Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

8 Mayıs » 4 0 CUMHURÎYET 3 Almanlar garb cephesinde taarruzamı hazırlanıyorlar Başka taraflarda yapılacak yeni hareketleri gizlemek maksadile nazarlar buraya çevriliyor Yeni vapurlar Ankarada yapılan müzakereler kesildi İngiliz firmasınm mümessili dün devlet merkezinden ayrıldı Şimalden ^t Cenub mu ? BÜYÜK BALKAN RÖPORTAJI : 5 İHEM NAL1NA MIHINA Haklı harb, haksız harb 1 Paris 7 (Hüsusî) Almanlar, haftaDenizdeki zayiat laTdenberi ilk defa olarak yeniden garb Amirallık tarafından nesredilen resml iata cephesinde bir taarruz ihtimalinden bah Ustiklere göre, Alman ticaret donanması 1 ni« setmeğe başlamışlardır. Siyasî mehafil sandan bu güne kadar 300 bin ton gemi kay « de, Almanların ba|ka istikamette bir ha betmiştir. Bu zayiat bilhassa Norveç harekâtı Ankara 7 (Telefonla) < Ingiltereye reket hazırladığı zaman daima bu gibi esnasmda vukua gelmiştir. Bu gemiler arasında •İpariş edilecek yeni gemiler için Münaşayialar çıkarmakta olduklan tebarüz sskeri nakliye gemilerile iaşe gemileri da var kalât Vekâletinde bir müddettenberi yadır. ettirilmektedir. pılmakta olan müzakereler kesilmiş ve Almanların ticaret donanmaları zayiau ye Pari$ civartnda Alman tayyareleri kunu G O bin ton, yani harbin başlangıcmda İngiliz firması mUmessill ıri Ankaradan O Dün gece tayyare defi topları, Pariste tehllke malik olduğu gemiler miktarının yüzde 15 ine aynlmışlardır. Münakalât Vekilinıiz Ali Çetinkaya, bu müzakerelerin ne şekilde lsareti verilmedlğl balde, Paris civartnda faaii baliğ olduğu tasrih edilmektedir. yete geemişlerdir. tkl Alman tayyaresinin Paris 29 nisan tarihinde hitam bulan hafta içinde neticelendiği hakkındaki sualime cevaben dvannda görülmüş olduju söyleniyor. tngiltere ticaret filosunun uğramış olduğu za bana şu beyanatta bulundu: yiat 6683 tondur. îngilter» hava kuvvttlerini c Malum olduğu üzere Ingiltereye Amerikada müttefiklcre yardım •ipariş edilecek yeni gemiler için Deniz artırıyor Bank zamanında Suvan Hunter firmasile Londra 7 (Husuai) Hava Nann Sir Sataraftarları çogalıyor moel Hor, hava kuvvetlerinin takviyesi lçin baŞikago 7 (a.a.) 1935 senesinde Reisicum bir fiat üzerinde mutabık kalınmış Ve bu n mühıtn tedbirler almıstır. Bu meyanda Ge hur muavinliŞine namzedliğini koymuş olan fiata göre fabrikanın teklif ettigi fennî şaneral Jones, tayyare imalâthaneleri kontrolör miralay Knox, infiradcılara şiddetle hücum ede raitin müzakeresine bajlanmış ve fakat lüğüne tayin edilmistir. Ayrıca, hava kuvvet rek müttefiklere müessir surette yardım edil mukavele şeraiti esasiyesi tespit edilemelerinin antrenmaru sisteminde de ban tadılât mesini ısrarla taleb etmiçtir. miş bulunuyordu. Fennî şartların müzayapılmı» ve bu tadilâtın Fransaya da teşınili Mumaiîeyh demlştir ki: keresi esnasında fabrika, bu şartlar,da fii'.in Fransada ve Fransız müstemleke impara «Müttefiklere kredileri bittiği zaman gıda ata müessir bazı tadil&t talebinde bulun* torluğunun bir çok kısımlannda antrenman maddeleri ve cepane gondermek ve onlara malî muş ve nihayet teklifinden tamamen nümektebleri vücuda getirmeğe karar verilmif yardımda bulunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ku) ederek müzakereler inkıtaa uğramıştı. tir. harbin neticesinde Almanyanm yanm küreye Bu son safha ile Münakalât Vek&letine intamamile tahakküm etmesl, Amerikanın hftyat Muhariblerin hava zayiatı menfaatlerine mugayirdir. Müttefiklere ihtiyac tikal eden bu ij üzerinde esaslı tetkikat Alman tayyareciliği son dört hafta «arfında larını temin ve abluka tedbirlerini tasvib BU yapılarak işin devlet mübayaatında mer'i büyük zayiata uğranuşür. Bütün cepheleıde retile ne kadar çok yardım edecek olursak mu mevzuat dahilinde intacı lüzumuna kani İngiliz hava kuvvetlerinln layiatı 42 tayyare harib vaziyetine girmek tehlikesine o kadar az olduk ve buna nazaran da siparişe müteoldugu halde, Almanlar 295 tayyare kaybet manız kalmış oluruz.» •1lik bütün esaslar yenibaftan tespit ediltnişlerdir. di. Fennî şartnameler ve mukavele pror» MiMHtjtiHimııtd ı ıt ı tı ntnnifm ı f 11 ıı ı ıti nı rnm « ...» » ~ jeleri bütün teferrüatile memleketin en salâhiyetli fen ve ihtısas heyetlerine ihzar ettirildi. Müteakıben münakasa şartları Türk ve İngiliz matbuatında ilân edildi. Maarif Vekili mekteblerde Muhtelif İngiliz firmalarından teklif alınAlman propagandasile Alman efali musiki terbiyesine dair dı. Bunların arasında eskiden de bu i?e asla birbirini tutmadığı için, Almanya, Güzide Kral Karol'un uzlaştırıcı siyasetile bütün partiler birleşerek millî talib olan Suvan Hunter firmasınm teklifi Clausewitz'in prensipi hilâfına, cihan efkalkınma cepheslni teşkil ettikten sonra bir çok diplomatlar ayni üniforma izahat verdi diğerlerine nazaran daha müsaid görülkârı umumiyesine haklı bir harb yaptığıaltında (eskl ve maktül Basvekil Kalinesku da sağda görülüyor) düğünden bu firma ile müzakerelere bafAnkara 7 (a.a.) C. H. Partisi Meclis nı kabul ettirememiştir ve yeni yeni tecaBükrcs: Mayıs le karar vermiftir ve hazırdır. tşte bütün vüzlerin yeni yeni kurbanlan da medelandı. Ancak bu firma vaziyeti ahire doGrupu bugün 7/5;940 saat 15 te reis vekili Seyhan meb'utu Hilmi Uranın reisllğinde Yaşamakta olduğumuz bu büyük buh politıkamız. tnanmız ki üst tarafı kuru niyet dünyasının vicdanım Almanya aleylayısile inşaata başlamak üzere hükumetoplandı. tinden müsaade istihsalinde ve bilhassa ranlı zamanlarda, Rumanya, dünya mem gürültüdür. Bize kim tecavüz ederse, biz hine çevirmektedir. Bunların tesirleri de Ruznamede Konya meb'usu Dr. Ontıan Ankara 7 (Telefonla) Muhasebei hususî fiat ve teslim müddetlerinde kat't ve sa leketlerinin en nazik vaziyette bulunanla onun düşmanıyız. görülmüyor değildir. Büyük Harbde, LüŞevki Uludağ tarafından verilip mekteblerdeyelerin bütçe vaziyetlerini tetkik ederek kararbit taahhüdata girişemiyeceğini bildirmesi rından biridir. Hatta Avusturya, ve filen, Karşımızdaki duvarda Kral Karol* un zitanya vapurunun torpillenmesi, Ameriki musiki terbiyesine ve umumi mahiyetu lar almak üıere teşkil edilen konüsyon Başveüzerine kaça mal olacağı ve ne zaman eli Çekoslovakya ortadan kalktıktan sonra büyük bir portresi, hemen hemen lafa ka ka efkân umumiyesini Almanya aleyhina milli musikimize verilen veçhe hakkında bir kalet Müstesarı Vehbi Demirelin riyaseünde mize geçeceği malum olmıyan neticesi Rumanya için bugün en nazik vaziyette rışacakmi} gibi, bize bakıyor. Eğer geldi hazırlamiş; 1917 şubatında şiddetli zasual takrlri vardı. bu gün ögleden ionra da toplanarak çalışma mefkuk bir ihalenin icrası ve böyle gay bulunan memleket dahi diyebiliriz. Kara ğimdenberi herkesten bu mar.ada laflar lim demek daha doğrudur denizaltı harTakrir sahibi noktai nazannı şlfahen de larına devam etti. rimuayyen şartlar dahilinde bir mukave hududlarını Rusya, Çekya (yani Alman işitmeseydim, dostum Rumanyah gazete binin ilân» ise bu efkârı umumiyeyi taşırIzah ettikten ve bazı hatibler de aynı mevzu Yeniden bir takım hizmetler alan idarei hule akdi Münakalât Vekâletince mahzurlu ya), Macaristan ve Bulgaristan gibi, Avru cinin sözlerini burada tekrar etmiyecek mıştır. Bu harbde de, Amerika çfkân uetrsfında beyanatta bulunduktan soniM kürtusiyelerin bilhas»a son barem kanunlarmdan Rjmanyanın mumiyesi, yavaş yavaş Almanya aleyhisüye gelen Maarii Vekili Hasan Âli Yücel, göriilerek müzakerelere nihayet verilmiş panın harb sonrası nizamına daimî muha tinı. Ancak bunlar bütün gonra muallim maaslarırun artması dolayısile tir.' Maamafih firma mümessili Ingiltere lif kalmif olan, dört revisioniste devletin kanaatinin hulâsasıdır ki Kralın şahsına ne dönmektedir. musiki terbiyesi hakkında cumhuriyet rejibütçelerinde açıklar husule gelmiştir. Muallim ye hareketinden evvel Münakalât Vekâ çevrelediği Rumanyayı tek bir adam şa koskoca bir memleketin hayranlığını sevminin tuttuğu yolu ve yürümekte olduğu Ismaaflaıının muntazaman verilmesi imkâru buletinin noktai nazarına uygun s.artlar temi yariı hayret bir siyaset ustalığile idare edi kediyor. " tikameti izah etmij ve grup umumî heyctini ' 'lonrtuyan yerler dahi mevcuddur. Baremle huHarbe girmek isteyen her devlet, Clauni için sarfı mesai edeceğini bildirmiş ol yor: Kral Karol. Herhangi diğer bir hütenvir etmiştir. sule gelen fark 800,000 lira kadar tutmakta ve Daha ziyade sükutî bir zata benzeyen sewitz'in prensipine tevfikan, kendi efmakla beraber Münakalât Vekâlcti hiç künadar bu çok müşkül işin içinden başka Ruznamede başka madde olmadığından gene muallimlere verilen mesken bedelleri ve avukat burada lafa karıştı: kârı umumiyesine de, dünya efkârı umuriyasetçe celseye nihayet verilmiştir. bir taahhüde bağlanmış değildir. On bir türlü nasıl çıkabilirdi, yahud sadece çıkamakam tahsiiaüarı da ayrıca bu miktara bali| Fakat Almanya bizi rahat bırakmı miyesine de, halkı ve meşru bir harbe girvapur inşaatına taalluk eden müzakere bilir miydi? Şüphelidir. Bu dört kapı olmaktadır. Masrafları çoğalmasına mukabıl yor. Propaganda, propaganda. propagan diğini kabul ettirmek mecburiyetindedir. ftlirleri artmıyan husus! rhuhasebelere yapılavaziyeti bundan ibarettir.> komşusu devletin hemen her birile öte da. Her vesile ile, her yoldan içtmize giri Bu mühim şarta riayet etmiyen her devcak yardım şekilleri bu komisyonca tespit edidenberi müzmin bir şekilde muallnkta du yorlar. Biliyor musunuz ki burada, bu let, bilhassa harbin felâketli günlerinde, lerek Başvekâlete tebliğ olunacaktır. ran birer «toprak davası» nın mevcudi Bükıeş şehrinde, Almanlar tarahndan sa kendi halkının ve cihan efkân umumiyeÖğrendigime göre, son baremle maaşlan artyeti, dostumuz Rumanyanın vaziyetıne tın ahnmış gazeteler var? sinin desteğinden mahrum kalacaktiT. mış olan muallimlere bazı yerlerde vtrllmekta bir kat daha nezaket ilâve etmektedir. olan mesken bedeli tazminaunın kesilmeai mev *Amiterdam 7 (a.t.) Holtnda, caHatta isimlerini bile biliyorum. Bunla*** suubahistir. Bundan başka idarei hususiyeler susluğa karşı şiddetli tedbirler almakta ıın adedi galiba dört tane kadardır ve den alınan yüzde iki nispetlndeki stadyom his devam ediyor. Bükreşin meşhur ve güzel Şose'sinde dördü de küçük gazetelerdir. Vazifeleri Mİerinden de sarfınazar edilmeıi düşünülıntkHolanda makamlan, casuslukla suçlu bir lokantada yemek yerken, iki Rumen yalnız Alman tebliğlerini neşretmek ve tedir. Maamafih bunlar blrer kanun mevzuu ol bir kadın ve bir erkeği daha tevkif etmişgazetecisi ve bir avukatile bunları konuşu Alman Iara aid harb resimlerini kocaman duğundan komisyonca verilen kararlar kat'l lerdir. Erkek, söylendiğine göre, bir mildyoruz. Burası tam bir Rumen lokantasu kocaman sahifelerine geçirmektir. leşügi Ukdlrde icab eden kanun liyihalan hadet evvel Holanda bahriyesine aid vesiVictoritza. Geçen gün size hikaycsini anFakat bunu hayret etmem için sÖyledinrlanarak Meclise teklif olunacaktır. Bu suretlattığım İngiliz gazetecisile Alman «sey ğinden ben de bilmiyor görünmeyi tercih la müşkül vaziyette bulunan hususî muhasebe kaları Almanyaya if#a etmif olan efKasın yah> arasındaki döğüşlü h&dise de bura ettim ve şaştım: lere âcil yardımlar en ameli şckilde yapılmı* cürüm ortağıdır. Kadın ise, gene casusluk suçu ile Belçikada tevkif edilen İjmoidenda vuku bulmuş. Kapıdan girerken bir taolacaktır. Ya... Peki buna nasıl razı oîunuyorJ H bir iş adamının karısıdır. kım etlerin, balıkların teşhir olunuşu az Sualime üçüncü Rumen cevab verdi: Bükreş 7 (Arkadaşımız Doğan Nadi telefon çok bizim lokantalan hatırlatıyor. Masalsviçred* de bir kadın eatui Hâdise çıkarmamak için. Ziıa bunla bildıriyor) Buraya gelerek Rumen Hari mızda lâkerdaya benzer bir balıkla do ların mahiyeti hepimizce, herkesçe maciye Vekili Gafenko tarafından kabul olunan yakalandt mates ve soğandan yapılmış tuzlu, biberli AUna 7 (a.a.) MirinaTsayezi yeni demirBern 7 (a.a.) Bir İsviçreli kadın, ve sayın nazırm Türk Rumen dostluğunu Rumen salatası tabaklan ve içine Svika lum. tstedikleri gibi neşriyatta devam etBir Alman ajanı namına, lsviçre ordusu kuvvetle teyid eden cemllekâr sozlerine muha (erik rakısı) katılmış kırmızı şarab kadeh sinler. Ne çıkar? Tesir dereceleri zaten yolu, pazar günü, Kral George, Veliahd Prens Londra 7 (Hususî) İşçi partisi lideri George tab olan ticaret heyetimizin reisi Servet Berkin çok mahduddur. Yani lafın kısası hiç Paul ve bir çok sivil ve askerî yüksek devlet Lansbury bugün 84 yaşında olduğu halde vefat subay ve erlerinden askert malumat al • bu gün öğleyin Rumanya Harici Ticaret Nao leri var. Hemen herkesin acayib bir itiyad ehemnıiyetleri yoktur. Umumi hayatın gi memurlan huaurunda isletmeye açılmısür. etmiştir. mağa çalısırken tevkif edilmiştir. Bu karile ilk temasını yapmışür. Müzakereler her iki la geç yemek yediği bu memlekette, saat dişinde söyledikleri lafların değeri sıhr. DeaılryoÜan Nazırı Nıkolaidis, bu münase Cumburiyet George Lansbury 21 şubat dın lıarb divanına verilecektir. memlekelin menfaatlerini istihdaf eden çok sa gecenin onunu geçtiği halde, biz hâlâ ye Böyle olunca onlan ne ile kapatmalı) Al betle söylediği bir nutuku, hükumetin büyük 1859 da doğmuştu. Babası bir şimendifer konEgede tütün ekimi basladı mimi bir hava içinde ilerlemektedir. meğe başlamamışız. Bu belki de biraz manlara, ihtimal diğer herhangi bir vesile Nafıa isleri proğramından bahsetmiş, bu proğtrolörü olan George daha genc yaşında iken rsnun tatbikı için 7 milyar 324 milyon drahmi İzmir 7 (a.a.) Vil&yet dahilinde tüDOGAN NADİ konuştuğumuz mevzuun hararetli cazibe ile, itiraz bahanesi yaratmak için mi) amele işlerile alâkadar olmaya başlamış ve sostahsis edilmiş olduğunu bildirmiş ve iki sene sinden ileri geliyor. Yanıbaşımızda üç tün ekimi başlamıştır. Tütüncülerin bil yalist fırkasına girerek 1890 da meb'us intihab Filhakika Almanlar burada, ne olursa dört kişilik orkestramsı bir çalgı heyeti olsun, herşeyi hâdise yapmak isteyorlar. süren insaattan 6onra açılan Mirina Tsayezi edilmlştir ve tenelerce İngiltere Amele fırkası hassa iyi tütün yetiştiren mıntakalarda Bükreşte hava müdafaa tecrübuleri kâh Rimski Korsakoff'un Şeherezad'ındemiryolunun Elen teknisyenleri ve Elen seının lideri olmuftur. İki defa hapisaneye giren daha geniş mikyasta ekim yaptıkları goBedbaht Lehistanı düşünüyorum: Poion mayesile vücude getiribnis olmasını tebarüz etBukre.> 7 (a.a.) Bir hava taarruzu esnasınve ömründe sigara içmiyen Lansbury hakikî bir Tiilmektedir. dan, kah Puccini'nin Madam Baterflay'ın yadaki Almanlara zulüm ediliyor, Polon tirmlstir. da, halkı anî vaziyetlere alıştınnak üzere, bu idealist olarak temayüz etmişti. Bir müddet yeknasak Rumen Bulgar casusiarınm cezaları gün Bükreşte pasif müdafaa tecrübeleri yapıl dan, arasıra da o parçalar çalmaya çinge yadaki Almanlar mahvoluyor, Polonya Bu münasebetle, Makedonya'da, Kral huruDally Herald'ın başmuharrirliğini idare eden ne havalanndan çalışı daki Almanlar asılıyor, kesiliyor, sürü runda, Krala, Veliahda ve hükumet reisi M. mışür. 14 mayısta vilâyet şehirlerinde d» ayni müteveffa, müteaddid içtlmal eserlsr de yazartırıldı yor. Böyle yerlerde, dinlenmesi artık bir lüyor... Bu teraneyi hep biliyoruz. Aynı Metaksas'a karfi samimi halk tezahürleıi yaşekilde tecrübeler yapılacaktır. miftır. Lansbury sayesinde Ingilterede amele İzmir 7 (Hususî muhabirimizden) nevi mahkumiyet haline gelen, mukadder teranenin yarın, öbürgün, içinde küçük pılmı ştır. lehine bir çok kanunlar çıkanhniftır. İzmir de kadim «Altmyol» ve güzel parçalar. Beşer yıllık cezalarının azhğından nakKral ve Vellahd, bundan sonra Amfipoli&'e bir Alman ekaüiyeti bulunan, Rumanya zan muhakemelerine devam edilen Trak caddeıi meydana çıkarılıyor için başlaması ihtimali burada hükumetin giderek, Amerika Birleşik devletlerinin Atina Rumanyah meslektaşlardan biri: Ç K1SA HABERLER"^) ya casuslarından Bulgar Papas Martiai Evet, diyor, Kral bundan iki sene en büyük hassasiyetle dikkat ettiği nok elçisi M. Mac Veaght'in gayretile dikilmis olan İzmir 7 (a.a.) Eşrefpaşada yapıltarihl Amfipolls aslanı heykelini görmüşlerdir. * Londra 7 a*.) Hariciya NezareÜ 4 ni«an sekiz sene dört aya, Edirne Bulgar konso makta olan Cumhuriyet koruluğu inşaa kadar evvel vaziyeti tam zamanında gör tadır. Gazete mi çıkaracaksımz? Çıkanlosluğu kâtibi Lambo, İtalyan tebaasın • tında hafriyat esnasında Izmirin tarihî müş. Sizi temin ederim ki eğer siyasî par nız. Mal mı alacaksınız? Alınız. Para ye Bu ziyaret esnasında M. Mac Veaght da bulunda Uruguay ile İngiltere arasında bir ticaret muşrur. muahedeal imza edildigini bildirmektedir. Mua dan mühendia yürbaşı Sinkoviç, Edirne Viyadora (Altmyol) unvanlı kadim cad tıleri lâğvetmemiş olsaydı Rumanya şim rine dikiş makinesi mi vereceksiniz ? VeKral, bundan sonra da Kavala'yı ziyaret etmetrepolithane k&tibi Kirt onar yıl hapse desinin bazı aksamına tesadüf edilmiş ve diye kadar çoktan gürültüye gitmışti bile. riniz. Noktai nazanmzı rumence olarak hede 6 nitanda meriyete girmişür. * Amsterdam 7 (a.a.) 17 Polonyalı, bu ge ve üçer yıl mecburî ikamete mahkum edil bir kaç da kitabe bulunmuştur. Müze mü Karol memleket dahilinde sükunun tam neşretmek mi isteyorsunuz? Ediniz. ce, Arnhem dvannda Almanya Holanda hu diler. gilterenın ablukasına pek büyük bir halel dürlüğü bu sahada tetkiklere baslamıstır. olmasi için şimdi bu irili ufaklı sıya*i parRumen gazetecisi devam ediyor: dudunu geçmi|ler ve Holandaya iltica etmUlertilerin hepsile sulh yaptı. Şu veya bu se Bir defa Balkanlarda İngiltere yü vermiyor. Bu nihayet meselâ harbin üç Almpn Yugoslav iktısadî dir. Bunlar, nezaret altına almmışlardır. Yeni Çin hükumeti reisinin beble mahkumiyete çarpılmış «siyasî» le zünden harb çıkacağına ben kani deği ay daha uzun sürmesini mucib olur. Ve müzakereleri Londra 7 (a.a.) 28 tenunuz 1939 tarihinden ri affetti. Eski muhalif liderlerin btr çoğu lim. Abluka meseleâi yüzünden bile bura Ingilteıe de buralarda harb beliyyesi çıarkadaşı öldürüldü 1 mart 1940 tarihine kadar, İrlanda Cumhuriyet B?lgrad 7 (a.a.) Yugoslav Alman dninu hükumetin içine aldı, diğer bir çoğuna larda harbetmek Ingiltereye, pahaiıya karmaktansa elbette üç ay daha beklemeŞanghay 7 (a.a.) Vang Çing Vey ordusuna mensub 142 klşi, İngUtere hududları ml iktısad komitesinin 10 uncu içtima devresi da yüksek memuriyetler verdi. Memle mal olacağı kadar, menfaat temin etmiye yi tercih eder. bu gün Belgradda açılacaktır. Alman heyeti taraftarlarından, maruf Hsiane Ting. bu haricine çıkarılmlştir. Diğer Rumanyah meslektaş cebinden ketin bu müşkül anlarını elbirliğil; atlata cektir. Zira Almanya umumî ihtiyacları* İzmir 7 (a.a.) Tirenln 3, Baymdınn nin reisi, Alman Milll İktısad Nezareti müste gün beynelmilel imtiyazlı mıntakada bir bilmek için. Birliğin en büyük kuvvet ol nın ancak yüzde on ikisini Balkanlardan bir gazete çıkardı ve şu satırları, tercüma 2, Seferihisarın 2, Menemenin 4, Karsıyakanın fan M. Landfried'dir. Yugoslav heyetinin reisi balodan çıkarken Çinli topçu efradı taraederek, okudu: duğu, şimdiye kadar, hiç bir zaman bu temin eder. 1 ve Bornovanın 2 köyünde çeklrge görülmü? de Yugoslav Hariciye Nazun muavinl M. Pw fından katledilmiştir. Katiller kaçmaya va«Rumanyada Alman parasile geçinen ja'dır. günkü sarahatle belli olmamıştı. Bu nispet, harb halinde, ihtiyac arttıve derhal mücadele açılmıçtır. kit bulmuşlardır. bir takım gazeteler var. Bunlar rnütemadiKomlte, senelik ithalât ve flıracat konten Peki, diyorum, o «siyasî» ler, şimdi ğı için, ihtimal yüzde altıya kadar iner. * Vatikan 7 (a.a.) Bu sabah Monsenyör janlarını tanzim ve Bohemya ve Moravya proIzmirde zelzeleler gene aynı vaziyette değiller mi? Yani ne Balkanlar Almanyaya zaten bundan daha yen Alman propagandası yapmakla meşMaglione ile Portekiz murahhasları Papalık tektoralarile mevcud ticarî rejimini tespit ifile Izmir 7 (a.a.) Evvelki gece saat oldu: Ideallerinden, gayretlerinden, pro fazla mal veremezler. Kendi nzamızla gul oluyorlar. Fakat biz, Rumanyalılar, ki makamile Portekiz Cumhuriyeti arasında bir mesgul olacaktır. konkordâto imza etmişlerdir. Bu vesika ayni Alman hududları içine girsek bile Hitler'e Alman istilâsı nedir görmüşüzdür, bunun 1,40 ta Dikilide üç saniye süren hafif bir gramlarından vaz mı geçtiler? ne olduğunu biliriz. Siz gidin kendinize zamanda Portekiz misyonlarımn dünyadaki vaMacar petrol kuyularmda zelzele olmuştur. Hasar yoktur. Hayır, diye devam ediyor, vaz geç daha büyük hizmette bulunamayız. Meinanacak, başka saf insanlar bulunuz!» zifelerinl de tanzim etmektedir. Budapeşte 7 (a.a.) Basvekil Kont lzmir 7 (a.a.) Ayvahktan bildiril mediler. Zaten bundan dolayıdır ki biz, selâ Rumanya Almanyaya şimdi senede Bu gazetenin ismi Neamu Romanesco * Paris 7 (a.a.) Basvekil ve Haridye Nazı Telekî, Hariciye Nazırı Kont Csaki ve diğine göre, dün gece 1,35 te Ayvalıkta kendi aramızda, devlet mekanİ7masını l milyon 200 bin ton kadar petrol vern Reynaud, bu sabah Fransanın Madrid büyük Ticaret Nazırı Varga, dün Tipce petrol birbirini takib eden üç zelzele olmuştur. ikiye ayırdık. Sağ taraf, sol ta^af. De meği kabul etti. Ne olursa olsun buradan (Rumen Halkı) dır. Ve makaleyi yazan el^Ui Maresal Petain'i kabul etmiştir. kuyularıni gezmtşler ve bu kuyuların iş Hasar yoktur. mokratlara, ki müttefiklerden yanadırlar Almanyaya bundan fazla petrol gidemez. zat profesör Yorga. Eskiden Başvekildi. * Brüksel 7 (a.a.) Kral Leopold bu sabah letilmesi imkânları üzerinde eksperler ve «sağ taraf», diğerlerine, ki Alman taraf Senenin üç dört ayında Tunanın yukarı Şimdi de Kralın meclisinde azadır. EcneBafvekil Pierlot'u, Hariciye Nann Spaak'ı ve mühendislerle uzun görüşmelerde bulun Macar turizm müesseselerin tandırlar, «sol taraf» diyoruz. Iste Ka kısımları donduğu için nakil imkânı yok biler hakkında verilen son kararlarda onun büyük nüfuzu olduğu söyleniyor. Maliye Nazırı Gull'ü kabul etmiştir. muşlardır. rolun bütün büyük muvaffakiyeti bu yek tur. Demiryolundan istifade ise bütün büde Almanlar tetkikat Rumanyah dost, gazeteyi itina ile kat* Brüksel 7 (a.a.) Belçika âyan tneclisi diğerile taban tabana zıd zihniyetleri tün imkânsız, çünkü kâfi vagon mevcud Basvekil Finlandiva elçisini sosyalist partisi grupu, memlekette ikametlerl yapıyormu?! değildir ve Almanların meşhur teşkilatçı layarak cebine yerleştirdi: ahenkli bir şekilde idare etmesindedir. arzu edUmiyen yabancılar meselesinl görüşmek Ben bunu mukaddes addediyorum kabul etti Budapeste 7 (a.a.) Alman müsteRumen milleti parti kavgalannın mem dehaları doğrusu bu tren sevkiyatı işinde üzere âyanın gizli bir celae akdetmesini talebe Ankara 7 (a.a.) Basvekil Dr. Reşarlarından Hermann Esser, dün Belgrad lekete ne vahim fenalıklar yaptığını tama biraz yaya kalıyor. Petrol kuyularıni ol ve saklayorum, dedi, arasıra okudukça, karar vermiftir. fik Saydam bu gün Finlandiya orta elçisi dan buraya gelmiştir. Burada mesai arka mile idrak etmiş ve Kralmın etrafmda duğu gibi kaldırıp Alman üslerine yerleş nasıl söyleyeyim, adeta içim rahat edi* Sofya 7 (a^.) Doktor Oodius bu sabah Baron Urijo Koskinan'ı kabul buyurmu» daşlarile birlikte Macaristanın turizm müfimdi elele vermiş bulunuyor. Rumanya tiremeyiz ki! Vaziyet böyle olunca, Al yor. tayyare ile Sofyadan Berllne harcket lardır. esseselerinde tetkikatta bulunacakür. DOĞAN NADİ her türlü tecavüze karjı koymaya kat'iyet manyanın buradan çekebilecegi mal In* Alman propagandası ve Yorga'nm makalesi Eshi Basvekil diyor ki: «Biz Rumanyalılar ki Alman istilâsı nedir görmüşüzdür, siz gidin kendinize inanacak başka saf insanlar bulunuz!» Arkadaşımız Doğatt Nüdİ bildıriyor Hususî idarelere < Parti Grapnnda > yapılacak yardım arbin ve harbi sevk ve idare sanatının «evamiri aşere» sinden biri dedmeşhur Alman askerî muharrir ve filozofu Clausewitze göre, harbi efkârı umumiyeye kabul ettirmektir. Memleket halkı, haklı bir dava uğrunda harbettiğine ve kan döktüğüne inanmah, dünya efkârı umumiyesi de, sizinle beraber olmalı, size hak vermeli, fhanevî ve maddî muzaheretini esirgememelidir. «Harbi efkârı umumiyeye kabul ettirmek» prensipi bir Almanındır ve diğer bazı milletlerin büyük sevk ve idare talimatnamelerine girmemiştir. Böyle olmasına rağmen, bu prensipi Almanlar tatbik etmez de, diğer milletler ona dikkat ve itina ile riayet ederler. Geçen Büyük Harbde, Almanya, Fransaya ve bilhassa ' Belçikaya tecavüz ederken bu prensipe hiç kulak asmamıştı. Bu harbde, büyük teşkilâth bir propaganda nezareti, her vasıtaya müracaat ederek geceli gündüzlü bu iş için, çahşıyor. Almanyada, efkârı umumiyenin, bu harbi meşru ve hakh telâkki edip etmediğini bilmiyoruz. Çünkü o memlekette, efkârı umumiye denilen şey pek iptidaî bir halde olduktan başka, halkın fikrini söylemek değil; başkalarının söylediğini dinlemek gibi tabiî haklarını bile kullanması ağır cezalarla yasak edilmiştir. Bu itibarla Almanların harb hakkındaki hakikî kanaatlerini bilmiyoruz. Dünya efkârı umumiyesine gelince, naziler ve suç ortakları mahdud memleketler müstesna, bu harbi Almanya için bir zaruret ve meşru haklarını müdafaa için girişilmiş bir harb telâkki etmemiştir. Bu itibarla bütün dünya efkân umumiyet si, sırasile ÇekoSlovakyayı, Lehistanı, Danimarkayı ve Norveçi çiğneyen, tngiltere ve Fransaya harb ilân eden, icabında uzak yakın her bitaraf devlete saldıracağına kimsenin şüphesi kalmıyan Almanya ile değil, müttefikler ve mazlum milletlerle beraberdir. Bazı muallimlerin mesken bedelleri kesilecek Holanda da casuslar şiddetle takib ediliyor Rumanya ile müzakereler Heyetimiz dün Rumen Ticaret Nazırile ilk temasını yaptı Makedonyada açıKralın huzurile büyük merasim yapıldı lan yeni demiryolu ingiliz isçi partisi lideri öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog