Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6 CUMHURfYET 4 Mayu 1940 Lise, orta mekteble 60N0N BÜLMACASI 1 1 1 4 11 \ 1 ı te n rin imtihan şekilleri 1 • 2 Muhtelit takım gitti m S Dünkü toplantıda • Galatasaray • Fenerbahçe muhteliti, bazı oyunu bütün esas noktalar f>O R 4 RADYOLİN ile Sabah, öğle ve Akşam Her yemekten sonra günde üç defa muntazaman dislerinizi fırçalayınız. Bulana mükâfat Mektebliler maçı lenen müsaade verilmediği için gidemeSozlü imtihanlar haziranın 5 inde başlayarak mişlerdir. Galatasaray namına idareci oMektebler arası lik maçlarının finalı 15 ine kadar devam edecektir. Sözlü imtihanlar, larak bu seyahate iştirak edeceğini ha bu gün Şeref stadında yapılacaktır. Dört elemeleri teşkil eden üçten gayri, bütün son sıber verdiğimiz Muslihiddin de müsaade takım arasında yapılacak maçların birin nıf derslerinden yapılacaktır. Devlet ortamekalamadığından gidememiştir. Muhtelit ta cisi üçüncüyü tayin edecek olan Haydar teb imt^hanına girme hakkını kazanan talebe, kımın iki oyuncusu bu suretle tam hnre paşa • Hayriya liseleri takımları arasında bu hakkını lstediği takdirde, üç devrede kuîket zamanında böyle ortada kalınca, on ki maçtır. Son karşılaşmada Istanbul lanabllecektlr. Lise bitirme imtihanları ise liselerin üçüncü bes oyuncu olarak teapit edilen takım da mektebleri futbol birincisini belli ederek sınıf derslerinden sözlü olarak yapılacaktır. on üç kişi ile seyahate çıkmağa mecbur maçtır ki Galatasarayla Boğaziçi liseleri Dışarıdan girenler, bu sınıflann derslerinden kalmi|tır. Salimle Enverin Toros tarikile takımları arasında olacaktır. Her iki taimuhan olacaklardır. Lise devlet imtihanları takıma iltihaklan mevzuu bahsDİmuşsa kımın kendi kümelerinde çok muvaffa yalnız yazıh olarak yapılacak ve bu imtihanlnrı da buna da imkân bulunamamıştır. kiyetli maçlar yapmış olmaları bu günkü dare edecek mümeyyiılerle aynca imtihin Galatasaray Fenerbahçe muhteliti karşılaşmanın zevkli ve ayni zamanda he günleri Vekâlet tarafmdan tespit edilerek alâ1925 te Mısıra yaptığı bir seyahatte çok yecanlı olacağım iepata kâfidir. Bu maç kadarlara bildlrilecektir. güzel maçlar yapmış, iskenderiye ve Ka berabere kaldığı takdirde yarım saat uhirede yapılan dört maçın ikisini kaybet zatılacaktır. Her iki takımın galebeyi kenADLÎYEDE miş, ikisini kazanmıştı. Son maçı Port di lehlerine çevirmesi için büyük bir gaysaid'de yapan muhtelit takım o maçı da ret sarfedeceği haftalardanberi yapılan Kiraları artırmak istiyen iki kazanmak suretile parlak bir muvaffaki hazırlıklardan kolaylıkla anlaşılmaktadır. kişi daha Adliyeye verildi yet göstermişti. Tâm on beş sene sonra Galatasaraym kongresi Dün, Emniyet müdürlüğüne, milli koikinci defa Mısıra gitmiş olan GalatasaDiln Galatasaray kulübünun fevkalâde kon runma kanunu hilâfına kiralarını artırmak ray Fenerbahçe muhtelitinin bu defa ya gresi yapılacaktı. Muayyen saatte ekseriyet pacağı maçlar da bu bakımdan hususî bir toplanamadığından bir aabıt tutulmus ve kon istiyen iki mal sahibi hakkında daha ihbar vaki olmuştur. ehemmiyeti haizdir. grenin 10 mayıs Cuma gününe bırakümasın? Bunlardan birincisi Feriköyünde CiveMuhtelit takım şu şekilde seyahate çık karar verilmjştir. Gclecek hafta yapılacak topek sokağında 8 numaralı dükk&nın salantıda ekseriyet aranmıyacağı için yeni idare mıştır: hibleri Hacı Ali ile Aşarzade Hakkıdır. Galatasaraydan: Osman Faruk, Ad heyeti seçilecektir. Dükkân, kömürcülük yapan Halim adınnan, Musa Gündiiz, Boduri... Fenerda birinin icarı altında bulunmaktadır. bahçeden: Cihad Esad, Ömer K. FikMemnu mmtakada dolaşan Mal sahibleri, iki gün kadar evvel kirS* reU Naci, Melih, Basri... Kafileye Hasan yı artırmak teşebbüsünde bulunmuşlardır. Kâmil riyaset etmektedir. Niyazi yardım4 kişi poliste Ikincisi de Beyazıdda Mithatpaşa cadcı olarak takımla beraber gitmiştir. FeDün, Hadımköy civarında memnu desinde Büyük Hcydarefendi sokağında derasyon ikinci reisi Danyal Akbel de mıntakada dolaşan dört kişi yakalanmif 21/1 numaralı dükkânın sahibi Salih takımla beraber gitmiştir. tır. Türk tabüyetinde olan bu dört kişi Nuhtur. Dükkânda kira ile oturan Nişan, Muhtelit takıma iyi oyun ve muvafnin ikisi Türk, ikisi Musevidir. Emniyet müdürlüğüne müracaat ederek fakiyetler dileriz. Dün, Emniyet müdürlüğüne getirilen mal sahibinin kirayı artırmak istediği idDemirspor bu gfün ilk maçını bu dört kişinin memnu mıntakada ne se diasında bulunmuştur. beble dolaştıkları hakkında tahkikata Emniyet müdürlüğü, millî korunma kayapıyor baslanmıştır. nununa bu suretle aykırı hareket ettiğî Ankaranın Demirspor takımı bu giin Bunlardan bir tanesi Çatalcaya tâbi ddia edilen mal sahibleri hakkında icab ilk maçını Taksim aahasında Beyoğluspor Boyah köyü nahiyesi sakinlerinden Ali eden tahkikatı süratle ikmal ederek bunile yapacaktır. Ankaranın en kuvvetli takımlarından biri olan Demirsporun bu dir. Diger üçü Istanbullu olup bir kontr arı tanzim edilen evrakla birlikte Adligün yapacağı maç, karşı tarafın da kuv plâk fabrikasının sahiblerinden Avram yeye vermiştir. Malum olduğu üzere, bu hareketin ilk vetli olduğuna göre iyi bir alâka uyandı ve Nesimle ustabaşı Seyfidir. Yapılan tahkikat esnasında Avram, suçlusu olan Bulgar tebaasindan Komanran oyun olacaktır. Maça eaat dörtte bajNesim ve Seyfi, Alinin kövünde sahibi bu daref evvelki gün 240 lira para cezasına lanacaktır. lunduğu ağacların kontrplâğa yaravıp ya mahkum edilmişti. Millî korunma kanunu Galatasaray Vefa maçı ramıyacağinı anismak irin gittiklerinî. hilâfına kira artırmak tesebbüsünün ikinci Millî kume maçlarının tehlri dolayısıle Ga yolun acemi*i olduklarından bilmiyerek ve üçüncü suçluları da bu gün Adliyeye latasarayla, Vefa takımları pa2ar günü öğleden memnu mıntakava girdiklerini söylemiş teslim edileceklerdir. sonra Taksim sahasında hususi bir maç yapalerdir. Polis, bu hususta tahkikata devam caklardır. etmektedir. Üniversite profesörleri Yağlı güreş müsabakaları Pazar günü Tah'akalede Uzunçarşı Yeni Hâl bahçesinde yağh güreş müsabakaları yaplla caktır. İstanbuld&ki lise ve ortamekteb müdüıieri 8 dün saat 14 te Maarü müduru Tevnk Kutun riyaseti altında aylık toplantılarını yapnuşlardır. 8 Yeni imtihan talimatnamesine göre imtihan 10 ların şekli goruşülmuş ve bu hususıa bazı 11 kararlar verilmiştir. Imtihanlar üçer kişilik heyetler tarafından idare edllecektir. Talebelerın kendi muallimleri ancak mumeyyu! sıfatile im Soldan sağa: tıhanlarda bulunabilecek, lâkin dersin munlliÇorlu yolunda İstanbul Belediyesine 1 Hiç bir tarafa tâbi olmamakhk, bir edat. mi olarak bir müdahale yapamıyacaktır. İmtihan mumeyvizlerine aıd cetveUeri hazırlamak 2 Cebren, azıcık. 3 Gaye, madde, 4 Bir aid 1944 numaralı otomobil plâkam kayuzere bir komisyon seçilmiştir. işte reyine müracaat edilen, kötek. 5 Bir boldu. Bulup, Galatada, Perşembepazarı Ortamekteb devlet imtihanları yalnız rejnıi rcnk, alenen söylenen sözler (cemi). 6 Kirl: Roman Hanında kâğıdcı Roman mağazamekteblerde yapılacak, hususî mekteb talebeiina getirene 1 0 lira mükâfat verilecektir. leri Galatasarayda, Pertevnıyal ve İstanbul er alışveris. 7 Dinf merasim, yanlıslık. 8 Eeki kek liselerlle, Beşiktaş ikinci kız ortamekte bir Türk devleti, dost bir dcvleün hükumdarı blnde imtihana gireceklerdir. 9 < Mııvafakat eden, suyun geçtiği yerl«rden, Mekteblerde dersler mayisın 23 ünde keslle nota. 10 Uzuvlarımızdan, ağzı ağzına dolu cek, 24 ünde muallimler mudürlerin rıyasetı al 11 Katıd, tcrs çevirir ve tekrar edsrseniz büSAÇ SABUNU tmda toplanarak, devlet ortamekteb imtıharuna hak kszanaCdkları tespit edeceklerdir. Bu inıti yük bir ıaâüyeti taavir ed«r. Saçları ve Baş cildini hanlara, bütün derslerden üç devrede aldıkları Yukarıdan asafıya: kanaat notlarınm vasatıleri beşten aşağı olmımuhafaza eden yeni 1 Tafsllât 1ta eden (iki kelime). 2 Bir yan girebilecektir. tıbbi sabundur. Ortarrekteb imtihanları eleme ve soziü ol cins feıg, ikinci dereeede. 3 Bir vapurumurun Dün Mısıra hareket eden futbolculanmız mak uzere iki devrede yapılacaktır. tsmi, yarılabilir. 4 Kaymakam, bir edat. 5 EOZANELERDEN fSTEYÎNİZ Eleme imtihanları, türkçe, riyaziye ve tabii Bir harfin okunuçu, Trakyada bir nehlr, yedikMısırlılar tarafından davet edilen futye derslerinden olup bu jmtıhanların suailerı lerimizden. 6 Elbisenin kolunun ucu, ters çeFiîitı 'Ah kıırustnr bolculanmız Galatasaray • Fenerbahçe Maarif Vekâleünden gelecektir. Eleme imtihanmuhteliti şeklinde dün Mıtıra hareket etvirirseniz pederin yarısı olur. 7 Anıtlar (ceları aym 28, 29 ve 30 uncu gtinlerl yapılacakmişlerdir. Futbolcular bir kısmının izin Taksim stadı pazar günü için Galata tır. Eleme imtihanında talebenin ayni devrede mi), bir cins hükümdar. 8 Dil, davayı kazameseleleri son dakikaya kadar halledile saray, Vefa, Beyoğluspor ve Şiçli takim gırip, her üç derrten beşten aşağı not almamagı nacak vaziyette olan. 0 Yüze gülücü, dişi demediğinden bir müddet evvel takım» se ları arasında hususî bir turnuva tertib et şarttır. Bir dersten muvsifak olamıyan talebe ;il. 10 Akrabadan, bez kablardan. 11 Bir çilmiş olan Galatasaraydan Salim ile En miftir. müteakıb üç dersten birden elemeye girmeğe mir, bazan ayın etrafmda hasıl olur, ver rıhtıma kadar geldikleri haldo bekmecburdur. culara izin alınamadığı için zayıf bir kadro ile Mısır seyahatine çıktı tespit edildi 6 6 1 • • • • • • m • m m • KİRAUK KÖŞK Klzıltoprakla Kalamış arasında önii tramvay caddesine ve arkası Kalaınış koyuna bakan, büyük bahçe içinde, bütün konforu haiz biri beş ve diğeri yedi odalı iki köşk mobilyalı veya mobilyasız olarak kiralıktır. Arzu edenlerin Kızıltoprak Bağdad caddesinde 128 numa raya müracaatleri. 0 KT A ESKIŞEHIR Ses Isık Kitabevi Cumhuriyet va bütün gazete Ve mecmualârın satıj yeri Ve "flips radyolan resmî acanUsıdır Dört kulüb arasında bir turnuva Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Evvelki bulmacanın halledümif I 4 fckli t> 1 1 * K SİT EİN CİG L İ •i A z AİR • lu S TİU RİA1 t S EİFİA 1 N • S P QİR 4 A N A K A L B 1• M I b S • • I D A • z • K 6 2 A S 0N • T E R T Y A • • D Q u 8 A S İ|D £ KİU P A • ı 9 NİA ZİAİR L İİK • M Ei 10 a R A FİB A SİA L E Tı 1 H A M 1 • FİAİB A T 1 1 • 1 ı! Ankara Borsası 3/5/940 Londra NewYork Pari» Mllano Cencvre Amsterdam Berlin Brüksel Atina Sofya Prag Madrid Varşova Budapeşte Bükre« Belgrad Yokohanu Stokholm Moskova Açıh» Kapaoıt 1 Sterlia 5,24 100 Dolar 150,55 100 Frank 2,9647 100 Lirtt 7,M 100 I»». f>. 33,6440 100 Florin 79 8077 100 Rayi^m. 100 Belga 21,99375 100 Drmhtnl 0,97 100 L«vi 1,8125 100 Çrt Kr. ^ 100 P«ç«ta 13,4350 100 Zloti 100 Pengö 27,22 100 Ley 0,625 100 Dinar 3.54 100 Ycn 35,18 100 tsveç Kr. 31,005 100 feuble 19,64 19,64 19,64 89,50 1 Eksiltmeye konulan 1$: aümüşhane Vilâyett Bayburt kazası merkezinde yapılacak hükumet konağı inşaatı. Binanın keşlf bedeli: 42829 lira 9 kuruştur. 2 Bu lşe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesl C Nafıa i«leri genel şartnamesi D Yapı lşleri fenni şartnamesi F Keşif cetveli ve metraj cetvell O Proje îsteyenler buniarı 225 kuros bedel mukabillnde Oürnüshane Nafıa Müdürlügünden alabilirler. 3 Eksiltme günü 10 mayu 1940 cuma günü saat 16 te Gümüshane Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek İçin lsteklinin 3213 lira muvakkat terninat vermeal bundan baçka Ticaret Odasına kayıdlı olduğuna dalr vesilcayı haiz olup göstermesi l&zımdır. 8 Teklif mektublan yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ew«llne kadar Oümüîhane Nafıa Dairesinde hazır bulunan Eksiltme Komisyonu Rel«llğine makbuz mukablllnde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nlhayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmlş olması ve dış zarfm mühür mumile lyîce kapatılmıs olması lâzımdır. Postada olacak geclkmeler kabul edilmea. (3172) DEĞtRMEN'LERE ve FABRİKALABA Nafıa Mahsus yatık sistem ağır devirli ğ T&RL E R1 ESHAM ve TAHV'n Sıvas Erzurum 2 > > 3 > > 5 A. D Mü. peçln Sür'atle teslim edilir. Fiatlar mutedildir. Galata Agobyan hanında J HANS FRANK ve Ş E R İ K İ Takas primleri Takattn nev'i Entenanjabl tngflt^:er« Belçika Holanda tsveç lYansa Müessesesinden katalok ve fiat isteyiniz. tthalât 56 İhracat Eaur Allvre 45 44 40 47 41 Açık Eksiltme İlânı YeşilkÖy Tohum Islah İstasyonu Satma ve Satınalma Komisyonundan: Yesilköy Tohum Islah istasyonu İçin yaptırılacak 1998 lira keşif bedelli elektriJc tesisatı 4 mayıs 1940 cumartesi günü saat 10 da Beyoğlu İstiklâl caddesi 349 No.lı binada Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak Komisyon tarafmdan ihale edilmek üzere ekslltemeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, umuml, fennl şartnameleri, proje, keşif hülâsası, Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden Yeşilkoyde parasız olarak Verilecektir. Muvakkat teminat 160 liradır. İsteklilerin en az bir taahhüdde 1000 lirallk bu lşe benzer Iş yaptığma dair idarelerinden almış oldugu vesikalara ifitinaden İstanbul Vilâyetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile muayyen gün ve saatte Komlsyona müracaatleri. (3181) Italya ile ticaretimiz konferanslar verecek ikinci küme maçlarının iki grup birincileri olan Beylerbeyi ile Beyoğluspor arasındaki terfi maçı pazar günü Şeref stadında yapılacaktır. Her iki kulüb ıçin hayatî bir mesele olan bu maçta kazanan takım, birinci likte »ona kalmış olan Hilâl takımının yerini alacaktır. Maça saat 1 6 da başlanacaktır. Birinci like terfi maçı Italya ile ticaretimizde görülen bazı akBaklıkların izalesi için Romada temaslarda bulunan Ticaret Vekâleti Standardi zasyon müdürü Faruk Sünter dönmekte dif. öğrendiğimize göre, ttalyada yapılan bu temaslar neticesinde iki memleket ticaretinin inkişafı yolunda mühim esaslar üzerinde anlaşılmıştır. Dün piyasaya İtalyanın memleketimizden dolar ödeyerek pamuk alacağı haberi relmiştir. Üniversite profesör ve doçentleri muhtelif vilâyetlerimizin Halkevlerinde konferans vermek için Partice davet edilmişerdir. Mayıs ayı içinde de bu vilâyetlere gideceklerdir. Bunlardan profesör Sadi Irmak Konyada, doçent Mümin Ahmed Bursada, Halil Ziva Diyarbakırda, Hukuktan Recai Galib Bursada, lktısaddan Ziyaeddin Fahri İzmirde, ömer Lutfi Afyonda, Refi Şükrü Eskişehirde konferans vereceklerdir. 56 39 46 40 70 66 53 50 40 48 38 Isvıçre 70 40 39 İhracat primleri % 100 kıymet üzerinden hesab edilmiştir. AŞK VE MACERA ROMANl İLK ve SON YAZAN: ESAD MAHMUD KARAKURD Doğrusunu isterseniz Mecdi Bey, dayan yıldızlan seyrediyor... bu tavır ve hareketinizin manasını bir Bakın sözlerime cevab bile vermi» türlü kavrayamıyorum. Her nedense beni yorsunuz; aldırış etmiyorsunuz!.. görmek istemiyorsunuz. Benden kaçıyorNeclâ ellerini koltuğun kenarlarına kosunuz hep!.. Bazan bu garib hareketleri yarak, hiddetle doğruluyor. niz, büsbütün nezaket hududlarını aşa Oh Mecdi Bey, bazan Öyle tahamrak, bu gün öğle üzeri odanm beğen mül edilmez oluyorsunuz ki, insan gayrimemeniz gibi, insanı yabancıların yanın ihtiyarî bu garib lâkaydinizin karşısında, da müşkül vaziyete sokacak kadar utan isyan etmemek için dudaklannı ısırıyor. dırıcı neticeler veriyor... Bari avdet edeMecdi gene ayni soğukkanlılıkla, hırne kadar olsun tahammül edip, beni gü sından ne yapacağını bilmiyen bu genc lünc vaziyetlere düşürmemenizi rica ede güzel kadının'yüzüne bakıyor. ceğim sizden Mecdi Beyl.. Sizi her an rahatsız etmekten dehMecdi hiç ses çıkarmıyor. Sağ tarafa şetle korktuğumu bir dakika evvel arzetdoğru giderek bir sandalye alıp geliyor. miştim. Görüyorsunuz ya, ne kadar hak Hanımefendi, yanlarında oturma lıymışım iddiamdal.. İsyan etmemeniz için, du^aklarınızı ısırtacak kadar sinirîema müsaade ederler mi diyor? rinizi bozduğumu işte bizzat siz söylüyor Rica ederim efendim. Oturuyor. Cebinden paketini çıknra sunuz!.. ltiraf ederim ki hanımefendi, payrak, bir sigara alıp yakıyor ve dumanla lamanız bile doğrusu çok nazikl.. Bazan rını derin derin içine çekiyor. Sonra ba mı yalnız?.. Bazan mı tahammül edilmez şını kaldırarak, sanki kendisine hiç bir bir adam halini alıyorum?.. Hayır hayır şey söylenmemiş. gibi, gök yüzünde pırıl hanımefendi I Her zaman için tahammül edilmez bir adam olduğumu ben, herkes buluyorum. Kulaklanma inanamıyacağım açmıyacaksımz diye Mecdi Beyl.. Ûönü ettiğim gece, kollarım çaprasvari gögten daha iyi bilirim!.. Hakkınız var ne geiyor! Neler söylüyorsunuz!.. yor dolaşıyor, gene hep ayni yere geli sümde gidiyorum diye, beni Meryem söylesenizl.. Maamafih işte onun için ka Hiç, sadece bir hakikati ifade edi yorsunuzl.. ana tablosuna benzeterek, bir paket gibi çıyor, ve işte onun için, mümkün merte yorum. Neclâ koltuktan kalkıyor. tleri doğru ceketirrfzin içine sarmış, ve «düs önüme be huzurunuza az gelmeyi daha muvafık Neclâ, nereden geldiğini, nasıl geldiği yürüyor. Balkonun beton parmaklıkları yürü> diye bağırmıştmız!.. «Beni nereye buluyorum yal.. ni kendi de bilmediği, fakat birdenbire na dayanarak, denizin üzerinde pırılda götürüyorsunuz>..> diye sormak istedı Onun için mi, yoksa dedikodudan bütün vücudünü sardığml hissettiği, ma şan ışıklara bakıyor. Sonra birden başı ğim zaman, yüzüme bakarak: «Haydi korktuğunuz için mi Mecdi Bey> çenesi düşük bir dağ keçisi gibi, dır dır hiyeti meçhul bir sevinc raşesi içinde, ba nı çeviriyor. Mecdi bir an susuyor ve sonra siyah jını Mecdiye çeviriyor. söylenip durma kulağımın dibinda!.. Cok Durun öyleyse!.. Size bu gece, beni gözlerini birdenbire açarak, kadının göz Şimdi söyleyin bana siz diyor; ni bütün gün yalnız bıraktığımz için, müt naz dinlemeğe alışık değilim ben. TaIerinin içine bakıyor. hammülün de bir derecesi vardır. Nereçin bütün bir gün beni yalnız bıraktıniz hiş bir ceza vereceğim diyorI.. ye gittiğini anlarsın şimdi!.. Doğru şu Dedikodudan daha ziyade sizden gene ha?.. Dik adımlarla Mecdiye doğru yürüyor. gördüğün duvan takib et sen yalnız!..» korktuğum için Neclâ Hanım!.. Çağırmadını* ki hanımefendi gele Bakışlarında dehşetli bir ciddiyet var. diye bağırmış, suallerime cevab bile ver Ben «ize korkacak ne yapıyorum yim, kabahat benim mi> Gelip tam Mecdinin karşısında duruyor. mek istememiştiniz!.. İşte şimdi ben de Mecdi Bey?.. Bakın bakayım saatinize, kaç oldu aynını yapıyor ve emrediyorum size: Dü Sizi görmem için, her zaman benim • Maatteessüf hiç bir çey yapmıyor mi çağırmam lâzım).. Ne olur, bir defa diyor? ^ şün önüme, doğru şu kapıyı takib ederpk sunuz. Hiç bir nezaket aşırı hareketini* da siz arayın beni!.. Tam dokuz hanımefendi. yürüyün!.. Sizi nereye götüreceğimi, ne olmuyor. Ve işte asıl insanı da bu kor Güzel!.. Haydi şimdi öyleyse, dü yapacağımı, başımza neler geleceğini o Gene lutufkâr konusmağa başladıkutuyor ya!.. nız benimle Neclâ Hanım 1 Maiyetinizde şün önüme, yüzünüzü kapıya dogru çevi rada anlarsınız!.. Sabahtanberi beni tanımadığırn ce bulunan insanların sizi arama hakkına sa rin, ve doğru yürüyün!.. Fakat Neclâ Hanım. hennem gibi yanan bir şehirde yapayaî hib olmadıklarını, ve ancak çağırıldıkları • Nereye gideceğiz Neclâ Hanım? Neclâ hiç ciddiyetini bozmuyor. Ayni nız bıraktıniz da, şimdi gönlümü almak zaman huzurunuza gelebileceklerinî elbet Şehir kazinosuna I hiddetle; için kompliman yapıyorsunuz değil mi? te takdir edersinizl Şehir kazinosu da neredediı? Mecdi; palmiyelerin yapraklanndan Fazla naz dinlemeğe alışık deği Fuann içinde. Bu g*ün öğrendim. Gene başlamayın rica ederim Mecsüzülüp gelen ışıkların esrarlı gölgeleri lim ben diyor; yürüyün rica ederim!.. Bütün lzmirin kibar halkı gece orada topiçinde, kirpikleri uzamış gibi durdn bu di Beyl Bir şey söyleyeceğim. lanıyormuş. Müzik, dans, varyete, numa Hanımefendi, bu çok nazik haregüzel kadının lâciverd gözlerine bakdrak, Ama tahammülün de bir derecesi rfc her şey varmışl.. No iyi kadınsınız siz Neclâ Hanım ketleriniz, bu fevkalâde lutufkâr konusMecdi bir an duraklayor. Neclâ onun vardır! Çenesi düşük bir dağ keçisi gibi diyor; hakikaten çok temiz bir kalbe ma maniz, tekrar ediyorum benl üzüyor. I gitmek istemiyeceğini anlayor ve hemen dır dır söylenip durmayın kulağımın diliksinizl.. insan gün geçtikçe sizi daha iyi nanın »amimiyetime; fevkalâde musta atılıyor. binde!... Yürüyün diyorum size, işte o rib oluyoruml.. Yapmayın Neclâ Hanım; tanıyor, daha iyi anlamağa çalışıyor... Sıra ile bu Mecdi Bey diyor; hük kadar!.. Galiba öğleden sonra biraz uyu mevkiimi, vaziyetimi unutturmaym ba metmek, haşin bulunmak sırası şimdi baSonra bir an duruyor. Gözlerini şöyle muş, sinirlerinizi dinlendirmişsiniz Mecdi na!.. na geçti!.. Hatırhyor musunuz, hani A bir süzerek Mecdinin elbiselerine bakıyor. Bey! Çünkü bu gün sizî adeta değişmij Hani »ize yalvarmıjtım bu Lahsi lemdağı sırtlarında size ilk defa tesadüf İDevam ediyor)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog