Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

r Muessesemiz tarafından çıkarılan en son eserleri Hurrem Sultan 150Kr. Viyana Dönüşü J50 > Kadın Avcısı 100 > Cem Sultan 75 » Tarihî Musahabeler 75 > Tarihte Tıirkler için söylenen büyük sözler 25 > Cumhuriyet Matbaası M. Turhan Tan'ın Onyedinci yıl sayı: 5742 umhuriyel ISTANBUL CAÛALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu; tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir iıeyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 'Almanya Tarihi Herman Pinniw'den tercüme eden FEH MI BA LDAŞ İki cild, her iki cildin fiatı 250, Cildlisi 300 kuruştur. tarafından neşrine devam edilen tarih serisinin 21 ve 22 nci sayısmı teşkil eden bu eser mebdelerden bugüne kadar Almanİ yanın mufassal tarihidir. j KANAAT KÎTABEVÎ Salı 7 Mayıs 1940 Nikbinlik artıyor Bugün Romada Kont Ciano 3e Ingiliz sefîri arasında mühim bir mülâkat yapılacak iki tarafta da itilâf temayülü var İtalyada siyasî faaliyet arttı Veliahd dün Papayı ziyaret etti ve Mussolini ile görüştü Londra, 6 (Hususî) Müttefikler tarafından Akdenizde ittihaz edilen tedbirler, geçen hafta uyanan endişeleri izale etmiştir. Salâhiyettar Ingiliz mehafilinİngilterenin Ro.na' elçisi de, müttefiklerin hiçbir Akdeniz memleSir P. Lorraine ketine karşı hasmane niyetler beslemedikleri ve alınan tedbirlerin bir kısım Italyan matbuatınm kullandığı mütearrız lisan ve yüksek mevki işgal eden Italyan siyasî şahsiyetleri tarafından vâki olan şiddetli beyanat neticesi olduğu ehemmiSovyetler Rusyanmn Balkan yetle tebarüz ettirilmektedir. Bu akşam devletlerile ayrt ayrı yapmak Romaya muvasalat eden Ingiliz büyükelittediği anlaşmaların delâlet çisi Sir Percy Lorraine, yarın Italyan Haettiği mana, Rusyamn Bal riciye Nazın Kont Ciano'yu ziyaret ederek mülâkatta bulunacaktır. Bu mülâkata kan statükosanu halelden ma büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Siyasî sun tutmak isteyen doatluk mehafilde, Ingilterenin italya ile münaselara kıymet verdiğinden iba~ betlerini idame etmek ve iyileştirmek istediği, Sir Percy Loraine'in bu hususta ret olta gerektir. Bu büyük Italyan hükumetini tenvir edebileceği bedanya kargaşalığında Ruaya yan olunmaktadır. Akdenizdeki tahşidat hesabtna akla gelebileeek en hakkmda İtalyan hükumeti tarafından Ingiliz hükumetinden resmen izah taleb emakul siyasetin de ancak dildiği hakkındaki KabeTİer, Londrada teböyle bir hareket dütturunda (Arkast Sa. 5 sütun 4 te) Millî Şefimiz tnönü, evvelki gün refakat halde Ankara hipodromunu teşrif ederek at lerinde Başvekil Dr. Refik Saydam olduğu koşularım seyir ve takib buyurmuşlardır. ttalya Hariciye Nazın Kont Ciano Rnsya ve Balkanlar Alman ajansının yeni tasnileri ingiltere Bulgaristandan asker geçirmek müsaadesi almak isteyormuş! Londra 6 (Hususî) İstihbarat Nezareti tarafından bu akşam neşredılen bir tebliğ Alman radyosu ve istihbarat servislerinin son 38 saat zarfında Balkan hududlarında pek yakında karışıkhklar olacağına dair birtakım şayialar neşrettiklerini bildiriyor. Büyuk bir kısmı Iranagidecek demiryollarla örfî idareye dair kanunlar müzakere edildi Askerî idare nizamı Başvekilin izahatı MECLİSTE DOLGUN BİR GUN ıiMiııımıııııtıııııııııııııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIinilllllllllHlllllllllnilllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII toplanabileceği şüphesizdir. Sa. 3 sutun 4 te) eçen senç İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında dört ayı mütecaviz bir zaman Moskovada Ankara 6 (Telefonla) örfî idare sürüklenen müzakerelerin niçin neticeleneAnkara 6 (a.a.) B. M. Meclisi bu gün doktor Mazhar Germenin riyasetinkanun lâyihası bugünkü Mecliste görüşülmediği ve buna bedel Rusya ile Almanya de toplanarak celsenin açılmasmı müte • • dü ve kabul olundu. Lâyihanın heyeti uarasmdaki tecavüzsüzlük paktının nasıl akıb Denizli meb'usu Emin Aslan (To « mumiyesi üzerinde müzakereler açılmadı. kolaylıkla akdolunabilmiş olduğu yedi kad) m belediye kanununun 23 üncii Maddelere geçildi. ayhk harbden sonra şimdi iyiden iyiye maddesinin 6 nci fıkrasının değiştirilmeÖrfî idare altına alınan yerlerde fevkasini isteyen teklifine aid Dahiliye encü « anlaşılmış bulunuyor. Hatta bu vaizyetlelâde tedbirleri ittihaz ve tatbika salâhimeni mazbatasını tasvib etmiş ve Diyar* re Karadenizle Balkanlara dair Türkiye yetli (askerî idare) ibaresi hakkmda Rebakır istasyonundan Irak ve iran hudud' fik Ince bir sual sordu: «Askerî idare denile Rusya arasında akdolunmak istenilen larına kadar yapılacak demiryolları ka m diği zaman bundan maksad o mıntaka anlaşmanın niçin ve nasıl akim kalmış olnununun birinci maddesinin tadili hak « dahilindeki askerî makamlar mıdır?» kındaki lâyihayı müzakere eylemiştir. duğunun artık meydana çıkmış sayılabilen Adliye encümeni mazbata muharriri, müBu münasebetle söz alan Hasan Fehmi sebebini de ilâve edebiliriz. teakıb maddelerde bu salâhiyetin ne şeAtaç (Gümüşane) Beşiride petrol mem* kilde kullanılacağına dair hiikümler buSovyetler Cumhuriyeti herşeyden önce balannın keşfedilmiş bulunması dolayısn lunduğunu, bu ibare ile vilâyetlerdeki asBaltıktaki çok sıkışık ve her ihtimale karle bu havza yakınından geçen Diyarba « kerî makamların kasdedilmediğini izah etkır Irak hattından buraya temdid edişı tehlikelere maruz Rus vaziyetinin ıslati. lecek bir şube hattına ihtiyac olacağml hını isteyordu: Küçük Baltık devletlerine Altıncj madde, örfî idare teşkilâtında vazife ileri sürerek bu hattın inşası cihetinin verilmesini istediği garantinin hakikî sealanlara Heyeti Vekilece tespit edilecek mik mevzuu müzakere kanunla nazan dikkate bebi bu olduğunu hâdiseler ispat eylemiş Londra 6 (a*.) Daily Telegraph ile News Daily Telegraph, Ingiliz erkânıharbiyesi rüe tarda tazminat verileceği şeklinde idi. alınmasını istemiş ve bu maksadla bir Galib Pekel, bu zatların kendılerıne resmen tir. Rusya Baltık devletlerine verilecek Chronicle. harbin idaresine müteallik kararları sasınm askerî harekâtı tanzim hususunda ye • verilmiş işleri göreceklerine ve maaşlarını ala Dün Mecliste izahat veren Başvekîlimiz de takrir venrriştir. garanti ile asgarî olarak Alman anlaşma tanzim ve tatbik etmesi için Churchill'e daha gâne salâhiyettar olacaklarını ve bunların komt caklarına göre orduda diğer vazifelerde bulu Ankaraya avdetinde istikbal ediliyor Başvekilin izahatı tesine Churchill'in riyaset edeceğini tasrih et • nan arkadaşlarmdan farklı bir vaziyette olmıyacaklarını anlattı ve Bu mütaleaya karşılık olarak Başvekil doktor Refik Saydarn sından sonra bu havalide birnza veya geniş salâhiyeüer verümiş olduğunu bildirmek(Arkast Sa. 3 sütun 1 de) tedirler. ayrıca tazminat verilmesini doğru bulmadı. Refık İnce de söz aldı; bu aşağıdaki kahatı vererek deraiştir ki: cebren elde ettiği faydalan temin etmek ınnııııııııııınııııılıılııllllıılMlıılliMiıııııııııııı'iııııiHiıı»'»'''' "" '''»»»»!»!!»»»»"»"» " " " " """"""""" (Arkast Sa. 5, sütun 4 te) (Arkası Sa. S, sütun S te) gayesini gözönünde tutuyordu. Filhakika şimdi serinkanlılıkla hatırlanabilir ki Almanyadan Sovyetler Cumhuriyetine gelecek taarruzlardan bahsolundukça bunlann ilk inkişaf sahası olarak hep Baltık sahilleri hatıra geliyor ve hatta sarahaten ifade olunuyordu. Çekoslovak Harbin idaresi daha kat'î istikamet alıyor Icabında tatbik edilecek istisnaî ted «Beşiride hakikî bir petrol sahası bir ve muameleleri ihtiva eden vardır ve demiryolu oraya * kanun kabul edildi kadar uzatılacaktır » Komitenin başına Churchill gelecek ve bir Leh torpitosu battı Garb cephesinde Almanların mevziî taarruzları devam ediyorBir Fransız 1 11111111111111111111111111 111 111 1111 11 11 Narvik mıntakasındaki Alman kuvvetleri dağıldı Rumen hükumetinin yeni tedbirleri Ecnebi gazetecilerin istihbaratı da sıkı sıkı murakabe edilecek Şîmalden ™** Cenub mu 2 BÜYÜK BALKAN RÖPORTAJI : 4 YUNUS NAD1 (Arkast Sa. 5 sutun 1 de) Österdal vadisinde bulunan Norveç kıt'aları da Almanlara karşı şiddetle mukavemet ediyorlar TARİHTE Türkler İngilizfer Devrin büyük hâdiselerine menşe olan mücadele dolu bir siyasetin çok meraklı tarih safhaları Pek yakmda Bugün 7 nci sahif emiz Çocuktar için Şimalî Norveç sularında, vazifeden dönen bir Ingiliz denizaltısı alkışlamyor (Yaztn S inçi tahifede) Bükreş 6 (Arkadaşımız Doğan Nadi telefonla bildiriyor:) Bugün Rumanya Propaganda Nezareti, Bükreşte bulunan bütün ecnebi gazetecileri Nezarete çağırdı. Nazır Juresku muhabirlerin, memleketlerine verdikleri haberler hakkında bazı ihtarlarda bulundu. Bu meyanda, umumiyetle ash olmadığı iddia olunan havadislerin neşrine mâni ol mak için hükumetin aldığı bir takım tedbirleri de izah etti. Tedbirlerin başında ecnebi ajansı ve gazetelerde, Rumanyaya dair herhangi ash olmıyan bir haber neşredilirse, haber, nereden alınmış olursa olsun, o gazete veya ajansın Bükreş muhabirinin hudud harici edileceği bulun maktadır. Gazeteciler bu kararda tamamen isabet olamıyacağını söyleyerek itiraz İkide bir Bükreşe sefer eden maruf Alman iktısadcısı Dr. Clodius ve maiyeti iArkast Sa, 3 sütun 6 da). CY 3. üncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog