Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r Fikir, san'at mecmuası Müessisi : HAMLE Celâleddin Ezin e Çıkmıştır. y 17 nci yıl sayı: 5837 umhuriyet İSTANBUL CAGALOGLU Telgrai ve tnektub adresr Cumhunyet, Istanbtü Posta kurusu: İstanbul No. 246 Teieion Başmuhamr: 22366. Tahrır heyetı: 24298. Idare ve matbaa kısnu: 24299 24290 BEYAZ MUNİR N Cumartesi 10 Ağustos 1940 ve arkadaşları Varyete programı, eğlenceler Reisicumhur, şehir methalinde coqkun tezahüratla karşılandı Ankara 9 (a.a.) Reisicumhur Ismet İnbnu, orta Anadoluda bir tetkik seyahati yapmak üzere bu sabah saat 10 da hususî bir trenle tşehrimizden aynlmışlardır. Millî Şef garda Millet Medisi Reisi Abdiılhalık Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, Genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmakla Vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, Parti Umumî tdare Heveti azaları, mebuslar, Genelkurmav, Millî Mudafaa Vekâleti erkânı, Vekâleller ve müesseseler miistesar ve umum mudürleri, Ankara Vali ve Belediye Reisi, Merkez Kumandanı, Emniyet direktörü tarafından uğurlanmıştır. Yozgad 9 (a a ) Reısıcumhur Is met Inonu bu gun saat 16 30 da Yozgadı teşnf buvurmuşlardır Mılıî Şef Yerkoy ıstasyonunda başta Vah ol mak uzere askerî ve sıvıl erkân Beledı\e ve Partı başkanları (ar?fır>dan karşılanmıştır Şehnn methalınde ve [ArkaM sahıfe 3 sutun 2 dc] Şefitniz Yozgadda Manş üzerinde duşurulen bir Alman tayyaresi Mtllı Şefımız, Anavatantn felaket atlatmıs bır koşesınde tetkıkler yapıyor Yıpratma Harbi Goruyoruz kı, raktile demokrası cephesinin en kuvvetli silâhlanndan biri olan yıpratma harbmi şimdi totaliter cephe benimsemek istiyor. Fakat haricle alâkavı teminde zorluklar ve imkânsızhklar çeken memleketierin, înfcttrered«m«vVei onıın hasımlannın memleketleri oidueu ve olacağı sanılır. un, Buvuk Brıtanja adasına Alman askerı gecırılmek suretıle vukuunu butun dun>anın bekledıgı ıstılâ tesebLusu belkı ve hele oldukça uzun ve buvuk ılk bır safhada yapılmıj acaktır, buna mukabıl Almanva Ingılterevı bu adasında muhasara (abluka) etmeğe çalışacaktır demıştık Bu hususta rıva>et muhtelıf o'makla beraber ltalvan matbuatında bu gorus sekiını kuvvetlendıren alâmetler hem çogalıvor, hem sarahat ve kat ı>et kazanıyor. Buyuk Bntanya adası hakıkaten Manştan asıcer geçırmek suretıle iılen ışgai olunmak ıstenJse bunun ıçın Almanvanm Italyan ha\a ve denızaltı kuvvetlerınden de ıstıfade etmek ıstemesı hatıra geiebılırdı Bu v olda çıkan tuılu rıvajetlerın kontrolu ka'oıl olmdmakîa beraber bunların netıcesı manıdardı. Buna gore ltalya kendı kuvvetlerının bovle bır ıstılâ tejebbusune ıştırakıne guja muvafakat etmemış ımış. Fılhakıka Italyanın kendısı de muharıb olmak hasebıie kendı kuvvetlerını n^ucesı şuphelı bır te«ebbuse tesnk ederek ısraf etrremek ıstemış olması mantıksız degıldır Buna mukabıl Buyuk Bııtanvaja karşı vukuu bekıenrn Alman taarrazunun çoklan başlamıs olduğu ıiadesı ılk defa ltalj doan çıktı 1 elgrafo gazetesının basmuhdrrırı Ansaldo herkesm Ingmereve karşı ne zaman yapılacak dıye berJedığı Alman taarıuzunu epejce gunlerdenberı bc^amıf olarak ıiân ettı. nger o>le ıse Alman) anın Buvuk. brıtanyaya karşı harbı hava ve denızaltı kuvvetlerıle Ingııız n c ı ieketını mutemadı ız ac ve uıar etmeıc ve nıhayet hergun c i a sı.^ astıriı nasina calışılacaı^ bır a'oiuka ı.e bır nevı muhasaraj a tâbı tutmak şekiınde tecellı eaecek deraeK oturdu Bır başka b : , m. .iTn Jaınala dltaiva bu hu su a daha sarıhtır i ıu âsa olarak bu gazete harb>n sımdıkı safhas.nın lngıltere ırın bır jıpra^ma karbı olmas» CJI a muhtemel oldugunu vazdı B J gazeteye gore Ingıltereve tevcıh edılen yenı harbde yıldırım sma ıle tahdkkuk edecek hâdıseler beklenmemelıdır. Haıbın > enı sa^aasında Ingı tere gerek Buyuk Bntanya adasında, geıek In gılız Imparatorluğunun yayıldığı dığer dunya bolgelerınde hergun daha zıyade yıpratıla yıpratıla nıhavet bır gun sılâh asağı edılmış vazıyete duşurulecektır Demek Afrika harbi İtalyanlar 15 tayyare kaybettiler Somalideki İtaiyan kıf aîarı simale doğru ilerlemeğe çalışıyor Kahıre 9 (a a ) Ingılız Ha\ a Nezaretı tebhğ edıyor Trablus uzennae en bm.uk ha\a muharebe=ı bu gun Sıdı Omer ın garbmda cerevan etmıstır 15 Italyan Evrı tay\areı du'urulmu^tur Tav varelerım zden ıkı=ı kavıb addeaılmektedır Bu muh?rebede Incıhz tavvaıeleıının 1 tahan tavvarelerıne karşı nıspeü ıkıve karşı bırdı ttalyan tebliği ItaKada bır m^hal 9 ( a a ) Ital|>an orduları ııraumı kararg?hınm 61 |numarah teblıgı I Sımalı Afnkada Trablus hududunda | 16 avcı tayvaremız 27 Ingıbz tavjaresEe muthış bır hava muharebebi \^pnu^ıir Adedce az olmalanrn rağm':'n Bukreş 9 ( a a ) Başvekıl M Cı pılotkrımız bes duşman tay\are»ı dugurtu radyoda soyledigı bır nutukta şurmeğe muvaffak olmuşlardır Ta> Rumen hukume mın komsularıle i akıkî yarelerımızden ıkısı uslerıne donme dostluk esasına muotenıd bır arüasına mıstıı arzusunda oıduganu sovlenn? ve $ım Inpılız Somali^mdekı kıt alanmız dıkı rae^elelerın realıst bır tarzda mıı Hargısavı ışgal etmıstır ..akere edılmesı luzumunu kayaetırii?tu Ş»D d«T''' r <de, Somalide vazi' et Başvekıl, Rumanja, BuıgansU ı ve Kah'ro "S ( a a ) Reuter öjansı bıl^lacarıstanda mevcud Tiuhtehf ekal'ı dırıyor vetler hakkında rakamlaı zıkıe liıvtpn [ArkaM «ahife 3 sutun 3 tc] sdiua Rumanya ıle Macariaian aıa^maa bır anıaşmaja şu ıkı yoldan varn bılecfcgını sojlemıştır Ya bu ıkı me n ı eket derha bır anlasiıaya vanınk ı c n +opıak ısteklerınden va'geçerek oıı'ıkte yuruiıege mecbur olduklan hakıkatıru tclım etrıeh jahut da devamlı bır suretı teavıveve varmak ıcın nufu= mu bad<= e=ı suretıle Ri'menlcı le Ma utarı ajırmahdır kı bu da kucuk topraK ta vi7İerını tazammun eder Londra 9 ( a a ) Harbıje Nezaretı Her halde Matarı tandan ıstpn^ ı fcla hukurreün Şanghay'da ve şıma'ı Çınde karha^n tamaTien tarıhî nıahıjettc ol Lulut an kıt aLrı gen almaga kar^r vermasma mukabıl, Rumanya devam'ı n u dıgırı bıldırmektedır Bunların mıktıı hhvetı haız ve butun Rumen mıllo'ı la 1500 kadardır ve smdılık nereje gcturafndan kabul edııen bır ardasrm va ruleceklerı malum degıldır Karar millî pıldığı takdırde kııçuk oiacak olan Çın Amerıka hukumetleıme bıldu Mıgı h kıl ı bır toprak fedakarlıgı j apmış o gıbı Tok\o>a da Ingılterenın 1901 Pekın lacaktır • mukc\ e'e=ııin verdıgı hakları muhataza [Aıkası sahıfe 3 sutun 2 de] ettıgı ıhbaı edılmı<=tır rispanya, bu hafta harbc girecekmiş Fransada Hindiçiıtiye ManşHa neşredilen Japon taarruzu geçen hava muhttra bekleniyor harbi Fransız müstemleke İngilizler 60, İngiliz ordusu ordusu da süratle Almanlar da 49 taahhüd ettiği müdafaa tedbirleri almaktadır tayyare düşürmüş! yardımı yapmamış Şanghay 9 ( a a ) «Reuter» Hındıçınî'de vazıyet gun geçtıkçe gergınleşmektedır Çının cenub sularında Ja pon harb gemılerının ve kıtaatı nakleden vapurların gıttıkçe artan faah >etı Japonların cenubda harekete geçmek uzere bulunduklarını gostermek Clermont Ferıand 9 (a a ) Fran tedır siT Amerıkan komıtesı tarafından neşSon gunler zarfında Formos ıle Haredilen bır muhtırada şoyie dermmek ınan arasında Japon gemılennın bu tccfır yuk bır faahyet gosterdığı burada maFransa munferıd bır mutareke ak lumdur Yolcular bu ıkı ada arasında detmıçtır Çunku başka turlu yapa [Arkası sahife 3 sutun 6 da] mazdı 1 Fransa eylul 1939 danberı vırmı a=la 47 jaş arasında bulunan butun erkeklerı sılâh altına almıştı Bu hareket ıktısrdı ve malı havata gayet agır bır darbe vurmuştu Vesikanın sonunda da « Hiç bir millet inti hara icbar olunamaz» denilmektedir İki taraf da birbirlerinin limanlarına tayyare ile mayin dökmeğe devam ediyorlar Huduttarm tashihi Rumanya toprak vermeği istemiyor Rumanya Basıekılı Gıgurtu f Arkası sahıfe 3 sutun 5 te] Romaya göre Ispanya Devlet Reısı Franko Budapeşte 9 (a a ) Tas ajansı bıldırıjor Pester Llcvd gazetesı Ispan/amn bu hafta harbe gıreceğım jazmaktadır Mezkur gazeteje gore Madrıd hukumetı munasıb am beklemekted,r Dıger bır gazete de Romada Is parvanın pek \akmda harbe g. pceynın tahmın edıld'gmı vazmaktodır Cebeluttarıka Ispanyol amelesi ahnmıyor M drıd 9 (a a ) Havas La Lıne? dan bıldırılnor Cebeluttarıka gırmek ıç.n musaade ıs'ıyen Ispanvol amele'ii ıcın verılecek prımler venıden azaltılmıştır I=nanyol amele>;ı verme gunden gııne Ingılız a«kerlen ıkame olunmak •adtr Yakında butun Ispanvol anele^mın ışten çıkaıılacagı zannedılmektedır Başvekü, anaiiyi mü badele etmeyi daha doğru buiuyor Fransa hükutneti müstemlekelerini kaybedecek "Fransız olmıyan yerlerde hâkimiyetin ida mesi bir hayaldir,, Divani ali toplandı Londra 9 (a a ) Hava Nezaıennın ıstıhbarat bultenı şunları yazmaktadır Dun cereyan eden hava nuharebe nînde yedı duşman tayîtffe'in'n 3Sha duşurulmuş oldugu oğrenıLruşi.]r Bunlaıın beşı Yunkers 87, bırı Messer chmıdt 110 bırı de Messerchrmdt 109 tıpmde tayyarelerdır Bunlarla beraber dun duşurulen tay varelerın mıktarı 60 a balığ olmuştı r Tahrıb edılen tayjarelerın' 2İ u pıke hahnde hucumlar yapan bomtadıman tav>arelerıdır Dun Manş uzerınde faalıyette bulunan duşman tayj sre'»rının j ekunu 800 olarak tahmın olunmaktadır Bu vekun hakıkatte uçan tayva relerın bır mish fazlasını go^'eı nıektedır Fılhakıka pılotlarımız Manş uzerınde dun 400 kadar duşman tayjaresımn uçtuğunu gorrr uslerdır Bu heaba gore Almanlar kafılelervruz uzenne taarruza sevkettıklen tayyarelern yeTokjo 9 (a.a ) D N B ajansı bıl dıde bıruıı kaj betımslerdır dırıvor Alman tebliğinin iddiaları Butun eskı partılere mensub parla Berlm 9 (a a ) Alman orduları basmento azasından 120 kışı dun «yenı bır kumandanlıgı resmı teblıgı sıvasî bunyeye muzaheret cerruyetı» aEvvelce bıldırıldıgı vechıle 7/8 ağusdında bır teşekkul vucude getırrmşlertos gecesı serı motorbotlarımız kuvvcth dır bır surette hımave edıımekte oldn bır Toplantıda kabul edılen bır karar su naklıye koluna hucum etmıslerdn Karetınde hukumetın bu yenı bunvenın fıleye refakat etmekte bulunan duman ıdaresını deruhde eylemesı v e ou suretle destroj erlerının ve ıyı sılahlanmış te hukumetle millet arasındakı sarsunaz mılerın şıddetlı mudafaasına ragTen 8 brrlığı tebaruz ettırmesı ıcab edecesı bın tonluk bır petro' gemısıle bırı 5 bın bıldırılmektedır tonluk, bırı de 4 bın ton'uk dıger IVJ ge' \Uası «ahı'o 3 sutıın 4 te] [Arkası sahife 3 sutun 2 dc] Japonyada kurulan tek parti Hükumetten, «Japon. düşmanı» addettiği İngilterenin Uzakşarktan bertaraf edilmesını istedi îngîltere, Çindeki geri çekiyor kıtaafiiiı Vekiller Heyeti dün de toplandı Ankara 9 ( a a ) VekıJer He\etı bu gun og'eden once Basvekıl doktor Refık Saydamın rıyaset'nd" toplanarak ruznamesmde m^vcud meseleler uzerınde muzakerelerd^ balunmu^tur Dıvanı ahde muhakeme edüeceklerden esbak Başvekıl Daladter Roma 9 (a a ) «Stefanı» Sttfam aıansının dıplomatık muharrırı halen sulhtan sonra Fransız olmıvan top [Arkası sahıfe 3 sutun 3 te] Aıtıerikaıun tank imalâtı Ingilizlerin Flandr tecrübelerine göre ve iki ordu için hazırlanıyor Vaşmgton 9 (a a ) Hazıne musteşarı Morgentau son zamanlaıda Flandres'de harbetmış olan Ingınzlerın, Amerıkan tanklannın yenı harb usulle rıne mtıbak etmelerıne yardım etmış bulunduklarını soylemıştır Vaşmgton'da bulunan Ingı'ui tank mubayaa komısvonunun başekipîlı, Flandres'dekı tecrubesıne istınaden Amerıkan mod«llerınm mukemmelleş mesıne çok hızmet etmıstır. Ingıli7İer Amerıkadan tank mubayaa etmekle YUNUS NADI [Arkası sahıfe 3 sutun 2 de] Italyan müstemleke ordusundan bır kıt'a harekete hazırlanıyor [Arkası sahıfe 3 sutun 1 de] > Japon zırt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog