Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

2 CUMHURlYET 8 Mayıt 1940 BÜYÜKBİR DERD Şu günlerde memleketimizde görülen öbür başına kadar bir elden çıkmış gibifikir hareketleri arasmda kıymetli genc dir. lerimiz tarafından neşredilen (Fen ve Tek*** nik), (Matematik Kiiltür) adlı iki mec(Matematik Kiiltür) mecmuasında bu muaya kıymetli yer verebiliriz. İki mec mübayenet biiyük mikyasta göriilüyor. muayı da çıkaranlar beni unutmaYazılar gerek edebiyat ve gerekmışlar, birer niisha göndermek ve se terim itibarile farklı olduğu giyazı istemek lutfunda bulunuyorbi bir yazıcının yazısında b'irbiri lar. Bundan dolayı kendilerine peşinden gelen iki satırda farklı teşekkür eder ve muvaffakiyetleı terimlerin kullanılması bizi pek dilerim. Bizde ilmî mecmua neşiizecek hâdiselerdir. Nitekim bir retmek kolay bir iş değildir. Bumatematik misalinin bir satırında nu birkaç defa tecrii ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (sermaye) ve altınbe ettik. Meşrutiyet ™"^™^™ daki satırında (kapiilânında deniz subayProfesör tal) deniyor. Peşin larından Mehmed Ali olarak söyleyeyim ki ismindeki gayet müben bu kayıdsızlıkteşebbis bir arkadam» tan dolayı doğrudan çımız böyle bir hareketin başma geçmiş1 doğnıya yazı sahiblerini tenkid etmiyoti. (Meziyyet) adlı haftahk ilmî bir mec rum. Belki onlar da ne yapacaklarını şamua neşrıne ugraşmış, muvaffak olama şırmışlardır. Ben bu misalleri hâdiseye temas etmek üzere seçmiş oluyorum. Bu mıştık. mecmuanın 1 1 inci sahifesinde (Sür'at) 1926 da (Tabiat âlemi) adlı bir mecmua neşrine çalıştım. Başlıca gayem ilmin başlıklı bir yazı var. Bu yazı şimdiye kamemlekette yayılmasına uğraşmak oldu dar bildiğirniz ve anlamakta zorluk çekğundan mecmuayı, mümkün olduğu ka mediğimiz bir edebiyatla yazılmış. Bu yadar, popüler ve güzel çıkarmağa çalıştım. zıda, hatta pek ortodoks düşünenlerin biNe yazık ki 14 üncü nüshada o ölmüş, le pek de kullanmadıkları şibih münharif gibi terimler de var. Yeni terimler, sebeni de hasta etmişti. nede iki üç defa değişmeleri yüzünden. Aradan on dört sene geçtikten sonra zahire borsası listesi gibi mütehavvil olayni yolda iki mecmua çıkıyor. Neşre duklarmdan bazı mürettib hatalannı da denlerden öğrendiğime göre, (Tabiat â yeni icad edilmiş bir terim gibi hoş görlemi) nden beklediğim sürüm gayesine mek icab ediyor. Meselâ o yazıda «... fabunlar daha ilk nüshalarda varmışlar. Bu sılasına tekebbül eden...» diye bir cümle hâdise memlekette ilmî hareketin uyan var. Buradaki kelime tekabül olacak, yokdığını, ilmî neşriyatı sevenlerin çoğaldı sa tekebbül kelimesi gibi manası olup olğını gösteriyor. (Cumhuriyet) teki «llim madığım bilmediğim bir kelimenin buraköşesi» yüzünden aldığım birçok rn^ktub da yeri olmasa gerektir. lar da bana bu hakikati gösteriyordu. Bu Müstakim, sür'at... gibi ne eskileri şakeyfiyet bizi sevindirecek mühim bir hâşırtacak ve ne de yenileri korkutacak disedir. mahiyette olmıyan bazı terimleri ihtiva Ben burada diğer bir noktaya temas eden bu yazı 12 nci sahifede bitiyor. 1 3 edeceğim. Bence büyük bir derd, ilim <de üncü sahifenin başlığı (Devinme) dir. Bu biyatı ve terimleri meselesidir. Her iki kelime, bilmem hangi orijinden, hareket mecmua kıymetli yazıları ihtiva etmekle mukabili olarak kullanılıyor. lşin asıl gaberaber ilim edebiyatı bakımından anarsi ribi devinme ile başlayan bu yazınm <hadenecek derecede şiddetli mübayenetler reketi mütesaviyedir> le bitmesidir! Bu görülüyor. Bu yazımızda bu mübayenet kadar ortodoksluk ve yeniliğin bir arada lere dair birkaç misal zikretmekle iktifa görülmesi pek garib değil mi? edeceğiz. Diğer yazılanmızda, bizde heYazanın aflarına mağruren «bu ne pernüz doğmakta olan ilim hareketini doğ hiz, bu ne turşu» demekten kendimi alamadan boğacak gibi görünen bu anarşi mıyacağım. Bu yazıda yalnız terimler değil nin kökünden temizlenmesi için düşündü edebiyatta da yenilikler görülüyor. Meğümüz çareleri biz de bildireceğiz. selâ (ispatlamak) fiili. Biz bunu ispat etGarbda neşredilen eserlerde ve bilhas mek bilirdik, bana kalırsa doğrusu da sa meslekî mecmualarda çıkan yazılar bir budur. lrdelemek fiili bize pek yabankalemden çıkmış gibidir. Yirmi dört bin cı geliyor. Bunun yerine araştırmak desahifeyi bulan koskoca (Ansiklopedi Bri sek gene öz türkçe kelime kullanmış oltanika) gibi büyük bir eser, bir başından maz mıyız? {Devam edecek) | Prensipler iizerinde | f Şehir ve Memleket Haberleri ) Italyaya denizden ihracat yapılamıyor Komur ısı Etibank, satış fiatlarım tespit etti Taze balık ve yumurta Belediye zabıtası taliŞehıimizde kokkömürü imal eden Kadıköy ve için hususî vagonlar Dolmabahçe havagazi fabrikalarile Hasköydeki matnamesine mühim Çituri ve Puris fabrikalarında Eti Bankın memurlan kokkömürü sabşıru idare etmektedirkayıdlar kondu ler. Eti Bank İstanbul, Ankara, İzmirde satılacak kömürler için tek fiat esasını kabul etrriştir. Bu fiatlara nazaran kokkömürü İstanbulda 20 lira 19 kıunış, Ankarada 23 lira 56 kuruş, İzmirde 27 lira 67 kumştur. Bu sene yakınlığı dolayısile İstanbula daha ziyade Sömikok ve miktarda Karabük sevkedilecektir. Ankaraya münhasıran Karabük, İzmire müsavi rriktarda Sömikok ve Karabük gönderilecektir. Bu "\c şehirden maada diğer şehirlerdeki Sömikok ihtiyacı 13,000 tondur. İstanbulda 8 tondan fazla satış Eü Bank depolarından yapılacak, daha az satış için Belediye perakende kömürcüleri tespit edecektir. Perakendeciler dükkânlarmda^ stok malları Eti Bankın tespit ettiği fiattan satmağa mecburdurlar. Şehir meclisi dün. ikinci reis vekili Faruk Derelinin başkanlığında toplanmıştır. Bazı teklifler, bu meyanda Caddebostanında Bağdad caddesinden plâja inen yolun Caddebostanı plâjı yolu olarak tevsimi hakkındaki tekuf Mülkiye encümenine havale edildikten sonra İstanbul belediye zabıtası taümatnamesinin müzakeresine geçildi. Kasablara taalluk eden maddelerin müzakeresinde azadan Kâzım Şi nasi, kasab dükkânlannın cephelerinde et teşh)ri yasak olduğuna, camekânlara et konulduğu takdirde camlarının şeffaf olmaması mecburî bulunduğuna dair olan maddeye itiraz ederek: Sîyasî icmal îngiliz Parlamentosunda üttefiklerin orta ve cenubî Norveçten çekilmelerinin esbabını öğrenmek için Îngiliz parlamentosunun kararlaştırdığı uzun ve hararetli münakaşa dün başladı. Bunun ehemmiyetini, Taymis gazetesi Çemberlayn kabinesinin mukadderatı üzerinde müessir olacağını beyan etmek auretile ifade et miştir. Lordlar Kamarasında Lord Strabolgi, harbin alelumum idaresi ve bahusus Norveçteki harekâtın tarzı üzerinde nazan dikkati celbederek hükumeti bu harb hakkındaki vesaiki ibraza davet eyliyen bir karar suretini teklif etmiş ve münakaşa açılmıştır. Parlamento, denizlere ve binaenaleyh İskajarak ve Kategat boğazlarına İngiliz ve Fransız donanmasının hâkim olmasına rağmen Almanlann deniz aşırı Norveçe faik kuvvetler sevkine muvaffak olmalannm hakikî sebeblerini hükumetten öğrenmek istemijtir. Fransızlara göre, »ebeblerden biri, müttefiklerin istihbarattaki noksanlandır. Diğer bir sebeb de tayyarelerle külliyetli asker nakledilebileceği evvelden tahmin edilmemiş olmasıdır. Fransız gazetelerine göre, Almanlar bir hafta içinde yirmi bin askeri Norveçe tayyare ile taşımışlar. Dün, îngiltere Başvekili, Norveçteki har bin alelumum idaresine aid tevcih edilen tenkidlere gayet uzun cevablar vermiş, orta ve cenubî Norveçten müttefiklerin zayiatsızca çekilmelerinin bir muvaffakiyet olduğunu tebarüz ettirmiştir. Zira daha geç kahndığı takdirde Îngiliz ve Fransız kuvvetlerinin esir olmaları lâzım geleceğini söylemiştir. Tehlikenin âcil ve büyük olduğunu göstermek için orta Norveç topraklannın tahliyesinden bir gün sonra Almanların elli tayyare ile hücum ettiklerini ve denizdeki İngiliz ve Franaız nakliye gemilerinin ancak donanmanın (baraj) ateşile himaye olunabildiğini ve iki muhrib zavi edildiğini bildirmiştir. Çemberlayn, esas itibarile tngilizlerle Fransızlann orta Norveçe ihrac yapmanın aleyhinde bulunduklarına dikkati celbetmiştir. Fakat Norveç hükumeti Trondheim'i kendisine emniyetli merkez olmasına lüzum gördüğünden Norveç Başkumandanınm ısrarı üzerine bu tehlikeli teşebbüse girisilmiştir. Vaktile Finlandiyaya gönderilmek üzere hazırlanan ordunun kısmı küllisi Fransaya donüp eski mevzilerine çekildiklerinden yalnız Büyük Britanyada kalan piştarlar alelâcele orta Norveçe sevkedilmiştir. Çemberlayn, müttefiklerin kuvvetleri bir fırkadan fazla olmadığından bnradan çekilmeleri Gelibolu ric'aiile mukayese edilemiyeceğini de kaydet. • mişrir. •"'"'' •"•"« •< • îngiliz Başvekili orta Norveçten çetilmenin askerî değil, siyasî ehemmiyeti olduğunu ve çiinkü İngiltere ve Fransaya dost olan devletlerin cesaretini kırdığını söylemiş ve lâkin Îngiliz donanmasının eskiden boş bıraktığı yerleri doldmarak bahrî normal vaziyetin iadesile faydalar getirdiğini ilâve etmiştir. Başvekil vaziyeti bütün açıklığile parlamentoya ve İngiliz efkârı umumiyesine beyan ve izah etmiş oluyor. Parlamen» to bu izahatı kabul ettikten sonra harbin müstakbel idaresi tarzı hakkında fikrini söyliyecekrir. Hükumetle parlamentonun anlaşmasına göre, Çemberlayn kabinesinin akıbeti belli olacaktır. Almanlar, İngiliz parlamentosunda münakaşa bitmezden evvel (Narvik) e yaklaşarak teair yapma,ğa çalışıyoTİar. Fakat arada altı yüz kilometre mesafe vardır. İngiliz kabinesinin vaziyeti belli olduktan sonra Akdenizde ahvalin süratle inkişaf etmesi beklenmelidir. Kasab dükkânları ıslah ediliyor Y A Z A N Salih Murad İtalya memleketimizden deniz yolila yaptığı ithalâtını hemen kâmilen durdurmuştur. Şimdiye kadar İtalyan bahkçı gemilerüe giden taze balıklar için de şehrimize hususî vagonlar gönderilmiş ve taze balıklar İtalya için Sirkecide bu vagonlara yüklenmeğe başlanmıştır. Dün bu va«onlara geniş mikyasta balık yüklenmiştir. İtalyaya satılan yumurtalar da kara yolile sevkolunacaktır. Eşya fiatlarım yükseltenler hakkında yapılan tahkikat Akdeniz yolunun tehlikeye girdiğine dair çıkarılan şayialar üzerine baz ithalât maddelennde, bilhassa Akdeniz yolile gelen maddelerde gorülen fiat yükselmesi iizerinde alâkadar makamlar ehemmiyetle tetkikat yapmaktadırlar. Dün de Mıntaka Ticaret müdürlüğü ve Tıcaret Vekâleti kontrol teşkilâtına başta kalay ve tcneke olmak üzere diğer bazı maddeler üzerinde fıat yükselmesi olduğu hakkında bir çok şikâyetler yapılmıştır. Dün bu hususta kendisile Eörüşen bir muharririmize Mıntaka Ticaret müdürü Avni Sakman demiştir ki: « Bazı maddelerin fiatlarında görülen gayritabiî yiıkselmeyi ehemmiyetle tetkik ediyoruz. Başlıca ithal maddelerinin siparişleri ve memlekete gelişleri normal seyrini takib etmektedir. Bilhassa müteaddid partilerde sipariş edilmiş ve memlekete gelmiş kalay stoku vardır. Biliyorsunuz ki Millî Korunma kanıınu sebebsiz fiat yükselmeleri ve ihtikâr hareketlerine karşı çok şiddetli cezaî hükümleri ihtiva etrıektedir. Bu hükümlere rağmen ve bizce bir sebeb yokken fiatları yükseltenler varsa ve tetkiklerimiz neücesinde bunlarla karşılaşırsak derhal Cumhuriyet Müddeiumumiliğine vererek Mıllî Korunma kanunu hükümlerine göre tecziyelorini isteveceğiz.» « Camekânlar niçin şeffaf olmasın? Temiz Eti Bank bu işi idare için Bankada bir teşbir etin teşhıri neden çirkin olsun? Avnıpanın kilât yaptığı gibi İstanbulda da ayrıca bir teşkilât vücude getirmiş ve bu işin idaresine « r her yerinde bilhassa Panste kasab dükkânlarında et teşhir edilir. Şeffaf olursa müşteriye maye olarak 250.000 lira koymuştur. temiz et gostermek için kasab daha fazla »üna eder.» dedi. MVTEFERRİK Yabancı dil imtihanı Lisan bilen memurların yazıh imtihanları dün öğleden sonra Edebiyat Fakültesinde yapılmıştır. Imrihanlara, fransızcadan 110, ingilizceden 28, almancadan 41, italyancadan 16 kişi girmiştir. İmtihan evrakı bu hafta sonuna kadar fakültede kurulan imtihan komisyonu tarafından tetkik edilecek, kazananların sözlü imtihanları da gelecek hafta yapılacaktır. Encümen nanuna cevab veren Muharrem Naili, bu kaydın encümen azasından bazı zcvntın gens Avrupada boyle şey yoktur. Etin teşhiri iyi ve güzel bir manzara irae etmez. Hatta Avrupada yemekler bile teşhir edilmez demeleri üzerine konulduğunu soyledi. Biz yemek leri ıstisna ettik. Fakat et için bu kaydı koyduk, dedi. Azadan Cem, çırkinlik itibandir. Bir metaı teşhir etmek hem faydalı hem de lü zumludur, dedL Azadan General Refik Münir: « Bendeniz herşeyin Avrupa ile mukayese edilmenjesini rica edeceğim. Avrupada kasablar eti yalnız sabahleyin teşhir ederler. Satılır, heıkes muntazam kâğıdlara sarılmış parça halindeki etlerini alıp giderler. Yoksa buradaki gibi boğazlanmış bir kaç koyunu ibadullah görsün diye teşhir etmez.» dedi. Bu mevzu üzerinde bir hayli mütalealar yürütüldükten sonra madde Kâzım Şinasinin teklifi şeklınde tadil edilerek kabul edildt Talimatname seyyar kasablığı menediyordu. Buna itiraz edildi. Muhtelıt encümen reısi Abdülkadir, haik bilhassa pazar yerlerinde ucuz diye bu etlerden alıyor, bir çok tesemmüm vakalan oluyor. Buna mâni olmak için bir madde koyduk, dedL Belediye Neşriyat müdürlüğü bankaların vaziyeti hanrayı öne sürerek vermekten istinkâf ettiklerini yazmıştık. Ticaret Vekâleti bu hareketi sebebsiz görerek lâzım gelen talimatı vermiştir. Dün Türk Ticaret Bankasma vaziyette endişeyi davet eden bir sebeh olmadığından yumurta ve balık ihracatcılarına eskisi gibi kredi verilmesi bildirilmiştir. Bu emir ticarî mehafilde büyük bir memnuniyelte karsılanmıstır. Belediye Neşriyat ve Propaganda müdürlüğüne güzide muharrir, arkadaşımız Eşref Şefik tayin edilmiştir. Ayni zamanTüccara kredi başladı da spor hayatımızda federasyon reisliği İtalyaya ihrac olunan yumurta ve taze balık gibi organizasyon işlerinde de değerli ihracatına hususî müsaade ile Cumhuriyet Mer hizmeti olan Eşref Şefiği tebrik eder, yeni kez Bankası tarafından verilen kredivi millî vazifesinde de muvaffakiyetler dileriz. Nümerotaj faaliyeti Nümerotaj işi devam etmektedir. İstanbul ciheti ikmal edilmiş, Beyoğlu cihetinden meikez nahiyesile Galata, Şişli, Hasköy nahiyeleri ikmal edilmek üzere bu lunmuştur. Diğer kazalarda da nümerotajın ikmaline devam edilmektedir. A ğustos nihayetinde bütün nümerotaj işleri bitmiş olacaktır. Üniversiteye alınacak doçentler Edirnede imar işleri hlzla yürüyor Üniversiteye alınacak doçontlerin bir müddet evvel yazıh imtilıanları yapılmıştı. Maarif Vekâleti imtihan neticesini Rektörlüğe bildirmişlir. Her fakülteden imtihanları kazananlar şunlardjv Tıb fakültesinden: Doktor Mehmed Osman Saka, doktor Besim Eroner, doktor Salim Eıkon, doktor Sezai Bedreddin Tümay, doktor Naci Somersan, doktor Kenan Fevzi Akman, doktor Ahmed Akkoyunlu, doktor Kemal Seydik, doktor Ahmed Atakan, doktor Kemal AkgUder. Hukuk fakültesinden: Faruk Berkol, Hıfzı Timur, Tevfik Besim. İktısad fakültesinden: Orhan Tuna, Sabri Ülkener, Ahmed Ali Özegen. Her aile nüfuslarına göre bu siperlerin daEdebiyat fakültesinden: Nureddin Topçu, Ziya ha büyük veyahud daha küçüklerini yapacakSomer, Takeyeddin Timuralp. Kazananlann sözlü imtihanlanna, yakında fa lardır. kültelerde başlanacaktır. Azadan Raşid, seyyar balık satıcılarının menini istedi. Encümen reisi Abdülkadir, memlekette balığı halka sevdirmek ve yedirmek için uğraşüdığı bir sırada encümenin seyyar baiık satışma mâni olmağı iktısadî mülâhazalarla muvafık görmediğini, balıgın kasab dükkânı gibi olmayıp ancak muayyen dükkânlarda satıidıHava tehlikesine karşı halkın korunması için ğıru ilâve etti. Bu mevzu üzerinde de bir hayli münak&şaevlerinin alt katında veyahud bahçelerinde yapacaklan sığınakların nasıl olacağını göster lar olduktan sonra madde kabul edildi. Toptan stırzna ve sucuk ve kavurma satılan, babk mek için Fatih kazası dört nümune sığınakyapmaktadır. Bunlardan biri Sarachanebaşın tuzlama yerleri, bakkal dükkânları hakkında da Yeşil sahada, diğerleri Aksaray, Fener ve maddeler muzakere edilirken azadan Haiıl HilŞehreminindedir. Bu sığmaklar 5 metre boyun mi: <Bu talimatnamenin tatbik müddeti ve .şcUH tatbikını tanzim etmez ve buna aid ahkâmı bu da, 2 metre genişliğinde, 2 metre yükseklığindevrede çıkarmazsak sonra tatbikında müşküdedir. Üstüne de 50 santim kahnlığında toplât çekilecektir» dedi. Encümen reisi bu hususrak örtülmektedir. Siperin ortasında süzgeçli ların göz önünde tutularak hazırlanmakta olbir hava borusu bulunmaktadır. Sığınağın iki duğunu söyledi ve içtima nihayet buldu. tahta kapısı olacak, bu kapıların etrafı hava girmesine mâni olmak için lâstik veyahud keçe ile tıkanacaktır. Nümune sıgınakları yapılıyor Üniversiteye alınacak yeni ecnebi profesörler f Yenicami önünde yapılan mermer merdivenler J Ankaraya gitmiş olan kahve ithalât tacirleri heyeti şehrimize dönmüştür. Heyet, gümrükte bulunan kahvelerin bir an evvel piyasaya çıkarılması için fiatlandırılmasını Ticaret Veklâetinden istemiştir. Üçşerefeli cami ile açılan meydandan bir kısım Yeni mallar pahalıya mal olduğundan fiEdirne (Hususî) Edirnenin imar ve açılan meydan camiin karşısındaki Mi atların da yüksek tutulması istenmiştir. hareketlerine bir başlangıc olan istimlâk mar Sinanın şaheser hamamlarını da orta Fakat bu müracaatin kabul olunup olunişleri hararetle yürümekte ve yeni şehir ya çıkarmıştır. mıyacağı malum değildir. Ticaret Vekâ plânına göre yıktırılması icab eden harab İki senedenberi çalışmakta olan kadas leti tetkikler yapmaktadır. binalar sür'atle ortadan kaldırılarak şehir Fmdık fiatları hakkında tro teşkilâtı da I 5 mayısa kadar mesaisini yer yer içe ferah veren geniş meydanlara bitirmiş olacak ve yakm günlerde Edirne, yanlış bir haber kavuşmaktadır. Bir gazete, Ticaret Vekâletinin fındık Son bir ay içinde şehrin en işlek bir imar hareketlerini kolaylaştıracak imkânmevkii olan Üçşerefeli ile Atatürk parkı lann en esaslılanna kavuşmuş bulunacak ihracatı için tespit olunan fiatları bazı memleketler, ezcümle enterşanjabl ta arasındaki ada da tamamen yıktırılmış tır. kas muamelesi yapılan memleketlerle îngiltere ve Fransa için kaldırdığını yazmıştır. Piyasada büyük akisler uyandıran bu haber sadece fındık ihracat tacirlerinin şihrimizde yaptıkları bir toplantıda aralarında izhar ettikleri arzudan galat olarak doğmuştu. Dün şehrimize gelen malumata göre, Ticarelf Vekâleti bu dileği yerinde bul mıyarak yeni fındık fiatlarım tespit et miştir. Bu fiatlar eskisinden bir kaç kuruş düşüktür. Yalnız çürüklü ve durgun mallar için fiat verilmemiştir. Fındık ihracat tacirleri Ankarada bazı teşebbüsler yapmak üzere bir heyet gönderme£e karar vermişlerdir. İKTISAD Kahve tacirleri heyeti Ankaradan geldi KISA HABERLER * İnşaatı ikmal olunan yeni Yolcu salonunun tefrişatı da tamamlanmak üzeredir. Yeni Yolcu salonu aybaşmda açılacaktn*. * Üniversite serbest konferanslannın sonuncusu dün profesör Sedad Tavat tarafından verilmiştir. Profesorün «Tababet ilerleyor mu?» mevzuıu konferansı kalabalık bir dinleyid kütlesi tarafından alâka ile dinlenmiştir. * Sultanahmed parkının tanzimi hakkında Belediye, şehücilik mütehassısı Prost'un mütaleasını sormuşru. Mütehassıs parkın şimdiki şeklini muvafık görmüstür. Yalnız meydan asfaltlanacakür. Bundan başka Belediye, Adliye sarayı enkazını kaldıracak ve Sultanahmedle Ayasofya arasını bir bahçe haline koyacakür. * İlk mekteb baş muaJlimlerile maarif memurları dün öğleden sonra İstanbul birinci ilk mektebinde aylık toplantılarını yapmışlardır. Verilen karara göre bu sene, ilk mekteb son sınıflarının imtihanlarmda ayni usul takib edikcek, bilhassa talebelerin serbestçe imtihan olabilmeleri için onlara kur vaziyeti vernuyecek ve pedagojî kaidelerine uyacak bir şekilde hareket edilecektir. * Türk Kültür ve Yardım Birliği senelik kongresini önümuzdekl pazar günü saat 10 da, Balatta Varya sokağmda 9 numarada kâin merkezinde akdedeeektir. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde açık bulunan profesörlüklerin, gelecek ders senes:ne kadar doldurulmasına karar verildiği için Maarif Vekâleti Avruparun bazı tanınmış profescrlerile temaslara devam etmektedir. Fen fakültesi Eczacı mektebi ispençiyari dersi için profesör Dükenuva ile anlaşma hasıl olduğu için profesör İsviçreden şehrimize gelerek vazifesine başlamıştır. Edebiyat fakültesi için kütübhane mütehassısı olarak Belçikadan profesor Kodşalk davet edilmiştir. Profesör beynelmilel kütübhane müte hassısı olarak tanınmış ve bilhassa şark eserierinde istısasile şöhret kazanmıştır. Bir müddet evvel Fen fakültesi sınaî kimya profesörlüğüne ''getirilen Polonyalı profesör Kling mazeretine binaen, memleketimizden aynlmıştır. Maarif Vekâleti, yeniden altı profesörle daha anlaşmış vaziyettedir. Muharrem Feyzi TOGAY Adliyeye verilenler Denizyollan kooperatifinin geçen seneler zarfında yaptığı ban işlerden dolayı gördüğü zararlar, kooperatif heyeti umumiyesinin son yaptığı toplantıda protesto ile karşılanmış ve bu işlerde mukaveleyi yapanlarla bütün mes'ul erin Adliyeye verilmesi takarrür etmişti. Yapıian tahkikat sonunda mes'uliyetleri g5rülen aşağıda isimleri yazüı zevat Adliyeye verilmiştir: Sabık Denizyolları müdürü meb'us Sadeddin Serim, hukuk müşaviri Emin Ali Murray, sabık Akay müdürü Cemil Enarun, sabık Denizyol • lan İşletme müdürü Zekeriya, Muhasebe mü • dürü Emin Togay, Levazım müdürü Muammer Kunttan, Başmühendis Sırrı Baybaba, saLık Deniz Ticaret müdürü Müfid Necdet Deniz, Avni Sertel, Kooperatif müdürü Ramiz Alsan, Maliye Vekâleti Levazım Umum Müdürü Hamdi Emin Çap, Limanlar Umum Müdür muavini lîâmid Saracoğlu, Denizbank erkânından Ibrahim Borak, Denizbank Muhasebe müdürü Fuad Mürsel ve Ulvi Ziya Yenaldır. Dört yerinden yaraladı Süleymaniyede metruk mahzenlerde yatıp kalkan 1 9 yaşlanndaki Zeynebe, ötedenberi tanıdığı Kâmil dün gece beraber bir gezinti yapmalannı teklif etmiştir. Fakat Zeyneb başka bir randevusu olduğunu ileri sürerek bu teklifi reddet miştir. Teklifinin reddedilmesine muğber olan Kâmil, bıçağını çekerek Zeynebi dört yerinden bıçakla yaralamıştır. Vak'ayı müteakıb firar etmek isteyen Kâmil, polis tarafından yakalanmış, Zeyneb hastaneye kaldırılmıştır. Türkiye İsviçre ticaret müzakeresi bitti J Yenlcami önune yapılacak mermer merdivenlerin inşasına demav edilmektedir. Burada Balıkpazarma kadar sahile bir rıhtım inşa edilecektir. Vali ve Belediye ReJsi Lutfi Kirdar beraberinde muavlnleri olduğu halde dün buralardaki inşaatı teftiş etmıstir. Ayağı kırıldı Şoför Bahaeddinin idaresindeki 3989 numaralı otomobil, Sultanhamamı cad desinde Ali Çiçek adında birine çarparak ayağının kırılmasına sebebiyet ver miştir. Şoför yakalanmış, Ali Çiçek Cerrah paşa hastanesinde tedavi altına ahnmış Ur. Tiftik fiatlarında yapılan tenzilât Tiftik İthalât Biıliği gördüğü lüzum üzerine ve ihracat imkânlarını kolaylaştırmak için bazı cins tiftik fiatlarında on beş kuruşa kadar tenzilât yapmıştır. Son günlerde İngiltereye tiftik satışlan hararetlenmiştir. Kasımpaşada Tahtaköprü sokağmda İdman şenlikleri hazırlıkları 6 numarada oturan Mustafanın eroin sat19 mayıs şenlikleri provası bu gün saat üçta tığı haber ahnmış ve cürüm üzerinde yaŞeref sahasmda yapılacaktır. kalanmıştır. Mustafa eroinleri Moruk Osman adında bir sabıkalıdan aldığım söylemiş ve Moruk Osmanın evinde yapılan araştırmada da muhtelif yerlere saklanmış 200 Nüshası 5 kunıstur. grama yakın eroin ve bir miktar afyon Harfc bulunmuştur. Her iki suçlu da Adliyeye teslim edilmiştir, Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. •Jç Sirkatten sabıkah Ali adında birinin Alb aylık 750 > 1450 » esrar sattığı haber alınarak yakalanmıştrr. Üç aylık 400 » 800 » Ali, esrarı Karagümrükte Nureddintek Bir ayhk 150 » Yoktur kesi mahallesinde berberlik yapan Ha sandan temin ettiğini söylemiştir. Berber Hasan sıkı bir göz hapsine aTürkiye ile İsviçre arasında şehrimizde yapılmakta olan ticaret müzakeresi dün lınmış ve dün dükkânmda 3 kiloya yakın sona ermiş ve anlaşma, iki taraf murahhasları tarafından parafe edilmiştir. Muahede Gazetemize gönderilen evrak ve yazılar esrar satarken cürüm üzerinde yakalan yakında ankarada imza edilecektir. Yukarıki resim, Türk İsviçre murahhaslarını neşredOsirt, edilmesin fade edilmez ve zıyaından mes'uüyet kabul olunmaz. mıştır. içtima halinde göstermektedir. Eroin ve esrar satanlar yakalandı CUMHURlYET Abone şeraıt, Dikkat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog