Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Kartalın Kurna köyünde, kınagecesi yapılırken bomba patladı Matemle biten duğun Başvekil Dr. Refik Saydam 6 Mayu 1940 CUMHURlYET sahasında.. Faciayı müteakib Haydarpaşa [ f taraj\ birinci tahijede] nuşlardır Bcı gencın kınagecelerını yapmak uzere evvelkı gun Kurna koyunde hanrhk yapılmıştır Hatta o gun, cıvar koylerde yapılacak mekteb yerlerını tetkık etmek içın bu koyden geçen Kartal kaymakamı Bahir Oztrak da nıkâhta şahıd olmuştur. Nüiıune hastanesıne nakledilen yaralılar Tetrol arama müdiirü mühendis Cevad Eyüb Başvekile kuyu başında izahat veriyor ve sondaj aletile petrol çekiliyor Ktna gecen Kınagecesınde gelının annesının evinde er kekler, karşıdakı samanhkta da kadınlar toplanarak cğlenmeğe başlamışlardır. Samanlıktı bulunan yuze yakın kadın. sazın da ışürakıle, neşe ıçınde vakıt geçırırlerken koy delıkanhian dışarıda toplanarak duğunu seyretmeğe başlamışlar, bır kaç çocuk da, samanlığın dort, beş metre otesınde oyuna dalmışlardır Bır ara çocuklardan bır ıkısı samanlığın damına çıkmak istcmışlerse de annelen tarafından goruldu ğunden ındırılmıştır. Bu çocuklar, kendılerıne yapılan ıhtar uzcrıne damdan ınerken ellenne gecırdıklerı bır cısnu de beraber getırmışlerdır Açık bulunan duğun kapısının bıraz ılerısınde ikı çocuk buldukları bu cısnu kurcalamağa başlamışlardır. Miithiş infilâk Bu sırada muthış bır ınfılâk duyulmuş, kadınlar neys uğradıklarını anlamağa vakıt bulmadan tavanda asılı duran bu>uk lâmba sonmuş, canhıraş sadalar etrafa ya> ılraıştır. Sonradan yapılan tahkıkat netıcesinde patla yan cısmın eskı bır bomba olduğu anlaşılmıştır İnfılak netıcesinde çocuklardan bırısmın karnı, dığennın de vucudu parçalanmış, dığer uç kışı de olmuij 12 kışı ağır, 4 kışı de hafıf surette yaralanmıştır. Kartal Jandarma kumandanı, hallınde lcra edılen mukerrer keşıfler netıcesinde dun, bazı gazetelerın yazdığı gıbı facıanm bır kasd eserı olmadığı, ıkı çocuğun damda buldukları metruk bır bombanın, oynarken patlaraasından dolayı vuku bulduğu anlaşılmıştır Fılhakıka gene bu tahkıkatla oğrenıldığıne gore Kurna koyu Mıllî mucadele senelerınde, Kuvayı mıllıyeye yardım merkezi vazıfesini gordu gelinle güveyi isticvab ediyor bu çocuğun elınde patlamıştır ) 12 yaşında Ismaıl oğlu Mevlud, 9 yaşında Samı oğlu Sudı Yıldırım, 12 yaşında Bayram oğlu Ih>a Başaran, 21 yaşında Ibrahım kızı Hunye (bu zavalll kadının ıkı çocuğu kalmıştır ) Ağır yaraltlar Ağır surette yaralanarak Haydarpaşa Nümune hastanesıne kaldırılanlar da şunlardır: 58 yaşında Kurı kızı Haüce, 65 yaşında Nazıf kızı Sıdıka, 13 yaşında Bayram kızı Melânat, 18 yaşında Samı oğlu Mehmed, 9 yaşında Hasan oğlu Suad Yıldırım, 45 yaşında Mustafa kızı Şerıfe, 44 yaşında Ibrahım kızı Zehra, 6 yaşında Zehra kızı Muşerref, 10 yaşında Abdı oğlu Erdoğan, 14 yaşında Mehmed kın Muhsıne, 34 yaşmda Mehmed kızı Şukrıye, 15 yaşında Alı oğlu Basrı tmdad ekipleri yetişiyor Kurna koyunde telefon olmadıgmdan bır ıkı saat otede Şıhlı koyune adam gonderılmış, oradan telefonla Kartal kaymakamlığına keyfıyet b'ldırılmi'îtır Kartal kaymakamı Bahır Oztrak, hâdıseden ıkı buçuk saat sonra Beledıye reısı, uç doktor, ıkı ebe \e bol malzeme ıle Kurna koyune gelmış ve derhal ıcab eden tedbırlerı alarak >aralıların ılk tedavılerıne başlanmı,tır Bır saat sonıa da Kartaldan bır otomobıl Uskudar ve Kadıkoyden ıkı ımdadı sıhhî otomobıh ve kâfı mıktarda levazımla ıkmcı bır kafıle daha gelmıştır Cağmurlar yuzunden bozulan yollarm fenalığına ragmen ıkı kafıle ya ralılan Haydarpaşa hastanesıne taşımağa başlamıştır Gosterılen buvuk gayretler sa>esınde Sabaha karşı saat 4 te yaralılar tamamen hastaneyo eetınlmışür Türkün yeni ve hayatî meselesini candan tetkik eden Başvekilrniz sondaj kulesinde, çıkanlan petrolü koklayor Bir yaralı hastanede vefat etti Ağır jaralılardan Nazıf kızı Sıdıka hastanede vefat etmıştır Halen hastanede bulunanlardan ıkı kışının de vazıyetien tehhkeli gorulmektedır. Hafif yaralılar Bunlardan başka, 15 yaşında Alı oğlu Basri, Ahmed kızı Alıye, Mehmed kızı Husnıye, 18 yaşmda Ismaıl oğlu Alâeddın de muhtehf yerlerınden hafıf olarak yaralanmışlardır Bakırköyde dün sabah yapılan tecrübe sayımından muhtelif intibalar Adli ve inzıbatî tahkıkat Dığer taraftan Uskudar muddeıumumı mua vınlerınden Ratıb Selıç, berabermde Kartal ]andarcna boluk kumandanı yuzbaşı Şevkı Atay, hukumet tabıbı Alı Rıza Gultekm bulunduğu halde tahkıkata el koymuş, hâdıse hakkında tetkıkata başlamısür Muddeıumumı muavınıne yardım etmek uzere aynca, Emnıyet mudurluğu çınajet masası şefı Âlışanla, Şerefeddın va*a mahalbne gonderılmışlerdır Hukumet tabıbı Alı Rıza Gultekın ınfılâk eden maddenın mahıyetını tespıt etmek ıçm olenlerın cesedı uzennde sathî bır otopsı yapmış, adlıye ve zabıta memurları da butun gun tahkıkata devam ederek aksama kadar butun koy halkını dınlemı^ler hatta duğune gelıp de bılâhare kojlerne gıden damadın uç arkadaşı da celbedılerek sorguya çekılmı^lerdır. Kartal Kaymakamının mefkur faaliyeti Kartal kaymakamı Bahır Oztrak müteaddıd defalar Kurna koyune gıdıp gelerek yaralıların taşınması ve tahkıkatm ıcrasıle alâkadar olmuş, akşam da Haydarpaşa Numune hastanesine gelerek geç vakte kadar, hastalann vazıyeble meşgul olmuştur. Müddeiumumî ve Kaymakam Samanlık içini tetkik edijorlar gunden, ayni samanlıkta bundan iki sene evvel de bır el bombası bulunarak jandarmaya teshm edılnuştır. Bu ıtıbarla, tamamıle bır kaza Izmir 5 (a a ) Aydın hattı üzerinde olduğu anlaşılan bu facıaya mes'ul tutulmak yaptırılmakta olan Azızıye tunehnin in uzere zan altina alınmış kımse bulunmamakta şaatı ikmal edılmıstır. Pek yakmda meradır. simle işletmeye açılacaktır. Devlet demırÖlenlerin isimleri yollanna bir buçuk mılyon liraya mal olan İnfilâk esnasında olenler şunlardır: Kasd eseri yok bu tıinel ileride elektrikli trenlerin geçme9 yasmda Hasan oğlu Sabahaddın (bomba sıne de elverişli bir tarzda yaptmlmıstır. Gerek bu tahkıkatla ve gerekse hâdise ma Aziziye tiineli yakmda açılıyor Dün sabah, sanki yasamayan ana yollar .. İstasyon caddesinin yegâne yolcusu ve manzaranın tek sahibi kedi! Izmirde yüzme havuzu lzmir 5 (a a ) Kulturparkta inşasına karar venlen yuzme havuzunun plânlan hazırlanmıştır. Havuz elli bin liraya mal olacaktır. Kadın yüzünden Evvelki gece Galatada Karaoğlan sokağında dolaşmakta olan Halıd ve Cemal adında iki arkadaş, bir kadın meselesinden dolayı birbirlerile kavgaya tutuşmuşlardır. Asabiyeti gittıkçe artan Halid, blçağını çekerck Cemali muhtehf yerlerinden tehlikeli surette yaralamıştır. Vak'ayı müteakib kaçmak teşebbüsıinde bulunan suçlu, polisler tarafından yakalanmıştır. Yaralı Cemal, Beyoğlu hastanesinde te davı altına alınmıştır. Yakaya sal^ne olan samanlığın içi Fencereden savım ve can sıkıntısmı azaltmak üzere evden eve sefer eden gazeteler SfA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog