Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8 Ağustos l t CUMHURIYET RADYO y Bu günkü program ) Çok çocuklulara yardım meselesi ^ 7,30 Program ve memleket saat ayarı, 7.35 Müzik: (Pl.), 8 Ajans haberleri, 8,10 Ev kadmı Yemek listesi, 8,20,8,30 Mü2ik: (PL). 12 30 Program, 12.35 Türk musikisi, 12.50 Ajans hEberleri, 13,05 Türk musikisi. 13.20,14 Müzik: (Pl.). 18.00 Program, 18.05 Müzik: (Pl.), 18.40 Müzik: Radyo caz orkestrası, 19,10 Müzik: Fasıl heyeti, 19,45 Ajans haberleri. 20 Türk musikisi. 20,30 Konuşma, 20.45 Müzik: Dinleyici dilekleri, 21,15 Konuşma: (Sıhhat saati), 21 30 Konuşma: (Radyo gazetesi), 21,45 Müzik: Schubert, 22.30 Ajans haberleri. borsa, 22.45 Müzik: Cszband (Pl.), 23,25 23.30 Yarınki program ve kapanış. Çok çocuklu bir banka memuru imzasıle: «Ben altı çocuklu bir babayım. Bir bankada memurum. Fevkalâde yardım tahsisaündan bir şey beklemiyorum. Yeni barem kanununda tespit olunan dereceye göre maaşım 100 liradır. Fakat umumî şekilde ittihaz olunan prensiplere nazaran maaşımı ahbiîmekliğim için senelerce ıntizarda bulun maklığım lâzım geliyor ve bana an cak 75 lira verihyor. Beşten fazla çocuğu olan babaların hakikî maaşları nm verilmesi ve bu ailelerin sefaletten kurtulması için bir karar ittihaz edilemez mi? Maliye Vekâletinin nazarı dikkatini celbetmenizi rica ederün.» BugUn L Â L E sinemasında CLAUDETTE COLBERT DON AMECHE VICTOR FRANCENANNIE DUCAUX •13 ağustos salı akşamı* E I AN/İKLOPEDİ/İ HAYAT Münir Nureddinin 2 nci büyük Konserl YENl PROGRAM ASKERLİK İŞLERİ AZAK Bahçesinde Tavuk meraklılarına Yumurtlama çağına girmiş saf kan Legonr piliçleri ve bir kuluçka makinesi satılıktır. Erenköy Sahrayicedid camii karşısında 119 numarava müracaat. nm. Ankara hapısanesi müdürlüğün kerlik meclisince muayeneleri yaptırılden tekaüd edildım. Maliye Vekâleti mak üzere hemen şubeye müracaat et38 lira 24 kuruş tekaud maaşı veril meleri ilân olunur. 1 336 doğumlu ve bu doğumlularla mesini karar altına aldığı halde Mu Her evde ve bilhassa her muallimin elinde bulunması lâzım hasebat Divanı vaktile jandarma yüz muameleye tâb: tam ehliyetnamelilerden 10 cildlik büyük eser. Bir eser ki başlı başına büyük bir kütübliseyi bitirip daha vüksek okula devam başılığından tensıkat dolayısile çıka hane tnahiyet ve kıymetini haizdir. Noksan cüzleri yeniden rıldığım vakit aldığım 31 lira mükâ etmivecek olan yüksek okulları terkebasılarak yeniden nıükemmel cildli bir kaç yüz takım vücude denler. fatı iade etmemış olduğum bahanesile getirilmiştir. Malzeme pahalıhğı neticesi takım fiatı bir parça 2 Bunlardan 325. 326. 327. ilâh doBursa (Hususî) Artık kış yaz U bu maaşın tahsisıne mâni oldu. Mukâartarak 35 liraya tespit edilmiştir. ludağa çıkmak, gönüllerde hasretle ya fatı iade etmesem tekrar memuriyete ğumlu apkerlik kanununun 35 inci madMekteblere ve hüviyetleri resmî vesika ile musaddak öğdesine göre 29 yaşmı dolduranlardan tan bir ideal oldu. Yurddaşlarm bu sıh tayin edilebilır miydim. Onu ikinci deretmenlere bersabık 2,5 lira tenzilât yapılmak esası muhafaza fa da vermeğe razıyım. Maaşımdan tahsillerine devam edemiyeceklerinden hat kaynağından faydalanmak yolunda. edilmiştir. bunların tam ehliyetnameüleri bir ohiçbir fırsatı kaçırmadıklarını görüyo kesilmesini istiyorum. Muvafakat et kula müda\'im olsa dahi bırakarak heruz. Bu rağbetin bize anlattığı tek ma miyorlar. Bu ceremeyi toptan ödemem Siparişler, posta parası matbaaya aid olarak gönderilir. men şubemize müra'aat edeceklerdir. na; dağ ikliminin ve tabiat güzellişinin ımkânı da yok. Sefil ve perişan bir *** Müracaat yeri: Cumhuriyet Matbaası (Kitab Kısmı). insan vücudü üzerinde yaptığı hariku haldeyim. Alâkadarların bu işi hal Üsküdar Askerlik şubesinden: lâde tesirin herkesçe tamamen anla^ıl için bir formül bulmalarına tavassut Lise ve muadili ve daha yüksek oetmenizi dilerim.» mış olmasıdır. kullardan mezun olanlar askerliklerini Gerçi, yurdumuzun her tarafında bü Demiryallan umum müdürlüğü • yapmadan memnriyet alamıyacakların yük ve güzel dağlar vardır. Fakat hunnün nazarı dikkatine dan 939 940 ders yılında bu eibi olartn arasında hiç biri Uludağ kadar Zonguldak limanında «Çaydamar» kullardan mezun nlup da son yoklaması 12 lira değer takdir edilen Gebze Fidanlığı bağmın bu yılki üzüm hususî ve müetesna vasıfları haiz değıl romorköriinde Abdülkadir Günal im yapılmamış ve askerüğine karar verilmahsulü 12 ağustos pazartesi giinü saat 13 te Oebzç Belediyesinde ve dir. Uludağ, başhbaşına bir âlemdir. Bu zasile: memis olanların yoklamaları Beşiktas 64 lira değer biçilen Göztepe Fidanlığı Koleksiyon bağının üzüm mahâlemin içinde otel, yol, telefon, elektrik «29 temmuz pazartesi günü Çatalağ Askerlik şubesinde acılmış olan askerî sulü de 14 afustos çarşamba günü saat 15 te mahalîinde pazarlıkla sagibi medenî ihtivac ve vasıtaların her bi zmdan trene guç yetiştiğim için bilet kur'a meclisinde ağustosun yirminci tılacağından isteklilerin pey akçelerile birlikte sözü geçen yerlerdekl ri mevcuddur. Ustelik. deniz kenarmdar. almamıştım. Memur 27 kuruş ceza ve eiinüne kadar yapılacaktır. Liseden meKomlsyona müracaatleri. (7043) birdenbire 2500 metreye yukselmiş bir receğimi söyledi. Derhal parayı tediye zun olanlar ve yüksek tahsilini terketarıza olmasının verdiği fevkalâde elek ettim. Makbuz istedim. «Hacet yok!» miş bulunanlardan şubemize bağlı okurtrikiyet hassası, bol güneş, her zaman cevabıru aldım. Israr ettim. «İstasyon lann "menınivet kâğıdlarile birlikte bi• ^ ^ • " ^ ^ ^ ^ " • " Lâpseki «••• ınevcud bol kar ve kuvvetli bir üitravi memurundan alırsın!» dedi. İstasyon rer fotoğrafla hemen şubeye gelmeleri '. I ilân olunur. Her eczanede bulunur. yole, yalnız Türk vatandaşlarını değil, memuru da işi savsaklayarak yirmi 22 ağustostan itibaren bir hafta müddetle hayvan ve ticari emtia bütün yabancılan dahi cezbeden Uluda dakika bekletti. Sonra da tgit beş kusatışı yapılacaktır. Bu müddet zarfında büyük pehlivan güreşleri Kadıköy Askerlik şubesinden: ğın mümtaz vasıflarıdır. Zayi Marsilyaya gönderdiğim 1600 ruşluk pul getir!» emrini verdi. Verolacak ve pehlivanlann derecesine gore mükâfat verilecektir. AyLise veya muadili ve daha vüksek o balya kendire aid 4026, 4027 ve 4029 nuDağın bu üstünlükleri, sadece bizim diğim paranın makbuzunu almak için rıca Çardağın doktorlarca takdir edilmis kum banyosu da mevcudkullardan me7un olanlar, askerliklerini marah menşe şehadetnameleri zayi olindî mütalea ve takdirlerimizle değil. bu ne müşkülât! Vapurlarda ve sairedur. Gelecek misafirlerin Istirahati temin edilmiştir. bütün salâhiyettar doktorlann ve yade olduğu gibi hazır ceza pusulaları yapmpdan memuriyet alamıyacakların duğundan yenilerini alacağımdan eskidan 939 940 ders yılında bu eibi okul lerin hükmü olmadığı ilân olunur. • bancı mütehassısların verdikleri hü yaptırılamaz mı?» lardan me?un olup da tahsiline nihaİstanbul Selâmet Han No. 12 kümlerle bir hakikat halini almışhr. Nisantaşında harab bir sokak vet verecek ok'trların son ynklamalan Sıtkı Yücel Buçün, Uludağda mevcud tesisatm uNişantaşı Hacımansur sokağında Mah B^rikfas Arkçrlik subeeinı'o Vun'larak murai ihtiyac ve rağbetin yüzda bırini mud Örencik imzasile: askerlik meclisinde 5 20 ağustos 940 ta de karşılayacak vaziyette bulunmadığuu cSokağımızın hali berbaddır. Ker yanılacaktır. sbylemek. buraya daha nekadar insan tarafı 3 0 4 0 santim derinliğine kaBeyoğlu Büyük Parmakkapı tramMıktarı Değeri E ş y a n ı n c i n s i Bu on beş fünlük müddet içinde kaemeği ve para harcanmak lâzım fcldi dar çukurlarla doludur. Çoluk çocuk. nun* bir mazerete dayanmaksızm bu vay durağı N'o. 117 Kilo Gram Lira K. ğini anlatmak bakımmdan çok dıkkate hatta büyükler yürürlerken her anmecli=e müracaat etmiven'.er hakkında 5406 2188 98 Cilâlı mavun ağacmdan kapı ve pencere P. PANOSYAN şayandır. Bugünkü dünya vaziyeti, şim düşüp bir yerlerini kırmak tehlikesine kanunî muamele yapılacaktır. 1367 1767 52 Pirinçle müretteb mavun a ğ a c m d a n lavabo 292 357 68 Mavun ağacmdan dolab, lavabo üstü ve çerçedilik Uludağda yeni tesisatın yapılması maruzdur. İmkânı varsa Beledıyemizin Tiitiin ikramiyeleri vesi ve ayaksız iskemle na imkân vermiyecek bir safhadi ol sokağımızın kaldırımlarını tamir et Üsküdar Askerlik şubesinden: 1030 2479 Mavun ağacmdan deri ile müretteb sandalya, makla beraber bu lüzum ve zaruretin e tirerek bu acıklı halin önüne geçmemusamba ile müretteb ağac masa ve kanepe. Üsküdar Askerlik şubesinde kayıdlı sas itibarile kabul edilerek oı^ j[are t en sini dilerim.> Beyazıd Çadırcıtar No. 27 de 75 161 62 Cilâlı pirinç lavabo ve kol müsaid bir zamanm hululönö bekle Üskiidar mahnadürlUğünün naza ve derece üzerinden harb malulü subay ve eratla şehid yetimlerine 940 yılı tüUğur hanı actle kitalıktır. 146 59 66 Mavun a ğ a c m d a n bolme ve cam çerçevesi m*kten başka çare yoktur. Fakat işiü• n dikkatine tün bev'iye ikramiyesinin tevziatma 219 461 65 Keten mensucat ile mamul muşamba pencere Her gün ayni yeıde sahibine yoruz ki: Sıhhat Vekâleti, mem'.ekette Karamanda mütekaid Ali Rıza Gür 12'8'940 pazartesi gününden itibaren aperdesi. ,' müracaat bir sanatorvom inşası için Toroslarda. can imzasile: şafiida yazılı tarih ve günlerde askerlik 192 56 23 Ağac k a p a k h sırlı demirden abdesane küveti İlgazda tetkikat yaptırmktadır. Süphe«Karamanda yerleşmeğe karar ver şubesinde başlanacaktır. İzdiham ve ka300 292 Yün keçeden paspas (hurda) siz, Sıhhat Vekâletinin Uludağı en başdiğim için İstanbulda Üsküdardan al rışıklığı mucib olmamak üzere ashabın 44 500 138 37 Boyalı pirinç n u m a r a h etiket ta olarak ele alacağı muhakkakıiı*. Çünmakta olduğum tekaüd maaşımı bu pününde müracaat etmeleri ve dört a35 300 52 71 Koko elyafından temizliğe mahsus fırça kü, memleketin en kesif bir nüfus mmraya çevirtmek istedim. Üsküdar Mal ded vesika fotoğTafi ve ikramive tevzi 304 2118 20 Sun'i ineği havi yün ipliği takasında bulunan Uludağ, bu kesafet müdürlüğüne istida ile müracaat et cüzdanları ve resmî sened ve ranorlannı 28 220 Alıcı radyo cihazı AYBERK merkezlerine yakın ve buralara muhtetim. Son olarak Emlâk Bankasına mart, ve nüfus hüviyet cüzdsnlarım da bir 294 2588 30 Arişi pamuk yün mensucat 1 lif nakil vasıtalarımn işlediği deniz ve Haydarpaşa Nümune hastanesl nisan, mayıs maaşlarımı kırdııdığım likte gptirmeleri ilân olunur. 2 250 105 65 ipekli pamuk kadife kara hatlarile bağhdır. Evvelâ bu cepgöz mütehassısı 12 8 '940 pararlesi, 14 '8 '940 çarşamba I halde, haziran. temmuz, ağustos maaş220 503 30 Demir vinç (kriko) • İstanbul Belediyesi karşısında heden bile Uludağ. diğerlerine tercih elarımı almışım gibi bir yanlışlık vu gürleri subaylara. 6 84 90 İpekli pamuk mensucat [ Saat 3 ten soma. Tel: 23212 dilecek bir merkezdir. Kaldı ki; iklimi19 '8 '940 pazartesi. 21 '8 940 çarşamba kua gelmiş. Bunun düzeltilmesi için 220 67 32 Kaba demir m a m u l â t ı boyasız . • nin, bütün sıhhî şartları ihtiva ettiği 6 haziranda Üsküdar Malmudüılüğüne ^ünleri erlere. 160 1652 Yün mensucat sabit olduktan sonra böyle bir sanator tekrar istida ile müracaat ettim. O zaİOPERATOR 26'8'9iO pazartesi 28 '8 940 çarşamba 42 705 98 > » yomun Uludağda yapılmayıp. henüz ik mandar.beri hiç bir cevab alamadım. günleri de şehid yetimlerine. 174 1786 83 »> limleri Uludağ kadar etraflı bir surette Çok müşkül bir vaziyetteyim.> *** 87 996 06 »> tetkik edilmemiş olan diğer dnğlarda 6 200 80 85 > » Kartal A^kerlik şubesinden: Felâketzede Demiryol memurları yapılması faydalı bir netice verebilsîn. 501 485 47 K a t r a n l ı kendir sicim Doğum ve Kadın hastahklan 940 senesi tütün ikramiyesi gelmiştir. Erzincan zelzelesinde felâkete uğraEğer memlekette bir sanatoryom yapıl214 321 94 Bakır tel mensucat mütehassısı Şubemizde kayıdlı buîunan sakat subav mak isteniyorsa bunun kurulacsâı en yan demiryolu memurlannm imzasile: ve erlerle şehid yetimleri ikramiyelerini 213 500 264 05 Yaldızlı porselen sofra takımı Cağaloğlu, Nuruosmanlye «Ysralarımızı ve rahatsızlıklarımızı almak ü^ere 4 aded fotoğraf ve vesaikmuvafık ve elverişli mıntaka Uludağ ol676 500 1572 07 Çinko mahfazalı renkli cam traş tası caddesi No. 22, Mavi yapı tedavi için İstanbula getirildik. Bir lerile birlikte her eün zevalden evvel şumak lâzım gelir. 677 2127 29 Basma pamuk mensucat Telefon : 22683 kısmımız da Haydarpaşaya tayin cdil beye gelmeleri ilân olunur. 35 1430 25 Pamuk mensucat Musa ATAŞ dik. Rahatsızhğı bir aydan fazla sü *** 204 500 1170 99 İki katlı yün ipliği bobine sarılı renlerimizin maaşları kesüdi. Halbuki 28 600 66 09 İpliği boyalı fasoneli P . mensucat B^vkoz Askerlik şubesinden: 3773 numarah kanun mucibince ikişer 44 661 Yün mensucat Mp'ul subay ve eratla şehid yetim aylık avans almaya hakkımız vaıdı. 614 300 101 07 Hayvanî peynir mayası lerinin 940 tütün ikramiyeleri tevzi edi12 8 4 & 6 Î 8 9 Cildiye ve Zühreviye mütehassısı Onlar da verilmedi. Demiryollar U 14 500 229 25 Yün mensucat leceginden şubemizde kayıdlı malul suBeyoğlu Yerli Mallar Pazarı karrrum Müdürlüğünün nazarı dikkatini 1 bay ve eratla sehid yetimlerinin 12, 14. 345 106 07 Dökme font boru şısında Posta sokağı köşesinde I celbetmenizi dileriz » 1178 526 70 Sargılık kâğıd 16 ağustos 940 günleri öğleden sonra Meymenet apartımaru. Tel; 43353 j 2 B B 183 145 75 Ağac metre (katlanır) Bevkoz Kavmakamlıeınrla toplanacak 8 B l 167 271 27 Yazıh mukavva k u t u Ankara Borsası 7/8/1940 76 112 60 Sütten yağ çıkartma makinesi (kurulmamış) 4 fl B Açılış Kapanış ÖLÜM 98 57 35 Demirden elektrik tertibatlı makine v a n t i l i t ö r ü 6 B |B Londra 1 Sterlin "" 35 300 198 03 Perdelik pamuk t ü l Güzel San'atlar AkaHemisi muallim ve Nevyork 100 Dolar SOO'IE 6 B 23 265 Alıcı radyo cihazı taiebelerile san'atkârlara: TESİSATI Paris 100 Frank SİİO'ZE 651 679 60 Üzeri resimli ve yazıh kesilmiş mukavva kutu 7 Giiıel San'atlar Akademisi müdiirlüB B| B Milano 100 Loret S6Z'E Pek az kullanılmış bir aded ga10 122 05 Pirinçle müretteb selloid yaka düğmesi ijünden: Cenevre 100 Isv Fr SZ9"0 8 |B raj kompresörü ile bir aded sabit 84 500 478 15 Bavtarlıkta müstamel nikel cilâlı demir kerMüstakil Ressam ve Heykeltıraslar Amster 100 Florin İ'JZL'IZ benzin tevziat tulumbası satılıktır peten 9 |B Birliğine men=;ub san'stkârlardan >kaBerlin 100 Rayşm ~ Taliblerin Galata posta kutusu 76 500 1400 11 Safi yün mensucat demi afis atölyesi muallimi Mithat Ozar 06'SI 1258 e vazı ile müracaatleri. 2952 884 28 168 aded demir kriko kısmen kolları yoktur. Soidsn sağa: ' Brüksel 100 Belç. F 7 8 '940 tarihinde vefat etmiştir. Cena100 Drahmı ~ 1442 17601 50 İüek miktarı 9 20 den az ipek çizgili P. m e n 1 Herkesle alay eden. 2 Bir emir, Atına zesi 8 '8 940 persembe günü saat 16 da 100 Leva W* sucat bir harfin okunuşunun tersi, aza. 3 Sofya Harbiyedeki Fransız hastanesinden kalPrae 100 Çek Ki Sİ66'O 1057 51037 9» 50 den fazla 75 ten az ipekli P. mensucat Asksrî bir kıt'a kurnaz. 4 Bir kadın dırılacak ve namazı Tesvikiye camiinde "~ 759 337 95 Adi demir tel ismi. 5 Zamanm kısımlanndan, geri Madrid 100 Peçeta kılınd'ktan sonra FeriVöv me7arlıe'TiR ~ ~ gönderme. 6 Ambar, bir hayvamn Varşova 100 Zloti 85 55 32 Bassız cilâ'ı demir çivi defnedilecpktir Mi'PİHm ve san'atkâr ~" kıs'ağı. 7 Tersi bir miktar ifade eder, Budapeş 100 Pengö 64 2924 İpekli pamuklu perdelik tül Evinde hocasız biçki öğrenmek bütün meslektaFİarile taleVtelerinin meZS'62 geniş. 8 Ziya, uyandırma. 9 Bir Bükreş 100 Ley 23 800 373 20 Demirden makineli ustura jilet yedek bıçağı istiyenler için Şükrü Canal tarafınrasime iştirakleri rica olunur. Belgrad 100 Dinar edat. büyük anne. 21 65 24 Sekersiz sun'i meyva usaresi dan yazılmıştır. Birinci cildi 2, ikinYokoha 100 Yen 11 300 185 60 Gayrimezkür uçan yağ Yukandan aşağıya: ci ve üçüncü cildleri ikişer buçuk Dahiliye Vekâleti muhasebe müdürü 'WT 23 58 Romi ile karışık sellofon dokuma 1 Kendini büyük görmeyen. 2 Stokho. lOOİsvecK liradır. 3 cildi birden 5 lira. Kdib Günelin kavnnvalidesi ve Sun'ullah Moskovs 100 Ruble *2'S 303 1513 51 Pamuk havlu ve bornozluk P. mensucat (top bir yemiş. rüşvet veren. 3 Bir işin Saüş yeri: Besiktaş Akaretler Hamdi Tekyelinin büvük validesi, AhESHAM VE TAHVİLÂT halinde) tam yapılma amanı, bir sıfat edatımn Dibek sokak 1 2 numarada Şükrü med Bey zade Emin Bev refikası Avse Sıvas Erzurum 2 20,01 ter?i. 4 Yavaş ve ibtiyath davranma. 124 648 22 Top halinde pamuk masa örtüsü Canal. Bedeli bu adrese gönderildi Gürahn vefatını teessürle haber aldık 20,01 parcanın tersi. 5 Bir emir, havret eSıvas Erzurum 3 169 165 35 Yapıstırmağa mahsus m ü s t a h z a r a t (nebati) ğinde posta ile gönderilir. Ayrıca: Kendi«ine Allahtan rahmet diler ve kedatı. 6 Pibi uzak. 7 Bir yıldız. bir 430 2154 30 Yün ipliği İstanbul Ankara caddesinde İnkıderdide ailesine taziyet eyleriz. savı. 8 Fena değil, eski sürjfün yer338 3885 » mensucat lâb, Ankarada Akba kitabevinde lerinden. 9 Denizin açık yeri, bir har17 170 1238 24 Kâğıda yapıştırılmış ipek mensucat örnekleri MEVLİD bulunur Rae'd Rıza tiyatrosu fin kunuşu. 142 2314 60 Rugan deri Izmir Nafıa fen memurlarından M. Ali Evvelki bulmacarnn halledilmi? ş«kli 102 55 09 Sırlı demir banyo Halide Pişkin beraber Çetinayın merhume valideleri Lutfiye Diplomalı mühendis, kimyager 38 51 80 Boyalı demirden yazıh resimli reklâm 8 ağustos persembe günü akşamı KaÇetinayın ruhuna ithaf edilmek üzere ve ecnebi lisanları bilen bir bayan 517 500 1159 Pamuk ve lâstikle tecrid edilmiş elektrik dıköv Süreyya bahçesinde. 9 8 940 cuma günü, cuma namazını mükimyevî maddeler fabrikasında 1 kablosu. (Yatakh Vagonlar Kontrolörü) teakıb Aksaray Valide camii şerifinde yahut lâboratuarda, Münakasa Gazetesinin 29^7/940 günlü n ü s h a s m d a ilân edildiği üzere Vod\il 3 perde Hafız İdris, Hafız İbrahim ve Hafız MeT tŞ ARAYOR Heyet he persembe akşamı Kadıköy vukarıda kilo, değeri ve cinsleri yazıh eşyanın satışları 14, 16, 19, 21, 23, cid taraflarından Mevlidi Şerif kıraat edi (Kimyager) rümuzile İstanbul lecektir. Merhumenin dostları ve hayır Süreyya bahçesindedir. 26 ve 29/8/940 günlerinde Sirkecide Reşadiye caddesinde Halı antreposu 176 posta kutusu adresine yazılması. sevenlerin teşrifleri rica olunur. dahilindeki Gümrük Satış Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliblerin ihale SADt TEK günlerinde saat 12 ye kadar 2490 sayıh k a n u n d a yazıh vesikaları ibraz işçi aranıyor TİYATROSU eyleyerek % 7,5 pey akçelerini vezneye yatırmış olmaları lâzımdır. İhale Beyo^lu Halk Sineması Beyoğlu Parmakkapı Telgraf Bu gece günlerinden evvel 3 gün zarfında sabah saat 9 dan 12 ye k a d a r alıcılar Bu gün saat 14 te kak 9, 11, 13 numarah Havlu fab3ostancı İskele kaeşyaları ambarlarında usulü dairesinde görebilirler, bu esyadan maada. 1 Lorel Hardi: Hindistanda rikası için işçi aranıyor, müracaat einosunda her gün müteferrik eşya satışı yapılmakta olup listeleri salon ilân t a h edilmesi. Süt kardeşler 2 Korkusuz kaptan tasmda asılıdır. Telefon.: 23219. (6802) Vodvil 3 perde 3 Miki Tel: 40574 Uludağın hususiyeti Bilçri ve tecriibeye sahib sabık bir BAŞ MUHASEBECÎ UrafınŞubeye davet dan kendi mes'uliyeti tahtında ve Eminönü Yerli Askerlik şubesinden: 30 liradan itibaren her nevi muBir tekaüdün derdi Aşağıda yazıh maddelerdeki evsafı hasebe tutar idare ve tanzim etHalic Feneri Merdivenli sokakta Şev haiz tam ehliyetnameli okurlar 5 ağustos Istanbul ki Ozan imzasile: 940 tan 20 ağustos 940 a kadar Besiktaş mektedir. Alâkadarlar «Ben yetmiş beş yaşında bir ihtiya Askerlik şubesinde teşekkül eden as P. K. 283 adresine müracaatleri. Burada güzel bir sanatoryom yapılması duşunuluyor Asma Fidanlıkları Alım, Satım Komisyonundan: ÇARDAK PA1VA1 İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Gümrüklerdeki sahibsiz eşya satılıyor ASRÎ DANSLAR Kiralık Han f Göz Hekimiı IURİFEHMİ RIZA UNVER Günnn Bolmacası 1 1 B SATILIK Benzin deposu •1 Bıçki Dersleri J ĞİEİRİDİAİNİLİIİK ÂlVİÂİRİBİAİtlLİE BİAİHİAİMİAİBİIİS AİNİIİMİ1İKİBİKİ1 R | İ IB İBİLİBİİİBİF DİBİEİGİOİÎİSİTİI 1İGİBİRİBİZİBİAİL Nİİ İ K İ A İ R İ A G İ U İ A IİYİAÎMİAİNİAİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog