Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURtYET 4 Mayis 1940 Ötedenberi İYİ MAU UCUZA SATMAYI ?e MÜŞTERİYİ Nemnun etmeyi gaye edinen UYUK TENZILAT Kendi ıtriyat ve müstahzaratında yaptığı büyük ucuzluğa ilâveten YERLİ AVRUPA ve AMERİKAN parfümeri mallarını rekabet kabul etmez FİATLARA indirmiştir. HASAN DEPOSU HASAN DEPÖSU: Bahçekapıdan Beyoğluna giden tramvaylar durağı karşısında. H A S A N D E P O S U vitrinlerine bir bakış bunu ispata kâfidir TURK TİCARET BANKASI A. Ş. SATILIK MAKİNELER Kalınhk plânya bir arada plânya, bir delik makinesi ve bir destere satılıktır. Taliblerin Aksaray Kemalpaşa caddesi 30 No. da Mehmed Tiirkere müracaatleri. KUPONLUVADELİMEVDUAT f » Sahilde Kiralık Depolar Eminonünde Balıkhane yanında Yeni Ticaret hanının zemin katında Antalya ambarının tahliye edeceği depo ıle üst katta ayrıca iki ardiye kiralıktrr. Muracaat: Bahçekapı Anadolu han No. 28 Telefon: 20220 60537 y/eni 210355 ODEON Ibrahim Ozgüı GURBET Tongo PEŞINDEN KOŞTUM Rumbo Hafız Cemal Lokmanhekim Dahiliye mütehassısı OzOm ve enatondan yapıtmiftır. R A K I S I Mustafa Çağlar KemanT Ut. Kanun, Kiarnot, Oarbuka ZEVK VE NEŞE KAYNAĞIDIR HER YEROE ARAYINIZ Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2,30 dan 6 ya) kadar Istanbulda Divanyolunda (104) numaralı hususî kabinesinde hastalannı kabul eder. Salı, cumartesi günleri sabah «9,30 12> «aatleri hakikî fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev telefonu: 22398 2104. 270356 ŞİMŞİR PINAR ASKER OLDUM PİYADE Küçük Melahat Keman, Ut. Kanun, Kiarnet. Oarbuka YANIMA GEL GÜZELİM BAKIŞIN VAR DİŞ HEKtMİ Ratib Türkoğlu SLrkeci Viyana oteli sırasında 26 No.da ikinci fcat öğleden sonra 14 ten 20 ye kadar. Böbrek. mesane, İdrar ve tenasül voüan hastalıklan mütehassıSL Bevoğlu îs Bankası kargısa & mlrnevru* sokak 10 Pananiv» ap. No. 2 Telefon: 42203. Mide, Barsak ve îç bastalıklan muayenehanesi Pr. Behaeddin Lutfi Varnalı Urolog Operatör Ahmet Coşgunses 270358 AYDAN DAHA PARLAKSIN KAN AĞIARKEN Hlcoı Keman. Ut. Kanun Ûrgüplü Fadime Saz Fadik ve Cura lle Satılık Takeometre 20 saniyeye kadar veren hassas bir takeometre satılıktır. Kadıköyünde Acıbademde Dörtyol ağzında 31 numaraya tahriren müracaat BAŞIMDA VARDI 51 ALTUNHoik AL ELMA SOYULURMU Holk »orkı» Şükrü Tunar Kiarnet ve Oavui idrar tam tahlili 1 LİRA Taksim (eski Talimhanede) Abdülhak Hâmid caddesi, Sabiha apart. No. 12, daire No. 4 Dr. Y. Hallacyan ANAPiYOJEN Dr. Ihsan Sami OAĞLI 2EYBEĞİ PEHLİVAN HAVASJ GiTPARANINFA'ıZiNİAU İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: Beyoğlunda Ağacamii karşısında Bursa sokak No. I, yeni açılan Kimya Lâboratuarında halka kolaylık olmak üzere yalnız (PAZARTESİ) günleri BİR LİRA ücretle idrar tam tahlil yapılmaktadır. İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: İhale günü 29/4/940 olarak ilân edilen beheri 7 llra mthammen bedelli 440 aded soğuk damgaya aid münakasa 10 gün temdid ve İhale günü 23/5/940 olarak tesplt edilmiştlr. İsteklilerin mezkur tarihte Vilâyet blnasında müteşekkil Ziraat Mubayaa Komisyonuna müracaatlerl. (3629) tstreptokok, istafilokok, pnömokok, koli, piyosiyaniklerin yaptığı çıban, yara, akıntı ve cild hastalıklaruıa karşı çok tesirli taze aşıdır. Dr. İHSAN SAMi BAKTERÎYOLOJÎ LABOBATÜARI ümuml kan tahlilâtı. trengl noktal nazarından Vasserman ve Kahn teamülieri. kan küreyvatı sayılması Tifo ve sıtma hastalıklan teşhlsl. İdrar. baigam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı. ültra mikroskopl hususl asılar Istlnzarı. Kanda üre. şeker. Klorür, Kollesterln mlktarlarmın taylnl Divanyolu No 113, Tel: 20981. Muhammen bedeli 3100 llra olan 1940 modell ve en az (3800) devirde 80 firen beyglr kuvvetinde bir aded kamyon şasisi 7/5/940 salı günü saat 11 de açık eksiltme lle mubayaa edilecektir. Eksiltme Beyoğlunda İstiklâl caddesl 349 numarada Llseler Mubasebeclliğlnde toplanan Komisyonda yapılacaktir. İsteklilerin yenl yıl Ticaret Odası vesikası, ekslltmeden evvel mezkur muhasebeye yatıracaklan 232 lira 50 kunış ilk temlnat makbuzu lle blrlikte Komisyona müracaatlerl, şartname ve fennî evsafnameyi hergün Liseler Muhasebeciliğlnde görüp öğrenmelerl. (3180) Göz Hekimi Nuri Fehml A y b e r k * Haydarpaşa NUmune hastanesl göz mlltehassısi. Istanbul Belediyesl karşısında. . Telefon: 23212 Operatör ı 1. GENCLIK 2. GÜZELLİK 3. SIHHAT ETiBANK Umum MüdUrlüğUnden: Çatalağa elektrik santralı şantiyesi lçln sınaî şantiye muhasebesinde çalıgmış tecrübeli bir muhasebeci aranmaktadır. Taliblerin tercümei hallerile birlikte «Etibank Ankara» adresine müracaat etmelerl ilân olunur. «1932> (3434) SADREDDİN ONARAN Dr. Operatör RIZA ÜNVER DoEum* ve kadm hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 KREM PERTEV temln edeblllr. 9te yüksek bir kremde aranan bu meziyetlerln hepsini size Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinden: Tekirdagınm Ertuğrul mahallesinden Tevfik ailesi ve Mehmed kızı Şerife Dölek tarafından kocası Tevfik Doleğin gaibliğine karar itası hakkmda ikame olunan davada gaib Tevfigin hayat ve mematı hakkında malumatı olanların tarihi ilândan itibaren bir sene zarfmda malumatlarmı Tekirdağ Asliye Hukuk mahkemesine bildirmeleri ilân olunur. (3616) Beyoğlu Mis sokak Gökçe apartımanı I Telefon: 41457 EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ | MUHASEBECİ ARANIYOR Karadeniz sahilinde büyük bir müessesede çalışmak üzere iyi fransızca bilen tecrübeli bir muhasebe memuruna acilen ihtiyac vardır. İstek• 1 lilerin (A. C.) rumuzile İst. 176 posta kutusuna yazmaları. • • • Kömür Satış Şubesinden: Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satıs Şubesinin bilumum mevcudat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen: «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» ne devredilmiş olduğundan alâkadarlann her türlü isleri için 15 mayıs 1940 tarihinden itibaren merkezi ZONGULDAKTA bulunacak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 1 Antalyanın Kaş kazasına bağlı Karatepe devlet ormanından bir sene müddeüe ve kapalı zarf usulile 917 metre mikâbı gayrimamul katran ağacı 20 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 2 Arttırma 10/5/940 tarihlne musadlf cuma günü saat 15 te Antalya Orman idaresinde yapılaçaktır. 3 Katran ın beher gayrimamul metre mikâbı 780 kuruştur. 4 Muvakkat temlnat 536 lira 45 kuruştur. 5 Teklif mektubları 10/5/940 günü saat 14 e kadar behemhal Antalya Orman müdürlüğünde müteşekkil komisyon reisliğine verilmelidir. 8 Şartname ve mukavelenameyi gönnek isteyenlerin Ankarada Orman umum müdürlüğüne ve Antalya Orman Çevirge müdürlüğüne müracaatleri. (3285) 1 KREM PERTEV: Bir tuvalet miistahzarıdır. Ince blr ltlna re yapılı^ındaü hususlyetl ltibarlle yüzdekl çizgl ve buruşuklukların te «ekkulüne mânl olur. Deriyl genc ve gergln tutar. 2 KREM PERTEV: Blr güzellik vasıtasıdır. Genişlemlş mesamatı sıkıstırarak cllddekl pürtük ve fcabarcıkları glderlr Çil ve lekeleri lzale eder. Tenl mat ve şeffal blr hale getlrlr. 3 KREM PERTEV: Blr Cfld devasıdır Derl guddelerlnln lfraîatını düzeltlr Sivllce ve slyah noktalann tezahürüne mânl olur. Clld adaleslni besllyerek kuvvetlendlrlr. Kuıu cildler için yağlı, ve Âkhisar Belediyesinden: Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak döşeme ve beton yol inşaları kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. Bedelı keşfi 16304 liralık olan bu işin şartname, keşlf ve evrakı salresi Belediye dairesinde h e r gıin görülebilir. Bu gibi işleri yapanların ihale günü olan 9/5/B40 perşembe günü s a a t 15 te ihale k a n u n u n d a k l tarif at dairesinde m ü r a c a a t ve bu gibi işleri yaptıklarma dair resmî vesikaların ve diğer evrakların kapalı zarfa leffetmelerl ve yüzde 7,5 teminat akçelerıle müracaatleri ilân olunur. *1476> (3546) yağlı ciltler için ya^sız huvardır. •usî tup ve vazolan Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığmdan: Heybeliadadakl okulumuz için iki matematik öğretmeni almacaktır. İsteklilerin dilekce ile okula müracaatleri. (3372) KAN. FOJFAASOL FOSFARSOL, Kamo en hayat! kısnu olan kırmın yuvarlacıklan tazeüyerek cogaltır. Tatb istab temin eder. Vücude devamJı çenclik, dinclik verir Sinirleri canlandırarak asab! bubranlan nykusuzluğn gideriı Maannid inkıbazlarda, barsak tembelliâinde, Tifo. Grip. Zatürrieye. Sıtma nekahatlerinde, Bel ^ev«ekliği ve ademi Iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. P O S F A B S O L'On: Diger butün knvvet çnrnblanndan Ostünlüefl DEVAMLI BİB SUBETTE KAN, KUVVET, tŞTİHA TEMİN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir^ Sıhhat Vekâletinin resml müsaadesini balzdir Ber eczanede bnlnnnr. KIIVVET İSTİHA SURUBU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog