Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayıs 1940 CUMHURİYET Di5 ÇIKARILDIKTAN SONRA.OİŞ APSELERİNDE.AKIL DİŞİ İLTİHAPLARINDA NUN ILIKOLARAKGARGARASİ.BU İLTİHAPLARIN ŞîFASINITEMİNEDER E£BIEÖ£i ED3S SUIVHJ Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı 1 Manisada yapılmakta olan Doğum evinin bakiyei inşaatı 65255,95 liralık keşifli ve keşifnamede yazüı vahidi fiatlar üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 2 Bu işe aid keşifname, şartname ve bu ise müteferri diger evrak 3 lira 27 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 3 İhale 16/5/940 perşembe günü «aat 11 de Manisa Vilâyeti Daimî Kncümeni önünde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 4512 lira 80 kuruştur. 5 Talibler eksiltmenin yapüacagı tarihten en az aekiz gün evvel bu işe girebileceklerine dair Vilâyetten aunnıiB ehliyet vesika«ını ve cari seneye aid Ticaret Odası vesikasını ve 50 bin liradan asağı olmamak uzere yaptıfı bina lalerini lyi basardığına dair olan vesaiki teminat zarfının içlne koymak luretile ibraz etmeje mecburdurlar. 6 Kanunun tarif ettigl sekllde hazirlanmı? olması lâzım gelen zarflar 16/5/ 940 perşembe günü saat ona kadar Vilftyet Daiml Encümeni riyasetine tevdi olunmalıdır. (3391) 7 Postada vuku bulacak teehhürler nazara alınmaz. Manisa Valiliğindeı: T. C. Ziraat Bankası Polatlı Ajansından: Sened No. Borçlunun köyü Tozlu çiftliği > > » » > > > > > > Adı ve soyadı Tevfk, Zeki ve Sadık vereseleri Ayşe, Meıiyem, Muammer > » > > > Cinsi Miktan dekar 459,50 183,80 275,70 275,70 275,70 919 Mevkll Çatalarkaç Yol kariyesl Kamışlık kariyesi Tozlu yayla civan Muhammen kıymeti LiraK. 473,84 249,34 1033,87 568,59 HİSSESİ Şeyh Mahmud vakfından 11/12 hissesi nısfının on ikide dokuz hissesi. Bahçe yerinin nısfının 184/320 hisse İtibar olup 55680 er hlsseden 167040 hissesi. On iki hisse itibar edilerek dokuz hissesi. Şeyh Mahmud vakfından tarlanın 11/12 hlssesinln nısfı on iki hisse itibar edilerek dokuz hissesi. » • > » > » > 64 64 64 64 64 64 çayır Bahçe Çayır Tarla Tarla Tarla Devlet Orman İşletmesi Aband Keremali Revir Amirliğinden: Aband bölgemlzin Sığırlık ormanında mevcud (3087.155) metre mikâbına muadil (3866) aded köknar tomruğunun kütügü dibinden Tatava ve Kaynaşh köylerinde gosterilecek depolanmıza nakli açık eksiltme ile 15/5/940 saat 14 te Duzcede Revir Âmirliğimizde ihale edilecektir. Tomrukların beher metre mikâbınm muhammen nakil ücreti (380) kuruştur. Talib olanların mezkur gun ve saatte evrakı lâzıme ve % 7,5 tan (879) lira (84) kuruş muvakkat teminatlarile birlikte mezkur Komisyona müracaatleri, şartname Ankarada Orman Umum Müdürlügü, İstanbulda Orman Çevirge Müdurlüğü, Boluda Orman Çevirge Müdurlüğü ile Düzcede Revir Amirliğimizde görülebilir. (3427) Çatal arkası kariyesi 568,59 .sı Kara İlyası adası 568.59 adası 568.59 kariyesi 2814 sayılı kanunla % 3 faizle taksite bağlanmış olan borçlarını vadesinin geçmesine ve yapıla.n tebligata rağmen ödemeyen eşhasjn mevki ve evsafc yukarıda yazılı ve 2814 sayılı kanunun 8 inci maddesi hükmüne göre B.ankamız lehine merhun hükmüne giren gayrimenkulleri tahsili emval kanununun hükmüne uygun olarak 21 gün muddetîe açık arttırmaya çıkarılmış ve şartnamesi 25/4'940 tarihinde Bankamız kapısına asılmıştır. Birinci ihaleleri 16/5/940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 13 te Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin % 7,5 dur. Arttırma bedeli alacagımıçı karşılamadığı veya haddi lâyık görülmedigi takdirde en son arttıranın taahhudü baki kalmak şartile arttırma on gün uzatılarak 27/5/940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ayni saatte ihale olunacaktır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlular borçlarını tamamen öderlerse muamele fesih ve iptal olunacak, mügteri ise pey akçesini geri^almaktan başka hiç bir surette hak iddlasmda bulunmayacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarlarin bu gayrimenkuller üzerindeki haklarmı, hususüe faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı musbitelerile birlikte 20 gün içinde Bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelLıin paylaşmasmdan haric kalacaklan ve daha fazla malumat almak isteyenlerin Bankamıza müracaatleri ilân olunur. (3465) Istanbal Beleiiyed ilânlan Erenköy istasyon arkası yolu esaslı tamiratı temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 594 lira 89 kuruş ve ilk teminatı 44 lira 62 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelât Müdurlüğü kaleminde gorülecektir. İhale 14/5/940 salı günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin İLk teminat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 gün evvel Nafıa Mudurluğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (3624) . YENİ ADAM Sahibi İNGILİZCE BİLEN MEMUR ALINACAK Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden: Müessesemizde lstlhdam edilmek üzere 3659 numaralı barem kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece sınaî işletme zammı verilmek suretile müsabaka ile ingilizce bilen memur alınacaktır. Imtihan, Ankarada Sümer Bank umumî müdürlügünde, Sümer Bank Istanbul şubesinde, İzmir Yerli Mallar Pazarında ve Karabükte müessese müdürlügünde 7/5/ 940 tarihinde yapılacaktır. İsteklilerin Ankarada Sümer Bank umumî müdurlüğü personel servislnden, Sümer Bank İstanbul şubesinden ve Karabük müessese müdürlüğünden tedarik edebilecekleri iş talebnamelerine aşağıda yazılı vesaikin asıl veya suretlerini ekleyerek en geç 6/5/940 tarihine kadar müracaat etmiş olmalari lâzımdır. (3329) 1 Tahsil veslkası (asgarî orta), 2 Hizmet vesikası, 3 Nüfus kâğıdı ve askerlik terhis vesikası, 4 Polis hüsntihal şehadetnamesi, 5 Sıhhat raporu, 6 Altı vesika ve üç boy fotografı. Türk Maarif Cemiyeti Umumî Merkezinden: Türk Maarif Cemiyeti umuml heyeti aşağslakl ruznameyi müzakere etmek üzere 10 mayıs 1940 cuma günü saat onda Ankarada Yenlşehir Kâzım Ozalp caddesinde Cemiyet Kolleji binasında toplanacaktır. Cemiyetin müessislerile taşra subelerinden gonderilen delegelerin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. R UZNA ME : 1 Umumî heyetin açılması, 2 Umumi heyet müzakerelerinin îdaresi için bir başkan, bir asbaşkan ve iki kâtibin seçilmesi, 3 İdare ve hesab raporlarinın tetkik ve bir karara bağlanması, 4 Nizamnamenin 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesl, Madde: 23 Cemiyetin umumi heyeti her iki yılda bir, merkez idare heyetince tayin edilecek günde toplanır. 5 Cemiyetin bütçesini onaylamak, 6 Cemiyetin dalml memur ve öğretmenlerine aid tasarruf sandığı nizamnamesi hakkında görüsme, 7 Yeni merkez idare* heyeti azalarile yedeklerini ve hesab murakıblerile yedeklerini seçmek. i. H. Baltacıoğlu No. 279 Içindekiler: Köy Enstitüleri (İ. H. Baltacıoğlu), Türkün dehası ve Karagöz (Haşim Nihad), Tiyatro anketi (Abidin Dinonun cevabı), Devirler Açan Zola (Rüştü Şardağ), Köy Enstitüleri hakkında Türk gazeteleri ne diyorlar, Amerika yolculugu (Saim Sağlık), Sosyoloji metodu nun kaideleri (Durkheim), Hürriyete daîr (Julien Benda), Hayatım (1. H. Baltacıoğlu). • a *«•» AÇIK RENK ELBISELERIN YENl'GIBÎ OURMASINIISTERSENIZ YALNIZ Kömürleri Satış Birliğinden: 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre tesekkül eden EREĞLİ HAVZASI KHAPP LETMENIZI TAVSIYE EOERl'z BOYAHANESI'NDE TEMI'Z rYapma çiçekler ve Biçkî dersleri Sükrü Canalm eserleridir. Hocasız olarak yapma çiçek ve kadın terailiğini öğretir. Yapma çiçekler kltabı 150, 3 cildden mürekkeb Biçki dersleri kitabları 500 kuruştur. Paraları Besiktaş Akaretlerde Dlbek sokak No. 1/2 Şükrü Canal namına gönderildiğinde posta ücreti almmaksızın Istenilen kltab taahhüdlü olarak gönderilir. Ayrıca İstanbulda İnkılâb, Ankarada Akba Kitabhanelerinde de bulunur. «Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» Merkezi ZONGULDAKTADIR. Birlikten kömür almak isteyen müstehliklerin 15 mayıs 1940 tarihine kadar îstanbulda Tophanede Iskele caddesinde 28 numarada ve 15 mavıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruva Zonguldakta SATIŞ BÎRLÎGÎ MERKEZİNE müracaat eylemeleri lâzımdır. KÖMÜB SATIŞ ŞERAİTİ: 1 Kömür alıcılarınm kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 2 Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. Telgraf adresi: ZONGULDAK SATIKÖMÜR Telefon: 145 Zonguldak. Hâlen sahibleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mahsulü Zayi 1931 senesi haziranında Gaafyonların Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşln latasaray lisesinden 1 32 Veysi Hüsamedpara ile mubayaasına karar verilmiştir. a Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul deposuna teslim din namına almış olduğum mezuniyet dipedilmiş bulunacaktır. lomasını zayi ettim. Yenisini alacağım b Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş sırasile muayeneye tâbl dan aslının hükmü olmadığı ilân olunur. tutuiacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü dairesinde ntimunesi almarak Galatasaray lisesi matematik öğretmeni tahliü ve bunu müteakib tartısı ve kat'î tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. Veysi Midil c Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar mubayaa edilmiyececektir. d Bu afyonlar için takdir edilen kıymet İnce toplanmış olanlann beher morfin derecesl (40) kırk kuruş ve kaba toplanmi} olanların beher morfin derecesi 30 otuz kuruştur. e İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde afyonlarının iptidai ve kat'i teslim Pangaltı Tan sinemâsı üzerindeki ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden musaddak bir Vekâletname İle İstanbulda münaslb görecekleri bir mutemedl vekll tayin edebilirler. (3620) Toprak Mahsulleri Ofisinden: İstanbul, Ankara caddesi. Zayi D. Denizyollan idaresinden almış olduğum 5 2 1 sicil numaralı hüviyet varakamı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Cumhuriyet vapuru süvarisi Nuri Demiral Nafıa Vekâletinden: Yapı İşleri İlânı KÛNZUK MEYVO TUZU 'HEOYEMEKTENSONRP; KULLONINIZ SİHHOTINIZI KPZRNIPSINIZ. Sayın MttşterJerimize 1 Su aboneleri için 100 aded su saati alınacaktır. 2 15/5/940 tarihine tesaduf eden çarşamba günü saat 16 da açık eksiltme ile ihalesi Bornova Belediyesinde yapılacaktır. 3 Muhammen bedel (2000) iki bin liradır. 4 Muvakkat teminat 150 liradır. ' «1513> (3589) Borttova Belediyesinden: Pınarbaşı Belediyesinden: Vekâletçe tasdik edilen plân ve projelerine göre 18758 lira keşif bedeli olan kasabamız Hidro elektrik tesisatı yaptırılacagından taliblerin ve daha fazla izahat almak isteyenlerin şifahî ve tahrirî surette Belediyemize müracaatleri ilân olunur. (3590) Yeni bir idare altında yeniden açılmıştır. Yazın sıcak günlerinde serin ve lâtif salonlarımızda hoş vakit geçirmek ve ayni zamanda mükemmel bir CAZ TAKIM1NI dinlemek ve ailelerin danslarmı seyretmek istiyenlere kazinomuza teşriflerini tavsiyeyi kendimize vazife addederiz. Gazinomuzda nefis ve soğuk her nevi meşrubat vardır. Fiatlar mutedildir. LALE GAZıNOSU 1 Eksiltmeye konulan iş: Ankara Genclik parkı ikinci kısım lnşaatıdır. Keşif bedeli: 113472 liradır. 2 Eksiltme 17/5/1940 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İsleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 5 lira 67 kuruş bedel mukabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6923 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu işe girebileceklerine dair alınmış vesika ibraz etmeleri lâzımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az seklz gün evvel isteklilerin bir istida ile Nafja Vekâletine müracaatleri ve dilekçelerine en az bir kalemde (40,000) liralık bu ise benzer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran dairelerden alınmış vesika raptetmeleri muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 5 İstekliler teklif mektublarmı İhale günü olan 17/5/1940 cuma günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu ReisliSine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «1937> (3440) İ5T0NBUL BEYOĞLU. MUdUrlyet Mükemmel bir halde Alman marka PİYANO SATILIKTIR Cumartesi ve pazartesi Firuzağada Kantar odalan çıkmazında 162 No. k Reha apartımanının birinci katma mü racaat. Z İ R A A T ZÜraat Bankasında kumbaralı ve ih mK* barsız tasarruf hesablarmda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek \ kur'a ile aşağıdaki plâna göre ikramiye ' dağıtılacaktır: Türkiye Camhiıriyeti Kurulu? tarihi: 1888 B A N K A S I İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 928 modeli Fort kamyonetine aid olup ihale günü 2/5 '940 olarak ilân edilen 1152 llra 90 kuruş muhammen bedelli 69 aded yçdek parçanın münakasası 10 gun temdid ve ihale günü 13/5/940 olarak tespit edilmlştir. Isteklilerin mezkur tarihte Vilâyet binasında müteşekkil Ziraat Mubayaa Komisyonuna müracaatleri. (3630) Sermayesi : 100,000,000 Türk lirası Şube ve ajans adedi : 265 Ziraî ve ticarî her nevi banka muamele leri Majik Saç Eksiri Para biriktirenlere 28*800 lira ikramiye veriyor 1 Sabit bir etüv makinesi aünacaktır. Muhammen bedeli 1750 liradır. 2 İhale tarihi 20 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 te Gazianteb Belediye Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır 3 Muvakkat teminat 132 liradır. Şartnameler Gazianteb Belediyesinden parasız olarak alınacaktır. (3426) Gazianteb Belediyesinden: Bir j»**ed e t ü v alınaeak G. Anteb C MüddeiuaiMiUiğinden: 1 G. Anteb Ceza evinin 1/6/940 dan 31/5/941 tarihine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile ihaleye konuimuştur. 2 Tahmin edilen ihtiyaç miktan iki yüz bin kilo ve bedeli on altı bin liradır. 3 Muvakkat teminat bin iki yüz liradır. 4 İhale 13 mayıs 940 pazartesi günü saat 15 te G. Anteb Adliye binası içinde C. Müddeiumumilik dairesinde yapılacaktır. 5 Teklıf mektubları 13 mayıs 940 pazartesi günü saat 14 e kadar G. Anteb C. Müddeiumumiliğine verilecektir Postadaki gecikmeler muteber değildir 6 Eksiltmeye talib olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesikaları ibraz edeceklerdir. 7 Şartname G. Anteb C. Müddeiumumillği Cezaevi Müdürlügünde hergün çalışma saatlerinde görülebilir. . (3220) Saçlannızı dökülmekten, kepeklenmekten korumak için muhakkak Majik »aç eksirini kullanınız. Derhal tesirini görürsünüz. Saçlan büyütür, köklere yeni kayat verir. Bir tecriibeden sonıa neticeye hayret edeceksiniz. Sahib ve Bafmuharrıri: Yunug Nadİ 4 aded 1,000 liralık > 4 » 500 4 » 250 > 40 » 100 > 100 » 50 > 120 » 40 » 160 » 20 > 4,000 lira 2,000 » 1,000 » 4,000 » 5,000 » 4,800 » 3,200 » DIKKAT: Hesablanndaki paralar biı sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyen lere ikramiye çıktığı takdirde % 2 0 faz. lasile verilecektir. Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikânun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. Umuml neşriyatı idare eden Yazı işlen müdürü: Hikmet Miinif üigen Cumhuriyet Matbaaa I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog