Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET Paskalya çöreği Enver Pş.nm yalısmdan alınan heykeller RADVO Ginger Rogers pişman oldu '&*, Necdet koluma girmiş, lstiklâl cadde çenlerde mühendis Tahsin Lem'i Beye sindeki kaldırımlardan biri üzerinde be yaptıklarını unuttun mu? Adamın namına TÜEKtYE RADIODİFÜZTON POSTALAM ni sürükleyip götürüyordu. Pastacı came kart dö vizit bastınp İbcal Hanıma çiçek Dalga nmnlnfu: kânlarından birinin önünde birdenbire gönderdiler... Türklye Badyosn 1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. durdu: Ankara . T. A. P. 31.70 m. 0465 Kc/s. 20 Kw. O, bu neş'eli halime iştirak etmek şöy13,30 Program ve memleket saat ayarı, 13,35 Paskalya, geçti, gitti, hâlâ şu men le dursun, müthiş dargın ve sitemli bir Ajans ve meteoroloji haberleri 13,50 Muzık: hus paskalya çörekleri ortadan kalkama sesle: Muntehab şarkılar. Çalanlar: Kuşen Kam, Vedıî Kabahatini örtmek için bin dereden cihe, Reşad Erer. Okuyan: Nuri Halil Poyraz. Diye ters tei£ aöyiendi. Hayretle sor su getirmeğe kalkma! dedi. 14,20 Muzik: Halk türküleri ve oyun havaları. dum: Aziz Şenses ve Sadi Yaver Ataman. 14,30 Mü Paskalya çöreklerinden sana ne a Anlaşılıyordu. İş ciddî ve ehemmiyetli zik: Riyaseticumhur bandosu (Şef: İhsan Künbir safhaya giriyordu. Fakat bir insanın dostum.. çer) 15,1515.30 Müzik: Cazband (Pl.) bu yapılanın bir şaka olduğunu farketHolivud'dan yazılıyor: Yüzünü buruşturarak: 18,00 Program ve memleket saat ayarı, 18,05 memesi, bana boş ve haksız yere isnad oMüzik: Radyo Caz orkestrası. (Şef: İbrahim «Kukaraça» filminden itibaren muhak Sorma, azizim, sorma, diye devam lunan cürümden daha ziyade gücüme gitÖzgür) 18,40 Konuşma (Yurd bilgisi ve sevgisi) kak ki bütün dünya sinema seyircilerinin etti. Bir paskalya çöreğile altı kırmızı yu mişti. 18,55 Serbest saat 19,10 Memleket saat ayan, murta, iki uydurma kızıl gül az kaldı evien ziyade sevdikleri çiftlerden biri de ajans ve meteoroloji haberleri 19,30 Müzik: Fa Çok rica ederim yavrum, dedim, mi, barkımı yıkıyordu. Ne ise gene ucuz Fred Astaire Ginger Rogers idi. Onlasıl heyeti. 20.10 Konuşma (Giinün meseleleri) boş yere kendini üzmeğe ve beni de sikurtuldum. Kan ile yirmi dört saatlik bir rın yaptıkları danslı filmlerin hepsi ciha20,25 Muzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşad Erer, nirlendirmeğe lüzum yok... Nasıl olsa bir kavga ve dargınlık ile işi geçiştirdik. nın dört köşesinde rağbet kazanıyordu Vecıhe, Şerif İçli. I Okuyan: Muzaffer İlkar kaç gün içinde dostlarımızla görüşeceğiz. Ginger Rogers'in danslı ve musikili film Yahu, muamma söyler gibi lâkırdı Elbette o vakit bunu yapan her kimse ter1 Eviç peşrevi 2 Tanburî Cemil Eviç şarlerden bıkarak facialar ve komediler oyediyorsun, dcdim, bir paskalya çöreğile tib ettiği oyunun üzerimizde ne tesir hâkı: (Bir nigâhm kalbimi etti esir) 3 Eviç şarnayacak şekilde de san'at kudretıne 3akı: (Gözlerim kan ağlayor) 4 Eviç türku: altı kırmızı yumurta iki uydurma kızıl gül sıl ettiğini öğrenmek isteyecek, kenarın(Elveda dost deli gönül) 5 Dede Ferahnak insanın evini nasıl yıkar, buna pek aklım dan ucundan bize çıtlatacakl. ib olduğunu göstermeğe kalkışması onu şarkı: (Beğendim seni geçmem asla ben) 6 ermedi. partönerinden ayırdı. Tabiî Fred de ken Pekâlâ! Şerif İçli Ferahnak şarkı: (Avâra gönül). di istikbalini düşünmek mecburiyetinde Allah böyle bir felâketi başına verII Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 Lemi Diye sükunet bulacağını beklerken duidi. «Broadway Melody 1940» için Eletnesin, hiç temenni etmem. Fakat anla dakları titreyerek ne cevab verse beğeHüseynî şarkı: (O güzel gözlerle bakmasmı bil) onor Powell'i eş olarak intihab etti. şılıyor ki benim macerayı merak ettin, nirsin!. 2 Refık Fersan Hüseynî şarkı: (Lebimde yalnız ayak üstünde bu iş olmaz... Gel şu Ginger Rogers, çarliston, blâkbuton ararken şebnemli bir gül) 3 Lem'i Hüseynî Sabık Almanya tmparatoru Vilhelm'in Evet, daha evvel kendisini görüp şarkı: (Günler geçıyor) 4 Dede Gülizar eski Eftalipos'a çıkalım... Hava olduk «ben yaptım!» ' dedirtmek için kandırır Enver Paşaya hediye ettiği dört bronz dansları çıktığı zaman bir rakıs müsabaşarkı: (Bivefa bir çeşmi bidâd) 5 Dede Güça güzel.. Hem güneşlenir, kahve içeriz, san tabiî sade çıtlatmakla kalmaz, baştan heykelin Belediyece paşanın ailesinden kasında birinci geldiği için nazarı dıklizar koçek: (Nazlı nazlı sekip gider) 21,15 Mühem de hikâyeyi anlatırım. dedi. Merdi aşağı uydurma bir itirafta da bulunabilir. satm alındığını yazmıştık. Bunlardan as : ati celbederek sinemaya intisab etmiş, zik: Siret Tayhır tarafmdan gitar havayen sovenleri hızlı hızlı çıktı. Masalardan birini Artık sabır ve tahammülüm tükenmiş lan heykeli Fenerbahçeye, diğerleri de akat Fred Astaire'e tesadüf etmeden evloları, 2130 Müzik: Küçük Orkestra. (Şef: Nesinirli sinirli çekti: ti. Çünkü bu acayib oyunun bir lâtifeden Taksim bahçesine nakledilmişlerdir. Yu el küçücük bir şöhret bile kazanamacib Aşkın) 22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha Otur! dedi. berleri ziraat esham tahvılât, kambiyo n u ibaret olduğunu ispat etmek için başvu karıdaki resim heykellerden ikisini gös mıştı. Bazı sinema meraklılarının bu gene Ginger Rogers rtistin «42 nci sokak» ta deruhte ettiği kud borsası (fiat). 22,30 Konuşma (Ecnebi dilAcele garsonu çağırıp iki de kahve ıs racağım bütün yollar, beynine yerleşmiş :ermektedir. ıılik rolü pek güzel hatırlayacakları şüp gösterecekler mi ve Eleonor Powell meş lerde Yalnız kısa dalga postasile) 22,30 Muzik: marladı: sabit fikir, ruhuna çullanmış kıskanchkla Cazband (Pl.) (Saat 23,00 e kadar yalnız uzun hur dansörün yakasını bırakacak mı> esizdir. Memlekette çocuk sayımi Şimdi dinle, dedi, cumartesî günü karım tarafından daha evvel kapatılıyordalga postasile) 23,25 23,30 Yarınki program Fred Astaire de hiç şüphesiz tekbaşıdu. akşamı eve biraz geç kaldım. Fakat geSamsun 3 (a.a.) Şehrimizde yapıve kapanış. Bu sefer münakaşa oldukça yüksek an sayımda yeniden on altı yaşına ka na büyük bir muvaffakiyete ermiş değilzip tozduğum, eğlenip bir yerde takılBir Ikl satırla dığım için değil... Biliyorsun ki her gün perdeden devam etmeğe başladı: dar tahsil çağında 3,394 ü erkek ve di. Küçük yaşta, bu gün lngilterenin asil Peki, bana aid bir kadının böyle 3,069 u kız olmak üzere 6,463 çocuk bu ıir gencile evlenmiş olan kız kardeşile MEVLÎD daireden çıktıktan sonra bir müessesenin •jç Ingiltere Krahnın kızı Prenses Elikendini lüzumsuz yere meydana çıkarma lunduğu tespit edilmiştir. abarelerde dans numaraları yaparken zabeth'e doğumunun. 14 üncü yıldönümü defterlerini tanzim ile meşgul oluyorum. Aziz ve sevgili aile reisimiz kazmir Malum ya, şu zamanda bir işte çahşarak sı menfaati icabı mıdır? Tekirdağ 3 (a.a.) Bütün vilâyet >ek çok alkışlanmış olmasına rağmen hiç münasebetile Windsor şatosunun sinema Eğer bıktın da bıraktınsa senden içinde yapılan sayım neticesinde yeniden >ir film amilinin nazarı dikkatini ~elbet salonunda «Oz Sihirbazı> ismindeki filim tüccarı Nuri Abdurrahman Maltanın veaile geçindirmek mümkün değil... Böyle olduğu halde de gene yetiştiremiyoruz, intikam almak için yapmıştır. Hem kim on altı yaşına kadar tahsil çağındaki ço memişti. Kardeşi evlenip de yalnız kalın gösterilmiştir. Bu kordelâ, Dorothy adın fatının kırkıncı gününe musadif 5'/5/940 kazandığım ancak ev kirasile boğazımı bilir, mutlaka, Rum olması da lâzım de cuk miktarının 50,377 ye baliğ olduğu :a ve numaralarını yapmak için muvafık da küçük bir kızın geçirdiği harikulâde pazar günü saat 2 de Nişantaşı Teşvikiye za.. Ne ise, şimdilik orası sana lâzım de ğil ya.. Eski gözağrılarından b\ri dirliği anlaşılmıştır. jir partöner bulamayınca stüdyo kapıla macerayı tasvir eden genclere ve çocuk camii şerifinde Bay Hafız Bürhan ve ğil... Sadedden ayrılmıyalım.. Ne diyor mizi bozmak, rahatımızı kaçırmak için Vilâyet merkezindeki aynı yaşta ço ını çalmağa mecbur oldu. işte o vakit lara mahsus bir eserdir. Baştan başa renk Rıza taraflarından Mevlidi Şerif kıraat dum, ha, cumartesi günü herkes saat bir böyle bir hile düşünmüştür. :endisine «Kukaraça» da Ginger Rogers lidir. Mühim rolleri Judy Garland, Frank edileceğinden merhumu sevenlerle arzu cuk miktarı ise 3,827 dir. Hanım, işte dirliğimiz bozuldu, raMorgan oynamaktadırlar. eden zevatın teşrifleri rica olunur. de işini bitirip ya eve dönerek bacaklaUmumî yekuna nazaran mektebe de e birlikte uzun birkaç dans faslı vücuJe rını uzatıp yattığı, yahud da bir sinema hatımız kaçt£. Fakat kabahat yapanda vam eden çocuk nispeti de yüzde 30 dur. ;etirmesini teklif ettiler. Memnuniyetle •jf Vaktile «Ben Hur> u yapmış olan Malta ailesi ya, bir kır kahvesine giderek kafa din değil, senin böyle saçma bir jeye inan*** :abul etti. Fakat işin garabetine bakın ki tanınmış filim amil ve rejisörlerinden lendirdiği halde ben saat dokuz buçuğa manda! ı filmde başrolü deruhte eden Dolores Fred Niblo «Bu ne hayat!> isminde bir Pek gene yaşta üful eden Akşehirli lzmir fuarına Fransa da Nafile, beni boş yere kandırmağa kadar biribirini tutmıyan matlub zimmet del Rio ile partöneri gölgede kaldılar. filim vücude getirecektir. Eserde baş rol. Mehmed Tunanın kızı Hukuk Fakültesi çalışma.. Lüzumsuz yere nefesinı tüketrakamlarını denk getireceğim diye kan iştirak ediyor Bütün cihan Fred ile Ginger'e hayran leri John Barymore ile Jackie Cooper oy talebesinden Sabahat Tunanın ruhuna itnayacaklardır. ter içinde kaldım, kafa patlattım, durdum. me!. lzmir 3 (a.a.) 1940 lzmir enter •ldu. «Kukaraça» yı «Filoyu takib ede • Çok seneler evvel Cecil B. De Mille haf edilmek üzere bu gün saat 4 buçukta O vakit fena halde kafam kızdı, hayApartımanımın kapısından yorgun, argın nasyonal fuanna Fransa hükumetinin res im!», «Tophat» ve diğer danslı film ile birlikte Wallace Reid'in vücude getir Beyazıd camii şerifinde Hafız Nuri tarabitik bir halde içeriye girdim. Her vakit kırdım: ler takib etti. Her ikisi de muvaffakiyetin Hanım fazla üstüme varma.. Beii men iştirak edeceği ve Belçika devlet de MI yüksek mertebesine yükselmişlerken miş oldukları «Şimali garbî süvarileri* fından Mevlid okunacağından merhumemuntazaman sekiz buçukla dokuz arası miryollarına 1940 fuarını ziyaret cdecekfilmi yeniden yapılacaktır. Bu kordelâ yi seven bilcümle akraba ve dostlarile ardöndüğüm için karımın meraka düştüğü çıldırtırsın.. Elimden bir kaza çıkartıringer'in facia ve komedi oynamak islere gidip gelme biletlerinde yüzde 20 1865 te yerlilerin beyazlara karşı tertib zu edenlerin teşrifleri rica olunur. nü tahmin ediyordum. Fakat koridorda sın!. tenzilât yapılacağı fuar idaresine bıldiril cmesi bu ittihadı bozdu. ••• ettikleri isyanı tasvir etmektedir. Baş rolkendisile karşılaşır karşılaşmaz, sararmış Fakat Ginger, Fred'in başka bir par er Gary Cooper, George Bancroft, MaNaçid Cemal Sahir gecesi Yemek mi yedik, dayak mı, yoksa ze miştir. yüzünün, çatılmış kaşlannın ifadesinden önerle muvaffak olamıyacağını zannedi deline Carroll, Paulette Goddard, Robert 9 mayıs perşembe, Fransız tiyatrosunda hir mi? Orası pek belli değil.. Sofradan ruhuna merak ve endişeden ziyade hidHALKEVLERİNDE ordu. «Broadway Melodi 1940» ta Ele Preston ve Preston Foster taraflarından det ve asabiyetin hâkim olduğunu anla kalktıktan sonra ikimizde de surat bir kaProgram: Miçeler varyetesi jnor Povvell'in ona pek güzel uymuş ol temsil edilecektir. rış ayn ayrı odalara çekildik. Kendimde dım. Okuyucu Aysel, okuyucu Semiha Konferans ması kıskanclığını tahrik etmekten geri •jf Paratoner'in mucidi B. Franklin'in Hayır ola; dedim; »eni çck üzülmü? küçücük bir kabahat zerresi görsem, gidip Eminö'nü Halkevinden: Ve Şahibinin Sesi başartisti Bedriye almadı. Şimdi yeniden Fred Astaire'e de hayatı Amerikada filme çekilmek.üaf dileyecek, barışmak isteyecektim. Kengörüyorum.. Geciktiğime fazla canın sıkıl7/5 940 salı gunü saat 17,30 da Evimizin Ca •artöner olmak istemekfedir. Bakalım zeredir. Baş rolü Charles Laughton oy Süheylâ. Değerli san'atkâr Naşid, Mısırlı dimi methetmek istemem. Fakat sen de dı galiba... O, müstehzi ve kindar: ğaloğlundaki salonunda İstanbul Vılâyeü Mekrens rolünde olarak, Cemal Sahirin en çok iyi bilirsin.. Evimden, ailemden baş tubcusu Osman Erğin tarafından (Tanzimat 'red ve bilhassa film amilleri buna rıza nayacaktır. meşhur operetlerinden (Meçhul Serseri), Ne münasebet, diye cevab verdi, ka hiçbir şey düşünmem. Haricde tek baMaestro Jorj orkestrası, biletler gişede üzüldüğüm falan yok... Çünkü nerede kal şıma meyhaneye, birahaneye gitmek şöyle maarıfı) mevzııuıida bir konferans verilecekür. dığmdan haberim vardı. Paskalya olmak dursun, bir kazinoya girip tek kahve iç Herkes gelebilır. dolayısile tabiî Rum metresinle berabeı miş insan değilim... Nasıl olur da benim din... ASKERLÎK İŞLERİ ) gibi adama isnad edilen böyle bir şeye ( Güldüm: ROBERT TAYLOR FRANCHOT TENNE karım inanır. Onu havsalam almıyordu. Allah aşkma alay etme, dedim, vüROBERT YOUNG MARGRERİT SULLEVAN Şubeye davet Hani, kabil olsa, vaktin ilerilemiş bucudüm cansız bir külçe halinde... Beynim lunmasmı da hiçe sayacak, bütün ahpabKadıköy Askerhk şubesinden: Kadıköy şu kurşun tenceresi gibi.. ları dolaşacak, bu lâtifeyi yapanı bulncak, besınde kayıdlı Kadıköy Cevizlik Kerestecıaziz Ne alayı.. Gel de şu kepazeliğini yakasından tutup eve getirecektim. Hey sokak 42 saylda oturmakta iken şubeyi habergör.. Haksızsam o zaman söyle! hat.. Bunda da fayda yoktu. Çünkü karım dar etmoden mıntaka haricine giden ve adresi Diyerek beni yemek odasına sürükledi. o zaman, biraz evvel söylemiş olduğu bilinmıyen yedek istihkâm teğmeni Murtaza Büfenin üzerinde kırmızı bir gaz bogibi, gidip kendisinden bu kabahati yük oğlu (42214) Aziz Borünün 48 saat zarfında İktirasın ateşi... Askın kudreti... Kıskanclığın ıstırabile yamasına özenile bezenile sarılmış koca ienmesini rica ettiğime kanaat getirecek müıacaat etmesi, taşrada ise adresini telgrafla çercevelenen büyük Fransız filmi şubeye bildırmesi tebliğ makamma ilân olunur. man bir paskalya çöreği.. Üstünde gene ti. al gaz boyamasile çıkın yapılmış altı kırEn ziyade bizim Salihten şüphelenîmızı yumurta ve yanında iki uydurma kı yordum. Zira, geçen günkü çiçek oyunuÖLÜM .zıl gül.. nu da o tertib etmişti. Sabri Ağabey!.. «Cebelüttarık Casusu», «Don Kazakları» filmleri kahramanı Aman karıcığım, dedim, bunda dediğimiz zat da aklıma geliyordu ama, Maden mühendislerinden Merzifonlu kızılacak ne var... Hıristiyan ahpabları ondan pek ümid etmiyordum. merhum Hacı Bekir Efendi refikası, Sımızdan biri göndermiştir... vaslı Sağır Ömerzade müderris Receb EEvet, tahminim çok doğru çıktı. Bizim CONRAD VEİD SESSUE HAYAKAWA MADLEN ROBENSON Gözleri alevlenerek, alnı kırışarak cehanımın saflığı neticesi evin içini altüst e fendi hemşiresi, Beşiktaş merkez BelediMİŞİKO TANAKA GİBİ BÜYÜK yıldızlarla yarattığı vab verdi: den gene Salihmiş... Ertesi gün yemişçide ye tabibi doktor Rifat, Sıhhat ve lçtimaî Sonsuz bir heyecan kaynagı... Baş döndüren bir avantürün romanıdır. Evet ama, ne ahpab... Galiba beri Muavenet Vekâleti müfettişlerinden doktaraftaki mektubu görmek işine gelmiyor! hanımile birlikte karşılaştık. Vaziyetin va tor Faik, Şefika Yargucular ve Remziye Baktım. Acele ve asabî, parçalanır gi hametine onlan inandırmamış olsaydım, Ererin anneleri, İstanbul Kız lisesi yarT Programa ilâve olarak: o *§ x~x J J Mâ bi açılmış tirşe müstatil bir zarf... Aîtmda pek de ağızlarından kaçırmıyacaklardı direktörü Makbule, Eczacı mektebi isgene ayni renkte bir kâğıd.. Sükunetle a ya!.. Neyse günahmı itiraf yolunda bir pençiyarî kimya asistanı Hatice, Simeryol 1 Müttefiklerin havada, denizde, karakadi harb hazırh gı 1000 metrelik muazzam TÜRKÇE Film. . demet lâle ile karımın hatınnı aldı da işlıp okumaya koyuldum: 2 Yeni PARAMUNT JURNAL NORVEÇ DENİZ HARBİ. Bugün 1 ve 2,30 da tenzilâtlı matineler. H H yüksek mühendislerinden Emin, Güzel ler yoluna girdi. Bizimkine: «Mösyö Necdet!. Nasıl, dedim, boşuna beni de, ken San'atlar Akademisi yüksek mimarî şuSen benim paskalyamı hatırlamadın abesi talebelerinden Nureddin Yargucu dini de harab ettin!.. B U G Ü N ma, gene ben seni düşündüm... Birlikte ların büyük anneleri «Mevlude Yargucu» Güldü: BEYAZ PERDENİN EN GÜZEL geçirdiğimiz o tatlı günler unutulur mu rahatsız bulunduğu kalb hastalığından şi Ne yapayım, dedi, o gün arkadaşVE ATEŞLİ YILDIZI hiç.. Selâmlar ve buseler!. fa bulamıyarak vefat etmiştir. larım gelmişti... Sabahtan akşama kadar Mari Katimerini* Sinemasında Cenazesi bu gün «Fatih Çarşamba hep kocalarm karılarmı aldatma mevzu3 Kahkahayı bastım: İsmailağa sokakta 41 numaralı» evinden Ayol, dedim, bunun bir lâtife ol ları etrafında konusmuştuk. Ihtimal tesir kaldırılarak Fatih camiinde ikindi namazı duğunu anlamadın mı? Allah eksik etme altmda kalmış olabilirim'.. kılındıktan sonra Feriköy aile mezarlığıNURİ REFİK sin, bir çok muzib dostlarımız var.. Gena defnedileceği teessürle bildirilir. tarafından nefis bir surette temsil edilen Kocamemi ahfadından Evkaf Nazırı Suphi Paşanın refikası Canfeza Hanımın hayat arkadaşı Bayan Fatma kız olarak Fransızca filmi takdim edilecektir. Dans, Caz ve Musiki filmi olup güldüren ve dans ettiren Allahm rahmetine kavuşmuş ve Merkezİlâveten: METRO JURNAL En son harb ve dünya havadisleri. efendide aile kabristanına tevdi edilmişNorveçte İngiliz askerleri Deniz muharebesi tir. • Bugün saat 1 de tenzilâtlı matine. Bagfinku program ^) Komedilerde muvaffak olacağını göstermek îçin Fred Astaire'den ayrılan artist tekrar danslı filmlerde rol almak istiyor v 1 V. Ay v jfi c Beşiktaş Sinemasında GENG KIZLAR PANSİYONU İlâveten: LONDRA PASİF KORUNMA fümi ASYADA KOPAN FIRTINA ROGER DUCHENE'nin LÂLE 1 ..... Bu şaheser B u g ü n sinemasında MELEK VİVİANE ROMANCE GEORGES FLAMANT ve DALİO Bugün S U M E R sinemasında YARI GECEDEN SONRA ÇILGIN GENCLİK lzmirde Esad İhsan Küçük Sahlebçioğlu Han Cumhuriyet' gazetesinin ve bütün neşriyatımn tzmir başbaviliğidır B U G Ü N Şaheserinde KEN MURAY KATHLEEN KANE'nin Meşhur TED WEEMS Cazı ve DANSÖRLERİNİN iştirakile yaratılan ve bütün modern dansın parlaklığını sinema perdesine aksettiren İ PE K Sinemasında KAHKAHALARLA G ÜL ME Y E HAZIRLANINU J "1 Yeni SWING dansını göreceksiniz \> \\\ Görülmeğe şayan danslar.. Dinlenmeğe seza şarkılar.. '/ // i İlâveten: Ekler Jurnal son dünya ve harb havadisleri Bugün saat 1 de tenzilâtlı matine. Saray Sinemasında Riyaseti Cumhur BugUn saat 18.30 da OLİVER HARDİ S Ö Z L Ü tarafından harikulâde bir surette yaratılan Filârmonik Orkestrasının Sinemada 2 filim Beşiktaş Ş (E 3 AHBAB CAVUŞLAR Yakalanmayan Haydut TOM TYLER tarafından HARBE GIDİYOR T U r k ç e SÖZİU v e taklltll 1 Büyük heyecan ve macera film l Fiatlar : 100, 70 ve 50 kuruş SON KONSER Yeni program Halk fiatlarla Büyük taklidli komedi. Filme ilâve olarak: İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yetiştiriliyor. Majeste Kr3İın önünde yapılan resmi geçidler. (3 kısımlık büyük harb filmi) ve yeni FOKS Dünya haberleri. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilâtlı matineler. FiL T Ü R K Ç E DOKTOR U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog