Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Yazan Dahiliye mutehassısı Hastabakıcılık Modern Flatl 100 Kr. Satış yeıi: Dr. ŞÜKRÜ KÜLTÜR Üniversite Kltabevi 17 I1Cİ Vll umhuriyet 5 8 3 3 BEKLFDIGI MİZAH toplanıyor Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusui istanbuL N a 246 Teleion: BHgmuharrir 22366. Tahrtr heyeti: 24298. îdare ve matbaa fasmı: 24299 . 24290 ÎSTANBUL CAĞALOĞLU İSTANBUL CAĞALOĞLU MECMUASI Sflll 6 AaUStOS 1 9 4 0 PEKYAKINDA. C. H. P. Grupunun bu gün içtima etmesi muhtemel Millî Şef, dün gece Ankaraya döndü Büyuk Miüet Meclisi içtima tıahnde Ankara 5 (Telefonla) Buyük Millet Meclısi çarşaınba gunü toplanacaktır. Ruznamede Kırşehir meb'usluğuna seçilen doktor Hasan Ülkü, Seyhan tnebusu Solâhaddın Çam ve Sürd meb'usu Ressam Şevket Dağın intihab mazbatalarırun tasdıkı, idare heyetınin, B. Mıllet Iviecüsinın bu yılki bütçesinde değiirkaç hafta sonra harb sıklik yapılması hakkındaki kanun tekbaşlayalı tam bir »ene lifi, Dahiliye memurları kanununa ek olacak. Geri kalan gün lâyiha, bazı devlet alacaklarınm tahsıl leıinı doldurmaya çalıştığımız bu bir sene içinde Avrupa rahat vüarü goremedi. Birbrnnı kİMpfrfilla!c.rla kovalayan jiddetli harb fırtınaları insanhğa hayatı adeta zehır etti. Her muharebeden sonra kavuştugumuz muvakkat sükun devirleıınde bile vicdanların dinlenmesine imkân olmuyordu. Şimdi ne olacak? Işte bir sual ki, bir senedenberi birçok defalar sorup revabmı hâcüaelerden aldığımız halde, bu gun gene onun kamburuna takılıp kalmaktan kendimizi alamıyoruz: Londra 5 (a a ) Çımal ordulan ka Şimdi ne yapılacak? rargâhı nezdındeH Reuter'in muhabiri Geçen' eylulde Polonya lizerine şunları yazm^ktadır: «Buyük Britanya bir mevkii rtıüstahtaarruza başlayan Almanya, orada işini bitirdikten sonra, hepimİ7İn kem olmakla beraber. yalnız bir mübildiğimiz birçok şeyler daha ba dafaa hareketi için değıl, bir »aarruz şardı. Fakat gene hep biliyoruz hareketi için de müteyakkız bulunmakki, bu Almanya, lngiltere • ile he tadır. Ordu ve donanma şundan emin bulunmaktadırlar ki Hitler tereddud etsabını temizlemediği müddetçe mekte devam edecek olursa, belki de müspet ve devamlı hiç bir iş ba mahvolacaktır. Eğer istilâyı önümüzşaramamış sayılacaktı. deki bahara bırakacak olursa. projesini lngiltere ile hesabtn ne şekilde tatbika imkân bulamaması muhtemeltemizlenebileceği meseıesi, bir se dir. İngiliz bombardıman ta>yareleri. düşnedenberi zaman zaman zihinlere takılan mahud suali gene günün [Arkası sahife 4 sütun 6 da] modası heline getirmiş oluyor: Şimdi ne olacak? lngiltere ile hesab nasıl temizlenecek? Bu suale kat'î bir şekilde cevab verenlerin ekseriyet teşkil ettiğini görmekteyiz. Diyorlar ki: Almanya, nihaî zafere kavuşabilmek için, bütün kuvvet ve Koncrhag 5 (a.a.) Tass Ajansı bilkudretile lngiltereye taarruz etmeğe mecburdur. Ve bunu sonbahar diriyor: Politiken gazetesinin bildirdığine gögelmeden evvel bitirmelidir. Çünki lngiltere sapasağlam durduğu re, Siııgapurda bulunan Ingılız donanması Akdenize gitmektedir. Donanma müddetçe Almanya ve Avrupa şimdidpn Hind Okyanusunun garb kısaçlık tehlikesine maruzdur. Bilhasmında bulunmaktadır. Rotasını Kızıldesa bu sene Avrupanın garbında nize tutturmuştur. birçok milletlerin istilâya uğraDonanmanın arkasından silâh ve teçması yüzünden buralann toprak hizatla yüklu büyuk bir ticaret gemileri mahsulü çok az oldu. Zaten ken filotillâsı ve bir de tayyare gemisi iilodi kendine yetmiyen Avrupa, bu tillâsı ge^ektedir. sebebden dolayı büsbütün sıkıntıya düşecek bir vaziyettedir. Almanya, ancak kat'î bir taarruzla ve harbi bu sene bitirmek şartile zafere ulaşabilir. Başka çare yoktur. Reisicumhurumuz, dün akşam Haydarpaşa nhtımında... Şimdi Ne olacak? haline gelen İngiltere kate sureti hakkındaki lâyika, zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî eratı hakkındaki lâyiha. ve vakıf memba sularile orman ve zeytınlıklerın işleülmesi hakReisipumhurumz Millî Şefimiz fcmet kındaki lâyıhanın birınci müzakeresi İnonu, Başvekil Doktor Refık Saydamla vardır. bırlikte dün akşam saat 22 de, hareket Parti Grupu içtimaı eden hususî trenle Ankaraya avdet etAnkara 5 (Telefonla) Parti Grupu miştir. Dun, Yenikoye kadar otomobille bir nun yarm (bugun) bğleden sonra topgezınti yapan Başvekilimız refakatinde lanması muhtemeldır. Dahiliye VekiU Faik Öztrak. Maliye Vekıli Fuad Ağralı, Maarif Vekili Hasan Âli Yuwl H^rjnive U. Kâtibi Numan Menenie^ıcioğlu' Parn Keis>i ftkrct Sıîay bıılunduğu halde 21,10 da. Park[Arkası sahife 4 sütun 5 ie] Başvekil de Kendisile Beraber gitti «Yalnız müdafaa için değil, bir taarruz hareketi için de müteyakkız derhal vermeliyiz» diyor bulunmaktadır» Tokyo gazetelerinden, Vaşington 5 (a. Büyük Britanya ile müa.) Umumî Harbde Avrupadaki Anasebatın kesilmesini merika kuvvetleri isteyenler bile var nin başkumandan lığını yapmış olan General Pershing dun akşam radyoda irad ettiği nutukta Amerıkanın lngiltereye eski destroyerlerinden en az 50 sini terketmek suretile demokrasinin mudafaasına ve Amerikanın emniytini temine yardım etmesini istemiştir. Bununla beraber general bu harb esnasında Avrupaya yeniden sefer kıtaları gonderilmesini düşünmenin biı delılik olacağmı ilâve eylemiştir. Dünyanın bu günkü vaziyetinde Amerika için vahim bir tehlike sezmekte olduğunu bildiren General Pershing, Amerika lngiltereye yardım ettiği ve destroyerlerile İngiliz fılosunun ko runmasına hâdim olduğu takdirde yeni bir harbden bizzat kendisini korumuş olacağmı bildirmiştir. Tokio 5 (a.a.) Stefani: «Mıyako» gazetesinin bıldırdiğine göre Japonya, İngilterede tevkıf edılen Japonların derhal tahliyesini isteyecek, aynı za manda sıyasî mümessillerle konsolosluk memurları harıc olmak üzere haliha zırda İngilterede bulunan butün Japon tebaasım bir an evvel memlekete donmeğe davet edecektir. «Hoshi» gazetesi ise, Japonya ile lngiltere arasındaki siyasî munasebetlerın [Arkası sahife 4 sütun 4 te] Büyük Reisicumhurumuz, treninin penceresinde, tesyi edenlere veda ederken... "İügiltercye daha fazla yardım etmemiz lâzım" Japonya İngiltere Eski Amerikan ordusu münasebatı kumandanı General Perşing, «En az 50 muhribi çok gcrginleşti Buflday tanzim satışları Hükumet, Toprak Mahsulleri Ofisinin muhtelif yerlere vereceği buğdayların fiatını tespit etti Ankara 5 (Telefonla) Hükumerin jeni bir kararına göre Toprak mahsulleri Ofısi tarafından muhtelif istLhlâk ınerkezlerinde ekmeklik un ihtiyacma binaen vaki olacak taleb üzerine yapılncak buğday tanzim satışlannın ekstra, normal ve nıahlut bugday nevilerine gore fiatları: A İstanbul ve Izmirde Orta Anadolu mubayaa fiadarına 1,25 kuruş farkın, B Sair satınalma teşkilâü bulunan jerlerde mahallî mubayaa fiatlann 0,75 kuruş farkın ilâvesi suretile hesablanacaktır. Yalnız Çukurova sert buğdaylarma tanzim saüşlannda 20 para noksanına fiat tespit olunacaktır. Ankara, İslanbul ve İzmirde hplcn devam etmekte olan tanzim satıslan yeni mahsul buğdayın bu şehirler piyasasuida tanzim satıslanna lüzum göstenniyecek miktarda çıkarağı tarihe kadar jukarıda bildirdiğim fiatlardan 10 para noksanına yapılaraktır. Singapurda bulunan İngiliz filosu da Akdenize geliyor Amerika 2 milyon kişiyi silâh altına çağırıyor Vaşington 5 (a.a.) Âyan meclisi ordu encümeni 3 reye karşı 12 reyle iki milyon askerin silâh altına davetine dair olan kanun projesini sevk etmeği karar altına almıştır. Harbiye Nezareti sözcüsü bu projenin birinci sene zarfında tahminen 21 ve 30 yas arasındaki 1,5 milyon kisimn talimini istihdaf ettiğini beyan etmiştir. Roozvelt mühimmat fabrikalarını gezecek Vaşington 5 (a.a.) Ruzvelt millî müdafaa üslerile harb imalâtı tezgâh larını teftiş etmek uzere cuma gunü Hydepark'tan hareket edecektir. V . V Mihver devletlerinin hakikî iktısadî vaziyetleri hakkında tamamile malumat sahibi olmadığımız için, tahminli rakamlara dayanılarak ileri atılan bu iddiayı olduğu gibi kabul etmek, ileride hâdiseler tarafından aldatılmak ihtimaline karşı bilmem doğru mudur? Bununla beraber, böyle düşünenlerin tezini kuvvetlendiren bir nokta da, bizzat Hitler'in son nutkunda (lngiltereye taarruz edileceğini) ihsas etmiş, hatta açıkça sövlpmiş olmasıdır. Harb devam ettiği kadar her iki taraf mütemadiyen kuvvetten düşece&ine göre ve Avrupa kendi ket J : ne yeter bir kıt'a olmadığından, mihver devletleri, Ingiltereyi ı [Arkası sahife 4 sütun 6 da] NafıaVehili anlatıyor Trakyada yol şebekesi sür'atle genişletiliyor tstanbuldan Edirneye ikinci bir şose ile muhtelif iskeleler yapıhyor Nafıa faaliyetini tetkik etmek üzere, bir kaç gündenberi Trakyanın muhtelif mıntakalannda seyahatte bulunan Nafıa Vekili General Ali Fuad Cebesoy şehrımize donmüştür. Vekü dun sabah Nafıa müdürluğüne gelmiş, öğleye kadar meşgul olarak ban nafıa ışleri hakkında alâkadarlardan izahat almıştır. Vekil, hu gün de tetkiklerine devam edecek ve akşam trenile Anka[Arkası sahife 4 sütun 3 te] NADİR NADİİ Paimî bir harb havası igtnde çalışan Inguiz hava deji bataryaları Nafıa Vekilimiz General Ali Fuad Cebesoy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog