Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURÎYET 6 Mavis 1940 HAŞARAT CANLANIYOR YUVALARINI F AYDA ile tahrib ye imha ediniz, Herkes bilhassa çocuklar tarafmdan ahnması gayet, kolay müessîr bir müstahzardır Piyasada âdl gazı boya ve nafialln İle karıstırarak Fayda yerlne veya haşaratı UldUrUcU mayl dlye satıyorlar. Dlkkat edlnlz. ve bilmedlğlnlz uydurma avrupa markalarını almayınız. Sinek, tahta kurusu, güve, bit ve bütün haşara tı bir saniyede itlâf eder kokusulâtif ve sıhhidir. Ufak 20 Orta 35 Büyük 55 kuruştur karşı gayet tesîrlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde sebeb olacağı teblikejer göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu kullanmaları faydalıdır. ' Barsal Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu . müstahzar her eczanede bulunur. Kutusu 2O kuruştur. Sıhat Vckâiftinin musaadesini haırdır. Recete ile satıLır. L£TONyAHUKUnETFABRI«ASININ KALITtveFlAT ITIBARILE Hasan Deposu: Nafıa Vekâletinden: Yapı İşleri Dânı 1 Eksiltmeye konulan iş: Ankara GencHk parkı ikincl kısım lnşaatıdır. Keşif bedeli: 113472 llradır. 2 Eksiltme 17/5/1940 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğl Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 5 lira 67 kuruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden almabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin 6923 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu işe girebileceklerine dair alınmış vesika lbraz etmeleri lâzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gtin evvel isteklilerin bir istida ile Nafja Vekâletine müracaatleri ve dilekçelerine en az bir kalemde (40,000) llralık bu işe benzer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran dairelerden alınmıs vesika raptetmeleri muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye glremlyeceklerdlr. 5 İstekliler teklif mektublarmı îhale günü olan 17/5/1940 cuma günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. <1937> (3440) Ibsra ıçın Acentolık verı/ır RAKiPSiZDiR TURKI YE SATIŞ MERKEZİ: GALATA . voyvoDA CAD. 667 Toprak Nahsulleri Ofisinden: Hâlen sahibleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelkl seneler mahsulü afyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşin' para ile mubayaasına karar verilmiştir. a Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul deposuna teslim edilmis bulunacaktır. b Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sırasile muayeneye tâbi tutuiacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alınarak tahlUl ve bunu müteakib tartısı ve kat'i tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. c Hikeml muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar mubayaa edilmiyececektir. d Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olanlann beher morfin derecesi (40) kırk kuruş ve kaba toplanmış olanlann beher morfin derecesi 30 otuz kuruştur. e İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbııla getirmediklert takdirde afyonlannm iptldaî ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden musaddak bir Vekâletname İle İstanbulda münasib görecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (3620) BALSAMIN Kremleri BALSAM1N Güzellik eksiri BALSAMIN RimeUeri BALSAMIN Pudraları BALSAMIN Rujları FARD BALSAMIN öksüreniere: Katran Hakkı Ekrem s \m Hakkı Katran pastilleri de vardır. J w EREĞÜ KÖMÜRLERİ ÖMÜ İŞLETMESİ Kömür Satış Şubesinden: Ereğli Kömürleri Işletmesi Kömür Satı$ Subesinin bilumum mevcudat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen: KocaeU Nalıa Müdürlöğünden: İzmit Çuhane yolunun 0 4 000 9 4 000 kilometreleri arasındaki «23361» lira «50» kuruş keşif bedelli şose tamiratı esasiyesi 24/4/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid mukavele projesi, keşif ve evrakı saire Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat «1752> lira «50» kuruştur. İsteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel müracaatle Nafıa Müdürlüğünden alacakları vesikaya istinaden bir fen memuru kullanacaklanna dair vesika, yeni yıla aid Ticaret Odası vesikası ve teklif mektublarile birlikte 9/5/940 perşembe günü saat 14 e kadar İzmit Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil İhale Komisyonuna teklif mektublannı vermlş olmalan lâzımdır. (3347) Kapalı Zarf İlânı «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» ne devredilmiş olduğundan alâkadarlann her türlü işleri için 15 mavıs 1940 tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan adı geçen •^•^•^^•••H Satış Birliğine müracaat etmeleri. MM^HHBBHİM Akhisar Belediyesinden: Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptınlacak döseme ve beton yol inşalan kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedelj keşfi 16304 liralık olan bu işin şartname, keşif ve evrakı sairesi Belediye dairesinde her gün görülebilir. Bu gibi işleri yapanlann ihale günü olan 9/5/940 perşembe günü saat 15 te ihale kanunundaki tarif at dairesinde müracaat ve bu gibl işleri yaptıklarına dair resmî vesikaların ve diğer evrakların kapalı zarfa leffetmeleri ve yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatleri ilân olunur. «1476> (3546) KAN ÇIBANLARI TRAŞ YAR ALARI ERGENLIKLER ViROZA ARP ACI K S IV ILC E AKNELER En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dünyaca Tanınmış Sıhhî Güzellik Müstahzarlarıdır. VİROZA D OL A M A ŞIRPENÇE PIYODERMIT napaıt vazıyecn.; . VİROZA MEME İLTİHABLARI ve ÇATLAKLARI HER TURLU YANIKLAR KONJEKTiViT ŞARK ÇIBANLARI KOLTUK ALTI ÇIBANLARI 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Kömürleri Satış Birliğinden: «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» Merkezi ZONGULDAKTADIR. EREĞLt HAVZASI^^ Modayı takib eden her asrî kadm için kıymetli taşlarile ne nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulâde « SİNGER » saate sahib olmak adeta bir saadettir. Fevkalâde güzel ve zarif olan bu «SİNGER> saatleri en müşkül pesendleri dahi tatmin edebilir ve bütün bu meziyetlerinden maada saatlerimizin on beş senelik bir müddet icin velev müsterinin mes'ul'vetinden olsun her türlü ârızaların müessesemiz tarafından hiç bir ücret alınmaksızm tamir olunacaklan garanti edilmiştir. No. 82/A 180 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira Emsalleri jjibi on beş sene garantilidir. Adrese dikkat: StNGER SAAT Manzıısi t^anbııi Eminöng V Q A 7 l PATI EN E K N VE E RE N I K U 4 A E.tfiN TEDAVi E E . DR POLİVALAN ve POLİMIKROBİYEN AŞI Askerî Liselere Talebe Alınıyor 1 Kuleii, Maltepe, Bursa Askerf liselerinin her üç snıfına da önümüzdeki haziran içinde baçlanacak olan 9 4 0 9 4 1 ders yüı için talebe almacaktır. . ~u ı 2 Abnacak talebelerin öz Türk ırkından olması. kendisinin ve ailesinin kotu hal ve çöhret sahibi olmaması, sıhhî muayenede sağlam çıkmas ve yapılacak seçme sınavmda da kazanması şarttır. 3 Bir sene tahsili terkedenler. yaşını büyütmüş veya küçültmüş olanlar, kendJ okullannın sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemeye kalaniar, yaşlan, boylan ve ağırhkları talimatnamedeki hadlere uygun olmıyanlar askert okullara ahnmazlar. 4 İsteklüerın, şimdi okumakta olduklan mekteblerdeki tahsillerine devana etmekle beraber 10 nisandan itibaren bulunduklan yerlerdeki Askerlik şubelerinden diğer kayıd ve kabul şartlarile müracaat yoUannı öğrenmeleri ve buna göre de kayıd ve kabul kâfıdlannı en geç 30 mayıs 940 a kadar tamamlamış olmalan lâamdır. 5 isteklilerin sınıf geçme vesikalan haziranda bulunduklan okullardan askerf liselerce celbedilecek ve bütünlemeye kalmadan smıf geçenler seçme sınavına çağmlacaktır. Askeri lise 2 ve 3 sınıflara girmeğe muvaffak olanlann 940 yıb kamplan üeride askerî okuliarda yapılacaktır. 6 A*kert orta okullarla musiki san'at ve kara gedikll erbaş hasırlama orta okullannın kayıd ve kabul gartlan ve wnanlan aynca ilân edileoektri. (2521) Birlikten kömür aLmak isteven müstehliklerin 15 mayıs 1940 tarihine kadar îstanbulda Tophanedc îskele caddesinde 28 numarada ve 15 mavıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan dogruva Zonguldakta SATIŞ BİRLİĞt MERKEZİNE müracaat eylemeleri lâzımdır. KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 1 Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 2 Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. Telgraf adresi: ZONGULDAK SATIKÖMÜR Telefon: 145 Zonjmldak. Devlet Orman İşletmesi Aband Keremali Revir Amirliğinden: Aband bölgemizin Sığırlık ormanında mevcud (3087.155) metre mikâbına muadil (3866) aded köknar tomruğunun kütüğü dibinden Tatava ve Kaynaşlı köylerinde gösterilecek depolanmıza nakli açık eksiltme ile 15/5/940 saat 14 te Düzcede Revir Âmirliğimizde ihale edilecektir. Tomrukların beher metre mikâbınm muhammen nakil ücreti (380) kuruştur. Talib olanlann mezkur gün ve saatte evrakı lâzıme ve % 7.5 tan (879) lira (84) kuruş muvakkat teminatlarile birlikte mezkur Komisyona müracaatleri, şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü, İstanbulda Orman Çevirge Müdürlüğü, Boluda Orman Çevirge Müdürlüğü ile Düzcede Revir Âmirliğimizde görülebilir. (3427) Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 1 Asgari % 97 saf yerli malı ve muhammen bedeli 9125 lira olan 25 ton külçe kurşun kapalı zarf usulile satın almacaktır. 2 Eksiltme 22/5/940 çarşamba günü saat 14 te İdaremizdeki Komisyonda yapılacaktır. 3 İsteklilerin 684 lira 38 kuruşluk muvakkat teminatla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini ayni gün saat 13 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 4 Şartname 8/5/940 tan itibaren hergün idareden verilir. (3659) MUHÂSEBECİ ARANIYOR Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede çalışmak üzere iyi fransızca bilen tecrübeli bir muhasebe memuruna acilen ihtiyac vardır. İstek(•••• lilerin (A. C.) rumuzile İst. 176 posta kutusuna yazmaları. •••• SATILIK veya KİRALIK Pendikte deniz kenannda garaj, bağ, bahçe, meyva ağaclannı havi köşk. Müracaat: Telefon 44036 ACELE Stıhib ve Başmuharriri: Ynttut Nadi Umumî neşriyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Hikmet Münif ülgen Cumhuriyet Matbatıa Pınarbaşı Belediyesinden: Vekâletçe tasdik edilen plân ve projelerine göre 18758 lira keşif bedeli olan kasabamız Hidro elektrik tesisatı yaptınlacağından taliblerin ve daha fazla izahat almak isteyenlerin şlfahi ve tahrirî surette Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3590).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog