Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

r HARAÇÇI KARDEŞLER İzmir ve Ankarada olduğu gibi İstanbulda da büjük bir MOBiLYE Mağazası açhlar. Salonları bir defa gbrünüz. Adres: Fincancılar Rızapaşa yokuşu No. 61 İZMİB ANKARA İSTANBUL 1 7 I1CI Vll 5832 umhuriyet Telefon: Başrnuharrir: 22366. Tahrir heyeti: 2429i İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 Dünya hâdisel yeni resi mle kıt'acla FOTO MAGAZiN i İSTANBUL CAĞALOĞLU İSTANBUL CAĞALOĞLU *<*&* ve «ektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbuL Na 246 Her cumartesf çıkar ^ ^ 5 AğUSIOS 1 9 4 0 Fiatı 10 kuru^tur. Milll Şefin gezinti Havacılığa dört elle Sarılmakta gecikiyoruz! Hava Kurumumuzu teşebbüs almağa davet ediyoruz Ismet Inönü, kazinosunu ve nunu tetkik yemeğini de dün Taksim şehir paviyoetti, akşam orada yedi Avrupamn altınt üstüne getiren yeni dünya buhrammn hal ve istihbali bizi, havacıhhta müstacet tedbirler almağa sevkediyor Millî Şefimiz Reisicumhur Ismet Inöavacılığın âşık bir mütenü, dün akşam saat 20,45 te Belediye hassısı olan Şakir Hazım kazinosunu şereflendirmiştır. mesleğine hiç sarsılmaz Millî Şefi, Başvekil, Mahye ve Maarif nurlu bir imanla bağhdır. Uzun Vekillerile Vali kazinonun kapısında yıllardanberi tayyareciliğin baş karşılamışlardır. silâh olmağa namzed bulunduğuReisicumhur kısa bir istirahati mütenu en kuvvetli ifadclerile haykır Ankara 4 (a.a.) Fransa buyuk elakib şehırcıhk paviyonunu gezmiş ve maktan asla usanmamış olan bu çisı Massıglı 3 ağustos tarıhınde Anadolu Valinın maketler hakkmda verdiği izaçelik kafah ve çelik kalblı vatan Ajansma gondeıdığı aşağıdakı notun daş, Cumhuriyet'e yazdığı kıy neşrır" rıca etmıştır: • Ar.karajı bidayette derpiş ettıklerın i metli yazılarda görüyorsunuz, ye den daha çabuk terk zaruretınde kalan ni harbin on bir aylık safhaların Franta bujuk elçısı ve Bayan Rene da kendi davasının susturucu de Maaaiglı, Turkı>edeki butun dostlarına lıllerini bulmakla kalmıyarak bu şahsan veda arzusunu yerıne getıremeharbin bundan sonraki safhala mıçltrdır. Buna bmaen gormek ımkâmBulgar Başvekili, Alman rile akıbetini de tayyareye bağla ru bui?raadıkları dostlarına veda için Anadolu Ajansımn ve Turk matbuatırun maktadır. sefirini, Almanyadan Alman tayyareleri de Dava üzerinde münakaşaya yer delâ'etıni rica edeıler. davet ederek bir Daha muvasalatlarından iübaren hakyok: Tayyarenin çok kuvvetli ve İngilterenin bir çok nokmülâkat yaptı çok tesirli bir sılâh olduğu mey lariıiia gösterilen hüsnükabul ve on talarını bombardıman danda ve gözler önünde bir haki sekız. fcjdanberı kıymetlı dehlini gbr duk'eri teveccuh ve muhabbet Bay ve j kattir. Ne mutlu Türk milletkîe Ba\an Massıglı için unutuimaz bir hatı . ettiler ki hemen hemen yeni tarihile ya ra olarak kalacaktır. Butun dostlarına ' Londra 4 (a a ) Hava Nezaretinden şıd çok erken ve keskin bir sezişle teşekkür eyler ve hepsine şahsi saadettebliğ edilmiştir: vatanımızın göklerini bu silâhla lerı ve aziz memleketlerinin refahı huDün bombardıman tayyarelerimiz techiz etmek lüzumunu anlayarak susundakı temennilermi arzederler • duşman tarafından Holanda ve Fran kendi eseri olan havacılık kuruSefirın memlekeUmıze gelişinde sada işgal edilmekte olan hava mey mumuzu vücude s;etirmiş ve tayya • alınmış resimlerinden danlsrının bombardımanına devam et reciliği memleketimizde ileri gömişlerdır. Burüar arasında Schipol, türecek faaliyetlere çoktan koyulHamstede ve Abbeville meydanları varmuştu. Milletin şimdiye kadar bu dır. yolda gösterdiği fedakârlığın kıyGece, Ootterdam'da benzin depolarile meti büyük olmuştur: Gerek keRuhr'daki Bottrop ve Gelsenkirchen'de miyet itibarile, gerek keyfiyet bave Renani'dekı Monheim'de tasfiyehanekımından. Milletimiz bu havacılık ler bombardıman edilmiştir. Bir taarruz ve istilâ haişindeki kendi gayretlerinde doğıu Kagliari'de ve TrabluDiğer hedefier Holanda ile batı Al vası içinde, müteyakkız gbrüsle yürümüş olduğunu anlamanyasında hava meydanlan ve West sun Derne limamnda maktan alabildiğine övünmeğe duruyorlar palie, Ruhr ve Renanie'de demiryolu hangarlar, vapurlar, tay hakhdır. münakaleleri olmuştur. Londra 4 (a a ) Daily Telegraph Ancak hareketimizin isabeti bi yare meydanları tahrib gazetesınm husıısî muhabirı Ingiliz salül Keza Kiel'deki deniz üssüne mühim zi aynı yolda ısrar ve sebatla yübir taarruz yapümıştır. müdafaa bataryalarının daimî faaüyeti olundu rümeğe sevketmek lâzım geldiği Bütün bu harekâttan üç tayyaremiz hakkmda alâkayı calıb bir yazı ne ? retgibi Avrupamn altını üstüne geuslerine donmemiştir. miştır. Yapılan mane\Talarda sahıl batıren yeni dünya buhrammn hal tarjaları ve dığer müdafaa vasıtaları ıs Bukres'e gidecek Bulgar heyehne tngiltereye Alman taarruzlan tilâ ordusunun sahillere yanaşmış ve ve istikbali gene bizi artık doğruriyaset edeceği tahmin olunan Londra 4 (a.a.) Hava ve anavatan hatta duman perdesi himayesinde kısHariciye Nazırı Popof luğu iyiden iyiye sabit olmuş haNezareü bildiriyor: men de sahile çıkmıs addedılmektedir. Sofya 4 (a.a.) Reuter ajansı bilvacılık yolumuzda yeni ve müstaDüşmamn dun geceki hava faaliyeti, Hergün yapılan bu manevralara kaıa. diriyor: cel fedakârhklara davet ediyor. Taymıs halici ve İskoçyanın şark sahili deruz ve hava kuvvetleri a>Tiı zamanda Dun öğleden sonra Sofyaya gc'niıs Şakir Hazımm kıymeti üzerindeki ıstirak eylemektedır. İngiltere bir çok olan Rumanyanın Belgrad sefırinin. bu mıntakalarına inhısar etmiştir. Bu mmusanmaz ısrarında hak kazandığı r ıstılâ usullerinı ve muhtehf ıhtımalleri gun Bulgaristan Hariciye Nazı ıİP go takaların bir çok noktalarına ve Gal bu silâhı kendi ihtiyaclanmızı karhesaba katarak müdafaaya daima ama ruşeceğı zannedilmektedir. Bu göruş memieketlerine bir çok bombalar atılşılayacak bir kifayet ve mükemde bulunmaktadır. [ Arkası sahife 4 sütun 2 de] mıştır. Hasar ve telefat yoktur. meliyetle memleketimize maletmek için milletçe yeni hamlelere ihtivacımız vardır. Tayyare silâhı meselesi, yalnız haricden tedarik olunmakla hallolunup bitmiş sayılacak bir mesele değildir. Herhan^i memlekette tayyarecilik millî bir mahiyet almadıkça o memlekete mal olmuş sayılamaz. Tayvareyi daha epeyce müddet büyük kısmında ha Bir Ingıhz tayyaresine ağır bomba yuklevırken ricden alacak olsak bile, bu silâhı şimdiden memleket da Londra 4 (a.a.) Bahriye Nezaretinhilinde vapmağı ve herhalde o den tebliğ edilmiştir: Batı Akdenizinde 1 ve 2 ağustos tanu büyük itina ve muvaffakiyetlerle kullanacakları memleket için rıhlerınde cereyan eden harekât esnade millet çocuklarından yetiştir sında denız, hava kuvvetlerine menhub me§i kendimize çok büyük bir iş Swerdhsh tayyareleri tarafından Sardunva adasmdaki Cagharı hava mey ed'>mek mecburiyetindeyiz. danı bombardıman edilmiştir. Hava müAlet olarak tayyare mühimdir, daiaa bataryalarının şıddetli ateşıne fakat tayyarevi fennin bütün icab rağmen taarruz muvaffakıyetle yapıllan ve büvük ırkımızın bütün mıştır. Dort hangara tam ısabetler kaykahramanlığile kullanacak tayva dediımıstır Bunlardan ikısınde buyuk reci ondan daha az mühim değil yangınlar çıkmıştır. Yerde açıkta bulunan dort tay>are tahrib edilmiş ve taydir. yare meydamndaki bir çok bınalar ja Tayvareci kendi makinesini sö tahrib tdılmış, ya hasara uğratılmış vekÜD tekrar takacak veçhile aletine yahuc3 da ateşe verilmiştır. Tayyareleıihâk'm olmalıdır. Bu, nazarî ve mızJen bırının mürettebatı kayıbdır. amelî mükemmel bir yetişmenin olmüs olmalarından korkulmaktadır. Kazinonun küsadına aid intıbalar: m'i^ulü olabilir. Bunlaıın aıleleri haberdar edilmiştir Sağda Vali, Münakalât Vekiline Tayyare ima'inin kendi ihtiya İkınci bir tayyare Sardunyaya mecburî izahat veriyor, solda Dahiliye ve cımıza yetecek derecelere ulaşmak bir inış yapmıştır. İtalyan tebliği bu Maarif Vekilleri, davetliler kaziiçin memleketimizde sür'atle inki tayyare mürettebatının esir edıldi.^ıni nonun iç kısmında ve binanın şaf etmesi lâzımdır. Bu lüzum çe bildinnektedir. Başkaca hiçbir zayı=it dışarıdan manzarası voktur şidli fabrikaların bir an önce kuBu harekât esnasmda düşman bom rulmasma bağlıdır. (Yazısı 4 üncü sahifemizdedir) bardıman tayyareleri tarafından harb YUNUS NADİ gcmilerimize taarnızlar yapılmıştır. Hiç Fransız Elçisi Türkiyeyi terketti Millî Şefimiz, Şehir Kazınosunu şerefîendiriyor ve Vali tarafından maket ler üzerinde verüen izahati dinleyor hati buyuk bir alâka ile dinlemiştir. Milli Şef, akşam yemeğini Başvekil ve Vekillerle beraber Belediye kazinosunda yemiş ve gece tekrar Floryaya avdet buyurmuştur. M. Nassigli gösterilen hüsnü kabole teşekkür ve dostlarına veda ediyor Balkanlarda Bir Bulgar heyeti de yakında Biikreş'e gidecek Millî Şef, Başvekili kabul etti Başvekil doktor Refik Saydam dün öğleyin Floryaya gitmiş ve Millî Şef ta[Arkası sahife 3 sütun 3 te] Kiel tersanelerine büyük bir hava taarruzu Ingiliz hava filoları Sardenya adasına Ingiliz sahil müdafaa bataryaları hiicum ettiler Madagaskann merkezi Antanarivo'dan bir manzara Fransız Miistemleke Imparatorluğuna vaz'ıyed mi? • Madagaskar ve Kameruna ingilterenin asker çıkardığı bildiriliyor Londra 4 (a.a.) Reuter ajansırun diplomaük muhabiri bildiriyor: Madagaskar ve Kameroun'a İngihz askeri çıkarıldığı hakkında bir Amerika kaynağmdan verilen haber hakkmda Londrada hiç bir malumat yoktur. Gorünuşte Amerika ve Fransadan verildiği halde hakikatte kaynağı Alman olan bu habere burada inanılmamak tadır. Şehir Kaxinosu açtldt Küsad merasiminde V ekillerimiz de bulundu Fransız hükumetine göre Vıchy 4 (a.a ) Havas Ajansı bildiriyor. Son nazırlar meclisini muteakıb neşf Arkası sahife 3 sütun 5 te] Sovyetler Medisi Baltık memleketlerinin ilhakı kararını tasdik etti Moskova 4 (a.a.) Yüksek Sovyet meclisi Litvanyanm 14 üncü Sovyeı cumhuriyeti olarak ilhakıru tasvıb eyledıkten sonra pazartesi g'inu tekrar toplanmak uzere dağılmıştır. Şımdıki Beyaz Rusya cumhurıyetinın LiU'an yalılarla meskun bazı bölgelerı yeni cumhuriyete devredilmiştir. Molotofun nutku Rumenleri pek sevindirdi [Arkası sahife 3 sütun 4 te] [Arkası sahife i sütun 1 de] Bukreş 4 (a.a.) D. N. B . ajansı ^ bildiriyor: Molotofun nutkundan bahseden nımresmî Romanıa gazetesi, nutkun şu cumlesı üzerinde durmaktadır. «Sovyet Rumen münasebatı bir donüm noktasında olup, tamamen norraal bir inkişafa doğru gidecektir.» Bu gazete, Molotofun müsahedesile Rumen devlet adamlarının arzularrnın tevafuk ettiğini işaref etmektedir Rumanya, Rumen Sovyet munasebatmm normal bir şekle girmesınin, Avrupa nm cenubu şarkısınde sulhun takviyesine hâdim olacağını ümid etmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog