Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r Hürrem Sultan M. Turhan'ın eseridir. Flatı 150 kuruştur. 17 flCI Vll Her kitabcıda bulunur. 5 8 3 4 umhuriyet Telgraf ™ mdrtub adresi: Cumhunyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbuL N a 246 Telefon: Başmuhamr 22366 Tahnr heyetı: 24298. Idare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Dünya hâdiselerinin en yeni resimlerile, büyük kıt'a<k ^ FOTO MAGAZİN ISTANBUL CAĞALOĞLU ISTANBUL CAĞALOĞLU ^ ^ 7 AğUSIOS I b4U Fiatı 10 kac^ştur. Her cumartK^ıkar Ismet Inönü hükumet erkânı ve halk tarafından karşılandı Şehrimizdeki Vekiller de diin gittiler Yozgad felahetinden sahneler Zelzeleden sonra Peyık koyunun fecı hali (Dığer resimler 4 uncu sahifemızdedır) « w smanlı devrınde, memleKetımız, bırı sosyal dığerı teknık ıkı sebebden dolayı mıllî ve mutecanıs bır kütle manzarası gosteremıyordu. Sosjal bakımdan, ımparatorluk, ayrı a> rı dıller konuşan, muhtelıf dın ve meineirrcre me^strb,"bîfbfnne' yabancı bır takım unsurlann bır ıdare altında yaşamasından doğmuştu, renkli yamaların bırbırıne eklenmesınden meydana gelen acayıb bır yorganı andırıyordu Buna ılâve olarak nakıl vasıtalann.n noksan ve ıptıdaî bır vazı>ette bulunması, genış memleketımızın bır yerınden baska bır >erıne seyahat şartlarını son derece guçleştırı>or, hemen hemen ımkânsız bır haie sokuyordu Bu ıkı muhım sebeb yuzunden ımparatorluğun muhtelıf bolgelerınde vaşayan vatandaşlar, asırlarca muddet bırbırlenle tanışamadılar ve kaynaşamadılar Ve mılli taazzuvumuz noksan kaldı. AlmanUr, Fransız sahillerine çok uzun Buna hudud çizilemiyeceği için sarf edece • menzilli toplar ğimiz gayretler daima yerinde olacaktır, yerleştirdiler böyle millî ve kültürel bir mevzuda Halkevlerimizin üzerlerine düşen vazifeyi muvaffa Tayyarelerin çekeceği plânörlerle asker nakli kiyetle ve seve seve başarabileceklerinden düşünülüyormuş emin bulunuyoruz Londra 6 (a a ) Bır Alman ı^tıtâsı ucuz, kolay ve rahat vasıtalar'a ikı gunde varabıhjoruz Vatandasların, memleket ıçınde ıstedıklen yerlere basıt sartlar altında sej ahat edebılmelerı ke>fı\etı sosj al kavnasma;ı ve sos\ al taazzuvu kuvvetlendıren muhım bır amıl ıhtımallen, munakaşalaıın mevzaunu teşkıl etmekte berdevamdır Aıman Propaganda Nezaretındtn gelen \e çok uzun menzıllı toplardan bahsetmekte olan hafc»rler hakkırdd ıyı malumat alan mehafıhn mu'alea larına nazârn bu gıbı topların Fransanm şımal şahırcr/ıp \prl>ştınunekte oTdlıguna »upne ecnlmernekreSGî ti, millî hududlarımız ıçındekı mu Almanlar Norv «çın ıstılâii ıçın as nakale sıstemım daıma daha ilen kerleunı Baltık denızının şark sahılletekâmul safhalarına yetıştırmek j rınde alıstırmıştır Inçıl crenın ıstı'â=ı gayretıle çalıştı ve çalısıyor. I ıçın de bu tarzda hareket edılebıleceğı NADİR NADİ ışaret edılmektedır, Herhalde çunu F \rkasj «ahıfe 4 sutun 4 telhılmek lâzımdır kı ıstılânın başl^Sığını Inpılız hava kuvvetlerı haber vere cektır [Arkası sahife 4 sutun 2 de] Millı taazzuva daha çok gayrct Ingiltereye hticunı için ekzersizler Ankarada istikbal Ankara 6 (Telefonla) Cumhur Reısımız Ismet înonu bu sabah saat 10 30 da hususi trenle refakatlerınde Başvekıl olduğu halde Ankara>a geldıler Mılli Şefımız garda Mıllet Meclısi Eeısı Aodulhalık Renda Genelkurmay Başkanı Maıesal Fevzı Çakmak, VekılIcr, meb nslar, Partı Genel Sekreten Genelkurmay Mıllî Mudafaa ve dığer VekrİPtler erkânı Ankara Valısi, Merkez Kumandanı Polıs muduru tarafından karşılandı Gann ı<; ve di"îinı dolduran halk tarafından, Mıllî Şefımız şıddetle alkışlandı [Arkası sahife 4 sutun 6 dal Vekillerin hareketi Bırkaç gundenberı şehnmızde bulunan Dahilıye Vekılı Faık Oztrak, Nafıa \rekıh General Alı Fuad Cebesoy, Maarıf Vekjlı Hasan Âlı Yucel dun aksam trenıle Ankaray hareket etmışlerdır. Vekııler Haydarpaşa garında Vah ve Sağda Dahilıye, solda Maarıf Vekılı Beledıye Reısı Lutfı Kırdar, Valı muaHaydarpaşa gannda, ortada General vınlerı Emruvet muduru Muzaffer AkAh Fuad Cebesoyla Hasan Âh Yucel alın, Partı mufettışı Tevfık Fıkret Sı arasında bır musahabe 'av, Unıversıte Rektoru yuksek mekteb mudurlerı mufettışler ve Vekâlet mensab'arılc dostları tarafından uğurlan mışlardır. Japon talebleri Hiıtdiçinide deniz üsleri Parti Grupu ve Meclis bu gün toplanıyor fArkası sahife 4 sutun 6 da] Ankara 6 (Telefonla) Meclis Parti Grupu yann öğleden evvel 11 de toplaMeclis de saat 15 te içti. ma edecektir. Müdhiş suikasd Atnerikada bir şebeke Italya, Somalide 3 koldan taarruza geçti Tayyare motörlerine Ingiltere ile uzlaşa •s / zımpara, harb gemicaklar Amerika Peştenin ihtarı lerine tahrib maddeÇindeki hâdiseleri Geniş arazi fedakârlığı leri koyuyorlarmış protesto edecek Vasıngton 6 (a a ) Federal tahkıkat bur^su şefı Edgar Hoover soyledığı bır nutukta Amerika mudafaa programı aBudapeşte 6 (a a ) Nımresmî kay levhındo sabota] hareketlerı meydana çıkarıldığmı bıldırmıştır Sabotajcılar n£kla»dan bıldırılıjor Rumanja, 1919 muahedelerının ıpkası tavvare motörlerine zımpara tozu ve hususunda ısrar ettıgı cıhetle, Macarıs harb gemılerırın makmelerıne de tahrib tantr ı\ı malumat alan mchafılı yaban edıcı maden koymuşlardır. Bu ajanlar • tahrib ısı ıçın en rnuthış cı matbuatın Bulgar Rumen muzakeratı hakk nda nıkbınlı'ıgıne ıstırak eî çarelerı» ogreten mekteblerı ıdare edımemek+edır Bojle bır vazıyet, Bulgar yorlar Kutle halınde tahrıbat yapmak ve Macar mutalebatının hallı ıçın mu ıcır kaianlara kımjevî maddeler koymak maksadıle japılmış plânlar ele gevafık bıı hareket teşkıl etmemektedır Trıanon muahedesı burada kanunî bır çuılmıstır Hoover butun Amerika şehrrlerinin esas olpıak telâkkı edılmemektedır Macar matbuatı esas olarak Belgrad mu âmme hızmetlerını tam emnıyet ve hitarekennın 3918 de tavın etmış olduğu mayevı temm edecek veçhıle tekrar gozMaros ve S^omas nehırlerını takıb eden den jîe"irılmesını tavsıve eylemıştır fArkası sahife 4 sutun 4 te] [Arkası sahife 4 sutun 5 te] Bütiin Amerika Perşingle beraber 50 muhribin derhal îngiltereye verilmesi fikri tahakkuk etmek yolunda... olmadıkça Rumanya ile uyuşulamaz! Cumhuriyet rejımıle berabıer bu ıkı sebeb de arkaarkava ortadan kaldırıldı Daha istıklâl muca Afrikanm Kenya, Sudan delesının şafak saatlerınde ılân olunan &Mıliî Mısak» Turkıyevı ve Habeş hududlarında sosyal bakımdan dunyanın en mu muharebeler şiddetlendi tecanıs en toplu bır cemıvetı >apıyordu Artık bu topraklar uze Kahıre 6 (a a ) Resmî teblıg Somalı 5 agustos Somalının ıstılâsı r ~He hukum suren devlet, muhte 4 agu«tosta ba'lamıştır Duşman uç kollıf kavımlerın, muhtelıf mezheble dan hareket etmektedır Bır kol Odrın bırbırıne eklenmesınden değıl weına, bır dıgen Hargeısa uçuncusu yalnız ve ancak Turk vatandasla de Gaıgara ıstıkametlenne tevcıh edılrının ıradesınden kuvvet alıyordu mıstır Fransız Somalısının dusmesıne Turkler, tam manasıle modern bır ragmen kara ve havakuv\etlerımız bu ılen hareketme mukavemet ıçın teşkımıllet teşkıl edıyorlardı lâtlandırılmıştır Dıger cephelerde ışara Cumhunyetın ılânından sonra deger bır hareket yoktur >orulmak bılmiyen bır gavretle Kenya hududunda takıb ettığımız demıryolu polltıkaNaırobı 6 (a a ) Resmî tebhg sı teknık munakale şartlarını, esHerı mufrezelerımıze mensub keşıf kısıle kıvas olunsmıvacak derece kollarımız, Bunaajao yolu uzerınde de yuksek bır tekâmul safhasına u Banda dd v erh askerlerden kuçuk bır lastırdı Vaktıle bir kaç haftada grupa rpslamıştır Şıddeth bır musagidılemiyen >erler var kı bugun demeden sonra duşman bır olu ve ıkı Cebelüttarıktan da kuvvetli bir İngiliz filoso hareket etti i 1 Vaşmgton 6 (a r ) Harıcıye mus teşarı Sumner Wel!es General Pedshıng'ın Ingıltere»e torpıto muhrıbı gondenlmesı hakkın dakı tavsne'erını na zarı dıkkate almasını \ e cıddî bır tetkık me\zuu yapTagı luzumlu gordugunu matbuata bı'dırmıştır Demokrat partı mden senato azası Weehler, Du teklıfe Sumner Wel1es muhalıf olduğunu ve bu hareketın «harbe doğru bır a dım teşkıl edecegını. matbuata b e j a n etmıştır. «Dıkkat etmezsek, reıs ıntı habından evvel harbe gırmış bulunacagızı sozlennı de ılâ\e evlemı^tır Dıger taraftan gene demokrat par[Arkası sahife 4 sutun 3 te] (Arkası sahıfe 4 sutun 1 de) Japon Basvekıli Prens Konoye Ne\\oık 6 ( a a ) Tass Ajansı bıldırıyor: Unıted Press Ajansının bıldırdığıne gore Japonya hukumetı Fransız hukumetınden Hındıçınıde denız uslerı vucude getırmek hakkını taleb etmıştır Avrıra Hındıcmıden yapılan ıhracatın vâsı mıkyasta çoğaltılması ve bılhassa demır madenkomuru ve kalavın fazla ıhrac edılmesı hakkında bır ıtılâf akdını de ıstemışür. [ Arkası sahife 4 sutun 3 tel Miitî piyango Yeni tertiblere karşı halk, büyük bir rağbet gösteriyor İdare meclisi reisi Nihad Ali, bu alâka karşı sında birçok yenilikler yapılacağını söyledi Son aylarda Almanyaya 37,000 bomba atılmış Bir Alman petrol fabrikası sabaha kadar bombardıman edilerek ateşlendi Londra 6 (a a ) Son ajlarda yapılan hucumlar esnasında Ingılız tayjarelennın Almanya ve Alman ışgalı altında bulunan arazı uzerıne 37 bın bomba attıkları bıldırılmektedır. Ankara stadında yeni dolablarla yapılan ılk kesıde Cebeluttartktan hareket eden Ingılız jüosunun amırdl gemısı Hoode drtdnotu hakkuıda Mıllî pıyangonun 7 ağustos keşıde^ı Mıllî pıyangonun faahyetı Istanbulda ılk defa otomaük kure'erle ızahat vermış ve ezcumle demışhr kı Bir tasfiyehaneye 14 ton . Mılli pıvango uç keçıdehk ınhkal bu gun Fenerbahçe stadyomunda saat bomba atıldı 18 de çekılecektır Bu munasebetle bu plânıle ışe baslamış ve bu plânın ılk Londra 6 (a.a ) Evvelkı gece. In tun Istanbul halkı stada davethdır. I çekılısım 11 teşrınısam 939 da \apmışgılız hava ordusu bombardıman tayjaBu keşıde tam bılet ve tam ıkramı I tır Bu plânm bınnıc kesıdesınde 289 relerı Rhur da kâın Sterkrade dedekı >e esasına da>anan uçuncu tertıb plâ bın lırahk bılet satılmışken halkımızın bır petrol tashyehanesıne taarruz et nınm bırıncı çekılısı olacaktır K^şıde Mıllî pıyango>a karşı gosterdıgı buyuk mışlerdır Bu hedef çok buvuk hasara hazırhklarını yennde gorme'î uzere rağbet ve ıtımad sayesınde satı^lar dauğramıs \e alevler ıçınde kalmıştır şehrımıze gelmış olan Mılli pı>ango ımı ve muntazam bır tezayud kavdeyKrefeld ta\jare ıstasj'onu da bomba ıdare heyeü reısı Nıhad Alı Uçuncu lemış, bırıncı tertıb plânınm bırınci (Ajrkası sahife 4 sutun 2 de) [Arkası sahife 4 sutun 1 de] kendısıie goruşen bır muharnrınuze
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog