Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

6 Mayu 1940 CUMHURtYET GÜNÜN BULNACASI 1 2 S 4 b 6 1 1 2 S 4 S f 7 8 fl 1i 11 • • • • • 1 1 • • • • • • • • m m Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronatiıma, • tcabında gttnde iiç kaşe ahnabilir. Taklidlerinden Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. sakınınız. GRİPİN Hava Okulu Komutanlığmdan: Güzellik reçetesini Tecrilbe edlniz. Ayni genc kızın tedaviden evvel ve sonraki regimlerine ba kınız. Bu baslt ve kolay Yavrunuz Saadetinizdir. 8 m Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser I ıo 9 Soldan sağa: 1 Bir çeşid raks. 2 Köle, kıymettar bir sopa, ıstırab çekenın feryadı. 3 Lâlıfe olarak, bırdenbıre 4 Bır kısım iki ayaklı hayvanların tepesındeki, acele, uzuvlarımızdan. I Vucudun ıfrazatından, hacdarın koşu ysptıkları mıntakanın bır ucu. 6 Bir ans hayvan, hisseden, hıtab edatı. 7 Efsanevi bir hayvan, damla 8 Dunyalar (cemi), bır harfin okunuşunun tersi. 9 Alev manasına gebr, bra dunyaya geüren. 10 İnsan, nikih. II Ters çevirirseniz bir edatın kısaltılmışı olur, Anadoluda meşhur bir harabe. Yukarıdan aşağıya: 1 Bır şe3Tın muhtelif cinslerini bulmağa çalışan (ıkı kelıme), 2 Knrşunun hetlefe vuruşu, muhlct. 3 Rey ve mütalea, iç uruvlarımızdan 4 Bır vapurumuzun ismi, merhaba ışaıeti, 5 Bır yemiş. 6 İbadet, bir renk. 7 Uykusu gelenlerin yaptığı hareketlerder. bır sayı. 8 Nota, kadınlar, meşguliyet 9 Su ortasındaki kara parçası. 10 Yardm parası ita eden. 11 Dalavereci (üd kelime). »1 1 • m Evvelki bulmacanın halledüraif sekli 1 2 B T R 10 11 10 II Î A I K T § W M I T J SİTİOB N İ A İ t Lİ«İY E ils • i MİL Al» E R • B FİE T • İSİA Hlt IİT E M E MİEİK •İR RIB L Y AİMİAİL A AİB E S m S N E H H u Y • H A RİU R ft D • İKİA RİA B ! N S İ A İ L İ B İ K AİR A M E ıış • • • u! A S| • S A L Hava okulları talimatınm 86 ncı maddesinde yazılı şartlan haiz isteklller: Dilek kâğıdı ve vesikaiarile temmuz baslangıcından ağustos sonuna kadar okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kâğıdlarile vesikalarını posta ile Okula gonderirler ve alacaklan karşılığa gore hareket ederler. Madde 86 Hava okulu gedikll kısmına ginne şartlan şunlardır: A > Turk olacak B ) Orta mekteb (llse sekizincl smıf) tahsilini bitirmiş en az 17 ve en çok 20 yaçmda olmak. Evlı bulunmamak. C) Sıhhî vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa elverisli olduğunna dair mutehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 ten aşağı olmıyacaktır. Dışanda bulunanlar : Bulundukları yerin Askerlik şubesine müracaatle muayeneye gönderilirler. Tam teşkilâtlı sıhhî heyet bulunan yerlerde o yerin en bujruk kumandanma müracaatle muayeneye gonderilirler. D ) Ahlâkı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahkum olmadığına dalr bulunduğu yerin Emnıyet Müdürlüğunden veya Polis Âmirlığinden tasdikli vesika gostermek. E) Okula alınacak okuyucular, gedikli erbaslar hakkmdaki 2505 sayüı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbas olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. P ) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. H) İstekli adedi çok veya imtıhanı kazananlar alınacak miktardan fazla olursa bunlann içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava Okulları okuyuculan, Askerî Liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve dığer ders için lâzım olanlar parasız verilir. V) Hava okullarına kabul edüenlerden birinci sımfı muvaffakiyetle bltlrenler arasından, kabiliyetlerıne gore, uçucu, makinist, telsiz, fotoğrafçı, atış ve bombardımancılı&a ayrılırlar. <1586> (3279) • R 1 1İKİL L î • İAİL • • Ei L| Takas primleri Tafcostn nev'i Entersanjabl İngılte Ithalât 56 56 70 66 53 56 70 Ihracat Hazır AUvrt 45 40 47 41 50 40 40 39 46 40 48 39 38 POKER Traş bıçaklarında Hlç zam yapılmamıştır. Plyasamızda dalma mevcuddur Belçika Holanda İsveç Fransa Isviçre İhracat primleri % 100 kıyınet üzerinden hesab edilmiştir. Hellenic Mediterranean Yenl ve muntazam postası DABKOVİÇ ve ŞÜREKASİ Salı glinü akşamları ber hafta /olcuEşyayl tlcarlyeTurlznr Her tUrlü esbabı Istirahat, zengln ve mUkemmel mutfak Birinci «ınıf vapurlarile doğru Pire, İskenderiye, Portsaid, Yafa, Telâviv, Hayfa, Beyrut ve Kıbrısa hareket edecekleıdir. Andros ve Thraki Muntazam haftalık posta olarak 1 Edremidde inşa edllecek P.TT. bınası kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştir. 2 Bu isin keşif bedeli (34016) lira (11) kuruş olup muvakkat teminat miktan (2551) lira (21) kuruştur. Ihale 21 mayıs 940 pazartesi gunu saat 15 te Balıkesir P. T. T. Mudürluğü binasında teşekkül edecek Komısyonda yapılacaktır. 3 Bu işe ald: A) Projeleri, B) Fıat bordrosu, mesaha cetvell, keşif hulâsasuıı, C) Fennî ve hususî şartnameleri, Isteyenler Balıkesir P. T. T. Mudürluğünden (170) kuruş bedel mukabilinde alabilirler. 4 Tallblerın ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer yirmi bin liralık işi bir defada başardıklarına dair referanslarıle bulundukları yer valillklerine müracaat ederek alacaklan ehliyet ve Ticaret Odası vesikalannı ve kanuni muvakkat teminat veya banka mektubunu muhtevi zarflarını %i mayıs 940 pazartesi günu ihaleden bir saat evvel yani saat 14 te Eksiltme Komisyonuna vermis. olmaları lâzam geleceği llân olunur. (3534) Balıkesir P.T.T. Müdürlüğönden: Bina Inşaatı Uânı Bayan M. S. diyor ki: «Kendimi aynada gördüğüm vakıt, adeta gözlerime inanamıyorum. Cildim evvelkinden daha güzel, daha yumuşak ve daha nennin, bütün arkadaşlanm tenimin güzelliğine gıpta nazarlarile bakıyorlar.» Siz de, yeni ve taze bir cilde, şayani hayret bir tene malik olabi lirsiniz. Hemen bugünden bu genc kızın tatbik ettiği ayni basit ve kolay güzellik reçe tesine başlayımz: Bu gece yatmazdan evvel yüzünüze ve boynunuza cild unsuıu olan pembe renkteki Tokalon kremini sürünüz. Terkibinde Viyana Üniversitesinin meşhur bir profesörü tarafından keşif ve <BİOCEL> tabir edilen kıymetli ve cazib genclik cevheri vardır. Sız uyurken, cildiniz bu kıymetli cevheri massedecek ve her sabah daha genc görüneceksiniz. Ertesi sabah yağsız beyaz renkteki Tokalon kremini kullanınız. Bu da, siyah benleri eritecek ve açık mesameleri sıklaştıracaktır. Ayni zamanda cildi yumuşatıp beyazlatacaktır. Bu tarzı tedaviyi tatbik eden (günde 3 dakika) her kadın, kendisini birçok sene gencleşmiş bulacak ve yeni güzellikte bir tene malik ola caktır. Tokalon kreminin müs mir neticeleri garantidir. Onun gürbüz ve sıhhatli yetişini; tabiatin fapln bir yavru gibi sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri bırakmamalıdır. ÇAPA BEŞİKTAŞ Ç A P A M A R K A MARKA Tarihi tesisi: 1915 mUstahzaratında bu hessa tamamen mevcuddur. San'atkâr Aranıyor Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğunden: Sıvas demiryol atelyesinde çalıştırılmak üzere birinci sınıf tornacı, frezci ve dokmeciye ıhtıyaç vardu:. Imtıhan ve matlup evsafta liyakati görülenlere 77 100 lira arasında bir ücret verilebilecektir. İmtihanlar İzmirde, İstanbulda, Eskişehirde ve Sıvasta yapılacaktır. Talib olanların İzmir ve Sirkecide İşletme Müdürlüklerine, Eskişehir ve Sıvasta Atelye Mudurluklerıne, Ankarada Cer daireslne müracaatleri ilân olunur. «2016» (3605) I Devlet Deniıyoüan işlefc U. Midirltiğü ilânlan | 6 Mayıstan 13 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 1 ) saatleri ve kalkacakları nhtımlar: Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Aksu) ve Pazar 16 da (Oüneysu) Galata rıhtımından. BARTIN HATTINA Salı 18 de (Ulgen), Cumartesi 18 de (Antalya) Sirked rıhtımından. IZMTT HATTINA Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Tophane rıhtımından. MUDANYA HATTINA Pazartesi 13, Salı 9,50, Çarşamba, Perşembe, Cuma 16 da ve Pazar 8,30 da (Sus) Ayrıca Cumartesi 14 te ve Pazar 19 da (Trak) Galata rıhtımından. BANDIRMA HATTINA Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Trak) Galata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Saadet), Cumartesi 20 de (Ülgen) Tophane nhtımından. KARABİGA HATTINA Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. İMROZ HATTINA Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. AYVAUK HATTINA Çarşamba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te (Bartın) Sirkeci rıhtınvmdan. İZMİR SUR'AT HATTINA Pazar 11 de <Izmir) Galata nhtımından. MERSIN HATTINA Salı 10 da (Kadeş) Cuma 10 da (Erzurum) Sirkeci nhtımından. NOT Vapur seferl«ri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numaralan yazüı acentalarımızdan ogrenilebilir. Galata Baş Acentalığı Galata rıhtımı, Llmanlar Umum Mudürluğü binası altında 42362 Galata Şube Acentalığı Galata rıhtımı. Mıntaka Liman Reisliği binası altında. 40133 Sirkeci Şube Acentalığı Sirkeci Yolcu salonu 22740 KARADENIZ HATTINA • İıtaatod Vakıflar Direktorliği Dârian | PEUGEOT Yegâne satış mahalli : Beyoğlu Istıklâl caddesmde KIYNETÜ ARSA 1 Sultanahmedde Binbirdırek mahallesınin eski Eczane yeni Işık sokağında eski 14 yeni 20 22 No.lı ve çapı mucibince 751 metre murabbaındakı vakıf arsanın tamamının satıçı kapalı zarf usulile 2/5/940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 2 Maataviz muhammen bedeli 9374 lira 97 kurug ve ilk teminatı 703 lira 12 kuruştur. 3 thalesi 18/5/940 tarihine musadif cumartesi günü saat 11 de Çemberlitaşta Vakıflar Başmudürlüğü binasuıda toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 isteklllerin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu hukumleri dairesinde hazırlayacakları teklıf mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderüecek teklif mektublarının da gene bu saate kadar gelmiş bulunması lâzımdır. 5 Şartnameslni görmek ve daha fazla malumat almak Lsteyenlerin mezkur Başmüdürlük Mahlulât kalemine müracaatleri. (3498) Bisikletleri MUsald şeralt Bilâistisna Yunanistanın bütiin limanları ve Marsilya ve Brendizi için doğru konşimento verilir. Hamlş: ANDROS vapuru Pireden hareket ederken Kıbrıs, Suriye, Filistin ve Mısır hattını ve THRAKİ vapuru ise Mısır, Filistin, Suriye ve Kıbrıs hattını takib edeceklerdir. Tafsilât için Galatada Frank hanında umumî acentasına, Telefon: 44708 ve Galata nhtımında 25 No. şubesi ANDONARO yazıhanesine müracaat. Telefon: 43777. İBİ Zayi Kigi kazasının Masıkân Herdıf köy mektebinden aldığım şehadetname ile ayni kazadan aldığım nufus cuzdanımı zayi ettim, yenilerini alacağımdan eskilerinın hükmü yoktur. H?vdarpaşa Devlet Demiryolu mektebinden 65 Nolı Baipğullarından Ismail oğlu Maksud Selbüz Baker Mağazaları Türkiye için yegâne depoziteri Türkiye Cnmhnriyeti Z İ R A Â T 23raat Bankasında kumbarah ve ih barsız tasarruf hesablannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek\ kur'a ile açağıdaki plâna göre ikramiye dağıtılacaktır: • • İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: Kuruluş tarihi: 1888 B A N K A S I 27/4/940 tarihinde Cumhuriyet ve 30/4/940 tarihinde Sonposta gazetelerinde neşredilmiş olan Halicde parçalanarak çıkarüacak arzuhal taşınm ihale gunu sehven 13/4/940 olarak gösterilmiştir. İlânda hiç bir değtşiklık olmayıp yalruz ihale tarihinin 13/5/940 pazartesi ayni saatte olduğu tavzihan ilân olunur. (3588) FENNÎ SÜNNETÇİ Sermayesi: 100,000,000 Türk lira«ı Şube ve ajan» adedi : 265 Zirai ve ticarî her nevi banka muamele leri Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor Renksiz Cansız Saça Elveda ve r EMİN FİDAN Yaşı büyüklere ve taşradan gelenlere kolayhk çoktur. Kabine: Beşiktaş Erip apartımam Telefon: 44395, Ev Tel. 40621 ATILIK MAKİNELER Kalınhk plânya bir arada plânya, bir delik makinesi ve bir destere satıhktır. Taliblerin Aksaray Kemalpaşa caddesi 30 No. da Mehmed Tıirkere müracaatleri. Hafız Cemal Lokmanhekim Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde ögleden sonra saat (2.30 dan 6 ya) kadar lstanbulda Divanyolunda (104) numaralı hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah «9,30 1 2> saatleri h»kikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu: 22398 2 1 0 4 , O KT A SAÇ SABUNU Saçları ve Baş cildini muhafaza eden yeni tıbbi sabundur. EOZANELERDEN İSTEYİNİZ Fiatı 35 kuruştur 4 aded 1,000 liralık 4,000 lira 4 » 500 » 2,000 » 4 » 250 » 1,000 » 40 » 100 » 4.000 r> 100 » 50 » 5,000 » 120 r> 40 » 4,800 » 160 » 20 » 3,200 » DİKKAT: Hesablanndaki paralar biı sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyen • lere ikramiye çıktığı takdirde %20 faz. lasile verilecektir. PETROL NIZAM Saçlanruza parlaklık ve güzellik verir, cazibenizi arttınr. Kur'alar »enede 4 defa, 1 eylul, 1 bi rincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihle rinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog