Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Fikir San'at Mecmuası MUessisl : HAMLE BugUn çıkmıştır. Celâleddin Ezine 1 7 nCİ Jfll umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU 5 8 3 6 Teigraf.ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: istanbuL No. 246 Telefon: Başruuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 t TUZLA IÇMjŞLESrli Karaciğer, mide> barsak ve böbrek dertlerinden kurtaran biricik sağlık kaynaklarıdpr. ŞARKIN KARLSBADI İ ĞĞ ClMicl 9 AgUStOS 1940 Millî Şef Bugün Yozgada Gidiyor Reisicumhurumuzun evvelâ Çorum'u, sonra Merzifonu şereflendirmesi muhtemeldir Zelzele sahasında tetkikattan sonra... Mısırda Seydibeşirde açık İngiliz ordugâhının uzaktan görünüşü KarşıUkh Abluha Filhakika Almanya, Büyük Britanya adasının abluka yolu üzerindedir ve gavretlerini her gün daha ziyade bu yol üzerinde teksif etmeğe gidiyor gibi görünüyor. Alman büyük taarruzunun takib edeceği usul bu ise, mücadelenin cok çetin ve muazzam olacak olmasına rağmen, harb itibarile bundan kat'î bir netice beklenemiyeceğine şimdiden hükümde tereddüd olunmamak yerinde olur. 2 şehri işgal ettikten sonra Harbin Amerikada uyandırdığı kanaat Somalide Almanya, artık İtalyaıt ileri havalara harekâtı durdu hâkim degildir! Massavva'da 1 İtalyan Binaenaleyh Ingilteredenizaltısile 4 vapur ye asker çıkarması tahrib edildi maddeten imkânsızdır Londra 8 (a.a.) Times gazetefinin Nev>ork muhabiri, İngiliz tayyarelerinin kazandığı muvaffakiyetlerin. Bir leşik Amerikada derin tesır bıraktığını ve ezcümle, İngiliz tayyarecüerinin, bilhassa Almanyadaki sanayı mmtakalarını hedef ittihaz etmeleri keyfiyetinin belirtildiğini yazmaktadır. Bu muhabir, İngilterenin bir isriiâya maruz kalması ihümali hakkında, Birleşik Amerika efkânumumıyesinin iki faraziye yürttüğünü kaydediyor. 1 AhrjanjTanın İngiitereye asker çıkarması maddeten imkânsizdır. Böyle bir projeyi tahakkuk etıirebümek. [Arkası sahife 2 sütun 1 de] ünya, Büyük Britanya adasına yapılacak büyük ölçülü Alman taarruzunu beklerken muhtelif kaynaklardan bu taarruzun başlamış olduğunu söyliyen sözler ve yazılarla karşılaşmaktayız. ingiliz tayyarelerinin Almanyaya ve Alman işgnli altm~ da bulunan memleketlere akmlarT hergün daha fazla bir şiddetle ve herhalde artık sistematik hale getirilmiş anud bir ısrarla tevali edip gitmesine mukabil Almanlar da son günlerde lngiltereye müteveccih tayyare ve denizaltı akınlarını artırmış bulunuyorlar. Fransız gazetelerinde Almanların Büyük Britanya adasını sıkışHitler, işgal edilen tırmak maksadile küçük hacimli Fransız eyaletlerine denizaltılar kullanmak yolunu tuttuklarına dair yazılar görülüyor. birer vali tayin etti Dünkü nüshamıza konulan telgrafBerlin 8 (a.a.) lar arasında Almanların kendi işgalleri altmdaki Fransız Manş sa Italyanin Libya ordusu Başkuman D. N. B. ajansı bildanı Mareşal Graziani diriyor: hillerini tamamen memnu mıntaAlsas Loren ve ka haline koyduklarına dair bir Kahire 8 (a.a.) Resmî tebliğe na Lüksemburg'da sizaran İtalyanlar İngiliz somalisindeki haber vardı. vil idarenin badema ilcri hsreketlerini durdurmuşlardır. askerî kumanda heBütün bu haberler bir araya Tebliğde şöyle denilmektedir: toplandıktan sonra Büyük Britan Batı çölünde 7 ağustosta hududda yetinin emri altında olmayıp. doğrudan ya adasına yapılması beklenen Al tam bir sükunet hüküm sürmüjtur. doğruya kendisine man taarruzu hakikaten başlamış Sudanda, Atbara üzerine muvaffaki merbut bir sivil iyetsiz bir hava baskını kaydedilmistir. Bayılabilirse bunun mahiyeti hakSomalide. derpiş cdildiçi veçhile. düş darenin emrine gekında bir fikir edinmek de müm man kuvvetleri Hargeisa Odbeinayı çeceğine dair. Fühkün olur gibi görünür. Eski harb zapttan sonra durmuşlardır. Yalnız ha rer iki kararnamp lerde herhangi bir nehrin harben va istikşafları ve bu mevkiler ntra nesretmiştir. Führer. Loren igecilmesi bir mesele idi. Yeni tek fırda küçük bir faaliyet kayd°dil"rişnik önünde alelâde nehirlerin ge tir. Burao bölîcsinde ve doğuya doğru çin mümessil olarak VBİİ Yoseph çilmesi ehemmiyetinden çok şey vaziyet ncrrnaldir. L o r e n e . : Kenya ve Filistinde kayda değer bir Buerckel'i ve Alsas l e n kaybetmiş sayılabilse bile koca için de vali Robert J"™1» , n a z l Manş denizinin Büyük Britanya hâdise olmamıştır. Wagner'i tayin et* & Burkel adasmı zaptedecek miktaT ve kuv Mütearrız kyvvetler ve vaziyet miştir. vette askerle geçilebilmesine doğ Londra 8 (a.a."l «Time.;» gazetesi Vali Gustav Simon Lüksemburg'un sirusu kolay kolay akıl ermez. Gerçi nin askerî muhabiri yazıyor: vil idaresi şefi olarak tayin olunmuştur. Führer, Alman gencliği şefi vazife bundan evvel muvaffakiyetle ba ingiliz Somalisindeki Berbera. yegâşarılmış bir Norveç seferi vardır. ne lirnan olduğu gibi. yeeâne askerî sinden alarak M. Baldur Von Schir Fakat bütün hazırlıklarile böyle bir hedef teskil etmekte'lir. Odweina rach'ı Viyana Valiliğine tayin etmiştir. ve Hargeiza, Berberaya giden ve ve bir taarruzu bekliyen lngiltereyi saiti nakliye için yegâne geçilebi'ecek M. Baldur ayni zamanda nasyonal sosyalist partisinin ve Almanyanın genclik Norveçe benzetmeğe tabiî imkân olan iki boğazı ihtiva eden iki dağ yo terbiyesi teşekkülüne müfettiş tayin oyoktur. [Arkası sahife 4 sünın 5 te] lunmuştur. Sonra Manşı kuvvetle geçerek Büyük Britanya adasını askerle işgal etmek için yapılacak muazzam tesebbüsün muvaffakiyetsizliği tak dirindeki neticenin büyük bir hezimet manasma da gelebileceği düşünülürse Almanyanın bu taarruzu başka şekillerde yapmağı tercih edeceğine daHa ziyade ihtiYUNUS NADt fArkası sahife 2 sürun 1 de] Millî Şejimizin teşrifini iekleyen Yozgaddan bir manzara Ankara 8 (Telefonla) Reisicumhurumuz İsmet tnönü yarın memleket dahilinde bir seyahate çıkacaktır. Yarın sabah saat 15 te hususî trenle Ankaradan ha.reh.et edecek olan Milli Şefimizin ilk merhale olarak Yozgad ve havalisinde ve son zelzele mın. takasında tetkiklerde bulunacağı anlaçılmaktadır. Reisicumhurumuzun treninden Yerköy istasyonunda inerek otomobille [Arkası sahife 2 sütun 1 de] Askeri terfi Alzas Lorenin ilhakına doğra listesi hazırlanıyor Ankara 8 (Telefonla) Ordu mensublarımız arasındaki terfileri gösteren listenin tanzimi yolundaki hazırliklara, Millî Müdafaa Vekâletinde başlanılmıştır. Her yıl olduğıı gibi, bu sene de terfi edenlere 30 ağustosta tebligatta bulunulacakür. Manş'ta büyük Avrupada deniz ve hava korkunç abluka harbi oldu muharebesi 53 tane Alman İngiliz Devlet Nazırı tayyaresi düsürüldü Greenvvood diyor ki: İngilizler de üç yük Ingiltere aç kalamaz. vapurile on altı Fakat Avrupada kıttayyare kaybettiler, lık başlarsa mes'ul epey zayiat var Almanyadır... Londra 8 (a.a.) Bahriye ve Hava nezaretlerinin tebliği: «Bu sabah çok erken henüz gün doğmamışken düşmanm motörlü torpito botları Manş denizindeki kafilele rimizden birine hücumlarda bulunmuşlardır. Bu hücumlar esnasında bir Alman torpitobotu batınlmış bir diğeri de hasara uğratılmıştır. Kafileye dahil bulunan kabotaj vapurlarımızdan üç tanesi batmıştır. Bu kafileye bu sabah hava hücumları başlamış ve bütün gün tekrar edil [Arkası sahife 4 sütun 6 da] Londra 8 (a.a.) Avam kamarasında iktısadi teşkilâtlanma hakkmdakı mü zakeraü açrruş olan Devlet nazırı Greenwood, topyekun harb usulünün, mazide görülmemiş mikyaslarda bir iktı sadî teşkilâtlanma lüzumunu gösterdiğini beyan etmiştir. Nazır, Hitler'in son nutkundan bahsederek, düşmanın iktısadî vaziyetini gözden geçirmiş ve işgal ettiği arazinin kendisi için gittikçe vehamet kesbedecek meseleler teskil edeceğini söylemiştir. [Arkası sahife 4 sütun 4 te] Almanya Malya sabırsızlanıyor! Yalancı kahramanlıklar bırakılarak Balkan ihtilâfları bir an evvel halledilmelidir! Zürih 8 (a.a. «Reuter» Neue Zuerher Zeitung gazetesinin Beriin muhalirinin yazdığına göre, Balkan devlet adamlarmın Salzburg'a yaptıkları ziyaretien sonra, Alman matbuatı ilk defa ilarak cenubu şarki Avrupanın arazi ıeselelerinin hallinde müşkülât oldu ğunu kabul etmektedirler. Muhabir, Allanyanın, Macaristanla Rumanja aıaiinda cereyan eden müzakerelerin ilerlerneFİni sabırsızlıkla beklediğini ilâve tmektedir. Kaçamaklı projelere müsaade yok! Bükreş 8 (a.a.) Havas Ajansı billiviyor: Ahiren hükumet erkâm Berchtesgaden'e dsvet edilmiş olan cenubu şarkî dev'etlerinin yekdiğerlerine karşı olan ıünasebetlerinde, son günler zarftnda hiç bir tebeddül kaydedilmemiştir. Valancı kahramanlıklar veyı itilâfa anaşmıyan tavırlarile ve yahud sadece kaçamaklı projelerile iki devlatin yeniden teşkilâtlanma işlerini haleldar edeek elanları tehdid etmekte olan gazete mütaleslarmı. Rumen matbuatı aynen eşıe tmektedir. [Arkası sahife 2 sütun 2 dc] «f ^ « * i y e t » tekrar 4 sabife çıkıyor Düukü nüshamızda haber verdiğimiı veçhile. Koordinasyon heyetinin gazete sahifelerinin tahdidine dair karan bu defa kat'ileşerek mer'iyete girdiğinden gazetemiz. yarmdan itibaren diğer gazeteler gibi 4 sahife olarak intisar edecektir. CUMHURİYET Hükumetin, kâğıddar. tasarruf maksadile ittihaz ettiği bu kaıara ittibaen sahifelerini azaltırken mvıhterem karilerine. mündericatmın mutad tenevvüünü ve havadis bolluğurıu temine çahşacaktır. Almanlar İngiliz sahillerinde 349 tayyare kaybettiler Londra 8 (a.a.) Röyter bildiriyor: Bu sabah Manş denizi üzerinde cereyan eden hava muharebelerinde İngiliz tayyarelerinin temin ettik'eri muvaffakiyetten sonra Ingiltere üzerinde veya ingiliz sahilleri civarmda öiisürülen düşman tayj'arelerinin mecmuu, 18 haziranda ilk defa yapıLan toplu hücumdan sonrası için 275 ve harbin ilânından itibaren de ö49 u bulmuştur. Hava akınlarına en çok hedef teskil eden Almanyamn Essen'deki ağır sanayi müesseselerinden bir gorünüş J Almanya üzerindeki bombardımanlara anudane bir şiddetle devam eden İngüiz hava filoları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog