Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 8 KTros T94Ö Toz alırken.. Zcbek fdâketi içia •Dünyada, muhakkak ki, körü körüne bir arsasım da yüz yetmiş liraya satmış bir tesadüf yoktur. Hayat, her şeyi kendi paralan kızın eline vermiş. İş buluncıya TÜEKtYE RADTODİFÜZTON POSTALARI Dalga uznnlufu: arzu ve "iradesine göre yavaş yavaş ve kadar onunla geçinecek! Türldye Eadyosn 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. muntazam bir usul altında hazırlar. Bu Genc ve tecrübesiz kız!. Istanbul nası Ankara » T. A. P. 31.70 m. 9465 Kc/s. 20 Kw. fikri ispat için belki yüz binlerce misal bu bir yer şen biliyor musun? Orada ilim 12,30 Program ve memleket saat ayan, 12,35 lunabilir. Fakat helen bir tanesi, kelli felli marifet, vazife ve kazanc da var.. Hile Ajans ve" meteoroloji haberleri, 12,50 Müzık: bir zengin olan Faik Beyle, alelâde ök fesad, sefahet tuzakları da mevcud.. O Muhtelü şarkilar (Pl.) 13,30 14,00 Müzik: Kasüz bir kız, Münevverin macerası en kuv halde Faik Beyin Münevveri himayesi al rışık program (Pl.) vetli delillerdendir. tına alması lâzım., Kızcağız, minnet ve 18,00 Program ve memleket saat ayan, 18,05 Bu sergüzeşt size adeta bir rüya, bir şükranla buna çoktan razı. Detroit tŞimalî Amerika» (Hususî) AmeMüzik: Uvertür ve opera aryaları (Pl.) 18,30 peri masalı gibi gelecektir. Halbuki harikaya ayak bastığımın ancak on beşinci güııü Müzik: Radyo Caz orkestrası. (Şef: İbrahım idi. Büyük felâketi radyo haberlerinden ve erkikatte ne yapacağını şaşırmış bir genc Holivuddan yazılıyor: Özgür) 19,10 Müzik: Kadın geçid konseri. 8 oFaik Bey, Münevveri İstanbulda bir a tesi günü büyük harflerle bu çok feci felâkeli kızın gayriihtiyarî bir hareketinin doğurSinema merkezinin en büyük filim şirkuyucu sıra ile. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Kuduğu meraklı bir hâdiseden başka bir şey ilenin yanına pansiyoner olarak vermek haber veren gazetelerden öğrendim. Amerikada ketlerinden birinin idare meclisi reisi osen Kam, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, Hasan mecburiyetinde kaldı. Çünkü bekâr bir a çıkan gazetelerın hepsi hemen hemen bir haf lan Louis B. Mayer bir gün bana dedi ki: değildir. Gür, İzzeddin Ökte. 19,45 Memleket saat ayan, tadan fazla Türkiye ve zelzele hakkında ilk saajans ve meteoroloji haberleri, 20.00 Müzik: Fa« Bazan merhamet damarlarım kaGaliba, altı ay kadar oluyor, Faik Bey, damın evinde böyle bir genc kızm velev hıfelerinde zelzele haberleri ve resimler neşretsıl heyeti. 20,30 Konuşma (Umumî terbıye ve barıyor, biz filim âmilleri ve rejisörler mükellef otomobiline kurulmuş, Çorlu muvakkat bir zaman için bulunması bin tiler. beden terbiyesi) 20,45 Müzik. Çalanlar: fosad ekseriya yıldızlara ve artistlere sonsuz edaki çiftliğinden dönüyordu. Anî bir pan bir dedikoduya meydan verir.. İş bulunfeci haber Erer, Kemal N. Seyhun, İzzeddin Ökte, Fahri cıya kadar orada yer, içer ve bu büyük ler Bu çok şimşek gibi Amerikadaki Türk ziyetler ediyoruz. Fazla şişmanlamamave rösorların kırılışı arabayı yolundan aarasında tesirlerini pek tabiî Kopuz. Okuyan: Nebile Raif. 1 İzzeddin Öklıkoydu. Zavallı adam birden şaşırdı, şehrin kaza ve belâlanndan masun kalır!. derhal gösterdi. Dost ecnebi devletlerin felaket ları için istedikleri yemekleri ve içkileri te: Tanbur taksimi. 2 Artaki Candan KürBir hafta, iki hafta!. Günler hızla ge zedelere yardım teberruları başladığı sırada A yiyip içmekten kendilerini alıkoyuyoruz. kaldı. Eğer şoförü akıllıhk edip de ken dilihicazkâr şarkı: (Artık ne siyah gözlerinin) disine nasihatte bulunmasaydı, belki o çip gidiyor. Münevver, Faik Beyin gelip merikada bulunan Türkler de felâkete ugrayan Sabah, akşam birer işkence şeklinde jim'6 Kjrdilihicazkâr şarkı: (Güller açmış bülAllahın kırında günlerce bekleyip kala sık sık kendisini yoklamasına, ihtiyaclarile kardeşlerine ellerinden geldiği kadar yard.ro nastik hareketleri yapmalarım istiyoruz. bül olmus bikarar) 4 Artaki Candan Kurcaktı. Ne oraya bir kaynakçı getirmek, meşgul olmasına şaşıyor.. Aman yarabbi, için en yakın «Kazılay» merkezlerine teberrula Çünkü konturatlarında yazılı kilolarını dilihicazkâr şarkı: (Kırüdı oyuncak olsa bile) yatırmağa basladılar. Amerikadaki 5 Kürdilihicazkâr şarkı: (Şen gözlerinin şune de arabayı en yakın bir atölyeye ka ne iyi adam!. Fakat kalbinde ona karşı rınıKızılay merkezlerimiz derhal faaliyetemuhte mukavele hitam buluncaya kadar muhahl gcçip rini) 6 Halk türküsü: (Ey serenler sereruer). dar sürüp götürmek kabil olmadığı için çiçek açıp tomurcuk veren his, sade min yardım günleri tertib ettiler. Benim bulundu faza etmek mecburiyetindedirler. İş bununla kalsa gene iyi.. Reklâm şubelerimiz, 21,10 Konuşma (Fen ve tabiat bilgileri) 21,30 terralık değil.. Nedir o, bir türlü halledeşoför Faik: ğum şehre en yakın .Kızılay» merkezimiz MiKonser takdimi: Halil Bedii Yönetken. Müzik: biçarelerin mahremiyetlerine kadar nüfuz miyor!. Acaba, aşk dedikleri bu mu? shıgan vilâyetindtki «Detroit» şehridir. Bura Beyefendi, dedi, siz şuradaki Ka Oda müziği. 22,30 Memleket saat ayarı, ajans Bir defa da o, Faik Beyin evine gitse ya eskiden yerleşen 300 kadar Türk var. Buediyor, hususî hayatlarını, aile dedikobakça istasyonundan trene atlayıp gidihaberlerL ziraat, esham tahvilât, kambiyo dularını bütün dünya sinema meraklılaniz.. Ben nasıl olsa arabanın icabına ba ne olur? Tuhaf şey, bu fikir de ona nere radaki Kızılay toplanü gününde, biz Amerika rfnm önüne seriyor. O da kâfi gelmiyor, mıkud borsası (fiat) 22,50 Müzik: Cazband (Pl.) den geldi. Hiç bilmediği, görmediği o ev ya yeni gelenler de davet olunduk. Kalabahk kanm! 23,25 23,30 Yarınki program ve kapanış. gösterdikleri gayret ve büyük salona girdiğimiz zaman, toplanü saati beyaz perdede Ann Dvorak ve çok sevdiği papağanı Faik Bey üç çeyrek kadar yürüdü. Kan de ne yapacak? ne kadar sabredemiyenleri, teberrularıru ver maharetten başka herkese orijinal görünHayır, mutlaka gitmesi lâzım. Başka ter içinde eriştiği istasyonda tam bir bumeğe çoktan başlamış gördük. Salon Türk ve meleri için onlara alelâcayib hayvanlar «bilhassa muayyen bir kaç cümleye de çuk saat esneye esneye tren yolunu gö türlü gönlü rahat etmiyecek.. Ya bir kaç Amerikan bayraklarile suslenmiş ve ayrıca bü beslemelerini de tavsiye ediyoruz. Onun münhasır olsa konuşmak hassasına mazetledi. Nihayet ilk geçen muhtelit katara gün üstüste gelmeyiverirse.. Onu muhak yük bir levhada «Detroit Turk Kızılay Cemi>cti çin bugün kadın yıldızlar arasında papa. lik». Yalnız olan artistlere arkadaşlık ediVakitsiz olümile bizi elemlere garke « kak görmeğe muhtac. Adresini de bizzat sizleri Turkiyede felâkete ugrayan kardeşleri ğan besleme modasını çıkaranlar da gene yor, onları eğlendiriyorlar. atladı. den büyük kardeşimiz ve aile babamız kendi vermemiş miydi? nize yardıma davet eder.» şifresi yazılı idi. Te muayyen bazı kumpanyaların başında buMuhtelit katarlara, malum ya, birinci Devlet Demiryolları 4 üncü işletme mü Acele bir ihtiyacın, bir arzun oldu berrular birbirini takib ediyordu ve yardım lis unanlar olsa gerek... Lâkin doğrusunu mevki vagon takılmaz. Maamafih, o, böyBir iki satırla 1 dürlüğü hareket Başmüfettişi (Alkivyadi esi 3000 doları aşmıştı. Cemiyetin reisi bizi ga söyleyeyim, bunların içerisinde ben yole bir mecburiyet karşısında kırk kişilik ğu zaman gel veya haber gönder! Kalidis) in cenaze merasimine iştirak zahyet iyi karşıladı ve bize Cemiyet hakkında maDememiş miydi? O halde tereddüd e lumat vermeğe başladı. Detroit'da bulunan bü cum..> furgonlarda bile seyahat etmeğe bile razı •JC Komik Eddie Cantor «Kırk Küçük metini ihtiyar eden, telgraf, mektub ve idi. Sade fıkaranın değil, bir çok orta hal decek ne var? Louis B. Mayer'in bu sözleri serapa ha Anne» ismindeki filmini çevirip bitirmiş çelenk göndermek suTetile büyük acımızı tün Türkler Cemiyetin daimî azası bulunmakBaşörtülü, basma entarili, pısırık, şap tadır. Cemiyetin gayesi Türkiyedeki Kızılay kikat değilse de muhakkak ki fazla mü. tir. Eserin NevvYork'taki ilk temsilinde paylaşan zevat ve müessesata ve hassaten lileTİn bile liiks saydıkları kalabalık bir ikinci mevki vagona sokuldu. Ayazda tit şal bir hizmetçi kapıyı açıyor: Cemiyetinin aynıdır ve zaten bu cemiyetin ec balâğalı olmaktan da çok uzaktır. Köpek, bizzat Eddie Cantor da hazır bulunacak D. D. Y. umum müdürlüğü saym erkânı« remek korkusu, bu sigara dumanı kokan Beyefendi evdeler mi? nebi memleketlerinde bulunan şubelerindeıı bir kedi ve saire gibi sevimli hayvanlan bes ve sahneye çıkıp halka takdim olunacak na ve bu meyanda merhumun gerek ölütanesidir. Cemiyet, azasından senelik bir azalık lemeğe bir çok yıldızlar ve artistler biz tır. rutubetli arabayı ona kendi otomobilin Bilmem, bir kere soruvirem! münden evvel, gerekse hazin üfulünden ücreti aldığı gibi ayrıca da bugünkü gibi fev zat kendileri merak ediyorlarsa da fok den daha hoş gösterdi. Canım. ben yabancı değilim, Mü sonra büyük kadirşinaslık göstermiş olan Willian Powel'le evlenmiş olan genc kalâde anlarda azasmı, hususî toplantılar ya balığı, kaplan yavrusu, kertenkele, timOturduğu kanapenin köşesîne genc ve nevver gelmiş dersiniz!. parak yardıma davet eder. Bu izahattan sonra sah gibi vahşi hayvanlarla haşir ve neşir artist Diana Lewis «Hâkim Hard>'nin Birinci işletme müdürü Abdullah Kunta küçük bir kız, ilk bakışta bir çocuk hissini Kadın, Münevveri yazı odasına alıyor. reis bizden, İstiklâl marşımızı söylemenuzı ve bir maceraları» ismile yapılmakta olan serili ve bütün şimendifer ailesine ayn ayrı teveren bir yavrucak büzülmüştü. Yüzii Bekle efendim bekle.. Yoksa rahatsız mi de konferans rica etti. Marşımızı söylerken sa olmaları herhalde kendi arzuları dahilin filimdeki başrollerden birini oynıyacaktır. şekkür borcumuzu ifaya derin teessürü ^ • sapsarı ve elbisesi perişan.. müz mâni olduğundan bu hususta muhte» etti) Acaba bir kadınla beraber mi? Hal londa ağlayanlar oldu. Düşünün bir kere... Bu de değildir. Yalnız bu defaki papağan modasını çıkaranların filim âmilleri ve re•jf Katherine Hepburn, Amerikan si rem gazetenizin tavassutunu saygı ile riBelli ki, fakir bir ailenin yavrusu.. Zen buki o, bekâr olduğunu söylememiş miy raya 25 sene evvel gelip yerleşmiş ve memleket jisörler olduğunu zannetmiyorum. Çünnema şirketlerinden M. G. M. şirketile bir ca ederiz. gin hazır yiyici, bu sefalet nümunesi kar di? Peki, bekâr olan kadınlarla buluşmaz hasreti çeken Türkler var. Marsımız bittikten kü bu moda Olivia de Havilland'ın çekunturat akdetmiştir. Bundan sonra yalşısında derin ve vazıh bir teessür değil, mı? Buluşur, şüphesiz buluşur amma, ne sonra ayrıca bir arkadaş, güzel bir nutukla, fe virdiği bir filimde temsil ettiği bir lspanMerhumun kızkardeşleri nız bu kumpanyanın filimlerinde rol alalâketimizin çok feci ve büyük olduğunu ve iabiçim kadınlarla?.. müphem bir ıstırab duydu. ol kadınının şahsiyetile ortaya çıkmıştır. caktır. Yaptığı ilk filim <Flâdelfiya şehkat bundan da Türk milletinin zaferle çıkacaİşte nihayet ge'.iyor.. Onu gözlerinin ğmı sojledi ve bu vesile ile buradaki halkı yar Olivia, orada rolünü bir papağamn arEtrafına bakındı. Onunla alâkadar bir ÖLÜM rinin tarihi» olacaktır. Bu eserde genc ve göz aradı. Acaba şu pos bıyıklı bahçı bütün muhabbeti, hal ve tavırlarınm son dıma davet etti. Bizim buraya gelişimiz, zaten kadaşlığile mükemmelleştiriyordu. Kilim tam manasile modern bir kız rolünü oy van kıyafetli adam, babası mıydı? Yoksa suz şefkatile karşılıyacak.. Fakat ayağa hararetle devam eden yardıma, daha büyuk bir ittikten sonra da o papağandan ayrılmaŞirketi Hayriye müessis ve müdürü nıyacaktır. Katherin bu rolü sahnede bir çarşafının üstünden yün atkısını başına mı kalkmak, olduğu yerde oturup kal hız verdi. Teberrular adeta bir yarıs halıni aldı. dı. Olivia'y» bu hususta Sigrid Gurie taHüseyin Hâki Efendi merhumun kerime» dolamış ihtiyar kadın büyük annesi miy mak mı lâzım, birden kestiremedi. Utan Cemiyetin kâtibi, hiç durmadan yeni yardımları kib etti. Victor Mac Laglin ile vücude ge senedenberi muvaffakiyetle oynamıştır. si, Tahran sefiri kebiri esbakı Hüseyin di? Şu lâstik yakalı, buruşuk kıravath cından yaslandığı pantezot koltuğun el Usteye kaydediyor ve diğer bir cemiyet azası tirdiği «Rio» ismindeki filimde ona da bir •İf Amerikan sinema şirketlerinden Fox Hasib Bey merhumun refikası salihatl genc agabeysi olamaz mıydı? İğri bacakh dayayacak yerindeki tozları parmaklarile bu yardımları halka ilân ediyordu. Heıkes bi papağan partönerlik etti ve Sigrid de bi kumpanyası Fransız müdafaa hattını vü nisvandan Bayan Hayriye öztoprak, şişman bodur hanımın evlâdlığı da ola silmeğe başladı. Içinden şu düşünce ge ribirinden daha üstün olmağa çahşıyor. Bir lâhare bu kuşcağızdan aynlmak istemedi. cude getiren Nazır Maginot'nun hayatını 4/5, 940 cumartesi günü rahmeti Hakka .eren bir daha veriyordu. İşte bakkallıkla gebilirdi. Derhal moda yayıldı. Ann Dvorak, Jane filme çekmeğe karar vermiştir. Fransız kavuşmuştur. Cenazesi bu günkü pazar çiyordu: ;inen Kayserili İbrahim 200 dolarım felâkete Hayır.. Ortada böyle bir münasebete ZavalK Faik Beyin evinde aklı ba ugrayan kardeşlerine verirken adeta bir sevinc Bryan birer papağan edindiler^ ye yavaş hükumeti bu hnsusta kum^anyaya elinden tesi günü öğleyin Suadiye plâjındaki köşdair hiç bir alâmet görünmüyordu. Faik şında bir kadın yok ki, bunlara baksm! duyuyor. Bir çokları giınlük kazanclarını Kı avaş bütün kadın yıldızlar ve artistler gelen yardımı yapacağını vadetmiştir. künden kaldırılıp Araba vapurile Kabataşa geçirilerek Beşiktaşta Sinanpaşa c«Bey, kızla konuşmak istedi. Önce aldığı Hizmetçi kıamı ne kadar olsa angarya iş zılaya ya'ırdılar. Velhasıl herkes elinden &elen de onları misal aldılar. Şimdi Holivud•^ AmerikaHa başrollerini Margaret miinde ikîndi namazı kılındıktan " sonra Meksikadan, Brezilyadan yardımı yapmaktan çekinmedi. Cemiyetle kal daki kuşçular cevablar tdker kelimeden ibaret kaldı. görür. yüzlerce papağan getirtip buradaki san Sullavan, James Stewart ve Robert Yahyaefendi dergâhındaki aîle makbereFakat sonra yavrucağın hal tercümesi Yüzünden ansızın garib bir sevincin dığımız müddetçe, buradaki Türklerin felâketa uğrayin kardeşlerine vanm yoğunu verirceslne tkârlara pahalı pahalı satmakla meşgul Young taraflarından oynanan «Tehlikeli sine tevdi edilecektir. Cenabı Hak gariki yuvarlana yuvarlana çözülen bir yumak dalgaları, gözlerinden tuhaf bir parıltının ardımı çok hoşumuza gitti. Kendilerine çok çok dürler. Fakat fok balığına, kertenkeleye, Girdab» isminde bir filim yapılmaktadır. rahmet eyliye. gibi önünde açıldı. alevleri geçti. Hemen yerindejı fırladı. teşekkürler ettik. Ayrılırken Cemiyet reisi, bu imsaha ve kaplan yavrusuna nazaran pa Bu kordelâda Almanyadaki nazilerin vaMünevver, Mürefteye tâbi nahiyeler Faik Beye doğru koştu. Zengin çiftlik sa günkü yardım listesinin 6000 doları aştığım ve ağan herhalde çok sempatik bir hayvan ziyet ve hareketleri tenkid edilmektedir. den birinin müdürü olan Zeki Beyin kızı hibi, üç dört aylık istirahatle serpilip gü yarın bu yekunun daha çok fazla olacağını idi. Faik Bey, Zekiyi şöyle hayal meyal zelleşmiş, yeni elbisesi ve şapkasile son ;öylüyordu. hatırlamıştı. Mülkiyenin birinci sınıfında suz bir zarafet iktisab etmiş olan Münev* CIHAD BAŞAK Mecmuasınm 24 üncü sayısı bugün çıktı beraberdiler. Zavallı genc, yoksuzluk yü verin deminki toz alma hareketini gözİÇİNDEKİLER: zünden mektebi bitirememiş, hayatını ka den kaçırmamış, ansızın küçük MünevYol çantasından. Fazıl Ahmed Aykaç inhisarlar idaresinin îzmirde zanabilmek için Dahiliye Evrak kalemin verin ruhunda temiz bir zevce ve titiz bir Makyaj Sadri Ertem de mukayyidliği kabul etmişti. yaptırdığı büyük tütün kadın şahsiyeti tahayyül etmişti. Küçüğün Bir Vali gözile halk Kandemir Muhtelit katarın Kabakçadan Istanbu minimini elini alarak geniş bir tebessüm7500 liralık yeşil taş Selâhaddin Güngör deposu Kuvvetin heykeline Şiir Mithat Cemal la gelmesi dört saat kadar sürüyor »an le açılan dudaklarına götürdü. Izmir 5 (a.a.) tnhisarlar idaresinin Bar kadınile konuştum. Feridun K. *** nederim. Babasile bu kadar tanışıklık Alsancakta yaptırmakta olduğu büyük Maynmnla mülâkat ... Mithat Cemal mevcud olduktan sonra insan böyle iyi Hikâyenin sonunu mu istiyorsunuz? depo bu sene sonundan evvel tamamlanKadınlar hamamına hücum kalbli bir fendi ile ahbablık etmekten çeKadircan Kaflı Zeki Beyden muvafakat cevabı gelmiş. mış olacaktır. tzmirin en büyük binası okinir mi hiç? Faik Beye derdini açtı. IsSan'atkâr aşkı Zeynel Akkoç Önümüzdeki cuır>Hrtesiye nişan merasimi lacak olan bu depo her türlü asrî tesisat tanbula daktiloluk, kâtibelik gibi bir vaKomedl Fransez artlstleri arasında ... re tertibatı camidir. Temeli Ingiliz usulile ne davetliyiz. zifeye yerleşmek için gidiyormuş. Bereket İ. Galib Arcan apılmış, yani beton kazıklar yerlerinde HADİYE İCLÂL dökülmüştür. Birinci katında işçi kadın versin, babası gene okutmuş, Edirnedeki Ticaret Vekili anlatıyor Sabih Alaçam Bahar ve âşk. Münür Süleyman Çapan ların çocuklarını gündüz iş müddetince Mısırlı artLstler Ahmed Reşad nrakabilmeleri için en sıhhî tertibatı havi Ne istediğini bilmeyen kadın lir kreş yapmıştır. Üst katlar depo olarak Feride Celâl ullanılacak ve üç milyon kilo tütün istiab Bundan baska şen sayıfalar, fıkradecektir. Depo kısmmda tütünler için lar, Bizbize, Başbaşa sayıfalarile yüzâzım olan rütubet derecesi gayet iyi heden fazla resim ve tablolarla süslenmiş olan bu mecmuayı almayı ihmal ab edilmiştir. etmeyiniz. Amerikadaki Türklerin yardımı RADVO Holivudda yeni bir moda ( Bagünkti program") Ditroit şehrindeki vatandaşlarımız, bir günde Artistler fok balığı, kaplan yavrusu, kertenkele, 6000 dolar verdiler timsah gibi hayvanlardan sonra, şimdi de papağan beslemeğe merak ettiler ( JEŞEKKÜR . ) c Amerikalıların yeni yaptıkları filimler &* FOTO MACAZIN VOOOM J f Adana Halkevi temsil kolunun seyahati J Beyannamesi hilâfına siyasetle meşgul olan «Genclik» gazetesinin kapatılması Dahiliye Vekâletinden tebliğ edilmiş ve Emniyet Müdürlüğünce de bu emir yeriıe getirilmiştir. Genclik gazetesi kapatıldı ÇİKOLAT CEMİL KARAMELÂ CEMÎL Columbia şirketinin «Altın Delikanlılar» ismindeki kordelâsmdan bir sahne. Solda Willian Holden, sağda Barbara Stanwyck. Bu kordelâda Adolph Menjou'nun da mühim bir rolü vardır. Rejisörlüğünü Rupen Mamulyan yapmıştır. MİSAFİRLERİNİZE tkram ediniz.ı 10 yaşındaki san'atkârm piyano konseri Ba3'an Rana Senderin talebesi olan 10 aşındaki küçük san'atkâr Liliane Maren\o yarm akşam saat 2 1 de Fransız tiyatosunda bir piyano konseri verecektir. Programda Beethoven, Bach, Lizt, hopin, Schubert, Rachmaninof, ve Leschetizki'den güzel parçalar vardır. f HAKÎKÎ GÜZELÜĞİ SEVENLER! Sinemalarda güzel san'ati alkışlayanlar! Size üâhî bir filiı müjdeleyelim: Meşhur Profesör HUBAY'ın en kıymetli talebesi ve Ankara Radyosunda büyük muvaffakiyetle yüksek musikisini dinlemiş olduğumuz ANNİE DELMAN S A R bir Keman AY Sinemasında tek Adana (Hususî) Adana Halkevi temsil kolu dört temsil vermek üzere Konyaya ve Niğdeye bir seyahat yapmış ve muvaffakiyetli bir turneden sonra avdet etmiştir. Halkevi san'atkârlarının verdikleri temsüler büyük bir alâka ile karsılanmıştır. Gönderdiğim resim, san'atkârları, «Himmetin oglu» piyesinde göstermektedir. Gencliğin Hakikî Kokusu... Modern Genc Kızın Ruhu ... « İste » W I L L Y' nin meshur eserinden iktibas edilen YENİ ESERLER Zonguldak madenlerinin tetkiki ) BÜYÜK ÇARŞAMBA Akşamı Senenin en fevkalâde ATEŞ MELEK'te filmi: 15 Mayıs ÇARŞAMBA saat 21 de (REMBRANDT) Büyük Üstadm Aşk ve Hayatı Herkesin ibretle, merakla ve heyecanla göreceği bu şaheser Resitali verecektir. • • • GENC KIZLAR Pansiyonu S A R A Y 4 Filmin mevzuu. Pek yakında Sinemasmdia müdüıünün tavsiyesi üzerine Mekteb mUdürlerinin nazarı dikkatine : Maarif müdürünuo tamimi ve Seferbsrlık tllmini mekteblere 8 Mayıs çarçrmba günll akşamına kadar temdit ettlğinl liân eder İstanbul Üniversitesi Madeniyat Doçenti Dr. Uuned Can Okay, memleketimizin başhca mıılî »ervetini teşkil eden Zonguldak kömürleri nakbnda yaptığı tetkiklerin ve tahlillerin ncticeerini kıymettar bir eser haline getirmişür. îonguldağın (sulu) ve (büyük damarları) köürlerinin teknoloji ve kimyevî ve petrografik etkikleri nammı taşıyan bu eser İstanbul Üniersitesi Jeoloji Enstitüsü neşriyatının yeni serisinin dördüncü numarası olarak • neşredilmıştır. Esere Zonguldak kömür havzasının mükemmel bir haritasile tetkik edilen damarlann ve köürlerin bir hayli fotografisi ilâve edilmiçtir. abı ve neşir masarifini Üniversite deruhde etiş olduğundan para ile satılmayıp Enstıtüye müracaat edecek alâkadarlara meccanen verillektedır. Zonguldak kömür damarlarını malallinde ve aldığı nümuneleri uzun müddet Avrupa lâboratuvarlarmda tetkik ve tahlıl eden genc âlimi faydah bu yeni eserinden dolayı tebrik ederiz. L A L E' Sonbahar Sürprizlerine Hazırlanmız. NAŞtD ve CEMAL SAHÎR Dd kıymetli san'atkârımız şerefine 9 mayı» oeışembe günü Fransız Tiyatrosunda fevkalâde bir gece... Cemal Sahirin en güzel operetlerinden «Meçhul serseri» memleketimizin kıymetli sanatkârlannın iştirakilç. ve Matestro Jorj orkestrasile cynanacak, değerli san'atkâr Naşid, Mısırh Prens rolünü ^raratacaktır. Ayrıca konser .Ve varyete numaralan vardır. Biletler bugün 2 den itibaren gişede satılmaktadır. Fiatlar ehvendir. Sevmiş Bir Genc Kızın Romanı... Bir kadın kalbine karşı hayatın ve erkeklerin yaptıkları... SOLGUN GÜL Güzel Fransız filmini yaratan: Genc ve sevimli, hisli ve içli yıldız D OLL Y H A AS YARIN AKŞAM S Ü M E R Sinemasında ILAVETEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog