Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 10 Ağustos Cumartesi akşarnı: C. H. P. Taksim Şubesi tarafından S Ağustos 1940 TEPEBAŞI Bahçesi ALATURKA Kısmmda SAFİYENASİD ZEVK NEŞ'E KAHKAHA İNCİSİ Yeni, lâstikleri mücedded ve Opel'dir. Müracaat: Aksaray Valide mektebj karşısında İki Kardeş apartımaru. Zayi Kartal Askerlik şubesinden aldığım terhis tezkeremle nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenilerini çıkaracağımdan zayilerin hükmü yoktur. 318 doğumlu Mustafa oğlu Ekrem Erkartal Satılık kamyon 20 kişilik Saz Heyeti Büyük Varyete Miçe Pençef Cambazları Arab rakkasesi Svetta ( RÜYADA AŞK ) kahkahalı komedi Macar Kadın orkestrası MAGAZASININ ipekli kumaşlarındaki tenzilâtlı satışı Görülmemiş frr muvaffakiyetle DEVAM EDİYOR. Şimdiye kadar 5000 kişi tarafından ziyaret edilen müessesemizin cidden iskontolu fiatları saygı değer müşterileri tarafından takdir edilmiştir. FIRSATTAN İSTİFADE EDİNÎZ. Vekâlet Teftiş Heyetinde (35) lira aslî maaşlı münhal iki müfettiş muavinliği için bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 1 Bu müsabakaya girebilmek için: A Memurlar kanununun dördüncü maddesinde vazılı vasıfları haiz olmak. B Yaşı otuzdan yukarı olmamak. C Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş olmak. ç Sıyasî Bilgiler okulu, Hukuk ve İktısad fakülteleri, Yüksek Iktısad ve Ticaret mekteblerinden veya bunlara mümasil ayni derecedeki ecnebi bir mektebden mezun bulunmak. D Ahlâk ve seciye ıtibarile müfettişlik mesleğinin istilzam ettiği vekar ve ciddiyete münafi bir hali bulunmamak. E Sıhhati her türlü iklime ve her nevi seyahate müsaid olduğu tam teşekküllü bir resmi hastaneden alınacak raporla tevsik edilmek. gerektir. 2 İstekli olanlar, nihayet 14'8<'94O çarşamba günü akşamma kadar Vekâlet Teftis Heyeti Reisliğine istida ile müracaat edip oradan verilecek tercümei hal beyannamesini. eklerile birlikte ve üzernde anlatıldığı gibi eksiksiz olarak doldurulduktan sonra en geç 20/8/940 salı gününe kadar Teftis Heyeti Reisliğine göndermiş bulunacaklardır. 3 İsteklilerden evsafı uygun görülenler, 2 9'940 pazartesi günü r saat 9 da Ankara %eya İstanbulda tahrirî bir imtihana tâbi tutulacaklardır. 4 Tahrirî imtihanda muvaffak olanlar Ankarada ayrıca şifahi bir imtihandan da gecirileceklerdir. T 5 İstekli erin ımtihan programmı Teftiş Heyeti Reisliğinden almalan veva mektubla i^tpmplpri lâzımdır. «3511» (5864) Gümrük ve tnhisarlar Vekâleti Müfettiş Muaüinliği Müsabaka tmtiham Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden : 1 Eksiltmeye konulan iş: Sıvas Erzincan yolunun 122 4 "00 129 4 000 kilometreleri arasında 7000 metre tulde esaslı şose tamiratıdır. Bu işin keşif bedeli 23315 lira 61 kuruştur. 2 Eksiltme 15 8 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te Vilâyet Nafıa Komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: Keşif hulâsası, metraj cetveli, fiat silsilesi, grafik, tesviyei turabiye ve şose ve köprüler ve kârgir inşaat fennî şartnamesi, eksiltme sartnamesi, mukavele sureti. 4 Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 1748 lira 67 kuruş. muvakkat teminat vermeleri ve Vilâyet makamından alınmış ehliyet vesikasile Ticaret Odasına kayıdlı olduklarına dair tescili hüviyet varakası ibraz edeceklerdir. 5 Talibler teklif mektublarını eksiltme yapılacağı saatten 1 saat evvel Nafıa Komisyonu Riyasetine vermiş bulunması mukabilinde makbuz almaîan şarttır. 6 İsteklilerin. ehliyet vesikası alabilmeleri için eksiltme gününden en az 8 gün evvel istida ile Vilâyet makamına müracaat etmeleri lâzımdır. (6569) Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: • • ü ^ ^ ^ ^ ^ H Yenipostane caddesi No. 53 Denizli Orman Çevirge Nudurlugunden: 1 Denizlinin Çivril kazasındaki Akdağ Karanlıkdere ormanından «2966J> metremikâbı dikili çam ağacı kapalı zarf usulile arttırmaya cıkarılmıştır. 2 Arttırma 16 8 940 tarihine musadif cuma günü saat tam 15 te Denizli Orman Çevirge Müdürlüğü binasındaki Komisyon huzurile olacaktır. 3 Beher metre mikâb dikili çam ağacmın muhammen fiatı «505> kuruştur. 4 Muvakkat teminat «1123» lira «37» kuruştur. 5 Teklif mektublan 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ihale vaktinden bir saat evvel Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmış olması şarttır. 6 Sartname, kesif evrakı «plân» ye mukavele projelerini görmek lsteyen taliblerin Denizli ve istanbul Orman Çevirge Müdürlüklerine, Ankarada Orman Umum Mudurluğune müracaatleri ilân olunur. (6867) Ahçı aranıyor Azami 40 yaşında, büyük yerlerde ve çok kimselere yemek pişirmiş, tercihan Bolulu bir aşçı aranıyor. Ücret 100 liradır. İsteklilerin vesaikile: Eti Bank Murgul bakır madenleri işletmesi dirktörlüğü. Murgul adresine tahnren müracaatleri. İstanbul Belediyesi ilânlan Trenlerinin vapurlan Köprüden : 6,25 7,30 9 11 11.50 12,30 13,15 15,45 19,*0 dadır. TUZLA İÇMELERİ . 1 Mektebin tahsil müddeti, lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı senedir. Yatılı ve parasızdır, gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mekteb tarafından temin edilir. 2 Mektebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına talebe alınacaktır. A Alınacak talebelerin orta mekfebi bitirmiş olmaları ve yaşlarınm 15 ten küçük, 19 dan büyük olmamaiarı şarttır. B Orta okulu geçen sene bitirmiş olanlar aradan geçen bir senelik zamanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 3 İstekJilerin mekteb müdurlüğüne karşı yazacakları istidalanna aşağıdaki vesikaları raptederek 1 ağustos 940 tarihinden itibaren pazariesi, çarşamba ve cuma gunleri sabah saat 9 dan 12 ye ve öğleden sonra 14 ten 17 ye kadar müracaat etmeleri. A Hüviyet cüzdanı. B Aşı kâğıdı. C Mekteb şehadetnamesi veya tasdiknamesi veyahud bunların musaddak orneklerı. D Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kâğıdı. E Velilerinin izahlı adresleri ve tatbık imzaları. F Altı aded kartonsuz fotograf ( 4 x 6 eb'adında). 4 Yazılma isi 26 ağustos 940 pazartesi gününe kadardır. Kaydolunanların 28 ajustos 940 çarşamba günü sıhhî muayenelerinm yapılması icın sabah saat 8 de mektebde bulunmaları lâzımdır. 5 Fazla ta'sılât ic:n Ortaköyde mekteb müdürlügüne müracaat olunmalıdır. Istanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlere, matbu «dühu! biîglsi» gonderilir. Muhab°rat icin "PONta pulu gönderilmesi lâzımdır. (6273) Yüksek Deniz Ticareti Nektebine Talebe Kabulüne Dair Sartlar Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zuhrevi Hastalıklar hastanelerile ZeynebKâmil Doğumevi, İstanbul ve Üsküdar Sari Hastalıklar Mucadele merkezlerinin yıllık ihtiyacı için lüzumu olan sabun, soda, zeytinyağı ve zeytin tanesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeü 6646 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 498 lira 49 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde gorülecektir. İhale 23 '8 940 cuma gunü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veva mektubları ve 940 yılına aid 1 Eksiltmeye konulan iş : Çankırı Vilâyet merkezinde yapılmakta Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı cevresinde olan Halkevi binası idaıe kısmı ikmaii inşaatile sinema ve temsil salon hazırlayacakları teklif mektublarını ihale günu saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. (7077) kısmı inşaatıdır. Keşif bedeli 24712 lira 81 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Yapı işîeri umumi, fennî şartnamesi Boğazın muhtelif mıntakalarma göre yüzde 25 ten 50 ye F Hulâsa keşif cetveli ve projeleri. kadar tenzilâtı havi 1 ve 3 aylık kart abonemanlarımızın yeIsteyenler bu evrak ve projeleri Çankırı Halkevi Başkanlığında gönileri ağustosun 11 nci gününden itibaren mer'iyete konularebilirleı. caktır. Muhterem yolcularımızdan almak isteyenlerin şimdi3 Eksiltme 15/8'940 tarihine musadif perşembe günü saat «15> den Idarei Merkeziyemiz Kontrol kalemine ve Köprü gişete C. H. P. Vilâyet İdare Heyetinde yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteyenlerin 1853 lira 46 kuruş mulerine müracaatleri ilân olunur. vakkat teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa Müdürlüğünden bu işe mahsus olarak ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesikası almış olmaları. 5 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten j bir saat evveline kadar Eksiltme Reisliğine makbuz mukabilinde veriBelediyemiz hastanesi için 35 lira ücretli bir hastabakıcıya lüzum lecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet ihale saatine kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile yapıştırılmış olması lâzımdır. vardır. Taliblerin hastanelerde hizmet ettiklerine aid vesika ve bonserPostada olacak gecikmeler kabul edilmez. <4167> (6726) vıslerile birlikte Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilân. plunur. (7083) Çankırı C. H. P. Vilâyet İdare Heyeti Reisliğinden: Şirketi Hayriyeden: Edremid Belediye Riyasetinden: M. M. Vekâletinden^ MUHASİB ARANİYOR Mühim bir şirketin vilâyet merkezlerindeki şubelerinde istihdam edilmek üzere re'sen muhasiblik yapabilecek kabiliyette müsabaka imtihamle atıdeki şartlar dahilinde birkaç memur alınacaktır. 1 Türk ırk ve tabiiyetinde bulunmak, 2 Yaşı 40 tan yukarı olmamak. 3 Halen askerlikle ilisıği bulunmamak, 4 Lise mezunu olmak, 5 Fasılasız iki sene muhasebe işlerinde çahşmıs bulunmak. Müsabaka imtihanı 21'8 940 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Müracaat mahalli: 4 üncü Vakıf han 1 inci kat No. 18. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 1 2 3 4 5 6 1485 sayıh kanuna gore savaş sakatlarıle şehid yetimlerine isabet eden ikramiye miktarları asağıda gosterilmiştir. Muhammen bedeli 950 lira olan şartnamesinde evsafı yazılı 2 aded Paraların Tevzi Komisyonlarında dağıtılış müddeti 4 ay olduğuna göre buhar tulumbası (donki) 17 8 1940 cumartesi günü saat '10.30) on bu sakat ve yetimlerin (rapor, resmi sened ve ikramiye cuzdanlarıle birlikte) çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık derhal Ikramiye Tevzi Komisvonlarına müracaatleri. eksiltme usulile satın alınacaktır. Lira K. ijra K . Bu işe girmek isteyenlerin 71 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve 1 derece subay 239 ı inci derece ere 119 50 kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko2 » » 215 10 2 > > » 95 60 misyona müracaatleri lâzımdır. 3 » » 167 30 3 » » > 71 70 4 Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız oîarak dağıtılmaktadır. » » 143 40 4 > » » 47 80 5 (6834) » > 119 50 5 » > » 23 90 6 » > 95 60 6 > » , 23 90 Beher şehid ailesine de ı25 lira 52 kuruştur.) *572» (7059) Devlet Dcmiryollari işletme U. M. den: | Van Belediyesinden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme llânı Edirne Meriç Su Işleri Şube Müdürlüğünden: Van şehrinin Harita Genel Direktörlüğü tarafından tanzim olunmuş olan 1 2000 1 500 mikyasmdaki hali hazır haritalarmın kotlandırılması Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ihtiyacı için satın alınacak 800 ton ve 1'2000 mikyaslı haritanın 1 500 mikyaslı orijinallere göre yeniden Karabuk kok kömürü 1 8 940 tarihinden itibaren kapalı zarf usu bezlı vatman üzerine tersimi ve tesviye münhanilerinin geçiriimesile ınkisaf sahası clarak intihab olunacak bir kısım arazinin ilâveten melile eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Ko sahası 29 temmuz 940 tarihinden itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konmuştur. Kesifname bedeli 3000 lira olup bu işe aid şartname suretmisyonundan parasız alınır. Eksiltme 16 8'940 cuma günü saat 11 de Müessesede müteşekkil leri Ankarada Belediyeler imar Heyeti Fen Şefliğine ve istanbul Beledıye Riyasetine gönderilmiştır. İhale 26 ağustos 940 pazartesi günü saat Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 15 te Van Belediye Encümeninde yapılacaktır. Talibler kanunda yazılı Muhammen bedel 21600, ilk teminat 1620 liradır. Teklif mektublan muayyen günde saat ona kadar Komisyona ve şekilde 225 liralık muvakkat teminatlarile Ankara İmar Heyeti Fen Şefliğinden alacakları ehliyet vesikalarını ve kabul şartlarmı bir mekrilmiş olmalıdır. Mektublar mühür mumile mühürlü olacaktır. Muvakkat teminat bedeli nakid ve nakid mahiyetindeki evrai Ma tubla yukarıda zikredilen gün ve saatte Van Belediye Encümenine gön(7084) liye Vekâleti Merkez Muhasebesi veznesine yatınlması için talib dermeleri veya bizzat gelmeleri ilân olunur. lerin bir gün evvel Komisyona müracaatle birer irsaliye almaları lâzımdır. «6768 (4216) 1 Eksiltmeye komılan iş : Edirne civarmda Bosnaköy Meriç saLeylî ve Neharî hilinde kıyı ve sedde tahkim inşaatı tamir işleri olup bedeli keşfi 37015,91 liradır. 2 Eksiltme 12 8/940 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de Edirnede Meriç Su İsleri Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme Koİstanbul Galata Posta kutusu 1330 misyonunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. İhzarî Fransızca kurları vardır. 3 İsteklıler bu ise aid eksiltme sartnamesi, mukavelename, bayındırlık işleri gene! sartnamesi, hususî, fennî sartname, silsilei fıat cetvellerıle proieleri Edirne Su İşleri Meriç Şubesi Müdürlüğünde bilâbedel görebilirler. 4 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin «2776,91> liralık muvak I Kayıd muamelesi pazardan maada her gün 9 dan 12 ye kadar kat teminat vermesi ve bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek I^HHH yapılır. Okul 16 eylul pazartesi günü açılacaktır. ^ ^ ^ bu şe mahsus olmak üzere alacakları müteahhidlik vesikasını ve 940 senesine aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 5 Teklif mektublarını ikinci maddede vazılı şaatten bir saat evveüne kadar rrmkbıız mnkabilinde Edirne Meric Su İşleri Şubesi Müdürlüğüne tevdi etmiş olacaklardır. Postada vuku bulan gecikmeler kabul edilmez. (6574) Bedeli muÇoğunun Yüzde 7,5 hammen Azı Çoğu bedeli teminatı Erzakın cinsi DiŞ ÇIKARILDIKTAN SONRA.DiŞ APSELERiNDE,AKIlDi$i İLTİHAPLARINDA Krş. S. Kilo Kilo Lira K. Lira K. 17 50 30000 35000 6125 00 460 00 Sığır eti. 14 74 160000 17000C 25143 00 1886 00 Ekmeklik fabrika unu 92 94 5000 5500 5111 70 383 38 Sade yağ NUN ILIK OLARAK GARGARAS1.BU İLTiHAPLARIN ŞiFASINI TEMiN EDER, Yozgat jandarma okulu eratınm 1'9 940 tarihinden 31 8 '941 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek 4 8 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş ve 19/8'940 tarihinde pazartesi günü saat 15 te ihalei Kasabanın meskun ve gayrimeskun 210 hektar vüs'atindeki hali ha kat'iyesi yapılacağmdan taliblerin mezkur günde Yozgat jandarma okulu zır haritalarıle bunu çevrelemek uzere ilâve edilecek 65 hektarlık saha satın alma komisyonuna müracaat eylemeleri. (6701) ile 275 hektara varan 1/4000 mikyaslı takeometrik umumi haritasının alımı işi eksiltmeye cıkarılmıştır. İsin maktu keşif bedeli 5500 liradır. Muvakkat teminat bedeli 412,5 liradır. Ihale Nevşehir Belediye dairesinde arttırma ve eksiltme ve ihale 1 Merkezimiz için azami 740 derecei kesafette 300 teneke benzin komisyonu tarafından 15 8 940 tarihine musadif perşeırbe günü saat ile azami 890 derecei kesafette 5000 kilo gazoil alınacaktır. Benzinin 15 te vapılacaktır. beher tenekesinin tahmin bedeli 4 lira 68 kuruş ve mazotun beher kilosu Eksiltmeve girmek istevenler Ankarada Belediyeler imar heyeti fen 12 kuruş 50 santimden umumunun tutarı «2029» liradır. şefliğinden pksiltmeve istirak vesikası almaları ve bunu teklif zarfla2 Eksiltme 20 '8 940 salı günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa rına kovmalan lâzımdır. Paşa sokağında mezkur Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif zarflarınm tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evvel 3 Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız alınır. Beledive reisli&ine verilrnesi veyahud posta ile gönderildiği takdirde bu 4 Eksiltme açık olacaktır. saa+ten evvel eelmis olması lâzımdır. 5 Muvakkat teminat parası 152 lira 18 kuruştur. Sartname ve mukavelenameler Nevşehir Beledivsinden ve Ankarada 6 Eksiltmeye gireceklerin 1940 senesi Ticaret Odası vesikalarını Belediyeler imar heveti fen şeflisHnden meccanen ahnabilir. (6845) göstermeleri şarttır. (6906) SEN I SE1 I C BENUA Fransız ERKEK LİSESİ Olgunluk İmtihanlarına Hazırlar Ordu Memleket hastanesi için ayda 35 lira ücretle asağıdaki şartlar dahilinde bir kadın ve bir erkek hastabakıcı alınacaktır: 1 Lâakal iki sene hastanelerde hastabakıcı olarak çalısmıs ve elinde bonservisi olanlar, ' 2 Ameliyathanede çahşmış ve bir ameliyathanenin vazifesini ifa edecek kabiliyette olan'ar tercih edilecektir. 3 Tamüssıhha olduklarını bildirir rapor ile hüsnühal mazbatası, 4 Erkek hastabakıcı hizmeti filiyesini yapmış olması, 5 Taliblerin Ordu Memleket hastanesi baştababetine müracaat etmeleri ilân olunur. (7030) Ordu Memleket Hastanesi Başhekimliğinden: Yozgat j . Okul Taburu Komutanhğından: Türkiye Cumhuriyeti ZİRAAT BANKASI Kuruluş tarihi: 1888. Sermayesi: 100,000,000 Türk iirası. Şube ve ajans adedi: 265. Ziraî ve ticarı her nevı banka muameleleri. Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. RİDA DİS SUYU Nevşehir Belediye Reisliginden: İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonundan: Devlet Limanları Işletme Umum Müdürlüğünden: Atelye ihtiyacı için kapalı zarf usulile «20» ton katranlı üstübü satm alınacaktır. Muhammen bedeli «6600» lira, muvakkat teminatı «495> liradır. İhalesi 12 8 940 tarihine raslıvan pazartesi günü saat «15> te Galata rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sartnamesi her gün sözü geçen Komisyonda eörülebilir. İsteklilerin teklif mektublarını bildirilen vakitten en geç bir saat evvejine kadar Komısyon Reisliğine tevdi etmeleri lâzamdır. (6480) j Dr. Y. Hallacyan raksim (Eski Talimhanede) Abdiilhak Hâmid caddesi. Sabiha ajtart No. 12, daire No. 4 Mide, barsak ve iç hastalıkları muayenehanesi İManotkarbonj Mide ve barsak gazlerini Masseder Hafif müleyyin şarbon komprimeleri piyasaya çıknuştır. Eczanelerden isteviniz. B M Sahib ve Başmnharriri: YUNUS NADI Umumi neşriyaU idare eden Yazt işleri müdürii: HİKMET MÜNİF ÜLGEN Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 50 İirası buulnanlara senede 4 defa çekilecek kur'a üe aşağıdakı plâna gore ikramiye dağıtılacaktır: 4 aded 1,000 liralık 4,000 lira 100 aded 50 liralık 5,000 lira 4 » 500 > 2,000 » 120 » 40 4,800 > 4 » 250 » 1,000 » 160 > 20 » 3,200 > 40 » 100 » 4,000 . DİKKAT: Hesau.arındakı paralar bir sene içlnde 50 Uradan aşağı duşmiyenlere ikramiye cıktıgı takdirde % 20 fazlasile verilecektlr Kor alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. Cumhutiyet Matbaası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog