Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 6 Mayıs 1940 POJ9 «Hududumuza taarruz (Baş tarafı bMnei tahiftde) takadaki Norveç kıt'aları kumandanı, kayıdsız olunursa mutlaka harb ve şartsız teslim olmüçtur. Andalsnes'in c«ıubu Muntazam bir şekilde yapılan tahrir neticesinde edeceğiz» diyor Beylerbeyi ile Beyoğluspor arasında yapılan terfi şarkisindeki esjarkog tayyare karargâhında, yanmış 20 İngiüz tayyaresi bulunmuştur. Reoros ve Trysil civarında, araziyi temizlemekteyiz. Bir Brüksel 5 (a.a.) Charleroi'da bir kaza nüfusunun 33423 kişi olduğu ve geçen seneye : maçında d a Beyoğluspor 2 0 galib Alman tayyaresı benzinsizlikten yere inmeğe nutuk söyleyen Belçika Başvekili Pierlot mecbur olmuştur. Müteaddld hafif harb sefinesi, ezcümle demiştir ki: nazaran 5123 kişi arttığı anlaşıldı Norveçe kıtaat ve takviye sevkini tetnin için « Azmimizden dönmemeye karar dokuz nisandanberı faaliyete geçmiş bulunu Millî küme puvan cetveli vermiş bulunuyoruz. Bütün komşularımızBakırköy kazasuun hududunu teşkil eden sine 49 memur aytrdık. Kaza hududu, İstanbul yordu. Bu gemiler, düşman tahtelbahirlerine ve Demirspor dün de yenildi Hafif bir itidal havası Belçika Başvekili Bakırköyde dün sabah tecrübe sayımı yapıldı Maç 9 7 9 9 7 9 Genclerbirliği Fenerbahce Muhafızgücü Altay Galatasaray Altınordu Be$iktaş Vefa 7 7 Galibiyet Berabere Magİub Attıgı 5 0 4 27 4 1 14 2 3 4 2 20 2 4 3 17 4 1 17 2 3 1 5 16 2 2 3 19 14 2 2 3 Ankaranın Oemirtpor takımı dün *abah ikinci maçını Şişli ile Taksim sahasında yaptı. Hakem Şazinin idare ettiği maça, takımlar malum olduğu kadrolarile çıktılar. Karşıhkh yapılan hücumların al,'tıncı dakikasında Demirspor ilk golünü ve Şişli de 24 üncii dakikada beraberlik sayısını yaptılar. İki dakika sonra Demirspordan Orhan beraberliği bozan sayıyı kolaylıkla yapınca oyun birdenbire pek hararetli bir şekle girdi. Demirspor daha giizel bir oyunla ha< km olduğu bir sırada Arif 33 üncii dakii "kada sıkı bir şütle Demirsporun üçüncü fgolünü yapmağa muvaffak oldu. ; İyiden iyi hâkim oynıyan Demirspor karsısında 3işli büyük bir mağlubiyete doğru giderken Nobar 40 ıncı dakikada kafa ile yaptıgı ikinci bir »ayı ile takımı • nın morahnı yükseltmeğe muvaffak ol muştu. DevTe 3 2 Demirspor lehlnde bitti. İkinci devrede iki takım da azamt bir gayret sarfediyordu. Oyuna Demirspor kadar enerjik devam eden Şişli takımı yakaladığı fırsatlardan daha kolay istifade ederek iki sayı daha yapıp maçı 43 kazandı. la bizi bağlayan sulh paktını bize bozdurabilecek yegâne şey, hududumuza bir 21 taarruz ve yahud memleketimizin şerefi 8 ve emniyetile telif edilemiyecek bir haıe21 17 kettir. Ancak o zaman harbedeceğiz ve 17 24 o zaman da ancak istiklâlimizi ve arazimi16 7 zi olduğu gibi bırakacak bir sulh akdet16 Bir lngiliz zırhlısının batırıldığt 26 mek üzere silâhımızı bırakacağız. Belçiks, 17 13 yalan bir tahkim edilmis hatlar şebekesidiı. 20 13 Londra, 5 (a.a.) Amirallık dairesi bildiri Düşman, burada, çabuk bir netice bekyor: Bir saffıharb gemisile York sınıfından bir liyemez.> kruvazörün, Namsos açıklarındaki harekât esGencl^rbirliğile İzmirin Altınordu takımı nasmda batırıldığı hakkındaki Alman haberi arasında yapıldı. Genclerbirliği, müsabakada baştan sona kadar hâkim oynamış Cenubda Alman ilerleyişi ve 50 galib gelmiştir. Stokholm 5 (a.a.) Reuter Ajansı bildiri İkinci müsabaka, Muhafızgücü ile AlRoma 5 (Hususî) Sovyet Mançu tay arasında oldu. Bu müsabaka da 22 yor: Müttefikler çekildikten sonra Almanlann, va hududunda Rus ve Japon askerleri ara • beraberlikle neticelenmiştir. kit kaybettikleri haber verilmektedir. Almanlar, sında bir çarpışma olmuş, musademe neNorveç kıtaatını sür'atle kuşatmışlardır ve Nor ticesinde Japonlar Ruslardan bir miktar veçliler, hiç bir mukavemet göstenneden teslim esir almışlardır. olmuşlardır. Musademe, Rus askerlerinin Lon Ling Ankara 5 (a.a.) Bugün Çorum, AnHenüz teyid edilmiyen haberlere göre, Nar kara ve Çankırı bölgeleri arasında Türki vik, karadan ve denirden, şiddetli bir bombar civarında hududu geçmek teşebbüsünde bulunmaları üzerine vukubulmuştur. ye serbest güreş birinciliklerine iştirak e dımana tutulmuştur. Rusların Tong Ding civarında teşebAndalsnae'den irkâb edilen müttefik kıfaladecek güreşçileri seçmek üzere grup mürının Narvik'e gittikleri tahmin edilmekte ise büs ettikleri bir taarruz hareketi de Mansabakalan yapıldı. Çorum takımı 16 puvanla birinci, ağır de bu haber şimdiye kadar teyid edilmis değil çu kuvvetleri tarafından püskürtülmüştür. sıklet ve 87 kiloda güreşçisi bulunmıysn dir. Yediği Puvan 19 17 hcrb gernilerinin cenahtan tehdidine karşı vazi'elerini tamaruen yapmışlardır. Mayin tarama gemileri, karakol gemileri, tahtelbahirler, avcı ve keşif tayyareleri, 9 nisan danberi 23. düşman tahtelbahrini imha etmis lerdir Rus Mançu hududunda musademeler oldu Türkiye serbest güreş. müsabakası Ankara 1 3 puvanla ikinci, Çankırı 9 puvanla üçüncü oldu. Almanlann Norveçe sevkiyatt Yeni bir Türkiye rökoru Ankara 5 (a.a.) 19 mayıs stadyomunda bugün öğleden sonra yapılan atletizm tejvik müsabakalarına 200 e yakın tlet iştirak etmiştir. Bir çok dereceler îyi olmakla beraber Muhiddin Akın, sırıkla yüksek atlamada 3.77.5 atlayarak yeni Türkiye rökoru yapmıştır. Ali Balcı, çekiç atmada 32 metro 70 santim ile yeni Ankara rökoru yapmıştır. Yüksek atlamada kızlar: Melda 120 santim, yeni Türkiye rökoru. Güner 1 20 santim, yeni Türkiye rökoru yapmışlardır. Terfi müsabakası J Birinci like terfi edecek takımlardan iki grup birincileri olan Beylerbeyi ile 'Beyoğluspor takımlart dün Şeref «aha»ında karşılaştılar. Hakem Dr. Tarıkın idaresindeki maçın ehemmiyeti malum oldu ğundan sahada büyük bir kalabahk vardı. Daha oyunun bidayetinde ciddî bir hakimiyet elde eden Beyoğluspor kat'î neticeyi almak için büyük bir gayret sarfına başladı. Birbirini takib eden hücumlaT karşı sında azamî bir surette müdafaa yapmaktan başka çare bulamıyan Beylerbeyi takımı rasgele bir oyunla ilk devreyi sıfır şıfıra berabere bitirmeğe muvaffak oldu. tr.dkinci devrede rakibini daha fazla sıkıştırmağa muvaffak olan Beyoğluspor J d e f a tek kale oynamağa başladı. Devremn yedinci dakikasında Beyoğlusporun en zayıf oyuncusu sağ açık Talea bir sayı yaparak maçın ilk sürprizini yaptı. » Beyoğlusporun mükemmel kombine zonu karşısında sasırmıs kalmıs olan Beylerbeyi takımı da tektük hücum fırsatı buldu ise de Beyoğluspor müdafaası karşısında hiç bir vakit tehlikeli olamıyordu. İkinci bir sayı için çok uğrasan Beyoğluspor, kaçırdığı müteaddid fırsatlardan sonra otuz üç dakika devam eden bir mücadelenin sonunda merkez muhacimlerinin güzel bir şütile ikinci golünü de yaptı. Bu sayidan sonra biraz eanlanrnağa bashyan Beylerbeyi takımı neticeyi değistiremeden 2 0 mağlub olarak sahadan çıktı. Amsterdam 5 (a.a.) Goteberg'den alınan bir telgrafta büdirildiğine göre Almanlar va purlar ve tayyarelerle muntazaman Norveçe asker sevkine devam etmektedirler. İsveçin küçük Stromstad limaru açığında hergün yüklü şilcpîcrin simale doğru gittiklerini ve bir müddet sonra ağlebl ihtimal boş olarak cenuba döndüklerini görmek mümkündür. Mayısın birinci günü, 14 vapurdan mürekkeb bir kafile görülmüştür. Beynelmilel sularm üs tünde de bir hava faaliyeti müşahede edllmisse de, bu son günler içinde ecnebi tayyareleri Isveç topraklan üzerinden ve bilhassa Stromstad ve Lykesil üzerinden uçmuşlardır. 3 mayıs akşamı Gotegorb civannda kâin Hoeloe adası açığında 67 nakllye vapurundan mürekkeb bir kafile görülmüştür. Bu kafileye 8 muhrible bir tavyare refpkat etmrkte idL Alâka uyandıran haber [Bat taraf\ biriıuH *ahi/«d«] Büyük elçi, Kral Borise, bu meselelerin hallinde Türk hükumetinin icabında, alâkadar Balkan devletleri nezdinde dostane bir teşebbüste bulunabileceğini de söylemiştir. Hatırlarda olacağı veçhile Balkan Antantının 2 şubatta toplanan Belgrad konseyinde bu meseleler mevzuu bahsolmuş ve bazı umumî noktalarda mutabık kalınmıştı. Sıhhat derecelerini tahkik imkânsızhğı karşısında her türlü kaydı ihtiyatla telâkkisi zarurf olan bu Sofya haberleri Bükreş mehafilinde, bugün heyecan ve hararetle mevzuu bahsedilmekte idi. Nar vik'te muharebeler Bursada bütün kulüblerin i§tirakile yapılan toplantı Buna, (Hususî) Bursadaki bütün kulüblerin idare heyetleri ve azalarından mürekkeb büyük bir toplantı yapümış, 250 den fazla sporcunun bulunduğu bu toplantıda Bursa Valisi ve bölge başkanı Refik Koraltan genclerle bir hasbıhal yapmıştır. Bu hasbıhalde genclerden ilk plânde disiplin istendiğini, bundan sonra da kulüblerine karşı daima alâka arzu edildiğini tebariız ettiren Vali, Bursada, memleketin birçok şehirlerlnde ofmıyan spor sahası ve çahşma zeminleri olduğuna işaret ederek böyie bütün vesaite malik bir noktada çalışmamanın bahıtsızlık olacağını anlatmıştır. Bundan sonra muhtelif spor müsabakalarında derece alan güreşçilere, atletlere madalyalar ve hediyeler verilmistir. Daha sonra da bölge tarafından satın alınan bir çok spor malzemesi kulüblere burada tevzi olunmuştur. Toplantıda Valimiz, spor kulüblerinin idare heyetlerinden bu kış devresinde nasıl çahştıklarını ve ne gibi noksanları bulunduğunu umumî heyet muvacehesinde anlatmalarını istemiştir. Çelikspor reisi Ali Ulvi ile Acaridmandan Hüseyin Buğday fikirlerini anlatmışlardır. Toplantının sonunda Ankaradin gönderilen bir güreş filmi ile Uludağda Parti genel mcrkezi tarafından çekilen kayakçılık filimleri gösterilmlştir. ttalya millî takımı Almanyayı Talimatname mucibince iki takım ara3 2 yendi sında son bir maç daha yapılacak ve bu Roma 5 (Hususî) ltalyan Alman oyun da gelecek pazara oynanacaktır. millî takımlan bugün Milânoda 70 bin seSon maçı Beylerbeyi kazanırsa netice yirci önünde karşılaşmışlardır. Maçı Yuaverajla haliedilecektir. goslavyalı bir hakem idare etmiştir. ilk Vefa Galatasaray devreyi ltalyan takımı 21 galib bitirmiş, Galatasarayla, Vefa takımlari, dün ö§ ikinci devrede iki taraf da birer gol atleden sonra Taksim sahasında husust bir mışlardır. Bu suretle müsabakayı 32 Ital?c yapmışlardır. ya takımı kazanmıstır. ilk devre 10 Galatasaravın lehinJe Stad çıktı i bitmiştir. İkinci devrede Vefa bir «ayı Stad mecmuasının 28 inci sayısı bugün ! yapmıs, Galatasarav buna üç golle muka zengin mündericatla çıkmıştır. fbele ederek maçı 41 kazanmıstır. Ankara 5 (a.a.) Bu gün biri saat Ankara 5 (Telefonla) Millî küme 7,30 da, diğeri 10,10 da olmak üzere iki laçlanna bugün devam edildi. ilk maç hafif zelzele kaydedilmiştir. Ankarada yapılan millî küme maçları Ankarada zelzele Londra 5 (a.a.) İngiüz radyosu, Almanlann Narvik'in şimali şarkisinde adım adım geri püsDiğer taraftan öğrenildiğine göre, Sovkürtüldüklerini bildirmektedir. Liman tenha yetler hükumetinin önayak olmasile tedenebilecek bir vaziyettedir. Düşmanın sahll bohaddüs eden münasib vaziyetten bilistifayunda tahaşşüd ettigi anlasılmaktadır. Şehrin etde bir Rus Rumen ticaret itilâfı yapmak rafmda müttefik kuvvetleri Alman müfrezeleriüzere pek yakında Moskovada müzakereni muhnsara etmektedirler. Osterdal'da Norveça ler, düşmana yeniden mühim zayiat verdirmis lere başlanacaktır. Bunun için bir Rumen ticaret heyeti 8lerdir. nümüzdeki hafta zarfında Sovyet Rusya Diğer cihetten Norveç kıtaatı, Gratang^er etra, fında cereyan eden muharebelere iştirak etmis TTevlet merkezine hareket edecektir. lerdir. Rusya vereceği pamuk ve bazı madentSre mukabfl, Rumanyadan et va ziraf Norveç nazırlart Londrada mahsulât satın almak istem^ktedir. Londra 5 (a a.) Norveç Hariciye Naarı Koht ile Millî Müdafaa Nazırı albay Kjunberg DOĞAN NADt İngiltere hükumetile noktai nazar teatilerinde bulunmak üzere saat 6,50 de Londraya geimi» Alman ajanstnın verdiği havadit Sofya 5 (a.a.) D. N. B. bildiriyor: *Garb memleketleri Norveçi kur lngilterenin Ankara büyük elçisi Sir Hughe Knatchull Hügessen, Bulgar tarmayı bir namut meseleti Krah tarafından kabul edilmis ve lngilteyaptılar» renin Sofya elçisinin tertib ettiği kabul Londra 5 (a.a.) Norveç Hariciye Nazırı ıesminde, Bulgar Başvekili, Hariciye ve Koht, bu akşam Londrada radyo ile bir nutuk Harbiye Nazırlarile görüşmelerde bulun söylemiş ve demiştir ki: muştur. « Bir kaç gün için Londrada bulunuyorum. Siyasî mahfiller, bu münasebetle lngiliz Burada, mütecaviz kuvvetlere karşı bize yarve yahud lngilterenin müttefiki kıt'aları dım yapılmasının en iyi yollarını salâhiyettar nın Bulgaristandan muhtemel müruru dairelerle müzakere edeceğim. Buradan Parise meselesile alâkadar sondajlar yapılmış geçmek niyetindeyim ve oradan da, mücadeleolmasını müstebad görmemektedir. ye devam etmek üzere Norveçe döneceğim.» Vaziyetin bu inkişafı karşısında, efkârı Koht, bundan sonra Alman istilâsına takaddüm eden hâdiseleri tekrarlamış ve sözlerini umumiye sakin kalmakta devam eylemekşöyle bitirmiştir: tedir. € Almanyanın memleketimlze hücumunun Mumaıleyh, vazifesine devam edeceğini ve çok evvel hazırlanmış olduğu hakkındaki kayalnız hükümdarın taruyacağı meşru bir hükunaatimizi hiç bir şey değiştiremez. Garb dev letleri, Norveci Alman tazyikmdan kurtarmayı nıetin memuriyetinde bir değişiklik yapabilecekenriilerine bir namus meselesi yapmışlardır.. ğini beyan etmiştir. Konsolos Mısır hükumetinden <Norveçi istiiâ Almanyadaki Norveç menafiinin edenler» tarafından yapüacak hiç bir teblıği tanımamasını taieb etmiştir. himayesi Stokholm 5 (a.a.) Norveç hükumetinin taOslo'da siper makinesile mezar lebi üzerine İsveç hükumeti Almanyadaki Norkazılıyor veç menfaatlcrinin himayesini deruhde etmiştir. Londra, 5 (Hususî) Gothenhourg'dan alıKahiredeki Norveç kontolosunun nan haberlere göre Almanlann Norveç harbinnotası deki zayiatı tahminin fevkindedir. Oeloda büKahire 5 (a.a,) Kahiredeki Norveç General tün hastaneler dolmuştur. Her gün yeni yarallkonsolosu, Haririye Nezaretine bir nota tevdi lar gelmektedir. Şehir haricinde iki siper kazederek Kral Haakon tarafından Mısırda ken ma makinesi mezarlar yazmaktadır. K&myonlarla ölüler bu mezarlara taşınmaktadır. disine verilen vazifeyi teyid etmiştir. Ne içeceksiniz Neclâ Hanım? Ne bulursak onu içeceğiz!.. Rica ederim itiraz etme yok Mecdi Beyl. Bu gece eğleneceğiz! Neclâ Hanım!.. Neclâ dinlemiyor. Gene garsona dönüyor: Şampanya var mı sizde? diyor. Garson kendisile alay ediliyormuş gibi, biraz hiddet, ve biraz da hayretle Neclânın yüzüne bakıyor: Burada şampanya ne arasın efen. dim, diyor; kır kazinosunda şampanya olur mu hiç? !.. Ya ne var öyle ise? Rakı, bira, konyak, vermut!.. O halde bize bira getir I Ama soğuk olsun. Buz gibidir efendim. Âlâ. Hemen al gel! Kaç şişe istiyorsunuz? Kaç şişe istersek!.. Garson: Başüstüne efendim. Diyerek hemen çardaktan çıkıp gidiyor. Neclâ ile Mecdi şimdi başbaşa kahyorlar... Neclâ çapkın çapkm gülüyor: lstediğiniz oldu işte Mecdi Bey, diyor; bizi kimsenin görmiyeceği bir yere geldik. Bilmem neden talih daima size yardım ediyor! Mecdi uzanarak, masanın üzerine sarkan bir sarmaşık yaprağını koparıp parmakları arasında ezerken, gecenin bulanık aydınlığı içinde, cildi pek esmer, dudakları pek kalın, omuzlan pek ince görünen Neclâya dönüyor: Böyle daha iyi değil mi sanki Neclâ Hanım diyor?.. Sessiz, kimsesiz bir köşel Herkes bizimle meşgul olacağına, biz kendimizle ve tabiatle meşgul oluruz. Şu küçücük çardağın güzelliğine bakın! Şu denizin siyahlığı, şu yıldızların parlayışı, şu elektrik ışıklannın çiçeklerin üzerinde oynayışı! O gürültülü kazinodan, o boğucu havadan daha güzel değil mi? Neclâ hâlâ çapkm gülüşlerine devam ediyor: İyi ama Mecdi Bey, burada kalabahk yok!. diyor. Ne yapacaksmız kalabahğı? Tuvalet seyretmek, sarhoş kahkahaları dinlemek, yahud bir takım saygısız heriflerin göz hapsinde kalarak rahatsız olmak için mi kalabahk arayorsunuz?.. Hayır onun için değil! Ya ne için? Kendime. bir erkek bulmak içinl Efendim? Kendime bir erkek bulmak için diyorum. Hangi kitabda okumuştum, unuttum şimdi: «Kadın hoşa gitmeden evvel sokakta beğenilmelidir» diyordu. Ben de onun için evvelâ kendimi sokakta beğendirmeğe çalışacağım. Niçin öyle hayret ederek yüzüme bakıyorsunuz? Siz değil miydiniz bana vapurda, «işinizi ^ücünüzü bırakın, alıp başınızı şehir şelvr, cadde cadde dolaşıp sevebileceğiniz bir adam Rumen • Sovyet iktıtadi münasebatı \o. AŞK VE MACERA ROMANl İLK ve SON ESAD MAHMUD KARAKURD O sırada üstü başı temiz bir garson Kanlanna yaklaşıyor. Ne emrediyorsunuz efendim? Mecdi garsona bakıyor. Yemek yiyeceğiz oğlum; iyi bir yer [bul bizel.. yerek gelen sarı bir ışıkla aydınlanıyor. Bülbüller ötüyor... Neclânın şimdi ellerini çırparak, oldu. ğu yerde bir çocuk gibi zıpladığını görüyoruz: YAZAN: Oh ne güzel bir yer burası diyor; Nerede oturmak istiyorsunuz efen ne şairane, ne sessiz bir köşet... dim, çardaklarda mı, dışarıda mı? Hemen elini uzatarak, çardağın tahta çubukları uclarından aşağı doğru sarkNeclâ hemen söze karışıyor. mış bir çiçeği koparmadan, avuçlarının a Çardakta... O halde size şu denize bakan çar rasına alıyor, koklayor.. Sonra garsona |<daktaki masayı hazırlayayım. Hem güzel dönüyor: Çabuk şu masanın örtüsünü değişlanzarası vardır, hem de sessizdir. tirin ve bize yiyecek getirinl.. Karnımız Pekâlâ! Yüriiyorlar. Garson önden gidiyor. dehşetli açl.. Ne emrediyorsunuz efendim? sYuvarlak bir çiçek bahçesinin kenarın Ne varsa onu getir!.. Evvelâ balık, tdan geçerek çardağa giriyorlar. Burası a. fjdeta dört tarafı sarmaşıklar ve gülherle sonra et ve daha sonra da, bir kocaman rilmis, küçük bir odaya benziyor. Or tabak salata!.. Peki efendim, bir şey içmek isteItada bir masa var. Masanın etrafında da, [şöyle gelişi güzel bırakılmış bir kaç demir yor musunuz? Tabit! 1 aandalye duruyor. Çardak, iki küçük porMecdi Neclânın yüzüne baktyor: î»akal ağacının yapraklan arasmdan titre Basmahane köuprüsünün başında bir ]andarma cihetinde Basmahane köprüsünden başlayarak, subayile bir polig memuru otomobiiimiıi dur Haramideresi önünde nihayet bulan genis. takat derlitoplu bir sahadır. Her memur, mıntakadurdular: u dahilinde va»atî olarak (15) kadar evin sayı Kimsiniz? Bir nevi parola hükmünde olan cebimizdeki mı m yapmakla mükelleftir.» Kaymakam Gafurun odasında beklerken, televesikalan gösterdik; yolumuza devam etmek iigimize müsaade olundu. Otomobilimiz son sür fonun zilı hiç durmadan çalıyor: Mahmud Altanın idaresindeki 2321 num.ıatile ilerliyor. Kollarına kırmızı ve yeşil band bağlamış sayım memurlarından başka, hemen ralı otomobil Bakırköyünde, emir hilâfına müşde hiçbir canlı mahlukun kediler ve bazı ser teri taşırken yakalandı. Ne yapalım? Balıkesir Maarif müdürü, trende hasta • seri köpekler müstesna geçmediği sokaklarda, landı. BakırkÖyüne çıkmak iiteyor. Müsaada tek hareketli köşe, evlerin pencereleri... Hemen her pncredn bir kaç meraklı baş uzan edelim mi?.. Vali muavini Haluk Nihad, bir yandan bu nuş, bize bakıyor. İnsan hürriyetinin, ne aziz bir şey olduğunu bugün daha iyi anlsyoruz. Demir su&llere cevab yetlşürmege çalışırken, öteyanparmaklıklar arkasında, sırtında pijama, baya dan da sayım faaliyetini adım adım takib edi nile karşı karşıya kahve içen delikanhya baki yor. yorum. Bu güzel havada, bir kaç saat için oisa Vilâyet Mektupçusu Osman, Zabıt muame * da, evinde mahpus hayatı yaşaması canını sıktıgı lât müdürü Zühdü, Harita subesi müdürü Galib, nasıl da belli... Önünden geçtiğimiz bazı köşk Kaymakam Garur, ikide birde otomobillere atlerden, kulağımıza gelen radyo ve gramofon ses layıp kasabayı teftişe çıkıyorlar. Bu tefüşlera leri; tecrübe sayımının devam ettiği müddetçe, arasıra, biz de iştirak ediyoruz. Sayımın normal vakitlerini şöyle bir hoşça geçirmek isteyenle şekilde devam ettigine şüphe yok. Fakat, Bakırrin hakh arzularına tercümanhk etmekte! Koca kövün bir de netameli yeri var: Akıl hastaneBakırköyde, çıt yok! Ne bir otomobil, ne bır si!... otobüs kornası.. Hatta, ne de bir tren düdüHafıza ve zekâsını kaybetmis olan zavalhlara, ğü... Caddeler, bomboş... İstasyona vâsıl olan umuml nüfus sayımında tevcih edilen şu sua!* katarlar, burada hemen de hiç yolcu çıkarma lerden hangi birini sorabilirsiniz: dan yollarına devam ediyorlar. Bekir mısın, evli misin, dul musun, bosanHUkumet konağı önünde, Vali muavini Haluk mı? mısın?.. Yeni harflerle yazmak bilir misin?.. Nihada rasladık. Sabahın yedişindenberi, Ba Görünür vücud sakatlığın var mıdır?» Vt kırköyündeki nüfus sayım tecrübesini takib etmekle meşgul olan genc ve güzide idarecimlz; n«dir?.. Ana lisanın nedir?» < bize, biraz geç kaldığımızdan dolayı, açıkça de Başka hangi lisanı konufurıun?.. ğiloe de, zımnl surette sitem etmekten kendini Muayyen bir mesleğin, vazifen veya sanalamadı. Uykunuzdan fedakârlık ettirmek istemediğl atın vur mıdır?~ Varss nedir?.. Ve neyle geçi mil için, otobüsün hareketini, İki saat kadar ge nirsin?. Çalıştığın müessesenin mahiyeti nedir?« ciktirmiştik! dedi, otobüsü beklemlyerek taksi ile gelmekle isabet ettiğinizi tahmin ederim. (ilâahır) Haluk Nlhadın akıl hastanesine kadar gidip, Çlinkü; baa sahneleri daha evvel, tespit etmis oradaki faaliyeti yerinde tetkik etmeğe karar olacaksınız! Kendisi de bir aralık gazetecilik yaptıgı için, verdiğini öğrenince tereddüd eder gibi olduk. kaprislerimize çok yakından vftkıf olan Haluk Deli sayalını derken, deli sayümak da hartada yazüı idi!. Nihad, bu tahmininde hiç de yanılmamıştı. Maruf tabirile «timarhane» de, bizi ilk karşıArkadaşımız Namık Görgüç, Bakırköy kazasının umumî seyrü sefere kapatılan Basmahane layan, avurdları çökmdş ihtiyar bir hasta oldu köprüsünden itibaren bir çok enteresan pozlar Fakat o kadar korkunc bir »esi vardı ki, derh* çekmeğe muvaffak oldu. Bakırköy şimdi sakin irkildik. Kimdir bu?leri tarafından terkedilmiş bir kasabaya ben Doktor kulağımıza iğildl: zeyordu. Beygirlerin biricik nakil vasıtasını KonuşurEaruz, kim olduğunu anlarsuuz! teşkil ettiği zamanlardan kalma bir tabirle doNihayet kendisine sorduk: ludizgin kosan otomobilimizin dabp çıktığı ma Nlçin böyle bağınyorgun?hallelerde herkes, heyecanlı bir intizar içinde! Güldü: Evinin dört duvan arasında «ıkışıp kalmaktan Düşman «rhlılannı batuıyorum!.. bunalarak kapılarının eşiğinde toplananlara tekArkadaşlardan biri gülmeğe başladı: tük raslayorduk. Fakat ekseriyetin odasında ka Muhariblerin tam işine yftrayacak adam!M parup kalmsğı tercih ettiği görülüyor. Bir kaç eve girip çıkarak, sayım memurlarının faaliyeti Kan dökmeden bir haykınsta, düşman zırhblani adım adım takib ettik. Bir kapının önünde nnı batınyor... Akıl hastanesinde sayım, hararetle devam esayım memuru, altmışlık bir bayana ellnttaki sarı kâğıdı, mümkün olabildiği kadar çabuk dol diyordu. Fakat netice alınıncaya kadar bekladurabilmek için «cele «oele •oruyoe ^. * • mek uzun sürecekti. Aynldık. Saat on bire doğru, sayımdan ilk haberler gelmeğe başladı: Kazanız?.. LSmibey sokağında (10) numarada ohıran AKadıncağız, suali birden kavnyamıyarak kerif Öngen Bakırköy tecrübe sayımında, herlıea* keleyor: Kaza mı?.. Ne kazası... Allah etmesin... Ka ten evvel vazifesird bitirmlşti! Vilâyetin kıymetli Mektubcusu Osman: za füân geçirdiğimiz yok!.. Aferin (Öngen) e... dedi Hem işinin ehli, Memur, ikinci defa istizaha hacet görmeden, hem adının ehii imiş!.. işini bitirdi. Ben sordum: Bazı, evlerde memurlara, adeta zorla şeker İkinciliği kim kazandı? ve sekerleme ikıam ediyorlar: Hüseyin Geçen. Allahaşkma buyurun... Şu fundandan da Mektupçu Osman: bir tane alın... İşte bu olmadı.. dedi, Hüseyin Geçen, en Bazılan itizar ediyor ama, çoğu da, dayanageçe kalmalı idi... Adına yaraşan o idi. mıyor. Gelain likör, gelsin çikolata... Vali muavini Haluk Nihad, mülhakata tele » Bazı ev sahiblerinin, memurları lüzumsuz yere lâfa tuttuklnn görülüyordu; meselâ memur fonla mütemadiyen emir veriyordu: Şu dakikaya kadar nerede ölüm ve dosoruyordu Yeni harflerle okuma yazma bilir misiniz?. ğum vukuatı varsa, hemen bildiriniz! Sonra her telefon edişte bize dönüp: Bilirim.. sey.. pek iyi bilmem ama, şöyle Bir tek doğum vak'ası ols\ın kaydetnıell böyle okumam vardır. Gazeteyi filân çıkarıyo rum. Romanları pek beceremiyorum. İsterseniz, idik!.. diye söyleniyordu. Doğum olmadı ama, son dakikada, bir ölüm size suradan bir kaç satır okuyayim!.. haberi kulağımıza çalmdı: Muhaverenin umyacağından çekinen sayım Bir ticarethanede muhasebecilik eden Avrünin memuru, ciatine bakarak işi kısa kesiyordu: babası altmış beş yaşlarında Ruhi, Bakırköy em Hayır, hayır.. Okumağa hacet yok. Yeni yazılan bilir misiniz, bilmez misiniz? Onu söy razı akliye hastanesir.de sizlere ömür... Bu acl vesile ile hastanenin umumî nüfusunu lpyin.» Bazan da ya? meselesinden, arada mühim ih da öğrenmiş oluyoruz: 623 kadın, 1893 erkek. Doktor, memur. müstahdemler de dahil olduğu tilâflar, anlaşamamazlıklar çıkıyordu. İki torun anası bayanlar arasında (30) dan halde umumî yekun: 2516... Sayım devam ettiği müddet zarfında, biricik yukarı çıkmak istemiyenler vardı. mühim vak'a da şu: Bakırköy istasyonunda, alı« kunulan yolcuların, susuzluktan sıkıntı çektikSaat on... leri habeı alınmış, ve derhal kaymakamlık taraKaymakamlık dairesinde Vali muavini Haluk fından kendilerine damacanalarla su gönderılNihad Pepei bize şu izahaü veriyor: Bir tek kişiden maada, bütün sayım me miş!» Vali muavini Haluk; Bakırköyü dolaşııken, murlan, tam vaktinde iş başında idiler. Tecrübir aralık bana döndü: be sayımı başlayah iki saat oldu. Şimdiden, bir Baa kimse'er dedi, pazarlarını feda etme» çok mahallelerde, tahrir tamamlanmıştır. Ba mek için, bir gece evvelinden Istanbula gidip kırköy merkezine (37), Yeşilköy merkezine (75), mülhakataıa (37) ve Mahmudbey nahiye orada kahnağa karar vermişler. Bu karardan bilvasıta beni de haberdar ettiler. Kendilerine gene bilvasıta şu cevabı verdim: arayın» diyen? I. işte ben d e tavsiyenizi Birkaç kişinin îstanbulda kalmasmda mahnazan itibara alarak bundan sonra nerezur yoktur. Fakat bu arzuya kapılanların mikde bir kalabahk, nerede bir topluluk gör. tarı, dikkati çekeeek bir dereceyi buhnamasına sem, hemen içeri dalacak, v e beğendiğim dikkat ediniz. Nüfusu azalan «Bakırköy» kazaadamın hoşüna gitmek için elimden gele lıktan çıkıp nahiye olursa karışmam!.. ni yapmağa gayret edeceğim!.. Nihayet akşama doğru tecrübe sayımınm kat'l Mecdi başını sallayor: randımanı anlaşıldı: Neclâ Hanım, b e n size bunu bir Kadın Erkek Yekun lâtife mevzuu olsun diye söylemedim. 16746 7589 9157 Bakırköy merkez Herhalde hayat hakkmda sizden daha faz4408 2360 2048 Yeşilköy merkez 3525 la tecrübem olduğuna şüphe edemezsiniz! 1920 Yeşilköy köyleri 1599 7744 Onun için... Mahmudbey ve köyleri 2192 2192 5552 T a m bu sırada cazband ağır bir valse 33423 Umumî yekun başlayor. Neclâ hemen Mecdinin sözünü Vali muavini telefonda hatırlattı: keserek yerinden fırlayor: Geçen sene, aynı kazanın nüfusu, 28,300 ki Bırakın şimdi bunlan diyor, gelin şiyi geçmiyordu!Büyük bir muvaffakiyetle, tespit edilen zasizinle dans edelim Mecdi B e y ! Ben iyi dans etmesini bilmem Nec mandan çok daha evvel biten sayımıtı neticeEİ belli olduktan sonra, Vali muavininin gazetecilâ H a n ı m ! lere tahsL" ettiği vasıta ile şehre dönerken, B Î N e kadar bilirseniz! Ayaklannıza basarsam kanamam! kırköy halkı da, grup grup, uzun süren bir mahpusiyetten yeni kurtulmuş insanların derin Zarar yok. Gelin sizl hazzını tadarak, deniz kenarlarına, kıriara, ağacBeraber çardaktan çıkarak, dans edi. bk yerlere dağılıyorlardı. len yere doğru yüriiyorlar. O sırada meçSALÂHADD1N GÜNGÖR hul bir el birer birer, ışıkları söndürmeğe başlayor. Onlar dans edilecek yere geldikleri zaman, bahçenin bütün ıjıkları sönmüş, v e etraf tatlı bir karanlık içine gömülmüş oluyor... lzmir 5 (a.a.) Iran hükumeti bu seSanlıyorlar biribirlerine!... Neclâ, riİ7gâra tutulmuş taze bir dal inceliğile, kı ne fuara büyük bir paviyon inşası sure mıldayan, bükülen vücudünü Mecdinin tile iştirak edecektir. Iran büyük elçisi bu göğsüne bırakıyor. Başını omuzuna ko maksadla şehrimize gelerek fuar sahasmyuyor. İnce bilekleri onun ateş gibi ya da berabeıinde Iran general konsolosu olnan avuçları içinde kalıvor. Başlayorlar duğu halde iki saat kadar tetkikler yap • mıstır. dönmege!.. (Devam edeceki Iran, îzmir panayırına iştirak ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog