Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Müesseaemiz tarafından çıkanlan en aon eserleri Hurrem Sultan 150 Kr. Viyana Dönüşü 150 > Kadın Avcısı 100 > Cem Sultan 75 > Tarihî Musahabeler 75 » Tarihte Türkler için söylenen büyük sözler 25 > Cumhuriyet Matbaan M. Turhan Tan'ın umhuri S3yi r 5 7 4 3 ISTANBUL , CAĞALOĞLU g Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbulİdare ve matbaa tasmı: 24299No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Takrir heyeti: 24298. Posta kutusu: tstanbul 24290 Telefon: Başmuharrir: 22366 Takrir heyeti: 24298 İdare ve matbaa tasmı: 24299 24290 Birmı ji tereyağını, peynirlerirjl •Aını, sütü ile ayQ i s i z ve sandviçini JBB tecrübe ediniz. MlER'An FoERViŞ UĞUR Çarşamba 8 Mayıs 1940 I 7 N O . 2325 Tel: 21224 vaziyetine geçti, Amerikada telâş... Harki kazanmak için bütün Tekzib edilen rivayetler Çemberlayıt .Yeni kararları izah etti Holanda birdenbire taarrnza intizar 0 Akdeniz gerginliği hafmerken kudrctimizi scferber ettik " Yakın Şarktaki filomuzun normal şekilde taksimi sayesinde muvazene bulmuştur „ Macar vaziyeti Bizim görüşümüzde Macaristan, Balkanlar ve Tuna havzast camiastmn ileri karakolu' dur. Eğer Macaristan siyaset temeli olarak bizlere dayantnağı kabul edene bu ğ leketin bütün hudud ve Aukuku ile müdafacuı Tuna hav~ zasile Balkanlardaki diğer milletlerin müşterek gayret ve himmetlerinde en $ağlam teminatım bulur. aşvekil Kont Teleki'nin bir buçuk ay evvelki Roma seyahatinden «onra simdiki büjrük Avnıpa macerası bnündc Macaristanın Tuna havzasında sulhu muhafaza etmck esasına müstenid bir siyasette karar kıldığı kanaatine vanlmıştı. O zaman Roma Tuna havzasının sükun ve emniyetine fazla ehemmiyet veriyor göründüğünden Macaristanın komçu ihtılâflannı atiye talik etmesi hususunda Italyan görüş tarzının da müessir olmus olduğuna hükmedilmişti. Fakat çok geçmeden bu Tuna havzası siyasetinde bilhassa Macaristanın takib edeceği hareket hattı bakımından bel bağlanacak bir istikrar bulunamadığını farzettirecek deliiler karşısında kalmaktan kurtulamadık. Irkdaşımız olan asil Macar milletinin tezadlar içinde ve haricî tesirler bnunde adeta fırtmah rüzgârların çevkine tâbi bir hazan yaprağı gıbi sağa sola âvare ve perişan uçuşlarla vakit geçirmesi hakikî teessürlerle karşıladığunız acı bir vaziyet teşkil ediyor. Harbin yayılacağına ihtimal veren Roosevelt alelacele Vaşington*a döndü Fransa Cezayire vaziyetimiz,askergönderiyorMısırda yeni emniyet tedbirleri ^ İtalyadan vaziyetinin tısrihi istenildiği haberi ısılsız Guya Çemberlayn'Ie Reynaud arasında geçen bir telefon mükâlemesi Londra 7 (Hususî) Teeyüd etmiyen barı haberlere nazaran, Fransızlar Faatan Cezayire kulliyeth miktarda asker sevkine başlamışlardır. Diğer bir şayia, îngilterenin 16 mayıstan evvel vaziyetini sarıh surette tayin etmesini İtalyadan taleb etmiş olduğunu bildiriyor. Salâhiyettar îrrgiliz mehafilinde her iki haber hakkında müspet malumat ahnamamıjtır. tskenderiyeye gönderilen bir Fransız torpito filosu Felemenkte bir nazi İecavüzü Tcbrkugu Alman matbuatı yeni hâdiselerin pek yakınlaştığını yazıyorlar L» Hay« 7 (ajı.) Orduda bütün izinlerın Holandada hayretle karçılanmaktadır. Burada kaldırüdığı resmen bıldınlmektedır. bazı hâdiselerin zuhuru ihümali her zamankinLondra 7 (Hususî) Holanda hükumeti iki den daha fazla beklenmektedir. Bugunkü Alman bahriye sınıfım silâh altına çağırdı. Bunlar sa matbuatı, iri başhklar alhnda neçrettiklerl yahtl muhafaza teşkilâtma memur efraddır. zılarda, yeni hâdiselerin pek yakında zuhur edeceğini haber vermektedirler. Endifelerin sebebi Hamburger Fransdenbladet, mühim kararlar La Haye 7 (a a.) Eeuter Ajansı bildiriyor: verilmek uzeredır, dedıkten sonra, Büyük BriOrdu izinlerinin kaldırılmasına sebeb olan tanyanm bitaraflar aleyhindeki kasıdlanndan vaziyet hakkında kat'î bir şey söylenmemekte bahsediyor. dir. Bu neşriyat, nazilerin, müttefiklerden evvel Son günlenie, bir nari taarruzu korkusu art davranmak üzere yeni teşebbuslere hazırlandıkmakta olmakla beraber, bu tedbınn ittihan, lannı gostermektedır. îngilterenin tekzibi Londra 7 (a.a.) îngilterenin Itai(Arkan Sa. 5, rütun 4 te) Netice heniiz uzaktır "Terazinin hangî tarafa eğileceği bellî değildir. Almanya büyük ordularile her an bir yerden saldırabilir. Taarruz nereden gelirse gelsin göğüs germeğe hazınz. „ lan Avam Kamarası içtima salonunda, meclisin büyük celselerine mahsus bir hava var. Diplomatlar locası tamamile dolmuş (Arkasi Sa. 5 sütun 1 de) tur. Millî piyango Dün kazanan numaralar 6 ncı sahifede Guya Çemberlayn'Ie yapftğt telefon mükâleme* tinde Türkiyenin yeni isteklerinden de bahsettıği Almanlar tarafından îddia olunan Fransiz Başvekiü Reunaud lllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllınillllllllllllllllllllllınillllllllllllllllllllllllllHnınilllllHUllllııııllllllll Kıyamet gününün kargaşalıklannı andıran büyük Avrupa buhranı muvacehesinde Macaristanın millî bir siyaseti bulunmak lâzımdır, ve bu siyaset herşeyden önce Macar devletini bir kere şimdıki huLondra 7 (a.a.) Reuter Ajansı bildudlannda olsun tehlikeden masun tutmak kabiliyetini haiz olabilecek bir siya diriyor: Harbin »evk ve idaresine dair cereyan settir. Filhakika Umumî Harbin malum eden müzakerelere iştirak etmek üzere tasfiyeleri neticesinde Macaristan millî meb'uslann erkenden gelmeğe başladıktoprak ve nüfus kayıblarile yarah ve müteessir olduğunu ifade ve ilân etmekten hâli kalmadı. Acaba şimdiki Avrupa kargaşahğında Macaristan geçen Umumî Harbdeki kayıblanm kendisine telâfi ettirecek bir fırsat karşısında mı bulunuyor? Bunu onun kulağma fıslayanlar eksik değildir. Fakat Avrupayı kasıp kavurmağa başlayan kasırga öyle bir mahiyettedir ki, eğer onun karşısında kâfi dikkat ve basiretle hareket etrr«zse, Macaristanın Cenubî Norveçte çete harbi oluyor f Londraya giden heyetimiz Narvikî Isveç hududuna bağlayan maden j demiryolu Norveç kuvvetlerinîn elîne geçti YUNUS NAD1 (Arleast Sa. 5 sutun 6 da) Türkler İngilizler Devrin büyük hâdiselerine menşe olan mücadele dolu bir *iyasetin çok meraklı tarih safhaları İngiltere hukumetınm davetı uzerine Turk meb'uslanndan ve gazetecilerinâen mürekkeb bir heyet dun gecekı ekspresle Londraya hareket etmıştir. Heyet, sabık Millî Mudafaa Vekili Naci Tınaz, Sinob meb'usu Amiral Fahri, İstanbul meb'usu General Refet, Huseyın Cahid, Falıh Rıfkı, Necmeddın Sadak, Nadir Nadi, Ahmed Şukru Esmer, Asım Us, Anadolu Ajansı Umumî Muduru Muvaffak Menemencioglu, Başvekâlet Matbuat Umumî kâtıbi Salım Sarpel, Matmuat Umum Mudurlugunden şeklbden murekkebdir. Seyahat on be§ gun kadar devam edecektir. TARİHTE Pek > akıncla Donanmanın mu hafazcuında Norveçe gönderilen tngiliz kuvvetlerî (Yazın S inci sahife'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog