Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Hk okula giden çocukların en güzel v« en faydah arkadaşı Yeni Mecmua tarafından neşredilen serısidir. 200 buyuk sahıfe, 50 resım, 11 renkli tablo, 10 çocuk romanı cıldli olarak 50 kuruştur. Her kıtabcıda ve bayıde bulunur. Satış yerı: Ankara caddesınde Yenı Mecmua idarehanesi. Çocuk Romanları Roma radyosu, İtalyanın askerî Kartalın Kurna köyünde, kınagecesi yapılırken bomba patladı bir hareket içiıt ilk adımı atmıyacağını bildirdi Norveçte müttefik kuvvetler yeniden tahşid ediliyor Almanlar diin Norveçlilerden Röros'u tekrar aldılar Müddeiumumî, Kaymakam ve Jandarma kumandanı faciaya sahne olan samanlıkta keşif yapıyorlar yarahlan ziyaret eden Kartal Kaymakamı iki çocuğun hatınnı soruyor Solda hastanede Hafif birftidal havası Natemle bi Onaltıncı yıl sayı: 5741 İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Fosta kutusu: tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrır heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı: 24299 24290 urıyet Pazartesi 6 Mayıs 1940 f BüYÜÜÜ Çıkar çıkmaz buyuk' rağbete mazhar olan el eserin ikinci tab'ı çıkfa. 15 kurut, cüdsiz 100 kubayilerden ve müvez» Jıteyiniz. Alâka uyandtran haber Norveçte harekâta iştirak ve avdet eden bir İngiliz tayyaresinin aldığı kurşun yaraları Londra 5 (Husuaî) İngiliz siyasî mehafıli Roma radyosunun bu gunkü nejriyatmı mcmnuniyetle karşılamıjtır. Roma radyosu Akdenizdeki son vaziyete temas ederek İtalyanın hiç bir askerî harekette ilk adımı atmıyacağını bildirmiştir. Dığer taraftan İngiliz siyasî mahfilinlandıyanın uğraciığı tecavüz lerine gore, Akdenızde ton gunlerde hâdısesi, bütün dünyada bu miıttefikler tarafından alman tedbırlerin mazlum mıllete karşı büyuk bir sadece emniyet tedbirleri mahiyetini haiz alâka ve sempatı uyandırmışü. Şımdi, he olduğunu ve bunlann hiçbir devlete karşı men hemen aynı şartlar altında bir irtılâ bir hazırli olmadığjnı söylemektedırler. Norveçte müttefik kuvvefterin teşebbüsüne uğrayan Norveçin, her yerde yeniden tahşidi aynı alâkayı tophyamadığını görüyoruz. Paris, 5 (a a ) Pans askeri mahfîllerıne goBirkaç aylık bir zaman içinde dünya sare, Norvecdekı müttefik kuvvetlerin yenıden kinlerinin kafasında esaslı değişiklikler o tahşidi, hâdısesız bir tarıda devam etmektedır. lamıyacağına gore, iki benzer hâdise kar Pans askeri mahfıllerının bıldırdığıne gore, şısında gösterdığımiz bu telâkki başkalığı muttenk kuvvetlerın Alman kuvvetlenle teması temını ılerledıkçe vazıyet tavazzuh etmektedır. nm sebeblerini psikolojık unsurlarda ara Norveç başkumandanhğı ile Alman başkumanmak daha doğru olur. danlığı arasında bir mutareke akdolunmadığı Norveç bâdisesinden Öğrendiklerimiz Ingilterenin Ankara Elçisi Kral Boris'e mühim tekliflerde bulunmuş bildiriyor 6 öiü9 16 yarah var Facia, çocukların kurcaladığı, Millî Mücadele zamanından kalma bir bombanın patlamasından ileri geldi Evvelki gcce, Kartalın Kurnm koyündc 6 kisı Hâdiseye sahne olan Kuma koyü Kartala 30, nın olumune ve 16 kisinın de yaralanmasına se Fendığe 35 kılometre mesafede bulunm&ktadır. bebıyet veren korkunc bir facıa vuku bulmus Bu koyde sakin İsmail kın Munevverle, bir satur. Hâdise mahallınde bir arkadasımızın yap at mesafede bulunan Kurtdoğmuş koyunden uğı tahkıkata nazaran, yurekleri «iTİytnn bu fa Mustaf» oğlu İlyss bir muddet evvel rusanlan cia şu «oretle eereyan «tmistir: (Arkası Sa. 5 sütun 1 de) Hatıra şoyle bir sual gelebilir: Acaba başına gelen felâketten, Norveç, hıç mi mes'ul değildir? Açık söylemek icab ederse böyle bir sual karşısında, güzel şimal memleketine muhimce bir mes'ulıyet payı ayırmamak çok güçtür. Daha harb yeni başladığı sıralarda Norveç, kardeşi Isveç ve amcazadesı Danimarka ıle elele vererek, bitaraflığım ilân etmişti. Herhangi bir harbde, suya sabuna dokunmadan, bir köşeye çekılmek vakıâ çok keyifli bir şeye benzerse de, bunu başarmak için, sadece bitaraflık ilân etmek, hayatı olduğundan çok daha pembe farzetmek demektir. Eğer: Ben boyle isteyorum! Diyebılmekle, her mıllet bitarafhğını kurtarabilseydi, bugün, harb içinde olanlardan maada, hiç bir devletin, istiklâlini emniyet altında bulundurmak gayesile gece gundüz çalışarak alın teri dokmesıne lüzum kalmazdı. Almanya bakımından ekonomik ve stratejık bir mevki işgal eden Norveç Avufturya, Çekoslovakya ve Polonya devletlerinin akıbetlerini de gözönünde bulundurmak suretıle son Alman baskınını daha hazırlıklı bir şekılde karşılayabilırdi. Tabıat tarafından yalnız şairlere ve âşıklaıa bir ilham membaı olarak değil, aynı zamanda memlekete birer müdafaa vasıtası olarak yaratılan o güzelim fjordları kendi halıne bırakarak, bir gece içinde onların birer Alman üssü oluvermelerini karşıdan hayretle seyretmek, tedbirsiz mılletlerin mukadder cezasıdır. Yüz yirmi altı senedenberi harb nedir bilmiyen Norveç, eğer biraz dikkatli davranmış olsaydı, şimdi o girintili çıkıntıh güzel haliçlerde Alman denizaltıları, korkunc devleri andıran esmer sırtlarını gösteremiyeceklerdi. V e Norveç halkı, içinde yaşadığı sıkmtılı günleri daha çabuk atlatabilecek, belki de bu gunleri hiç görmiyecekti. temın edılmektedır. Boyle bir mutarekenın akdı hakkındakı şayıalar munferid vazıyette kalmış baa Norveç mufrezelennın duşmanla mahalli mahıyette bir anlaşma yapmalarından üen gelmektedır. Sanıldığına gore, ezcumle, Bergen mmtakasında vazıyet boyle tecelli etmiştir. Buradaki Norveç nrkası, Bergen denıri Almanların elınde bulunduğu içın, çok fena şeraıt altında seferberlığıni yapabilmış ve bir müddet Vos bolgesinde çarpışmışü. Bulgaristanın komşularile ihtilâflı meseleleri halledilecek Bükrej 5 (Telefonla) Ingilterenin Ankara büyuk elçısi Sır Hughe Montegomery Knatchbull Hugesaen'm Sofyaya giderek Kral Boris'le görüşmesı Bukreş mehafilinde buyuk bir alâka ile karşılanmıştır. Muhtelıf Rumen mehafılinin Sofyadan aldıkları haberlere göre, buyuk elçi, Bulgar hükumerine Ingilterenin muhim bazı teklıflerini göturmüştür. Balkanlarda Almanyaya karşı müttehid bir cephe halinde hareket olunmasını ve böylece Avrupanın cenub şarkında imkân nispetinde sulhun idamesini istıhdaf eden bu teklifler şöyle hulâsa edilebılir: 1 tngiltere, Bulgarirtanla iktı»adî münasebatım genisletecekrir. 2 lngiltere hükumeti Bulgaristanın ihtiyacı olabileceği malî krediyi açmağa hazırdır. 3 Bulgaristanın komşularile olan bazı ihtilâflı meseleleri için bir tesviye tarzı bulunmasında tngiltere tavassut edecektir. (Arkası Sa. 6 sütun 4 te) D.N.B. ve Havas ajanslannın asılsız haberleri Yunan hududunda geniş mikyasta tahşidat yaptığımız haberi yalandır Sofya 5 (a.a.) D. N. B. bildiriyor: Yunan hududunda Türkler tarafından yapılmakta olan mühim tahşidat, Bulgar hükumet merkezinde şiddetli bir endişe uyandınaıstır. Siyasî mehafil, Türkiye tarafından ittihaz edilmiş olan askerî tedbirlerin çok ciddî bir hâdise teskil eylediğini söylemekte ve Bul«raristanın bu yolda bir hareketi icab ettire. cek hiç bir tahrikte bulunmamış olduğunu ileri sürmektedir. Türk askerî hareketleri, şüphe yok ki. Şarkî Akdenizdeki İngiliz faaliyetile alâkadardır. Sofyada Türkiye tarafından ittihaz edilmiş olan askeri tedbirlerin İngiliz hükumeti tarafından ilham edilmiş bulunduğu zannedilmektedir. Sofya 5 (a.a.) Havas Ajansı bildiriyor: Yunan hududunda Türkler tarafından yapılmakta olan mühim tahşidat, Bulgar hükumet merkezinde bazı endişeler uyandırnuştır. Sofva siyasî nahfilleri, (Arkast Sa, 3 sütun 5 te) HHmmıııiHnııımnınımnıınıııııınııııımmHiHnnıınınıııımıınıııınınııııınınııııııımııınınıııınııııınımııı Almanlar Rörot'a girdiler Stokholm. 5 (a a.) Norveç ajansının oğleden sonra neşrettıği bir teblığe gore, Alman kıt'aları, sehn bombardıman ettıkten sonra Roros'a gırmişlerdır. Bir Alman tayyaresi, şehre yedı ınfılâk bombası atmışnr. Şehnn denız mahallesındeki evlere ısabet vâkı olmuştur. Bundan sonra Alman tayyareleri, makineli tufek ateşi açmışlardır. Sofyada bulunmakta olan Ingilterenin Ankara büjukelçisi Sir Hughe Montegomory Knatchbull Hugessen Alman harb tebliği Berlin 5 (a.a ) «D N. B.» Ordu başkumandnnhğı teblığ edıyor: Tayyarelerle takviye edılmiş büyiık duşmar kuvvetleri, Narvık'in şımalindeki mevnlenmıze, mukerrer taarruzlsxda bulunmuşlardır. Bu taarruzlar, Alman harb tayyarelerınin yardımile puskurtulmuştür. Steınkjer'den Trodheım şı maline kadar, kıtaatımız, şımale doğru ilerlemektedır. Namsos ve Geroeg almmıştır. Bu mm Şimalden sonra Cenub mu? (Arkadaçımız Doğan Nadinin biiyük Balkan röportajı bu gün 3 iincü sahifemizdedir.) (Arkast Sa. 6 sütun 3 te) Hiıııııifnıtıııııııııııııııııııııınımın ıılııııııııııılıııııılllııııınııııııiııııııııııııııııuııııiHiıillMllıllı •••••••••••ınnııııııııııııııııııııııııııiMinıııııiHiıiHinıııııııııııiHiıııtnnıııııııııınıııııınıraın Bakırköyde dün sabah tecrube sayımı yapıldı ıımıııııııııııııııımımıııııuı Başvekil Ankarada eden Başvekil Dr. Refik Saydam, refakatindeki zevatla birlikte bu sabah 10 da şehrimize gelmiş ve istasyonda devlet ricali tarafından karşılanmıştır. Muniazam bir şekilde yapılan tahrir neticesinde kaza nüfusunun 33423 kişi olduğu ve geçen seneye Ankara 5 (Telefonla) Petrol sahamızı tetkik nazaran 5123 kişi arttıgı anlasıldı • Norveçin, böylece bitaraflık hastalığına tutularak kendini salıvermiş olmasma ra^nnen, muttefıkW, ellerinde mevcud imkâr'ann azamî derecesinde çalışmışlar ve her n»' \T bedbaht memleketin muvak NAD1R NADt (Arkan Sa, i sütun 3 te) Yeni servet sahamız ve ilk Türk petrolü akarken! (Diğer resimlerimiz beşinci sahifemizdedir.) Dün sabah, Bakırköyde bom boş bir sokakta tahrir memuru ailenin sayımını yapıyor. Sağda, muvakkat mahbusluk içinde memurla bir kaç cümlelik lâtife de hoş şeyî.. (Yazttt 6 nct âahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog