gibi seni imtihan etmek istedim. Çünkü iki aydır hayatınızm içli ve büyük romanı içine bizi de almış, sürüklemiştiniz. Birinlzin sayıkla maları, birinizin ıstırabı, gözyaşları ve buhranları yakınınızda bulunanlardan saklanamaz haldeydi. Neyse, neticede kazanc sende kaldı Bay Sinan. Gerçekten muvaffak oldun. İş bizden çıktı artık. Onun bundan böy le ne doktora ihtiyacı var, ne hastabakıcıya. Çünkü bizler burada gönül işlerile uğraşamıyoruz çocuğum. Bundan ötesi senin bileceğin iş. Ve doktor gülerek çıkıp gitti. Yavaş yavaş gözlerimi açtım. Sinan gözlerini yumarak duvara dayanmıştı. Varlığından bir saadet rüzgârınm esip geçtiği ne kadar belliydi. Kapanık yüzü aydmlanmıştı. Dişlerini sıktığı, bir şeyler yapmamak için kendisini zaptetmeğe çahştığı anlaşılıyordu. Bu birdenbire canlanmış yüz, bu gülümsiyen dudaklar bana sahifelerce mektubun veremediği şeyi, bir sürü duygu ve itimadı Ankara 23 (a.a.) Ekonomi ve Artırma Kurumunun hazırladığı bakım ve tutum sergisi bugün saat 16.30 da Sergievinde Kurum başkanı Balıkesir meb'usu General Kâzım Özalp tarafından açllmıştır. Açılma töreninde vekiller, meb'uslar, vekâletler ileıl gelenleri, basın mümessilleri ve diğer davetliler hazır bulunmuşlardır. Sergievinde ayni zamanda Güzeî SaŞampiyon çıktı natlar Birliği resim şubesi sergisi de açılmıştır. Haftalık at yarışı ve spor mecmuasıHer İki sergi bir ay devam edecektir. nm 3 üncü sayısı geçen haftaki at koşularına dair mufassal malumat ve bu derin bir surette veriyordu. İçime sıcak haftaki koşulara dair tahminlerle b:rsıcak bir şeyler dökülüyor; damarları likte çıkmıştlr. ma beni bu anda bir çılgm mektebli At koşularına meraklı ve Ankaradaki gibi koşacak, atlıyacak, şakalaşacak bir yanşlara iştirak etmek İstiyen okuyucuhale getiren kuvvetler doluycrdu. larımıza tavsiye ederiz. Tekrar gözlerimi kapadtm. Artık onun ne yapacağını anlamağa ihtiyacım Mekteb talebelerine yoktu. Öğreneceğimi öfrenmiştim. Beni Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merseviyordu. Yıllarca vefasızlıklarla itham kezinden: ettiğim bu baş beni düşünmüş, en ağır Okullar sene sonu gelmiştir. Sınıflaşartlara göğüs verecek kadar bana bağ nnı geçen talebeler kitablannı Ankaralanmıştı. «Hislerimi tahlil ettiğim o ge da Kurum Genel merkezine ve taşralarceler içinde beni görmüş olaydmız.» de da da merkez ve şubelerine hediye etmişti. Demek o da beni yıllarca düşün tikleri takdirde gelecek sene bunlar müş, sevmiş, aramış, özlemiş ve benim muhtac arkadaşlarına kurum tarafıniçin buhranlar geçirmişti. dan hediye edilecektir. Kurum bu hayırlı Artık ona inanmamak için ortada se işe bütün talebelerin İştirak edeceklerini beb kalmamıştı. Yaz göklerini bir müd ümid ve şimdiden teşekkür eder. det saran bulutlar gibi, o kız, kalbleriVEFAT mizin dünyasına karışmış ve sonra hayatımızdan bir sağanak halinde silinip İstanbul Belediyesi Fen İşleri müdürgitmişti. lüğü^den emekli merhum Kadri DerEğer böyle olmasaydı çcktan yuva menin refikası Nigâr Derme kısa bir mıza çekilmiş, hattâ belki çoluğa ço hastalığı müteakıb dün sabah irtihal eycuğa bile karışmış olacaktık. O takdirde lemiştir. Merhumenin cenazesi bugünkü belki de hiç bir zaman onun beni na pazar günü saat 10,30 da Ortaköy Aysıl ve ne şekilde sevdiğini bu günkü ka dınlık soKak 1 numaralı evinden kaldldar vüzuhlu olarak anlamış olmıyacak rılarak ortaköy iskeles'nde bulunan motım. Bugün ki, beni uzaktan sevmeğe, törle Eyübe nakil ve öğle namazı Eyüb Eyübdekl yarım bir insan halinde hayatına mü camiinde kılındıktan sonra ebbeden karıştırmasa karar vermiş bu aile kabristamna defned'lecektir. Cenabı Hak merhumeye rahmet ve geride kalan lunuyordu. (Arkası ?ar) ' evlâdlarına sabır ihsan buyursun. İki aya yakm bir zamandır kapalı bulunan Çmaraltı mecmuası, dündenberl tekrar intişara başlamıştır. Yeni sayısmda, Peyaml Safanın, All Canibin, H. E. Erkiletin, Orhan Seyflnin, Atsızın. Hüseyin Namık Orkunun, Edib Ayelin, Halide Nusretin bir çok kıymetli makaleleri, tetkikleri, şiirlerl ve Yusuf Ziya Ortacın (Göç) isimli pek nefis romanı vardır. Bu milliyetçi fikir ve san'at mecmuasını bütün genc ve münevver okuyuculanmıza hararetle tavsiye ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog