Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

8 Mayıs 1940 CUMHURİYET ARZIN^DONMESINDE VKALAD KÜRELERİNİN DÖHMESİNDEN MILLI yÜİL£R,BİHLERJUZBİNHR HASILOLUR! ADET 1 19 mayıs fevkalâde piyangosu yeni otomatik dönen kürelerle yapılan ilk keşide olacaktır. İtimad veren, şans getiren bu küreler elektrikle islemektedir. 2 Keşide 19 mayıs genclik bayramını mütteakıb, Ankarada 19 Mayıs stadyomunda on binlerce halkın huzurunda yapılacaktır. 3 19 mayıs fevkalâde piyangosunda onda bir bilet yoktur. Tam bilet ve yanm bilet vardır. Tam bilet ikramiyenin tamamı olan <50,000> lirayı, yanm bilet «25,000> lirayı tam olarak kazanabilecektir. 4 Tam biletler c2> liraya, yarım biletler «1» liraya satılmaktadır. Bu biletleri satış gişelerinde, bayilerde, Ziraat Bankası şubelerile posta gişelerinde bulabilirsiniz. 5 Bu keşidede «200,000» bilet vardır. Bu b iletlerin *42,228» adedi muhakkak surette ikra miye kazanaeaktır. Yani isabet nispeti yüzd« yirmi birden fa7İadır. 6 19 mayıs fevkalâde piyangosu için onar biletlik karneler ihdas edilmiştir. «2» liralık biletlerden mürekkeb olan karneler «20», «1» liralık biletlerden mürekkeb olan karneler «10» liraya satılmaktadır. 7 Karnelerdeki numaralann son rakamlan «0» dan «9» a kadar olan rakamlarla nihayetle nmiştir. Bu suretle her karneye mutlaka ikl ikramiye isabet edecektir. 8 Bu, şu demektir: «20» liralık karne alanlar muhakkak surette «5» lira, «10» liralık karne alanlar muhakkak surette «2,50» lira kazanacaklar, bu suretle karnelerin fiatı «15» liraya ve «7,50» liraya düşecektir. 9 Dönen kürelerimiz ve 19 mayıs fevkalâde piyangosu hakkında fazla tafsilâtı parasız olarak dağıtılan broşürlerimizde bulacaksınız. 10 19 mayıs genclik ve spor bayramını ümıdsiz bir halde geçirmeyiniz. Bu gün alacaŞmıı «2» liralık tam bir biletle tamam «50.000» Hra kazanabilirsiniz. PLAN LİRA 1 İKRAMİYE 50.000 t , 10.000 2 «(5000) 10.000 4 »«2500) 10.000 2CU1000, 20.COO 200«(100ı 20.000 2JDO0 • <10> 20.000 20Û00. , 3 . 60.000 20.000, c 2 , 40.000 240.000 42228 I Gazianteb Belediyesinden: Bir aded e t ü v alınaeak 1 Şablt bir etüv makinesi alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 liradır. 2 İhale tarihi 20 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 te Gazianteb Belediye Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Muvakkat temlnat 132 liradır. Şartnameler Gazianteb Belediyesinden para« z olarak alınacaktır. (3426) San'atkâr Aranıyor Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: Sıvas demiryol atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf tornacı, frezci ve dökmeciye ihtiyaç vardır. İmtihan ve matlup evsafta liyakati görülenlere 77 100 lira arasında bir ücret verilebilecektir. İmtihanlar İzmirde, İstanbulda, Eskişehirde ve Sıvasta yapılacaktır. Talib olanların İzmir ve Sirkecide İşletme Müdürlüklerine, Eskişehir ve Sıvasta Atelye Müdürlüklerine, Ankarada Cer dairesine müracaatleri ilân olunur. «2016» (3605) G. Anteb C. Naddeiumumiliğinden: 1 G. Anteb Ceza evinln 1/6/940 dan 31/5/941 tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile ihaleye konuimuştur. 2 Tahmin edilen ihtiyaç miktan iki yüz bin kilo ve bedeli on altı bin liradır. 3 Muvakkat teminat bin iki yüz liradır. 4 İhale 13 mayıs 940 pazartesi günü saat 15 te O. Anteb Adliye binası içinde C. Müddeiumumilik dairesinde yapılacaktır. 5 Teklif mektubları 13 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 e kadar G. Anteb C. Müddeiumumiliğine verilecektir. Postadaki gecikmeler muteber değildir. 6 Eksiltmeye talib olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesikalan Ibraz edeceklerdir. 7 Şartname G. Anteb C. Müddeiumumiliği Cezaevi Müdürlüğünde hergün çalıçma saatlerinde görülebilir. (3220) Devlet Orman İşletmesi Aband Keremali I Devlet De«irydilan ifletee ü. MilfirlâğİBdcıı: ] Revir Amirliğinden: Aband bölgemlzln Sığırlık ormanmda mevcud (3087.155) metre mikâbına muadil (3866) adedx köknar tomruğunun kütüğü dibinden Tatava ve Kaynaşh köylerinde gosterilecek depolarımıza nakli açık eksiltme ile 15/5/940 saat 14 te Düzcede Revir Amirliğimizde ihale edllecektir. Tomruklann beher metre mikâbının muhammen nakil ücreti (380) kuruştur. Talib olanların mezkur gün ve saatte evrakı lâzıme ve % 7,5 tan (879) lira (84) kuruş muvakkat teminatlarile birlikte mezkur Komisyona müracaatleri, şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü, İstanbulda Orman Çevirge Müdürlügü, Boluda Orman Çevirge Müdürlüğü lle Düzcede Revir Amirliğimizde görülebilir. (3427) Doktor ve Eczacı Aramyor İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine ve eczacılara ihtiyac vardır. Hekimlere verilecek maa? 177 lira olup eczacılannki 100 liradır. Serbest bulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere taliblerin D. Demir yolları Zat İsleri Müdürlüğüne müracaatleri. «2117» (3742) EREĞLİ KÖMÜRLERI İŞLETMESI Kömür Satış Şubesinden: Ereğli Kömürleri îşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mevcudat, taahhüdat ve matlubatı bütiin hukuk ve vecaibile 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen: Kömürleri Satış Birliğinden: 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 savılı kararına göre teşekkül eden EREĞLİ HAVZASI I Karyola ve Madenî Eşya Fabrikası SEZER Muhtelif cins karyola ve divanlarla madenî mobleler fabriVanın salonlannda teşhir edilmektedir. Bir defa mallanmızı görmeniz menfaatiniz iktizasın• dandır. Sirkeci. Salkımsögüd, Demirkapı caddesi No. 7. T e l : 21632 .1 yeni «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» ne devredilmiş olduğundan alâkadarlann her türlü işleri için 15 mayıs 1940 tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan adı geçen • i ^ ^ ^ ^ M M ^ H Satış Birliğine müracaat etmeleri. Zayi İstanbul İthalât gümrüğünden 506044 sayı «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» Merkezi ZONGULDAKTADIR. Birlikten kömür almak isteven müstehliklerin 15 mayıs 1940 tarihine kadar İstanbulda Tophane&e îskele caddesinde 28 numarada ve 15 mavıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan dogruva Zonguldakta SATIŞ BİRLÎĞÎ MERKEZİNE müracaat evlemeleri lâzımdır. KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 1 Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 2 Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. Telgraf adresi: ZONGULDAK SATIKÖMÜR Telefon: 145 Zonguldak. aldığım 4494 sayı, 25/7/938 günlü ithalât beyannamesine aid 25/7/938 günlü 596 lira 98 kuruşluk O KT A SAÇ Saçları SABUNU ve Baş eden cildini muhafaza tıbbi sabundur. ECZANELERDEN İSTEYİNİZ Fiatı 35 kurustur Akhisar Belediyesinden: 1 Bedeli muhammeni 750 lira olmak üzere 300 metrelik rekorlu hortumun açık eksiltme suretile mubayaasma karar verilmiştir. 2 İhale 25/5/940 pazartesi günü saat 15 te ihale olunacaktır. 3 İsteklilerin her gün Akhisar Belediye kalemine müracaat etmeleri ilân olunur. (3702) irad makbuzunu zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiç bir yerde hükmü olmadığı ilân olunur. İstanbul Sirkeci Güzel han Romilos Vamvakopolos ANAPIYOJEN İZBİT Belediyesinden: Dr. thsan Sami tstreptokok, istâfüokok, pnömokok, koli, piyosiyaniklerin yaptığı çıban, yara, akıntı ve cild bastalıklanna karşı çok tesirli taze asıdır 1 SATILIK MAKİNELER Kalınlık plânya bir arada plânya, bir delik makinesi ve bir destere satılıktır. Taliblerin Aksaray Kemalpaja caddesi 30 No. da Mehmed Türkere müracaatleri. Zayi Hüviyet varakamı zayi eyledigimden, yenisini alacağım. Eskisi hükümsüzdür. Hukuk Fakültesi 6074 Sadeddin Gündüz İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Cinsi Kriple maden kömürü Miktarı 900 ton Muhammen bedeli tonu 15 lira Teminatı 1015 L. Yukarıda yazılı kömür 20/5/940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. Mezkur kömür 200 tondan aşagı olmamak üzere ayrı ayri da ihale edilebilir. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublarıru Rektörlüğe vermelerl lâzımdır. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (3657) 14 üncü adanın 1305,50 metre murabbaındaki 19 sayılı arsanm satışı Yazı Işleri Müdürlüğündeki şartnamesi veçhile kapalı zarflı arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 15666, muvakkat teminatı 1175 liradır. İhalesi 20'5/940 pazartesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektubları, ihale günü azamî saat 16 ya kadar Encümende Riyasete verilir. (3700) Ânkara Belediyesinden: 1 Belediye Itfaiyesine lüzumlu olan «12.000» lira kıymeti muhammenli biri büyük ve diğer üçü küçük dört aded motörpomp almması kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 İhalesi 18/6/940 salı günü saat 11 dedir. 3 Teminat 900 liradır. 4 Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün Encümen kalemine müracaat etmeleri ve isteklilerin de 18/6/940 salı günü saat ona kadar teklif mektublarım Belediye Encümenine vermeleri ilân olunur. «3474» (1972) Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi. Sabiha apart. No. 12, daıre No. 4 Dr. Y. Hallacyan Dr. Horhoruni YutlUM Mide, Barsak ve Ic hostalıklan muayenehanesi Harb Akademisi Komutanlığmdan: Harb Akademisi Mehakim şubesine ve devlet memuriyetindekl hizmet müddetine göre azami yüz elli lira ücretle bir memur alınacaktır. Zabıt kâtibliği yapmış veya adli işlerde muamele memurluğunda kullanılmış olanlar ve seri daktilo yazanlar tercih edilecektir. Taliblerin 15 mayıs 940 tarihine kadar Yıldızda Harb Akademisi Komutanlığına müracaat etmeleri. (3528) Sıra No. Istanbnl Defterdarlığından: Mükellefin adı Mahalle Sokak No. Matrah L.K. 15,00 Hastalannı akşama kadar Sirkecide Viyana oteli yanındaki muavenehanesinde tedavi eder. Telefon: 24131 Sahib ve Başmuharrın: Vmumî Nadi Pınarbaşı Belediyesinden: Vekâletçe tasdik edilen plân ve projelerine göre 18758 lira keşif bedeli olan kasabamız Hidro elektrik tesisatı yaptınlacağmdan taliblerin ve daha fazla izahat almak isteyenlerin şifahl ve tahrirl «urette Beledlyemize müracaatleri ilân olunur. (3590) neşriyatt idare eden Yazı ifteri müdürü: Hikmet Münif Ulgen Cumhuriyet Matbaau Kazanc Buhran MuvazeneHava kurumu Zam Senesi L. K. L.K. L.K. L.K. L.K. 1 M. Hulusi ve Ömer H. A. Tahmisönü 87 13,65 3,90 5,26 936 Süruri 2 Hamdi Tuhafiyeci H. 13,54 5 3,91 5,26 Molataşı 3 İsmail 10,92 22 3,12 4,21 Manastır H. 4 Peruz Gülizar 5,28 11 . 5,80 1,50 7,83 Çıngır Oğ. H. 5 İsmail Oğ. Nevin 41,52 4 11,88 16,03 Handan H. 6 Antopolos ,84 9 .24 ,32 Yenicami Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarda adı. isi ve ticaretgâh adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebelluğa salâhiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamıs olduklarmdan hlzalarında gösterilen yıllara aid kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihba rnamelerin bizzat kendilerine tebliği müm* kün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 ncl maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. (3765i.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog