Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

HARAÇCI Izmir ve Ankarada olduğu gibi İstanbulda da buyük bir KARDEŞLER N O B i L Y E Mağazası açtılar. Salonlan bir defa görüniiz. Adres: Fincancıiar Rııapas» yokuşu No. 61 İZMİR . ANKARA İSTANBUL 17 ncı yıl sayi: 5835 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU İSTANBUL CAĞALOĞLU Telefon: Bagmnharriri 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 290 BEKLEDİGİNİZ MİZAH MECMUASI Meclis ve Parti Grupu topland 248 PGrşembe 8 Ağustos 1940 ^ ^ PEK YAKINDA Parti Grupu Dr. Refik Saydamı dinledikten sonra hükumetin siyasetini ittifakla tasvib etti Atatfirk Gencliğiıüıı Kudreti Atatürk gencligi, kalbin de tutuşan ideal ışığını hiç bir zaman «öndürmiyeceği için, ölünciye kadar ihtiyarlamıyacak ve kalbden kalbe giden bu ışık, Türk gencliğinin ebedî kuvvetini teşkil edecek enclik sıhhattir: Marazi ve romantik devirler çıkarılırsa bu göriiş bütün tarih boyunca bir hakikat olarak insanların kafasında yaşadl. Yunan medeniyeti hayata gözlerini açtığı gündenberi, hemen her medeniyet, genclikte sıhhatin sembolünü aradı ve buldu. Muhtelif terbiye sistemleri, biologik köklerden yardım gördükleri için, hiç bir yerde ve hiç bir zaman gencliğin maddî sıhhatini temin hususunda güçlüğe raslamış değildirler. Genc kelimesi, esasen iyi işleyen, henüz yorulmaya başlamamış bir uzviyet demektir. Gencliğe, sıhhatini ve vücud güzelliğini muhafaza ettirmek, normal bir cemiyet için, gencliği tereddiye uğratmaktan, onu degenere kılmaktan daha kolay sayıhr. Çünki sıhhat, başlayan hayatın tabiat tarafından kurulmuş ilk kaidesidir. Eğer cemiyetler zaman zaman bir (genclik ve sıhhat) meselesile karşılaşıyor ve bunu muvaffakiyetle halledebilmek için bir takım güçlüklere maruz kalıyorlarsa. bunun sebebini sosyal hayatın umumî aksakhğında aramak daha doğru olur. Yoksa olgunluga yürüyen. fiziyolojik devrini bitirinek için önünde henüz bir çok seneler b"lunan bir nesil, normal olarak sıVıtlir Ger r ük avrıcs rıihî bir hşildir. . Gencler nikbin ve idealisttr'r. Denir. Bu göriiş de, marazî ve romantik devirler müstesna, bütün tarih boyunca bir ha^ikat olarak böylece insanlann kafasında yaşadı. Yunan medeniyeti doğduau stfindenberi, hemen her medeniyet. genclikte idealisma'nın sembolünü aradı ve buldu. Modern nıhiyatçılar ve sosyolclar. genclikteki idealisma'nın kökünü. tıpkı sıhhat bahsinde olduğu gibi. s?ene biologik unsurlarda buluyorlar. Yeni başlayan hayat o kadar taşkın. o kadar güzel ve o kadar herkesindir ki. onu içinde duyan bir ferdin şahsî endişeler peşinde koşmasına, şahsî menfaatler gütmesine lüzum yoktur. Genclikte görülen ihtiraslar daima anonimdir, feTde değil, cemivete aiddir. Gene bu sebebden dolayı muh Başvekilin izahatı ticaret mnkavelesi Nediste tasdik edildi Afrika harblerinin cereyan etmekte olduğu sahalan gösterir harita Somalide Hududu geçen Milli Şefimiz İnönünün Ankarada istikbali ve garda ahnmış yeni bir portreleri Mısır'da İtalyan ordusunun umumî taarruza geçmesi bekleniyor • Türkiye Almanya Grupta müzakereler Ankara 7 (a.a.) C. H. Partisi Meclis Grupu bu gün ( 7 / 8 / 9 4 0 ) saat 11 de reis vekili Trabzon meb'usu Kasan Sakaıun reisliğinde toplandı. Ruznamede orta tahsil imtihanlarının netayicine dair evvelce Bingöl meb'usu Feridun Fikri tarafından verilmiş bir takrir mev Belçikada açlık, Fransada salğın Amerika sefiri, teşrinden itibaren kıtlığın muhakkak olduğunu söylüyor İtalyan kıt'aları ilerliyor Ankara 7 (a.a.) Büyük Millet Meclid bu gün Dr. Mazhar Germenin başkankğında toplanmıştır. Celse açıldıktan sonra Kırşehir mebushığuna seçilen Dr. Hüseyin Ülkü, Seyhan meb'usluğuna seçıien Selâhaddin Çauı ve Siird meb'us'uğuna s e ç i l e n r e ş . ia.n Şeyket Dağ'a aid inlihab mazbata cuddu. Bu tnkrıre aid Maarif Vekilmin cevabı dinlenmeden evvel j A y n İ d i p l o m a t « h a k i k a t ları lasvib edilmiş ve yeni meb'uslar and içrr.işlerdir. muhterem Bf«vekn Dr. Refik Say ö ğ r e n i l i n c e B e l ç i k a K r a Meclis bütçesmde değişiklik dâm »on ıçtrmaoanberı cereyan e1 . " "ı* u ~ •"'• ı Büyük Millet Meclisinin 1940 yılı büt den haricî ahval ve hâdisat hak »» teslim OİdugU için alçesinde değişiklik yapılması ve Büyük I kuıda izahat vermek üzere kürsiiklŞİanacaktlD) dedî [Arkası sahife 3 sütun 4 te] I [Arkası sahife 3 sütun 6 da] Eksik kadrolu İngiliz Her tarafta mukabil ordusu çete muhare tedbirler alındığmdan beleri yapacak Mısırda endişe yok Kahire 7 (a.a.) Resmî tebliğ: İtalyanlar 5 ağustosta Aden körfezinde Zeilayı işgal etmişlerdir. Bu işgalde hiç bir mukavemet görmemişlerdir. A\TIİ gün, tank, top ve mitralyöz ve tayyarelerle takviye edilmiş bulunan mühim İtalyan kuvvetleri Hargeisayı zaptetmişlerdir. Düşmanuı ilerlemesini geciktirmek vazifesini almış olan ordumuz düşmana ciddl zayiat verdirerek geri çekilmiştir. Düsman üç tank zayi etmiştir. Zayiatımız ehemmiyetsizdir. 6 ağustos sabahı piyade, topçu ve zırhlı otomobillerden mürekkeb düş man kuvvetleri Oduveinayı işgal etmişlerdir. Küçük bir motörize Somali hecin süvari müfrezesi hiç bir zayiat ver meden düşmanı taciz etmiştir. Taarruzu müfeakıb gelen ilk malurnat Londra 7 (a.a.) İngiliz Somalisindeki İtalyan harekâtına aid askerî mehafilden öğrenilen mütemmim rnalumata göre, Hargesa'ya yüriimekte olan İtalyan merkez kolunun top'ar ve hü İnptîterentn orta şark ordiılan Başkumandanı General Wavel cum arabalarile takviye edilmiş iki (Arkası sahife 4 sütun 1 de) (Yazısı 4 üncü sahifemizdedir) Çinin bir ihtart Eulgar kabinesi Japonyaya Hindicini Dobrucayı tesellüm de üs verilirse o da için şimdiden harekete geçecck hazıriığa başladı Şimdiden hududa kı Rumanya ise, ihtilâfın taat gönderilerek mü yalnız ahali mübadedafaa tedbirleri alındı lesile halline taraftar Sofya 7 (a.a.) Reuter: Bulgar kaŞanghay 7 (a.a.) Şanghay'dan geen haberlere göre. ÇLn Hariciye Neza binesinin pazartesi günü yaptıfı içti reti Hindiçinideki Fransız makamlarına mada, Bulgaristana terkcdılecelı mmNiçin teslim olduğu hakikati hâlâ ebligatta bulunarak Fransız toprağında takalann devir muame'.esinin tekemizah edilemeyen Belçika Kralı mülünü kolaylaştırmak için muhtelif askerî üsler tesisi için Japonlara müLeopold saade verildiği takdirde Çinin de te mütehassıs gruplarının teşkili şimdi den mÜ7akere edilmi^tir. Londra 7 (a.a.) Birleşik Amerikadefaüî tedbirler alacağını bildirmişür. nın eski Belçika elçisi oiup ahiren İnŞanghay'daki Çin gazetelpri Çin kıBir Rumen sefiri daha giltereye gelen M. Cudhay, Belçikanın :aatının . Hindiçini hududuna doğru Sofyaya geldi yiyecek maddeleri bakımından vaziyelerlemekte olduklarını ve bu meyanBükreş 7 (a.a.) D. N. B. ajansı ti hakkmda, matbuata a.şağıdaki beyada bazı münakale yollannı ve köprü bildiriyor: tahrib suretüe alelâeele müdafaa Bulgar hülcumetile ihzarî müzake natta bulunmuştur: hazırlıklarına tevessül edildiğini bildi relere başlamış olan Rurhanyanın Bel« Eğer, bir müddet sonra. Avrupa riyorlar. grad sefiri Cadera, salı günü Bükreşe hakikî bir cehenneme inkılâb edecek bile olsa, Belçikadaki vaziyeti kâfi degelmiştir. ' İngiliz Japon münasebatı Cenubî Dobrucanın iadesi, ahali mü recede tasvir edebilecek ingiiizce bir düzeliyor Londra 7 (a.a.) Associatcd Press badelesi işleri ve tâli bazı mesailin hal kelime bulunamıyacaktır. [Arkası sahife 4 sütun 2 de (Arkası sahife 4 sütun 2 de) [Arkasi sahife 4 sütun 3 tel Ankara Hukuk Fakültesi 4 seneye çıkarılıyor Elyevm mektebde bulunan talebeler eski rejime göre mezun olacaklar, yeni şekil önümüzdeki ders yılında tatbik edilecek Ankara 7 (a.a.) Adbye Vekilliğinden 1940 bütçe kanunile Maarif Vekilüğine devredilmiş bulunan Ankara Hukuk Fakültesinin birinci Profesörler Meclisi. bu gün saat 10 da Maarif \reki)i Hasan Âli Yücelin reisliğinde Fakülte biııasmda toplanmıştır. Vekil, celseyi açtıktan sonra Cumhuriyet rejiminin memlekct irfanına kazandırdığı bu müessesenin, 15 yıldanberi Cumhuriyet AdTArkası sahife 3 sütun 4 te] İNÖNÜ KAMPINDÂ 2 GÜNÜN İNTIBÂLÂRI NADtR NAD [Arkası sahiie 3 sütun 5 te] İnönü kampmda 'bir. plânör havalamyor .[Arkaclaşıooızın ys .:.: c'iğer fato^aflar 4 üncü sahifemizdedir]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog