Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 8 Ağustos 1940 Millî piyango dün Fener stadında çekildi 40 bin liralık ikramiye 102033 numaraya çıktı, 49931 numara da 10 bin lira kazandı Doğru değil mi? Ekmeğin çeşnisi artık tespit edilmelidir! Belediyenirs alâkadar şubesi aylardanberi muhtelif ekmek çeşnisini vücude getirmekle meşgul olmaktadır. Gün gecmez ki, gazetelerde yenı bir halitadan bahsedılmesin. Bunu fırsat bilen fınncılar. ekmekleri. gitgide kendilerine daha ucuza mal olacak sekilde kahtesini bozarak çıkarmaktadırlar. Hele son zamanlarda en merkezî semtlerden, gözönünde bulunan mahallelerden tutun da en ücra verlere varıncıya kadar hamur olmıvan hâs ve nefis ekmek bi'lmak imkâm ortadan kalkmıstır. Anlasıhyor ki. BelecMvpıin alâVadar subesinin zamammızdaki vaziyete göre ne tarzda bir ekmek halitası vücude aetirmek i=tivorsa, onu tavin ve halitanın vasıflarmı tesnit etmesi zamanı eelmiş. hatta geçmiştir büe. Yoksa bu isin uzama.smdan ancak finncılann kesesi istifade ve halkm rridesi zarar gör''T Hivoruz. Yeni ticarî müzakereler l Dün bir fotografhaneden yangın çıktıJ Sağda minımini bir yavru, numara dolabmın duğmesine basıyor, solda, çekılen numaralar ilun ediliyor Bunu müteakıb numaraların çekilmeMillî Piyangonun ağustos keşidesi dün «at on sekizde Kadıköyünde Fenerbah sine başlanmış ve şu numaralar ikramiye çe stadında yapılmıştır. Otoraaük do kazanmıştır: lablarla İstanbulda ilk defa piyango çe40 bin lira kazanan kilmekte olması, halkm alâkasmı bir 102033 misli daha artırmış bulunduğundan keşide, bütun tribünleri dolduran on bin10 bin iira kazanan lerce halk huzurunda yapılmıştır. 49931 Merasime şehir bandosunun çaldığı 4 bin lira kazananlar İstiklâl marşile başlanmış, bunu müteakıb Millî Piyango idare heyeti reisi 43689 3768 Florya da dahıl olduğu halde bazı Nihad Ali Üçüncü kürsüye gelerek halplâjlarda duhuliye %Te kabine parasın 2 bin lira kazananlar kın Millî Piyangoya karşı gösterdiği adan başka bir de «gardrob parası» adile lâka ve rağbete teşekkür etmiş ve söz45055 58910 131443 adam başına on kuruş alındığına dair lerine şöyle devam ermistir: Bin lira kazanan numaralar Belediyeye şikâyetler vaki olmuştur. « Unutmayımz ki. bir Millî Piyango Bu paranm alınmaması için Belediye ta3188 5993 10140 11504 19618 bileti alırken sadece sizi daha çok refarafından alâkadarlara emir verilmiştir. 29241 34575 35896 36816 38079 ha götürecek bir servet kazanmak ihti39290 3943S 39981 42681 52771 malini düşünmiyorsunuz. Ayni zamanBundan başka, plâj büfelerile kazino56992 67150 69386 78474 78691 da hava kuvvetlerimiz için de miıhim larda halen yeni tarifelerin tatbik edil8İ049 86620 86918 96865 103336 bir yardımda bulunuyorsunuz. Sizin mediği ve halkın göreceği yerlere bu 110157 124374 129725 130896 136011 için talih kuşu. vatan için tayyaredir tarifelerin asılmadığı anlaşılmıştır. BeEğer sizin bir liranız ve yahut iki lira13S238 144015 151708 152709 159534 ledive müfettisleri bundan sonra yapanız mukabilinde servet sahibi olmanız 16S858 184973 185476 186355 186880 caklan teftişlerde bu hususta da kazino bir ihtimalse, piyango vasıtasile hava Bunlardan baska 524 le nihayet bulan ve plâilan sıkı bir kontrol altında bukuvvetlerine yapılan yardım bir ihtimal biletler yüzer lira, 13 le nihayet bulan lunduracaklardır Bazı kazino ve lokandeğil. bir kat'iyettir ve bir nakikattir. biletler sekizer lira, 4 le nihayet bulan talarda yemek yenmediği ve konsomasBu itibnrla Millî Pivango ifadesinin biletler üeer lira ve sıfırla nihayet bu!an biletler de ikişer lira kazanmışlar yon vapılmadığı halde garsonlarm fazla terkibini ikiye ayırmak lâzımdır. Bir yazdıklan ve eene garsonlann «bize avbiletin kazanma ihtimali (piyanpo> dur. dır. (•40 000) lira ka7anan bilet Edirne ve rıca garson ücreti verilmiyor» şeklinde Fakat vatana yapılan hizmet (millî') dir. Onun için buna Millî Piyango ismi ve Ankarada, (10 000) lira kazanan tam bi sözlprle. müşterileri garson parası verrilmistir ve sözlerine hecinize bu yeni let İstanbulda. (4 000) lira kazanan bilet meğe mecbur ettikleri görüldüğıinden çekilişte en iyi talihler dilerim. Top İmıit. İstanbul. Ünve. Mer/ffon. (2 000) Beledive müfettisleri bu Rİbi müessesplardaki numaralar cebinizdeki biletlerin lira kazanan bilet Bursa, Zile, Lâpseki. leri ce?alandırmağa baslamıslardır İlk İrmr ve İstanbulda satılmıstır. defa olarak Büvukderedeki Canlıbalık nnmarası olsun.» kazinosuna bes lira ceza kesi'mistir. Doçriı değil mi? J V. Belediyeye yapılan haklı şikâyetler Çingeneler arasmda Canlıbalık Kazinosuna belediye ceza kesti SEHiR CMun ve kömür stoku Belediye İktısad mudürlüğü İstanbulda mevcud odun ve kömur depoların daki stoklan tespit etmek üzere tetkiklere başlamıştır. Odun ve kömür mik tarı iki güne kadar tayin edilerek Fiat Murakabe komisvonuna verilecek. avni zamanda azamî fiat seviyesi de tespit edilecektir. Vesaiti nakliye kazaları azalıyor Bplediye tarafından hazırlanan biı istatistiğe göre otobüs komisyonunun faalivete geçtiği ilk senedenberi aldığı tedbirler savesinde. şehirdeki vesaiti nakliye kazaları mühim miktarda azalmıstır. 930 senesinin hariran ayında 58 hafif, 5 ağır yaralı ve iki öliim vak'ası. avni senenin temmuz ayında 63 hafif. 8 ağır yaralı, 4 öiüm vak'ası oldueıı halde. bu sene haziran ayında 36 hafif. bir ağır yaralı, bir ölüm vak'ası, temmuz avnda 40 hafif, üç ağır yaralı ve bir ölüm vak'ası olmuştur. Kazalann en çok Bankalar caddesüe Karaköv Tophane arasındaki Necatibev caddesinde vuku buldtıeu anlasıl mıs+ır. Komisyon tarafından görülen mahzura binaen bu iki caddeden otobüs eprmesi menediimistir. Sırkecıde Hamidiye caddesınde 53J9 numarah binanın üst katında 60 yaş larında Yani Alyonidism Z?fer fotografhanesinin caddeye nazır köşe kısmında dün yangın çıkmıştır. Fotografhanenin ahşab oluşu ve içerıdî fılim ve ecza gibi parlayıcı maddelerin bulunması ateşi süratle genişletmiş ve bir aralık ateş yandaki İzmir oteline sirayet etmistir. Etfaiye derhal yangın mahalline gelmis ve 45 dakikalık devamlı bir çalışma neticesinde yangını sön dürmüştür. Fakat bu müddet zarfında fotograf hane hemen tamamen ve İznıir otelinın ufak bir kısmı yanmıştır. Binanm sahibleri dört beş kişidır ve dörtte bir buçuğu sigortahdır. Yanan fotografhane ve içerisindeki eşya si gortasızdır. Zabıta yangınm sureti vukuu eira fında tahkikata baslamıştır. İT Beyoğlunda Çakmakhüseyin ma hallesi Pehlivan sokagmda 14 numaralı Cevherin evinde teneke ıçeıısmde duran söndurülmuş kdmürlenn tutuşması neticesi yangın çıkmışsa da komşular tarafından söndürülmüştür. Kahiredeki lngiliz umumî karargâhı tarafından 6 ve 7 ağustos tarihli resmi teblığler narbın Akueni^le Hınd Okjanusu arasındaki geniş sahada ciddileşmiş olduğunu açık olarak bildirmektedir. 6 ağustos tanhli Ingıliz tebliğine gdre Italjanlar üç koldan lngiliz Somaiisi uzennc taarruza geçmişlerdir. Ingıliz Somaiisi Bahriahmer ve Babülmendeb Bumanya ile aramızda ticarî münase mal mubayaa etmek üzere son günlerde boğazı sahilinde bulunan Fransız Somabatm daha fazla inkişafı, gerek Ruman bazı Alman tacirleri gelmektedır. Bu iisi le Hind Okjanusu sahilindeki Italvanın bizden yeniden bazı ihrac Tiadde tacirler Türk tacirlerile temasa geçer jan Somaiisi arasmda olup Aden körfelcrımizi alması, gerekse bu mcmleke*ten ken dığer taraftan ihracatçılar doğru zinın ccnubunu teşkıl etmektedir. Arkayeni mubayaatımız için bugünlerd»; yeni dan doğruya Alman ithalâtçılarile mü sı Habeşistandır. müzakereler yapılacaktır. Bu müzakere n&sebettedirler. İthalât tecirleri de Al İtaljanlar bu taarruz hareketlerile ler için Rumanyadan bir heyetin mem manyaya siparişler vermişlerdir. Ingıliz Somalisini ede ederek Aden korleketimize gelmesi beklenmektedir Yunan balıkçı gemileri gelmeğe fezinin sahiUerine yerleşmek istiyorlar. Yeniden yapılacak müzakerelerle. bafladı Sonunu getirebildikleri takdirde Aden Bükreşte son defa akdolunan anlaşmi Yunan balıkçı motörlü ve yelkenüleri korfezinde İngilizlerin elinde karşıki i'.e bir hayli genişlemiş olan Türk tekrar limanımıza gelmeğe başlamışlar Arabistan sahilinde Aden limanı ve Rumen ticarî münasebatmın daha zi dır. Bunlar balık almaktadırlar. Bu se körfczin ortasuıdaki Sokotra adası kalayade inkişafı temin olunacaktır. beble taze balık ihrac piyasası tekrar a caktır. çılmıştır. Memleketinıize gelen Alman Ilalyanlar ajnı zamanda Eritre ve Dün yamlan ihracat şimalî Habcşistandan Sudana doğru ilertacirleri Şehrimizden dün 100,000 liraluc ihra liyerek Nilin Hortum'da birlesen kollaYeni Türk Alman ticaret arıkşmaıına sokulmak istiyorlar. Fakat bu hastndan istifade ederek memleketimİTden cat yapılmıştır. rekellcrdcn her ikisi de harbin neticesi iuerinde kat'î bir tesir yapacak değildir. Binaenalejh 7 ağu4os tarihli Ingilia tebliğinde haber verilen taarruz haztrKurşunlu medresede Bazı kimselerin piyasa lığı daha bü>ük ehemmiyeti haiz olakavga oldu, bir adam da faal bir rol oynadığı caktır. Bu tebliğde Bingazi hududunda mühim İtalyan kuvvetlerinin tahşid esöyleniyor karısını ağırca yaraladı dildiği, lngiliz yüksek kumanda heyeti Altın fiatları. son günlerde gene yük larafından haber alındığı bildirilmiş ve Fatıhte Kurşunlu medresede evvelki gece bir ağır yaralama olmuş, Çinge selme temayülü göstermekte ve ovnak İngilizlerin aldıklan tedbirler dahi şu neler arasında olan bu hâdisede karı bir şekil almaktadır. Fiatların hergün suretle izah edilmiştir: «Yakın bir tabılhassa arruz beklemek lâzımdır. Fakat İtaljausı Ayşeyi bıçaklayan sepetçi Ras,m. bir kaç defa duşup çıkması dun Adliyeye getırılerek tevkıf olun nazarı dıkkati celbetmektedir. Dün sa lar Ingilizleri gafil a\lajamı>acaklardır » İngilizlerin karşılamağa hazır bulunmustur. Sultanahmed birinci su'h ce bah pıyasada külçe 24 ayar altın 245 zasındakı sorgusunda, Rasim, ne yapkuruştan satılırken akşamüzeri 2T0 dııklan bu İtalyan taarruzunun son hetığının farkında oımadığını söylemiş kuruşa yükselmiştir. Resad tuğrah li ctefi Süvejs Kanalıdır. Bu kanal mıntaralar da dün 21 90 dan muame'e gor kası İngiliz İmparatorluğu için Bu.Mİk tır. müştür. Piya.sada gerek külçe altın ge Britanya adasına yakın bujük ehemnüHâdisenin sebebine ve nasıl oldıığu rekse altın liranın bazan günde bir kaç >eti haizdir. na gelince, aynı medreserün bir başka defa inip çıkışı bir kaç kişinin işi olaBunun için İngiltcrenin meslckten yebolmesınde oturan Yaşar adl: dcli rak gösterilmektedir. Bunlar borsaya tişmis ordusunun muhim bir kısmı Mıksnlı, evvelki akşam kavun, karpuz, kote olmıyan altını isiedik'eri şekılde rakı, ekmek tedarık edip, Rcsimin fiatlandırmakta, ellerindeki fazla altını sırda ve Filistinder bulunuyor. Bu ni?abölmesine geçmış. Eli, kolu dolu gelen sabahları piyasaya arzederek piyasayı miye fırkaları A\ usrralya ve Yeni Zemısafiri güleryüzle karşılamışlar. Ra istedikleri kadar düsürdükten sonra bu land dominyonlarından gelen, gene İnunsuruna mensub ve çol simın, karısı Ayşeden başka, kendile düşük fıattan altın toplamakta ve pi piliz harblerine ahskın bulunan fırkalarla rile beraber yasaynn Güllü isimli bır yasa yükselince çekilmektedirler. lakvive edilmiştir. İtaljanlaruı Sudana de kızları vardır. Mri ile kafalar kızıDiğer taraftan memleket haricine al ve İngiliz Somalisine karşı yaptıkları taşınca, Yaşar, sepetçi Rasime Güllüye abayı yaktığından dem vurmuş. Onu tın kpçtığı kanaati de ileri sürülmekte nrruzlardan maksad İnşiliz kumandannikâhlamak istedığini anlatmış. Ancak. dır Pıyasadan alün toplayan firmaların lığının dikkatini başka taraflara celbectrafında nikâh sonradan kıyılmak üzere hemen Suriyede 35 lira olan altın fiatlanna derek ku\\etlerini Su\eyş o eece Gullu ile buluşmak isteğıni de tamaan b\ı işle meşgul oldukları söy toplamaktan mcnctmektir. ileri sürmüs. Kocasını bırakarak ana lenmektedir. Belki de Süvejse karsı hazırlanan tasile babasının yanmda y a ^ a n Güllü arruz Bii\uk Britanya adasına yapılaMÜTEFERRtK cak bihük hücumu gizlemek ve karşı ve anası Ayşe, bu teklıfe keışı mülâyım davranmışlarsa da, Rasim, hiddettarafı şasırtmak içindir. Belki de her iki Dış Ticaret dairesi reisi ten ateş püskurmüş. Kavun, karpuz hedcfe ajnı zamanda hücum edilecekkesılen bıçağı çektiği gibi her üçıinün şehrimize geldi tir. Eğer asıl hedef Süveys ise şüphesiz de uzerine aülmı=, onlar kaçmış, bu Ticaret Vekâleti Teskilâtlandırma u Almanlar Sicilyaja jakın olan Tıinus kovalamış. Gullü ile Yaşar, soluğu mum madür vekili ve Dış Ticaret daire ve bahusus Bizerte limanı üzerinden medrese a\lusunda alabilmişlerse de. si reisi Servet Berkin bazı meselelerin Libyadaki İtahan kuvvetlerine muavın Ayşe, daha beride yakayı ele vermiş tetkiki için dun Ankaradan şehrimize olarak motorlu fırkalar gbndernıislerve karısını saçlarından tu'an sepetçi. gelmiştir. Teskilâtlandırma umum mü dir. ehndeki bıçağı ona iki defa saplamış. dur muavini Seyda da şehrimize gel Muharrem Feyzi TOGAY Etraftan yetişılmiş, Ayşe güc'.uk'e kur miştir. 1 tarılmış ve Haseki hastanesın ; kaldı Dış Ticaret dairesi reisi dün sabahtan rılmıştır. Bu husustakı tahkıkat, zaitibaren Ömer Abid hanında birlikler bıtaca ve adliyece devam halındedır. merkezinde meşgul olmuş ve Ticaret İstanbul için kabul edilen yeni ekmek müdürü Avni Sakman, Ziraat Bankası tıpi üzerindeki tetkikler ikmal edilmış MAARIFTE müdür muavini Hâmid Tahsin, Takas gibidir. Kımyahane \e diğer alâkadar Limited müdürü Salihle görüşmüştür. ıi'akamlar yenı çeşninm, muhtelif baÖgleden sonra Tiftik ve Yapağı İhracat kımlardan evsafını bulmus.ardır Ya'nız Yüksek Ticaret mektebi Birüği idare heyetinin yaptığı toplantıda Hıfzıssıhha müdürlüğünun mütaleası bulunmustur. 4 sene oluyor henüz almmamıştır. Bu içtimsm srmunda. Tiftik ve Yapağı Maarif Vekâleti, Yuksek İktısad ve Yüzde 50 sert ve yüzde 50 yunıuşak Birlieinin kurulusıındanberi Luğdavdan murekkeb olan yenı ekrrıek Ticaret mektehinin üç sene olan tahsil Ihracat müddetini dort seneye çıkarmağa ka idare heyeti reisliğini vapan SerefecMin çeşnısı, bu ayın on beşinden itıbarea rar vermistir. Bu suretle halen okutul Alemdar riyssetten istifa ettiğini bil tatbik olunacaktır. Yapılan tecruoeler makta olan dersler. dort seneye taksim dirmistir. 8? randımanla ve bır çuval undan 08 edılecek ve müfredat programına, tedekmek çıkartmak esası üzerinden olrisatı takviye edecek yeni ban dersler İthalât birlikleri umumî kâtibleri dün muştur. Yalnız 98 ekmek uerme Tl ekilâve edilecektir. birlikler merkeTİnde, Ankaradan dönen mek elde edilmiştir. Şımdıye kadar bir Bosknnrroiör H»kkı Nezihi Erksonun çuval undan 94 ekmek çıkacak şeki'.de 80 tonluk bir motör battı rivaseti altında bir tonlsntı vaparak u ekmek narkı fesab edilmekte idi. Toprak Mahsulleri Ofisinin yenı buğİzmit (Hususî) Emin kaptanın ıda zun müddet müzakerede bulunmuş day fiatlarıle İstanbulda ekmeklik buğresinde 80 tonluk Aliş ismindeki motör lardır. dsyda 20 para bir yükselme varsa da knmür yüklü olarak Zonguldaktan İsbir çuval undan 94 yerine 98 ekmek tanbula gıtmekte iken, Ağva açıklarınbir müddet evvel ^ da fırtmaya tutularak batmış ve kap Busvadan ihrac olunarak limanınuza çıkmakla bu fark telâfi edilecek ve ektanla 6 kışiden ibaret olan tayfaları getirilon ve vamırdan vanura devrolu mek gene eskisi gibi şehrimizde in.25 Suclukle kurtularak Kandıraya getiril nan Pontoscu Rumlar nihavet bir Yu kuruştan satılacaktır. rriçlerdır. nan vaniıril» 'Pirpvç PİtmisİprHir. Rumanyadan bir ticaret heyeti gelecek Siyasî icmal Harb Afrikada ciddileşiyor Almanya ile yapılan ticaret muahedesi münasebetile mal almak üzere memleketimize Alman tacirleri gelmeğe başladı Altm fiatları Yeni ekmek tipi İspartakule . Çekmece arasında bir tren kazası = KUçUk hikâye: Tevkfi edilen hırsızlar ispartakule ile Çekmece arasında 33 üncü kilometrede evvelki akşam sast on yedide bir kaza vukua gelmiştir Fuad, bak, ne guzel bır tango.. Fa ruıde şıddeüı aksulâmel iırtınaiarı yara baJıktan sıyrılıp astalta çıktıkları zaman geriye de bakmalıdır. Tekrar ineceği Edirneden İstanbula gelmekte olan marşandiz, bir gecide yaklasırken, yol üskat, bir de şu kemancınm, pıyarustin ve tır. Bu sırada diğer duygular, dusunce Meliha munakaşayı tazeledı: zaman katedeceğı mesaie hakkında bir dıkkat ler ortadan silinir, kaybolurlar. Butun tüne ot yüklü bir kamyon çıkmıştır akordeon çalanın vaziyetlerine Fuad, sen hayatın her safhasını fikir edinmış olur. Lokomotif, kamyonun ön kısmına çarp et.. Ne kadar istemıye istemij e. musı benhklerıne sade o hâkımdir. Fakat bu akıl ve mantığa uydurmaya çalışıyorsun. Araba, Maslağın tenha düzlüğünde mış. kamyon parçalanmıştır. Şoför Feyzi kıden usanmış, gma getirmiş bır halde \ azıyet bazan iki üç saat, bazan da ıkı Öu temajülunu takdir etmijor değılım. yalnız havayı yırtmasından doğan tek uç ay veya bir kaç sene surer. Sonra Fakat benım butun hareketlerımde his sesin ve tek ahengın içinde süzülüp gibaşmdan ağırca, yanmda oturan mua çaiıyorlar!. Melıha, yavrum, o derece güç beyavaş yavaş zayıflamaya başlar ve niha lerım hâkim oluyor. Ama, böyle olma diyordu. Yarım ayın döktuğü hafif bir vini Salâhaddin de hafifçe yaralanmışğenir bir tabıatın var ki sorma.. İşte ıyi yet gunluk havatın alelâde vak'aları ha sından memnun muyum.. Hayır.. Yalnız mehtab sol taraftaki ağacların arasından lardır. bır hava dınlıyorsun.. Yalıud onunla lıne gırerler, bır kısmı ekserıya unu ne var ki, ben de pekâlâ yaşıyorum ve parça parça yere aksediyordu. Genc kız: Müddeiumumî Turgud, hâdise yerine mükemmel bir dans ediyorsun.. Mızıka tulur, bir kısmı da zaman zaman hatır bır çok işlerde pekâlâ muvaffak oluyo Fuad, dedi, imrendim doğrusu.. giderek tahkikat ve keşif yapmıştır. Ma cılarm tavurlarına da, ne olur, dıkkat et lanır. rum. Ruhumda çocukluğumdanberi bes Haydi, biraz da ben. kullanayım! t kinistin kazada bir guna hatası. seyrü meyiver! Zavallılar seneleıdenberi her Aman Fuad, bu çok acı ve korkunc lediğim bazı idealler var kı onlardan Hın azalttılar, yerlerini değiştirdiler. sefer nizamlarına riayetsizliği. dikkatsiz gün asağı yukarı aynı ısi yapmakla bir şey Başkaları için olduğu gibi bi dünyada vazgeçemem.. Meliha, asfaltla ay ışığının karışmasmlık ve tedbir.=İ2hği eörülmemistir meşguller.. Onun için senı beni meste zım ıçın de oyle.. Sen benı sevdığını Meliha acaba onlar cidden idealler den bir <romans» bu insanların ruhunda soylüyorsun, ben de seni sevdığimi pek mi, yoksa bir takım hayaller mi?.. Evet dan balık sırtı gibi pullanmış yollarda fazla bir heyecan uvandıramıyor, bizi iyi bılıyorum. Demek, bu aşk da bir gün iıiç şuphesız hayatta insanın her başına arabay: yavaş ve ihtiyath sürüyordu. Bahtivarın yaotıkları Bu aralık delikanlıya donerek: Bahtiyar isimli bir kadın, Sultanah gayrühtıyari kalkıp oynamaya sevkeden hararetini, heyecanını kaybedecek, bir gelene mıskin miskin tevekkul göster Fuad, dedi, şu motörü temizletmeği Lasbesvok'lar, Horses'ler onların üze itiyad, bır alışkanlık şeklıne kalbola mesi doğru olamaz. Fakat alışkanlık ve medde içkili bir lokantava gitmiş, bir rinde can sıkıntısından başka bir tesir cak.. Hayır.. Hayır.. İmkâm yok!. itiyad dedığımız şey benliğimızde o de ihmal etmiyelım kuzum.. Çünkü dehmiktar şarab, üstüne de rakı içmiş, dagösteremiyor. Şekerim, alışkanlık çok Fakat yavrum... rece kuvvetle hukümran olan bır mus şetli yağ yiyor.. ha fazla ve baska içki istemis, lokantacı. iena birşeydir. Butıin duygular ve haMelihanın evinin önüne gelinceye kaMelıhanın yüzü kıpkırmızı olmuştu. tebiddır ki.. Ne yapsak, kendısinden yakadmı fazlaca sarhoş gördüğünden ar reketler bu hissın hukmü altına girdikYüksek ve hiddetli bir sesle tekrar edi kamızı kurtaramıyoruz. Meselâ, farzet, dar hep otomobıle dair konuştular. tık vermemiş Buna kızan kadın, gürül lerı andan itıbaren makineleşırler.. İnyordu: büyük bir felâket geçirdin, sonsuz en Genc kız arabadan indı. Kucaklaştılar. tü patırdı ederek bu arada lokantacıya san da hiç şüphesiz diğer hayvanlar ka Hajir.. Hayır.. Kabil değil!. dişe ve ıstuab içindesin. Kederinin, ele Fuad tekrar direksiyona geçti. Elini yummk indirmiştir. Bahtiyar. Sultan dar, belki onlardan daha fazla itiyadın Pekâlâ.. Meliha, haydi, kalk gide minin hududu yok. Oyle tahayyül edi neşe ile sallayarak uzaklaşb. ahmed birinci sulh cezasmda dün tev esiridirler. **# lim.. Burada böyle münakaşalara girış j orsun kı, bir daha gulmek, dans etmek, kif edilmiştir. Kendisi .ben sarhoştum Meliha birdenbire heyecanlandı ve a meği doğru bulmam.. Herkes bize bakı neşelenmek için bir istek duymıyacakErtesi gün buluftuklan anda Fuad yor!. sın.. Acaba bu hissin uzun zaman de sordu: sarhoslukla ne yaptığımı bilmiyordums sabileşti: Hayur demiştir. *** vam eder mi? Zannetmem.. Bir müddet Nasıl Meliha, dün gece iyi uyuyaDiye bağırdı. Yandaki masada otu Dışarıda iki kişilik küçük bir spor sonra o ıstırab, o endişe ancak acı bir bildin mi? Mete şileoinin getirdici çi. ranlar başlarını çevirip baktılar. O va araba duruyordu. Ne zaman ona bine hatıradan ibaret kalır. Hatta belki de Hayır Fuad.. Bilmem ki hava mı kit genc kız sesine daha alçak bir ton cek olsalar: zamanla hepsini büsbütün unutursun.. ;ok sıcakb, yoksa ben mi sinirliydim? mento bir mesele oldu vererek ve onu hazinlestirerek: Lâkin Fuad, aşk ve sevgi için bil Vah yavrucuğum vah.. Acaba o Direksiyona kim oturacak? Ha>nr Fuad, dedi, böyle bir şeye Mete şilepinin limanımıza getirmiş olDiye aralarında küçük bir kavga çı hassa ben boyle düşünmüyorum. Çunkü manasız münakaşa mı âsabını bozdu duğu çimentolann Fransa hükumetine imkânı yok inanamam. İtiyad, alışkan kardı. Bu sefer böyle bir ihtilâf başgcjs bana yegâne yaşamak ku\rvetini veren yoksa.. aidiyeti ileri sürülerek şehrimizdeki lık, bunlar. bazı meşrebi havaî insanla termedi. Genc kız .serbest tarafa yer ounlardır. Hayır Fuad.. Zannetmem.. Yalnız Fransız makamları tarafından vapurun rın lâkaydliklerini kapamak için kul leşti ve delikanlıyı volanm arkasına İyi ama. Meliha, vermeden almak ayrıhrken kucaklaştığımız zaman beni armatörü aleyhine protesto keşide edil landıkları gösterişli, fakat hakikatte adi doğru çekti. Fuad: kabil midir? Karşımızdakinin bizim için her vakitki gibi kollannın arasında var Bana cevab verebilmek için za katlandığı fedakârlıklara aynı sekilde kuvvetinle sıkmadın.. Ona üzüldüm gamiştir. Bunun üzerine bu işin hakem cinsten birer ipekli örtüdür. Meliha, hayatı ve insanları değiş man kazanmak istiyor, diye düşündü, mukabele etmek mecburiyetindeyiz. liba.. Bana karşı ahştığımdan biraz başyolile halline teşebbüs edılmiş, fakat hallolunaTiamıştır. Vapur sahibi bu iş tiremezsın ki. Siniri ve zekâsı olan mah yoksa, otomobili kullanmaktan kolay Yoksa vaziyetimiz çanak yalayıcıların ka türlü hareket ettin mi, o kadar doluklara her hâdise, her his her fikir ilk kolay vazgeçer miydi, hiç.. kinden farklı olmaz. İnsan mütemadiyen kunuyor ki sorma.. Ne diyeceksin, itiiçin temast?. bulunmak üzere Ankaraja defa buyuk bir tesir yapar, onları muDehkanlı kontakt anahtannı çevirdi, dağın tepesıne tırmanacağım diye uğ yad, işte! gidecektir. balâğah hareketlere sevkeder, üaerle gaze bastı ve direksiyonu kırdı. Kala raşmaraalıdır. Arasıra başuu dondurup AHMED HİDAYET Alışkanlık Ahmed Hidayet * Sultanahmedde Tapu dairesi önünde ve otomobıl içerısınde uyuyan şofor Salimin ceket ve parası aşırılmıştır. Yu goslavyalı Remzinin, şoforun uyumasmdan istifade ederek, ceketi başının altmdan çektiği ve bu ceketin cebinde de yüz elli lira bulunduğu anlaşılmıştır. Sultanahmed birinci sulh cezasmda sorguya çekilen Remzi hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiştir. Babıâlide Salıhin matbaasmdan hurufat çaldığı iddia edilen Parke de, Sul tanahmed birinci sulh cezasmda tevki' olunmuştur. Hava Kurumuna yapılan yardımlar Hava Kurumu İstanbul şubesinden: 1 Kadıköyünde Gdztepede mukira isminin neşrinı istcmiyen vatanperver bir Türk vatandas şubemize müracaatU hava müdafaaFma ve millî havacılığımızm inkişafına bir yardım olmak nzen veznemize (1200) bin iki yüz lira yatırmış ve bu parayı her yıl vermeği taab.hüd ederek aza kaydedilmiştir. Kuru mumuz kendisıne takdir ve şükranlarmı arzeder. 2 İttihadı Millî Sigorta şirketi de kurumumuza yılda (150) yüz elli lırs vermeği taahhüd etmiş ve parayı vezneye teslim etmistir. Kurum kendisi ne tesekkürlerini sunar. CITM1E| IÎKİY lî, T Nüsh flbonp maiîi Senelik Altı aylıfc Üç aytık Biı avlık f l Dikkat S trunısrat Türkiye Haric ıçin (çln 14<)0 Kı 2700 Kı 750 . 1450 . 400 > 800 . 150 > Yoktur Uazetemlze çönderileD evrak vt vuzılaı neşredilsiD edilmesin tade edilmej ve rıvaından mes'uli\et kahul nlunma;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog