Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 'B.Matîs T940 Milli piyango çekildi En büyük ikramiye 34203 numaralı bilete isabet etti; bu biletin bir parçası fakir bir çamaşırcı kadında bulunuyor ı^Cumhuriyet! Eskişehir icrasından bir şikâyet Emirgânda Mekteb sokağında 1 numaralı evde oturan bir kariimizden aldıgımız mektubda şu şikâyet yapılmaktadır: «İstanbul beşinci icra dairesinin 935 3270 ve Millî Piyangonun ikinci tertib bi 6091 6275 6285 6420 6500 6507 6532 taşra 1974 numaralı dosyasına her ay Eskişehir rinci keşidesi dün Ankarada yapılmıştır. 6613 6748 6864 7277 7347 7474 75.I7 icrasından muayyen bir meblâğ gönderümesl Ve bütün ağrılarınızı derhal keser. Icabında tiç kaşe ahnabilir. 7796 7883 8035 8063 8180 8325 836Ü ıcab etmektedır. Her ne sebebe mebni ise bu Keside dün ikmal edilmiştir. Kazanan nu8442 8752 8779 8781 8796 8813 8861 para senelerdenberi hiç bir ay muntazam gelmaraları sırasile aşağiya yazıyoruz: 8882 8994 9393 9473 9684 9858 9915 memıştir. Muhakkak bir ay gelirse arada üç, 10102 10275 10604 10675 10733 10791 10966 beş ay fasıla verilmektedir. Borclu Eskişehirde 10983 11186 11417 11458 11621 11632 11663 memur olduğu için paranın tahsili de kolay ol11695 1J714 11799 11904 11914 12049 12127 ması lâzım gelirken bu tarzda hareket edilmesi 12177 12237 12560 12574 12677 12621 12670 borcluya kar$ı orada himaye gösterildiği hissini 12701 12777 13042 13078 13143 13256 13597 vermektedir. Buna sebeb olanların mes'ul ol • 13606 13649 13709 13813 13919 13931 13973 ması lâzım gelmez mi?> 1 Eksiltmeye konulan İş: Ankara GencJik parkı ikinci kı«m ln|aatıdır. BALSAMİN 14251 14364 14645 14712 14783 14805 14853 Keşif bedeli: 113472 liradır. İş arayanlar 2 Eksiltme 17/5/1940 cuma günü saat 15 t« Nafıa VekâUti Yapı ve İmar İşleri j 14959 15116 15221 15256 15266 15294 15325 «vherini ihtiva •Heisliği Efesiltme Komisyonu odaaında kapalı zarf usulile yapılacaktır. Erzincan felâketzedelerinden olup Kadıkö15370 15390 15338 15490 15578 15675 1CT92 den yüx ve dudak 3 Eksiltme çartnamesi ve buna müteferri evrak 5 lira 67 kuru« bedel mukabilinde 16040 16055 16172 16258 16346 16358 16586 yünde Yeldeğirmeninde Paris mahallesi 29 nuYapı ve İmar işleri ReLsliğinden almabilir. 16663 16900 16988 16997 17046 17145 18005 maralı evde oturan Abdullah oğlu Abdtıllah Rujları sıhhîdir. Bütün emsallrıden flstündür. 4 Eksiltmeye gircbilmek için isteklilerin 6923 lira 60 kumşluk muvakkat teminat 18139 18264 18355 18380 18415 18428 18o75 ş aramaktadır. vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu işe girebileceklerine dair alınmış vesika 18694 18851 13861 18989 19005 19009 19070 * Çemberlitaşta İmaret sokağında 10 nuArtvin İcra Memurluğundan t ibraz etmeleri lâzımdır. 19232 19256 19634 19642 19710 19734 19837 maralı evde oturan Bahri Yılmaz, kâtiblik ve Alacaklı Artvinin Sirya nahiyesine bağ1793 3393 6768 20052 40104 Bu vesika ekslltmenln yapılacagl günden en az sekiz gün evvel isteklilerin blr 19909 19916 10962 20193 20537 20612 20854 her türlü yazı işlyi üzerinde i» aramaktadır. lı Zeytinlik köyünden Kavr&k oğlu Dede Istlda ile Nafja Vekâietine müracaatleri ve dllekçelerine en az blr kalemde 20997 21240 21245 21299 21263 21960 21506 1000 lira kazananlar (40,000) llralık bu içe benzer bir lş yaptıklarma dalr i§l yaptıran dalrelerden Ayık tarafmdan Artvin Asliye Hukuk £1567 21598 21607 21666 21810 22028 22060 1252 1465 1431 2537 3632 4143 4624 1465 1431 Mahkemesinden istihsal etrniş olduğu 2 / 22375 22383 22443 22555 22556 22575 22710 alınmıs vesika raptetmelerl muktazldir. 6198 7167 7876 8507 9445 12684 12849 7167 22716 22853 22871 22923 23063 23108 23149 Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye glremlyecek 2 / 9 4 0 tarih ve 2 3 / 1 0 «ayıh kat'Heami} 13559 13789 15783 15816 17554 17822 17915 «• 1 0 11 23153 23284 23289 23354 23460 2346S 234'.3 ilâm münderecatı olan 335 lira asfr ve 16 lerdlr. 20635 20910 22325 23735 23884 24845 24649 23502 23506 23845 23852 23905 23910 22923 8 İstekliler tekllf mektublarını lhale günü olan 1?'5/1840 cuma günü saat 14 e lira 77 kuruş masraf ki cem'an 35»! lira 26141 30754 31257 32132 33716 34314 34600 24064 24070 24217 24309 24469 24546 24597 kadar Eksiltme Komisyonu Relsllğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 77 kuruşun borçlu Sirya nahyiesine bağlı 35211 36705 37502 37609 40448 40870 41358 24631 24682 24776 24909 24987 25085 2M03 Postada olacak geclkmeier kabul edllmez. tl937» (3440) Zeytinlik köyünden müteveffa Mehmed. 42056 42793 45602 46323 46695 47585 49583 ' 25677 25854 26086 26185 26375 26377 26555 kızı Fatma ve oğullan Ahmed ve Rüs» 49929 26722 26728 26852 26859 27140 27143 27414 temden tahsili hüsusunda icra takibinda 27425 27507 27542 27663 27681 27716 2816a 60 lira kazananlar bulunmuş ve borclulardan Rüstemin öte* 28305 28544 28559 28683 28693 28735 2S816 357 496 583 716 718 773 860 denberi tebligata salih ikametgâhı malum 28848 28884 28965 29241 29383 29397 29Ö.4 Münhal bulunan Van şubemiz mes'ul muhasibliğine 6 ncı dereceden blr muhaslb bulunmadığından icra emrinîn ilânen teb« 902 1000. 1199 1240 1290 1330 1372 29590 29815 29817 29854 29946 29961 30010 alınacaktır. 1432 1491 5504 1611 1862 1870 2126 ligino karar verilmiş olduğundan ilân ta* 30133 30169 30190 30391 30601 30843 30919 Taliblerin 15/5/940 tarihine kadar vesaik'ile birllkte Zat İşleri Müdürlügüne mü2290 2355 2536 2741 2855 3047 3079 rihinden itibaren beş gün zarfında bore 30948 31080 31130 31433 31440 31518 31558 ıacaatleri. (3043) 3094 3193 3309 3314 8491 4055 4336 31822 31824 31900 32000 32128 32137 32153 ödenmediği ve itirazı varsa bütün evrakı 4927 5005 5326 5354 5372 5409 5461 32266 32343 32455 32502 32528 32555 32563 müsbitelerile birlikte itirazını yapmadıği 5524 5661 5682 5692 5763 5847 58*1 32918 32989 32994 33146 33234 33404 33518 takdirde tahsilât ve takibatm cebrî icra 5946 5952 5957 6115 6397 6418 6496 33558 33621 33643 33667 33704 34047 34110 •1 (26756)' 6505 6530 6540 6569 6814 6998 7141 1 Antalyanın Kaş kazasma bağlı Karatepe devlet ormanından blr sene müd yolile vapılacaSı ilân olunur. 34136 34312 34324 34431 34545 34571 31736 7430 7460 7654 8003 8072 7269 7352 detle v« kapalı zarf usulile 817 metre mikâbı gayrimamul katran ağacı 20 gün 34904 34924 34964 35041 35154 35318 3537!» 8232 8253 8320 8351 8398 8806 8S36 müddetle arttırmaya çıkarümıstır. 35584 35617 35712 35734 35754 35764 35767 Soldan lağa: 8871 9034 9143 9361 9366 9627 9774 35863 35871 35921 36073 36183 36356 36566 2 Arttırma 10/5/940 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Antalya Orman ida9829 9885 10150 10288 10291 10315 10707 1 Satın alınan bir şey için bir miktar 36578 36707 36811 36827 37073 37165 37213 reeinde yapılacaktır. 10728 11340 11377 11493 11563 11789 11794 37220 37417 37675 37901 37921 37964 38009 pejin para tediye etmek (mürekkeb masdar). 8 Katranin beher gayrimamul metre mikâbı 780 kuruştur. 11870 11941 11982 12318 12404 12558 128T6 38053 38149 38439 38499 38538 38552 3S768 2 Bir işi yapmaklık, oruc tutan, nota. 3 4 Muvakkat temlnat 636 lira 45 kuruatur. 12921 13009 13045 13078 13O9S 13121 13126 38900 38S12 39676 39809 39850 39853 39ÖU2 Mecmu, kıyı. 4 İtiyad peyda eden, kanun. 6 Tekllf mektubları 10/5/940 günü saat 14 e kadar behemhal Antaly» Orman 13240 13335 13501 13631 14012 14168 14185 5 Haric, baştan aşağiya su dökünm», kfiğtd39897 40035 40043 40113 40117 40144 40227 müdürltiğünde müteşekkil komlsyon relsllğine verilmelldlr. 14186 14196 14265 14543 14560 14651 14663 40330 40553 40555 40592 40669 40786 40858 dan kıbrit. 6 Parça, hakikat olan, Anadolu14708 14766 14797 14913 15186 15459 15964 da bir mıntaka. 7 Asker, nesli aimdi mevfl Şartname ve mukavelenameyi görmek isteyenlerin Ankarada Orman tımum 41182 41217 41443 41501 41519 41591 41677 16033 16215 16268 16317 16340 16425 16481 müdürlüğüne ve Antalya Orman Çevirge müdürltiğüne müracaatleri. (3285) 41932 42054 42188 42271 42370 42406 42411 cud olmîyan bir hayvan. 8 Kumanda telâkki 16532 16588 16703 16957 17001 17045 17079 42455 42460 42703 42834 42868 43004 43094 eden (iki kelimc). 9 Yüze gülücüluk, mah17312 17553 17707 17774 17916 18360 18517 43150 43261 43299 43307 43545 43551 43(391 kemeden çıkarılır. 10 Mahvedici, gemilerin 18810 19173 19182 19296 19468 19527 19543 43792 43894 44052 44123 44213 44353 44471 bağlandığı yerlerden. 11 Hiç bir jey bilmiAĞIZ.BOGAZ İLTİHABLARINDA.DİSETİ KANAMALARINDA 19767 19852 19879 20320 20410 20429 20520 Saçlannızı dökülmekten. kepek44490 44724 44729 44741 44975 45149 45195 yen in»an (iki kelime). 20595 20796 20799 20804 21021 21257 212«6 Ienmekten korumak İçin muhakkak Yukarıdan aşağiya: 45556 45755 45809 45812 45210 45313 45401 21281 21345 21498 21592 21634 21637 21675 Majik saç eksirini kullanınız. Derhal 1 Yaya gezenler (cemi). 2 Bir çefid 46144 46156 46343 46588*46758 46925 46984 NUNILIK OLARAK GARGARASI.BU İLTİHABLARIN SiFASINI TEMiN EDER 21714 21884 22013 22047 22157 22183 22262 tesirini görürsünüz. Saçlan büyürtir. 47032 47127 47131 47211 47458 47639 47383 kabadayılık, jeffaf maddelerden. 3 Kiıle çe22299 22339 22538 22795 22840 22868 22940 48020 48027 48171 48276 48530 48648 4873/ viriş, bir renk. 4 Ters çevirirsena blr işaret kökler* yeni kayat verir. Bir tecrü23065 23125 23303 23319 23344 23599 23688 48739 48793 48800 48843 48875 48900 48020 sıfatı oîur, su kablanr.dan. 5 Bir şeyln yabeden »onra neticay* hayıot edecek. 23691 ?3703 23772 23880 23887 23900 23941 49082 49084 49108 49370 49482 49540 49543 pıldığı sırada, vilâyet. 6 Eskl mabudlardan, iiniz. 24004 24177 24295 24710 24712 24749 24763 49558 49835 49854 49664 49879 bir peygamber, bir cina para. 7 İyl koku 24832 24840 24847 24980 25424 25677 25705 membalarından, bir cihet. 8 Bazı mutfak kabHavagazi fabrikasınm seiiz aylık ihtiyacı olan 6000 ton Zonguldak Zero dis lâve Amorti kazananlar 25796 25942 26070 26119 26449 26387 26495 ları ondan yapılır, ters çevirirseniz bir vılâyemaden kömürünün satın almması Havagazi Müdürlüğünden 180 kuruş mukabilinde Sütnine aranıyor < Ikramıyeler çekildikten sonra sıfırdan doku timizin eski ismi olur. 9 İki taraftan rçijz 26503 26952 27761 28147 28166 28312 23339 tedarik edilecek şartnamesl muciblnce yeniden kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. lyi bir aile nezdinde çalışabilacçk çoZJ kadar etaB on rakanr dolaba konmuş ve" ne müracaat edüen zat, ışık verme vasıtala%8393" 28707 28898 29047 29111 29527 29559 MuhaîHÎHen bedett beher ttfna"l2 liradan 72000 lira, Ulttvakkat teminatı 5400 lira ve cuksuz Ve tam tıhhatte olduğunu ispaf) 29584 29738 29964 30076 30185 30286 30300 bjnların içinden biri çekilnüştir. Çıkan (8) ra rından. 10 Eski Yunan riyaziyecilerinden. lhalesl 80/5/940 pazartesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahillnde edebilecek bir sütanne istiyoruz. Jrlalinq kamile nihayetlenen 5000 bilet (10) ar, or.da 11 Parlakkk ve ^üzellik, henüz kemals |0330 30334 30515 30661 30713 30839 30906 .^hazırlaomış tekUi mektubları ihale günü azami saat 16 ya kadar Encümende Rigöte iyi bir rna«s verilecektir. * * W 9 7 31039 31135 31249 31413 31458 31652 bir hesabile (1) er lira amorti kazafimıslardır. rremiş. yas'ete verlllr. (3701) Talib olanlar politten mutaddak hüı« 31806 31771 31782 31789 31849 31882 31942 Büyük ikramiye bir çamaşırcı Evvelki bulmacanın halledilmi$ şekli nUhal şahadetnamesile birlikte Kuruçeı* 32050 32275 32591 32*530 32660 32681 32719 kadına çıktı 32729 32749 32772 32763 32834 32949 33181 mede 178 numaralı kömür deposundaf a 4 « T « U II Milli piyangonun cn büyük ikramiyesi olan 33306 33412 33477 33652 33690 33829 33914 Receb Yürütene müracaatleri. 33943 34161 34168 34188 34627 34822 34823 seksen bin liranın onda bir parçası son derece 1 Sular İdareslne lüzumu olan 40 150 m/m kutrunda hususl font boru Al ,BİA Kll \R 34953 35226 35473 35494 35534 35747 35877 fakir çamaşırcı bir kadına çıkmışür. Yedikule! parçaları satın alınması kapalı zarfla münakasaya konmustur. •İNİAİTİA K 'AlSlü R 35914 35929 35943 35945 35993 36005 36013 de, Sarmaşık sokağında, 2 numaralı evde otun Bu iş lçln tanzim edilen şartname ve reslmler İdare vezneslnden «1» lira 37361 ran Cemile, iş buldukça ve sıhhati müsaid ol36203 36343 36777 36929 37059 37193 bedel mukabilinde satılmaktadır. Clt L A • İKİAİR AİC A 37389 37536 37671 37961 38291 38312 38777 dukça tahtaya çamajıra giderek hayatını temiIII Talibler şartnameye göre hazırlayacaklan kapalı zarflarını ihale tarlhi AİRİB K •İEİYİAİLİE T 39004 39128 39136 39328 39348 39350 39400 ne çalı»maktadır. Bıri kız, biri erkek olmak olan 20/5/940 pazartesi günü saat «15» e kadar Taksimde İdare Merkezinde MüdürAmerlkan 39497 39545 39555 39587 39748 39813 39918 üzere iki çocuğu vardır. Çocuklarını bin muşlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getlrilecek zarflar kabul edllmez. S EİÇ [A s A L EİT m 39949 40006 40035 40343 40357 40384 40470 kiıiâtla geçindıren bu zavallı kadın, geçende IV Şartname ve reslmler lhaleden bir gün evveline kadar alınmalıdır. şart1 TİI R • İK 1 B B E 40595 40798 40809 40825 40832 40957 41006 gene bir eve çamaşır yıkamağa gitmiştir. Yapnamenin puUu ve imzalı olarak teklif zarfma konulması lâzımdır. (3744) 41436 41467 41789 41792 41804 41813 41Sİ2 tığı hizmete mukabil, mutad olduğu vejlıüa • EİŞ K T PİBİOİR A 41S65 41922 41960 42000 43346 42371 42430 kendisine bir lira veren ev sahibi, para ile DİrU m 0İN A L A R A K 42737 42827 42913 42957 42989 43169 43940 lıkte şu nasihati de vermişür: 44584 44715 Beni dinlersen, hemen gidip bir Millî pi t44049 44123 44173 44189 44434 A L A R •T O N • H 1 '44748 44904 45129 45287 45397 45499 45454 yango bileti »1. Zengin olursun. K j F A Y E m U! Çamaşırcı kadının tereddud ettiğinl görünce, 1 E T 0 i v* BELâlVŞEKLlAiNC 45527 45818 45872 45875 45917 45956 48000 m 46078 46236 46293 46300 46303 46355 46532 cna jelecek çamaşjra mahsuben bir lira daha 11 N A S İ B E D A L R İ İ H 46673 46714 46767 46885 47035 47310 47İ13 vermiş: İçime doğdu... Koş, vakit geçirmeden bilegelmlftir. 47645 47659 47801 47854 47977 48066 48146 48263 48290 48443 48508 48621 48624 488Û3 tini al.. demiştir. Çamaşırcı Cemile, piyangonun çekilişinden iki 48877 48924 48987 48995 49099 49246 49374 tthalat thracat Takann nev'i gün evvel bayünden aldığı bilete seksen bin iira •49965 Alivr* isabet ettiğini öğrenince, haiif bir baygınlık ge40 lira kazananlar çirmiş, fakat kendini çarçabuk toplayarak, eline 45 44 56 EntersanJBbl Tabletleri her eczanede bulunur 609 859 geçen paradan on beş lirasını ayırmıs ve bir 384 556 811 111 300 (Posta kutusu 1255) GaJaU, IsUnbul 964 1077 1117 1132 1307 1515 otomobiie atlayarak fıkaraya dağıtmak üzere 866 Ingiltere 56 40 39 1550 1637 1750 1866 1983 2111 2152 kurbanllk koyun almağa gitmlştir. 70 Belçika 47 46 Cemile, sekiz bin lira İle ne yapacagını soran 2154 2286 2295 2666 2682 2814 2832 3017 3148 3272 3273 3327 3353 3361 bir muharririmlze; gülerek: Holanda 41 40 66 Istanbul asliye 4 üncü hukuk hâkimlii 3410 3429 3518 3588 3606 3634 3725 Para ile ne yapaılırsa, ben de onu yapağinden: 3755 3773 3860 3883 4208 4311 4360 cağım.. demiştir. 50 48 53 sveç 4618 4696 4773 4817 4861 4875 5019 Çama?ırcı Cemile, çocuklarını yati mektebine Kiryako karısı Zafiria Klimettidis ve 1 Antalya Manavgat yolunun 46 + 000 54 + 000 kilometreleri arasmda 5278 5341 5477 5485 5827 5900 6060 verlestirerek tahsillerini lamamlayacaktır. 40 38 56 Fransa 6400 metre mikâbı kırma ta? ihzarı İşi 17280 lira keşifli bedel üzerinden 1/6/940 cu «aire vekilleri avukat Nurullah Korol tamartesi günü saat on bire kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmustur. rafından Galatada Danup hanında 3 70 Isviçr* 40 39 2 Teklif mektublarınm 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde No. da müteahhid Sedaterk yanında müi? Ihracat primleri % 100 kıyınet ve ehliyet vesikaaile birlikte ayni günde saat ona kadar Idarei Hususiye binasında 11 beygir kuvvetinde benzlnle Işler bir aded tulumbasile müşterek motör açık tahdem «ivil motörcü Vahid aleyhinel üzerinden hesab edilmiştir. toplanacak olan Daimi Encümen Reisliğine teslim edilmesi lâzımdır. eksiltme İle alınacaktır. 3 Muvakkat teminat miktan 1296 liradır. 9 3 9 / 2 4 9 No. ile açılan davadan dolayi İsteklilerin muhammen fiatı olan 865 liranın muvakkat teminat tutan 65 llralık 4 İşin bitme tarihi 940 ağustos sonudur. fsteyenler şartname ve saireyl En mumaileyh Vahidin elyevm ikamet ettiği İstanbul asliye 4 üncü hukuk hâkimmuvakkat teminat makbuzları 940 yılı Ticaret Odası vealkaslle 20/5/940 pazartesi günü cümen Bürosunda görebilirler. (3867) liğinden: saat 15 te Rektörlüğe gelmeleri. Şartname hergün Rektörlükte görülür. (3658) mahallin bilinmediği davetiyesine yazn Müddei Ibrahim kızı Tirandil tarafınlan meşruhattan anlaşıldığmdan istek' dan müddeaaleyhler Abdülkerim ve kaveçhile kendisine ilânen tebligat icra e* nsı Sultanselim camü Türbe sokağında dilmesine ve bu husus için kendisine bir. mukim Perizat aleyhlerine ikame edilen Hali tasfiyede bulunan Un ve Ekmek Türk Anonim Şirketi Tastashihi kayıd davasında: Namina yapılan ay mühlet verilmesine ve muhakemenirı fiye memurluğundan: ilânen tebligat üzerine mahkemede hazır 3'5/940 tarihlnde yapılması mukarrer bulunan açık ekslltmesine talib çıkmayan 17/6/940 saat 14 e talikına hâkimlikço Şirkete aid olup Ankarada İtfaiye meydanında kâin un fabrikasmdaki makineler bulunmadığından bu defa mahkemece 2999 lira 88 kuruş bedeli muhammenli 100 m/m llk 300 ve 80 m/m lik 164 metre karar verilmis olduğundan yukanda isira ve alât ve edevat aşağıda gösterildiği üzere açık arttırmaya çıkarılmıgtır. tulünde Font su borulannm eksiltmesl 10 gün uzatılarak 14/5'940 salı günü saat 11 e gıyab kararının ilânen tebliğ edilrnesine |Muhammen kıymeti bırakılrr.ıştır. Eksiltme Beyoğlu İstlklâl caddesi 349 numarada Liseler Muha«becill ve adresi yazıh müddeaaleyhin yazılı gün karar verilmiş olmakla bu hususta duruşT.L. ginde toplanan Komisyonda yapıiacaktır. İsteklilerin adı geçen muhasebeye yatıra ve saatte mahkemede hazır bulunmadığımanm 3 0 / 4 / 4 0 tarihine musadif perşem9500 Fabriîra dahilindeki makineîer «Vals tornası, torna makkab ve cakları 225 lira ilk teminat makbuzu ve yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve en az be günü saat 1 4 e bırakılmış olduğundan blr taahhüdde 2 bin lirahk bu gibi blr İşi başardığını gösterir Vilâyetten 8 gün evvel nız veya bir vekil göndermediğiniz tak< baskül haricdir.» o gün mahkemede hazır bulunulması vedirde hakkında gıyab kararı verileceği ve a'mmıs. ehliyetname ile birlikte müracaatleri Şartnameyi her gün Liseler Muha<?e 500 Bir aded Vals tornası, torna makkab ve iki aded tahta baskül. ya bir vekil gönderilmesi ilân olunur. besinden görüp ögrenmelerl. bu babdaki ilânın mahkeme divanhane i Arttırmaya iştirak için teminatı muvakkate muhammen bedelin % 7,5 dur. Art(3705) sine asılmış olduğu ilân olunur. ( 2 6 7 6 4 ) jtırma 21 mayıs 1940 tarihine musadif salı günü saat 14 te Belediye Müzayede salojnunda icra kılmacaktır. Fazla tafsilât almak ve şeraiti anlamak isteyenler Belediye Idairesinde tasfiye memurlarından avukat Hüseyin Fevzi Hakmana müracaatleri Jân olunur. «2096» (3742) Şehır oteli yapılmak üzere temel kazıklarınm çakılmaaı ve çıkacak enkazdan kabili istifade olanları Belediyeye terkedilmek şartile mevcud kazino binasının yısım Belediye kazinosunda yaptırılacak soğuk hava odası tesUatı açık ekkılması işleri için tayin edilen 15/4/940 tarihinde talib çıkmadı|mdan bir ay müdKonulmuştur. Keşif bedeli 5300 lira ve ilk teminatı 397 lira 50 kuruştur Keşif detle pazarhğa bırakümıştır. Keşlf bedeli 34309 lira 25 kuruş, muvakkat teminatı Topkapı Maltepe Askeri Lisesi için 108 lira ücretli bir tabibe ihtiyac vardır. ve şartname Zabıt ve Muamelât Mtidürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 23/5/940 2574 liradır. Taliblerin 15 mayıs 840 çarsamba günü saat 16 ya kadar haftanın P e m B Ü n ü steklllerin mektebe müracaatleri. (3596) f a a t 1 4 te D a l m l Encümende yapılacaktır. Taliblerin Uk teminat pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Encümene müracaatleri. (3445) rt r^, . maKDUz veya mektubları, lhaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne istida ile müfhfi, « * alacakları fennî ehliyet ve 940 yüma aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günu muayyen saatte Daimi Encümende bulunjpaları (3756) NEVROZİN Yapı İşleri İlânı Baş, Diş, Nezle, Crip, Roaatizna Nafıa Vekâletinden: 80,000 lîra kazanan 34203 20,000 lira kazanan 20687 15,000 Hra kazanan 20284 10,000 lira kazanan 46487 5,000 lira kazananlar CÜNÜN BULNACASI • 1 1 «1 • * • • • | Devlet Deniıyollan işlcf c ü, Mâdirliü •• • • • • m m Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: m Majik Saç Eksiri Belediyesinden: • KİöTvlfiTtf Belediye Solar Idaresinden: TAZE • • • z • • Takas primleri HORMOBIN MiKA Radyo Doyçe Bank karşısı No. 79 GALATA Ziraat Mektebi Satınalma ADEMI IKTIDAR RADYO Bataryaları Antalya nbayhğından: İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: Satılık Makineler İstanbul Komisyonundan: IZMÎT Belediyesinden: İstanbttl Beledİyeıi îlânlari 'opkapı Maltepe Asl*:erî Lisesi Müdürlüğünden: Bfiyok Bir Bina Aranıyor »ylî Tıb Talebe Yurdu Müdürlüğünden: Kadirga, Gedikpaşa, Beyazıd, Vezneciler ve Şehzadebaşında veya yakın'armda Jbulunmak ve asgari yirmi beş odalı «daha fazla oda ve salonlan ihtiva eden bina tercih olunur» ve iskâna elverişli mazbut binası olup ta kiraya vermek isteyenlerin »cilen Çemberlitaş civarında Fuadpaşa Türbesi karşısında Tıb Talebe Yurdu Müiürlüğüne müracaatlerL (3747) Akhisar Belediyesinden: Akhisarm muhtellf yerlerinde yaptırılacak dö»eme ve beton yol tajaları kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıstır. Bede» keşfi 16304 llralık olan bu işln şartname, keşif ve evrakı sairesi Belediye dairesinde her gün görülebilir. Bu gibi işleri yapanların ihale günü olan 9/5/940 perşembe günü saat 15 te ihale kanunundaki tarifat dairesinde müracaat ve bu gibi işleri yaptıklarma dair resmî vesikaiarm ve diğer evrakların kapalı zarfa leffetmeleri ve yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatleri ilân olunur. «1476» (3546) . ^!ahpa?aBeyoilu ve Emran Zühreviye hastanelerile Zeynebkâmil lçln lüzumu olan muhtelif erzak 2490 numaralı kanunun 40 ncı maddesinin son fıkrasına gore pazarlıkla satm alınacaktır. Tahmin bedeli 25230 lira 46 kurus ve ilk teminatı 1892 lira 29 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde gorulecektlr. ihale 10/3/940 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk temlnat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarıle İhale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (3718i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog