Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

6 Mayı» 1940 CUMHURİYET Amerika, İtalyanın sulh istediğine inanmıyor Akdenize gelen bir transatlantiğe, harb büyüdüğü takdirdeki tedbirler bildirildi İtalya gazeteleri berutad müttefiklere saldırıyorlar! Vaşington, 5 (a.a.) • Matbuat mü messillerine beyanatta bulunan Sumner AVelles Avrupa harbinin yakında başka mıntakalara da yayılmak istidadım gösterip göstermediğini soran bir gazeteciye bu husustaki fikrini söylemekten imtina etmiştir. Sabah alınan telgrafların vaziyeti dünkünden daha başka bir şekilde gösterip göstermediği suali karşısında kalan Sumner Welles cevab vermekte tereddüd etmiş, fakat vaziyetin henüz pek kararsız olduğunu ilâve etmiştir. Mussolini tarafından Phillips'e verildiği iddia edilen teminattan sonra serdedilen bu mütalea, bu teminatın Amerika hükumetinin Mussolini'nin sulhcuyane tarzı hareketine ianmaktan uzak olduğuna dair elde edilen ilk resmî delildir. Lloyd Georges ateş püskürüyor! «Iş başındakiler mecnundurlar, r e harb siyasetleri akim kalmıştır» Şimalden sonra Cenub mu ? BÜYÜK BALKAN RÖPORTAJI : 3 [HEM NALINA MIH1NA Niçin çekildiler? üttefikler, Norveçte işgal ettikleri üç mevkiden ikisini, Andalsnes ile Namsos'u tahliye ettiler; yalnız Narvik mıntakasını muha. faza ediyorlar. Burayı tahliye edip etmiyecekleri de henüz malum değildir. Fakat demir limanı olduğu ve cenubî Norveç ile karadan esaslı muvasalası bulun. madığı için, müttefiklerin Narvik" te kalmak isteyeceklerini kabul etmek icab eder. Müttefikler, kısa bir mücadele, daha doğrusu tecrübeden sonra, cenubî Norveçi neden tahliye ettiler? Birkaç sebeb sayılabilir: | Hava kuvvetlerinin çok sıkı müdahalesinden dolayı müttefik deniz kuvvetleri Kattegat ve Skagerrak gibi, boğazlarda, tam bir hakimiyet tesis edemediler; Norveçe çıkan Alman ordusunun muvasalası, tahminler hilâfına, tamamen kesilemedi. Bu vaziyette, raüttefikler, AL man hava ve denizaltı kuvvetlerinin tehdidina maruz uzun muvasalaları yüzünden Almanlann, Norveçe daima kendilerinden daha üstün kuvvetler gönderebileceklerini gördüler. 2 Esas müdafaayı yapacak olan Norveç ordusunun takviye edilmekle bu işi başaramıyacağı, kendilerine fazla i§ düşeceği kanaatine vardılar. 3 Alman hava ordusunun, ele geçirdiği Norveç üsleri sayesinde, müttefik hava kuvvetlerine nazaran, daha yakından ve daha geniş surette müdahalesi üzerine, çok zayiat vereceklerini tecrübe ile gördüler. 4 Norveçe fazla kuvvet gönderdikleri takdirde ya burada, ya başka bir yerde büyük Alman taarruzlarının kendilerini bastıracağından endişe ettiler. (Çemberlayn'in bahsettiği tuzak işte budur) 5 İtalyanın Almanlann yanında harbe girmesi halinde, Norveç hareketlerinden çok daha ehemmiyetli olan Ak« deniz mücadelesinde kuvvetli bulunmak istemiş de olabilirler. Çemberlayn, son beyanatında, müttefiklerin sevkülceyşini «kuvvetleri dağıtmamak ve teksif etmemek> gibi bir tezadla ifade ediyor. Kuvvetleri lüzumsuz yere dağıtmamak bir prensiptir; bir yere lüzumundan fazla kuvvet teksif etmemek de, bazan bir prensip olabilir. Gerçi kat'î netice yerinde, mümkün olduğu kadar fazla kuvvet bulundurmak, harbin ana kaidelerinden biri ise de, müttefikler şimdi müdafaa halindedirler ve Almanlann neTeye taarruz edeceğini bilemedikleri için, kat'î netice yerinin neresi olacağını kestiremiyorlar. Bu, tereddüd, Çemberlayn'in son beyanatında açıkça görünüyor. Almanlann Norveçte olduğu gibi, Holandada, Belçikada ve Balkanlarda büyük bir taarruz yapmalan her an beklenebilir, diyor. Müttefikler, henüz Almanyaya karşı, taarruz edebilecek bir ha'va ve kara üstünlüğü temin edemedikleri ve bunu, ağlebi ihtimal, 1941 de elde edecekleri için, şimdi, müdafaa ve vakit kazanmak için oyalama harbi yapmak mecburiyetindedirler. Bu müdafaa ve oyalama harbinin en mühim şartı da, kat'î mağlubiyetlere uğramamak ve fazla zayiat vermemektir. Müttefikler, cenubî Norveçteki harekâtın, bu şarta oymaz bir şekil aldığını görünce, hemen çekildiler. Almanya Rumanyadan ne ister ve ne alamaz? Petrol davasınm hesablart Uzak bir ihtimalle Almanya bu sahayı ele geçirse bile kazancı, bu yüzden açılmış olan yeni cepheyi dahi idareye kâfi gelmiyecektir Arkadaşımız Doğatt Nodİ bildiriyor bu manevranın İtalyayı korkutmıyacağını, fakat italyanın Büyük Brltanyayı bu tecemmua karar vermeğe sevkeden şeyin ne olduğunu pek iyi anlayamadığını yazmaktadır. Bu gazate diyor ki: «Eğer bu manevranın hedefi Akdcnizdc bir taarruz hareketi ise bu takdirde Fransa ve tngiltere, bu manevranın çok tehlikeli olduğunu, zira İtalyanın her ihtimale karşı hazır, hem de tamamen hazır olduğunu unutmamalıdırlar.» Messegero gazetesi, İngiliz nlosunun Akdenlzda tecemmuu hedefi n« olursa olsun, İtalyanın, hayatî menfaatlerini, her şey pahasına müdafaa husuaundaki kat'î azmini asla değiştırmıyeceğıni soyleyerek diyor kı: «Müttefiklerin kararı, İtalyayı hiçblr surette korkutamaz. Fakat eğer bu tecemmu bir taarmuhalefet liderlerinden ruza başiamak maksadile yapümazsa, İtalyanın Lloyd Georges mukabelesi seri ve muessir olacak, bu da tnütLondra, 5 (a.a.) Röyter ajansı bildiriyor: ten'kleri, çok ağır mağlubiyeto uğratacaktır.» Wachington vapuruna askeri Diğer taraftan ayni gazete, dünyayı korkut Lloyd George, Londrada çıkan Sunday Pictotalimat verildi mak ve telâşa düşürmek maksadile İngiliz mat ral gazetesinde neşrettiği bir makalede, hükuNevyork, 5 (a.a.) Amerikanın Va buatı tarafından yapılan manevralardan bahse metin siyaseüne ve harbin Eevk ve idare tarzına şington vapuru, Vaşingtondan gelen kum diyor. Eğer Büyük Britanya, Daily Telegraf ga şiddetle hücum etmektedir. Lloyd George, bu pftnya memurlarının, çok mühim olduk zetesinin inandırmak istediği gibi, bir tek top makalesinde diyor ki: «Norve$ fiyaskosu başımıza, akla gelmtdik lannı söyledikleri üç posta çantasının ge atmadan İtalyayı Akdenizde boğmak istiyorsa, miye yükletebilmesini temin için, ltalya bu takdirde bu plân İtalyan topları tarafından ürüntüler açacaktır. Norveç karasularına mayin dokmeğe karar vermeden evrel, Norveçte Alya hareketini iki günden fazla tehir etmiş mahvedilecektir. • Giornale gazetesl: tBüyük Britanyanın İtal manlara takaddüm etmemiz lâzımdı. Halbuki tir. Süvari »efer esnasında harbin büyüAlmanlar mukabil taarruza geçtikleri zaman, bu mesi halinde tatbik edeceği tedbirlere dair yayı ve Yugoslavyayı Istihdaf eden ve Ncws mukabil darbeyi karşılamağa hazır bile değllChronicle tarafından ifşa edilen harbcu makolarak bazı gizli talimat aldığını söylemişdik. Norveçe gönderdiğimiz kuvvei seferiyenin tir. Gemide, 74 ü Amerikalı olmak üzere sadlan, İngilterenin Balkanlardaki maksadları efradı alelâcele toplanmıştı ve en ltizumlu teçnl gizlemeğe matuftur.» diyor. 227 yolcu vardır. Bunun mukadder Ingiltere, potta paketi gönderilme hizattan mahrumdu.bunlar, salâhlyetaiz neticeslrd gördük. Bütün ve »erAmerika Alaska demiryolu sem insanlar tarafından yapılan icraatın müessini menetti güratle yapılacak Londra 5 (a.a.) Istihbarat nezareti sif hikâyesidir. Millet her fedakârhğa katlanmaNevyork, 5 (a.a.) Birleşik Ameri bu günden itibaren Fransa haric olmak ğa hazırdır. Fakat muvoffakiyet kazanacak vakayı bağlayan yolun inşaatına müteallik üzere ecnebi memleketlerine içinde ga ziyette değildir. Çünkü, reUkârda bulunanlar yalnız memleketin mukadderatını idareden aciı proje harb dolayuile tacil edilmiştir. Zizete, kitab, elyaziBi, fotoğraf, potta pulu değil, aynı zamanda zayıf ve mecnundurlar. ra, Rusya ve Japonya tarafından Birleşik ve her nevi gıda maddeleri bulunan pa Relskârda bulunanların, harbi daha enerjik bir Amerikaya bir taarruz vuku bulacak oketlerin gönderilmesi menedildiğini bil şekilde sevk ve idare etmek üzere sarfettiklcri lursa bu yol son derece ehemmiyet keiRumanyanın hem en büyük serveti, hem en büyük derdi dirmektedir. gayret akim kalmıştır. Parlamentonun müdalıabedecektir. olan petrol mıntakasından bir manzara ie etmesi ve zimamdarların başaramadıklan bu lskenderiyede İngiliz • Frangız vazifeyi onun deruhde eylemesi lâzımdır. Eğer Bükreş: Mayu ] ği gibi olmamıştı. Fakat şimdi yenîden Roosevelt Hydepark'ta kumandanlarına yapılan Bir kısım garb matbuatında son hafta başlanmıştır. Hergün Giorgiu'dan kalkan parlâmento müdahale etmiyecek olursa, mılleVaşington, 5 (a.a.) Hydepark'ta te karşı Ihanetl vataniye irtikâb etmiş olacaktır. lar, hatta »on aylar içinde hemen hergün dört vapur Tunanın Alman limanlarına bulunan Ruzvelt, Avrupa işleri müsaid hararetli kabul gittiği takdirde salı gününe kadar burada Iskenderiye 5 (a.a.) Fransız İn Harbi sevk ve idare ile mükellef teşekkül ve görülen neşriyat, Almanyanın Balkanlar vasatî 2.800 ton naklediyor. Burada söymemurlar, enerjik bir surette değiştirilmelidlr.» da, ve tercihan başlangıc olarak Ruman lendiğine göre pek yakında, belki önükalacağını beyan etmiştir. Roma matbuatının mutad ! tehdidleri! Roma, 5 (a.a.) D. N. B. ajansı bildiriyor: îtalyan matbuatı, İngiliz harb gemilerinln Ak* denlzde tecemmüünü, propaganda tedbiri olarak tavsif etmektedir. Popolo di Roma gazetesl, giliz filoları kumandanlarile Mısır resmî makamatı arasında ziyaretler teati edilBir amele lideri de hükumete miştir. Muır makamatı, kumandanlara çattyor hararetli bir tarzda kabul göstermişlerdir. Londra, 5 (Hususi) Amele partisi liderleHava tehlikesine karşı müdafaa ekzeTsizleri büyük bir muvaffakiyetle cereyan et rinden Herbert Moriason bugün bir nutuk soylcyerek Chamberlain ve arkadaşları John Simiştir. Ticaret heyetimiz Dün Bükreşe vardı ve karşılandı Bükreş 5 (Hususî, telefonla) Dıj Ticaret dairesi reisi Servet Berkinin riya•etinde, Ticaret Vekâleti müşavirlerinden Nejad, Petrol Limited müdürü Sedad Kantoğlu ile pamuk ve yapağı ihracatçılarından Kasım ve Bahriden mürekkeb ticaret heyetimiz bu gün buraya muvasalat etti. İstasyonda büyük elçiliğimiz memurlarile Rumen Hariciye ve Ticaret Nezaretleri mümessilleri tarafından karBilandı. Heyetimiz yann (bu gün) Rumen otoritelerile temas ve müzakerelere başlıyacaktır. DOĞAN NAD1 Demîrsizlik derdi! Almanlar, Moravyada rayları söküp yerine eskileri koyuyorlarmış! Slovak hududu 51 (a.a.) Havas: Bohemya ve Moravya himaye idareleri Alman makamatı, bir çok Çek muharrirlerinin eserlerini kütübhanelerden kal dırmak ve satışını durdurmak üzere emir vermişlerdir. Bu emrin tatbiki neticesinde üç milyon nüsha çekçe kitab imha edilecek'Jr. Diğer taraftan, Almanyada, iyi cins demir fikdanı, hissedilmektedir. O derecede ki, Almanlar bütün Bohemyada ve Moravyada nakliyata el'an açık bulunan demiryollarının yeni raylarını söküp yerlerine eski raylar koymaktadırlar. Ve nihayet Almanlann, bir çok Slovak vagonlarına Alman damgası vurdukları görülmektedir. Bulgar Kralı fngilterenin Ankara sefirini kabul etti Londra 5 (a.a.) İngiliz radyosu, Bulgar Kralı Boris'in İngilterenin Türk hükumeti nezdindeki büyük elçisini kabul ederek kendisile görüşmüş olduğunu bildirmiştir. Japonya, Çin meselesinde Ingiltere ile uzlaşıyor Tokio 5 (a.a.) Japon Hariciye Nazırı muavini Tani Büyük Britanya elçisile iki saat süren bir mülâkat yapmıştır. Dom.ei ajansına göre, Tientsin meselesi üzennde, bilhassa, Tientsinde asayişin ve rmniyetin muhafazasile imtiyazlı noktalar ve para nakli meseleleri üzerinde mutabakat husulüne çalışılmaktadır. yada. derhal «harekete geçmeğe» dair müzdeki haftaya, gelecek olan Alman vakuvvetli bir niyet beslediği merkezinde purlarınm da yardımile bu miktar günde îdi. Bu nevi makale ve havadisler hâlâ 4 bin tona çıkarılacajctır ki zaten iki memyazılıp duruyor. Bu arada Alman gazete leket de, eski anlaşmayı tadil ederek, İerînin de aynı niyetleri müttefikler cep ahiren, bu rakam üzerinde mutabık kalhesine atıf ve tahmil etmekte olduğunu mışlardı. mon ve Samoel Hoare'ı senelerdenberi yanlış Bİ kaydedelim. Rumanya Ingiltereye petrol ihrac etmiyaset takib etmekle itham etmiş ve demiştir ki: İngiliz Fransız ve diğer bazı bitaraf yor mu? Oraya da ediyor. Fakat «Ingil< Bu siyaset sayesindedir ki bugün dünyaRumanyaya tere peşin para vererek Rumen petrollanm başına Hitler gibi bir tehlike belirml$tir. matbuata göre: Almanya, Almanya rına vazıyed etmiş. Hepsini olduğu gibi Öyle bir tehlike ki şüphesiz Kayzer Vilhelm o ültimatomsu bir nota vermiş, nakliyatını kontrol hakkını istemiş, Al satın alıyormuş. Rumanya da Almanyanun yanında bir centilmendir!» manya Rumanyaya seyyah kılıklı bir sürü ya olan ihracatını kesmiş..» şeklindeki riasker yollamış, Almanya şunu yapmış, vayetlere inanmayınız. Zira, RumanyaAlmanya bunu yapmış ilâh... dan, bir çok memleketler ve bu arada Alman ve kısmen İtalyan gazetelerine Ingiltere ile Fransa dahi ötedenberi petrol göre ise: Almanyanın ne de ltalyanın çekmişlerdir. Şimdi de almalarında hiç Bükreş 5 (a.a.) Tunanın KarnavoÇanakkalede, aleyhlerindeki sevküL Balkanlardan yana hiçbir taarruz niyeti bir gayritabiilik yoktur. t*] da köprüsü üzerindeki münakalâtta her ceyş ve tabiye şartlarına rağmen, prestijî yokmuş, bu neşriyatı Ingiltere Avrupanın hangi bir sabotaj hareketinin önüne geç(BafmaKateden devam') Vaziyetin böylece bilinmesi Ruman muhafaza düşüncesile 8 9 ay kalmakla mek üzere, geceleri, her cins geminin geç kat istilâsına mâni olamamışlarsa da, har cenubu şarkisini kışkırtmak için yapıyor yanın petrol hususunda, diğer bütün hu hata etmişler, burada yarım milyondan muş, hatta Londradaki Balkan sefirleri suslarda olduğu gibi, Avrupa devletlerile fazla asker kullanmak ve 250 300 bin mesi yasak edilmiştir. bin umumî hedeflerine doğru muvaffakiiçtimaı da bu maksadla tertib olunmuş ve nekadar normal münasebette bulunduğu zayiat vermek mecburiyetinde kalmışlarAlman ve tngilizlerin topyekun yetli adımlar atmışlardır. dı. Çanakkalenin zaptı, harbi çok kısalsaire .. ve saire... nu gösteriyor, ancak madalyanın öbür tatevkifi yalan tacak bir zafer olacağı için, ısrar etmekte Bir defa Almanya, gcçen gün de yaz Kafası mütemadiyen bunlarla şişmiş bir rafı var. bir derece haklı idiler. Norveçin işgali ise, Bükreş 5 (a.a.) Rumen ajanıı bil dığım gibi, deniz kuvvetlerinin büyük bir adam Rumanyaya gelince vaziyete bu Harb halinde bir devletin senelik pet böyle bir şey temin etmez. Onun için, diriyor: kısmını, SkagerRak ve Narvik muhare cepheden bakmak istiyor. Ve kendi ken rol ihtiyacı, en mütehassıs hesablara göre azim zayiat bahasına burada kalmak isSalâhiyetli Rumen mehafilinde söylendinize sorduğunuz sual şu: Almanya Rubelerinde kaybetmiş bulunuyor. Bu suret12 milyon tondur. Almanyanın Lehistan temediler. İşte, cenubî Norveçin tahliyftdiğine gÖre, Rumanyadaki ecnebilerin îmanyadan ne ister ve ne alamaz? kametine müteallik olan tedbirler, tıkı le ?imaldeki vaziyetleri ferahlayan mütte1940 «enesinde harb halinde bulunan istilâsmda bir milyon ton petrol sarfetmiş sinin sebebleri hakkında biz, böyle düsurette tatbik edilmektedir. Fakat İngiliz fikler, oradaki filolarının mühim parçala bir devletin en şiddetle muhtac olduğu bulunması bu hesabın doğruluğunu teyid şünüyoruz. ve Alman tebaasının, toplu bir halde nnı, bugün serbestçe Akdenize geçirebili iptidaî madde malum: Petrol. Ve Ru ediyor. Zira Polonyadaki harb de tefertevkifi ve hudud haricine çıkanlması mev yorlar. manyada petrol var. Zaten kendisinden ruatile beraber bir ay kadar sürmüştü. zuubahs değlidir. müfrit bir ısrarla bahsolunan bu Rumen Bugün Almanya kısmen kendi az verimli Sonra, Almanya cenubî Norveçi istilâ petrolu, üzerine bütün yırtıcı kuşların atıl kuyularından, kısmen de lâboratuarlarınetmek suretile hem merkezden uzaklaşa mak istedikleri bir cazib «mama» haline dan senede şöyle böyle 5 milyon ton pet si, mümkün değildir denemezse de, herrak kuvvetlerini zayıflatmış, hem de bu getirildi. Adeta «Rumanyada petrol...» rol çıkarabiliyor. Buna 1,5 milyon ton da halde makul değildir. O kadar değildir ki Rumen petrolu ilâve ediniz. 5,5, haydi Almanya farzımuhal Rumen petrollarım külfete mukabil, özlediği ekonomik fay der demez kafamızda harbin korkunc ve geniş tutalım, umumî yekun 6 milyon ton olduğu gibi eline geçirse bile gene istifadayı temin edememiştir. Çünki Almanya, kanlı hayali de beraber beliriyor. Halbu eder. Geri kalan altı milyonu nereden desi pek mahdud olacaktır. Zira bu takNorveç sahillerinden gene istifade edemi ki asrın damarlarında dolaşan bu zehirli dolduracağız? dirde de cepheler çoğalmış ve petrol ihtiusarenin Rumanyaya aid şekli tetkik oluyecek, ne Isveçin demiri, ne de diğer ka nursa, bunun, meselâ lstanbuldaki TaşRusyadan mı? Nakil müşkülâtı bir se yacı iki tnisline çıkmış bulunacaktır. Yanî çak harb maddeleri Almanyaya giremi delen suyundan daha kuvvetli bir harb nede bu rakamın tutulmasını imkânsız kı Rumen petrolu Rumanya yüzünden açılsebebi olamıyacağı kolayca anlaşılır. Şöy lıyor. Rumanya ile harbedip bu memleke mış olan yeni cepheyi idareye bile kâfi yecektir. le ki: Amerikada hemen her adım başın ti baştanbaşa işgal etmek ve petrolunu gelmiyecektir. Dün bir Rumanyalı gazeteci ile yemek olduğu gibi ele geçirmekle mi? Bunda da Son Norveç harekâtmdan şunu da ög da bir rasgelinen petrolu, tabiat AvrupaMoskova 5 (a.a.) D. N. B. ajansı hesab yok. Zira cenuba inmek Almanya yiyordum. Uzunboylu bu ahvali konuşya pek bol tarafından bahşetmemiştir. bildiriyor: renmiş bulunuyoruz: Alman hava hakiRusyayı ayırırsanız ki o ayrı bir mesele nın başına içinden çıkılmaz belâlar açar; tuk. Bir aralık orkestranın susmasından Salâhiyettar kaynaklardan haber ve miyeti iddia edildiği kadar büyük değildir bizim ihtiyar kıt'ada petrol bellibaşlı bütün Balkanları hatta bütün yakın şarkı istifade eden Rumanyalı dostum kulağırildiğine göre, Yugoslav iktısad heyetinin, dir. Gerçi Almanlar, Trondheim civarınBükreş cıvarındaki kuyulardan çıkıyor. ayaklandırır. Kendi kendini mükemmelen ma iğildi: Sovyet Hariciye Komiserliğile yaptığı Ah... diye alay etti, ah.. Şu bizim daki muharebelerde kara ordularına ha Üat tarafı ufaktefek şeylerdir ve umumî müdafaa kudretinde bulunan Rumen ormüzakereler devam etmektedir. ihtiyacln azameti karşısında hakikaten dusu. herhangi «gerileme» halinde, bir de petrolumuz ve sizin Boğazlarınız olma Müzakeratın mevzuu Savyetler Bir va kuvvetlerile müessir yardımlarda bulubakarsınız, petrol kuyularını imha edive saydı bu dünyada ne güzel rahat edecekpek ehemmiyetsiz kalır. liğile Yugoslavya arasında bir ticaret ve nabildiler. Fakat gene aynı Almanlar, mişiz 1! I Fakat bugün muhtac olunan milyon rir. Basit ve nihayet makul bir ihrimal iktısad muahedesile klering anlaşması ve kendilerine nazaran çok uzak üslerden olan bu vaziyette Almanya evdeki bulDOĞAN NADt Yugoslavyadaki Sovyet ticaret mümessi gelen müttefik hava kuvvetleri karşısında larca tonla mukayese edilince Rumen pet gurdan olmuş sayılmaz mı? Kaldı ki sekiz rolları da büyük bir mana ifade etmiyor. NOT : linin istikbaldeki vaziyetidir. çok tehlikeli ve fena vaziyetlere de düş Filhakika komşumuz memleketin, henüz dokuz aylık acı tecrübeden sonra, Hitler Bu yanda petrol keliracsile ham petrol vo Meksika bir Amerika petrol tüler. Norveçteki hava muharebelerinde, tükenmemiş kuyularından, bir sene zar de, böyle bir ölüm yolundan «hayat sa diğer müstakkatı kasdedilmiştir. Yani benzin, mo müttefiklerin ehemmiyetli muvaffakiyetler fında yapılan vasatî ietihsal miktan 56 hası» na çıkılmıyacağını takdir etmiş olsa torin, kalınyağ ve saire .. Umumî istihsal'n büşirketile anlaştı yük bir kısmı (yüzde 90 küsuru) Rumen takmilyon tonun içindedir. Yani dünya is gerektir. Nevyork 5 (a.a.) . İyi haber alan kazandıklarına sık sık şahid oluyoruz. tihsalâtının yüzde ancak iki buçuğu. RuBunlar gözönünde tutularak Rumanya tirhanelerinde (rafinöri) elenmekte bulunan mehafil. perşembe günü akşamı, Conn Narvik'teki torpidolannı batmaktan kur manya son senelere kadar istihsalâtının petrollarının bir harb sebebi teşkil etmehangi nev'inin hangi memlekete gönderildiği üzerinde durmak pek uzun sürecek ditaded Oil Company ismili Amerika pet taramamış olmak, Alman havacıhgı için büyük bir kısmını, aşağı yukarı yüzde [*] ]937 senesinde Rumanya tngiltereye 583 ve zaten lüzumsuî teferrüattan olacaktı. rol şirketile Mekaika hükumeti arasında herhalde iyi bir reklâm teşkil etmese ge 65 şini, ihrac ederdi. Kendi ihtiyacı vasabin ve Fransaya 604 bin ton petrol ihrac etmiştir. D. N. Meksika kumpanyasmın petrol kuyuları rektir. tî 1,52 milyon ton kadardı. nın istimlâki hakkında bir anlajma ya Ancak içinde yaşadığımız zamanm fevBütün bu görüşîer, bitaraflann vaziyepılmıştır. kalâdeliği, bütün diğer memleketlerde olAssociated Pres», Meksika hükumeti ti ve Tıarbin umumî gidişi bakımmdan bizi duğu gibi, Rumanyada da hükumetin batarajt birinci «ahifedc) nin, kumpanyaya, üç sene zarfında 9 mil şimdilik oldukça aydmlatmaya kâfidir. zı ihtiyat tedbirleri almasını zarurî kılmış Türkiyenin ittihaz ettiği askerî tedbirlerin, Bulgaristanın hattı hareketinin yon dolar ödeyecegini haber vermekte ve bu yüzden, ezcümle, petrol ihracatı bıınlan kat'iyyen haklı gösterecek bir mahiyet söstermemesi sebebile, ehemdir. Amerika şirketi, önümüzdeki altı seazçok tahdid edilmiştir. Pek tabiî olan bu miyetsiz telâkki olunmamasını söylemektedir. Bu tahsidler, her halde Şarkî ne zarfında Meksika kuyularından 30 hale rağmen, tamamile dürüst devlet Akdenizdeki İngiliz faaliyetile alâkadardır ve bir tngiliz talebi üzerine alındığı milyon fıçı petrol çıkarmaya salâhiyetli Ruzvelt, Polonya bayramını adamlarının idaresinde bulunan, Rumansanılmaktadır. dir. ya gene eskiden girişmiş olduğu taahhüdtebrik etti Anadolu Ajansintn notu: Meksika petrolü tevzi acentası umum Londra 5 (Hususî) Polonyanın leri mümkün mertebe yerine getirmeğe müdürü, üç Amerika şirketile mukavele millî bayramı münasebetile Ruzvelt, Po çalışmaktadır. Bu arada Almanyaya da Havas ve D. N. B. ajanslarımn vermiş oldukları bu havadis, başler akdedildiğini söylemiştir. Bu mukave lonya Reisicumhuruna bir tebrik telgrafı kabil olan ihracat yapılıyor. Bu ihrac faleler 54 milyon dolar değerinde Meksika göndermiş ve bayramı tebrikle iki mille aliyeti kış aylarında, havaların bu seneki tan aşağı uydurmadır. Bilâkis terhis vakti gelen efrad, tehir olunfevkalâde münasebetsizliğinden, istenildi maksızın, muntazaman terhis edilmektedir. petrolU satışına dairdir. tin tarihî dostluğunu hatırlatmıştır. Tuna üzerinde Rumanya geceleri vapur geçmesini menetti Norveç hâdisesinden Öğrendiklerimiz Yugoslav Rus ticarî münasebatı Moskova müzakereleri müsaid safhalarda... i D. N. B. ve Havas ajanslarımn asılsız haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog